HAAS LEIDSCH DAGBLAD - Derde Blad Maandag 2 Juli 1934 KERK- EN SCHOOLNIEUWS. N.V. LEIDSCH DAGBLAD UIT DE RIJNSTREEK. Thijs IJs en de schat op de Maan. NED. HKKV. KERK. Aangenomen: Naar Steenwij kerwold M. E. van der Veen te Heemse (O.). Naar Winsum en Baard J. B. Kalma te Beets ter- zwaag. Bedankt: Voor Enter W. J. Keiler te Nij kerkerveen. Voor Noordeloos P. Boven te Mellssant. GEREF. KERKEN. Tweetal: Te Middelburg D. van Ente te Smilde en A. H. Oussoren te Ambt-Vollen- hove. GEREF. GEM. Tweetal: Te Dlnteloord H. Ligtenberg cand. te Rotterdam en A. de Blois te Dirks- land. o VOORSTEL WETTELIJKE REGELING INZAKE AANSLUITING LA GER EN MIDDELBAAR ONDERWIJS. Bi] de Rijksuitgeverij is verschenen „Het Rapport der Commissie ter formu leering van een voorstel tot wettelijke regeling der toelating tot de eerste klasse eener Hoogere Burgerschool met vijf- Jarigen cursus", als bijlage opgenomen bij No. 3 van de .Mededeelingen van het Departement van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen". Zooals bekend, bestond de Commissie - Bolkestein behalve uit drie vertegenwoor digers van de Haagsche Commissie-Ver- denius en vier vertegenwoordigers van het Nuts-seminarium voor Paedagogiek. welke belde laatste instanties gedurende vele jaren op het terrein der aansluiting hebben geëxperimenteerd. Het rapport opent met een ontwerp- Koninklijk Besluit van 26 artikelen als regeling van de admissie examens be doeld. dan volgt de algemeene toelich tende nota met princlpleele beschouwin gen. vervolgens een ontwerp-vragenlijst, zooals de lagere school, die voor eiken candidaat zou hebben in te vullen; voorts een nadere toelichting op de artikelen van het K. B. en eindelijk zeven bijlagen, in hoofdzaak bevattende modellen van werk, zooals de commissie dat in de toe komst wenscht te zien opgegeven. Treedt het ontwerp in werking, dan beteekent dat niet alleen een grondige wijziging van het karakter van het toela- tings-examen maar dan zal daarvan ook een geheel andere instelling van de lagere scholen, die tot nog toe haar kracht heb ben gezocht in dril en dressuur en weinig in de richting van ontwikkeling van het denkmitdatief van de leerlingen een ge volg zijn. In zooverre kan men zeggen, dat het rapport nieuwe wegen wijst, waar van ook de middelbare school en de uni versiteit de vruchten zouden kunnen plukken, waar de klachten over gebrek aan zelfstandigheid en initiatief mede niet van de lucht zijn. Het K. B. onderscheidt in art. 1 al da delijk scherp tweeërlei eisch ten opzichte van de candidaten: eenerzijds die van in zicht en vertrouwdheid met de in de di verse vakken te hanteeren begrippen, an derzijds parate kennis. Dit laatste wordt weliswaar onmisbaar genoemd tot op zekere hoogte, maar deze kennis heeft kwantitatief een veel te groote plaats ge kregen en heeft kwalitatief het onderwijs geschaad. Er komen nu feitelijk fin afwachting van later eventueel in te stellen proef klassen) twee examens Het eerste kan reeds vroeg plaats hebben en wel tusschen 15 April en 15 Juni. Het gaat hier immers niet om paraat weten en voor het opge geven werk maken een paar maanden maar weinig verschil. Typisch voor den aard van dit werk en hier ligt wel een scherp onderscheid met oude opvattingen dat men bij dit eerste deel van het examen de kinderen rustig een woorden boekje laat gebruiken om zelf de schrijf wijze van woorden te controleeren. even als een atlas en een jaartallenboekje. Het eerste deel van het examen bestaat over