Sc De toestand der Koningin-Moeder. NIEUWE RAADSLEDEN. 75ile Jaargang MAANDAG 19 MAART 1934 No. 22698 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Een vrij rustige nacht. Het voornaamste Nieuws van heden. LEIDSCH DAG B Lil AD PRIJS DER ADVERTENTIENi; 30 Cts. per regel toot advertentiën uit Leiden en plaatsen .waar agentschappen van ons Blad gevestigd zijn. Voor alle andere advertentiën 35 Ote. per regel. Kleine advertentiën uitsluitend bij vooruitbetaling Woensdags en Zaterdags 50 Ofe. bij een maximum aanbal woorden van 30. Incasso volgens postrecht. Voor eventueele opzending van brieven 10 Cts. porto te betalen. Bewijsnummer 5 dts. Bureau Noordeindsplein Telefoonnummers voor Directie en Administratie 2500 Redactie 1507. Postcheque- en Girodienst No. 57055 - Postbus No. 54. PRIJS DEZER COURANTj Voor Leiden per 3 maanden f.2.35; per week 1.0.18 Bulten Leiden, waar agenten gevestigd zijn, per week „0.18 Franco per post f. 2.35 portokosten. 't nummer bestaat uit DRIE bladen EERSTE BLAD. PROF. Mr. A. J. BLOK ONDERSCHEIDING VOOR PROF. VAN ITALLIE. -f. dr. L. van Itallie alhier is door de ■he regeering benoemd tot officier de Orde van het Legioen van Eer. D. TKEKKERSBOND AFD. LEIDEN. Geslaagde propaganda-avond. nog jeugdige Leidsche afdeeling van Ned. Trekkersbond had Zaterdag- -d in de Kleine Stadszaal een bijeen- georganlseerd, ten doel hebbende, -dere bekendheid aan haar werk te n. oen het aanvangsuur geslagen was, de waarnemend voorzitter der afdee- de heer J. Piëete, een zoo goed als eel gevulde zaal het welkomstwoord n. ct na de opening volgde een op- :,-h van een trekkersgroep, welke er het zingen van vroolijke trekkers- Ten het tooneel bezette en de aan- gen al spoedig kermis liet maken met werk der Leidsche leden. Onder lei van den heer Alb. van Weizen wer- nl. eenige Engelsche en Duitsche •nsen uitgevoerd, waarvan in het -nder de „Sulling round" dans veel oogstte. heer Henk Hos uit Haarlem ver- .e daarna de aanwezigen op de ver- van eenige smalfilms, die ondub- bewees, welke mogelijkheden de ilm ook aan amateurs biedt. heer Hos had een aantal hoogte nen uit het leven in de jeugdherber- alsook uit de geschiedenis van den B. op de smalfilm vastgelegd op een die allen lof verdient, k uit folkloristisch oogpunt waren opnamen van belang; zoo was b.v. de Paaschfeestviering met de daar- verbonden gebruiken in Denekamp omen; meer in het bijzonder de king van het reusachtige Paasch- waarvoor niet minder dan 69 karre- ten hout gebruikt werden, trok de acht. Voor de leden van den N. T. B. de verfilming van het Driekoningen- op de Jeugdherberg Assumburg be- "lijkerwijs een attractie, die niet ver- "d werd. rts volgde nog een serie filmbeelden een voettocht door Zwitserland, an vooral op opnamen van de be- e Axenstrasse en de bestrijding van Frohnalpstock nabij het Natuur- 'ddenhuis Stoots genoemd dienen te Jen. heer Hos oogstte een ten volle ver- applaus met de projectie van zijn Ums. «volgens hield de heer Wim Slich- oen causerie over „De N. T. B. en longeren", waaraan wij het volgende "nen. jeugdherbergwerk, aldus de heer b thans voldoende bekend zoodat het bodig mag heeten. daarover nog te ken. 