BOUWKUNSTIG SCHOON. LJEIDSCH DAGBLAD - Vierde Blad Zaterdag 16 Maart 1935 ERILCt VRAGENRUBRIEK. (UN/T IN IITIIREh BURG. STAND VAN LEIDEN SCHAKEN. SCHAAKBOND VOOR LEIDEN EN OMSTR. Promotie en degradatie. Gisteravond werd in Patrimonium" al hier de tweede wedstrijd gespeeld tusschen Taveno I en Leiderdorp n. Was de eerste wedstrijd door Leiderdorp n met 8—2 gewonnen en dus de kansen voor Taveno I llcli te handhaven in de 2e klasse zeer gering, het scheelde ditmaal toch zeer weinig, of Taveno was nog met Leiderdorp gelijk gekomen, want thans behaalde Ta veno de overwinning en wel met 62 en twee afgebr. partijen Deze beide partijen lijn echter waarschijnlijk voor Taveno verloren, zoodat dan de einduitslag 6—4 zou worden Leiderdorp II promoveert alzoo naar de 2e klasse. Hier volgt de volledige uitslag: K. Kanbier (T.)—H. Corts tLd) 0—1 A. SjardijnF, Beurze xx J. ScharlooC. W. Corts 0—1 H. J. Neuteboom—W. E. Christiaanse I0 W. v. d. BroekA. Bregman x—x J. Verduin—G J Corts 1—0 J. JansenC Meinema 10 W. C. OeradsD. Cannoo 10 J. Snel—W. w. Los 1—0 J. PehetS. A. Reyers 10 Totaal 6xx2xx 0 DE COMPETITIE VAN DEN HAAGSCHEN SCHAAKBOND. In de eerste klasse dezer competitie won Disc Disc n met 5' 4' i van het H Wes- terkw. I en de H. Arb. Sch.cl I won met 6>/i4V« van Disc Disc UI. De stand luidt nu als volgt: gesp. gew. gel verl. v.-t. tot. L. Sch. Gen. 1.5 5 33-17 10 H. Chr. Sch.v. 1 5 3 1 1 25-25 7 Disc Disc H 5 3 2 27>-22' 6 Res ScKcl. I 4 2—2 22>-27> 4 H. Westerkw. 14 112 18-22 3 H. Arb Sch.cl. 1 6 1 1 4 25-35 3 Disc Disc m 5 1 4 19-31 1 Kampioen Leldsch Schaakgenootschap I. Disc Disc in zal wel degradatiewedstrij den moeten spelen, want het moet alleen nog uitkomen tegen L.S.G. I op Vrijdag 22 Maart ln Den Haag en wij geven het Haagsche tiental tegen de Leidenaars. die van DD. II met 64 wonnen, geen kans. Tot welke debacle een misverstand bij een informatie dubbel kan leiden, bewijst het volgende spel. West-Oost waren niet, Noord-Zuid wel kwetsbaar, terwijl West- Oost 40 op de manche stonden. De verdee ling was als volgt: Noord Sch Ha Vrouw-10-9-5- Ru Heer-Vrouw-9-8-5- K1 Aas-Vrouw-Boer-6- West Soh Aas-Hr-10-9-4-2- Sch Boer-8-6-5- Ha 2 Ha: Aas-Hr.-Br.-3 Ru 10-6-2- Ru Aas-Boer- K1 10-8-2- KI Heer-5-3- Zuid Sch Vrouw-7-3- Ha 8-7-6-4- Ru 7-4-3- K1 9-7-4- West opende op 1 Schoppen hoewel zijn kaart hiervoor eigenlijk te zwak ls. Hij hoopt echter met 2 Sch de manche te kunnen halen. Noord doubleerde hoewel hij theoretisch beter had gedaan 2 Ruiten te bieden. De mooie distributie voor elke kleur welke de partner kan bieden geeft echter alle aanleiding tot een double. Natuurlijk redoubleerde Oost prompt waarop de beurt aan Zuid was. Men ls het er algemeen over eens dat Zuid ln deze positie bieden moet aange zien een passen zou beteekenen dat hU bereid was het geredoubleerde contract te laten spelen. Zeer terecht moet hij echter een bod doen waarmede hij zijn zwakte aangeeft. In het Culbert-son systeem wordt hiervoor het bod van 2 Klaveren gebruikt terwijl Mr. Goudsmit 1 S.A. heeft aange nomen. Beide biedingen hebben natuurlijk hetzelfde doel nJ. zwakte aangeven en den partner de gelegenheid geven elk bod zelf te doen. Zuid die wel wist dat hij bieden moest doch van een zwakte-bod nooit gehoord had, bood 2 Harten. West gesteund door de redouble van Oost ging tot 2 Schop pen waarop Noord niets vermoedende 3 