de heele linie uit stil-leesstof. De kinderen krijgen én voor Nederlandsehe taal èn voor Rekenen èn voor Aardrijkskunde en Geschiedenis stukken proza voor zich en daarover werden vragen gesteld, die wei nig of geen beroep doen op weten, maar in" hoofdzaak op begrijpen van het ge- lezene in elk van dë vier zaakgebieden, natuurlijk op kinderlijk peil. De commissie vleit zich op grond van haar onderzoekingen, dat ze met dit werk „de kennelijk ongeschikten" reeds in eerste instantie kan afzonderen en als men een stuk werk bekijkt van zoo'n ken- nelijk-ongeschikte-candidaat in de bij lage opgenomen, dan zal ook de leek het gevoel krijgen, dat hii mee zou durven be slissen. Er wordt blijkbaar wel heel raar materiaal op deze examens afgezonden en de kinderen, die daarvan de dupe worden, zijn diep te beklagen. Behalve de „kennelijk ongeschikten" laten zich bij dit onderzoek ook de wer kelijk bekwamen gemakkelijk herkennen. Voor hen is dan het eerste anderzoek af- geloopen. Over blijft nu een breede marge van leerlingen, waaromtrent de toelatings commissie in meer of mindere mate twij felt. Deze leerlingen worden aan een mon deling onderzoek onderworpen, waarvoor men nu wat ruim den tijd kan nemer- Grondslag voor dit onderzoek vormt het gemaakte schriftelijk werk. dat vooraf grondig is bestudeerd. Naar aanleiding van dit werk woTdt met den candidaat gepraat en volgens het rapport geven juist deze gesprekken dikwijls een verras- send-nieuwe kijk op den jongen candidaat vaak ten goede, ook wel ten kwade. Tegen 15 Juni is dan het eerste onder zoek afgeloopen Alleen zij, die voor het eerste onderzoek voldoende hebben, wor den tot het tweede onderzoek toegelaten. Dit onderzoek fhet eerste schriftelijke onderzoek duurt twee dagen) loopt in één dag af en is niets anders dan een toetsing van de parate kennis aan de hand van de zoogenaamde schoolvorderingen-tests. Dit deel moet het laatst vallen, omdat de lagere school met dit gedeelte van haar opleiding pas op het eind van den cursus klaar is Het werk voor dit gedeelte maakt on den leek een uiterst eenvou- digen indruk en dat et velen voor dit ge deelte van het onderzoek onvoldoende zullen krijgen, is moeilijk aan te nemen. Maar het is Juist de bedoeling van de RECLAME. 3189 AZ.IJN ~wjr MOSTERD TAFELZUREN commissie op dit punt niet meer te vragen dan het noodige. De commissie bepleit zelfs een afspraak tusschen lagere school en middelbare school op het punt van aardrijkskundige namen en jaartallen en een sterke beperking. Tot zoover de inhoud van het examen. Nu de leiding. De commissie meent, dat de samenstelling van het eerste werk (dus voor de toetsing van „Inzicht en ver- trouwheid") bijzondere eischen stelt aan de samenstelling, die bovendien van jaar tot jaar met de nieuw opgedane erva ringen zal moeten rekenen. De commissie is ni wèl overtuigd, dat de principes, welke haar geleld hebben, de eenige juiste zijn, maar is niet van oordeel, dat het opgenomen werk reeds de ideale uitdruk king zou zijn van deze principes. Ze neemt b.v. heel scherp stelling tegen de oude rekenpuzzles, maar ze is van meening, dat speciaal voor het vak rekenen, de ervaring nog aan het woord zal moeten blijven en doet een beroep op de opbouwende critiek van de practici. Er is nu een instantie noodig. aan welke de samenstelling van dit nieuwe werk voor het eerste examen wordt opgedragen. Als zoodanig stelt de commissie voor een „Centrale Commissie van Advies", die jaarlijks dit werk krijgt