'een reeds uit de toename van het h>l overnachtingen in Jeugdherber- ta 1933 gestegen tot een getal van blijkt voldoende, hoezeer dit werk aardeerd wordt. e trekker is als 't ware een propa- ®st voor 't Jeugdherbergwezen. Het dherbergwerk moet echter verdiept oren en hier nu ligt een taak voor T. B. Onze weekends getuigen van MiUjheid en van kameraadschap, bet uitvoeren van volksdansen ook de volkszang beoefend, zooals uit het op dezen avond gebodene -leken is. jeugd moet naar buiten, moet zich Mn van de muffe stadslucht, moet We ideeën afschudden. In de vrije, Jtlke natuur moeten wij ons sterken bet leven in de groote maatschappij, dikwijls zoo moeilijk is. ret daarna het werk van den N. T. een en wijst er op dat de tochten, wiseerd in binnen- en buitenland, 'en doel hebben, den leden ont- Jlng bij te brengen. 0 de jeugd zegt. spr.: Sluit je bij ons m den N T.'B. zul je overal vrien- •inden die je bijstaan. Neem je rug- j U j,u schouder en ga mee met den v.jje geestdriftige rede van den heer 'ng volgde een hartelijk applaus. dansgroep voerde daarna nog eenige «sen uit, terwijl tot besluit van 'eestavond een tombola werd ge- sn. muzikale gedeelte van den avond dn verdienstelijke wijze verzorgd net N B A. S -strijkje, dat werken "fuzer. Mozart en Haydn uitvoerde. tn eluitingswoord dankte de heer die tot het slagen van den nadden bijgedragen, in 't bijzon- in» V' b Reijden voor haar mede- 'k aan de pt,. ae tombola en mej. Rie heer Stokhuizen voor het Bt -jï""*1. van de volksdansen, e uë~,lns geslaagde avond was hier- ^einde en zal niet hebben nage- Pn Jbdheid te geven aan het str- e jeugdige treiskersorganisatte. o Wijlen prof. Blok. In den ouderdom van 66 jaar is heden ochtend hier ter stede overleden prof. mr. A. J. Blok, oud-hoogleeraar in het straf recht en de strafvordering aan de Leid sche Universiteit. Anthony Johannes Blok werd 25 Febr. 1868 te Hees bij Nijmegen geboren. Hij bezocht het gymnasium in de Geldersche hoofdstad en liet zich op 24 September 1887 inschrijven als student in de rechten aan onze Universiteit, waar hij op 21 Juni 1889 het candidaats- en op 15 Juni 1892 met gunstig gevolg het doctoraal examen aflegde. Hij promoveerde tot doctor in de rechtswetenschap den lOden October 1893 op een dissertatie getiteld ,,Over het on derscheid tusschen medeplegen en mede plichtig zijn", waarbij hij den graad „cum laude" verwierf. Na zijn promotie vestigde mr. Blok zich als advocaat en procureur te 's-Gravenhage, werd tevens beëedigd klerk ter griffie van de Arrondissements- Rechtbank aldaar en was werkzaam op het parket van den Ambtenaar van het O. M. bij het Kantongerecht te Den Bosch. Bij Kon. Besluit van 26 Juni 1897 werd hij benoemd tot ambtenaar van het O. M. voor de Kantongerechten te Schiedam, Brielle en Sommelsdijk ter standplaats Schiedam. Den 26sten Juli 1899 volgde zijn benoeming tot ambtenaar van het O. M. bij de Kantongerechten te Amsterdam III en Hilversum met standplaats Amster dam en bij Koninklijk Besluit van 24 Mei 1904 tot substituut-officier van Justitie bij de Arrondissements-Rechtbank te Rotter dam. Den 27en Juli 1908 werd hij be noemd tot hoogleeraar in 't Strafrecht en de strafvordering aan de Leidsche Univer siteit als opvolger van wijlen prof. mr. H. van der Hoeven. Hij aanvaardde dit ambt den 14den October 1908 met een rede over „Positie en taak van het openbaar Mi nisterie." In den academischen cursus 19231924 was hij secretaris van den Leidschen Aca demischen senaat en in den volgenden cursus rector-magnificus der Leidsche Universiteit. Onder zijn rectoraat werd het 350-jarig bestaan der Leidsche Hooge- school herdacht en wel den 9en Februari 1925. bij welke gelegenheid H.M. de Ko ningin het eere-doctoraat in de rechten werd verleend De rede, welke hij toen in de Pieterskerk bij de herdenking van dit 350-jarig bestaan hield was eetiteld: „De ontwikkeling van het strafstelsel in Ne derland." Te zamen met