LEIDSCH DAGBLAD Eerste Blad Maandag 13 Januari 1936 lAAI/ïl jOICHTIN STADSNIEUWS. BINNENLAND. TELEGRAMMEN. RECHTZAKEN. VISSCHERIJBERICHTEN. BEURSOVERZIDHT. WEERBERICHT. Barometerstand. TELIiUK/U' ISCH WEEKBERICHT. Medegedeeld doui het Kon. Ned Meteorol. Instituut'te De Blldt Hoogste stand 769.6 te München. Laagste stand 741.0 te Nordöyan. Verwachting tot den avond van 14 Jan. Zwakke tot matige Westelijke tot Zuide lijke wind. Aanvankelijk nevelig of- hel der tot licht bewolkt, later toenemende be wolking. Weinig of geen neerslag- Lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt 's nachts, overdag dooi. BUITENLANDSE» WEEKBERICHT, v. h. Kon Ned Meteorol. Inst. De Bildt. De diepe depressie die Zaterdagmorgen nog Noordwester storm veroorzaakte, trok naar het Noordoosten en wordt gevolgd door een krachtige stijging van den lucht druk en een inval van arctische lucht over geheel West- en Centraal-Europa. Deze koude-lnval gaf aanleiding tot zwaren neerslag in de Vogezen, het Schwarzwald en de Oostenrijksche Alpen, waar groote hoeveelheden sneeuw gevallen moeten zijn. Te Friedrichshafen viel in Tiet afge- loopen etmaal 42. te München 40 m.M. neerslag; te München ligt 35 c.M. sneeuw. In het Zuidwesten ligt een tweede gebied van lagen luchtdruk. Tusschen belde de pressie-gebieden ligt een strook van hoo- gen luchtdruk, waarin de winden zwak zijn en waarin de lucht helder is, zoodat in den nacht de temperatuur onder het vriespunt daalt en zich plaatselijk mist vormt. Bij den Poolcirkel heerschen nog arcti sche stormen, die. de koude uit het Poolge bied naar. .onze breedten transporteeren. In onze omgeving en op het continent kan bij helder weer op lichte vorst des nachts gerekend worden met temperatuur boven het vriespunt overdag- LUCHTTEMPERATUUR. Laagste temp. —2 gr. C. (28 gr. F.) 9 uur voorm.: 0 gr. C. (32 gr. F.) 12 uur 'smidd.: 3 gr. C. (37 gr. F.) 3 uur nam.: 4 gr. C. (39 gr. F.) HOOGWATERTIJDEN TE KATWIJK ZEE. Voor Dinsdag. Voorm. "te 7 u. 04 min.; nam. te 7 u. 22 minuten. LICHT OP VOOR FIETSERS e.a. Maandag: 4.40 nam. tot 7.37 voorm. MAANS- OP- EN ONDERGANG. 13:Jan?riop; 21 u. 58; onder: 9 u, 38. EEN EXERCITIE-TERREIN AAN DEN MORSCHWEG? In de plaats van het Schuttersveld. Zooals wij reeds hebben gemeld zal door het Leidsche Sportfondsencomité aan het gemeentebestuur worden voorgesteld het overdekte zwembad te doen bouwen op het Schuttersveld. Het Rijk is echter alleen bereid hier aan z'n goedkeuring te hechten indien de gemeente zorg draagt voor een ander exercitie-terrein. Naar wij vernemen is hiervoor thans een oplossing gevonden en ligt het in de bedoeling het terrein, dat zich bevindt tusschen den Lagen en Hoo- gen Morschweg voor exercitie-veld te bestemmen. DE MOORD TE EINDHOVEN. Nog een arrestatie. Naar wij omtrent den moord te Eind hoven nader vernemen, heeft de vrouw bij haar verhoor aan den commissaris van politie verklaard, dat het slaéhtoffer zelf haar de revolver heeft gegeven, welke zij ha het plegen van de daad in het kanaal heeft geworpen. Deze verklaring komt de politie wat zonderling voor, daar .inmiddels bekend was geworden, dat de gearresteerde, de 23-jarige Duit-sohe A. S.. afkomstig uit Essen, reeds geruimen tiid een verhouding had met zekeren A. v. K. Hierin heeft de politie aanleiding gevonden, ook dezen man, als verdacht van medeplichtigheid, te arresteeren. Zijn verhoor heeft echter niet tot nadere aanwijzing geleid. Beiden zijn ter beschikking van de justitie gesteld. DE ONBEWAAKTE OVERWEG. Doodelijk ongeluk te Apeldoorn. Hedenmorgen te kwart