samen te stellen en met de opgedane er varing rekenen kan. De scholen zijn vrij (hoe goed kent men ln dit opzicht Nederland!) van dit werk al dan niet gebruik te maken, behoudens het initiatief, dat de instanties, die over de scholen te zeggen hebben (Rijk, Ge meente en Schoolbesturen) zouden kun nen nemen, om de Toelatingscommissie gebruik van het Werk van de Centrale Commissie voor te schrijven Dit zal evenwel voor de Toelatingscom missies weer niet zoo erg zijn, als het lijkt, omdat zij per slot van rekening de waardeering van het werk in handen hou den en zelf mogen weten, hoe ze de ver kregen uitkomsten moeten beoordeelen, al ligt het wel in de bedoeling, dat de Centrale Commissie aanwijzingen en nor men voor de beoordeeling ter beschikking zullen stellen. Deelen wij dan nog mee. dat ook de la gere school een belangrijker invloed houdt, in de eerste plaats, doordat zij op een offi- cieele vragenlijst tot in details haar oor deel over de candidaten kan geven, welk oordeel naar de meening der commissie zwaar zal moeten wegen en dat diezelfde lagere school in de plaatselijke toelatings commissies ivoor groote plaatsen te com bineeren tot één waarin zelfs openbaar en bijzonder onderwijs kunnen samenwerken) vier vertegenwoordigers zal mogen aan wijzen met volledige medezeggenschap, dan is niet alleen voor de lagere school, maar ook voor de jeugdige candidaten een betere rechtspositie gewaarborgd dan zij tot nu toe kenden. De samenwerking tus schen lagere en middelbare school niet incidenteel, maar in geregeld verband, lijkt ons wel een groote winst in dit voorstel. Maar ook het hoogere gezag krijgt vol gens dit voorstel een grootere verant woordelijkheid. De toelatingscommissies moeten n.l. rapport uitbrengen aan den inspecteur voor het middelbaar onderwijs en, wanneer dezen merkt, dat deze com missies eventueel zelf opgeven niet in over eenstemming lijkt met de eischen van het Koninklijk besluit, dan kan hij daarvan deze commissies de schoolbesturen en den Minister kennis geven. Ook moeten de commissies het examenwerk voor studie doeleinden ter beschikking stellen van den inspecteur, wat wel zal beteekenen, dat deze het kan doorzenden aan de Centrale Commissie. De scholen, die bij de volgende verhoogingen wat veel candidaten laten zitten, kunnen op deze wijze rekenen, dat op hun examenresultaten nog eens wor den nagestudeerd. Hiermee zijn de voornaamste kwesties van het rapport kort besproken. Voor bij zonderheden verwijzen wij naar de uitgave zelf. die ter Algemeene Landsdrukkerij is te bestellen. Als wij tot slot nog één op merking zouden willen maken, zou het deze zijn, dat in dit voorstel op gelukkige wijze de oude tegenstelling tusschen op leidingsscholen en gewone volksscholen is ter zijde gesteld. Als de lagere school zich wat meer op de ontwikkeling van het zelf standig denken in zelfwerkzaamheid gaat Instellen, dan heeft ook de begaafde leer ling van de volksschool zijn kans en zal de met kunst en vliegwerk met parate kennis volgestopte leerling der opleidingsschool zijn kans komen te missen, wat in zijn werkelijk belang is, omdat in de toekomst op dit soort dressuur een pijnlijke misluk king volgt. En het onderwijs over de heele linie, van kennisballast bevrijd, kan gaan doen wat voor onze volksontwikkeling zoo nuttig is, de kinderen rustig leeren denken op het niveau, waarop ze zich geestelijk bewegen. Aldus zal een gezond realisme-zijn in trede in het onderwijs kunnen doen. PROF. Dr. H. R. RIBBIUS