Harten liet hooren die natuurlijk door Oost werden gedoubleerd. West dacht lang na of hij deze double mocht laten staan doch besloot te passen. Hl] redeneerde echter terecht dat het bieden van Noord wees op een mogelijkheid van aftroeven van Schoppen en speelde daarom de singleton Harten voor. Oost nam den slag en liet 3 maal Harten volgen om Noord geen aftroefslag te geven. Zuid wierp de hooge Harten in Noord af om de laatste slag in eigen hand te nemen en daar ten minste eenmaal aan slag te komen. Hij maakte nu bovendien nog de speelfout een kleine Klaver te spelen en ln Noord te snijden. Oost kwam aan slag en ver volgde met Schoppen Boer waarop West zijn 6 Schoppen afspeelde. Bij de laatste Schoppen was de situatie: Noord Ru Heer-Vrouw KI Aas Oost Ru Aas-Boer KI 5 West Sch 2 Ru 10 KI 10 Op de Schoppen was Noord volledig jn een dwangpositie want welke kaart hij ook afwerpt, steeds maken Oost West de resteerende slagen. Noord-Zuid gingen dus 7 down of totaal 3500 punten! Had Zuid 1 S.A. of 2 KI geboden dan had Noord 2 Ruiten zelf kunnen bieden en zouden vermoedelijk Oost West het eindbod ln Schoppen geprefereerd hebben I ble. boven een doubli A. J. VERSTEEG. W. F. L. te L. Dergelijke adressen kunnen wij in deze rubriek niet geven. KANTONGERECHT ALPHEN. Ter strafzitting van het kantongerecht te Alphen, had zich te verantwoorden zekere J. D. wegens het onbevoegd uitoefe nen van de geneeskunde. Verdachte had ln de maand Sept. 1934 op de Alphensche paardenmarkt bonnen aan het publiek uit gereikt, vermeldende het adres van ver dachte. waarop hij zich uitgaf als genees kundige; hij was te consulteeren voor alle ziekten Zekere K te Alphen, had ver dachte ontboden. Verdachte had aan deze ultnoodlglng gevolg gegeven en was inder daad ten huize van K. verschenen; door betasting en het zien in de oogen had hij zijn diagnose vastgesteld en de ziekte waaraan K. leed medegedeeld. De kosten van behandeling zouden 1. 25 bedragen. K. kreeg hiervoor wat kruiden, moest direct f. 10 betalen, terwijl het restant moest worden voldaan bij de verdere behande ling K. die op een en ander inging, be taalde aan verdachte f. 10. maar had na dien verdachte begrijpelijk nimmer meer gezien. Verdachte die momenteel gedeti neerd zat ln het Huls van Bewaring te Rotterdam, liet verstek gaan De bewuste patiënt zoomede diens echt- genoote werden als getuige gehoord en bevestigden de feiten, als ln het proces verbaal vermeld Goede raad is duur; ook thans deed dit spreekwoord opgeld, daar getuige er was Ingevlogen, ergo zijn kwaal had behouden en bovendien zijn geld was kwijt geraakt. Overeenkomstig den eisch, werd ver dachte veroordeeld tot een geldboete van f. 75 subs. 2 mnd. hechtenis. P Kr. uit Ter Aar, die was verschenen, was ten laste gelegd overtreding der Jacht wet. Verdachte beriep er zich op te hebben gejaagd op het land van de wed. C. ln ge zelschap van jhr. de M. burgemeester dier gemeente; bovendien vertoonde hij een teekening van het jachtterrein. Een twee tal getuigen hadden verdachte gezien, doch de burgemeester bleek op grooten af stand van Kr. te zijn geweest. Verdachte deelde nog mede. dat hij vroeger ook ln gezelschap van den burgemeester niet mocht jagen, toen de echtgenoot van ge noemde weduwe nog leefde, wegens een persoonlijke veete. De burgemeester had aan verbalisant evenwel verklaard, dat verdachte