BOUWKUNSTIG SCHOON, SCH DAGBLAD - Tweede Blad Vrijdag 9 December 1932 UIT DE OMSTREKEN. Varia uit de Vogelwereld, DRAlSItlAvAMVALKEMBURQ'S- e A -iLEVERTR/ LEIMUIDEN. Beroepen. de Geref. Kerk te Veenendaal is -oen ds. R. J- van der Weerd. alhier. o NIEUWKOOP. De werkloosheid. et aantal werkloozen bedraagt mo- jeel alhier 69, waarvan 54 hoofden „ezinnen. Van deze laatsten zijn er te werk gesteld bij de Gemeentelijke verschaffing en 36 genieten een elijksche steunuitkeering. RITNSATERWOUDE. aarrergadering IJsclub „Eendracht". bovengenoemde vergadering waren leden aanwezig. In zijn openingswoord acht de voorzitter de heer F. Nijbak- bet dit jaar overleden bestuurslid 5. tsema In gevoelvolle woorden schet- hij de verdiensten van wijlen den heer sema als bestuurslid, en de overle- zal dan ook bij het bestuur in dank- herinnering, vooral wat hij voor de lub heeft gedaan, blijven voortleven, er. deelde mede dat het bestuurslid de w. Dorrepaal die 12 jaar lang zijn e krachten aa nde IJsclub heeft gege- bedankt had als bestuurslid. Pogin- van het bestuur om den neer Dorre- te bewegen op zijn besluit terug te en hadden niet mogen baten, zoodat deze jaarvergadering twee vacatures in bestuur zijn ontstaan. 'erop las de secretaris de heer S. Vis- de notulen van de vorige vergadering r die goedgekeurd werden, olgde het verslag van den penning-. ster den heer P. v. der Meer. De in-» sten over het jaar 1932 bedragen iq al, met het batig saldo van 1931, 7.29. De werkverschaffing, die een on- deel vormt van de IJsclub heeft in kas 6.73, zoodat de financieele toestand van ïereeniging er schitterend uitziet, u volgt het jaarverslag van den secre 's, dat eveneens een woord ter nage- tenis bevatte over het overleden be- rslid S. Geertsema. begrooting 1933 werd vastgesteld t aan uitgaaf f66.40; het overige blijft nibel voor eventueele ijsfeesten. iema volgde de bestuursverkiezing, we- periodieke aftreding van de heeren v. der Meer, C. OveTdevest en F. Nijbak- Deze drie werden met groote stem- meerderheid herkozen, de vacature's wijlen den heer S. Ttsema en W. Dorrepaal werden geko- de heeren H. Tj. de Boer en P. Kerse- die hun benoeming aannamen, e heer W. Kinkel stelde tijdens de dvraag voor de helft van de financiën IJsclub te storten in de kasvan het tselijk Crisis-comité, e voorzitter antwoordde hierop dat het eraent dit niet toelaat. Een voorstel den heer A. de Bruin om den heer W. epaal te benoemen tot eerelid is even- in strijd met het reglement. Dit be nt van het bestuur uit te gaan. iets meer aan de orde zijnde, sloot de izitter deze vergadering, waarna nog gratis verloting werd gehouden. ROELOFARENDSVEEN. gadering Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur. ier hield de afdeellng Roelofarends- n van de Vereeniging voor Bloembol- ultuur en H.B.G. een ledenvergadering hotel de Vier Heemskinderen. De ver ging was slechts matig bezocht, 15 b waren aanwezig. De voorzitter open met een woord van welkom tot de le- waarna de secretaris voorlezing deed de notulen van de twee laatstgehou- vergaderingen. welke onveranderd en er dank werden vastgesteld. Tot de ekomen stukken behoorden o.m. een ijven van de afdeeling Wassenaar in- dende een klacht dat -door een firma er haar persoonlijke leiding bollen uren geplant voor het stadspark Vree- te te Rotterdam. De afdeeling achtte t doel en streven in strijd met de on- oonlijke reclame. Door dit feit kreeg reclame een meer persoonlijk karakter, stoten werd aan dit schrijven adhaesie betuigen. Voorts nog een schrijven van 'maatschappij voor kaliproducten om n film te houden. Deze film wordt ge el kosteloos gegeven. Op voorstel van n heer v. d. Meer wordt besloten van t aanbod gebruik te maken en de fiim- rstelling meer een algemeen karakter doen geven, zoodat ook anderen dan de en deze film kunnen bijwonen. Vervol- is bracht de secr. verslag uit van de tst