De nieuwe Rijksweg bij Oegstgeest 76ste Jaargang LEIDSCH DAGBLAD, Vrijdag 4 October 1935 Vijfde Blad No. 23168 RECHTZAKEN. FAILLISSEMENTEN. Zilveren Schooljubileum te Warmond. De voltooiing nadert Prachtige verbetering voor snelverkeer. Foto Van Vliet. Hierboven een kijkje vanaf het viaduct aan den Rijnzichtweg tusschen Oegstgeest en Rijnsburg, op den nieuwen Rijksweg, met op den achtergrond het „Groene Kerkje" - Deze weg nadert nu zijn vol tooiing en mag als een buitengewone verbetering voor het snelverkeer beschouwd worden. Nu de nieuwe Rijksweg vanaf de „Drie Witte Palen" tot de „Postbrug" onder Oegstgeest zijn voltooiing nadert, kunnen wij, na hetgeen wij reeds in eenige arti kelen vermeldden, thans het volgende mededeelen: Voor den aanleg van dezen weg, die, zooals weldra zal blijken, in een groote behoefte voor het snelverkeer zal voldoen, was benoodigd den bouw van een nieuwe brug over het Oegstgeester Kanaal en een tweetal viaducten, resp. over den Almondewcg en den Rijnzichtweg. In het voorjaar van 1932 werd een aan vang gemaakt met den bouw van de brug over het Oegstgeester Kanaal., waarop omstreeks 10 maanden later volgde de aanleg van het gedeelte van den nieuwen \veg vanaf deze brug tot aan de Postbrug. waarvan de verbreeding omstreeks dien tijd in een vergevorderd stadium ver keerde. In het najaar van 1933 werd een begin gemaakt met den bouw van het viaduct over den Almondeweg, waarvan wij des tijds de bijzonderheden hebben vermeld. Ook het viaduct aan den Rijnzichtweg werd in dienzelfden tijd ter hand geno men. Dit viaduct is gebouwd voor het zich steeds uitbreidend verkeer op den Rijn zichtweg en uitgevoerd in gewapend beton. Het geheel bestaat uit 5 openingen, n.l. één voor de electrische tram, twee voor het overige rijverkeer en twee voor rij wielpad en wandeltrottoir en talud. Iedere overspanning is pl.m. 7 Meter tusschen de kolommen. De vrije door ganghoogte is pl.m. 4,25 Mr. en de totale breedte pl.m. 19 Meter. Het dek op 6 prisma's, waarvan 1 vast en 5 beweegbare opleggers. Dit is voor het eventueel werken van het dek (krim pen of uitzetten). Deze opleggers rusten op een koppel- balk, welke belasting weer wordt overge bracht door kolommen op een onderkop- pelbak, die rust op een rij gewapend betonpalen. De taluds-wanden van het viaduct zijn bestraat met klinkers. De nieuwe weg sluit bij de Drie Witte Palen aan op den grooten verkeersweg vanaf de Haagsche Schouw, kruist dan den Rijnzichtweg en maakt achter de R.-K. Kerk een bocht, om verder over den Almondeweg en nieuwe Kanaalbrug met een lange bocht den ouden Rijksweg te kruisen bij de Postbrug, om verder te worden vervolgd naar de Haarlemmer meer. Dit vervolggedeelte komt dan aan de Oostzijde van den Ouden Rijksweg in de gemeente Sassenheim. Bij de „Drie Witte Palen" heeft de be slaande asphaltweg een breedte van 8.50 M. en wordt op het nieuwe tracé verbreed tol 12 M., gaat dan over in 2 verkeers- banen van 6 M. tot eenzelfde gedeelte over het viaduct aan den Rijnzichtweg. Hiertoe wordt een scheidingsstrook aan gebracht door het plaatsen van een groene Ligustrumhaag, voor het veiliger lijden van de auto's aan de opritten. Het volgende gedeelte komt dan weer op een breedte van 12 M. tot het Almonde- viaduct. Vandaar tot aan de Postbrug is een breedte van 11 M. aangehouden. Deze cijfers betreffen alleen het asphaltge- deelte van den weg, welker verharding wordt opgesloten tusschen betonbanden ter breedte van 50 c.M. De totale verharding wordt hiermede alzoo met 1 M. verbreed. De asphaltbetonlaag ter dikte van pl.m. 0 c.M. is aangebracht op een baan van ingewalschte natuursteen of hoogoven slakken ter dikte van pl.m. 30 c.M. met het