voor tien heeft op den onbewaakten overweg aan den Sprlngerweg te Apeldoorn een ernstig on geval plaats gehad. Op genoemd tijdstip naderde de locaaltrein Apeldoorn-Zwolle den overleg. De 63-jarige H. Disberg die per fiets den overweg passeerde, werd door de locomo tief gegrepen en op slag gedood. Het slacht offer heeft, vermoedelijk tengevolge van hardhoorigheid, den naderenden trein niet opgemerkt. O Jbr. Mr. TJARDA VAN STARKENBOR1H STACHOUWER. De toestand van jhr. mr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer oud-commissa ris der Koningin ln de provincie Gronin gen. was hedenochtend onveranderd en zeer zorgelijk. INBEZITNEMING VAN HET BISDOM HAARLEM DOOR MGR. J. P. HUIBERS. PLECHTIGHEID IN DE KATHEDRALE KERK VAN ST. BAVO. Vanmorgen heeft mgr. J. P. Hulbers volgens de regelen van het Canonieke recht, bezit genomen van den Blsschoppe- lljken zetel van Haarlem en is het be stuur van het Bisdom, zoowel over de geestelijke als over de tijdelijke aangele genheden, op den nieuwen Bisschop over gegaan. Ongeveer te kwart over tien waren in de Kathedrale Kerk van St. Bavo te Haar lem de Kanunlkken en eere-Kanunlkken van het Kathedraal Kapittel ln koorge waad, alsmede vele geestelijken van Haar lem en omgeving ln toga en superpli aan wezig, waar zij ln de kanunikken-banken en ln het priesterkoor hadden plaats ge nomen Er waren zeer vele geloovlgen op gekomen, om de plechtigheid bij te wonen. Even voor half elf begaf het kapittel, gevolgd door de geestelijkheid zich naar het portaal der Kathedraal, waar de Bis schop verscheen,begeleid door den Ka pittel-Vicaris, mgr. H. J. M. Taskin. De stoet begaf zich daarna naar het H. Sa cramentsaltaar, waar in stilte een korte aanbidding werd gehouden. Nadat de nieuwe Bisschop voor het Bis schoppelijk altaar de geloofsbelijdenis had afgelegd en den eed van trouw aan den H. Stoel had gezworen, werd de Apostoli sche Brief van de bisschopsbenoeming aan het Kapittel getoond en een schrijven van Z. H. den Paus aan de geloovlgen voorge lezen en aldus de bisschopsbenoeming agn het volk bekend gemaakt. De Bisschop begaf zich vervolgens naar den troon en werd gekleed ln mozetta, als teeken van zijn juris dictl. Nadat de Kanunlkken en de geestelijkheid met hoofd- en kniebuigingen hun eerbied had den betuigd, hield de Kapittel-Vicaris mgr. H. J. M. Taskin, een toespraak tot den Bisschop. De Kapittel-Vicaris Mgr. Taskin paste op den nieuw benoemden Bisschop de tekst toe van de Introïtus van dezen dag: Ecce adverlt dominator Domini" en zag ln deze benoeming het bestier der Voorzienigheid Namens de kanunniken en de geestelijkheid hernieuwde hij de be lofte van eerbied en gehoorzaamheid, door hem bij hun priesterwijding afgelegd. Mgr. Hulbers antwoordde in een korte toespraak. Nu hij staat op de plaats, vóór hem door zulke wijze en krachtige man nen Ingenomen, voelt sprhoe meer de waardigheid van het ambt tot hem door dringt, zijn eigen onwaardigheid. Hoewel hij beseft, dat de eer en waardigheid, aan het ambt verbonden, nuttig is voor de subjecten zoo ontveinst hij zich niet de gevaren, welke deze eer voor den beklee- der van het ambt meebrengt. Geroepen echter door den Vader der Christenheid en benoemd op voordracht van het Kapit tel, aanvaardt spr. het ambt in vertrou wen op de hulp van dengene. die ons versterkt en ook vertrouwend op de schaar van ervaren medewerkers, waar mee hij zich omringd ziet Tenslotte dankt spr- het Kapittel voor het provisioneel bestuur tijdens het va- ceeren van den, bisschopszetel, ln het bijzonder den Kapittel-Vicaris