P0NTSCH00L rass™»*. STEENSCHUUH14i Kbine Advertentiën GYMNASTIEK. DAGEL. INSCHR. J. N. VREEBURG Ds. W. F. LAMAN, 4196» GEVRAAGD. AANGEBODEN. PERSONEEL gevraagd PERSONEEL aangeboden: HUIZEN gevraagd: KUIZEN aangeboden KAMERS gevraagd: KAMERS aangeboden DIVERSEN, Bij enkele clubjes kunnen dames zich nog aansluiten (voor rhythm, of Zweedsche en Deensche Gymn.) 4110a Part. Instituut v. Lichaamsoef. en Massage Hoogewoerd 140 - Tel. 2270 4110a Opleid. Mercurius, NIEUWE CURSUSSEN Geen "iip&ffl TnM's,,no' T4l,B'Boekh< li Nov. 1.1. slaagden 21 leerlingen, (lijst ter inzage) 8303 TANDHEELKUNDIGE WATERSTEEG 2a TEL. 2522 Spreekuren dadelijks van 11-12 8779 en 25 uur. Maandag-, Woensdag- en Vrijdaeavond aanwezig tot 9 uur Dagelijks ziekenfonds spreekuur van 8H10 uur voormiddag. Chr. Geref. Jongel. Vereen. Spr. 226 van Itliddelharnig hoopt D.T. Vrijdagavond 6 Jannnri a.s. 8.15 uur in het Kerkgebouw Steenschuur 9 een rede te houden over „Twee Koningen in de Crisis" Toegang en plaatsen vrij. HET BESTUUR. Voor zekerheid van plaatsing dezer kleine advertentiën, gelieve men deze den dag van tevoren aan te bieden. Drukwerken op adverten ties worden niet doorgezonden. VENTERSWAGEN Te koop gevraagd twee wielige venterswagen, ge schikt voor Galanterie. Met opgaaf van naaste prijs. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 3682 k. VRACHTWAGEN Wordt 0 e vraagd een 1 a 1 *6 tons vrachtwagen, (mag ook licht defect zijn) tegen niet te hoogen prijs. (Contant)Brieven met opgaaf van prijs en wanneer te zien Bur. v. d. Blad onder No. 4077 k. ROTTE MEST Te koop gevraagd een staal varkensmest. Haven 14. Lelden. THEEKISTEN 50 stuks theekisten te koop gevraagd, in goeden StaatAan mei den Koppenhinksteeg 7 a. FUIKEN-STOKKEN Te koop gevraagd 50 essen fuiken stokken lang 11 voet en 50 stuks lang 6 voet. Spoedig antwoord. H. M. STARRENBURG. Vischhandel. Mlening E. 104, Zoeterwoude. MOTORRIJWIEL Te koop gevraagd een motorrijwiel, merk Ariel of F-N-. liefst sportmodel. in zeer goeden staat 3 a 3!'2 P-K. Brieven Bur. van dit Blad onder No. 4143 k. 200 GULDEN Net zakenman vraagt f. 200.ter leen. tegen maandelijksche aflossing en hooge rente. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4125 k. MOTORFIETS Te koop gevraagd een ln goeden staat zijnde mo torfiets. Brieven met vol ledige opgave van prijs, merk enz. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 3984 k. Drukwerken op adverten ties worden niet doorgezonden. Luxe Auto Verhuur Graham Paige en Chevro let te huur, met of zonder chauffeur. Billijke prijzen. Auto's zijn geheel verze kerd. Beleefd aanbevelend J. G. VAN WINGERDEN, Jan van Houtkade 34. WASCHTAFELS ENZ. Diverse gebruikte wasch- tafels. baden, geisers, haarden gaslornuizen o. garantie GODDEFRUY De P.lemerstraat 117. Den Haag. Tel 332454. Fa. I. ZANDVOORT's Slagerijen. Oude Vest 55. P.K. Koorsteeg 26; Noord- wijk: Kerkstr. 5- Oegst- geest: Kempenaèrstr. 87. Speklappen 15 ct. per p.. gerookte Kinnebak (zoo lang de voorraad strekt) 15 ct. per pond. Rijwielen - Sjoelbak Pracht Heerenrijwiel, merk Veno f. 17.60 en f. 12. Damesrijwiel f. 17 en 12.50 Zwaar transport f. 17.50. allen met 1 jaar garantie. Sjoelbak met schijven f. 8.75. los stel schijven f 1.50 Fa. DUSOSWA. Leven daal 93. Telef. 2837. MOTOROLIE De bekende Lecol motor olie ln bussen van 10 L. 1. 3.50. Fordolle f. 2.75. ln vaten van 108 L. Belang rijk goedkooper. Alleen- verkoop voor Lelden en omstreken. Fa DUSOSWA, Leven daal 93. Telef. 