„SCHOONMAAKTIJD „8R0KKENHUISTIJD" J.L.BLANKSMA UITGESTELD. KOOKDEMONSTRATIE OP „KÜPPERSBUSCH" GASFORNUIZE t LICHTFABRIEKEN - LEIDE Fa.H.VROO DRUKWERK Kinderwagens G.H. LENS&Co. MODELHOEDEN WINKELHUIS TE HUUR STEENSTRAAT COLBERTCOSTUUMS HAARD ANTHRACIET CREYGHT0N ZIE DE ADVERTENTIE VAN GISTERAVOND SCHAPEN-VERKOOP. voor Veld en Til DRUKKERIJ MULDER, Breestraat 70, Leiden H.M. DE KONINGIN-MOEDER VERPLAATST Deutschland fahrt. Zit- en Slaapkamer. VOOR DEN HANDEL LEIDSCH DAGBLAD Advertentiën. AFWEZIG FLINK MEISJE i op Donderdag 22 Maart en Vrijdag 23 Maart a.s. i. d. kleine zaal der Stadsgehoor QE|DfAlf I^OQKNETHQGE (ingang Breestr.) telkens des middags 2.15 uur en des avonds om 8 uur pr door N.V. „IMENEXCO" Toonkamers Hooge Rijndijk 94 Leiden - Telef. 1698 ZEER BIJZONDERE MACHINES BRANDEN OP ZEER BIJZONDERE WIJZE DE GRUYTER'S ZEER BIJZONDERE KOFFIE EN NOG 10% KORTING DAMES! Kookdemonstra KÜPPERSBUSC GASF0RNUI GEBR. ZAALBE J. N. VREEBU Qereedstfiapp NIVA 25 60 Secretariaat: Witte Singel 50. Telef. 2697 tegen 1 Mei a.s., huurprijs f. 115 per maand. Moderne etalages en winkelinventaris, bovenhuis verhuurd voor f. 27.80 per maand, ter overname verpl., billijke prijs. Aanvragen te richten Woningbureau DE SLEUTEL. Stationsweg 20, Leiden, TeL 2615. a f. 2. per week levert m&atzaak, uitsluitend aan personen met vaste betrekking vanaf f.45.- Brieven Bur. van dit Blad onder No. 4828a. kantoor v. d. Technischen dienst der Ned. Herv. Kerk te Leiden wordt met ingang van 22 Maart a.s. van Middelweg 4 naar PIE TERSKERKHOF 19, Tel. no. 2 Mevrouw, Hiermede berichten wij U de ontvangst eener mooie uitgebreide collectie die wij in onze verplaatste zaak <otermarkt2 in etalage en salon U gaarne willen toonen, U beleefd tot een bezoek uitnoodigend 8°07 Hoogachtend, Fa. L. P. VAN DER DRIFT-NEIJENBUUR Botermarkt 2 v/h Donkersteeg 16. VERLOVINGSKAARTEN OHUKKERYJAMEK AALMARKT 4194 mit OSTERN naoh Bottrop und Umgebung, Retour f6. Einzelf ahrt f4.Abfahrt Donnerstag 5 April und Samstag 7 April vm. 10.30 Uhr Zurück Dienstag 10 ApriL Platzbespr. Zigarrenmag. M. J. OUWERKERK, Mare- singel 73, Leiden. 4878a Te huur gemeub. Zit- en Slaapkamer en suite, van alle gemakken voorzien. 4855a Vrouwenst. 16a, b d. Breestr. DRUKKERIJ N00RDEIND3PLEIN - TEL. 2500 (2 lijnen) Ondertrouwd: D. J. BAALBERGEN en JO OUWEHAND. Kerkelijke bevestiging D.V. 3 April a.s. te kwart voor één ln de Gerei. Kerk te Kat wijk aan Zee door den Wel- eerw. Heer Ds. H. Ph. ING- WERSEN. 8006 Thuis Tramstr. 63. Woens dag 28 Maart v. 89V« u. n.m. Katwijk a. Zee, 21 Maart 1934 Getrouwd! Dr. B. A. VAN GRONINGEN en E. M. VAN DER POEL. Leiden, J. de Wlttstraat 18. Doom, „Sparwoude" 21 Maart 1934. 7977 Donderdag 22 Maart 7980 ARTS RAPENBURG No. 49. Voor spoedgevallen: Dr. VELDHUYZEN. JUBILEUM- BALAVOND JKF* In verband met het overlijden van H.M. de Ko ningin-Moeder wordt mijn feestavond op ZATERDAG 24 MAART tot nader aan kondiging De Leeraar: 8009 H. J. VAN LEEUWEN. PRACHfiGE f 2.20 p. H.L. HOOIGRACHT 46 - TELEF. 114 6001 Gevraagd te Voorburg een voor dag en nacht, niet ouder dan 25 j. Briewen no. 35 Bur. Nieuwe Voorb. Crt. Voorburg. 8004 NIEUW GEBOUWDE Burgerwoouhuizen te koop voor f. 3700. bevat: 4 kamers, keuken, zol der en tuin, omtrek Sophia- straat. - Nog eenige nieuw te bouwen HUIZEN plan Zul- derzicht (Lammenschans- weg) in prijzen van f.4500. f.4800.— en £.6800.