het lid van den Hoogen Raad. mr. L. Besier, deed hij in 19251926 het licht zien „Het Nederlandsch Straf proces", (drie deelen), terwijl hij ook vele artikelen leverde voor het „Tijdschrift voor Strafrecht". In 1930 was hii wegens gezondheidsredenen genoodzaakt het hoogleeraarsambt neer te leggen. Behalve od rechterlijk en sociaal gebied was prof. Blok ook op maatschappelijk ge bied werkzaam. Zoo werd hij benoemd tot lid van het colleg° van regenten van het toenmalige Rijks-Opvo^dingseesticht voor ionerens alhier en van 1920 tot aan de op heffing van dit gesticht in 1927 was hij tevens voorzitter van dit college. Van 19101927 was hij ook regent van het Geref. Minne- of Armen Oude Mannen en Vrouwenhuis aan de Heerengracht. Prof. Blok was ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Zijn stoffelijk overschot zal a.s. Donder dagmiddag om 12 uur op de begraafplaats .Rhijnhof" worden ter aarde besteld. De berichten omtrent de ernstige wen ding in de ziekte van HJVI. de Koningin- Moeder hebben overal in ons land ont steltenis gebracht. In Den Haag verdrong zich gisteren voortdurend een groote menigte bij het paleis aan het Lange Voor hout en pas na twaalven begon heden nacht die belangstelling te verminderen. H.M. de Koningin en Prinses Juliana, die reeds gisterochtend een bezoek aan de Koningin-Moeder aflegden, waren ook gis teravond en den geheelen Zondagnacht ten Paleize aanwezig. Daar vervoegden zich gisteren verder vele autoriteiten om naar den toestand te informeeren en de tijding, welke zij kregen, was zeer ongunstig. Een kort communiqué van den geneesheer noemde gisteravond Hare Majeisteit's toe stand zelfs „zeer ernstig"! Het paleis lag overigens in volstrekte rust. Slechts eenige verlichte vensters tee kenden zich gisteravond af tegen het duis ter. Buiten had de politie maatregelen getroffen, waardoor het auto-verkeer was omgelegd. In de verschillende kerken te Den Haag is gisteren tijdens de godsdienst oefeningen H.M. de Koningin-Moeder in het gebed herdacht. Hedenmorgen werd gemeld dat de zieke een vrij rustige nacht heeft gehad. De toestand blijft echter ernstig door alge- meene zwakte. Nader meldt men ons: Den geheelen ochtend was er in de omgeving van het Paleis van H. M. de Koningin-Moeder de stille, maar sympa- tieke belangstelling van het publiek. Overal stonden groepjes menschen, die dikwijls langen tijd bleven wachten om iets naders omtrent den toestand van H.M. te vernemen. Helaas was dit echter vergeefs. Nadere berichten bleven den ge heelen ochtend uit. De Koningin en de Prinses waren van morgen vroegtijdig vertrokken en keerden te ongeveer 11 uur terug in het Paleis aan het Voorhout. Na een langdurig bezoek gingen zij te voet naar het Paleis Noordeinde terug. Dr. de Jongh kwam te ongeveer 12 uur cn het publiek, dat den geneesheer had zien komen, hoopte nu spoedig nadere berichten omtrent den toestand te zullen vernemen. De teleurstelling was groot toen de dokter zijn auto wegstuurde en bekend werd dat hij voorloopig in het Paleis zou blijven. Naar men ons mededeelt zullen de vorst van Waldeck en de jongste zuster van H. M. de Koningin-Moeder, de vorstin van Erbach, heden in Den Haag aan komen. De graaf en gravin van Atlonc, die momenteel in Zürich ver toeven, zijn gisteren telefonisch op de hoogte gebracht. Een bijzondere medewerker telefoneerde ons vanmiddag omstreeks halftwee uit Den Haag nog dat politieposten staan op alle straatmonden, die op het statige Voorhout uitmonden, om het verkeer om te leiden. De patiënte heeft volstrekte rust noodig