Matuschka voor de rechtbank - Een skischool te Parijs 75,te Jaargang LEIDSCH DAGBLAD Tweede Blad FEUILLETON. Het geheimzinnige Landhuis MATUSCHKA beschuldigd van ver- EEN SKI-SCHOOL IN PARIJS. Twee leermeesters DE GUOOTE NAJAARS-VEEMARKT OP HET WAAGPLEIN TE ALKMAAR. De markt gezien van den schillende treinaanslagen, voor do bij een sprong op de kunstbaan. Waagtoren uit. rechters te Boedapest. HET BINNENHALEN VAN DE WINTERKOOL TE LANGENDIJK is in vollen gang. De witte kool wordt in schuiten geladen en naar de koolschuren gebracht. Jong en oud helpt bij dit seizoenwerk. DE 14-JARIGE KUNSTSCHAATSEN RIJDSTER Maxje Herber op de ijs baan te Berlijn waar de Olympische cursus gegeven wordt, in training. KAARSEN-PROCESSIE. De jaarlijksche kaarsen-processie te Montaigu (België) op den Zondag na Allerheiligen, dateerend van 1629. uit het Engelsch van Hugh Walpole en J. B. Priestley, door H. A. C. S. Het ls meer dan waarschijnlijk, dat bin- f™ Mn dag of twee je óf vroolijk over de «euvels klauteren zult (die in goud zullen Jvranderen den eersten fijnen morgen, met in de verte de toppen even zichtbaar Sj® Jen hemel aan, alle in damp en ge- rïïS of de trein nemen zult om naar J,„™')n Street terug te keeren; dat, om sort te gaan, je een kuiken zult zijn, dat ica te voorschijn werkt uit de gebroken «maai van romantiek. Niettemin, ik be- ver: je hebt je reis gehad. Dat is het, je benijd, die dwaze treinreis, oordwaarts vliegend, zoo fantastisch, uit hert*m starend en «r naar kijken, hoe de ein/i Hl kasteelen veranderen en de vnpie j in reuzen. Ik heb altijd ge waar' j dat Het temperament was, dmTj lange treinreizen moesten wor- ondernomeneen rit voor liefde of v„ rf' met als slot, plotselinge dood of het lndterl8ej des Harten. Ga dus niet tobben, dwó.» e werkelijkheid, welke zooveel meisjes met een uiterlijk, dat te Dann r ze k. omvat. en zooveel jonge elk. h 1' d'e van meening veranderen na iie - ?V' regen, indien die werkelijkheid al ultE!.urde lichtjes aan het andere eind vi' J1i Hebt In ieder geval je reis He gedachte er a - maakt, dat ik mij oud voel. Voor mij zijn er niet meer van zulke reizen. Ik vertelde Marjorie van je avontuur. Ik was er zeker van, dat zij ineens öf jouw schoone onbekende zou afmaken (en daar mee je dwaas gezoek en de rest) óf ver klaren, dat zij juist het meisje voor jou is, ofschoon ik niet inzien kan, dat er een sikkepit reden voor het een of voor het andere oordeel is. En ik had het bij het rechte eind. „Ik hoop, dat het Mark gelukt haar te leeren kennen", zei ze, terwijl ze nadacht, en druk bezig was plannen te maken, waar jelui beiden zoudt moeten gaan wonen en wat wij je voor huwelijkscadeau zouden geven. „Ik hoop, dat hij niet er van door gaat. Zij lijkt mij juist het meisje voor hem". Er was iets schitterend-uitdagends in haar oogen, toen ze dat zei. .Liefste", antwoordde ik, even zwaar op de hand als een echtgenoot op het tooneel, „jij weet niets van het meisje af. behalve dat ze aardig is en bescheiden en ergens in de buurt van Keswick woont, en dat zij van Jane Austen 2) houdt". Ik had haar deze details verteld, en nu ik ze weer opnoemde, leken ze een heele boel om een persoon te doen kennen. „Ik weet meer dan dat" zeide ze, „en jij ook. Jij matigt je aan stom te zijn. Ik houd van de beschrijving van haar. Ik wist, dat er spoedig iets met Mark zou ge beuren. Ik praatte juist gisteravond over hem met Hilda Masham, die beloofd heeft dat zij wat van zijn werk zal koopen". Laat ik het bekennen Dit ergerde mij en ik ging met een kwaad humeur weg. Jouw avontuur had ons even terugge bracht want jij weet, hoe Marjorie op vlamt bij zulke dingen naar dat, wat ik met droefheid moet noemen de voor- Mashamsche periode, de gouden eeuw. En nu is het Hilda Masham. Zij is nog altijd hier, en ik ben zoover gekomen dat ik een walg heb van het zien van haar vettig, bol voorhoofd, haar kléine begeerige oogen, en haar groote wijfie mond, waaruit voortdurend een stroom woorden komt, die zij zelf niet begrijpt. De idiote Russische-komedie-neef, ik ben blij het te vertellen, vertrok gisteren en nam de Mashamauto mee. Hij speelde zijn rol van idioot tot het einde toe. Hij mom pelde wat over de Riviera, geeuwde twee keer, en was weg. Miss Banks, de secreta resse-gezelschapsdame. blijft, en