U1ÉÉ De oude en nieuwe Spanjaardsbrug 758te Jaargang WOENSDAG 18 APRIL 1934 No. 22722 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Officieele Kennisgevingen. STADSNIEUWS. Waf zal de Nationaal Soc. Beweging ons volk brengen Prof. KRANENBURG en Mr. JOEKES vertellen het U Het voornaamste Nieuws van heden. DR. COLIJN WAARNEMEND MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN LEIOSCH DAGBLAD PRIJS DER APVÊRTENTIEN: 30 Cts. per regel voor advertentiën uit Lelden en plaatsen waar agentschappen van ons Blad gevestigd zijn. Voor alle andere advertentiën 35 Cts. per regel. Kleine advertentiën uitsluitend bij vooruitbetaling Woensdags en Zaterdags 50 Cts. bij een maximum aantal woorden van 30. Incasso volgens postrecht. Voor eventueele opzending van brieven 10 Cts. porto te betalen. Bewijsnummer 5 Ófs. Bureau Noorüeinckpleïri Telefoonnummers voor Directie en Administratie 2500 Redactie 1507. Postcfaèque- en Girodienst No. 57055 - Postbus No. 54. PRIJS DEZER COURANT» Voor Leiden per 3 maanden t. 2.35; per week 1.0.18 Bulten Lelden, waar agenten gevestigd zijn, per week 0.18 Franco per post 1.2.35 -f portokosten. Dit nummer bestaat uit DRIE bladen EERSTE BLAD. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Lei den brengen ter algemeene kennis, dat W J. Koek, te Leiden, een verzoek heelt Ingediend ter bekoming van een verlof B voor den verkoop uitsluitend van alcohol vrijen drank voor gebruik in het perceel Oostdwarsgracht No. 19, alhier. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, 18 April 1934. 9604 HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Lei den brengen ter algemeene kennis, dat door hen de beslissing op het verzoek van: a. C. J. van Velzen, om vergunning tot het oprichten van een broodbakkerij in het perceel Rijndijkstraat No. 4, kad. bekend Sectie M. No. 1594; b. P. van Haasteren om vergunning tot het oprich ten van een zuivelinrichting in het per ceel Clarasteeg No. 30, kad. bekend Sectie H. No. 1791, is verdaagd. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN. Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, 18 April 1934. 9605 ONTEIGENING. De Burgemeester der gemeente Leiden maakt bekend: lo. dat, ter voldoening aan artikel 72a in verband met de artikelen 63 en 10 der Onteigeningswet, een commissie uit Gede puteerde Staten der provincie Zuid-Hol land bijgestaan door den daartoe door het algemeen bestuur aangewezen deskundige en het hoofd van het bestuur der ge meente, in het gemeentehuis (Rapenburg 12) aldaar zitting zal houden op Zater dag 5 Mei 1934 des voormiddags ten 9'/i ure, ten einde de bezwaren van belang hebbenden aan te hooren tegen de voor genomen onteigening voor de verbetering van den Hoogen Rijndijk te Leiden en tegen het plan voor die verbetering en noodigt belanghebbenden uit om hun be zwaren, ter plaatse en ure vermeld, mon deling of schriftelijk aan genoemde com missie mede te deelen; 2o. dat de stukken, bedoeld in het eer ste lid van artikel 12 der Onteigenings wet, ter voldoening aan artikel 72a in verband met de bepalingen van de artike len 64 en 12 dier wet, ter Inzage van een ieder worden nedergelegd ter secretarie der gemeente, Rapenburg 12, met ingang van 19 April 1934, tot dat de commissie haar werkzaamheden binnen de gemeente heeft volbracht; 3o. dat eveneens ter secretarie zal ter inzage liggen het uitgewerkt plan van het geheele werk, bedoeld in het laatste lid van artikel 12 van meergenoemde wet. Bezwaarschriften zijn vrijgesteld van het recht van zegel. De Burgemeester van Leiden, A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN. PROF. GOESTER HERDACHT. In het Pharmaceutlsch Laboratorium der Rijksuniversiteit alhier heeft heden een rouwplechtigheid, gewijd aan de nage dachtenis van prof. dr. L. E. Goester, plaats gehad. Daarbij hebben het woord gevoerd prof. dr. L. van Italië en de student C. O. Bierman, voorzitter van de Pharmaceutische Studentenvereniging „Aesculapius". DE VERJAARDAGEN DER KON. FAMILIE. Aangezien ook bij de ingezetenen twijfel kan bestaan, of, in verband met het over lijden van H. M. de Koningin-Moeder, de aanstaande verjaardagen van Z. K. H. den Prins der Nederlanden en van H. K. H. Prinses Juliana kunnen worden gevierd, brengt de Burgemeester ter kennis van de ingezetenen, dat er naar het oordeel der Regeering geen bezwaar bestaat, dat deze dagen worden gevierd, maar dat het zich, wegens den rouw, waarin de Koninklijke familie verkeert, als het ware opdringt, dat de feestviering geen luidruchtig ka rakter drage. Leiden, 18 April 1934. 