Mgr. Tas kin. Vertrouwend op God's hulp aanvaardt spr. den bisschoppelijken zetel. Na deze toespraak noodigde de Bis schop de aanwezigen uit met hem het ge bed te bidden „Sub tuum praesidium confugimus". Hierna begon de plechtige H. Mis. Nadat deze was geëindigd, verliet de Bisschop in cappa magna de kathedraal. Tijdens de plechtigheid werd ln alle kerken van het dekenaat Haarlem een kwartier lang de klok geluld. WIELRIJDER DOOR AUTO GEGREPEN. Hedenmiddag ls de 16-jarige wielrijder Den Hartog op den Schiedamschen weg te Overschie door een vrachtauto, bestuurd door L., overreden. De jongen was op slag dood. o HULDIGING NAGEDACHTENIS Mr. HARM SMEENGE. Men schrijft ons: In hotel Terminus te Utrecht heeft Zaterdag het Comité tot huldiging van de ■nagedachtenis van Mr. Harm Smeenge ver gaderd. Een dagelijksch bestuur bestaande uit de heeren Bulsman, Zwartsluis, mr. Lint horst Homan, burgemeester van Vledder, baron Mackay, burgemeester van Meppel, Voorthuis en Westerhof te Meppel ls op gedragen, de plannen nader uit te werken. Gedacht wordt o.m. aan het aanbrengen van een plaquette op sluizen, scholen enz. Voorts aan het steunen van die instellin gen van onderwijs, die de bnzondere be langstelling hadden van mr Smeenge. Ten slotte werd besloten naast het werk comité een eere-comité in te stellen. o DOODELIJK MIJNONGEVAL. In de Domaniale mijn te Kerkrade werd in den nacht van Vrijdag op Zaterdag de mijnwerker H. Arkenbosch door een stuk spoorwegstaaf tegen het onderlijf getrof fen. Ernstig gewond werd de ongelukkige naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij Zondagavond is overleden. A. was gehuwd, 43 jaren oud en vader van zes kinderen. AANVARING OP DE WESTER SCHELDE. Het Amerlkaansche stoomschip „West Camak" ls gisteren op de Wester Schelde nabij de Braakman in aanvaring gekomen met het Dultsche stoomschip „Planet", dat behalve vracht ook passagiers vervoerde. De „West Camak" maakte water en is op eigen kracht aan den grond gezet. De te Terneuzen gestationneerd liggende sleep- booten zijn ter assistentie uitgevaren en zijn onmiddellijk met pompen begonnen. De aan boord van de „West Camak" aan gerichte schade is aanzienlijk, het schip heeft een groot gat aan bakboordzijde. De ..Planet" ligt nog steeds voor anker. Het vaartuig zal vermoedelijk naar Ant werpen terugstoomen. Bergingsvaartuigen en sleepbooten blij ven bij .1? „West Camak", die thans van noodbekislingen is voorzien. Persoonlijke ongelukken vallen nieti te betreuren. ERNSTIGE BOTSING. Tusschen twee Leidsche auto's. Hedenochtend had aan den Veursche straatweg nabij Schakenbosch een ernstige aanrijding plaats tusschen een vrachtauto, beladen met een 50-tal kisten sinaasappe len van de ZuldvTuchtenhandel Fa. Vos en Schreuder te Leiden, bestuurd door den ohauffeur Jac. Kret en een personenauto van de Jong's Machinefabriek te Lelden, bestuurd door den eigenaar. De bestuurder van de vrachtauto, ko mende uit de richting Leidschendam, moest voor een telefoonpaal uithalen, gleed door de gladheid weg, met het gevolg dat de personenwagen, welke uit de richting Voorschoten kwam er tegenaan botste. Beide wagens werden van den weg ge schoven, de vrachtauto kwam terecht tegen de tuinmuur van het perceel 338, dat geheel vernield werd; de personenwagen kwam terecht ln de zachte berm. Van de ■belde wagens werd het geheele voorste ge deelte vernield. Een tweetal kraamwagens heeft de wrakstukken later weggesleept. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. o AFNAME VAN DE VLIEGTUIGEN- KATAPULT VOOR H.M.'s KRUISER DE RUTTER. In de aJgeloopen week vonden bij Ernst Heinkel Flugzeugwerke te Rostock de af- nameproeven plaats met de door deze firma ten behoeve van H.M.'s Kruiser De Ruyter ontworpen en vervaardigde vlleg- tuigenkatapult. Een dergelijke katapult dient om vlieg tuigen af te schieten van varende schepen, die niet voldoende ruimte ter beschikking hebben vöor den aanloop, dien een vlieg tuig normaler wijze noodlg heeft om ln de lucht te komen. Daarom wordt hier door middel van samengeperste lucht aan het vliegtuig, dat, op een slede geplaatst, aan een kabel over de startbaan wordt ge trokken, een zoodanige versnelling ge geven, dat deze snelheid, die voor het vliegen noodig is, reeds na 13.6 M. wordt bereikt De afname, die eenige dagen in beslag nam en zeer naar wensch verliep, werd ge leld door Schout-blj-Nacht A. Vos. De montage van den katapult aan boord van de „De Ruyter" zal nog ln den loop dezer maand plaatsvinden RIJKSCOMMISSIE VOOR WERK VERRUIMING. In de Zaterdag gehouden vergadering van de Rijkscommissie voor Werkverrui ming heeft de voorzitter, de heer Ch. J. I- M. Weiter, het verscheiden van den secre taris den heer mr- J. Gerritsz in treffende bewoordingen herdacht. De heer Weiter wees op de groote diensten welke de over ledene in velerlei functies aan het land heeft bewezen. In de notulen van de Rijks commissie zal worden vastgelegd. hoe gioot de waardeering van alle leden ls voor den arbeid door mr. Gerritsz verricht en waarvan hij steeds het middelpunt was. Van zijn goote kennis van het bedrijfs leven heeft de- Rijkscommissie steeos ln ruime mate kunnen -profiteeren en door zijn rustelooze activiteit wordt over den arbeid der commissie in den lande inet eere gesproken- In dezelfde vergadering heeft de voor zitter afscheid genomen van den heer K. Kruithof, die wegens zijn aftreden als voorzitter van het Chr. Nationaal Vakver bond, het lidmaatschap der commissie heeft neergelegd. De heer Weiter memoreerde, dat de heer Kruithof een der leden is, die het langst deel van de Rijkscommissie heeft uitge maakt en steeds met groote toewijding aan den arbeid deelnam. Voorts heeft de voorzitter, sprekende over het werk der Rijkscommissie ln het afgeloopen jaar, melding gemaakt van het verlies dat de commissie in 1935 heeft ge leden als gevolg van het overlijden van den heer A. van Geelen en het heengaan van den heer J. Th. Nijkamp. DE NEDERLANDSCHE AMBULANCE. De Nederlandsche ambulance in Abes- synië zal in 't begin dezer week naar Des- sle en het front vertrekken. -o— BOUW VAN 6 ELEVATOR-SCHEPEN. Naar wij vernemen ls de aan de N.V. scheepsbouwwerf en -machinefabriek de „Klop" te Sliedrecht gegeven opdracht tot den bouw van 6 elevatorschepen, elk van 1200 ton, afkomstig van de N.V. A. Hat- tem en Blankenvoort te Beverwijk. De op dracht is tot stand gekomen ln concurren tie met het buitenland en zal zonder rijks subsidie worden uitgevoerd. De schepen die gebouwd worden onder toezicht van bureau „Veritas" moeten in 7 maanden worden opgeleverd. -o DOODELIJKE VAL. In den nacht van Zaterdag op Zondag is de 40-jarige A. Bruinsma in zijn kosthuis aan den Schaarbergerweg te Heerlen van de trap gevallen. Gisteren is hij overleden. Vanochtend is in zijn woning in de Plaasstraat te Heerlen de 30-jarige werk- looze van Nispen van de trap gevallen. De man was bijna op slag dood. DE INBRAKENREEKS IN GRONINGEN. In verband met de op Dinsdag 7 Januari te Grijpskerk en Visvliet in het stations gebouw en de Nederduitsch Hervormde Kerk gepleegde inbraken is gisteravond laat door de