t Te Rotterdam is na een langdurig lijden overleden prof. dr. H. R. Ribbius, gewoon hoogleeraar in het burgerlijk recht en het handelsrecht aan de Nederlandsehe Han- delshoogeschool aldaar. Prof. Ribbius was 9 Juli 1880 te Haarlem geboren. Hij studeerde te Leiden en pro moveerde aldaar tot doctor in de staats wetenschappen en meester in de rechten. Daarna vestigde hij zich als advocaat te Haarlem, waar hij ook lid van den ge meenteraad was voor de Liberale Unie. Bovendien was hij juridisch adviseur der Vereeniging voor Bloembollencultuur. In 1918 werd hij benoemd tot gewoon hoog leeraar aan de Ned. Handelshoogeschool. DE KANTOREN DER zijn iederen werkdag geopend vanaf half 9 des morgens tot half 6 namiddags. Zaterdags vanaf 8 uur 's morgens tot 4 uur 's middags Zondags den geheelen dag gesloten. ALKEMADE. Aanbesteding weg. Zaterdagmorgen heeft ten Raadhulze de aanbesteding plaats gehad van het re- construeeren van een slntelweg tot teer- slakkenweg over een lengte van 1300 Meter met pl.m. 350 M2 straatwerk (Langeweg vanaf Roelofarendsveen tot aan de Fran- sche Brug-viaduct). Ingeschreven werd als volgt: N V. de Geruischlooze Weg te Heem stede f. 17.490; N.V. Aannemers- en We genbouwbedrijf P.C. Zanen te Haarlem f. 18.470; N.V. Brusse, Teeuw en Co., Den Haag f. 18.700; C. J. Bosland te Aalsmeer f. 18.700N.V. Mijnbouw- en Cultuur-Mij. Boeton te Den Haag f. 19.220; N.V. Ned. Basalt Mij. te Zaandam f. 20.900; N.V. Bi- tumenweg te Utrecht f. 20.800; Gebr. Nout te Nieuwveen fa. 25.483.10; Wed. C. Lang- hout. Oude-Wetering f. 31.000; N.V. Key's Asphaltfabriek te Rotterdam f. 22.830 en f. 24.780.Enkele inschrijvers hadden in geschreven bulten het bestek. Deze in schrijvingen werden terzijde gelegd. De gunning heeft nog niet plaats gehad. ALPHEN. Aanbesteding. Door B. en W. werd Zaterdagmorgen 11 uur in het secretariegebouw in het open baar aanbesteed: het uitvoeren van ver schillende bestrating, verstratings- en rioleeringswerken en hetgeen met een en ander in verband staat. De inschrijvingen waren als volgt: H. Oudenes, Alphen aan den Rijn, massa f. 14.378; D. B. Huberts, Nijmegen, massa f. 13.990; Gebrs. Brand te Dubbeldam, perc. 3 f. 9100; A. J. Kaste lein, Bergambacht, perceel 1 f. 3444; 2. f. 2194; 3, f. 7574; 4. f. 1075. Massa f. 14.044; C. de Raad, Alphen aan den Rijn, perceel 1 f. 4175: perceel 2 f. 2350: W. Barreveld massa f. 14.524; J. P. Killiam, Gorcum (laagste inschrijver f. 13.400, in massa); P. v. d. Doorn, Ammerstol, perceel 1 f 3450; 2. f 2244 3. f. 7580; 4. f. 1074; massa f. 14.244: W. v. d. Helm, massa f. 16.750; Gesman en Zoetemeijer, Alphen a. d. Rijn massa f. 14.210; v. d. Halen en Doornik te Leiden, perceel 1 f. 3910; 2. f. 1846: 3. f. 6400; massa fa 13.610; P. J. Visser, Was senaar, perceel 1 f. 3560; 2. f. 1818; 3. f.8489; 4. f.850; massa f. 14.707; W. Vis ser. Wassenaar perc. 1 f. 4323: 2. f. 2221; 3. f. 9638; 4. f. 1710; massa f. 17.892; Ver sluis. Oudewater, perceel 3. f. 8888. De gunning werd aangehouden, Ter vervulling van de vacature we gens het vertrek van zuster Jonker werd tot wijkzuster van de Chr. wijkverpleging alhier benoemd zuster C, F. van Sandwijk van Utrecht. Woensdag zal in onze gemeente de jaarlijksche bloempjesdag worden gehou den ten bate van het t.b.c.