738te Jaargang MAANDAG 2 JANUARI 1933 No. 22327 f Leidsch Crisis-Comité. STADSNIEUWS. KUNST EN LETTEREN. NIEUWJAAR. BINNENLAND. Het voornaamste Nieuws van heden. |PRE$BUR€ LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PRIJS DER ADVERTENTIEN 30 Cts. ner regel voor advertentiën uit Lelden en plaatsen waar agentschappen van ons Blad gevestigd zijn Voor alle andere advertentiën 35 Cts per regel Kleine Advertentiën uitsluitend bij vooruitbetaling Woensdags en Zaterdags 50 Cts. bt] een maximum aantal woorden van 30 Incasso volgens postrecht Voor eventueele opzending van brieven 10 Cts porto te betalen - Bewijsnummer 5 Cts. Bureau Noordeindsplein Telefoonnummers voor Directie en Administratie 2500 Redactie 1507. Postcheque- en Girodienst No. 57055 Postbus No. 54. PRIJS DEZER COURANT:] Voor Leiden per 3 maanden f.2.35; per week Buiten Lelden, waar agenten gevestigd zijn, per week Franco per post f. 2.35 portokosten. t. 0.18 „0.U Dit nummer bestaat uit DRIE Bladei EERSTE BLAD. POSTGIRO No 188690. Ontvangen per kas: N. N. f. 2.50. PROF. DR. J. C. KLUYVER f Wijlen prof. Kluyver. Zaterdag is in den ouderdom van 72 jaar te zijnen huize overleden prof. dr. J. C. Kluyver, oud-hoogleeraar in de hoogere stelkunde, differentiaal- en integraal rekening, theorie der functiën en waar schijnlijkheidsleer aan de Universiteit alhier. Jan Cornells Kluyver werd 2 Mei 1860 te Koog-aan-de-Zaan geboren. Hij bezocht de H.B.S. te Zaandam en studeerde te Delft, waar hij in 1881 het diploma van civiel ingenieur verwierf. Hij was achtereenvolgens leeraar aan de H.B.S. te Breda en aan een H.B.S. te Amsterdam. In Juni 1892 werd hij benoemd tot Leidsch hoogleeraar, welk ambt hij op 28 September d.a.v. aanvaardde met het uit spreken van een rede over „Beschouwingen over de nieuwere Algebra". Vier jaar later werd hij door den Senaat der Groningsche Universiteit benoemd tot doctor honoris causa in de wis- en natuurkunde. Prof. Kluyver was in het academiejaar 19091910 rector-magnificus en hield op 8 Februari een oratie over „De gestadige ver vorming der wiskunde". Zijn publicaties bewogen zich vooral op het gebied der afstellende meetkunde en in latere jaren op het terrein der functie- en getallen-theorie. De resultaten zijner studiën publiceerde prof. Kluvver in hoofdzaak in de „Revue semestrielle des publications mathéma- tiques" en het „Nieuw Archief voor wis kunde" van welke beide tijdschriften hij mederedacteur was. Verder vindt men bij dragen van zijn hand in de „Verhandelin gen, verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschao- pen", de „Archives Néerlandaises" de „Ma thematische Annalen", de „Comntes Ren- dus", de „Annales de l'école normale" en in nog andere periodieken. In samenwerking met Corn. L. Landré bracht hij in 1901 rapoort uit over „Wette lijke verplichtingen van werklieden om zich te verzekeren tegen geldelijke gevol gen van invaliditeit en ouderdom". Boven dien was hij vele jaren adviseur der Ne- derlandsche regeering bij het voorbereiden van wetsontwerpen betreffende pensioenen Prof. Kluyver was ridder in de orde van den Nederiandschen Leeuw en sedert 1897 lid der Koninlijke Akademie van Weten- i schappen. I Wegens het bereiken van den 70-iarieen leeftijd moest hij per 15 