Verdere Italiaansche opmarsch 768te Jaargang ZATERDAG 9 NOVEMBER 1935 No. 23199 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bureau Noordeindsplein Telefoonnummers voor STADSNIEUWS. BUITENLAND. Het voornaamste Nieuws van heden. flN/T IN UITEREN LEIDSCH DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIES; 30 ös. per regel voor advertenties uit Lelden en plaatsen waar agentschappen van ons Blad gevestigd zijn. Voor alle andere advertenties 35 ets. per regel. Voor zakenadvertentles belangrijk lager tarief. Kleine advertenties uitsluitend bl) vooruitbetaling Woensdags en Zaterdags 50 ets. bij maximum aantal woorden van 30. - Incasso volgens postrecht. Voor opzending van brieven 10 ets. porto te betalen. - Verplicht bewijsnummer 5 ets. Directie en Administratie 2500 Redactie 1507. Postcheque- en Girodienst No. 57055 - Postbus No. 54. PRIJS DEZER COURANT: Voor Lelden en gemeenten, waar agentschappen gevestigd zijn: per 3 maanden f. 2.35 per week f.0.18 Franco per post f. 2.35 per 3 maanden +- portokosten. (voor binnenland f. 0.80 per 3 mnd.) Dit nummer bestaat uit VIER bladen EERSTE BLAD. MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. „Griekenland in Oegstgeest". Voor de Maatschappij der Nederiand- sche Letterkunde heeft gisteravond prof. dr. D. C. Hessellng uit Wassenaar een voordracht gehouden over „Griekenland in Oegstgeest". Een eenvoudige zuil aldus spr. wijst te Oegstgeest de plaats aan waar Wyttenbach, de laatste der vier groote Leldsche classlsl uit de 18e eeuw, ln 1820 begraven is. De plek maakte een deel uit van het buitenverblijf, dat Wijttenbach tot winter- en zomerverblijf werd toen door de ramp van 1807. zijn huis te Lei den onbewoonbaar was geworden. Op dit bultentje kwam een kring van bewon deraars der Grieksche Oudheid bijeen, die elkander met Grieksche namen noemden en gesprekken hielden, door hun geest verwanten met dialogen van Plato ver geleken. De nicht en bestuursters der huishouding van Wijttenbach, later tevens rijn echtgenoote, heeft het eigenaardige Philhellenisme van dit gezelschap be schreven ln eenige Fransche boekjes waarvan de Inhoud en de vorm (door geleerde tijdgenooten hoog geprezen) in strijd schijnen met het ware karakter der ook klassiek gevormde schrijfsters, zoo- sis wij dat leeren kennen uit sommige brieven, uit de geldelijke hulp door haar san de Grieken ln hun vrijheidsoorlog verleend, en uit een geschrift, dat van oorspronkelijker vernuft getuigt. SINTERKLAAS- EN KERSTFEEST. Nu het Sinterklaas- en Kerstfeest nade ren, verzoeken wij met klem onze stadge- nooten, voor zoover zij kunnen, met en thousiasme in te teekenen op de hun met goedkeuring der autoriteiten aangeboden lijsten van vereenlgingen of instellingen met liefdadig doel. Laat ieder geven naar vermogen, opdat vooral den kinderen, die vooveel ontberen, deze feestdagen bij uit nemendheid Inderdaad tot „feestdagen" torden. INTOCHT VAN SINT NICOLAAS. Men schrijft ons: Alhier is een commissie gevormd, sa mengesteld uit leden van den Centralen Ouderraad, het Nederlandsch Onderwij zersgenootschap en den Bond van Neder- '.andsche Onderwijzers, die bovengenoem- den intocht zal voorbereiden Naar wij vernemen, is Sint Nicolaas van plan. reeds op Zaterdagmiddag 30 November, te 2 'Jur onze stad te bezoeken. Hij heeft be richt per schip door de Oude Vest te zul len varen en bij de Lakenhal aan wal te stappen. Daar staat de trouwe schimmel li te wachten. Ook vele kinderen zullen Nicolaas daar opwachten. Aan het hoofd van een grooten