gemeentepolitie van Grijps kerk aangehouden de 20-jarige onge huwde S. R., wonende te Grootegast. o De bekende actrice mevr. Magda Janssen is door den Belgischen Koning onderscheiden, die haar benoemd heeft tot ridder ln de orde van Leopold II, Bij K.B. is met 1 Februari aan den heer lr. P. van Braam van Vloten op zijn verzoek, wegens het bereiken van den pen sioengerechtigden leeftijd, eervol ontslag verleend uit zi.in betrekking van chef van den technischen dienst der Kustverlich- ting met rang van hoofdingenieur, onder dankbetuiging voor de belangrijke door hém aan den Lande bewegen diensten Bij K.B. is verleend de zilveren eere medaille der Oranje Nassau Orde aan den heer H J. A. Charmes -ecretaris-penning- meester van het „Fonds tot ondersteuning der weduwen .en, weezen van vrijwillig dienende militairen beneden den rang van officier". STORM AAN DE WESTKUST VAN AMERIKA. VERSCHILLENDE SCHEPEN IN NOOD; DE „IOWA" VERGAAN. NEW-YORK, 13 Jan. (A.N.P.) Aan de Amerikaansche westkust beeft een zeer zware storm gewoed, die talrijke ongeluk ken heeft veroorzaakt. De kustwacht te Point Adams meldde Zondag, dat twee of drie schepen op de rotsen bij de monding der Columbia-rivier waren stukgeslagen en dat daarbij waar schijnlijk vele opvarenden om het leven waren gekomen. Een dezer schepen was vastgeraakt, toen de storm een snelheid van 99 mijl per uur bereikte. Men zag. hoe drie mannen zich vastklemden aan de wrakstukken van het snel verdwijnende schip. De kustwacht trachtte nog, de mannen te helpen, doch de hooge zee maakte het onmogelijk, een lijn over te gooien. Later bleek, dat het verongelukte schip de „Iowa" was, en dat de bemanning, die 35 koppen telt, om het leven is gekomen. De schoener „Nort Point" kwam niet ver van de „Iowa", eveneens bij de verrader lijke uitmonding der Columbia-rivier, ln ernstige moeilijkheden. De „Vinland" en het Britsche stoom- stoomschip „Rochelle" verloren hun uit timmerhout bestaande deklading, terwijl zij voor de kust van Oregon met den storm hadden te kampen. Later werd gemeld, dat de Rochelle nabij Coos-baai in gevaar ver keerde. De schoener „Sjasta", met 12 man aan boord, zou zich in zinkenden toestand bevinden. Tenslotte bestond ongerustheid over de bemanning van drie booten der kustwacht, die waren uitgevaren om de „Iowa" bij te staan, doch van welke men niets meer heeft gehoord. o DE ZAAK HAUPTMANN. NEW-YORK, 13 Jan. (Reuter). Gouver neur Hoffmann heeft verklaard dat bij slechts tot uitstel van de executie van Bruno Hauptmann zal besluiten, indien vóór Zaterdag a.s. meer feiten van groot gewicht aan 't licht zullen komen. CHICAGO. 13 Jan (Reuter). William Ransom de voorzitter van de American Bar Association, vroez heden een actie in te zetten ter voorkoming van .de klaar blijkelijke misdaden" welke het Haupt mann proces kermerkten en de aanstoot gevende incidenten welke aan 't vertrek van Lindbergh naar Engeland vooraf gingen. Ransom verklaart dat de behandeling van Hauptmann door de kranten en radio een onpartijdige atmosfeer onmógelilk maakte en het vrije burgerschap wordt bedreigd indien dergelilke inbreuken op het recht nog langer worden getolereerd. NEW YORK. 13 Jan. (A.N.P.) Naar verluidt zijn nog geenerlei maatregelen ge nomen voor de arrestatie van dr. Condon, den belangrijksten getulee uit het. proces tegen Bruno Hauptmann. Zooals bekend. Is Condon scheep gegaan ftaaT Panama. o— DE VLOOTCONFERENTIE. LONDEN 13 Jan. (Reuter). De voor aanstaande Britsche bladen zijn van oor deel dat de vooruitzichten van de vloot- conferentie tiidens het weekend niet ziin verbeterd. Volgens de .Morning Post" verklaarde gisteren een vertegenwoordiger der Ja- pansche delegatie dat de nieuwe instructie van Tokio geen witziging brengt in het Jaoanscbe standpunt en dat voor zoover bet Jaoan betreft het eind der conferen tie nabij is. RUDYARD KIPPLING ERNSTIG ZIEK. LONDEN. 