2837. EEN SJOELBAK koopt u niet bJJ een bak ker of smid, maar wel bij een vertrouwd adres. Daarom alleen: Schutter straat 21. Massief eiken f. 10.compleet met 32 schijven, spelregels en ga rantie. ALLE DRUKWERKEN zooals programma's nota's huwelijksbrie ven enz. wor den door ons gedrukt, met prijzen zonder con currentie. De Goedkoope Handelsdrukkerij Sophla- straat 34. vJi. Sophla- straat 1. bij den Mare- singel Concurreert tegen alles op. DE RADIODOKTER repareert steeds alle soor ten Radiotoestellen geen enke' schema is ons onbe kend Bil ons laten repa reer en beteeken t goed koope Radio-ontvangst Gebruikte Luidsprekers f. 3 en f. 4. j. DUSOSWA Leven daal 47. Telet 2837. HENNEN Te koop wegens plaats gebrek: 4 hennen en 1 haan. 6 maanden oud. Dagelijks te zien van 11 1 uur: Korte Hansen straat No. 9. Fa. I. ZANDVOORT's Slagerijen 10 pond krans- reuzel 1.50- 5 pond blad- reuzel 1.25; Rosbief 50 ct. per pond; Rlblappen 45 cent per pond. LAAT U behandelen ln de ..Kap perscentrale", Nieuwe Beestenmarkt 3 te Lelden. Scheren vanaf tien cents, haarsnijden 15 en 25 cents meisjes knippen vanaf 20 cents. Nette bediening. EEN SJOELBAK leveren wjj niet zonder, maar met schijven en dan goede wijn behoeft geen krans. Daarom bij ons: f. 5.50. compleet m. spel regels en garantie. Let op het adres: Schutterstraat 21 RUNDERHARTEN 75 cent per stuk, uurooord 10 cent per pend. Runder- poten 15 cent per stuk. Rundertongen vanaf 1.75. GEBR. VAN LUYKEN. Janvossenst. 52. Tel. 1164. HIT Te koop een hit met 4- wiellge groentenwagen m. klantenwijk. wegens ver andering van zaken. Spoed gewenscht. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4098k. Fa. L ZANDVOORT's Slagerijen. Doorregen spek lappen 25 ct. per pond. zonder zwoerd, dik vet gerookt spek 25 ct. p. p., mager gerookt en Pekel- spek 30 ct. Bloedworst 18 ct. per pond. CITROEN 2-pers. 5 HP. prima f. 200 Ci'.ette 3*4 HP. f. 60 met verlichting. Indian Power prima f. 45, dito Burgers E.N.R. met Vitessemotor onderdeelen. Douglas. In dian Al days, verlichting, 6 volt. Magneten 1-2-3-6. Koningstraat 35. AUTO NOODIG! zonder of met vertrouwd chauffeur, gesloten 5 of 7 pers wagens vanaf f. 15 per dag. min. 7 cent per K.M. inbegrepen benzine, olie en verzekering voor wettelijke aansprakelijk heid en grensdocumenten Vraagt even prijsopgaaf, onverschillig waarheen, VISSER's Autoverhuur. Haagweg 52. Telef. 3131 (2 x 31). Fa. L ZANDVOORT's Slagerijen. Varkenscar- bonade 32. 35. 37 ct. per pond. Cornedblef per blik inhoud 5*4 pond. 1.40. kL blikje Cornedblef 25 ets. E. L. K. O. Eerste Leldsche Katten bakken Ophaaldienst. Tegen betaling van 30 cent per week, wordt u dagelijks voorzien van een schoonen bak. Ook ge negen kippen- en duiven hokken enz. enz. schoon te maken. Brieven of boodschappen: E. L. K. O. Alexanderstraat 39 a. Costuumnaaien enz. N. VOORZAAT—VALKEN BURG, Resedastraat 33. Geeft les ln: Costuum naaien. Patroonteekenen. Maatknippen Uitsluitend voor de practljk. Ook aan gehuwde dames. Kleine clubjes. Aanmelden dage lijks. Maatpatronen naar elk gewenscht model ver krijgbaar. VERSCHE WAAR Kopvleesch 17Vz ct. p. p Hart 15 ct. p. p. Gekookte Lever 12 cent per ons. Dagelijks verkrijgbaar. A. DE LA RIE, Janvos- sensteeg 28. OUD-RECHERCHEUR van politie verricht op elk gebied vertrouwelijke onderzoeken en Informa ties. maakt op alle acten, verzoekschriften enz. Ad viseert ln rechtzaken, be handeld dubieuze posten VAN LUNSEN. Hyacin thens traat 5, Lelden. MODE-VAKSCHOOL Hooigracht 70. Goedgek. bij Kon. besl. Club- en prlvaatonderricht. Aparte clubs voor volwassenen. Prosp. op aanvraag ver krijgbaar. Patr. op maat. H. H. GODDIJN, Ged. Leerares. ANTIEK Te koop aangeboden een antieke Secretaire Te zien en te bevragen: Rapenburg 44, op Don derdagavond tusschen 7 en 9 uur. Baby Anthraciet Wales Baby Anthraciet breng ik a.s. Maandag ter markt tegen den onge- kenden prijs van f. 1.20 per H.L.. franco bergplaats Komt en ziet. Ligplaats: Oude Vest bil Voldersgr. Schipper W. BAKKER. GROOTE AFSLAG eerste kwaliteit Holl. Rundvleesch. Runderlap pen, prima vanaf 35 cent per pond. rollade, zeer 'bn vanuf per t> Ossenhaas en biefstuk 80 cent per pond. Alle dag versch verkrijgbaar. GEBR. VAN LUYKEN. Janvossenst. 