September 1930 zijn ontslag als hoogleeraar nemen. Ter gelegenheid hiervan is hij 12 Juli 1930 in *1. het klein auditorium van het Leidsche Academiegebouw gehuldigd, waarbii hem een door Kamerlineh Onnes geschilderd portret werd aangeboden. De begrafenis van prof, Kluvver zal Woensdag a.s. plaats hebben te 2 uur op de begraafplaats aan de Groenesteeg. de nieuwe tram. De electrische tram leiden—Haarlem heeft het gisteren zeer druk gehad; den geheelen das door waren er veel passagiers. Erg stipt functioneerde de dienst overi gens nog niet, want vooral in de avond uren was er gedurig aanzienlijke vertra ging. De bestuurders geven tr blijkbaar den voorkeur aan eerst volkomen vertrouwd te zijn met het traject alvorens zich aan de voorgeschreven snelheid te houden' een opvatting, welke blijkbaar ook die van het publiek is. Altbans ei werd onder de reizigers weinig gemoppejd. CRISIS-COMITÉ. Concertavond. Woensdag a.s. geeft de Subcommissie Ontwikkeling en Ontspanning een Con certavond voor de Werkloozen, daartoe in staat gesteld door de welwillende mede werking van de Leidsche Christelijke Har- monie-vereeniging, directeur de heer H. van der Held. De bekende humorist de heer Spaanderman zal door eenige voordrach ten voor afwisseling zorgen, waarbij hij op de piano begeleid zal worden door den heer van Wel. Deze avond wordt gegeven in de Groote Stadsgehoorzaal. De toegang is vrij voor Werkloozen met hunne gezinnen. Door de Leidsche Christelijke Harmonie- vereeniging wordt het volgende Program ma uitgevoerd. 1. Belphegor, marsch, E. Brepsant. 2. Lustspiel, Ouverture, Keler Bela. 3. Goede Kameraden, marsch, Ch. de Roy van Zuydewyn. 4. Overste Barendsen, marsch, F. Jakma 5. Souvenir d'amour, Valse, J. Meurice. 6. Loudspreaker, marsch, S. P. van Leeu wen. 7. 1930 Marsch, Fils fils. 8. La Vestale. ouverture, J. C. Kastner. 9. Adolf van Nassau, marsch J. P. van der Glas. 10. Unter the double Eagle, marsch, J. F. Wagner. 11. Le Trouvere, Fantaisi, Verdi. 12. Marche des Dandys, A. de Baere- maeker. jubilea. Mej. M. Moote. Onze stadgenoote, mej. M. Moote, her dacht vandaag haar 40-jarig jubileum als breister aan de handmachine bij de N.V. Leidsche Breifabriek P en J. van Poot en Co. aan de Lammermarkt. De jubilaresse werd hedenmorgen ge huldigd door directie en personeel. Aller eerst door den directeur, den heer J. A. E. Aalders, die haar groote nauwkeurigheid en ijver prees en o.m. zeide, dat de ju'oiT laresse in den loop der jaren niet minder dan 200.000 paar kousevoeten heeft ge breid! Terloops wees spr. ook op haar edel werk, dat zij nog na arbeidstijd verricht en hij bezegelde zijn welgemeende geluk- wenschen met de aanbieding van een enveloppe met inhoud- Daarna werd nog het woord gevoerd door den heer W. Freen, technicus, die namens het geheele personeel bedankte voor de prettige samenwerking en een stoel, een hanglamp en twee bloemen manden aanbood. De krasse jubilaresse dankte hierop aangedaan voor de waardeerende woorden en de geschenken. De heer D. van der Blom. Hedenmorgen te 10 ure werd dit jubi leum ten kantore van den Reinigings- en Ontsmettingsdienst aan de Noorderstraat ingezet met de ontvangst van den jubilaris in de met eenig groen getooide directie kamer. Bij monde van den heer