1 MEI-OPTOCHT DER S. D. A. P. 74,te Jaargang MAANDAG 1 MEI 1933 No. 22428 Leidsch Crisis-Comité. T Het voornaamste Nieuws van heden. LIZIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PRIJS DER ADVERTENTIEN: «n cts oer regel voor advertentlëD uit Lelden en plaatsen Eis agentschappen van ons Blad gevestigd zijn Voor alle C!ï!ere aJvertentlën 35 Cts per regel Kleine Advertentlën Kuitend bij vooruitbetaling Woensdags en Zaterdags 50 Cts. Uisluitend bij vooruitbetaling Woensdags c maximum aantal woorden van 30. o volgens postrecht Voor eventueele opzending van o 10 Cts porto te betalen Rewiisnnmmor s nf« U\ t.t 1 Bewijsnummer 5 Cts Bureau Noordeindsplein Telefoonnummer* voor Directie en Administratie 2500 Redactie 1507. Postcheque- en Girodienst No. 57055 Postbu* No. 54. PRIJS DEZER COURANT: Voor Lelden per 3 maanden f. 2.35; per week I. 0.18 Bulten Lelden, waar agenten gevestigd zijn. per week „0.18 Franco per post 1.2.35 portokosten. Pmer bestaat alt DRIE Blades EERSTE BLAD. Giro No. 188690. m ontvingen per kas N.N. f. 2.50 nuiasium f. 12.58. zjerdi :dag is in den ouderdom van bijna overleden prof. mr. C. van Voilen- iorai hoogleeraar in het adatrecht van ^■fiidië en het staats- en administra- ■pecht van Ned.Indië, Suriname en Cu- -Ojniclis van Vollenhoven werd 8 Mei 1674 te Dordrecht geboren, waar zijn 'ader president in de rechtbank was. Na het gymnasium aldaar te hebben [doorloopen, liet hij zich op 17-jarigen leef- tijdinschrijven als student in de rechts- HBlschappen aan de Leldsche Univer siteit. In_ 1898 promoveerde hij op een proef schrift getiteld „Omtrek en inhoud van ret I internationaal recht", welk proef schrift zeer de aandacht trok. NI eenige jaren werkzaam te zijn ge- Bt als ambtenaar aan het Departement v:inlKolomen werd hij 26 jaar oud li 1901 benoemd tot hoogleeraar alhier, veilt ombt hij op 20 October van dat jaar aanvaardde met een rede over „Exacte rechtswetenschap." Van zijn geschriften dient allereerst 'rrneld zijn standaardwerk „Het adat- recht van Ned.-Indië", begonnen in 1905 voltooid in 1931. Voor dit belangrijke kerk werd hem de eereprijs der Thor- fccke-stichting verleend een onderschei- cint, welke in 40 jaar tijds slechts drie- haal is uitgereikt Zeer bekend is verder nog zijn „De drie Bièn van het Volkenrecht", dat ook in Fransch Duitsch en Engelsch werd 'Btiald. Verdere geschriften zijn „Miskenning 'an het adatrecht", „Een adatwetboek foor heel Indië", „De eendracht van het .land". ..Het plan-prof. Van Vollenhoven" «Het onbaatzuchtige in het recht". De Indonesiër en zijn grond", Holl. internat, policy" ..Ontwapening". „Indië gisteren en heden", „De ontdekking van 't adat recht" Prof. Thorbecke". Du droit, de pak: benevens tal van publicaties In de '■fededeellngen der Kon Academie van wetenschappen, van welker letterkundige afdceling hij van 1929—1932 voorzitter was Ook was hij tot. 1930 voorzitter van het Indisch Genootschap. frof. van Vollenhoven was ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en sedert het vorige jaar eere-doctor in de 'etteren en wijsbegeerte van de Universi teit te Amsterdam. Ook de regeering heeft meermalen van rijn groote kennis en bekwaamheid dankbaar gebruik gemaakt. Behalve naar Ned.-Indië zond de regee- rihg hem ook eenige malen met speciale opdrachten naar Amerika, o.a tusschen 1825 en 1927 als arbiter in de Ameri- kaa nsch-Mexicaansche geschillen. Leidsche Universiteit en de weten schap lijden door dit droevig verscheiden ®en ernstig verlies Op uitdrukkeli;verlangen van den overledene worden de plaats en het tiid- *"P der ter-aarde-bestelling geheim ge- Oouden. Q- - LEIDSCHE SPAARBANK. Bij de Leidsche Spaarbank is In de !