niet in zijn gezelschap was ge weest, wat verdachte onbegrijpelijk voor kwam De zaak werd daarop uitgesteld tot het hooren van den burgemeester. P. M. V, uit Hazerswoude had een auto uit de garage van de maalderij „de Hoop" gereden zonder dat deze behoorlijk was verlicht-, waardoor de autobestuurder W. O uit Apeldoorn in aanrijding met ge noemde auto was gekomen en hierdoor een schade had gehad van f. 125. Ver dachte beriep er zich op, dat hij een uit kijkpost jongen met lantaarn op den weg had geplaatst en hij zich reeds met zijn wagen op het rechter weggedeelte be vond, toen W. O. zijn wagen aanreed, ter wijl deze gemakkelijk kon passeeren. W. O als getuige gehoord, ontkende dit. De ambtenaar achtte echter het wettig overtuigend bewijs geleverd, dat verdachte niet de noodige veiligheid ln acht had ge nomen en vorderde een geldboete van f. 10 subs. 5 dg. Uitspraak conform. Vervolgens kwam aan de orde een over treding van de jachtwet ln vereeniging, waarbij een viertal personen uit Zegveld en Bodegraven waren betrokken. Verdachten ontkenden en beweerden vergunning te hebben gehad. Bedoelde vergunning die werd overgelegd, bleek evenwel niet volledig. Een tweetal getui gen verklaarden en gaven aanwijzing op welke landerijen verdachten hadden ge- ioopen en gejaagd. Verdachten ontkenden en voegden een der getuigen toe: „Jongen je liegt". Het geheel bleek echter zeer ver ward en gecompliceerd, waarop de zaak werd aangehouden tot het hooren van ver dere getuigen. Kr. uit Den Haag was eveneens ten laste gelegd overtreding van de motor- en rij- wielwet n.l. het ln gevaar brengen van de veiligheid van het verkeer. Verdachte had ln de maand Nov. 1934 een aanrijding veroorzaakt ln de Emma- laan te Alphen. Verdachte ontkende en be weerde met zijn auto te hebben stilge staan. Een drietal getuigen w.o. de bestuurder der auto die was aangereden verklaarden evenwel pertinent dat verdachte wel had gereden, al hoewel hij had kunnen zien dat het passeeren onmogelijk was. Ver dachte had hen bovendien gezegd, dat hij had gereden met een snelheid van 70 K.M. per uur. Verdachte gaf dit toe, doch beweerde dit maar te hebben gezegd als een handigheid om te weten te komen, hoe snel de andere bestuurder had gere den. Ambtenaar en kantonrechter vonden deze houding hoogst eigenaardig. Na de aanrijding had verdachte den anderen autobestuurder een kaartje met zijn adres gegeven en was toen spoedig verdwenen, daar hij haast had. Verdachte ontkende dit en zelde minstens 20 minuten ter plaatse te zijn geweest, hetgeen door getui gen werd tegengesproken. De ambtenaar overwoog in zijn requisi toir dat verdachte hoogst roekeloos had gereden en nu trachtte door geraffineerd heid de zaak anders voor te stellen. Eisch f 75 subs. 1 mnd. Uitspraak f. 30 subs 5 dg. met toewijzing van de civiele vordering ad f. 30 wegens schade geleden door den anderen autobestuurder. Als slot werd C. J. K. wegens overtreding der visscherijwet veroordeeld tot f. 10 subs. 5 dagen. KANTONGERECHT ALPHEN Overtreding der Tarwewet. Voor het kantongerecht te Alphen had den zich te verantwoorden gebr. V. uit Ter Aar wegens overtreding der arbeidswet. Verdachten die samen een onderneming hebben hadden 2 arbeidslijsten en 2 ar- beidsregisters zoodat de controle onmoge lijk bleek. Verdachten beriepen er zich op. dat de hoofdinspecteur zulks had goedge keurd. Als