KNIPSELPRIJSVRAAG 18 NOVEMBER BEGINNEN DE ECONOMISCHE SANCTIES Twee Honderd Gulden aan prijzen 76»te Jaargang ZATERDAG 2 NOVEMBER 1935 No. 23193 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN STADSNIEUWS. Van het oorlogsfront blijft belangrijk nieuws nog steeds uit. Te Genève is, nadat tusschen Frankrijk en Engeland volledige overeenstemming was verkregen, besloten de economische sancties op 18 dezer in te voeren. BEWAAR DUS ONS BLAD VAN DINSDAG A.S. Plannen en maatregelen der Regeering. Het voornaamste Nieuws van heden. LEIDSCH DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIES: 3D ets. per regel voor advertenties uit Lelden en plaatsen waar agentschappen van ons Blad gevestigd zijn. Voor alle andere advertenties 35 ets. per regel. Voor zakenadvertentles belangrijk lager tarief. Kleine advertenties uitsluitend bij vooruitbetaling Woensdags en Zaterdags 50 ets. bij maximum aantal woorden jan 30. - Incasso volgens postrecht. Voor opzending van brieven ;10 ets. porto te betalen. - Verplicht bewijsnummer 5 ets. Bureau Noordeindsplein Telefoonnummers voor Directie en Administratie 2500 Redactie 1507. Postcheque- en Girodienst No. 57055 - Postbus No. 54. PRIJS DEZER COURANT: Voor Leiden en gemeenten, waar agentschappen gevestigd zijn: per 3 maanden f.2.35 per week f.0.18 Franco per post f. 2 35 per 3 maanden -f portokosten. (voor binnenland f.0.80 per 3 mndj Dit nummer bestaat uit ZES bladen EERSTE BLAD. DE GEMEENTEBEGROOTING 1936. B. en W. hebben de begrooting voor 1936, trots groote moeilijkheden, sluitend gekre- («1. Vooral wordt geput uit de reserves. Men zie het 2e Blad! OtD-STATIONSCHEF P. H. v. d. BORN MET PENSIOEN. Naar wij vernemen zal de heer P. H. tan den Born, oud-stationschef hier ter Sede en nadien stationschef te Apel doorn 1 December a-s. den dienst der Ned. 6poorwegen met pensioen verlaten. Hij trad 1 December 1896 bij de voor malige Staatsspoorwegen te Helvoirt ln dienst als surnumerair, slaagde 1 Juni 1197 als klerk-telegrafist 3e klasse en jerd in die functie in 1897 overgeplaatst laar Zutphen en 1 October 1898 benoemd tot stations-assistent 3e klasse te Rotter- ibm-Feyenoord. 1 November 1920 werd hij te IJmuiden aangesteld tot stations- dief le klasse A. 1 Juni 1923 werd hij orergeplaatst naar Leiden en 16 Mei 1929 saar Apeldoorn. ALLERZIELEN - HERDENKING SPIRITISTISCH GENOOTSCHAP. Dit genootschap hield gisteravond een plechtlgen wljdingsdienst, waarin aller- zielen-herdenking plaats vond. Het zaaltje in het Nutsgebouw was met bloemen versierd, zoodat er een devote stemming heerschte. Er waren zeer velen opgekomen, waarover de voorzitter ir. Bontekoe zijn vreugde uitsprak, waarna hij een toespraak hield om hierna de lei ding over te dragen aan den heer Muijs uit Rotterdam, die dezen wljdingsdienst zou leiden. Het was een indrukwekkende avond, waaraan door de muziek van mej. de Wijs e.a. nog een bijzondere wijding werd gegeven. Evenals verleden jaar zullen wij ook dit najaar weer een KNIPSELPRIJSVRAAG uitschrijven. De advertenties worden onder het hoofd Knipselprijsvraag afgedrukt in ons Blad van DINSDAG 5 NOVEMBER a.s. en WOENSDAG 6 NOVEMBER a.s. worden de uit deze advertenties geknipte driehoekjes, welke alle van een num mer worden voorzien, gepubliceerd. Hoewel waarschijnlijk overbodig, willen wij voor hen, die de vorige malen niet mededongen, nogmaals een uiteenzetting geven van de bedoeling van deze prijsvraag. De deelnemende abonné's moeten nagaan uit welke adverten ties bedoelde driehoekjes zijn genomen. Dit lijkt eenvoudig, maar pas op, want er schuilen moeilijk heden! Volg daarom onzen raad: kijk iedere advertentie eerst eens nauwgezet aan en lees ze hardop door. Hierdoor bereikt men twee dingenhet beeld der advertentie en de woorden, waarin zij gesteld is, blijven min of meer in het geheugen hangen. Loop daarna de uitknipsels door en kijk of daarin randen, beelden, letters of woorden voorkomen, welke ge zoo even, bij het doorlezen der advertentie, zijt tegengekomen. Aldus systematisch te werk gaande, zult ge een aantal driehoekjes kunnen terecht brengen. Natuurlijk blijven er eenige over. Welnu, om die te herkennen dient er opnieuw gezocht te worden. Hebt ge alle driehoekjes gevonden, schrijf dan de namen der firma's op, tot wier advertenties de driehoekjes behooren, met de erbij behoorende nummers. Mocht in een advertentie geen firmanaam voorkomen, omschrijf dan duidelijk de advertentie, zoodat geen vergissing mogelijk is. Voor de goede oplossingen stellen wij wederom een bedrag van niet minder dan beschikbaar, te weten: iste prijs25. 