J. H. de Jong werd van der Blom gecomplimenteerd, waarbij in een hartelijke toespraak zijn verdiensten in het licht werden gesteld. Vooral werd er den nadruk op gelegd dat hier werd gejubileerd door een ijverig, plichtsgetrouw werkman van den ouden stempel. Van der Blom die, hierna door alle aan wezigen werd gefeliciteerd, dankte voor de tot hem gerichte woorden en zeide met veel genoegen de tweede kwarteeuw jn ge meentedienst in te gaan. Er werden door den iuhiiaris vele oude herinneringen op gehaald. waarbij natuurlijk zijn verschil lende wederwaardigheden bii diverse bran den den hoofdschotel vormden. Om halft.wnaif werd hij door den Wet houder van Fabricage in zijn kamer na mens het gemeentebestuur ontvangen en hem daar na de gelukwenschen de ge bruikelijke gratificatie ter hand gesteld. Het overige van d»n dag werd in huise- lijken kring doorgebracht. LEIDSCHE SPAARBANK. Bij de Leidsche Spaarbank is in de vorige maand (December 1932) ingelegd f 396.700.81 en terugbetaald f. 355.994.76; 104 nieuwe inleggers werden ingschreven en 124 boekjes werden geheel uitbetaald. Het te goed der 18 406 inleggers, inclu sief 1.387 deelnemers aan den Afhaal- dienst, bedroeg einde December f. 997.760 86 (met inbegrip van de rente over 1932). Tn 5 R02 oosten is in deze maand door den Afhaaldienst f. 16.031.50 ontvangen. HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL. Wijzigingen: H. Brand en Zoon Oude Varkenmarkt 3b. Expeditie. Uittredend mede-eigenaar: J. C. Brand Leiden, dd. 20 Dec. 1932. F, Schma! Bruggestraat 21 Alphen a. d. Rijn. Vleeschhouwerti en Spekslagerij Uit tredend eigenaar: F. Schmal Alnhen a. d. Rijn Wijziging handelsnaam: F. Schmal J-r. Nieuwe eigenaar: F. Schmal Jr., Alphen a. d. Rijn. VEREENIGINGSWERK CHRISTELIJK GEREF. KERK. Deze week is voor het vereenigingswerk in de Chr. Geref. Kerk al een heel bijzon dere, zoowel Knapen- als Jongelingsver- eeniging geven op onderscheiden avonden een bijeenkomst Vanwege de Knapenvereeniging „Sa muel" is a.s. Woensdagavond een propa- ganda-avond in de groote consistorie van het Kerkgebouw belegd. Alle belangstel lenden zijn dezen avond hartelijk welkom inzonderheid jongens van 12 tot 16 jaar. Vrijdagavond d.a.v. hoopt voor de J. V. „Spreuken 22: 6" ds. W. F. Laman, Chr. Geref. pred. te Middelharnis in het Kerk gebouw aan de Steenschuur met het on derwerp „Twee Koningen in de crisis" op te treden. VERDRONKEN. DE UNIVERSITEIT. Bij beschikking van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn voor net jaar 1933 benoemd aan de Rijksuniversiteit alhier: tot prosector bij de anatomie: dr. J. Goedbloed; tot conser vator bij de psysioiogie: dr. S. Hoogerwerf en tot conservator bij de pharmacologic: J. van Niekerk, arts. Geslaagd voor het examen boekhou den enz. „Vereeniging van Leeraren" de heeren E. Kwaadgras Leiden en J. van der Kwaak Sassenheim, leerlingen van den heer J. A. Jansen alhier. Geslaagd voor het Federatie examen voor Duitsche Handelscorrespondent de heer H. v. d. Top, alhier, leerling van de Middelbare Handelsavondschool „Kennis is Macht" Naar wij vernemen is vanwege het Centraal Israëlietisch Weeshuis alhier het verzoek gedaan om het wrak van de „P. C. Hooft" nog eenige dagen voor het publiek ter bezichtiging