getuige werd gehoord de con troleur der arbeidswet Kn die een en an der uiteenzette en olm. 2 iaar b'eek te hebben gewacht alvorens hli verdachten verbaliseerde. Over en weer bestreden verdachten en verbalisant elkaar, daar deze laatste volhield verdachten meerdere malen te hebben gewaarschuwd. De amb tenaar vond het verweeg onaannemelijk en de handelswijze zeer ernstig en vorderde tegen leder der verdachten voor ieder feit een geldboete van 2 x f 100 subs. 2x2 maanden. De kantonrechter rekening hou dende met de omstandigheden, dat deze aangelegenheid eenige jaren had geduurd, en knoeierij niet was gebleken veroor deelde ieder der verdachte tot f. 20 en 1.8 subs. 4 dagen. Dezelfde verdachten stonden vervolgens terecht wegens overtreding der tarwewet, n.l. het ln voorraad houden en verhande len van belangrijke hoeveelheden tarwe meel en bloem: totaal werd genoemd ruim 263.000 K.G., die niet waren Ingeschreven ln het voorgeschreven register der tarwe wet Blijkens de dagvaarding zou door de handeling van verdachten de controle onmogelijk zijn geworden, daar verdachten' de tarwe en bloem hadden gekocht van de fa. Ballegooien uit Slledrecht onder de be naming van ochtendvoer. vavo-rood en vavo-wlt en dergelijke benamingen. Zij zouden deze aan verschillende bakkers en winkeliers verkocht hebben onder de be naming van ochtendvoer. mout. enz. Bo vendien hadden zij de winkeliers er toe aangezet of medegedeeld, dat een en ander niet in het tarwe-reglster vermeld mocht en/of behoefde te worden vermeld. Het landbouwcrisisfonds was hierdoor voor een groot bedrag benadeeld. Verdachten gaven de feiten toe. doch beriepen er zich op, dat zij genoodzaakt waren zoo te handelen om hun bedrijf gaande te houden. Dooi de saneering der meelbedrljven hadden zij geen meel kunnen betrekken van de fa brieken omdat zij uitgesloten waren we gens leverantie aan een bakker, die het brood 1 ct onder den prijs verkocht. De fa. BaUegooien was dan ook de eenige firma waar zij tarwebloem of bloem konden be trekken. Geldelijk voordeel hadden zl) niet genoten. De winst bedroeg slechts 75 ct. per 100 K.G waar het loon etc. nog af moest. Zij hadden dus niets meer dan een commissieloon genoten. Als getuigen wer den gehoord een drietal ambtenaren der tarwewet. Volgens de berekeningen dezer ambtenaren was het landbouwcrislsfonds benadeeld voor een totaal bedrag van f.8400 en dan nog laag berekend. Wie echter dit bedrag had opgestoken, ge noemde firma of verdachten was niet juist na te gaan, doch volgens de ambtenaren zouden belden dit wel hebben genoten. Verdachten ontkenden dit pertinent. Zij noemden inkoopprijs en verkoopprijs, die achter niet klopten met de boeken de* fa. B. volgens getuigen. Aanvankelijk had men bij de crisistuchtstrafwet ook de meening gehad, aldus verdachten, dat zij de hoofd schuldigen waren en waren zij beboet tot f. 6000 welke straf later ls teruggebracht tot 3 maanden uitsluiting, zoodat zij 3 maanden geen vita-tarwe konden verhan delen. Zij bleven er bij, het landbouw crisisfonds plet te hebben benadeeld. De kantonrechter vond het echter eigenaardig dat verdachten voor niets zouden hebben geknoeid De ambtenaar overwoog ln zijn requisitoir, dat het wettig en overtuigend bewijs was geleverd. Hij kwalificeerde een en ander als knoeierij op groote schaal. Moeilijk was na te gaan door wie het land