en alle geluiden in de omgeving zijn gedempt of worden vermeden. Wij vernamen dat dr. De Jongh, die tegen 11 uur gekomen is, het paleis weer verlaten heeft, hetgeen, naar de omstan digheden die gezien den leeftijd der Koninklijke patiënte toch nog zeer zorge lijk zijn als een gunstig teeken moet worden beschouwd. Het feit, dat de dok ter gisteren tegen middernacht de crisis verwachtte, wijst er op, zoo verzekerde men ons van bevoegde zijde ofschoon dit niet officieel is medegedeeld, dat ook verschijnselen van longontsteking zijn opgetreden. Het communiqué door dr. De Jongh hedenmiddag om halftwee verstrekt, luidt: „Sinds hedenochtend is in den toestand van H. M. de Koningin-Moeder geenerlei verandering gekomen." VER. VAN CHR. ONDERWIJZERS. De heer de Maaker over Bach en Handel. De afd. Leiden van de Ver. van Chr. Onderwiozerstessen) hield Zaterdagavond in 't Nutsgebouw een vergadering, welke op de gebruikelijke wijze door den voorzitter den heer Bakema werd geopend. Spr. wees hierin op de twee klippen waarop men bij het vertellen van de Bijbelsche geschiede nis ifloet letten. Het eerst wilde hij noemen de klip van het intellectualisme, het te veel aan namen waardoor de bijbelles een moeilijke les wordt. Het tweede, waarvoor spr. waarschuwen wil is het hyper-reli- gieuse, dat soms schadelijk werken kan. Nadat de notulen gelezen waren en het verslag van de penningmeesteresse was uit gebracht, dat zoowaar nog van „batig saldo" kon gewagen, was het woord aan den heer P. I. de Maaker die refereerde over: Iets van en over Bach en Handel". Nadat In vlugge schets de meest mar kante episoden uit het leven van den grooten Cantor de revue waren gepasseerd, maakte spr. een aanvang met het bespre ken van de werken, die hij aanstonds voor spelen zou. De heer de Maaker legde er den nadruk op, dat hij zich beperken zou tot de kla viermuziek van Bach, niet, omdat de vocale werken de bespreking niet waard zijn, maar om de eenvoudige reden, dat hij den bouw van de fuga aan een nader onderzoek wil onderwerpen. Hij behandelde in dit ver band de Fransche clave-clnester en hun klavierkunst en speelde ter illustratie een van de talrijke genre-stukjes uit den tijd voor n! .Boeur Monique" van Fr. Coupe- rin. met wiens kunst ook Bach in zijn jonge jaren in aanraking is geweest. Uitvoerig stond spr. voorts stil bij Bach's contrapunt en wees hierbij op de cano- nische verwerking van thema's. Spr. be handelde voorts de Inventionen, waarvan spr. ter illustratie de bekende in C. groote te-ts voorspeelde. Vervolgens kwam vanzelf het wonder werk van Bach's klaviergenie aan de beurt: „das Wohltemperierte Klavier" Meestal aldus spr.. kent men alleen het eerste praeludium, maar het is de moeite waard hem te hooren met zijn gebroken accoor- den en de fuga, met zijn overelkaar ge schoven thema's Hierna ging spr. over tot Handel, wiens leven eveneens in korte trekken werd ge schetst. Uitvoeriger stond spr stil bii den kunstvorm, waarmee Handel de meeste triomfen behalen zouhet oratorium. Voor- Kl z'n „Messias" in 24 dagen kant en klaar, getuigde van. gemakkelijkheid van schrij ven. Voorts werd door spr. de Suite behan deld waaraan tenslotte de twee reuzen der renaissance aan een vergelijking werden onderworpen, Handel, de meer naar buiten gekeerde, Bach, de innerlijke mensch. „Groot", aldus spr. zijn ze beiden, al staat, naar sprekers bescheiden meening vast Bach was de grootste" Hierna volgde nog een rijke muzikale illustratie op den Beehstein-vleugel van de firma Mens. Een dankbaar applaus bewees hoe de aanwezigen deze causerie en illustraties waardeerden. Na de pauze volgde een huishoudelijke vergadering, waarin de V O.J.O.