52, Tel. 116f< De Geelband Garage Telef. 3354 Telef. 3354 Vanaf heden Is aan onze zaak verbonden een repa- r&tieinrlchtlng van alle merken auto's, zeer bil lijke prijzen. Bel. aanbev.. P. MEYERS, Rijnstraat No. 10 en 21. Tel. 3354. GEVESTIGD Co6tuumnaalster. Lange- straat 49. Blliyke prijzen. Aanbevelend. S. VOGELENZANG. WIJ STAAN BEKEND dat wij het beste Rundvleesch veikoopen dat er te krijgen is. Fijne rlblappen vanaf 50 cent per pond. pekelvleesch 16 cent per ons. Rauwe run derworst 50 ct. per pond. GEBR. VAN LUYKEN. Janvossensteeg 52. Telef. 1154. H.H. WINKELIERS Fijne kwaliteit Runder rookvleesch tegen concur- reerende prijzen. Pracht van kleur. GEBR VAN LUIKEN. Janvossenst. 52. Tel. 1154 AANDEEL te koop aangeboden ln de Maatschappij .De Toe komst" te Haarlem, groot f 1000.tegen vermin derden prijs. Brieven aan JOH. DE GROOT. Warmond, onder letter J. HEERENKLEEDING Wh hebben aangekocht een neele winkel en ver- koopen nu Mans overjas sen f. 5.99, Jongensjassen f. 4.99. Klnderjassen f. 3.99 Werkjekkers f. 3.99, Streep pantalon f. 1.49. Prima werkbroeken f. 1.75. Komt en ziet. Kleedlngmasrazijn „De Concurrent", Hoogl. Kerksteeg. NUT EN VERMAAK Bespreek nu reeds het costuum waarin U 25 Fe bruari a.s. naar het Car navalsfeest gaat bij Cos tuum hu is „Erato", Oude Singel 14. Ook zwarte kleeren en hooge hoeden te huur. ESSEX 6 cyl. in prima staat 2- deurs en 2 reservewielen Prijs f. 335.Te bevra gen Koppehlnksteeg 7 a. RADIO Te koop wegens om standigheden een pracht wisselstroomtoestel met salonkast en meebouwde Inductor, luidspreker. 2 maanden oud. 2 jaar garantie. Vakkundig om bouwen en repareeren. Radio Techn. Bur. Wira, Hoogewoerd 118a. HEEREN IS UW HOED verregend, vuil of uit mo del? Even naar het spe ciaal adres en hij is als nieuw. Binnen 2 dagen gereed. Alleen het spe ciaal adres: Lage Rijn dijk 6d. maakt uw hoed geheel nieuw. Onverantwoordelijk Is het een auto te huren zonder chauffeur die niet is verzekerd voor wette lijke aansprakelijkheid <3 e) Rijdt veilig. Be spreek vroegtijdig, 5 en 7- pers. wagens. VISSER's Autoverhuur. Haagweg 52. Telef. 3131. PIANO'S - ORGELS Stemmen, schoonmaken, en repareeren van uw In strument. onder garantie. Te koop: studieplano f. 75. Orgel f. 55, krukjes f. 6.50, etagere f. 5.50. standaard voor schemer lamp of bloemstuk f. 6.50. Krukjes gevraagd. P. v. MASTRIGT. Nieuwsteeg 37a. Gelegenheidscostunms voor de feestdagen te huur Wij zijn eenlg ln 't verhuren van fijne zwarte kleeding voor rouw, trouw en gelegenheden met hooge hoeden. EJeeding- magazijn ..De Concurrent" Hoogl. Kerksteeg. AUTO'S TE HUUR zonder chauffeur, geslo ten 6 of 7-pers. en 2-zit- ter met dickey seat Ford's en Chevrolet's 1931 enz. Onze wagens zijn verze kerd voor 3e. VISSER's Autoverhuur. Haagweg 52, Telef 3131 (2 x 31.) AUTO'S Auto's wasschen per keer f. 1.kan gehaald en gebracht worden. Voor nette bediening wordt In gestaan. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4152k. Haard - Rijwiel Uitdraalbare haard in goeden staat te koop f. 12.50. tevens als nieuw Jongensrtjwlel. spotprijs f. 15. Damesrijwiel dub bele remmen f. 14. Calo- rifére kachel moet weg f. 6.Buitenruststraat 9 (Schelpenkade.) PIANO'S Verhuren van plano's vanaf f. 5.per maand. Groote sorteering 'n zwart en eiken. Prijzen vanaf f. 100.—. W. BARNING. Oude Singel 16. Het adres voor het vakkundig stem men uwer plano. f.1— PER WEEK Contantzaak levert aan solide personen meube len. bedden dekens, kar petten enz vanaf f. 1. per week. Inlichtingen: 5 Burgsteeg 5. HEERENBOONEN Prima gezouten Heeren- boonen Wouterlood en snijboonen. Blikgroenten. spotgoedkoop 25 cent per blik. 15 cent per kilo. PET, RiJaatr. No. 15. Het Permanent Huis f. 150 Permanent met oliebehandeling en volle garantie f 0.75. Wasschen watergolven; f. 0.75 knip pen. wasschen, ondulee- ren. Bespreekt vroegtijdig om teleurstelling te voor komen. Maison PLANT- FEBER, Apothekersdyk 8, Telef. 