2e prijs 20. 3e prijs 15. 4e en 5e prijs10. 6e, 7e, 8e en ge prijs 5. ioe t/m 2ge prijs2.50 30e t/m 79e prijs1. Deze prijzen worden niet uitbetaald in contanten, doch in BONS ter waarde van ƒ0.50. welke t/m 25 November 1935 in betaling worden aangenomen door de zaken welke in het KNIPSELPRIJSVRAAGNUMMER (dus ons Blad van 5 NOVEMBER 1935) een advertentie plaatsten. Indien er meer goede oplossingen zijn dan prijzen, beslist het lot. Van iederen bij ons ingeschreven abonné wordt slechts één oplossing aangenomen. De oplossingen moeten uiterlijk DINSDAG 12 NOVEMBER a.s. 5 uur des namiddags in ons bezit zijn onder enveloppe met vermelding KNIPSELPRIJSVRAAG. De namen der prijswinnaars zullen uiterlijk V R IJ D A G 15 NOVEMBER a.s. bekend worden gemaakt. DE DIRECTIE. WONINGBOUWVEREENIGING „EENSGEZINDHEID". Adres aan den Raad. Aan den Raad van de gemeente Leiden is volgend adres verzonden: Geven met verschuldigden eerbied te kennen: ondergeteekenden K. Wassenaar en A. J. Schoneveld, resp. voorzitter en secretaris van de woningbouwvereeniging „Eensgezindheid" te Leiden, ten deze domicilie kiezende Zijlsingel 53, te Leiden; dat de j.l. gehouden ledenvergadering het besluit heeft genomen om te komen tot uitvoering van het zevende bouwplan; dat dit bouwplan is ontworpen op de bijgaande situatie-teekening van de per- ceelen grond kadastraal bekend gemeente Leiden. Sectie No. 330, 331 en 332; dat deze grond in het uitbreidingsplan is aangewezen als bestemd voor arbei- ders-woningbouw: dat genoemd plan omvat 71 eensgezins woningen en 11 woningen voor ouden van dagen; dat de huurprijzen resp. naar raming zuilen bedragen f. 4 en f. 3.50 per week; redenen waarom zij Uwen Raad verzoe ken, zijn medewerking te verleenen, tot het verstrekken van een voorschot krach tons de Woningwet, overeenkomstig de bijgaande berekening der stichtings- kosten. Zulks na kennis te hebben genomen van de hierbij gaande toelichting, plan- en situatieteekeningen en exploitatie rekening. Hetwelk doende enz., Met eerbiedige hoogachting, Voor de W.B.V. „Eensgezindheid": w.g. Voorzitter: K. WASSENAAR, w.g. Secretaris: A. J. SCHONEVELD. Ter nadere toelichting wijst het bestuur nog op het feit, dat er nog steeds een be langrijke vraag is naar arbeiderswonin gen in de lagere huurklassen. Te meer is deze behoefte toegenomen in de laatste jaren door den eenzijdigen grooten aanbouw van normale en kleinere middenstandswoningen in onze gemeente, waardoor de bouw van woningen met lage huurprijzen zeer sterk op den achtergrond en in het gedrang is gekomen. Het bestuur is bereid orfi in dit plan op te nemen den bouw van 11 f elf 1 woningen voor ouden van dagen en wil deze deen bouwen door jeugdige werkloozen. De uitvoering zouden zij dan doen plaats hebben, naar het voorbeeld van de ge meente Arnhem. Het bestuur is gaarne bereid over de uitvoering met het gemeentebestuur in overleg te treden. Gezien de laatste mededeeling van den minister van Sociaie Zaken, meent het bestuur, dat dit een zeer geschikt object is om de vakbekwaamheid van de jonge arbeiders te bevorderen. NED. HERV. GEMEENTE. Verkiezing ouderlingen en diakenen. Als ouderling der Ned. Herv. Gem. zijn herkozen de heeren C. Bloot. H J Eethe, P. J Jansen, M. Brinks en A. v. d. Baan en gekozen in de vacature-Eggink de heer A R. B. Gerritse. Herkozen werden als diaken de heeren H. van Leeuwen, P. M de Planque. W. V/iethoff, K. West en G. Brouwer. In de vacature-Spruitenburg werd de heer J. Siera