kinderstoet trekt htl naar Trianon, waar de kinderen nog ttn heerlijken middag zullen hebben Intusschen ls de commissie aan het *erk getogen, de gelden te verzamelen, dis no-.dtg zijn, om de groote kosten, aar. dit entrée verbonden, te kunnen dekken, dll doet een beroep op de stadgenooten, die zich daartoe gedrongen gevoelen, een Kpne bijdrage te storten op de giro-reke- hfflg No. 255967 van L. W. Beumer. Tul- Penstraat 15 Leiden, of deze te zenden ™i het adres van mej. A. M. J. Ruigrok, ™>ge Morschweg 128 te Leiden. Het uemste bedrag wordt dankbaar aanvaard. HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL. ';i^Z'5'n^cnp Bogaard. Julianastraat pi,„ n a- d- Ri'n expeditie. Uittredend ifenaar: p. Bogaard, dd. 11 Aug. 1935. J?® K. van Dam Lange Koppenhink- 1,,,; Lelden, groothandel in kaas. Ves- 'rmg filiaal's Gravenhage, Kempstraat O-d. naam: D.A.K.A. Borst. Hoofdstraat 193. Sassenheim Jfhdidcturenwinkel. Wijziging handels- in: A. J. Borst Wico Maeaziinen. i ï'^fel is vernlaatst naar: Haar- ^riwvesantplein 29 De zaken te Sas- !i, en Wassenaar worden voortgezet tls filialen. "ATIONAAL JONGEREN-VERBOND. iecn gisteravond gehouden ledenver- der afd. Leiden van het N. J. V. Ktltê> volBt samengesteld bestuur f ui P' Yperlaan, voorzitter; mej. -Hartelust, secretaresse; W. H. J. A. iX Penningmeester; W. H. Gallas, J. 4eimf?an en W. Bos, leden. Den aftre- danj. voorzitter, C. W. van Santen, werd Hj. .phvacht voor hetgeen hij voor de Het h i*0' stand heeft gebracht, afdeeli S uur van den Studentenkring der 0. p i15 thans als volgt samengesteld: L Ovnsteln, praeses; mej. L. S. de •e' ab-actls en I. Opstelten, quaestor. De Italianen zijn uit Makalle 30 K.M. Zuidwaarts opgerukt. In het Zuiden is Gorahei na een hevig bombardement in bezit genomen. Volgens geruchten zouden de Abessijnen bij Dolo Itaiiaansch Somaliland zijn binnengetrokken. „VOLK EN VADERLAND" WORDT HIER TER STEDE GEDRUKT. Naar wij vernemen is het heden ver schenen weekblad van de N.S.B. „Volk en Vaderland" hier ter stede gedrukt in de drukkerij voorheen L. van Nifterik Hzn. in de Kaiserstraat. Deze drukkerij, welke sedert geiuimen tijd niet meer in bedrijf ls, is het eigen dom der Maschlnen Aktlen Gesellschaft. een Zwitsersche onderneming, welke ln Amsterdam een kantoor heeft. Er staat een rotatiemachine, welke tijdens het be staan van de firma van Nifterik o.a. ge bruikt werd voor het drukken van het orgaan der Ned. Reisvereeniging „Reizen en Trekken". Een gedeelte van het perceel is do®r de M.A.G. verhuurd aan de druk kerij der firma C. Chevalier te Rotterdam, welke ook de rotatiepers heeft gekocht. De resteerende ruimte in het gebouw wordt door de M.A.G. benut als opslagplaats van meest gebruikte grafische machi nes, die op koopers wachten. Het is op deze pers, dat het N.S.B.-or gaan is gedrukt, terwijl het zetwerk elders is verricht, waarschijnlijk grootendeels bij de drukkerij Chevalier te Rotterdam. NED. VER. VAN SPIRITISTEN „HARMONIA". Openbare propaganda-avond. Men schrijft ons: Bovengenoemde vereeniging heeft een propaganda-avond in het Nut van het Algemeen gehouden. Na de opening door den voorzitter nam de heer Kakebeeke, lid van het Hoofdbestuur van „Harmonia" het woord. Spreker wees er op, dat men het spiritisme op twee manieren kan beoefe nen, n.l. van wetenschappelijk en van gods dienstig oogpunt beschouwd. Om met het eerste te beginnen haalde de spreker pro fessor Richet uit Parijs en Sir William Crooks uit Londen aan om te bewijzen, dat beide geleerden aanvankelijk