-actie ter sprake kwam en in beginsel tot medewer king werd besloten. Een commissie uit de afd. werd benoemd, waarin gekozen werden de heeren Erkelens. Zijlstra en den Dikken, waarvan de eerste twee hun benoeming staande de vergadering aannamen. BINNENLAND Prof. Mr. A. J. Blok. oud-hoogleeraav aan de Leidsche Universiteit is overleden. (Stadsnieuws, le Blad). Vrachttarieven der spoorwegen; verslag inzake de nieuwe spoorwegwet. (Binnen land, 3e Blad). Huldiging van Dr. Philips; 1500 perso nen ter receptie (Binnenland, 3e Blad). Liefdesdrama te Naarden; één doode en één gewonde. (Gemengd, 3e Blad). Roofoverval tc Veghel, in Noord-Bra bant; een verdachte gearresteerd. (Ge mengd, 3e Blad en Laatste Berichten, le Blad). Fraude tot een bedrag van f. 40.000 bij het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid; de directeur op staanden voet ontslagen. (Laatste Berichten, le Blad). BUITENLAND. Het Pact van Drie te Rome geteckcnd. (Buitenl., 3e Blad). De Duitsche antwoord-nota aan Frank rijk inzake dc Ontwapening. (Buitenl., 3e Blad). Rede van Mussolini over den toestand. (Buitenl., 3e Blad). Insull weer uit Griekenland vertrokken. (Buitenl. 3e Blad en Tel., le Blad). De Spaansche regeering treedt op te gen de stakingen. (Tel., le Blad). SPORTVEREENIGING „LD." De jaarlijksche feestavond. De sportvereeniging.- gevormd uit het personeel van ons Blad hield Zaterdag avond in de bovenzalen van „de Harmonie" haar jaarlijkse hen feestavond, welke zich als steeds kenmerkte door een uitermatig gezellig verloop en dito geest. De beide zalen waren tjokvol, toen de voorzitter, de heer J. Heemskerk allen een hartelijk welkom toeriep en allen die zoo ruim schoots medewerking hadden willen ver- leenen, hartelijk dank bracht. Daarna werd een afwisselend program ma ten gehoore gebracht, waarvan het in strumentale gedeelte werd verzorgd door „The Blue Rhythm Boys" en het vocale op voortreffelijke wijze door onze stadgenoote, mej. Grete Versteeg aan de piano begeleid door mej. Mien Bik. Meer nog dan de haar beiden geboden bloemenhulde, zal het aan houdend applaus de dames overtuigd heb ben, dat haar zang en muziek door de aan wezigen op zeer hoogen prijs is gesteld. Van de vele succesnummers, welke daar na nog volgden, droegen de heeren van der Meijden en God dijn het leeuwendeel weg, terwijl ook de geestige parodie op een be stuursvergadering met eere dient genoemd. Bijzonder in den smaak vielen ook de projecties van foto's van voor aanstaande personen in de vereeniging. zoomede van actueele beelden uit het sportleven, o.a. van den wedstrijd Holland-Belgie op Zondag j.l., toegelicht door den voorzitter Het „community-singing" onder de enthou siaste leiding van den heer Goddijn werd mede druk beoefend, terwijl de loten voor de tombola zonder nieten en met vele fraaie prijzen gretig aftrek vonden. Eer men het wist sloeg de klok twaalf, waarna nog geruimen tijd werd gedanst Toen ook hieraan een einde kwam, was iedereen het er over eens, dat de feestcommissie met aan het hoofd de heer Hulsbergen Henning er opnieuw in geslaagd was een uiterst geanlmeerden feestavond te organiseeren. De heeren H. Lombert (links) en H L J. Tobé, die als opvolgers van de heeren mr. H. F. A. Donders en H. M. Simonis heden benoemd zijn verklaard als leden van den Leidschen gemeenteraad. Beiden behooren tot de R.K. Staatspartij.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1934 | | pagina 1