bouwcrisisfonds was' bénadeeld. Eigenaar dig vond de ambtenaar het echter ook. dat verdachten zulks zouden hebben gedaan zonder eenig voordeel. Hij vorderde tegen ieder der verdachten een geldboete van f. 6000 subs. 9 maanden hechtenis met openbaarmaking van het vonnis. Verdach ten beriepen er zich nogmaals op geen voordeel te hebben genoten, dan een ge woon commissieloon en bepleitten uiterste clementie. Uitspraak veroordeeling van leder der verdachten tot een geldboete van f. 2500 subs. 3 maanden hechtenis met openbaarmaking ven het vonnis. NIEUWE UITGAVEN. De officieele catalogus van Flora 1935. BU de N V. Drukkerij v.h. De Erven Loosjes te Haarlem verscheen de Offi cieele Catalogus der Internationale Bloe mententoonstelling „Flora" 1935, welke niet minder dan 224 pag telt. Het begin wordt gevormd door een serie fotografieën van de vooraanstaande personen. O.a. een foto van de Hooge Beschermvrouwe, HM. de Koningin en het portret van de Kroon prinses. Met een artikel „Welkom op de Flora" opent het Uitvoerend Comité het tekstgedeelte, waarin o.a. voorkomt de samenstelling der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. Daarna volgt de Internationale Jury en 'n lijst van schen kingen, subsidies en bijdragen voor be kroningen. Na eenige korte artikelen over de architectuur en den aanleg der ten toonstelling, als toelichting op de aldaar ingevoegde oriënteeringskaart, volgt dan de ruim 80 pagina's tellende catalogus der inzendingen op de vollegrondstentoonstel- llng. Van de 10-daagsche tentoonstellin gen, die ln het Bloemenpaleis eiken Vrij dag om de 14 dagen zullen worden ge opend, verschijnt op den openingsdag een afzonderlijke catalogus, die ln den „per manenten" catalogus wordt Ingelegd. Van elke der bijna 1000 verschillende inzendingen bevat deze catalogus de vol ledige beschrijving. In de volgende rubrie ken worden de verschillende dienstgebou wen met hun functies beschreven en ook in het kort de verkeersregeling vernield, die aan de hand van een kaart van de omgeving van het terrein, den bezoekers den weg wijst. De volgende rubriek bevat 17 rijk geïllu streerde artikelen, waarin de voornaam ste geëxposeerde bloemen en planten door deskundigen zijn beschreven en van aan wijzingen voor de cultuur zijn voorzien. De catalogus sluit met een artikel over Heemstede als woonplaats, verzorgd door den secretaris dezer Gemeente, gastvrouwe van Flora 1935. De prijs bedraagt slechts f. 0.25. Wij ontvingen van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Rotterdam een Statistiek van handel, nijverheid en ver keer dier stad over 1934. Voor belangheb benden ls hier een belangrijke hoeveel heid cijfermateriaal in te vinden. 't Weekblad voor Bloembollencultuur, orgaan van de algem. ver. voor bloembol lencultuur, komt ter gelegenheid van het NOG EENS „DE RIJNSBURGER POORT". Een paar maanden geleden hebben we over de voormalige Rijnsburger poort ge schreven en o.a. verteld, dat deze door haar „scheelhoekschen bouw" ten zeerste de aandacht heeft getrokken en zelfs ge prezen werd als het onder bouwkunstig opzicht meest Interessante bouwwerk var. Lelden, Uit de teekening van den gevel naar de landzijde was uit den aard der zaak van dien geerenden bouw niet veel te bespeuren. Doch waarschijnlijk zal hij duidelijker tot den lezer spreken na de beschouwing van bijgaanden plattegrond, die wel zeer