zeer afwijzend tegenover het spiritisme stonden, maar het als wetenschap gingen bestudeeren en door de uitkomsten hunner studie bewezen heb ben, dat er inderdaad door de spiritisten geen fabeltjes verkocht worden, maar dat wat zij gelooven een groote waarheid be helst. En dan komen wij bij de tweede be oefening van het spiritisme n.l. het geloof. En dit is dan puur een kwestie van per soonlijke overtuiging, De grondgedachte van het spiritisme is het bewust voortleven na den dood en het steeds werken aan eigen karakter om te beginnen, en ais men kan ook aan anderer, om te komen tot den hoogsten top, en dan volgt hier vanzelf sprekend op het oude bijbelwoord „Heb God lief bovenal, en Uw naasten als U zeiven". Hierna leidde spreker den psychometrist den heer de Groot uit Den Haag in met de woorden, dat ook psychometrie ten nauw ste samenhangt met het spiritisme. De heer de Groot beschreef verschillende intelligen ties. die door de aanwezigen herkend wer den en ook aan de hand van eenige voor werpen vertelde hij frappante dingen. De aanwezigen gingen, na een onwek- kend woord van den voorzitter tot lezing van spiritische boeken, die voor een luttel bedrag in de bibliotheek der vereeniging voor iedereen beschikbaar zijn, voldaan naar huls. INSTITUUT VOOR ARBEIDERS ONTWIKKELING. Opening van de Arbeidersavondschool. Gisteravond werd de door het Instituut voor Arbeidsontwikkeling ingestelde Ar beidersavondschool geopend in de O L. school aan den Maresingel Te ruim acht uur heette de olaatse'üke leider van den Scholendlenst de heer J Wolfslag, alle aanwezigen hartelijk- welkom, in het bij zonder den wethouder Verwey. den heer v. Woudenberg voorzitter der Leidsche Instituutsafdeeling. den heer de Roo. vertegenwoordiger van den Leidschen Bestuurdersbond benevens enkele oud-leerlingen waarna hii het woord gaf aan den voorzitter van het Instituut. Deze wijzende op het groote belang van de ont wikkeling der arbeiders sprak zijn vreugde uit over een school als deze. waar reeds volwassenen de kennis, die zij zoo vaak gevoelden noodig te hebben od ongetwij feld prettige wtize kunnen verwerven. De leeraren de heeren v. Doorn eji Wolfslag dankte hit voor de aanvaarding van hun taak de hoop uitsprekend dat zit dere, evenals vorige iaren in de prettigste sa menwerking met de leerlingen mogen volvoeren. De heer Verwey. sprekende namens den plaatselijken raad samenge steld uit S.D.A.P. en L.B.B.. bracht naar voren het noodzakelijke van de geestes ontwikkeling der arbeiders en wekte de deelnemers op. vol te houden ook als de moeilijkheden groot schijnen tot het einde omdat in het ten einde brengen van de aanvaarde taak niet alleen een groote in nerlijke zelfvoldoening ligt doch ook een, door de leeraren hoor gewaardeerde, be looning voor hun moeiten. De heer de Roo verklaarde dat ook de L.B.B. met groote voldoening deze avond scholen begroet en dat zij zoover in haar vermogen ligt haar steun za' verleenen. wetende een groot belang te dienen. Met een woord van dank aan de sprekers en de belangstellenden verklaarde de heer Wolfslag, mede namens ziin collega van Doorn, dat zij ook dezen cursus zullen trachten hun beste krachten te geven, vertrouwende op de werklust en toewijding van de leerlingen. Terwiil de belangstel lenden zich na deze opening konden ver wilderen. werden leerboeken rondgedeeld, en begon voor de deelnemers het werk. waaraan zij zich gedurende tal van maan den met hart en ziel zullen geven. ACADEMISCHE EXAMENS. Geslaagd voor het candidaatsexamen