noodige uitvalmateriaal. Aan beide zijden van den asphaltweg komt een rijwielpad, belegd met tegels ter breedte van ieder 2,10 M. Daar, waar dtt voor de communicatie van het aanliggend bouw- of weiland noodig is, worden parallelwegen aange legd. Om de veiligheid van het verkeer te verhoogen is ter plaatse van den Rijn zichtweg en den Almondeweg een viaduct gebouwd, hetgeen vér te verkiezen is boven een gelijkliggende wegkruising. Nabij het viaduct aan den Rijnzichtweg zijn aan de Noordzijde twee aftakkingen gemaakt voor het verkeer van- en naar den nieuwen weg. Aan de Oostzijde van den nieuwen weg is een toegangsweg ge maakt om het verkeer van Leiden en Rijnsburg in de richting Amsterdam op te nemen, en aan de Westzijde een weg voor het verkeer van Amsterdam naar de richtingen Leiden en Rijnsburg. Deze wegen hebben een breedte van 6 M. en zijn voorzien van een klinkerbestrating. De weg aan de Oostzijde sluit aan op de Noordzijde van den Rijnzichtweg en de weg aan dg Westzijde geeft aansluiting op de Zuidzijde van den Rijnzichtweg met dan tevens van laatstgenoemde een krui sing met de trambaan naar Katwijk. De totale lengte van den nieuwen weg bedraagt pl.m. 4 Kilometer. Over behoud of opheffing van de aan sluiting tot den nieuwen Rijksweg vanaf den ouden weg bij „Het Groene Kerkje" konden wij nog geen bevestiging ver krijgen. Het einde van dit grootsche werk na dert, doch of reeds binnen enkele weken de openstelling zal plaats hebben, is nog niet met volkomen zekerheid te zeggen. Bij zeer gunstige weersgesteldheid bestaat er wel mogelijkheid, dat de betumeering zal kunnen worden voltooid. Daarna komen echter nog de rijwielpaden in af werking en daarmede zal zeker nog wel eenigen tijd gemoeid zijn. Intusschen mag men zich verheugen, dat achter Oegstgeest om zulk een schit terende communicatie tusschen belang rijke plaatsen weldra tot stand gekomen zal zijni DOODSLAG TE ALPHEN. Voor de Haagsche Rechtbank heeft te recht gestaan de 21-jarige los werkman J. B. uit Aarlanderveen, gem. Alphen, thans ged.. wien bij dagvaarding is ten laste ge legd, dat hij in den avond van 9 Juni jl. (Eersten Pinksterdag) op den Kerkvaarts- weg te Alphen, den 40-jarigen fabrieksar beider Teunis van Soest opzettelijk ge welddadig met een mes een steek in den hals heeft toegebracht, welke een wonde veroorzaakte waaraan het slachtoffer bij na onmiddellijk is overleden. Subsidair .was zware mishandeling ten laste gelegd. In deze zaak waren door den officier van justitie, jhr mr. van Asch van Wijck, 5 getuigen gedagvaard en werden twee getuigen a décharge alsmede de deskun dige. dr. J. P, L. Hulst uit Leiden, ge hoord. Als eerste getuige werd gehoord de in specteur Van Beek uit Alphen die het lijk van den verslagene kort na het gebeurde in een schuur nabij de plaats van het mis drijf in beslag heeft genomen en dit aan den deskundige, dr. Hulst, heeft overge geven. Voorts heeft getuige een dolkmes (padvindersmes), dat was achtergebleven, in beslag genomen. Op een vraag van den verdediger, mr. Nord Thomson, hoe de verdachte ter plaatse bekend staat, kon getuige geen antwoord geven. De timmerman M. van Vliet uit Alphen, verklaarde, dat de verdachte cn diens kornuiten reeds in den namiddag van dien dag rumoerig waren en hinderlijk optra den. In den laten avond was get. tegen woordig bij een woordenwisseling tusschen zekeren Zijlstra en eenige jongens, onder wie verdachte. Van S. (het slachtoffer) v/as ook in deze woordenwisseling ge mengd. Verdachte kwam er tusschen, waarop van S. hem een stomp gaf, zeg gende: „snotneus, waar bemoei jij je mee?" Verdachte nam toen het dolkmes en maakte daarmede een stekende beweging naar van S„ die juist