en in de vaeature-Barnard de heer J. van Iterson tot diaken benoemd. LEIDEN—DEN HAAG IN 7 1/4 MINUUT! ïeid van de baan' Met een snelheid van 160 K.M. over laan! Met een nieuw electrisch treinstel, be stemd voor den dienst Rotterdam—Hoek van Holland is proef gereden op het baan- vaak Leiden—Den Haag. Deze afstand werd afgelegd in.... zeven en één vierde minuut. De maximumsnelheid bedroeg 160 K.M. De heer W. H. Hendriks alhier slaagde te Utrecht voor het tweede ge deelte tandarts-examen. In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer, inzake de rijksbegTOOting, zegt de regeering dat van devaluatie geen sprake zal zijn. Opheffing van het verbod van de N.S.B. voor ambtenaren wordt afgewezen, evenals een algemeen colpor- tageverbod. Scherpe maatregelen worden getroffen tegen de ongebondenheid in woord en geschrift. Overwogen wordt een wijziging van de ontwerp-belasting op be sloten N.V.'s. De salarisverlaging voor rijks ambtenaren gaat 1 Januari a.s. in. De achterstand van materieel bij Defensie zal in versneld tempo worden ingehaald. Alge- meene vervanging van contingenteering door invoerrechten ligt niet in bet voor nemen. Een ontwerp voor een reisbelasting ligt gereed. Het „Plan van den Arbeid" is niet aanvaardbaar. PROF. R. P. VAN CALCAR EERVOL ONTSLAGEN. Wegens opheffing van zijn functie. Zooals wij gisteren nog in een gedeelte van onze oplaag konden melden, is bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 Januari 1936 aan prof. dr. R. P. v. Calcar wegens opheffing van zijn betrekking eer vol ontslag verleend als hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde der Rijksuniver siteit alhier met dankbetuiging voor de be langrijke in deze betrekking bewezen diensten. R. P. van Calcar werd 11 October 1872 te Veenwouden geboren. Hii studeerde van 1892 tot 1896 in de geneeskunde aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, en werd aldaar 6 November 1897 tot arts bevorderd Na eenigen tijd in verschillende zieken huizen als assistent werkzaam te zijn ge weest. werd hij in 1905 benoemd tot hoog leeraar in de bacteriologie en gezondheids leer aan de Leidsche Universiteit als op volger van prof. Mac. Gillavry. Hij aan vaardde dit ambt den 26sten September van dat jaar met een rede over: ..Het hedendaagsch standpunt van het toxine- vraagstuk". Prof. van Calcar. Tevens werd hij benoemd tot directeur van het bacteriologisch laboratorium der Universiteit. Verschillende, waaronder zeer belang rijke werken, zijn van zijn hand versche nen, o.a. zijn bekend leerboek der klinische bacteriologie (1906); Immuniteitsreacties en eenige harer toepassingen voor kliniek en laboratorium; Tuberculose und Immu- nitat; Over de aetiologie van het carsi- noom; De beteekenis der voedingsleer bij schaarschte van levensmiddelen (1917); De kanker en zijn ontstaan; enz. Als rector-magnificus der Leidsche Uni versiteit hield hij op den 8sten Februari 1921 een belangwekkende rede over de ontwikkeling en de beteekenis der moderne bacteriologie. Prof. van Calcar is vooral bekend door het door hem uitgevonden procédé voor kunstmatig veevoeder tijdens de veeVce- derschaarschte gedurende den oorlog, waarvoor hij nabij den Zoeterwoudsche weg een groote fabriek vestigde. Naar wij vernemen ligt het in de be doeling het door prof. van Calcar gege ven onderwijs na 1 Januari 1936 op te dragen aan den hoogleeraar in de tro pische geneeskunde, prof. dr. P. C Flu, terwijl zijn laboratorium in net. Boer- haavekwartier ter beschikking komt 'van den hoogleeraar in de pharmaco-dyna- mie, prof. dr. S. E. de Jong. VOLK EN VADERLAND. De politie heeft ook hier ter stede de verspreiding van het N.S.B- van Volk en Vader end" van 26 OHobe' i.i. verboden (zie ook ond-r Binnenland"). Wanneer met dit nummer eventueel mocht worden gecolporteerd, zal het blad in beslag wor den genomen. BINNENLAND. De Leidsche begrooting voor 1936 is slui tend (2e Blad). De regeering verdedigt haar beleid; me morie van antwoord aan de Tweede Kamer (3e Blad). De heer Fokker over de ontwikkeling van het luchtverkeer; overdadige luxe leidt tot concessies aan de veiligheid; waarschu wing tegen een prestige-race tusschen de K.L.M. en Engeland (3e Blad), De begrooting voor Zuid-Holland ver meldt een tekort van f. 110.000 (Binnen land, 3e Blad). Onderhandelingen over het collectief contract in de bouwbedrijven (Binnenl., 3e Blad). Algemeene vergadering van Volksonder wijs; openingsrede van den heer Vrij (Kerk! en School, 2e Blad). De 13e partij Euwe-AIjechin is remise geworden; Aljechin leidt met 76 punten (Sport, 4e Blad). BUITENLAND. 