te stellen en de opbrengst te bestemmen voor de kas dezer instelling. Naar verluidt zou de eigenaar, de heer Simons hier in in beginsel hebben toege stemd. en o. m. a.s. Zondag voor dit doel hebben bepaald. Tenzij het gemeente bestuur van Pernis tegen de openstelling op Zondag bezwaar maakt! De heeren Weisz en Graaf, vroeger werkzaam te Rotterdam, hebben in het Perceel Hoogewoerd 9 een kleermakerij geopend. Er wordt uitsluitend maatwerk vervaardigd volgens een zeer speciale coupe De zaak ziet er eenvoudig, doch smaak vol uit Zaterdag middag is de 12-jarige R. R„ wonende in de Leliestraat, toen zij op den Witte Singel fietste, door een jongen bij het stuur gegrepen, waardoor zij viel en het linkerbeen brak. De Eerste-Hulpdienst vervoerde haar naar het Academisch Zie kenhuis. Zaterdagmiddag is tengevolge van het losschieten van een gummi-gasslang een begin van brand ontstaan ten huize van den heer E. H„ Witte Singel 7. De bewoner wist het brandje zelf met een kleed te blusschen, zoodat de motor spuit, hoewel aanwezig, geen dienst be hoefde te doen. In de Stedelijke Werkinrichting zijn opgenomen Volw. pers. kind. totaal Maandag 26 Dec. 12 12 Dinsdag f.7 Dec. 54 54 Woensdag 28 Dec. 50 50 Donderdag 29 Dec. 52 52 Vrijdag 30 Dec53 53 Zaterdag 31 Dec. ..50 50 MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TOONKUNST. Het koor der afdeeling Leiden van de Maatschappij tot Bevordering der Toon kunst, onder leiding van den heer Richard Boer, zal in studie nemen Mendelssohn's „Walpurgisnacht". nieuwe uitgaven. Verschenen is het Brandstoffenjaarboek 1933. samengesteld door den heer G. de Clerq en uitgegeven door het siooktech- nisch Bureau G. de Qlerq. Het verzorgde boekje maakt met de verschillende staatjes en foto's een prettigen Indruk. Hedenmorgen omstreeks kwart over acht zagen eenige bewoners van de Waardgracht aldaar een lijk drijven. Zij waarschuwden onmiddellijk de politie en haalden inmiddels het lichaam op den wal. De Eerste-Hulpdienst trachtte nog door toepassing van kunstmatige adem haling de levensgeesten op te wekken, doch tevergeefs. De man bleek te zijn de 66-jarige A. van H„ van beroep wekker en wonende in de Weverstraat. Hij was hedenmorgen vroeg op pad gegaan om zijn dagelijkschen ar beid te verrichten en is daar hij ge brekkig is vermoedelijk door de duister nis misleid te water geraakt. Er werd een blaadje omgeslagen. Er is een blaadje omgeslagen, Een gloednieuw blaadje hagelwit. Ik hoor mijn hart angstvallig vragen Wat jaar wordt dit wat jaar wordt dit? Ik heb mijn pen ter hand genomen, Mijn gouden pen, die schrijft en schift Die critiseeren kan en droomen, Met lust en drift met lust en drift! Ik denk en peinsIk zit te wachten, Wat komen zal op 't levensblad. De inhoud van mijn dagen nachten: Een ster, een klad? een ster, een klad? Een sprookje? Feestelijk gebeuren? De opkomst van wat nieuws wat goeds? Een ongeluk? een droef verscheuren? Iets onverhoeds? iets onverhoeds? Er werd een blaadje omgeslagen, Een blaadje van mijn levensboek. Drie-honderd-vijf-en-zestig dagen Van vreemd bezoek van vreemd bezoek! Een bel een klop wie treedt er binnen? De eerste gast! geluk of leed? Mijn gouden pen gij kunt beginnen Houdt u gereed! houdt u gereed! E. H.—v. M. LUIT.