3248. MOTOR Simplex rijwiel met Sachs hulpmotor, loopt uitste kend. Te zien: Joh. de Wlttstraat 30, Lelden. JONGE HENNEN Te koop prima jonge hennen, witte leghorns, Barnevelders, Noord-Holl. Blauwen, alle aan den leg en kerngezond. Zeer bil lijke prijzen. Slacht- en teeltkonijnen enz. J. NOPPE. Krulsstr. 17. 10000 KRUISPANNEN Te koop 10.000 rcode en blauwe holle pannpn. 50 000 waalsteenen 30.000 rijnsteenen, afbraak enz brandhout. Bij: H DE BOLSTER. Lusthoflaan. Heerensingel. Aannemer van sloopwerken. KLEERMAKERIJ Ons telefoonnummer is 2137. Gedtirende de win termaanden zeer verlancrrie prijzen. Ons werk bliift. zooals bekend, eerste klas Ook afdeellne keeren. oo- persen enz. Coupons wor den aaneen omen. F. v. d. HORST, Kore- vaarstraat 3. De Groot's Kennels Leldschewee 187. Voor schoten. Voorhanden: Dwergpinchertjes. pracht Setters, Bouvier, ruwh. en gladh. Foxterriers rook jonge* enkple jonee Her ders. DwergteeVeltie. O-'t- fonneties. Brabaconet.le, Pe^neeesjes, Keesie, Bullrtoeles, Gril ze Rood staart, zeer billijk. WITTE LEGH. 1.75 Prachtige Aueust.us hen nen, je vertrouwdste knopen bedroe onmoee- liik Tevens hennen aan de lee f. 2 00. Ook inruilen TFUNTS^EN. Ple*"hu'berts hof 13. om den hoek. DAMES! Verlaagd tarief ook in de Staatskspsalon voor Da mes. Wasschen. knlooen. onduleeren 75 ct Enkel knippen slechts 30 cent. Gedlnl. Coiffeuse. An arte Damessalon. Oude Singel 122. bij de Janvossenbrug. Ook bediening aan huls. REPARATIE-OORLOG Kwaliteit moet winnen 1 Heerenzolen f. 0.75: Da meszolen f. 0.75: Kinder zolen f. 0.75. hakken gra- ties. Uitsluitend kern leder onderwerk goed en goedkoop, daarom is de omzet groot. Aanbev.. A. DE Vet, Mr. schoen maker. Oude Rijn No. 45 hoek Kerkgracht GASHAARD te koop. zoo goed als nieuw. Prijs billijk. Adres: Leldscheweg 230 b. nabij de Vink. VOGELS - AAPJE Prachtige vogels: Kanaries met garantie, popjes, par kieten. mansijsjes, vinken, wevers, kroppers, koeke- roes, kardinalen. Zeld zaam mooi aapje. In vo gels en dieren steeds groote keuze. Eenige mooie hondjes. Morschstraat 29. Visschen - Aquariums Goudvisschen, meervallen, hondvlsch, cltroenvlsch, steenbaars enz. Vischvoe- ders. vischkommen, lucht ketels enz. Mooi UJstaqua- riums. schitterende keuze vogelkooien voor alle vo gels Morschstraat 29. HEERENKLEEDING Ter overn. aangeb. van prachtstof eenige net gedr. winterjassen en jekkers vanaf f. 5. Alsmede mooie collectie costuums, regen- Jassen. Jas en vesten. Chauffeursuniformen en streeppantalons voor bil lijken prijs. C. v. VALDE- REN. Oude Rijn 184, na bij Haven. DAMES Dultsche coiffeuse biedt aan, om thuis te was schen 40 ct., knippen 30 ct. en onduleeren 40 ct. Wasschen watergolven 75 ct. Kinderen knippen 20 ct. CHRISTA BOCKX Adres: Hooge Rijndijk 60 of Hooglandsche Kerk gracht 37, GRAMOFOONPLATEN Opruiming prima gramo- foons f. 3.75 en f. 4.50, koffer- en salonpathefoons vanaf f. 6.50, platen 15 ct. rullen 5 ct., motoren, vee- ren, reparaties alles spot goedkoop. Lange Raam- steeg 43, a. d. Doezastraat. INBOEDEL Wegens eerder vertrek naar Indië ter overname 2 heerencostuums f25 f30. Bontjas zwart f. 20. Lits- Jumeaux met bedden f45. Bad en geiser f.55. Klok- stel f. 22. Insluithaard f. 30. Spoed. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4094 k. NAAIMACHINES Naaimachines guopen ls een vertrouwenszaak W\j leveren alleen le klas fa brieksmerken vanaf I 50 Het beste reparatie-adres 45-jarige èrvarlng garan deert prima kwaliteit en werk teder ln zijn vak. WESTDORP en Co, Morscbfltraat 56. PIANOLESSEN aangeboden door gedlpl. leerares voor eerstbegln- nenden en vergevorderden Wegens tijdsomstandighe den. Zeer billijke condities Brieven Bur. v. d. Blad onder 4026 k. EIKEN BUFFET Te koop wegens plaatsge brek massief eiken buffet met spiegel en geslepen glas. De Kempenaerstr. 26. RITO! H H. Hulseigenaren, Bou wers, Architecten1 WIJ vestigen Uw aandacht op de laatste en meest solide dakbedekking Rlto! Rlto- lastic. Beschermen alle mat. tegen Invloeden van buiten. Duurzaam en goed koop! Geen lekke daken meer! Prijsopgaaf en lnl. Hoogewoerd 92. CHINEESCH DINER Gelegenheid tot het ge bruiken van 'n Chineesch diner bij Mr. WONG ex- hofmeester, Kloksteeg 1, (zijstraat Rapenburg) te gen zeer billijken prijs, 's Avonds 6.308.30. PLANO Te koop wegens vertrek, mooie Dultsche piano nog als nieuw, voor f. 290. Te bevragen: MarediJk 77. GRATIS ORGELLES Om het orgelspel te be vorderen geven wij bU aankoop van een orgel vanaf f. 3 per maand 3 maanden gratis orgelles. Vraagt inlichtingen bij: W. A. GOUW. Jan Tooropstraat 13, Kat wijk aan Zee. HITTEKAR aangeboden. Aan hetzelfde adres gevraagd een goede twee-tons sleeper. GEBRs. KROMHOUT, hoek Langevaart, Rijns burg. TRIPLEX Triplex plaien 1. 0.45 per M2verschillende maten en dikten Golflljstjes pa rel- en andere soorten lijstjes Q.A pooten was beits f 0.50 liter. Klankborden tot 22 m M dikte Eikenhout enz Nieuwe Brugsteeg 2. t.o. Stalllnga. Hoogewoerd J. DROST Middag- en Avondlessen Cursus voor opleiding lin gerie. costumiére. coupeu se en leerares. Sassenhelm. Kastanje laan 4. Leerling Coiffeuse Net meisje, 16 jaar, biedt zich aan als leerling coif feuse of leerling winkel juffrouw. Brieven Bur v. d. Blad onder No. 4066 k. RADIO Aangebod. N.S.F. 4-lamps met Telefunken luidspre ker. prima, billijken prijs. Rijnsburgerweg 122. NAAIMACHINE Hansa f47.50. Brennabor f. 52.50; Hald en Neu f. 65 Victoria f.70; Vesta f.75; Kohier f. 75; Gritzner f. 75; Kaiser f 85. Inlaad- machlnes f. 97.50. Repara tie goedkoop en afdoende. Haarlemmerstr. 159, bij Janvossensteeg. DAGMEISJE gevraagd, van 86 uur, leeftijd 1517 jaar. Aanb. 35 uur. Voorschoten, Vernèdepark 3. DAGMEISJE In gezin gezin z. k. wordt gevraagd net dagmeisje, van 8 tot 3 uur. 's Zon dags vrij. Aanmelden: Nassaulaan 47, Oegst- geest. KATWIJK AAN ZEE Zindelijk dagmeisje ge vraagd niet beneden 18 J., zelfstandig werken, zonder goede getuigen niet aan melden, kl. huls. kl. gezin gr. wasch uit huls. Brieven letter K Agent Leldsch Dagblad, Katwijk a. d. Rijn. MEISJE gevraagd, leeftijd 16 a 17 Jaar. Fagelstraat 31, Lel den. DAGMEISJE Gevraagd net dagmeisje, voor halve dagen, v.g.g.v. v. d. OUWEELEN, Da Cos- tastraat 11. WINKELJUFFROUW Gevraagd een meisje, niet boven de 18 Jaar, voor winkel- en administratie. Brieven met opgaaf van waar werkzaam geweest zijnde Bur. v. d. Blad on der No. 4164 k. MEISJE Gevraagd een R.K. meisje als hulp ln de huishou ding. liefst van bulten. Heerenetraat 43 A. BURGERMEISJE Gevraagd net burgermeisje zelfstandig kunn. werken, voor heele dagen, niet be neden 18 Jaar. Aanmelden hedenavond 78 u. Hartesteeg 2 a. DIENSTBODE Gevraagd tegen 15 Jan. een flinke dienstbode, voor dag en nacht, zelf standig kunn. werken. Zonder goede getuigen onnoodlg zich aan te mel den Adres: C. S. BOOM, Kraalerstr. 1, hoek Nieuwe Rijn. 2DE MEISJE Gevraagd zeer net 2de meisje, van 92 uur. Niet ouder dan 18 Jaar. Aan melden: Oranjelaan 32, Oegstgeest, MEISJE Gevraagd een net aanko mend meisje voor heele dagen. Vervoegen: Heerensteeg 17. DAGDIENSTBODE Gevraagd een flinke dag dienstbode. meest voor 't zwaardere werk. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4126 k. DIENSTBODE Gevraagd 'n flinke dienst bode voor dag en nacht, zelfstandig kunn. werken en eenlgszlns met koken bekend. Brieven Bur. van dit Blad onder No. 4089 k DIENSTBODE Gevraagd 'n flinke dienst bode voor dag en nacht, genegen alle voorkomende werkzaamheden te ver richten bij C. C BREU- KINK. Rijndijk 36. Voor schoten .tusschen de Vink en Haagsche Schouw. JUFFROUW Wordt gevraagd als juf frouw van gezelschap bij dame op leeftijd, van half tien v.m. tot 5 uur n.m. Eenlgszlns op de hoogte van verpleging. Briev. No. 6 Boekh. KOOYKER, Nwe. Rijn 16. Dagrmeisje en Werkster Een net dagmeisje van 8*6 tot 7 uur. leeft. ong. 15 J tevens een nette werkster voor den Zater dag van 8 tot 4% uur. Aanmelden Café HOPPEN- BROUWER, Mandenma- kerssteeg 7. JUFFROUW In een klein gezin voor de morgenuren een Juffrouw gevraagd, niet beneden de 25 Jaar, ten einde de huls vrouw behulpzaam te zijn. Dienstbode aanwezig. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4058 k. TWEEDE MEISJE Mevrouw DE LOOS. Rijns burgerweg 163, vraagt een tweede meisje, dat goed kan werken; van IVz tot 2 uur en 's Zondags van 5*6 7*/2 uur. leeftijd pl.m. 15 Jaar Persoonlijk aan te melden 's nammlddags na 5 uur. Wederverkoop, (sters) gevr. v. d. verk. aan par ticulieren v. verp. koffie en thee. Betaling na verk. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4050 k. DIENSTBODE Gevraagd zoo spoedig mo gelijk een flinke dienst bode voor dag en nacht. Zich persoonlijk aan te melden. Niet beneden de 20 Jaar. Santlaan 29. Rijnsburg. DIENSTBODE Gevraagd met 1 Febr. of eerder een flinke dienst bode. P.G v. d .en n. Zonder goede getuigen on noodlg zich aan te mel den. Mevr M. FONTEIN, H. Rijndijk 10. NETTE JONGEN gevraagd, leeftijd 14 Jaar. W. ROODENBURG, Nieuw steeg 27. DIENSTBODE Een nette Dultsche dienst bode biedt zich aan, leef tijd 18 jaar, voor dag en nacht, goed kunn. werken en ls al een gerulmen tijd ln Holland, Adres; Moriaansteeg 4. bij de Hoogl. Kerk. NET MEISJE P.O., 18 Jaar in 't bezit van diploma M.UX.O. en Type zoekt plaatsing op een kantoor. Hoog salaris geen vereischte. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4043 k. Bakkersleerling Bakkersleerling oud 16 uit beschaafde kring, eenigzlns met 't vak be kend. zoekt werkkring. Liefst gemengd bedrijf. WED. H. J. DEN HAAN, Vliet, Zuidzijde 24, Rljns- burg. HUISHOUDSTER Nette alleenst. burgerwed. ruim 50 J„ P.G,, zoekt plaatsing als hulshoudster bij eenlg heer of klein ge zin. waar hulp voor t ruwe werk aanwezig ls. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4157 k. DAGMEISJE Er biedt zich aan, voor direct, een net dagmeisje. Brieven Bur. v, d. Blad onder No. 4133 k. DIENSTBODE Er biedt zich aan tegen 1 Febr. een flinke dienst bode (Dultsche) goed kunn. koken en werken en goed met kinderen om gaan. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4106 k. NET MEISJE Er biedt zich aan een net meisje, genegen om eenige avonden bij kinderen op te passen. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4095 k. WERKPLAATS Te huur gevraagd ruime lichte werkplaats, in het centrum der stad. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4188 k. WONING te huur gevraagd, liefst benedenhuis, door men- schen zonder kinderen, tegen billijken prijs. Ook genegen met klein gezin samen groote re woning te huren. Brieven m. inlich tingen Bur. v. d. Blad onder No. 4109 k. Beneden- of Bovenhuis Te huur gevraagd een ge riefelijk boven- of bene denhuis. aparte opgang, centrum stad .tegen April of Mei a.s. Brieven Bur. v .d. Blad onder No. 4071 k. HUIS Jonge menschen zoeken een vrij huis. of bovenwo ning met aparte opgang, prils f4 a f. 5. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4055 k. HUIZEN Te koop 2 nieuwe hulzen (een bewoond) op beton nen plaat 8.10 x 9.50 M.. dik 15 C.M., hoogte onder de vloeren 1.85 M. Alle werkdagen te zien bij: S. DEN HOLLANDER. C 24 Koudekerk. BURGERWOONHUIS te huur, bev. ben. kamers (suite). gang. keuken, plaats en groote schuur. Boven: 2 groote en 1 kleine kamer, voorz. van gas en electr. Te bezich tigen Stadhouderslaan 3. Te bevragenMagdalena Moonstr. 