op het punt stond, zich met het rijwiel dat tegen een hek stond, te verwijderen. De boerenarbeider C. v. Soest, neef van den verslagene, verklaarde o.m.. dat de verdachte, nadat deze zijn oom gestoken had, van zekeren van Vliet een aantal sla gen ontving, waardoor hij op den grond viel. Getuige zag zijn oom wel neervallen, doch nam verder geen notitie van hem om zich daarna met verdachte, die op den grond lag, te bemoeien. De 22-jarige boerenknecht P. Verkaden, verklaarde, dat hij met den vorigen ge tuige en een broer dien avond een café heeft bezocht. Getuige, die aanvankelijk den president antwoordde, terwijl hij op gummi kauwde, .werd gelast zich uit de zaal te verwijderen en terug te komen met leegen mond. In tegenstelling met de andere verkla ringen, gaf deze getuige toe, dat men op den Kerkvaartsweg Zijlstra opwachtte. Ook deze getuige lyseft de vechtpartij tus schen van V. en verdachte gezien. Op de vraag van den rechter mr. Ikman van den Burck, waar getuige en diens kor nuiten zich bevonden, toen de woorden wisseling plaats had, antwoordde getuige, dat zij zich achter een schuur hadden op gesteld. Men wist, dat verdachte Zijlstra op den weg opwachtte om met hem af te rekenen. De rechter nam dezen getuige geducht onder handen over de wijze, waarop hij zijn verklaringen aflegde, daar getuige telkens een andere lezing aan het voor gevallene gaf. De winkelbediende C. v. d. Bijl uit Al phen, had zich met de anderen achter de schuur opgesteld, naar hij beweerde, om dat zij zich niet met de ruzie wilden be moeien. Getuige heeft hooren roepen: „laat ik je niet onder vier oogen tegenkomen!" Even later hoorde getuige, dat er klappen vielen. Toen hij naderbij kwam, zag hij van S. op den grond liggen. Deze bloedde toen uit den hals. Ook deze ge tuige werd door mr. Ikman van den Burck op het onwaarschijnlijke van zijn verkla ringen gewezen. Dr. Hulst, arts te Leiden, die de sectie op het lijk van den verslagene had ver richt, verklaarde dat de messteek door het verlengde ruggemerg is gegaan, het geen den dood heeft veroorzaakt, die on- middelijk is ingetreden. De verslagene is naar de meening van deskundige in staande houding getroffen, door het mes, dat horizontaal moet zijn gezwaaid. Get. van Vliet werd hierop wederom voorgeroepen om te demonstreeren, hoe de belde mannen zich tegenover elkander bevonden hebben, doch dr. Hulst meende, dat het niet, zooals get. het voorstelde, kon zijn gebeurd, daar de dader niet ge noeg vrijheid van beweging heeft gehad. Dr. Hulst merkte op, dat de steek wel buitengewoon ongelukkig is aangekomen, daar het toebrengen van zoodanigen steek met opzet haast onmogelijk is. De hoofdagent van politie Pelges, uit Alphen, gaf op verzoek van den verdedi ger, inlichtingen omtrent den persoon van verdachte en diens kornuiten. Getuige zeide van hen nooit last te hebben gehad. Minder gunstig oordeelde hij over de ge tuigen van V. en P. V. Een mes, als waarmede gestoken is, wordt wel meer door arbeiders uit de buurt gedragen. Een tweede getuige a décharge ver klaarde, dat hij den verdachte heeft hoo ren roepen; „Niet allemaal tegelijk". Verdachte erkende met Van Vliet ruzie te hebben gehad. Van S. heeft zich ermede bemoeid en heeft hem geslagen. Toen hij geen uitweg zag om weg te komen, heeft hij, om zich te verweren, het mes getrok ken. De president merkte op, dat ver dachte, zooals hij het voorstelt, Van L. niet in den nek had kunnen treffen. Ver dachte hield vol uit zelfverdediging te hebben gehandeld. Jhr. mr. van Asch van Wyck zeide, dat hij, naar aanleiding van de behandeling der zaak, de primaire tenlastelegging, nl. doodslag, zal laten vallen en dat hij ver- dachte's veroordeeling