merkwaardig is. Natuurlijk werd de scheefhoek gebruikt uit een strategisch oogpunt en het ls wel de groote verdienste van de bouwerij onzer voorvaderen, dat zij het zuiver zakelijke en redengevende tegelijkertijd wisten te heffen ln de sfeer de schoonheid en hun plcturalen zin van trachten te bevredigen. Er ls bij de Rynsburgerpoort nog één punt te bespreken, dat niet onmiddellijk ln verband met het bouwkunstig schoon staat en toch uit een oogpunt van histo rische traditie wel even de aandacht ver dient. Misschien zullen bejaarde Leidenaars zich nog herinneren, dat zich in de Rijns- burger Singelgracht aan den kant van „Amdcltla" het zwanenhok, de zwanen- broedplaats bevond, welk geval sinds Jaren verplaatst is naar het Plantsoen. Ik zou voor deze bijzonderheid geen aandacht vragen, wanneer er geen aan leiding toe bestond. Het jagen en het houden van zwanen was ln de Middel eeuwen en later een zeer bijzonder voor recht, dat ook thans nog tot op zekere hoogte van kracht ls. Ik herinner mij b.v. eenige Frlesche stlnzen. die reeds sinds een paar eeuwen verdwenen zijn en, zooals te doen gebrui kelijk was, vervangen werden door boer derijen. De oorspronkelijke adellijke be zitters stierven uit; plaats en landerijen gingen soms meerdere malen in andere handen over, doch het recht van zwanen- jacht en zwanendrift verviel nimmer en ging als men er prijs op stelde, van den eenen eigenaar op den anderen over. Zoo handhaafde de pas te Leeuwarden overleden Friesche architect Doeke Mein- tema, bezitter van de boerenhofstede Hoxwier in Baarderadeel het recht van zwanenjacht en had regelmatig 'n dertig tal zwanen in zijn bezit, die behoorlijk gemerkt en geringd, zich soms op vrij verren afstand van hun bakermat Hox wier bevinden. MIJ ds gebleken, dat dat recht daar zeker al meer dan 600 Jaren oud is. Dat het recht soms verwaarloosd werd en te niet ging, daarvan getuigt, al weer in Friesland, de overgebleven laat-Gotische I>oort van de voormalige rldderstins Unia- State te Beers bij Leeuwarden. Ook de later gebouwde boerderij is verdwenen en de poort staat nog boven de dichtbegroeide gracht van het ledige erf. De landen werden los verhuurd en het oude recht is te niet. Doch in den Oostgevel van de poort vindt men nog in ijzersmeedwerk de aanduiding van het recht van zwane- jacht, waarop de vroegere bezitters prat gingen; het wapenteeken der Unia's de Fransche lelie, bekroond door een S, van het Friesche woord „Swan". Ik heb te Lelden tevergeefs gezocht naar een uiterlijke aanduiding van het recht van zwanenjacht en zwanendrift en Ik zou de betrokken autoriteiten vriendelijk willen verzoeken, te overwegen, of er geen aanleiding kan bestaan, een plaats te roeken voor het aanbrengen van een dergelijk kenteeken. Het houdt een klein stukje stadstradltle levendig, waarvan we misschien de eerste aandui ding reeds vinden ln de 14e eeuwsche wijknamen: Swansoord en Gansoord. Oorspronkelijk behoorde het recht aan het Huls van Wassenaar, dat gelijk men weet, reeds ln de 13e eeuw en misschien nog vroeger, met Leiden nauw verbonden was Uit het jaar 1593 dagteekent de brief waarbij het recht werd overgedragen, ver legd. de verlijbrief van den Heer van Wassenaar op de stad Leiden. Bij Van Mieris vinden we het volgende uit dien Veriy brief geciteerd: „VerllJen en verleenen met deezen brieve uitzonderlinge gracle, zes