°uee maand (April 1933) ingelegd ine 07199 en terugbetaald f. 396.419.64; nieuwe inleggers zijn ingeschreven en 14a boekjes werden geheel uitbetaald. Het te goed der 18349 inleggers, inclusief 1380 ueelnemers aan den afhaaldienst, bedroeg einde April f. 8.291 700.68. „5f25 posten is in deze maand door oen Afhaaldienst f. 16.425.50 ontvangen. DE STADHUISPLANNEN. Heden ingediend. Gelijk bekend was aan de architecten Blaauw, Mertens, Kropholler, Buurman en Van der Laan opgedragen hun plannen voor een nieuw Raadhuis in te dienen voor heden, 1 Mei. Wij hebben hedenmorgen geinformeerd of allen zich aan die opdracht hadden ge houden en vernamen, dat inderdaad de vijf plannen bij B. en W. zijn ingediend. De Commissie van Advies zal hierover thans binnen acht weken aan B. en W. rapport moeten uitbrengen. Vervolgens wordt het oordeel van de Commissie van Fabricage ingewonnen en eerst daarna ko men B. en W. met voorstellen aan den raad Het zal dus nog wel even duren voordat het publiek inzage kan nemen van de thans ingediende plannen. J. M. DE KONING Jz. De heer J. M. de Koning Jz„ onderwijzer aan de Geref. L. O.-schooi iHoogl. Kerk- gracht) mocht heden herdenken, dat hij gedurende 40 jaren, waarvan 39 jaar aan bovengenoemde school, het Christelijk Onderwijs heeft gediend. Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling lag dit feit uitsluitend in den inticmen kring der collega's te vieren, is men van dit voornemen toch teruggekomen en kwamen de kinderen hedenmorgen met het onderwijzend personeel der school te zamen in het gymnastieklokaal. Hier heeft het hoofd, de heer D Meyer in een hartelijke toespraak de verdiensten van den heer de Jong voor het Christtlijk onderwijs in het algemeen en de school in het bijzonder geschetst en hem namens de collega's een fraaie bloemenmand aangeboden. De jubilaris dankte voor deze aardige attentie en gaf de verzekering, dat hij altoos met groote liefde voor het christelijk onderwijs heeft gewerkt. VEREENIGING VAN ZEEUWEN „LUCTOR ET EMERGO." De wegblijvers hadden Zaterdagavond, j.l. toch groot ongelijk niet aanwezig te zijn in de „Harmonie". Want het was daar een echt Zeeuwsche avond! Eenige leden van bovengenoemde vereeniging voerden het Zeeuwsche blijspel op „Baes Jan is jeloers." De speelster en spelers hebben in aanmerking genomen dat zij nog slechts beginnelingen in het vak zijn zich ter dege geweerd en aardig gespeeld! We waanden ons allemaal weer in ons mooie Zeeland, toen daar op 't tooneel de boerinnen en boeren uit Zuid-Beveland een stukje uit het gewone boerenleven aan onze oogen lieten voorbijgaan. En harte lijk is er gelachen, toen „nom Wultem" met z'n met touwtjes dichtbonden urdeks- pijpen (voor de fiets) opkwam. Ook het samenspel van Dina, de meid, met Kees, den knecht, mag inzonderheid genoemd worden. Wat hadden ze samen een schik om de „jeioersigeid" van Baes Jan!! Wat was deze een dolle driftkop, toen hij z'n lieve wuifje Kee in gezelschap van den baron aantrof! Gelukkig, dat de baron niet van de kwaadsten was, anders had het er met allen maar slecht uitgezien! Alles kwam ten slotte nog op z'n pootjes terecht en de „Baes" had een goede les gehad De auteur van het tooneelstuk, de heer K. Koets ten den Haag, woonde de opvoering bij en liet ten slotte nog eenige van z'n eigen Zeeuwsche stukjes hooren, welke zeer in den smaak vielen. Mej. Boone wisselde bovenstaand pro gramma met Zeeuwsche liederen af, welke algemeen bijval oogstten. Het een met het ander een genoeglijke Zeeuwsche avond, welke met het gebruikelijke sa menzijn besloten werd. JAARFEESTVIERING MANNENKOOR „DE VEREENIGDE ZANGERS." Zaterdagavond vierde bovengemeld mannenkoor zijn zevenden verjaaidag, voor welk feit zeer veel belangstelling "be stond. De voorzitter, W. Kreeft, opende te half negen het feest met een woord van wel kom, en bracht op de allereerste plaats een woord van bijzonderen dank aan den be schermheer Mr J. H Schültz v. Hacgen voor zijn onverflauwde belangstelling voor dit mannenkoor. Ook aan den