9606 DE DIERENASYL-BAZAAR. Een goed middel voor een goed doel. In de foyer van de Stadsgehoorzaal is weder de jaarlijksche bazaar ten bate van het Leidsche Dieren-Asyl ingericht. Evenals andere jaren is er weer een kern collectie fraaie handwerken, gebruiks voorwerpen, boeken enz. aanwezig en het wachten is thans op de koopers, die andere jaren steeds in grooten getale hun pen ningske kwamen offeren voor dit bij uitstek goede doel. Natuurlijk ontbreekt het vermaak een onmisbare factor voor een bazaar niet; de aard ls in overeenstemming met den geheelen bazaar dus goed. Bijzondere aandacht trekt de fraaie collectie kalenders door leerlingen in ver schillende scholen gemaakt., waarvoor de vereeniging prijzen beschikbaar stelde. Ook de traditioneele theeschenkerij van de firma Van Nelle ontbreekt niet op het appel, terwijl een gramofoon-installatie van de N.V. Van Luyken met passende muziek het geheel opvroolijkt. Te ongeveer 7 uur opende de heer H. van Poelgeest namens de afdeeling Leiden van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming der Dieren den bazaar, met droefheid het overlijden memoreerend van HJVI. de Koningin-Moeder, die zoovele jaren Beschermvrouwe, der tjederlandsche vereeniging was. waarna dr. Borgerhoff Mulder als voorzitter van het Asyl woorden van hartelijken dank sprak tot de dames, die den bazaar hebben Ingericht en de verschillende firma's die welwillend hun artikelen afstonden. Tengevolge van het ongunstige weder was het bezoek op den eersten avond niet zoo groot, maar gezien de attracties, welke voor de komende dagen op het programma staan lijdt het geen twijfel of ook deze bazaar zal slagen. HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL. Wijzigingen: De Rutten's Bierbrouwerij „De Zwarte Ruiter" N.V. (filiaal), hoofdz.: Rotterdam. Leiden. Opheffing filiaal: „De Gouden Kroon", Oude Singel 2 Leiden. P. C. de Does, Badstraat 8, Katwijk aan Zee. Schoenwinkel en Schoenmakerij. Wij ziging uitgeoefend bedrijf: Schoenwinkel opgeheven; thans alleen: Schoenmakerij. VER. TOT BEVORDERING DER BELANGEN VAN SLECHTHOORENDEN. Nóg hobbelen de zwaar beladen vracht auto's over de oude, smalle Spanjaards- 'ónig; nóg wippen de autobuspassagiers yan hun plaatsen op, wanneer de chauf- •jur in al te groote vaart over de klapbrug rijdt, maar lang zal het niet meer duren, ue nieuwe, moderne mechanische hefbrug "■adert haar voltooiing, het bouwvallige, ™«eke brugwacihtershuisje is onder sloo- handen gevallen en heeft plaats ge maakt voor een betonnen kluis, die eruit ziet alsof ze voor de eeuwigheid gebouwd ls. Nog slechts weinige weken en het nieuwe zal het oude geheel verdrongen hebben. Onze foto geeft naast elkaar de tegen stellingen van hetgeen bijna tot het ver- leden behoort en hetgeen op het punt staat heden te worden. De laatste bijeenkomst in dit seizoen. De presidente mevrouw T. Kranenburg Siemens opent te 8 uur deze bijeenkomst, die alweer de laatste is in dit seizoen. Deze laatste belooft echter niet tot de minste te zullen behooren. Een groot aantal be zoekers, ruim 70 had gehoor gegeven aan den oproep, en gaf daarmee blijk, dat het programma hun wel beviel. Geen wonder ook, de heer Christiaanse was weer bereid gevonden met ons op reis te gaan en zou ons voor de pauze naar de Italiaansche meren en Zwitserland brengen. Voor we echter het uitstapje begonnen, moest er nog gewerkt worden en zette de leidster mej. Driessen het gezelschap aan het llplezen. Hierna kwam de heer Christiaanse aan het woord. Deze ving aan met te vertellen dat hij 7 jaar geleden ongeveer dezelfde lezing voor de S. H. gehouden had, dat hij daannee in kennis