Rechtsgeleerdheid de heer J. W. H. Behrens (Den Haag), mej. E. W. Hekket (Alkmaar), mej. W. J. Ch. Mannée (Rotterdam); mej. J H B. Paelig (Den Haag) en de heer J. J. Vroom (Rotterdam): UIT HET POLITIERAPPORT. Gistermorgen te kwart over elf heeft de 63-jlandbouwer P. R., uit Rijpwetering, op de Veemarkt een klap met den achter poot van een koe gekregen, waardoor hij kneuzingen bekwam aan de rechterknie. De E. H. D. vervoerde hem naar zijn wagen; door zijn zoon is hij toen .naar zijn woon plaats getransporteerd. Een inwoonster heeft aangifte gedaan van het feit, dat van haar rijwiel, dat zij voor een perceel in de Cobetstraat had geplaatst en waarop zich een actetasch bevond, daaruit haar handtaschje, inhou dende f. 8.50 is ontvreemd. In verband met de door ons gemelde aanhouding van een vermoedelijken be- lastlngplaatjesdief verzoekt de politie zoo spoedig mogelijk, ook Zondag, aanmelding op 't bureau van de eigenaars der rijwie len, die op 7 Nov. j.l. te ongeveer 5 uur onbeheerd stonden voor de slagerij Visser aan de Haarlemmerstraat ei» in de Maria Gijzensteeg. o De dames N. Brouwer en S. Mole naar alhier zijn te Den Haag geslaagd voor het examen voor spreekonderwijs afgenomen door de Vereeniging voor Langopaedie en Phoniatrie. BELGIE. De bcgrooting. De regeering heeft het parlement de begrooting 1936 voorgelegd. De inkomsten worden geraamd op 10.429 millioen frank en de uitgaven op 10.402 millioen. zoodat er een overschot van 27 millioen frank bestaat. CHINA. Embargo van zilver - Om het Noorden. De regeering heeft een hedenmiddag ingaand embargo afgekondigd op den uit voer van zilver in welken vorm ook en machtigt verder tot de uitgave van 1 dol larbiljetten. teneinde tegemoet te komen aan het tekort aan zilveren dollars, dat door grooten uitvoer accuut is geworden. De vertrouwensman der Nankingregee- ring, die in Mei 1933 het Tankoe-verdrag met Japan sloot, is per vliegtuig te Peiping aangekomen. Hij heeft opdracht de auto riteiten te Peiping in kennis te stellen met de richtlijnen der politiek, welke de Nan- kingiegeering in Noord-China wenscht. Algemeen verwacht men dat de Chinee- sche houding ten opzichte van Japan eenigszins minder vreedzaam zal warden. Een door de Chineezen ingi r protest heeft tot gevolg gehad dat van Jam nsche zijde is verzekerd dat in de toekomst niet meer zelf door Japanners arrestaties zullen worden verricht. DUITSCHLAND. R assenschending. Naar de Beriijnsche correspondent van de Times meldt is Woensdag te Altona een Poolsche Jood wegens rassenschending tot negen maanden gevangenisstraf ver oordeeld De rechtbank besliste dat de wetten van Neurenberg niet slechts op Duitsche Joden, maar op Joden in het algemeen van toepassing zijn. Dit is een belangrijke beslissing omdat de rijksregeering, wegens te verwachten internationale moeilijk heden bij toepassing van de wet op bui tenlanders, in deze zelf nog geen beslis sing had genomen. OOSTENRIJK. Gebeime socialistische organisatie ontdekt. Naar uit betrouwbare bron verluidt is de Weensche politie er in geslaagd een groote socialistische geheime organisatie op het spcor te komen onder de ambtenaren van de gemeentetram en de electrische cen trale. De organisatie werd ontdekt doordat de politie toevallig een geheime ledenlijst in handen kreeg. Er zouden reeds een dui zendtal personen zijn gearresteerd. Bij tal rijke arrestanten werd als herkennings- teeken een geldstuk van een Groschen ge vonden, waarin het lidmaatschapsnummer gegrift was. o ROEMENIE. Het conflict met