13 Jan. (Reuter). In den afge loopen nacht is Rudyard Kippling plotse ling ernstig ziek geworden. Hij is in een ziekenhuis opgenomen en aan de maag geopereerd. De bekende schrijver ls thans 70 jaar oud. o UITBREIDING ENGELSCHE VLOOT. LONDEN. 13 Jan. (Reuter!Het gerucht gaat in politieke kringen, dat de regeering besloten zou zijn aan het Lagerhuis 'een credlet te vragen van 15 millioen p.st. ten einde dit jaar twee linieschepen op stapel te zetten. De schepen zullen worden uitge rust met batterijen luchtdoelgeschut, welke 6000 schoten per minuut kunnen af vuren. o DE AARDBEVING IN COLUMBIA. BOGOTA, 13 Jan. (A.N.P.)Doordat de verbindingen met het door de aardbeving geteisterde gebied volkomen zijn verbro ken, is het nog steeds niet mogelijk, het aantal slachtoffers van de ramp nauwkeu rig vast te stellen. Bergingsexpedities, die van Pato waren vertrokken, zagen zich ge noodzaakt terug te keeren, doordat de wegen versperd waren. De boeren weigeren deel te nemen aan het opruimingswerk langs de wegen, om dat zij nieuwe aardbevingen vreezen. Der halve zijn troepen gerequireerd. De auto riteiten verklaren, dat ook de dorpen Pin- zon en Alban bij Chorrera volkomen ver woest zijn. Indien dit juist ls, zullen ook daar verscheidene honderden menschen om het leven zijn gekomen. Bovendien zijn talrijke plantages geheel verwoest, zoodat de geheele streek een desolaten Indruk maakt. UIT NED. OOST-INDIK. KOLONEL BONGERS VRAAGT ONTSLAG. KOETARADJA, 13 Jan. (Aneta). Aneta verneemt dat de Militair Commandant van Atjeh en de Obstküst van Sumatra, kolonel J. C. J. Bongers met ingang van 31 Mei a.s. eervol ontslag uit den militairen dienst verzocht. AARDSCHOK. DONGGALA, 13 Jan. (Aneta). Heden middag om 12 uur 12 werd een lichte aard schok gevoeld. DE MOORD OP SARA BEUGELTASCH- De Hooge Raad heeft heden verworpen het cassatieberoep van den 21-jarigen E. P. te Amsterdam die in hooger beroep door het Gerechtshof te Amsterdam is veroor deeld tot levenslang met betrekking tot den moord, 27 Aug. 1934 gepleegd op de 7-jarige Sara Beugeltasch. IJMUIDEN, 13 Januari. VISCHPRIJZEN. Tarbot per KG. f. 1.03—0.85; Griet per kist van 50 KG. f.28—13; Tongen per KG. f. 0.930.64; Groote Schol per kist van 50 KG. f. 15—12; Middelschol per kist van 50 KG. f. 17—14; Zetschol per kist van 50 KG. f2419Kleine Schol per kist van 50 KG. f2410Schar per kist van 50 KG. f.15 8.50; Roggen per 20 stuks f.1611; Vleeten per stuk f. 2.50—1.50; Pieterman en Poontjes per kist van 50 KG. f.75.70; Groote Schelvisch per kist van 50 KG. f. 30 18; Middel Schelvisch per kist van 50 KG. f.27—20; Kleinmiddel Schelvisch per kist van 50 KG. f.23—16; Kleine Schel visch per kist van 50 KG. f. 13.5010; Ka beljauw per kist van 125 KG. f. 0.60—0.28; Gullen per kist van 50 KG. f. 156.50; Lengen per stuk f. 1.850.95; Heilbot per KG. f. 0.760.44; Wijting per kist van 50 KG. f.11—2.90; Koolvisch per stuk f. 0.95 —0.15; Makreel per kist van 50 KG. f.9 6.50; kleinmiddel hake f.4540; kleine hake f. 36—21. 