—. Gega randeerd spouwmuren. 8010 Schitterende geldbelegging. BOUW- en Woningbureau i BOXER-WANS, Breestraat 17. I Koffieprijzen p. /2 pnd. Paars-merk 50 cL Blauw-merk 45 ct. Rood-merk 40 ct Oranje-merk 30 ct Groenmerk20 ct. Javakoffie met mout 15 ct Coffeïne-vrije Koffie 60 ct. p. bus Weet U, dat O ook bij ons een prima permanent kunt krijgen voor f- 2.50 geheel compleet. ONZE NAAM IS ONZE WAARBORG 4729a M. G. v. d. MEER - Telef. 1913 - Hoogl. Kerksteeg. ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiun Op Dinsdag 27 Maart a.s. des namiddags om 2 uur zul len op het terrein naast de St. Josephkerk, Heerensingel te Leiden pl.m. 130 KERKSCHAPEN verkocht worden ten behoeve van de St. Josephkerk. ZEGT HET VOORT! 4585a HET KERKBESTUUR VINDT U IN ALLE PRIJZEN BIJ NIEUWE RIJN No. 39 SOLIED SIERLIJK 8016 GOEDKOOP op Toegangskaarten bij i gratis verkrijgbaar. GROOTE SORTEERIXG Küppersbusch Gasforn en Comforen. De modellen. Erkende Gasinstallate: NIEUWE RIJN No. TELEF. 2525. TANDHEELKUNDIGE WATERSTEEG 2a - TEL Spreekuren dagelijks van 8779 en 2—5 uur. Maandag- eu Vrijdagavo. van 7—8 uur. Ziekenfondsspreekuur da van 10 uur- Woensdagavond van 7—3 GRATIS TOEGANGSBEWIJZEN en PLAATSBESPREKING kunnen, behalve bij de reeds vermelde adres ook worden aangevraagd (telefonisch of schriftêlijk) bij de navolgende ERKENDE GASINSTALLATEU VRIES STEVENS, N.V. EL. EN GAS- I I ZAALBERG, GEBRNIEUWE RIJN 24 MIJ. V/H. DE BREESTRAAT 24 ZEEUW, H. VAN DER LEVENDAAL 162 VRIND, J. DE BESCHUITSTEEG 12-12a ZWART, WAFOTHEKERSDIJK 35 N.B, Deze namen waren in de vorige advertentie abusievelijk niet verm Nlorschstraat 2-4 Telefoon 2739 - Le' 80 De Gedeputeerde S der Provincie Zuid-Ho brengen ter voldoening het bepaalde in artikel i wet van 15 December Staatsblad 703, ter kennis belanghebbenden: le. dat met de stukke doeld in artikel 2, lid 2, wet, een ontwerp een schikking van hun houdende vergunning N. V. Noord-Zuidholian Tramweg Maatschappu Haarlem ten behoeve 1 electrische tramlijnen Leiden naar Katwuk Rijnsburg naar Noo-d ter inzage van een nedergelegd ter Griffie van Zuid-Ho'""* 19 Maart aanstaande April daaraanvolge""' 2e. dat gedurende cU». mijn belanghebbend telijk bij hun am ren kunnen 'nbr«jP 3e. dat voorts go» zal bestaan om M missie uit hun CoUW deling bezwaar m in een openbare sWjjj gehouden aal tJt Dinsdag 10 Apt" jj des voormiddags - a het gebouw "e- ciale Griffie- O BANKETBAKKERIJ E. R. BEULINK Kort Rapenburg 2 - Tel. 342 Mare 40 en 44 - Telef. 1133. Nouga-eiercn met Slagroom 7725 8 ets. per stuk. Openbare Vrijw. Verkooping. P. A. H. VAN DER WOUDE, deurwaarder te Leiden, Hoo- gewoerd 101, is voornemens a.s. Donderdag 22 Maart 1934 v.m. 10 uur publiek A contant te verkoopen vóór of in het pand 's Gravendamscheweg 12 te Noordwijkerhout (Piet Gijzenbrug) partij Kruide niers- en andere Winkelwa ren, Winkelinventaris, Bak fiets, Meubilaire Goederen, enz., enz. - Goederen kunnen worden bijgebracht. 4593a HEDEN VERSCHEEN BIJ: Eon afbeelding van do geautoriseerde origineele 8028 FOIO OPNAME VAN gedrukt op Chamois-Carton met gepersten rand in auto-dieptoon druk. PRIJS I. 0.15 VOOR HET REINIGEN VAN TAPIJTEN ALLEEN „INNOVO" Doo? gebruik vaD I TANDPASTA helpt gij mede den gulden boog te houden. NI va heeft even goede eigenschappen als de bcsle buitcnlandsche tandpasta's oer tube

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1934 | | pagina 4