tegenwoor- digen directeur, den heer Richard Boer. werden woorden van dank gebracht voor het feit, dat ook hij het koor door zijn moeilijkheden heeft geholpen. Ook voor hem geldt de wensch: een lang direc teurschap. Nadat de voorz. de vereeniging in de bij zondere gunst van het Leidsch kunstzin nig publiek had aanbevolen, en aan allen dank had gebracht voor de ondervonden medewerking in het afgeloopen jaar. werd met de afwerking van het feestprogramma aangevangen. Hofenk's Jazzband en het duo Helleman Laman hebben er voor gezorgd, dal de feeststemming op dien avond is opgevoerd tot een hoogte, welke eén der prettigste herinneringen in het vereenigingsleven zal zijn. De muzikale medewerking stond op hoog peil, terwijl onze bekende Leide- naars Helleman en Laman zich van hun besten kant als voordragers hebben doen Een zeer geanimeerd bal, dat tot laat in den nacht duurde, besloot den feest avond, waarop het mannenkoor met groote voldoening mag teruggen. H.K. H. PRINSES JULIANA VERJAART. Ter gelegenheid van den 24sten ver jaardag van HK.H. Prinses Juliana wap pert heden van alle openbare en vele par ticuliere gebouwen de nationale driekleur, terwijl de trams de gebruikelijke beugel versiering hebben aangebracht. Door de Leidsche Chr. Oranjevereni ging Is het volgend telegram aan de Prin ses verzonden: Uwe Koninklijke Hoogheid ontvange met de Koninklijke familie van de Leidsche Chr. Oranjevereniging de hartelijke ge- lukwenschen met Haren verjaardag. God, aan Wiens troon wij U bestendig opdragen, verleene U den geest van Vader Willem! Hij zegene Uw aardsch, Uw eeuwig lot! (w.g.) H THOMAS. Voorz. (w g L BOEKKOOI. Secr Vanavond voert Orpheus" op de Lam- merenma'-kt een concert uit. waarvan wij bet programma Zaterdag reeds vermeld den. HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL. Wijzigingen Alphensche Juweliers- en Horlogeriezaak van Mandersloostraat 33. Alphen a. d. Rijn Bovengenoemde handelsnaam is verval len Thans onder de namen: S. Mellema, juwelier, horloger en opticien: Alphens Grootste Concurrent. Eerste Alphensche El°ctrische Brillenslijpinriehting. Bijvoegen uitgeoefend bedrijf: brillen- slijperij. Naamlooze Vennootschap Bouw- en Han delmaatschappij „Prevato", Rijnsburger- weg 148. Lelden Kantoor is verulaatst naar: Katwijk a. d. Rijn .Gebouw Katw. Kalkzandsteenfabr. Naamlooze Vennootschap Bouw- en Han delmaatschappij „Zoradin", Rijnsburger- weg 148, Leiden. Kantoor is verplaatst naar: Katwijk a. d. Rlin. Gebouw Katw. Kalkzandsteenfabr. N.V. Exploitatie-Maatschappij de Rozen, Riinsburgerweg 148. Leiden. Kantoor is vernlaatst naar: Katwijk a d. Rijn, Gebouw Katw. Kalkzandsteenfabr. EINDBAL VAN DEN HEER S. P. WIELINGA. Gezellig dansfestijn. In grooten getale hadden Zaterdagavond de volgelingen van Terpsichore zich naar de Stadsgehoorzaal begeven, waar de heer S P. Wielinga zijn eindbal tot sluiting van den danscursus 1932'33 gaf. In zijn openingswoord verwelkomde de heer Wie ling» alle aanwezigen, waarna een geani meerde polonaise het logisch vervolg was. Ter afwisseling voerden eenige leerlingen een drietal dansen uit en wel een Hol- landsch klompendansje, een matrozendans en een soldatendans, bij welke laatste mej. T. v. d Kaay zich verdienstelijk had gemaakt bij de vervaardiging van eenige costumes. De 11-jarige dochter van den heer Wielinga danste vervolgens de Hu- moresque van Dvorak. Alle executanten oogstten een welverdiend succes en werden met een schaaltje bonbons beloond. Even na 't middernachtelijk uur werden bij monde van den heer W. Leget den heer Wielinga eenige geschenken aangeboden als blijk van waardeering voor de genoten lessen. Mevr. Wielinga werd daarbij met een fraaie bouquet bloemen gehuldigd. De huldiging zou onvolledig geweest zijn, als de heer F. A. Kloos. de trouwe pianist, overgeslagen zou zijn. Een artistieke schemerlamp