-GENERAAL DE VLAMING 90 JAAR Een druk bezochte receptie. Ter gelegenheid van den 90sten verjaar dag van luit-generaal De Vlaming te Den Haag hebben de regimenten grenadiers en jagers met de Kon. Mil. Kapelaan 't hoofd, Zaterdagochtend voor den jarige gedefi leerd. Luit. Gen. De Vlaming heeft van het bordes van zijn woning aan de Konings kade af het défilé gadegeslagen. De bri gade staf, de commandant van het regi ment grenadiers en de w.n. commandant van het reg. jagers hebben den krassen generaal gecomplimenteerd. De brigade commandant hield een toespraak, welke door luit.-gen. De Vlaming beantwoord werd. De receptie, die de 90-jarige luit.-gene- raal De Vlaming Zaterdagmiddag te zijnen huize hield, is voor den krassen oud-mili tair geworden een ware huldiging uit on- derscheidenene militaire kringen, waar mee hij gedurende zijn lange loopbaan aanraking heeft gehad. Tallooze bloemstukken zijn ook voor hem bezorgd. Brieven en telegrammen waren er van den minister van defensie, den com mandant van het veldleger en den Gou verneur der K. M. A. Aan het begin der receptie heeft luit.- generaal van Terwisga, oud-commandant van het veldleger, den 90-jarige woorden van hulde toegesoroken, waarvoor generaal De Vlaming dank zegde, erop wijzende, dat, nu hij zooveel vrienden om zich heen zag, de verschillende periodes van zijn werkzaam leven weder voor den geest wer- de ngeroepen, hetgeen hem veel goed deed. Een der eersten die ter receptie ver scheen was luit.-generaal Seyffardt. chef van den Generalen Sftaf. Generaal Snijders oud-opoerbevelhebber, was overgekomen namens de oud-leeraren der Kon. Mil. Academie der Militaire School en der Ca dettenschool, de gep. luit.-generaal v. d. Hoog namens oud leerlingen der K. M. A„ oud-minister J. J. C. v. Dijk, de generaals Borel, Fortanier en Belzer namens oud- leerlingen der Militaire Scl*>ol, Jhr. H. J. Repelaer v. Driel. ben. generaal Fabius en generaal v. Hoogstraten namens oud-leer lingen der Cadettenschool te Alkmaar, de get>. luit.-generaal Jbr C L. v. Suchtelen v. d. Haare. aan het hoofd van een depu tatie van de Vereeniging van Officieren der grenadiers, de gep. luit-generaal F. Staatsraad Muller Massis aan het hoofd van een denutatie van de Vereeniging van Officieren van het le batalion Grenadiers. Behalve nog een deputatie van de ver eeniging ter beoefening der Krijgsweten- schao, bestaande uit luit.-generaal Ten Bosch en de majoors Feuilleteau de Bruvn en Bootsen zijn o.m. noe ter recentie ver schenen aeneraal van Munnekrede, direc teur der H. Krijgscbnol. de generaals Hno- geboom, Kemner. v. Tuinen, Ter Beek. De Ooeien 'commandant der eerste divisie), Duf our. Stuten. v. Oordt. Kalff. van Rüs- wijk de Jong, Kist. Romer, v. Lilaar, De Bock, maloor Ruvs. adiudant i.b.d. van de Koninerin, de heeren van Oinkp]. secretaris genei-aal van v»et Denartempnt van Defen sie. P. J. de Kan ter. voorzitter van het A.N.V. en zeer vele hnofH -officieren. On de recentie, die tot, laat in der» mid dag duurde, is nog menig hartelijk woord gesproken. j BINNENLAND De Leidsche oud-hoogleeraar prof. dr. J. C. Kluyver is in den ouderdom van 72 jaar overleden. (Stadsnieuws, le Blad). Overleden is Oegstgeest's vroegere bur gemeester J. G. M. van Griethuysen. (3e Blad). Radio-rede van den gouverneur-generaal van Nederl. Indië. (3e Blad). Luit.