-fonds „Draagt elkanders lasten." Gevonden: 1 gr. m. bl. ruiten reis deken; 1 raamgordijn met lat; 1 porte- monnaie met inhoud; 1 pakje witte zak doeken. Inlichtingen politiebureau Julla- nastraat. Ten bate van het Ned. Herv. Tehuis werd in de N. H. Kerk Jullanastraat een bedrag van f. 120.gecollecteerd.' Omtrent de a.s. week te houden Tent-Evangelisatie, vanwege de Ned. Herv. Kerk te Alphen kunnen wij nog nader be richten, dat behalve de reeds gemelde sprekers nog zullen optreden, ds. v. Kooten van Rotterdam en dr. Schroder, van Reeuwijk. Omtrent de regeling van den auto tocht van ouden van dagen, kunnen wij nader berichten, dat de oudjes tusschen halfeen en 1 uur van huis zullen worden gehaald; de stoet zal zich opstellen in het Visserpark en vandaar omstreeks halftwee vertrekken. In een daartoe op 18 Juli as. te hou den vergadering in de Nutszaal zal worden getracht te komen tot oprichting van de Oranje Garde alhier. BOSKOOP. Waarschuwing. De burgemeester waarschuwt tegen de in deze gemeente verspreide circulaires waar in wordt opgewekt tot het koopen van z.g. couponbladen voor 1.per blad met drie coupons. Op deze wijze zou het mogelijk zijn „geld te verdienen op een snelle en zekere manier. Het stelsel in deze circu laire uiteengezet vertoont veel overeen komst met het z.g. sneeuwbalsysteem. De Bad- en Zweminrichting. Gedurende de afgeloopen week, werden ln de bad- en zweminrichting 156 heeren, 365 dames en 66 volksbaden genomen. Sluiting Zendingsbazar, Zaterdagavond is in het gebouw „Sal- vatori" de bazar ten bate van de samen werkende Zendingsorgnlsaties te Oegst- geest, gesloten. Met voldoening kan wor den geconstateerd, dat het bezoek overwel digend is geweest, terwijl zeer veel is ver kocht. De baten, die aan Oegstgeest kun nen worden afgedragen zullen de verwach ting dan ook overtreffen. De heer Berends ten Kate en zijn echtgenoot en de overige comitéleden, welke zich zeer veel moeite hebben gegeven, kunnen met trots op de zen goed geslaagden bazar terugzien. Burgerlijke Stand. Geboren: Dirkje dochter van D. Koren en J. N. P. Stolk Johanna Maria dochter van H, Reuneker en C. Borst. Ondertrouwd: H. G. van Leeuwen en E. M. Ravestein J. Verkade en C. G. Voge laar J. J. van Koolbergen en M. J. v. d. Stam. Getrouwd: J. B, v, Ekeren, 24 jaar en M C. Groeneveld, 19 jaar A. Nederhoff, 25 jaar en M, A. Nieuwenhulzen, 17 Jr. Overleden: P. Weytman echtgenoote van Kr. Houdijk 80 jaar. Morgenavond 8 uur, zal de muziek- vereeniging „Harmonie Excelsior" op het plein voor 't gemeentehuis een concert geven. HAZERSWOUDE. Burgerlijke Stand. Geboren: Jan, zn. v. A. v. Dlggele en M. Oppelaar. Overleden: T. Sinjé, geh. met P. den Hooglander, 69 J. W. Timmermans, geh, met A. Lourier, 78 j. Getrouwd: L. van Aalst, 30 j. en P. van Beek, 30 j.; A. J. Bruins, 26 J. en A. van Gorkum, 27 J. Bij 't correspondentschap der arbeids bemiddeling staan als werkloos 167 perso nen ingeschreven, waarvan 35 steun trekkend. De Ned. Herv. Knapenvereerüging „Het Mosterdzaadje" maakte onder leiding van den heer L. J. Matze een uitstapje per autobus naar Bergen (NJi.), Schoorl en omgeving, en hebben van dat uitstapje naar hartelust genoten. KOUDEKERK. Door het bedanken van twee be stuursleden der Chr. Zangvereen. „Koude- kerk's Gemengd Koor" wegens vertrek uit de gemeente, werden resp. tot voorzitter gekozen de heer H. van Driel, tot pen ningmeester de heer Jac. van Veen, alg. secundus de heer R. Geerlof. NIEUWKOOP. Burgerlijke Stand. Geboren: Petrus Maria, dochter van A. Leliveld en E. Pieterse Gerarda Anna, dochter van A. W. van der Voorn en J. Blom. Ondertrouwd: P. Wouters, 30 jaar en R. Blom, 23 jaar C. Klauer, 42 jaar, wo nende te Veur en