ter zake van zware mishandeling met doodelijken afloop zal vragen. Spr. eischte 2 jaar gevangenis straf. Mr. Nord Thomson weersprak de getui genverklaringen, inzonderheid van den ge tuige van Vliet. Deze heeft meer gehoord dan get. Zijlstra tot wien de bedreigingen zouden zijn gericht. Ook heeft van Vliet omtrent de manipulaties met het mes verklaringen afgelegd, die door den des kundige dr. Hulst als hoogst onwaarschijn lijk worden geacht. Het is de taak van het O.M. om den opzet te bewijzen. Daarin is het naar pleiter's meening niet geslaagd. Pleiter geloofd niet, dat zijn cliënt de grenzen van zelfverdedigingheeft over schreden en concludeerde tot ontslag van rechtsvervolging en aangezien verdachte reeds vier maanden in voorarrest is, tot ontslag uit de preventieve hechtenis. Het verzoek tot invrijheidsstelling werd afgewezen en de uitspraak op 17 October bepaald. DE MOORD OP SARA BEUGELTAS. Het Amsterdamsche Hof veroordeelt den dader tot levenslange gevangenisstraf. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft arrest gewezen in de strafzaak tegen den pakhuisknecht die op 27 Augustus 1934 in een bananenpakhuis op het Waterlooplein te Amsterdam de 8-iarige Sara Beugel tas heeft vermoord. Het Hof veroordeelde den man. evenals de rechtbank, hoewel op andere gronden tot levenslange gevange nisstraf. Het Hof overwoog, dat. wat de straf be treft. levenslange gevangenisstraf moet worden opgelegd wegens den grooten ernst van het gepleegde feit en de noodzakelijk heid om de maatschappij te beveiligen tegen dezen verdachte die blijk heeft ge geven een groot gevaar voor kinderen op te leveren en daarom in deze samenleving niet kan worden geduld. Voorts overwoog het Hof dat hierin geen verandering wordt gebracht door het oor deel der gehoorde deskundigen, dat ver dachte verminderd toerekeningsvatbaar is, omdat deze geestesgesteldheid voormeld gevaar zeker niet minder doet zijn. terwijl de aanbevolen ter beschikking stelling van de regeering naar 's Hofs oordeel niet vol doende waarborgen voor blijvende bevei liging der maatschappij tegen verdachte biedt. Vervolgens overweegt het Hof. dat ook geen rekening kan worden gehouden met de mogelijkheid van verbetering door medisch ingrijpen, omdat thans niet de zekerheid bestaat, dat daartoe zal worden overgegaan en evenmin dat de gevaarlijk heid van verdachte zou worden opgeheven. Op deze gronden veroordeelt het Hof verdachte, wegens doodslag voorafgegaan van een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om bij betrapping aan zich zelf straffeloosheid te verzekeren, tot levenslange gevangenisstraf. Ook de procureur-generaal had levens lange gevangenisstraf gerequireerd. DOOD DOOR SCHULD. Aanrijding te Noordwijk. De koopman E. de G. uit Noordwijk heeft terecht gestaan ter zake dat hij op 29 Juni jl. als autobestuurder op den Gooweg te Noordwijkerhout, bij het kruis punt Langelaan, geen voorrang heeft ver leend aan den motorrijder L. Teeven, uit Haarlem, die rechts van hem van laatst genoemden weg kwam, waardoor hij met T. in botsing is gekomen, tengevolge waar van deze zoodanig letsel bekwam, dat hij kort daarop aan de gevolgen is overleden. Er werd een tiental getuigen gehoord, waaronder de chef van politie te Noord wijkerhout, die het stoffelijk overschot van T. in beslag heeft genomen en aan dr. Lignac heeft overgegeven. Op een vraag van den president ver klaarde getuige, dat van beide bovenge noemde wegen de Gooweg de hoofdweg was. Voorts gaf getuige op verzoek van den verdediger mr. Theijse uit Haarlem, eenige inlichtingen omtrent den toestand van den weg ter plaatse. De agent P. Jansen, heeft na het onge val het motorrijtuig langs de berm van den