de Boerenpartij. De spanning tusschen de regeering en de Nationale Boerenpartij is vergroot door de maatregelen van de regeering. om de manifestatie van de partij op 14 Nov. te verhinderen. De regeering verbood deze demonstratie op den vooravond van de opening van de Staten-Generaal met de motiveering, dat de ceremonie van de opening van de kamerzitting niet moet worden gehinderd door straatdemonstraties. De regeering heeft maatregelen geno men, dat een massa-vervoer langs wegen en spoorwegen niet kan plaats hebben en heeft bekend gemaakt, dat elke poging om de orde te verstoren met kracht zal worden tegengegaan. De nationale boeren nemen dit op als een provocatie. De leiding deelt mede, dat de aange kondigde demonstratie zal doorgaan, niet- teeenstaande het verbod van de regeering. In kringen van de nationale boeren ver wacht men veel van de audiëntie, welke de koning heeft toegestaan aan den voor zitter van de nartii, Mihalache. Men verwacht, dat de partijleiding de demonstratie zal uitstellen of zelfs geheel afgelasten indien Mihalache bij zijn on derhoud met den koning den indruk krijgt, dat binnenkort de nationale boeren de lih"ralen zullen opvolgen. Zooals men weet, berust in Roemenië het aftreden van het kabinet en het be noemen van een nieuw kabinet meer bij den koning dan bij het parlement. GRIEKENLAND. Wisselen de regeeringsvormen? Tijdens een vergadering der afgevaar digden van de Volkspartij gaf Tsaldaris als zijn overtuiging te kennen, dat de koning het bewind in handen zal leggen der volks partij die de meerderheid bezit in de Nationale Vergadering. Hij wees er op, dat het opbouwende werk der Nat. Vergadering niet was geëindigd en dat de vergadering tegen zijn wensch niet kan worden ont bonden. Op vragen omtrent de verklaringen van Tsaldaris antwoordde Kondylis dat Tsal daris geen zin voor werkelijkheid heeft. Kondylis heeft admiraal Roussen en den kapiteins ter zeer Klvotis en Pinotsis, die door den krijgsraad wegens het deelnemen aan de Maart-revolutie tot langdurige ver banning waren veroordeeld, gratie ver leend. De professoren Canellopoulos en Tsatsos van de universiteit van Athene weigerden den eed van trouw aan de monarchie af te leggen. De bladen verwachten, dat zij ontslagen zullen worden. De republikeinsche partijleiders Papa- nastasioe en Papandreoe zijn van het eiland Mycenos, waarheen zij verbannen waren, weer naar Athene teruggekeerd. RUSLAND. President der Karelische Sovjet-Republiek afgezet. Naar de „Iswestia" meldt, is de president der Karelische Sovjet-Republiek, Guelling, afgezet. Hij had zijn functie bekleed se dert de stichting dezer republiek in het jaar 1923. TURKIJE. Vriendschapsverdrag met de sovjets. Te Ankaro is het protocol onderteekend, waarbij het furkseh-Sovje; Russisch er- drag van vriendschap voor den tijd van tien jaar wordt verlengd. Dit verdrag is gesloten in 1925. Ook het in 1931 gesloten vlootverdrag is verlengd. BINNENLAND De algemeene beschouwingen over de rijksbegrootingDinsdag komt Dr. Colijn aan het woord. (4e Blad). Men zoekt naar metalen in Nederland- schen bodem. (3e Blad). Een verbod van geluidssignalen in den nacht?; zij zouden door lichtseinen ver vangen worden. (Binnenland, 3e Blad). Verlaging met 7V« pCt. der passagiers- tarieven naar Indië door de Rott. Lloycl en de Maatschappij Nederland. (Binnen land, Be Blad). Een conflict op Soesterberg; de direc teur van het luchtvaartbedrijf vraagt ont slag. (Binnenland, 3e Blad). Aljechin won de 16e partij tegen Euwe. (Sport, 4e Blad). Te 's-Gravenhage is heden de luit.