vertolkte den dank voor zijn muzikale medewerking. Onvermoeid speelden daarna Kloos en de zijnen hun rijk aan afwisseling zijnde repertoire voort, waardoor de sfeer van gezelligheid behouden bleef, totdat de wiizers van de klok vier aanwezen, en ieder tevreden huiswaarts keerde. JAARBAL JEANNE DE WEKKER. Zaterdagavond gaf mevrouw Jeanne de Wekker, in de geheel gevulde zaal van de „Graanbeurs" een eindbal. Reeds bij den aanvang kwam de stemming er spoedig In, welke verhoogd werd door de opgerukte leiding en de goede muziek van de bek de Band „The Roto colour players" af i - seld door „The Zlmbam funny fellov. Omstreeks halfelf werd de leerares toe gesproken door den heer H Lasschuyt. die haar met welgekozen woorden, namens de leerlingen dankte voor haar lessen en haar als aandenken een mooie electrische klok, voor haar school aanbood Haar dames assistenten boden haar een fraai collier en bloemen aan Getroffen door deze huldeblijken, dankte zij. met een geestige speech, allen en bood later haar assisten wederkeerig geschen ken aan. Daarna werden door haar dochtertje twee rhytmisehe so'odaisen uitgevoerd Er heersehte tot het einde een zeer ge zellige stemming. DE 1 MEI-OPTOCHT EN DE ZONDAGSRUST. Een protest. Door den ke'keraad der Geref K-rk Is mede onderteekend door het b°stnur van de A.-R. Kieuereenlging ..Nederland en Oranje" en door het bestuur van de Leid sche Chr. Oranjevereeniging een adres gezonden aan den burgemeester van Lel den in verband met. het feit. dat door Z. Edelachtbare toestemming is verleend tot het houden "in een ontoeht met muziek en banieren doer de SD.A.P on 7nr^ae 30 Anril. In dit. adres wordt er on ""wezen, dat door deze toestemming het Christen volk van Leiden in zijn heiligste gevoelens is gekrenkt, in de eerste plaats omdat door den demonstratieven optocht de Zon dagsrust ernstig is verstoord, en in de tweede plaats omdat deze optocht is ge houden od den geboortedag van H.K H. Prinses Juliana. De adressanten merken voorts op. dat de Regeering om de Zondagsrust ongerent te hniiden. de Wering van d=n verjaardag van H.K.H. de Prinses heeft verzet op Maandag 1 Mei. en dat zij het betreuren, dat de burgemeester niet vanzins Is ge bleken te zijn de Zondagsrust op dezelfde wijze in bescherming te nemen. JAARFEEST „STECO". De Reis- en Ontspanningsvereeniging „Steco" gaf Zaterdagavond j.l. haar jaar feest in concertzaal „Zomerlust". De voorzitter, de heer J. J. Witte open de dezen avond en heette alle aanwezigen welkom .in het bijzonder den bescherm heer den heer J. C. v. d. Steen, alsmede den eere-voorzitter den heer J. Smittenaar. Hierna voerden leden van den „Steco" twee tooneelstukjes op welke bijzonder in den smaak van de aanwezigen vielen. .The Dutsch Players" onder leiding van Alb. Gerritsen, die hun medewerking aan dezen avond verleenden oogstten even eens groot succes De welgeslaagde avond werd besloten met een gezellig bal. Op 4 Mei a s hoopt de afdeeling Lei den van den R.K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel „St. Raphael" haar 30- jarig bestaan te herdenken Deze dag zal op luisterrijke wijze ge vierd worden en besloten worden met een feestelijke bijeenkomst voor de leden, huls genoten en genoodigden, waar zal optre den ,het Kunst Ensemble Frits Bouwmees ter, uit Amsterdam. BINNENLAND. Prof. mr. C. van Vollcnhovcn, hoog- lecraar aan de Leidsche Universiteit, is overleden. (Stadsnieuws, le Blad.) De minister van Waterstaat over de Vara-uitzending van gisteravond. (Bin nenland, 3e Blad.) De Eerste Kamer komt Woensdag in vergadering bijeen. (Binnenland, 3e Blad.) Het Zaandamsclie raadsbesluit om 1 Mei tot een offieieelcn feestdag te maken door de Kroon gesehorst. (Binnenland, 3e BI.) Twee kinderen te Den Haag door een tram overreden en gedood. (Gemengd. 