weg aangetroffen. Het slachtoffer lag zielloos daarnaast. Een eind verder zat de duorijder De Wilde, die aan hoofd en handen gewond was en ter plaatse ver bonden werd. De bollenkweeker S. en diens zoon re den op de Langelaan. achter den motor rijder toen het ongeluk gebeurde. Volgens deze getuigen waren belde voertuigen ge lijktijdig op het kruispunt. Volgens de verklaringen van den zoon, heeft de mo torrijder voortdurend naar rechts geke ken. Plotseling hoorde getuige een schreeuw gevolgd door een klap. De 22-jarige M. P. de Wilde uit Haar lem, de duorijder, die bij dit ongeluk licht gewond werd, verklaarde, dat het slacht offer met een snelheid van 50 60 K M. per uur reed. Bij het kruispunt Goolaan, zag getuige op een afstand van 25 M. een auto naderen, die ongeveer met gelijke snelheid reed. T. gaf een schreeuw, blijkbaar door het schrikken voor deze auto, doch vermin derde daarbij geen vaart, evenmin als de auto. Beide voertuigen botsten tegen el kander. Getuige werd van de duo geslin gerd en langs den berm geworpen. Hij kon nog naar T. loopen die bij den mo tor lag. Aanvankelijk dacht getuige dat T. ook niet zoo ernstig getroffen was, doch spoedig ontwaarde hij dat deze bloedde en kort daarop overleed hij. T. nam deel aan een tijdrit en daar hij te ver was gereden, moest hij een gedeelte inhalen. Blijkens de vroegere verklarin- gen van getuige, zou T. onverantwoorde- lijk hebben gereden door bij het kruispunt de vaart niet te verminderen. De getuige-deskundlge J. C. Beuks, auto-expert te Amsterdam, heeft een aantal foto's van den weg en de bescha digde auto gemaakt, aan de hand waar van getuige eenige technische inlichtingen verstrekte. Getuige's conclusie was, dat het uitzicht ter plaatse van dien aard is, dat zoowel de autobestuurder als de mo torrijder de snelheid tot een minimum hadden behooren te beperken. Een autohandelaar uit Heemstede, te vens instructeur van den B.V.L., verklaar de, dat hij het slachtoffer kende als een roekeloos motorrijder. Op verzoek van mr. Theijse verklaar de getuige, dat de Langelaan een tertiaire weg, en dat voor het ongeval door het opgroeiend hout, dat nadien werd weg geschoren, het uitzicht ter plaatse beslist onvoldoende was. Een tv/eetal bloembollenkweekers uit Noordwijkerhout, heeft even voor het on geval T. op de motor in de Kerkstraat aldaar zien rijden, terwijl er kinderen op den weg liepen. T. riep in het voorbijrij den: „haal die kinderen van den weg af". Het antwoord luidde: „Kijk maar uit an ders rijdt je jezelf nog dood". Verdachte zeide den weg ter plaatse te kennen, en te weten dat het kruispunt Gooweg-Langelaan gevaarlijk is, door het slechte uitzicht. Hij naderde dit kruispunt met een snelheid van 45 a 50 K.M. en heeft daarbij signalen gegeven. Verdach te heeft den motorrijder niet zien aan komen. Eerst bij de botsing zag hij dien, Requisitoir. Jhr. mr. Van Asch van Wijk het O. M. waarnemend, zeide dat de verdachte dit maal met een geldboete kon worden ge straft en hij vorderde een geldboete van f. 250 subs. 100 dagen. Mr. Theijse, de verdediging voerend, pleitte vrijspraak. Op 17 October volgt de uitspraak. INSPECTEUR VAN POLITIE MISHANDELD. Acht maanden gevangenisstraf geëischt. Voor de Zwolsche rechtbank is onder zeer groote belangstelling van het publiek de zaak tegen den 22-jarigen kermisgast J. E. S., zonder vaste woon- of verblijf plaats. thans gedetineerd te Zwolle, behan deld. die in den nacht van 11 op 12 Augus tus j 1. te Zwolle den inspecteur van politie G. H. W. Bannink aldaar zou hebben aan gevallen en geslagen, waardoor deze bloe dend werd gewond. Naar men zich herinneren zal. had deze aanslag plaats aan het slot van de Zwol sche