heeft deze twee of drie laatste dagen er water achtiger dan ooit uitgezien. Het is duide lijk, dat die Masham haar zeer kwade dagen bezorgt, en ik heb het vermoeden, dat zij nog slechter dan gewoonlijk zijn ge weest, sinds zij hier aankwamen. Achter miss Banks' mechanische overdreven woorden, haar flauwe bijziende oogen en een beetje klam gezicht zit een geest, die toch nog niet heelemaal gestemd is door aanhoudend typen en telefoneeren en ap- porteeren en door die heele meesmuilende slavernij van een betaalde gezelschaps dame. Waarschijnlijk zou de voorraad moed en vastberadenheid, die miss Banks noodig heeft om te blijven glimlachen en nog eens glimlachen en de andere wang loe te keeren, voldoende zijn voor een ster ken man, om een van de republieken van Midden-Afrika te veroveren Er gebeurde iets in den salon gisteravond, juist na het eten en voor ik bij hen kwam. een laatste stamp van Masham's platte hak, waar door miss Banks verstoord en min of meer opstandig bleef. Ik geloof dat Marjorie zelf ook nog al geschokt was, maar zij is waarschijnlijk sindsdien tot de conclusie I gekomen, dat het alleen beteekent, dat haar Hilda Masham nog meer attentie noodig heeft, nog meer behoefte aan een nog dieper en nog meer door-en-door ver zadigd worden van de Marjorie-atmosfeer (want ik weet wat Marjorie wil en waar haar kleine ijdelheden schuilen). Intus- schen is miss Banks, terwijl de veront waardiging flauwtjes door haar gewone mistigheid heen schijnt, als ik goed zie, niet meer ten volle het gewillige schep sel, dat zij vier dagen geleden was. En als ik ook maar de geringste vlam bespeur, zal ik, op mijn teenen, er bij komen en de olie van zachte valsche woorden er op laten druppelen. Ik maakte vanmorgen een be gin door haar, zoo toevallig, te vragen naar haar vorige betrekkingen. Waren ze aangenaam geweest of onaangenaam? Sommige, vertelde ze mij trotsch, waren prettig, erg prettig, bij „werkelijke dames". „En dat", voegde zij er bij, met wat zachte stem, „maakt zoon verschil, zoo'n verschil". „Ja", stemde ik haar toe, terwijl ik haar bedachtzaam aankeek, „dat moet een groot verschil maken". En wij staarden elkaar een oogenblik aan. Toen trok zij met haar gekke mond. knikte, nogal ern stig en ging, vochtig als altijd, weg. Arme miss Banks! Ik kan niet regelrecht ruw zijn tegen die Masham-vrouw in mijn eigen huis, maar nooit was ik zóó op het punt om ruw te zijn tegen 'n gast. Het ellendige is, dat zij zoo gevoelloos is. Kalme snauwen vallen, onopgemerkt, ter aarde, evenais zoo vele sneeuwvlokken. Ironie begrijpt zij eenvou dig niet. Marjorie is het die begrijpt het wel, wat drommel! die deze pijlen op haar eigen schijf opvangt en van tijd tot tijd een paar pjjlen terugzendt, met een onfeibaar oog voor de spleten in mijn wa penrusting; terwijl dat grove gekke vrouw- mensch zich kronkelend en zwetsend tus- schen ons beiden beweegt, zonder in het minst te snappen, wat er gebeurt. En, om die Masham recht te doen; zij is volmaakt goed gehumeurd tegen mij. en glimlacht altijd weer opnieuw. Zij heeft die bepaalde slagwoorden en lievelings-zinnetjes, (He mij, bijna vloekend, van tafel jagen. Bij voorbeeld, wanneer vier of vijf van die half-garen tegenover elkaar hun nonsens uitkramen, noemt zij dat een „samen komst", en wij hebben, schijnt het, hier een .samenkomst" in de maak. (Toen ze dat zei, lachte Marjorie bijna hardop, toen ze mijn gezicht zag. Ik verbeeld mij, dat Marjorie, die door een kwaden geest ge ïnspireerd wordt, haar aanmoedigt, terwijl zij met één oog naar mij kijkt). Dan zijn sommige dingen „helpend" en andere zijn „astraal" en sommige menschen „hebben inzicht" en vinden (want wij zijn allen aan het zoeken, schijnt het) „den Weg", Dit gaat zoo door, bij eiken maaltijd. Voeg daar dan bij een domme zelf ingenomenheid, egoïsme, vulgariteit en poenigheid, en je kunt gissen, wat ik te lijden heb. Mijn „Hersenschim" kan ik niet aanraken, want ik ben te veel geprik keld, om er mij weer toe te zetten. De laatste twee dagen heb ik gezinspeeld op vertrek, maar Marjorie werkt er vlug tegenin door die vrouw te bewerken dat ze zal blijven. 2) Jeanne Austen romanschrijfster, die o.a. Pride en Prejudice schreef. (Wordt vervolgd).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1934 | | pagina 5