3e Blad> BUITENLAND. De besprekingen te Genèvc. (Buiten land, le Blad. liet feest van den Arbeid in Duitschland (Buitenland, le Blad.) Gandhi gaat weer vasten. (Buitenland, le Blad.) De president van Peru is doodgeschoten. (Buitenland, le Blad.) Donderdag 4 Mei as. herdenkt de heer P. Reinhoudt, conducteur-bestuur der bij de Haagsche Tramweg Maatschap pij Den Haag—WassenaarLeiden, den dag, dat hij vóór 25 Jaar bij genoemde Maatschappij in dienst trad. Op de „Gentsche Floraliën", de vijf- jaarlijksche Internationale Planten- en Bloemententoonstelling te Gent (België) behaalde de firma J. G. Ballego en Zonen alhier met een Inzending: Phyllocactus Alatus La Lorraine een gouden medaille en een eereprijs. Het filiaal van de Singer-Maatschap- pij is verplaatst van de Breestraat naar Nieuwe Rijn 34. Door deze verplaatsing is het mogelijk geworden de verschillende machines op een meer overzichtelijke wijze op te stellen, terwijl bovendien het kantoor en de werkplaatsen over ten opzichte van den winkel gunstiger gelegen lokalen be schikken. In de Stedelijke Werkinrichting wa ren opgenomen: Datum. Volw. pers. Kind. Totaal Maandag 24 April 45 45 Dinsdag 25 April 45 45 Woensdag 26 April 48 48 Donderdag 27 April 48 48 Vrijdag 28 April 48 48 i Zaterdag 29 April 47 47 Foto Bleuzé. LEIDSCHE BELASTING OPHAALDIENST. Genoemde dienst heeft in de afgeloopen maand f. 16.139 16 aan den Rijksontvanger afgedragen benevens f. 1101.49 aan den gemeente-ontvanger. De aandacht wordt er op gevestigd, dat volgens het reglement alle aanslagen en beschikkingen binnen 4 weken na dagtee- kening ten kantore van den dienst Nieuwe Rijn 22 ter inzage moeten woraen gege ven; wanneer de inzage later wordt gege ven, moeten hierbij zooveel weektermijnen worden voldaan, als na afloop van die vier weken zijn verschenen. Begunstigd door prachtig weer heeft de Leidsche Arbeidersbeweging gisteravond haar gebruikelijke 1-Mei-betooging gehou den. Onze foto toont de leden van het 1- Mei-comité (o.m. van links naar rechts mevr De Cler en de heeren Van Eek. Kooi- stra. Sasburg en Van Stralen) aan den kop van den stoet even voor de rondwandeling door de stad. De optocht, welke aanmerkelijk langer was dan vorige jaren, en waarin drie mu ziekkorpsen meeliepen, trok veel belang stelling. Behalve honderden fakkels en vlaggen werden nog de volgende leuzen in den stoet meegedragen. „Vóór alles, wil de Jeugd Vrede"; „Uit- keering aan jeugdige werkloozen"; „Voor Socialisme en Vrede"; „Tegen Fascisme en Oorlogsgevaar"; Op voor Vrijheid. Demo cratie en Vrede"; „Geen verslechtering van werkloozenzorg": 300 000 werkloozen eischen werk of voldoende ondersteuning voor hun gezinnen": X>e ware bezuiniging Is: afschaffing van lever en vloot": Mede zeggenschap in de bedriiven en de 40-uren week"; ..Ontwapening Wereldvrede". Eén leuze „100 millioen voor leger en vloot, voor de werkloozen droog brood" was door de politie verboden. De leiding meende hieraan te kunnen ontkomen door het doek met een ander doek te bedekken en daarop te vermelden Deze leuze ls door de politie verboden" maar ook dat werd geweigerd. Ook voor den propaganda-fietstocht. welke hedenmorgen zou worden gehouden werd de toestemming geweigerd, zoodat deze geen doorgang vond. De optocht had een vlot en ordelijk ver loop. Vanmorgen werd in de met roode tulpen versierde groote Stadszaal aan circa 1500 kinderen een feest aangeboden nadat de zen zich ln optocht van het Volksgebouw naar de Breestraat hadden begeven Het geheele programma werd verzorgd door de A. J. C die o a. een tooneelstukje opvoer de. terwijl Bram van Houten een kort in leidend woord "prak waarin hij de betee- kenis van dezen dag uiteenzette Vanzelf- screkend werden de kind"""n op diverse lekkernijen getrakteerd. On de vergadering van hedenmiddag waar ds. Banning spre- 1 ken zal, komen wij morgen terug.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1933 | | pagina 1