E. P. Pauëlsen, 43 jaar. Getrouwd: M Pieterse, 24 jaar en G. Pietersen, 32 Jaar. Het Gemeentelijk Ontginningsbedrijf. Aan het jaarverslag van het Gemeente lijk Ontginningsbedrijf over 1933, ontlee- nen wij de navolgende bijzonderheden: Uit Leiden werd afgevoerd 33269'/i M3. vuil (tegen 33622 in 1932 en 34333 in 1931). Uit Wassenaar 511063 ton (tegen 4839,193 in 1932 en 5428.720 in 1931). Hiervoor werd ontvangen uit Leiden f. 28.279.08 en uit Wassenaar f. 12.776.60. Het bedrijf heeft thans in bezit 22.01.46 H.A. land en water, waarvan ruim 4l/i H.A. rietland cultuurrijp is, waarvan in 1933 ongeveer 4 H.A. beteeld is kunnen worden met bieten. De bieten verkoop leverde in 1933 f. 869 op, tegen f. 439 in 1932, f. 395.— in 1931 en f. 185 in 1930. Op het bezit is een schuldenlast aanwezig van f. 13.600.Van het Gemeen telijk Electisch Bedrijf te 's-Gravenhage werd aan afvalstoffen afgevoerd 22385.6 ton, waarvoor een vergoeding is ontvangen van f. 16.308.92, terwijl wegens verkoop een ontvangst genoteerd kon worden van f. 1.977.95 of tezamen f. 18.286.87. De econo mische crisis belet het aanvankelijk ge stelde doel, om het opgehoogde land te bestemmen voor tuinderij, teneinde daar mede nieuwe bedrijven te stichten en be- staansverruiming te verschaffen, echter wordt wel in ruime mate beantwoord aan het doel van werkverschaffing. Voor het vervoeren en ontschepen van het stedelijk vuil werd verloond f. 15.977.09, voor 't afdekken, egaliseeren, enz. f. 2.777.62, voor het vervoeren van de afvalstoffen uit Den Haag werd verloond f. 9.265.voor het lossen f. 3.030.86 en voor het afvoeren van sintels e.d. door schippers, tezamen 63 vrachten f. 1.931.80. Een en ander te zamen niet minder dan f. 32.982.37. NIEUWVEEN. GEMEENTERAAD. Verzoeken om subsidie - Een erfpachts kwestie - Is het leven duur of niet? Aanwezig alle leden Voorzitter: burge meester. J. W. Geesink. Na goedkeuring der notulen volgen in gekomen stukken, w. o. een van de Chr. H3.S. uit Alphen a/d. Rijn, dat er weer een nadeelig saldo is, waarom een subsidie voor 5 leerlingen uit Nieuwveen tot een bedrag van f,96,34 gevraagd wordt. B en W. stellen voor om evenals vorige jaren de helft te betalen, nml. f48. De heer W. Plomp wil het bedrag stellen op f25. Het voorstel van B. en W. werd tenslotte goed gekeurd. Een schrijven van de Oudercommissie der Openbare School, inhoudende, dat aan de Chr. Bljz School geld uit de Ge meentekas gegeven werd voor schoolreis jes. De Oudercommissie der OJL.S. vraagt) dit nu ook voor hetzelfde doel. Zoo niet, dan dient ook de Chr. School het zelf te betalen. Na uitvoerige discussie werd be sloten op dit verzoek afwijzend te be schikken. Erfpachtkwestie. - De voorzitter deelde hierop mede, dat, zooals de Raadsleden weten, ln den polder een bebouwd en een onbebouwd stuk erfpachtgrond ligt, waar achterstallige pacht aan is. Van den heer C. Buys is bericht ontvangen, dat hij die perceelen wil koopen voor 75 cent per vierk. M.; de erfpacht bedraagt 4 cent per vierk. M. De voorzitter deelde tevens mede dat zoo juist een schrijven is ingekomen van mr. Korver, dat er f. 123,60 achter stallige erfpacht aan verbonden is. Door Buljs wordt deze betaald. De raad keurt den grondverkoop goed» Voor verdere koopers van erfpachtgron den werd de prijs bepaald op 75 ct. per vlerk. M. Een verzoek van de Commissie voor Wijkverpleging om een subsidie van f.100. werd na bespreking aangenomen met 43 stemmen. Een uitvoerige bespreking volgt o.a. nog over