gekomen was met het werk der Ver. en in den loop der jaren meer en meer was gaan voelen voor dit werk. Dat dit inderdaad zoo is, behoeft verder geen betoog; ieder kent den heer C. en weet wat hij in en buiten de Afd. voor de S. H. doet. Wie zoo'n lezing van dezen spreker al eens meegemaakt heeft en van zijn prachtige collectie lantaarnplaatjes iets heeft gezien, zal beseffen, hoe er gis teravond weer genoten is; want wat heeft hij ons weer veel getoond van de heerlijke zuidelijke natuur met haar prachtigen plantengroei. Dat het weer ook daar wel eens plotseling kan omslaan liet de heer C. ons eveneens zien. Op den terugweg door Zwitserland zette spr. ons nog even af op verschillende hooge bergen die altijd met sneeuw en ijs bedekt zijn, liet ver schillende mooi plekjes in steden en dor pen zien, tunnels enz., eenvoudig om van te watertanden! In de pauze kwamen de tongen eens wat los onder het genot van een kopje thee met cake, het laatste een vriendelijke at tentie van een onzer dames-leden. Na de pauze bleven wij wat dichter bij honk. Verschillende mooie lantaarnplaat jes van de meren1 met de schilderachtige vaartuigen kwamen op het doek. Van die plaatjes vertelde de heer C. echter niets, in plaats daarvan wekte hij de vergade ring op dezen zomer een excursie te ma ken op de meren naar aanleiding van een voorstel van de Haagsche Afdeeling. De avond werd besloten met een tochtje naar het landhuis te Lunteren. Ook hier voor een opwekkend woord, feitelijk een klein verwijt aan de leden, omdat zij zich voor de reünie naar Lunteren nog niet reeds lang hadden opgegeven, trots het herhaalde aandringen van het bestuur. Mevr. Kr. dankte den heer Chr. voor den schitterenden avond, die hij ons bereid had. Tevens een woord van dank aan den heer Van Velzen die de technische leiding op zich genomen had. Ons trouwe lid mej. Ritsema gaat Leiden verlaten en maakte de laatste bijeenkomst mee. Hoewel mej. R. nooit een functie heeft willen aanvaar den heeft zij toch veel voor de afd. ge daan, waarvoor de presidente haar harte lijk dank zei. Hierna sloot de presidente dezen avond na allen een goeden zomer te hebben toe- gewenscht. De heer C. mocht het genoegen smaken, dat na zijn opwekking een vijf en twintig tal leden en niet-leden zich opgaf voor den tocht naar Lunteren en een tiental voor de Kaag. De secretaresse verwacht echter nog heel wat briefjes van gegadig den, ook van hen die het finantieel niet convenieert. Een vriendelijke gever, die onbekend wenscht te blijven, stopte haar spontaan f. 10 In de hand om minder goed gesitueerden ook in de gelegenheid te stellen mede te gaan. Geeft u dus allen op. ALLIANCE FRANCAISE. De Provence. Op de laatste bijeenkomst van de afdee ling, sprak gisteravond professor Raoul Blanchard, van de Universiteit van Gre noble, over Provence. Wat Provence kenmerkt, is het licht. Van half Juni tot half September ziet men een wolkelooze hemel en een felle zon, die aan alle dingen een ander aan zien geeft. Dan is er veel stof, dat door de koude mistral wordt opgejaagd en alles overdekt. De plantengroei, palmen en aloë's, doet hier en daar aan Afrika den ken. De dorpen hebben smalle straatjes, de huizen zijn dicht bij elkaar gebouwd, een pleintje met eenige platanen, enkele café's vol bezoekers, waar de sobere Pro- vencaal spreekt over politiek; niet over de politiek van het land, neen, over de poli tiek van het dorp, over den burgemeester, die wordt uitgemaakt voor een schurk, maar die hartelijk bejegend wordt zoodra hij verschijnt. Een volk, dat van nature welsprekend is en een scherpe tegenstel ling vormt met den Franschman van het noorden. Daarna werden nog enkele lantaarn plaatjes vertoond. Dit was voor den conférencier slechts bijzaak. Het publiek was geboeid door de geestige en boeiende wijs, waarop de spre ker vertelde over Provence en zijn bewo ners. Een hartelijk applaus beloonde den spreker, die door den voorzitter werd be dankt met enkele hartelijke woorden. RECLAME- 9558 in d© vergadering van den Vrijz. Dem. Bond op Vrijdag 20 dezer om 8.15 uur in „Den Burcht" BEZOEKT DEZE VERGADERING! VER. TOT BEV. DER BELANGEN VAN T.B.C.