- generaal Duymaer van Twist gehuldigd, ter gelegenheid van zijn zeventigsten ver jaardag. (Laatste Berichten, le Blad). BUITENLAND. Ook Gorahei door de Italianen bezet. (4e en le Blad). Nog geen bericht over Kingsford Smith. (Buitenl. Gemengd 2e Blad en Tel., le Blad). ZIE VOORTS LAATSTE BERICHTEN, EERSTE BLAD. NIEUWE UITGAVEN. „Ia de schaduwen van morgen", door prof. dr. J. Huizinga. Een ernstig, tot diep nadenken stemmend boek is ons onder het oog gekomen: wij hebben het in één ononderbroken span ning doorgelezen, gepakt als wij waren door het wijs en bezadigd betoog, gevat in een stijl, die litteratuur van hooge orde is. Wij doelen n.l. op het nieuwe boek van den Leidschen hoogleeraar prof. dr. J. Huizinga „In de schaduwen van morgen", dat in den korten tijd van het verschijnen reeds een tweede oplaag beleefde. Het wordt druk gelezen en besproken door de talloos velen, die uit dezen verwarrenden tijd een uitweg zoken. Dien uitweg zal het boek van prof. Hui zinga U iniet geven, maar wèl belicht hij duidelijk van vele zijden het groot verval onzer cultuur en van den geest. Wanneer wij dit beseffen en het boek zal het een ieder zéker doem beseffen, dan is een grondslag tot verbetering reeds gelegd. De schrijver is niet slechts de „geleerde", die binnen de weldadige muren van de studeerkamer theorieën heeft opgebouwd, maar héél dit boekwerk getuigt ervan, dat hij in levend contact met de werkelijkheid staat. Dat prof. Huizinga zijn boek den titel gaf van „In de schaduwen van mor gen" wijst er eenerzijds op, dat hij een pessimist is. En menig onderdeel van zijn boek zou er eveneens van kunnen getuigen. Doch zélf zegt hij niet pessimist, maar optimist te zijn. Het slot, waarin hij zijn vertrouwen in de jeugd, op wie de ver antwoordelijkheid voor het komende rust, uitspreekt, versterkt, ondanks alles, dit getuigenis. Ook zij, die gansch anders het heden en de toekomst beoordeelen als prof. Huizinga wij weten dat er velen zijn en die juist in véél, wat prof. Huizinga als symptomen van naderenden ondergang bestempelt, een reactie tegen het verval en een herboring zien, zullen goed doen, dit weloverwogen geschrift van een wijs mensch, die de eeuwen overschouwde, te lezen. Opdat hun oordeelen en handelen, hun arbeiden en bouwen aan een nieuwe toekomst zich toetse aan de beschouwin gen en het gefundeerde inzicht van een veelzijdig georiënteerd historicus, die het heden op zijne wijze ziet, doch wiens uit spraken vóór alles getuigen van cultuur, van traditie en van fatsoen er. van wien ook de tegenstander, hoe dan ook. zal kun nen leeren. Wanneer wij na minder-opwekkend be titelde hoofdstukken als „Ondergangsstem mingen", „De algemeene verzwakking van het oordeel", „Daling van de kritische be hoefte", „Misbruikte wetenschap", „Ver zaking van het kennisideaal", „Verval der moreele normen", „Stijlverlies en irratio- naiiseering", enz. tóoh een bemoedigend slotwoord aantreffen, dan stemt zulks weer hoopvol, tè hoopvoller nu het komt uit den mond van iemand, die de zwarte schadu wen van het heden scherper ziet dan menig tijdgenoot en desondanks het ver trouwen niet verloren heeft. Wij veroorloven ons eenige zinsneden uit d!t. s'otv.-ord ovpr t» nemen en wenschen de' bet ""w; pp hei komende gesleed- "'ii h-r on de wiles rii* bel na eigen be-mnmg liet b?*t- dunkt, daarmee rekening zullen houden. Wij citeeren: „De sdhrijver van deze regelen behoort

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1935 | | pagina 1