de jaarwedden van Burgemeester, secretaris, ontvanger en overige ambte naren. De secretaris las een schrijven voor dat het leven van de 3 eerstgenoemde ambtenaren door den plaatselijken han- deldrijvenden middenstand duurder wordt gemaakt dan voor andere menschen. De winkeliers enz. worden in dit schrijven ervan beschuldigd dat zij voor deze 3 amb tenaren een hooger prijs rekenen dan voor anderen. Het leven is in Nieuwveen duur der dan elders. De heer Plomp vond het schrijven overdreven. Waar koopt men eieren goedkooper dan in onze gemeente voor den prijs van l'/i cent? (Weth. Rij laarsdam bevestigt den prijs der eieren). De heer Plomp vond het schrijven een blaam voor onze middenstanders. Een warme bespreking volgde dan over het loon van den gemeentewerkman. Vervol gens vroeg de heer Rijlaarsdam naar de f 300 vergoeding voor de motorfiets van den hulpkeurmeester. Spr. merkte op, dat de werklieden van Electra en Waterbedrijven alles met een gewoon rijwiel doen, hetgeen f. 40 kost. De voorzitter zeide dat de heer Karse- meyer het noodig acht, dat Keizer een motorrijwiel berijdt De heer De Ge»s was het eens mét de zienswijze van Karsemeyer. De heer Rijlaarsdam zou de huisslachting vrij willen stellen, dan be hoeft hij niet zooveel te rijden. Dit punt werd tot nader onderzoek aangehouden. Na rondvraag volgde sluiting. Een mooi uitstapje. Met de prachtige salonboot „Tosea" maakten de verpleegden uit de Johannes- stichting hun jaarlijksch reisje naar „De Vink" nabij Leiden. 's Morgens halfnegen ging de boot van de Kattenbrug en 's avonds halfnegen kwam de boot hier weer aan. Een gewel dige belangstelling was er bij aankomst. Verschillende autobezitters kwamen be reidwillig om de verpleegden vlug weer naar huis te brengen. Zij hebben een mooie dag gehad en waren hoogst vol daan! Prachtige demonstratie in „De Verbetering". Zaterdagmiddag was het in het zwem bad „De Verbetering" een gezellige drukte. De Boskoopeche Reddingsbrigade gaf een schiterende demonstratie in zwemmend redden. Dr. Nout sprak een welkomstwoord en een inleiding, waarna de heer H. Struwe, uit Boskoop, consul van de Ned. Bond tot het redden van drenkelingen een rede hield. Hierop werd een aanvang gemaakt met het programma. Wij zagen de bevrijdings- grepen in verhoogd tempo, eerst op het droge, daarna in het water en een humo ristisch staaltje van redden zooals het niet moet worden gegeven. Ook de wedstrijd in reddend sleepen van drenkelingen, had aller belangstelling. Als slot werd gegeven een prachtig water ballet. Het was schitterend! Alle lof aan de Boskoopersü Nog werd weergegeven het ophalen en bijbrengen van drenkelingen. Het weer werkte uitste kend mede om dezen mooien middag te doen slagen! Zwemvereeniging „De Ver betering": het talrijke publiek vraagt om meer dergelijke middagen! 32. Thijs en Sim sluipen nu de grot naar binnen; eens moeten zij dat toch beginnen. Daar is het koud en donker en erg kil; zij sluipen zacht en zijn volkomen stil. „Dus", zoo denkt Thijs, ,,'t is deze weg, die voert naar Krak de toovenaar; 'k moet zeggen 't zaakje komt heel mak'lijk voor elkaar". „Kijk", zegt Sim, „daar is een ronding in den weg wat zou daar achter zitten, zeg? Als daar iets zit ,is t iets dat stil wel als een muls is maar wat ik voel is dit: dat het daar lang niet pluis is". Thijs geloofde 't niet, maar Simmie kreeg gelijk, zooals je wel twee plaatjes verder ziet. 4-8

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1934 | | pagina 12