-PATIENTEN IN NEDERLAND. Propaganda-feestavond van de afdeeling Leiden. De afdeeling Leiden van bovengenoem de vereeniging had gisteren in de feest zaal van „Zomerlust" een propagailda- avond georganiseerd, waarvoor de belang stelling van dien aard was, dat er plaat sen te kort kwamen. De afdeeling mocht zich voor dezen avond in de belanglooze medewerking verheugen van „The Roto Colour Players" en het accordeon-duo Pijnacker en Hor ree, terwijl de firma Bender gratis een piano beschikbaar stelde. De plaatselijke voorzitter, de heer J. Ober, heette de tal rijke aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de medewerkers en den spre ker, het hoofdbestuurslid, den heer I. Les sing uit Amsterdam. Spr. wees erop hoe de doelstelling der vereeniging allerminst het feestelijk ka rakter van deze bijeenkomst rechtvaar digt, doch de praktijk heeft geleerd, dat een feestavond een bij uitstek geschikt middel is om de kas en de positie der ver eeniging te versterken. Spr. hoopte, dat in dit opzicht de resultaten de verwachtin gen van het bestuur niet zullen teleur stellen en gaf, nadat The Roto Colour Players zich van hun beste zijde hadden doen kennen, het woord aan den heer Lessing. Deze zeide, dat op dezen avond van vroolijkheid ook een kleine plaats dient ingeruimd voor de ernst. Want daartoe is alle reden. Immers, de gevreesde volks ziekte. de tuberculose eischt jaarlijks nog vele slachtoffers. Zij sluipt ons lichaam binnen, zonder dat wij het bemerken en verricht haar verwoestend werk in een angstwekkend snel tempo. Jaarlijks worden in ons land 7000 landgenooten als slachtoffers dezer ziekte grafwaarts gedragen. Daarom is 't noodig en nuttig te weten hoe men zich daartegen kan vrijwaren. Die middelen zijn licht, lucht, goede voeding en een ge regelde levenswijze. Niet iedereen ziet in deze tijden kans om die middelen in de praktijk toe te passen en daarom is het een plicht der gemeenschap om den zwak ken hulp te bieden. Is het geen schande, zoo vroeg spr., dat ondanks dat het aan tal t.b.c.-patiënten in ons land het aan tal beschikbare plaatsen in sanatoria verre overtreft, daarin bij gebrek aan geld nog tal van plaatsen onbezet blijven? Spr. deed een beroep op alle gezonde medemenschen om in het belang van hun zieke broeders en zusters hulp te bieden, krachtig en spoedig. De overheid is niet bij machte om ln de groote behoeften te voorzien en daarom is het de dure plicht van het particulier initiatief om deze taak over te nemen en tot een succesvol einde te brengen. De huidige maatschappelijke constellatie doet velen, die als genezen in de samenleving terugkeeren, weer terug vallen in de oude kwaal, omdat de mid delen voor een behoorlijke nazorg ont breken. Het steunfonds onzer vereeniging, aldus spr., biedt u de gelegenheid om op een betrekkelijk gemakkelijke wijze aan dezulken hulp te verleenen en waarborgt u bovendien een goede verpleging, wan neer de gevreesde ziekte onverhoopt u mocht treffen. Spr. besloot met een krachtige opwek king om als lid toe te treden. Het verdere gedeelte van den avond werd gevuld met de vertooning van twee blijspelletjes „Een mal geval" en „Wie het laatst lacht", opgevoerd door leden der afdeeling, die daarmede veel eer inlegden en dan ook een dankbaar en welverdiend applaus oogstten. Ter welkome afwisse ling Heten „The Roto Colour Players" en het accordeonduo Pijnacker en Horree zich hooren, die eveneens veel bijval ver wierven, In de pauze was er gelegenheid om met een kans op een fraaien prijs voor een goed doel te offeren. Zoo werd op een gelukkige wijze het nuttige met het aangename vereenigd tot tevredenheid van bestuur en bezoekers beide. GEM. HOOGERE BURGERSCHOOL MET 5-J. CURSUS. Burgemeester en Wethouders van Leiden hebben het mondeling eindexamen van de Afdeeling A van de Gemeentelijke Hoo- gere Burgerschool m. 5 j. C. vastgesteld op 7 Juli as.., en behoudens goedkeuring van den Minister van Onderwijs, Kunsten en wetenschappen tot gecommitteerden be noemd: voor Nederlandsch, aardrijks kunde en geschiedenis: prof. dr. G. J. Thierry, alhier; voor Fransch, Engelsch en Hoogduitsch: prof. dr. N. van Wijk, alhier; en voor handelswetenschappen, staats inrichting en staatshuishoudkunde: J. W. de Tomlbe, accountant te 's-Gravenhage. BINNENLAND. Minister Verschuur over zijn besluit om af te treden. (Binnenland, 3e Blad.) De Amsterdamsche bankiersvereeniging tegen de belasting op besloten vennoot schappen. (Binnenland, 3e Blad.) De muiterij op de ,-De Zeven Provin ciën"; verzetplannen der jongere officieren werden door ouderen verworpen. (3e en le Blad.) Het zilveren jubileum der Chr. School aan den Endegeesterstraatweg te Oegst- geest. (3e Blad.) Drie zwaar gewonden bij een auto-onge luk te Leur. (Laatste Berichten, le Blad.), BUITENLAND. Frankrijk zendt Engeland een nota over de Ontwapening. (Buitenland, 2e Blad.) De Engelsche begTooting is ingediend. Verlaging van belastingen, verhooging van werkloozensteun en salarissen. (Buitenl., 2e Blad en Tel., le Blad. Moeilijkheden in Denemarken naar aan leiding van de zeeliedenstaking. (Buiten land, 2e Blad.) In China is een kruitmagazijn in de lucht gevlogen. Vele slachtoffers. (Tel., le Blad.) De Staatscourant van hedenavond zal een Koninklijk Besluit bevatten van gis teren, waarbij lo. met ingang van dien datum op zijn verzoek een eervol ontslag wordt verleend aan den heer mr. T. J, Verschuur, als Mi nister van Economische Zaken, met dank betuiging voor de vele en gewichtige dien sten den Lande in deze moeilijke tijden bewezen, 2o. tijdens de ontstentenis van een Minis ter van Economische Zaken het beheer van het Departement van Économische Zaken, ad interim, wordt opgedragen aan den Minister van Staat, Minister van Koloniën, voorzitter van. den Raad van Ministers, den heer dr. H. Colijn. GESLAAGD LIEFDADIGHEIDSCONCERT Ten bate van den Reclasseeringsarbeid. Een geslaagd concert voor een helaas te gering aantal toehoorders, vond gister avond plaats ten bate der Afdeeling Lei den van het Nederl. Genootschap tot ze delijke verbetering der Gevangenen, De uitvoering werd geopend door den heer Kreeft, voorzitter van het mannenkoor „De Vereenigde Zangers", dat dezen avond met zijn zang onder leiding van Richard Boer zou opluisteren. Spr. heette allen welkom namens bovengenoemde afdee ling en stelde het zeer op prijs, dat men een gave heeft willen offeren voor het goede doel. Hij bracht dank aan alle me dewerkenden en hoopte op een goeden avond, met de wetenschap, dat wij een goede daad hebben gedaan. Op 'n liefdadigheidsconcertavond als deze past geen critiek: wij willen daarom dit maal kort zijn. Zeer konden wij genieten van het mannenkoor, dat ongeveer het zelfde programma bracht, als van het eigen concert, waarover wij kortgeleden uitvoerig schreven. Deze zangers blijven op den goeden weg voortgaan en mochten met hun mooie nummers een hartelijk applaus verwerven. Een vriendelijk succes behaalde de pianiste mej. Betsy Koopman uit Haarlem aan wie uit dank een fraai bloemstuk werd aangeboden. Wij vragen ons slechts af, of haar keuze (o.a. 16 walsen van Brahms) voor dezen avond wel de meest geschikte was. Het dubbelmannenkwar- tet „Inter Nos", welks prestatie wij juist eenige dagen geleden nog bespraken, had onder leiding van den heer Kok een goeden avond: weer werden wij o.a. ge troffen door de nauwgezette bestudeering van Willem Landré's moeilijke „Het Haze- grauwt". Een instrumentaal kwartet, bestaande uit de heeren A. Akkerman, P. Rlnck, N. Verhaeren, Leo Dee en H. Booges ver tolkte op prijzenswaardige wijze het me- lodieuse Quintet No 6 van Mozart, voor dilettanten een kranige prestatie, die van toewijding en liefde voor de klassieke mu ziek getuigde. Het programma was wel wat overladen, zoodat eerst te ongeveer kwart voor tien de pauze intrad: nadien moest het, met het oog op het late uur, dan ook bekort worden. Er was veel applaus: wij hopen, dat ook de bate tevredenstellend mag zijn. Men verzocht ons te willen mededeelen, dat de vleugel van de fa. Bender en het groen van den bloemist De Leeuw was.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1934 | | pagina 1