Feestweek. toen de politie moest in- griipen in een vechtpartij tusschen leden van het personeel van kermisexploitanten. Verdachte, die later op de kermis te Alk maar is gearresteerd, ontkende. Verschillende getuigen verklaarden echter met nadruk in hem den dader te herkennen. Het O.M. waargenomen door mr. J. C. J. Hermans, eischte na getuigenverhoor, acht maanden gevangenisstraf. Uitspraak Donderdag 17 October a.s. GETUIGE VERDACHT VAN MEINEED INGESLOTEN. In den laten avond van 4 Mei j.l. heeft op den Rijksstraatweg te Zoetermeer een aanrijding plaats gehad tusschen een vrachtauto, bestuurd door den chauffeur R. V. uit Tiel, en twee wielrijders. Eén van de wielrijders, de betonwerker P. uit Alphen, werd daarbij ernstig ver wond en werd naar het Academisch Zie kenhuis te Leiden vervoerd. Een meisje, dat in zijn gezelschap was, werd even eens gegrepen en kwam in een sloot te recht. Volgens een getuigenverklaring heeft de chauffeur V., die zich ter zake van het veroorzaken van lichamelijk letsel door schuld te verantwoorden had, links van den weg gereden. Na de aanrijding met bovengenoemd gevolg is V. doorgereden. Een getuige, die bij V. in de auto zat, had aanvankelijk bij de politie verklaard, dat de chauffeur links van den weg had gereden en wel zoodanig, dat getuige voqr een aanrijding vreesde, toen hij de wiel rijders zag naderen. Thans zeide deze getuige, dat hij zich het voorgevallene niet meer precies kon herinneren. Hij bleef ontkennen, een an dere verklaring te hebben afgelegd en werd op vermoeden van meineed in be waring gesteld. Jhr. mr. Van Asch van Wijck, het O.M. waarnemend, vroeg een strenge straf, n.l. drie maanden hechtenis en intrekking van het rijbewijs voor den tijd van een Jaar. Uitspraak 17 October a.s. STATISTIEK OVER SEPTEMBER. Noord-Holland (excl. Amsterdam! 57, Amsterdam 59, Zuid-Holland (excl. Den Haag en Rotterdam) 38, Den Haag 32, Rotterdam 19, Utrecht 30, Gelderland 43. Noord-Brabant 46, Limburg 30, Zeeiend Friesland 16, Groningen 18, Drente 7, Overijssel 12. Totaal 407 faUl's'-.nientsn. Totaal van 1 Januari 1935 af: 3517 fail lissementen (vorig jaar 3398), DE HEER DE VRIES GEHULDIGD Onder meer dan groote belangstelling werd alhier het feit herdacht, dat voor 25 jaar werd overgegaan tot stichting en op richting van de School met den Bijbel tel Warmond. Is dit op zich zelf reeds een ge beurtenis, het herdenken overwaard, dea te meer was zulks het geval nu tegelijker tijd de heer M. de Vries zijn 25-jarig ambtsjubileum vierde als hoofd dezer school. Dat van deze gelegenheid gebruik gemaakt zou worden om den heer M. dei Vries op hartelijke wijze te huldigen, stond reeds bij voorbaat vast en bestuur, perso neel, leerlingen en oud-leerlingen hebben, hem zeer zeker een onvergetelijken dag bezorgd. Is er ooit een welverdiende hulde gebracht dan is het zeer zeker hier ge weest. Eenvoudig en bescheiden, voor een! ieder toegankelijk, zijn hart verpand aan de jeugd en het onderwijs, zie hier in korte trekken de eigenschappen die den jubila ris in hooge mate sieren. Bij de vele gelukwenschen, die de jubila ris op dezen dag ontvangen heeft, voegen wij gaarne de onze. Wij willen nog niet denken aan den dag waarop hij als bezuinigingsslachtoffer den dienst zal moeten verlaten, maar wél weten wij dat, wanneer zulks gebeurt, hij zeer moeilijk te vervangen zal zijn. Des morgens om negen uur hadden de kinderen met het onderwijzend personeel zich verzameld in Hotel de Zon. Om half tien werd de jubilaris van zijn woning ge haald en aan den ingang van de zaal ont vangen door het bestuur der Vereeniging. Onder prachtig versierde bogen werd hij naar zijn plaats geleid, waarna de kinderen een welkomstlied