Peek&Cloppenburg ONZE ETALAGES 700 M2 groote Verkoopruimte 5 stuks voor 10 ct, NYE BEHANGER ZIGEUNERBLOED WITTE JASSEN Schoone kasten 0KHU C. DE KEMP N.V. „ONS EIGENDOM" PIANO's ORGELS DORA VAN DITZHUYZEN Loquat BEKENDMAKING PAASCHTIJD IS VERLOVINGSTIJD BOTERMARKT 12 INKTITI II IT PIETERSKERKHOF 38 De Boeiende Sensatie-film SPIONNEN AAN HET WERK m Schapenverkoop SI. Joseph-kerk - Leiden. GELDBELEGGING - EIGEN WONING Wed. P. DE WILDE ZONEN P. HOGENDOORN ZOON Solide Vloerbedekking Linoleum Krommenie Moderne Glasgordijnen NAT.SOC. BEWEGING VOOR EEN WRINGER, NATUURLIJK HARRY v.d.OUWEELEN, Ptinsessekade 3-4 JAN DE NIE ZONEN - Erkende Gasinstallateurs LEIDEN's PAPIERHAL, Haarl.straat 223 RUIMSTE SORTEERINC Wij stellen zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden BREESTRAAT 161 S KOOLE NICOLA Co. LUNCH-KADETTEN Heden is na een zacht lijden ontslapen onze lieve Man en Vader. Behuwd zoon. Broeder. Behuwd- broeder en Oom ALBRECHT CORNELIS BEKOOIJ. in den leeftijd van 54 jaar. Mede namens de Familie: Wed. J. C. BEKOOIJ VAN DER STEEN SUZE en Verloofde. Leiden, 10 April 1935. Maredijk 56. 2559 De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 13 April a.s. te 11.40 uur op de begraafplaats Rhljn- hof. Geen bezoek. Algemeené kennisgeving. Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van Mejuffr. A. M. DEN HOIJTER betuigen wij onzen harte- lijken dank. 4 Namens de Familie: H. DEN HOUTER WARMENHOVEN. Leiden, 11 April 1935. Heerengracht 56. 2560 Voor de vele hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze lieve Zuster JOHANNA JANSEN, betuigen wij hiermede onzen welgémeenden dank, zeer in t bijzonder aan den Weled. Zeergel. Heer Dr. P. JAS- PERSE, voor de liefdevolle en zorgvuldige behandeling tijdens de langdurige ziekte haar bewezen. 2518 Namens de Familie: P. J. DE RAAD. Leiden, 11 April 1935. v. d. Spieghelstraat 21. Turfmarkt 7 Speciaal ingericht voor alle reparatiën aan Piano's en Orgels. Vraagt zonder eenige verplichting prijsopgaaf 2540 heeft ais vulling ©en exotisch© vrucht. 2537 PROPA6ANOA-VER6ADERIN6 AR. PARTIJ MORGENAVOND IN DE GRAANBEURS. Het bestuur der Statenkies- kringcentrale deelt den be zoekers van bovengenoemde vergadering mee, dat uitslui tend toegang wordt verleend door den ingang BURCHTSTEEG 7. Toegangsbewijzen tot een beperkt aantal verkrijgbaar 's avonds aan de zaal en bij de secretarissen der K. V. Trouwe opkomst gewenscht! Sprekers: Prof. ANEMA, Mr. BRIËT, Ds. THOMAS. 2561 Vanaf DONDERDAGAVOND 8 UUR is de Groenten- en Frnitzaak van J. G. VAN EVERT Jr., VERPLAATST van Haarlemmerstr. 235, naar HAVEN 7 - Tel. 1909 Opening Vrijdagavond 6 uur Aanb.: J. G. v. EVERT Jr. 9608a STEMTi N? 1 LIJST VI U( Ut EEN ALGEMEEN BELANG! LIJST 14 1780 P. HOGENDOORN ZOON Haarlemmerstraat 150154. Gevraagd een bekwame bekend met alle werkzaam heden. 2567 KOOPT UW RINGEN BIJ GOUDSMID 2547 Zilveren thee eu suikerschep cadeau. Graveeren yratis Diploma: Zweedsche Heilgymnastiek en Massage Dr. J. Arvedson's Institut, Stockholm. Diploma: „Institut Cosmetique Marguary' 's-Gravenhage. Vanaf heden gelegenheid tot behandeling volgens afspraak in het 2557 IIN.JIIIUVJI TELEFOON 1490 EN 8 3. Algeheele of gedeelt. Lichaamsmassage Zweedsche Gymnastiek of Heilgymnastiek Gezichts- en Halsmassage Verwijdering van overtollig Haar Verwijdering van Wratlen Kin- en Halsbehandeling Manicure met of zonder Handmassage Hoofdmassage en Haarverzorging GRATIS ADVIEZÉN Vanaf Vrijdag 12 April: m in de hoofdrollen de wereldbekende filmartisten BRIGITTE HELM - KARL LUDWIG DIEHL bijgestaan door Paul Otto, Julius F&lkenstein, Theodor Loos, Oskar Honolka, Harry Hardt. Een keur van de beste artisten „SPIONNAGE" Dagelijks brengen de kranten ons berichten over spionnage ligt een tip op van den geheirazinnigen sluier, die de spionnage der geheele wereld omgeeft. Boelend! - Sensationeel! Een schitterend lilmwerk zonder weerga 9605a ALS 2e HOOFDFILM: Regie: CHARLES KLEIN Muxiek: WILLMEISEL In de