38 A. PAKHUIS gelegen aan de Kaasmarkt voor alle doeleinden ge schikt. Hutu- per maand f. 10. Te bevragen: Koppenhinksteeg 7 a. WINKEL te huur, met inventaris. Heerenstraat 47 Te bevra gen: Papenstraat 1. Ie ETAGE te huur. indien gewenscht gestoffeerd, pracht uit zicht. Prijs f. 25 p. mnd. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4195 k. HEERENHUIS Wegens omstandigheden te koop groot heerenhuls, met groote achtertuin en voortuin. Geschikt voor pens. Reeds gedekt door f. 90 onderhuur per mnd. Hynotheek beschikbaar. Staande Rijnsburgerweg. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4101 k. Garage - Pakhuis Te huur 8.50 x 3.25 M., ge schikt voor verschlll. doel einden. Resedastr. 2 A. Bevr.: Leliestraat 53. PAKHUISJE te huur aangebod., f. 1.25 per week. Adres: J. J. F. VAN DER MEER Oude Vest 175. SCHUUR Te huur groote schuur m. zolder, direct aan den weg ln de Smldsteeg, zeer ge schikt voor groote auto, werkplaats enz Te bevr.: WED. H. J. DEN HAAN. Vliet. Zuidzijde 24. RiJns- burg. PAKHUIS Te huur het pakhuis Hee rengracht 2 alhier, voor zien van duinwater en electr. lichtleldlng. Te be vragen aldaar No. 2 a. BOVENHUIS Te huur bovenhuis v. d. Werf^tr. 19 A, bevattende kamer en suite, keuken. 3 slaapkamers, zolder en vele kasten. Te bevragen: Haarl straat 209. STALLING Te huur stalling voor auto's, v. d. Werf str. 19. Te bevragen: Haarl.straat No. 209. BOVENWONING te huur 3 Octoberstr, 25, bevat kamer en suite, serre, tuin met schuurtje, keuken, 2 slaapkamers. Te bevragen: Jan van Houtkade No. KAMERS Lelden of omgeving. Ge vraagd voor 2 bejaarde dames 1 zltk. en 2 slaap kamers. beneden, met str. water, volledig pension, bij verpleegster of gezin waar hulp aanwezig is. Brieven met prijsopgave Bur. van dit Blad onder No. 3509 k. KAMERS Gevraagd te Oegstgeest, door dame, een zit- (en) slaapkamer, met of zon der pension. Brieven met prijsopgaaf Bur. van dit Blad onder No. 4184 k. MAANDKAMERS gevraagd, zit- en slaapka mer of zit-slaapkamer. Brieven met prijsopgave met en zonder pension Bur. van dit Blad onder No. 4177 k. ETAGE Gevraagd gemeub. etage, bevattende zitkamer. 2 slaapkamers en keuken. Brieven met uiterste prijs opgave Bur van dit Blad onder No. 4161 k. KOSTGANGERS Gevraagd 2 a 3 kostgan gers. geen beroepskosthuls bij T. v. DIJK. Zuidstr. 52 Katwijk aan Zee. KOST EN INWONING Aangeboden voor eenvou dig net persoon gem zlt- slaapkamer of zlt-slaap- kamertje m. degelijk pen sion. Bij Jonge menschen. Doezastraat 22 a. KAMER Groote gemeub kamer m. volledig pension beschik baar. Zeer geschikt voor 2 vrienden. Telefoon aan wezig evenals stroomend water. Oegstgeesterlaan 29 KAMERS Voor direct aangeboden gezellige slaapkamer f. 2.70 Tevens een groote onge meubileerde zit-slaapka mer (straatzijde) en keu kentje. Te bevragen: Korevaarstr. 3. Telefoon aanwezig. KAMERS beschikbaar, met of zon der pension. Vreewijkstraat 24. KAMERS Aangeboden zit- en slaap kamer m. str. water Rijns burgerweg. ln gezin van 2 personen f25 p. mnd. Brieven Bur, v. d. Blad onder No. 4127 k. SLAAPKAMER Op eersten stand aange boden voor heer of dame gezellig slaapkamertje. Desgewenscht met ontbijt of middagmaaltijd. Brieven Bur. v. d. Blad ond. No. 4096 k. Tel. 3011 Zit-SIaapkamertje Te huur aangeb. gez. gem. zlt-slaapkamertje. voor f. 2.50 p. week. Heerensteeg No. 4. KAMERS Op netten stand (cen trum) 2 kamers aangebo den, geschikt voor 2 da mes of echtpaar. Ook 1 zlt-slaapkamer met huise lijk verkeer, uitstekend pension Aan hetzelfde adres nieuw naaiwerk ge vraagd. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4061 k. SLAAPKAMER Een gezellig gem. slaap kamertje aangebod. voor f. 2.50 per week. Adres: Oude Rijn 25. Drukwerken op •dverteQ ties worden niet doorgezonden. VERLOREN een gouden damesring m. diamant (gedachtenis) Tegen belooning terug te bezorgen: Nieuwe Rijn 3. VERLOREN drie sleutels met sleutel ring, waarvan één een Llps 6leutel ls. Tegen be looning terug te bezorgen Oude Rijn 60. BAND AUFGEPAST Bezoekt Zaterdag- en Zon dagavond Café 'T CEN TRUM, Nieuwe Beesten markt 13. Daar ls het al tijd gezellig. Beleefd aan bevelend, J. V. MELZEN. VRIENDIN Duitsch meisje, 27 Jaar, vraagt nette vriendin, om samen gez. groote kamer te bewonen met radio. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4090 k. S tadse vangelisa tie Zoekt het Verlorene. Kooikwartler Prinsestr. 35 Donderdagavond 8 uur: Bijzondere Samenkomst, waar hoopt voor te gaan Theol. student J. THOMAS Toegang vrij. Zegt het voort. Het Bestuur. N. R. V. Afdeeling Lelden. Feestavond 22-jarlg be staan ln de groote Burcht zaal, Ingang Burchtsteeg, op Maandag 9 Januari te 8*6 uur. Optreden: LOUIS NOIRET met gezelschap. Na afloop bal. HUISHOUDSTER Net burg.-persoon wdn. 30 jaar, P.G.. 2 kinderen, met vaste positie, vraagt een nette hulshoudster (geen weduwe), leeftijd 25 —30 Jaar. P.G., die later, na wederz. goedvinden een huwelijk wenscht aan te gaan. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4085 k. WEGGELOOPEN 'n zwart ruigharig hondje met witte pootjes en witte borst. roode halsband, (oudejaarsavond). Luistert naar den naam Willy. Tegen belooning terug te bezorgen bU H. ZIRKZEE, N. Rijn 63. hoek Hooi gracht, Lelden. S. D. A. P. Allen Donderdagavond 8 uur, naar de Gehoorzaal, waar J. v. d. KIEFT, uit Bussum spreekt over „De Politieke Toestand". Gelegenheid tot debat. Entrée 10 ct. Werkloozen 5 cent. KATWIJK AAN ZEE Donderdagavond 5 Jan. '33 8 uur: Bijbellezing ln de Gemeentezaal Voorstraat. Onderwerp: „De Hoogtij den des Heeren". Spreker de heer J. A. BRUYN, van den Haag. Toegang en zitplaatsen vrij. ZilKKKrt r CiivrLIiUlJlbi Het Bureau vooi partlcu. liere Ziekenverpleging, ge vestigd: Noordelndspieln 2 b. verschaft u hulp van een verpleegster, voor zie ken en kraamvrouwen, ook voor één- of tweemaal daags. S. D. A. P. Aid. Lelden. Donderdag 5 Januari as. spreekt ln de Stadsgehoor zaal J. v. d. KIEFT, uit Bussum, over „De Poli tieke Toestand". Toegang 10 ct. Werkloozen 5 ct. Debat vri). Ver. v. Kraamverzorg. voor alle gezindten. Verleent hulp door gedlpl. Zusters, ook aan on- en minvermogenden. Inlich tingen Donderdags van 2 tot 8 uur. Rijn- en Schie- kade 69. Telef. 1660. DROGIST(E) beschikkende over f. 300 en genegen met schilder voor gezamelijke rekening een Drogisterij annex Verfhandel te beginnen, gelieve te schrijven Bur. v. d. Blad ond. No. 4044 k. ZOEK Cypersche Angorakat. Te gen belooning terug ta bezorgen: Hugo de Groot straat 24. VRIENDIN Net meisje uit werkenden stand, zoekt vriendin, liefst net fabrieksmeisje, leeftijd 18 a 19 Jaar, P.G. Liefst ln bezit van flets. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 3968 k. DE TREKVOGELS Tocht naar R'dam verza melen 8*6 uur bij het Station. Bezocht worden alarmpost brandweer, hef- brug Koningshaven, en Oranjeboom bierbrouwerij Leider de heer WILMINK Terug 6 uur. N. R. V. Afdeeling Lelden. Kaarten voor den Feest avond ad 50 ct. af te ha len bij den Penningmees ter, den heer P. C. SUSAN Haarl^traat 39/41. Zoo mogelijk vóór a.s. Zater dag. MARANATHA- Conferentle ln geb. Predi ker. Janvossensteeg. Woensdag, Donderdag en Vrijdag samenkomsten 3 en 8 uur. Sprekers de predikanten VASSEUR, SIEGERS en WAARDEN BURG. Toegang vrij! S.v.p. Liederenbundel „de Heer" medebrengen. Zeer belang rijk. 4-2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1933 | | pagina 8