zongen. Hierna nam de voorzitter der Schoolvereeniging ds. G. J. de Bel het woord. Allereerst herdacht spre ker het feit dat het 25 jaar geleden was dat voor het eerst de deuren van de School met den Bijbel voor de toenmalige jeugd werden geopend. Uitvoerig schetste spreker het vele dat zoowel op wetenschappelijk als godsdienstig terrein in de afgeloopen 25 jaar voor de jeugd is gedaan. Het grootste aandeel hierin heeft voorzeker de heer M. de Vries gehad, die 25 onafgebroken jaren zijn beste krachten aan het onderwijs op deze school heeft gegeven. Spr. prees in den jubilaris zijn ijver en plichtsbetrach ting, zijn kinderliefde doch vooral de wijze waarop hij zijn taak vervult. Uw leeftijd, aldus spreker, heeft niet den minsten in vloed op het onderwijs, want dit is nog steeds frisch en aantrekkelijk en kan nog ten voorbeeld gesteld worden aan vele jongeren. Hiervoor bracht spr. hem mede namens het Bestuur dank en bood hem een prachtig cadeau aan bestaande uit een divan, divankleed en schemerlamp. Op de bekende bescheiden wijze bracht de heer de Vries den voorzitter dank voor zijn vriendelijke en hartelijke woorden en het bestuur voor het prachtige geschenk. Spr. meende in die jaren slechts zijn plicht ge daan te hebben zooals het betaamde en hij hoopt ook in de toekomst nog met on- verflauwden ijver te kunnen blijven wer ken voor het Christelijk onderwijs in deze gemeente. Bij monde van den heer v. d. Linden, onderwijzer aan de school, weid namens de kinderen aan den jubilaris een zilveren horloge aangeboden. Men kon het den jubilaris aanzien dat vooral deze atten tie door hem op hoogen prijs werd gesteld. Door het gezamenlijk personeel der school werd een keurige bloemenmand aangebo den. De kinderen hebben ook het bestuur niet willen vergeten en ook zij hadden van de kleintjes een bloemenhulde in ontvangst te nemen. Hierna werd overgegaan tot het maken van een groepsfoto, waarna de trac- tatie der kinderen plaats vond, iets wat natuurlijk buitengewoon in den smaak viel. Na afloop hiervan werd door de kinderen het zangspel „Jan Lustig" opgevoerd, wat een groot succes was. Des middags vond een receptie plaats. Meer dan 100 personen hebben hun handteekening in het felicita tie-register gezet. Onder meer merkten wij op het voltallig college van B. en W„ den pastoor, ds. Haselager uit Weest en ver schillende afgevaardigden van diverse in deze gemeente gevestigde corporaties. Des avonds prak ds. R. P. A. Rutgers uit Katwijk, oud-voorzitter der Schoolvereeni ging een herdenkingsrede uit, waarvoor zeer groote belangstelling bestond. De kerk was tot in de uiterste hoeken gevuld en' de rede van den spr. werd met groote en bijzondere aandacht gevolgd. Na afloop dezer plechtigheid vond in hotel de Zon een bijeenkomst plaats van leden, oud-leden, ouders en oud-leerlingen. Hier werd het woord gevoerd door den heer W. de Vos die in een sympathieke rede namens de oud-leerlingen den jubilaris een boekenkast en theemeubel aanbood. Door de Chr. Zangver. werden hierna verschil lende zangnummers ten gehoore gebracht, waarmede het officieele gedeelte van dezen dag geëindigd was, doch men bleef nog geruimen tijd gezellig bijeen. Dit jubileum zal bij zeer velen nog lang in dankbare herinnering blijven en voor den heer de Vries is deze dag zeer zeker een van de mooiste van zijn leven gewor den Duidelijk is gebleken de hoogachting die men dezen jubilaris toedraagt en de spontane huldiging is voor hem een duide lijk bewijs geweest dat men zijn werk in al die jaren heeft gewaardeerd. Den jubila ris en zijn gezin wenschen wij van harte nog zeer yele jaren toe.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1935 | | pagina 17