hoofdrollenMargit Symo, Grit Haid, Adele Sandroek, Georg Alexander, Ralph A. Roberts, W. Jankuhn, Eric 0de e.a. Een temperamentvolle Hongaarsche, Margit Symo, danseres en actrice, brenot U van den eenen schaterlach in den anderen. Haar mede spelenden, waaronder de bekoorlijke zuster van Liane, Grit Haid, garandeeren alleen reeds door Zaterdag en Woensdagmiddag Matinée. Donderdag van 25 uur Matinée met ver tooning van het geheele Avond-Programma. Zondag van hall 2—7 Matinée met Avond- Programma, v. 8-11 u. een Avond-Voorstelling. TOEGANG BOVEN 18 JAAR. 0 DINSDAG 16 APRIL A.S., namiddag om 2 uur, zal op het terrein naast de Kerk, ingang Anna Paulownastraat, de verkoop plaats hebben van ongeveer 140 SCHAPEN. Het Kerkbestuur van O. L. Vr. Hemelvaart cn 9575a St. Joseph - Leiden - Heerensingel No. 3. Wie bij aankoop van een woning veilig wil gaan kijkt in de eerste plaats naar kwaliteit en in de tweede plaats naar prijs. Koopsom komt éénmaal, onderhoud ieder jaar terug! De op paalfundeering gebouwde burgerwoningen a. d. Maris- laan langs het Schuttersveld, vlak bij het Station zijn van eerste kwaliteit en worden tegen uiterst lagen prijs verkocht. Wie nu koopt, profiteert van lage materialen-prijzen! Inlichtingen op het werk en bij P. VERSTRAATEN, Rijn- en Schiekade 121b, Telef. 3261. 2571 VOOR DAMES EN HEREN vanaf f. 2.35 Wij hebben ook tandarts- en operatiejassen, terwijl wij elk gewenst apart model kunnen leveren. BREESTRAAT 93. TEL. 1031 LEIDEN. 2538 Haarl.straat 150—154 Mooie dessins 183 cJVI. breed 49 c> 200 cJVI. breed 55 c# 183 c.M. breed gg c 200 c.M. breed f, 1,10 GEWELDIGE KEUZE MARQUISETTE 90 cM. br. pracht kwaliteit 35 c. 2568 Algem. Leider Ir. A. A. MÜSSERT GROOTE VERGADERING in café Natzeil te Hazers- woude (dorp) op a.s. Maan dag 15 April, 's avonds half 8. Spreker de heer STETT, over De N.S.B. en de a.s. verkiezingen. 2572 Katgcten a. d. zaal ad 20 cent. sportkousen r Ir BRBTBLLPS j - Booanra SOKKiev I *M3Mk MetnKOTTcai 2523 GEEFT UW 2570 KAMERPLANTEN geregeld „NIEUW LEVEN" Een Ideale kunstmest voor bloeiende en bladplanten, per carton 35 cent, met GRATIS boekwerk over verzorging. Drogisterij J. VRIJENHOEK Haarl.straat 119. 769 VOOR GASCOMFOOR OF GASFORNUIS STEKDS NA AR „HF I IIA A R O FN II ITS" Niéuwste modellen Küppersbusch-Senking Dordrecht (Ned. Fabr.) Küppersbusch comfoor 2 pifs vanaff. 8.75 K. Rapenburg 10, Tel. 25 Heerengracht 112, TeL 1549 t.o. Ned. Bank 2569 Smederjj sinds 189 4 met ons helderwit kastpapier per rol vau 10 meter slechts8 cent 12 helderwitte Kastranden voor6 cent 10 meter blauw Kastpapier voor16 cent 10 meter prima rood Kastpapier voor 19 cent Zware kwaliteit wit, blauw en bruin Kastpapier per vel 2 cent, per boek (24 vel) 39 cent Extra kwaliteit groen Kastpapier per vel 3£ ct. per boek i 69 cent Bood Kastpapier per vel 4 cent, per boek (24 vel) 79 cent 10 vel Knippatronen-papier voor 10. cent In Glaspapier hebben wij 2563 de grootste Sorteering de nieuwste Dessins de laagste prijzen!! geven U slechts een klein beeld van hetgeen wij U in onze ca. in onbeperkte keuze kunnen aanbieden Zoowel in Meubelen, Tapijten, Gordijnen, Bedden alsook in Heeren: en Dames: kieeding vindt U bij ons de 2527 b.v. bedragen tot f. 50.- zonder vooruit: betaling tegen f.l.- p. week of f.4.- p. mnd. Heerlijk! Jam van Stokhuyzenl Vooral voor kindertjes met trage magen zijn Stokhuyzen lams een tractatie. Altijd even goed - onver schillig de tijd van het jaar - - Dat komt, omdat in Slokhuyzerr's moderne inrichting 's Zomers ook het (ruit voor den winter kon worden bereid. - Neem de proef eensl12Soorten Jamst Heel bijzondere Jams cijn Stok huyzen's Oranje-marmelade, Bosch- bessen, Gember en niet te vet» geten: Sinaasappel met Ananas. Alphen a/d Rijn 2534 Levendaal 71/79 Levendaal 35 Tel. 196 W.' Bestelt tijdig voor Zaterdag: ONZE RECLAME Verkrijgbaar b'j al onze: Bezorgers, Depóts en Filialen, 2562

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1935 | | pagina 4