569 Kisten versche haring, f. 6.956 per kist. Aangekomen 14 stoomtrawlers: IJM. 48 met f.2190, IJM. 26 met f.3240; IJM. 196 met f. 34.70; IJM. 133 met f.1550; IJM. 16 met f.2920; IJM. 8 met f.2320; IJM. 83 met f.1080; IJM. 19 met f.2810; IJM. 71 met f.1900; IJM. 21 met f.270; IJM. 140 met f.1810; IJM. 116 met f.3660; IJM. 159 met f. 1400; IJM. 70 met f. 1410; de beuger VL. 195 met f. 1690, en de loggers SCH. 42 met f. 360; KW. 91 met f. 320: KW. 178 met f.670; KW. 154 met f.780; KW. 177 met f.570; KW. 27 met f.470; KW. 112 met f.490; KW. 28 met f.350; KW. 166 met f. 670; KW. 40 met f. 910; KW. 29 met f 670; KW. 105 met f.660; KW. 167 met f.760; KW. 46 met f.820; KW. 153 met f.790; KW. 42 met f.540; KW. 89 met f.430; KW. 162 met f. 500; KW. 24 met f. 550; KW. 155 met f.950; KW. 23 met f.700: KW. 107 met f.700; KW. 114 met f.520. Binnengekomen de eerste beuger: Le vende beugvisch: tarbot f. 1.05 per KG.; Kabeljauw f.52.60 per stuk; Kleine gul f. 12 per kist. Doode beugvisch: Kabeljauw f. 52—22 per 125 KG.: rog f. 12.50 per hoop; wijting f. 6.50 per 50 KG. AMSTERDAM!, 13 Jan. De belangstelling voor Suikers was nog niet verflauwd. Ook nu vonden ln deze fondsen alsmede in aandeelen Indische Cultuurbanken groote omzetten plaats en daarbij konden koerswinsten worden ge boekt. Aandeelen Cultuurmaatschappij Vor stenlanden noteerden eenige punten hoo ger en werden in een groote open hoek verhadeld. De willige stemming werd ln de hand gewerkt door berichten dat de Nivas een hoeveelheid van bijna 29.000 ton suiker heeft kunnen verkoopen. Hierdoor stijgt de hoeveelheid sedert den aanvang van dit Jaar verkocht, tot 70.000 ton. Goede belangstelling bestond voor aandeelen Indische Spoorwegen, die hoo ger gingen. Rubbers veroorzaakten nogal beweging en konden zich boven de mtrige prijzen verheffen. Tabakken waren weinig veranderd. Scheepvaarten waren bij de opening goed prijshoudend doch vielen later iets terug. Van de Industrieele fondsen hadden de Philips weer van aanbod te lijden. Unilevers waren onveranderd. Oliewaar den hadden een rustig voorkomen. Koninklijke trokken iets aan. De Amerik. soorten gingen iets lager. De bri-ggingsmarkt was vast. Een uitzonde ring maakten evenwel de 4% obligaties Ned. Indie waarbij in aanmerking moet worden genomen dat deze verleden week snel waren opgeloopen. Amerikaansche fondsen hadden een be scheiden handel en konden zich met moeite handheven. De geldmarkt was ruim. WISSELKOERSEN Engeland 7.271/8; Duitschland 59.22; Frankrijk 9.713/4; België 24-87, Zwitser land 47.86; Denemarken 32.50; Zweden 37.52'/:; Noorwegen 36.57'/:; New York 7.46 1/4. Prolongatie 2 pCt. AMSTERDAM. 13 Januari. Veemarkt. Ter veemarkt waren, heden aangevoerd: 564 vette koeien, waarvan de prijzen wa ren: le kwal. 4852; 2e kwal. 4246; 3e kwal. 3240 ct. per Kg. slachtgewicht; 70 melk- en kalfkoeien f. 160—195 per stuk; 117 vette kalveren: 2e kwal. 60—70 ct. per Kg. levendgewicht; 3e kwal 4-5—58 ct. per Kg. levendgewicht; 51 nuchtere kalveren f. 4.507.50 per stuk; 69 schapen en lamineren: schapen f.1620 per stuk; lammeren f. 12—15 per stuk; 577 var kens: vleeschvarkens, wegende van 90 110 KG.. 4647 ct. per Kg. slachtgewicht; zware varkens 4546 ct. per Kg. shcht- gewicht; vette varkens 4445 ct. per Kg. slachtgewicht; 25 paarden f. 70100 per stuk. ROTTERDAM, 13 Jan. Veemarkt. Totaal aanvoer 2764. Vette runderen 639, vette kalveren 236. schapen en jammeren 1010, varkens 875. nuchtere kalveren 4. Prijztn per K G. Vette koeien le kw. tot 46, 2e kw. tot 42, 3e kw. 28—34; vette ossen 44, 42, 32 —36; vette kalveren 98, 88, 65—70; varkens (lev. gew.) 38, 37, 36; schapen 40, 36, 29; lammeren 41, 36, 28; Prijzen per stuk: schapen 18, 14, 10; lammeren 15, 11, 6. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 3