paar broe dende Zwaanen te moogen houden om de Stad Leyden, in haare graften, en in den Rijn tot Leyderdorp aan de eene zijde, ende tot Katwijk aan de andere zijde, mitsgaders in al der Steede voorsz. eigene waateren. te weeten, die Meeren mitten Poelen daartoebehoorende, en die Maaren, strekkende uit der Stad Vesten tot aan 't Warmonder Veer, ende voort tot de hooge Weisloot toe, de voorsz. zes paar Zwaanen te mogen houden van ons, ten rechten onversterfelijken erfleen". Op het dooden van zwanen, het opzet telijk verwonden, op het verstoren en uit halen van hun nesten hebben overal en ten allen tijde zware srtaffen gestaan. Toen alle mogelijke andere vogels nog „vogelvrij" waren, Ingeval ze niet uit kracht van een of ander volksgeloof wer den beschermd, toen er nog aan geen vogelwet werd gedacht, genoten de zwa nen reeds wettelijke bescherming. Het diepgewortelde volksgeloof uit den helden- schen tijd, dat de zwanen betooverde meis jes waren, zal hier wel niet vreemd aan zijn. Trouwens reeds in de Oudere Edda wordt gewag gemaakt van de WalkyrJ» 6wana en in de Grieksche Mythologie ls de zwaan de heilige vogel van Apollo. Reeds in 1658 werden er te Lelden strenge keuren uitgevaardigd tegen onver laten, die zich .schuldig maakten aan misdrijven ten opzichte van de zwanen. Zij konden zich geldboeten en zelfs lijf straffen op den hals halen. Verder werd het noodlg geacht de zwanen te voorzien van een koperen halsband met het woord Leiden er in gedreven, terwijl een der leden van de Regeering onder den titel Pluimgraaf toezicht had te houden op het welzijn der zwanen. Het schijnt, gelukkig, dat de zwanen thans minder worden bedreigd dan vroe ger. wy zouden deze sierlyke vogels in onze grachten en wateren en in de vyvers van de Leidsche Hout niet gaarne willen missen. En een historische herinnering aan Leidens oude zwanenrecht zou hier zeer zeker niet misplaatst zyn, N. J. S. RECLAME- 1022 fcTo Juliennesoep, OV*rheerhik! 75-Jarlg bestaan dier vereeniging met een herdenkingsnummer uit hetwelk natuur- Ujk geheel ln het teeken der „Flora" staat. Zlttenbiyvers kosten te veel, wordt deze week ln de „Haagsche Post" betoogd. Voorts treffen we een interessant artikel aan van James Tukker. Venlzelos vertelt. Arved Arenstam schryft zyn derde bij drage over een zwerftocht door Llthauen, terwyi van de vele andere interessante artikelen nog genoemd kan worden lucht verkeer ln de Stratosfeer. TIJDSCHRIFTEN. De „Wereldkroniek" van deze week wijdt natuuriyk eenige foto's aan de „Flora." Voorts een pagina aan Albert van Dal- sum's Jubileum. Verder treffen we nog aan een geïllustreerd artikel over New York's Autostrada's en idem over China's binnenland uit een vliegtuig gefotogra feerd. GEBOREN. Adrianus, z. v. T. A. Stadt en W. Ouwer- kerk Antonla, d. v. D. W. Suvaal en P. v. Gyzen Theodorus Gerardus, z. v. J. Rozler en M. A. zyistra Willem Fre- derik, z, v. N. Llbochant en L. Hoppen brouwer Grada Ada Reina, d. v. C. A. de Grauw en M. Fasseur Pieter, z. v- P. v. Duyvenvoorde en J. v. Duyvenvoor- de Erna Elisabeth, d. v. G. F. Stip tn E. M. Droll Cecilia Margaretha Maria, d. v. A. P. F. H. Brunt en H. G. B. M. V. Wubbals Johanna Margaretha, d. v. J. v. Benten en J. M. v. d. Mark. OVERLEDEN: E. v. itersonMolenaar, vr. 26 j. C. Kriest, d. 53 J.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1935 | | pagina 14