-generaal De Vlaming 90 jaar; een drukbezochte receptie. (Binnenland, le Blad). Vice-admiraal J. Soutendam, te Den Haag, op 67-jarigen leeftijd overleden. (Binnenland, le Blad). Treinontsporing bij Abcoude; alleen materieele schade. (Gemengd, 3e Blad). De voetbalwedstrijd ItaliëDuitschland door Italië met 31 gewonnen. (Sport 2e Blad). Belangrijke verlaging der scheepvaart- tarieven naar Indië. (Laatste Berichten, le Blad.) BUITENLAND Diverse Nieuwjaarsrecepties. Rede van Hindenburg. (Buitenl. le Blad). Vele politieke botsingen in Duitschland bij de jaarwisseling. (Buitenl. Gemengd, 3e Blad en Tel. le Blad). In Bulgarije is een nieuw kabinet Moes- janof gevormd. (Buitenl. le Blad). Een rapport over het Amerik. openbare leven. (Buitenl. le Blad). Onderscheidingen in Engeland verleend. (Tel. le Blad). RECLAME. GA NAAR DQNKERSTEEG, LEIDEN, IEL. 1322 ENl HET LEED IS GELEDEN! 8770 „WEG MET DE TOLMUREN". Een artikel van dr. Posthuma in het Berliner Tageblatt. Oud-minister dr. F. E. Posthuma publi ceert in het Berliner Tageblatt van 1 Ja nuari een artikel „Weg met de tolmuren". Wij ontleenen er het volgende aan: Nederland moet. in ruime mate leven van zijn uitvoer, zijn inkomen uit handel en scheepvaart en de opbrengsten uit bui- tenlandsche leeningen. Het is wel niet noodig nader te bewijzen, dat Nederland, het land van het principe van vrijhandel en van de meestbegunstiging, door de eco nomische verwarring zeer zwaar wordt ge troffen. Het is duidelijk, dat de strenge economische logica ook ons ten slotte zal dwingen niet te koopen waar men niet verkoopen kan. Wij kunnen hier slechts de hoop uitspreken, dat de naburige sta ten onze economische moeilijkheden zul len begrijpen, aangezien zij hun produc ten op den duur slechts kunnen verkoo pen aan een Nederlandsche bevolking, welke in staat is, haar eigen producten uit te voeren. Het is eenvoudig onmogelijk, achter enorme tolmuren op kosten van den uitvoer van andere landen een schijn baren welvaart te scheppen Moge 1933 het einde beteekenen van het internationale wantrouwen en tevens het begin van een krachtige internationale toenadering, met uitschakeling van een valsch begreDen eigenbelang. Slechts dan zal van een duurzame verbetering van den toestand sprake kunnen zijn. Moge de poli tieke openbare meening er in 1933 toe bij dragen. den verantwoordelijken staatslie den het voeren van een dergelijke con structieve economische politiek te verge makkelijken. Indien we met dit doel voor oogen het nieuwe jaar beginnen, zullen de gunstige resultaten zeker niet achter wege blijven. Men verlieze nimmer uit het oog, dat alle nieuwe commercieeie moei lijkheden wederom een stap achteruit be teekenen. ONBEWAAKTE OVERWEG BIJ DEDEMSVAART. Het Tweede Kamerlid, de heer Weit- kamp, heeft aan den minister van Wa terstaat gevraagd: Is het den minister bekend, dat de be waking van den overweg bij het station Dedemsvaart, door deskundigen geheel onvoldoende wordt geacht? Zoo ja, is dan de Minister bereid om, ter voorkoming van verder onheil, zijn in vloed aan te wenden, dat hierin verbete ring worde gebracht?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1933 | | pagina 1