18 November beginnen de economische sancties (5e en le Blad). Conservatieven winnen hij de Engelsche gemeenteraadsverkiezingen (Buitenl., le Blad). De Chineesche premier zal vermoedelijk herstellen: de dader is overleden (Buiten land, le Blad). ZIE VOORTS LAATSTE BERICHTEN, EERSTE BLAD. THEOSOFISCH CENTRUM „LEIDEN", Voordracht van den heer Kengen. Het Theosofisch Centrum „Leiden" or ganiseerde gisteravond haar tweede open bare vergadering van dit winterseizoen. In de uitstekend bezette bovenzaal var» de sociëteit Amicitia sprak de heer Ken- gen over: „Theosofie ais practischeLevens leer". Iedere tijd, aldus spreker, heeft zijn idealen en probeert daarnaar te leven. Ideaal is tot leven geworden idee. Wij kunnen iedere beschaving classificeeren naar de idealen, die het gebracht heeft. De beschaving der Hindoes b.v. kunnen wij, karakteriseeren met één woord „dharma", het wachtwoord als het ware, hetgeen be- teekent: „plicht, orde". Bij de Grieken gold het wachtwoord „Schoonheid", in uiterlijke vormen, maar ook met betrekking van den mensch tot den mensch. Tal van volken hadden hun beschaving, door trouw te zijn aan hun Centrale idee, hun ideaal. Bezien wij onzen tijd, dan bemerken wij dadelijk onze techniek en zien wij, dat de moreele vooruitgang geen gelijken tred heeft gehouden met den technischen voor uitgang. Daar men niet gehandeld heeft naar de voorschriften der godsdiensten, is deze breuk ontstaan, waar men thans trotsch op is. De moreele vooruitgang is op den ach tergrond gedrongen. Wij vinden levens vormen practisch, als zij een ander op zij zetten en ons vooraan stellen. Wij zijn dus egoïst. Vanuit dat gezichtspunt bekijken wij. of iets practisch is of niet. Bij de bestudeering van ons onderwerp „Theosofie" is daarom de eerste vraag: „Wat heeft men aan Theosofie? Is het practisch? Kan het ons iets geven?" Laat ons zien, of theosofie ons leven be ter kan opbouwen. Deze beschaving met ons egoïsme zou logisch zijn, als wij met den dood ophiel den te bestaan. Laten wij, aldus spreker, dus eerst deze stelling onder de oogen zien, en onderzoeken of zij Juist is, of de mensch inderdaad slechts alleen gedurende dit leven bestaat. Vergelijken wij den mensch met den oer- mensch en den wijsgeer, dan zal men zien, dat zij innerlijk groeiende wezens zijn. Het dier is gelijk aan dat van duizend jaar ge leden en is slechts een uiterlijk groeiend wezen. De mensch kan handelen, zondi gen, daden begaan, omdat zijn verstand hem drijft tot kwaad of goed. De mensch kan meer. want hij is een schepsel, inner lijk rotsvast, als axioma's die niet bewezen behoeven te worden: dat hij is een wezen, dat niet vergaan kan. Deze stem van alle geslachten is meer waard dan de eene stem van het hedendaagsche comfort. Vroeger was dit een uitgemaakte zaak, men geloofde omdat de godsdienst het leerde, tot men ophield te gelooven en men niets meer geloofde en meende, dat men alleen gedurende het leven bestond. Vanaf het midden van de vorige eeuw zien wij vanuit Amerika een stroom van occulte verschijnselen waar men eerst geen weg men wist. totdat men ze ging bestudeeren Oei-m-den als Oronkes e.a. eindigen him studie met deze .sn,ritistlsche verscbHose'-n vnor *cht te verk'-n-n Spi ritisme hewü.st hot vn—f-pstagn "an het leven Er is ook direrte heidergf-nAhpid die een eigenschap is van heden ten dage levende personen, die niet meer als vroeger

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1935 | | pagina 1