gehouden hoofdbestuursvergadering, aruit bleek dat dit jaar de heffing van 'ent per roe aan het fonds niet za! ge- an worden Ook deelde hij mede, dat de ,ten van het kweekersblad oorspronke- s groot f. 11.000 waren teruggebracht f.5000. In bespreking werd gebracht de didaatstelling leden voor het hoofdbe- ur. Voorlezing wera gedaan van aan- 'eling van verschillende afdeellngen. t bestuur stelde voor in de vacature l'oet voor te dragen den heer Lafeber 1 Lisse. in de vacature Eggink, den heer Egmond uit Oegstgeest en in de vaca- re Warnaar den heer Bergman uit Sas- -heim. De vergadering ging met het rstel accoord In bespreking kwam eigens de beschrijvingsbrief voor de üe algemeene vergadering. De secretaris °e punten voor. Bij het punt: het hou- n,ï?n een Internationale tentoonstelling 1935 werd besloten in beginsel hier- de accoord te gaan, zoodat de vergade- ,8 haar medewerking toezegde. Omtrent voorstel van Hoogkarspel en Voorhout ?ke contributie-verlaging kon de ver dring niet meegaan en werd het hoofd- tuursvoorstel aangenomen. Met de ove- Punten kon de vergadering zich ver ken. zoodat dit punt geen discussies kte. Tot afgevaardigden voor de alge- ne vergadering werden gekozen de 'en van Ruiten en P. van Zaal en als ««vervangers de heeren E. Elsgeest en •wek. Bij het punt bestuursverkiezingen °en na een tweetal stemmingen geko- de heeren E Koek én C. A van der eid. die hunne benoeming onder dank nnatnen. "e heer c A. v. d. Wereld besprak tij- <w rondvraag het veilen ter plaatse ?'°6e bollen. De voorzitter antwoordde t "10rmede zeer veel geld gemoeid is en wegens de tijdsomstandigheden het uur dienaangaande geen voorstel wil jL°"nn heer E. Koek is over het alge- geen voorstander van veilen in de „het feit. dat de velling niet Pm,™ over deskundig personeel. De heer Sr v1S„V0.°,r een verpachte veiling. De van eef 1S hler te®en- De heer N. ria? nn J eer komt °P tegen de bewering oat op de veiling geen deskundig perso- Jw aan?ezig ls- Spr- staaft zijn bewering door eenige namen te noemen van ter- deskundigen. De heer N. Bakker in- miaaels ter vergadering verschenen vraagt onder welke vlag geveild wordt. De voor- ,."r antwoordt dat als het velien plaat selijk geschiedt zulks darl onder het be- s "ur ,van de velling plaats vindt. De heer Bakker is er voor het veilen in elk geval verplichtend te stellen. Het bestuur zegde toe deze zaak nader onder de oogen te zien. Eerst zullen de Kweekers gepolst worden; van het resul taat zal afhangen of dit punt op de vol gende ledenvergadering zal worden ge bracht. Tot slot wordt nog besloten ad haesie te betuigen aan de motie Voorhout inhoudende het verzoek aan het hoofd bestuur om steunacties niet tegen te wer ken. Hierna werd de vergadering gesloten. o TER-AAR Tot voorzitter van de inkoop-com missie van den plaatselijken L. T. B. is, inplaats van den heer v. d. Hoorn, gekozen de heer C. Kroft Pzn. WADDINXVEEN Crisis-Varkenswet. De heer J. F- Hijkoop, secretaris van de Crisis-Varkenswet, is aangesteld als con troleur. In zijn plaats is thans benoemd de heer G. Oudijk. R.-K. Kiesvereeniging. In het R.-K. vereenigingsgebouw ward een vergadering betegd. waarin door den heer v. d. Wijde een uiteenzetting werd gegeven van de wensctaelijkheid van een meer practische vertegenwoordiging in de Tweede Kamer, in het belang voor het godsdienstig leven en maatschappelijk le ven. Door den heer Rooymans werd de be kende brief vam de Kamer-Centrale Lei den voorgelezen. De heer Wessellng gaf een duidelijke uiteenzetting omtrent het doel. n.l. de R.-K. kiezers te behouden voor de R-K. Staatspartij. De vergadering gaf na de uiteenzetting blijk van Instemming door een warm applaus en het teekenen van het petitionement. BENTHUIZEN. Een ongelukkig schot. De slager B. v. d. Bosch alhier wilde een varken slachten- Bij het tegenstrib belen van het dier viel het sichietmasker op den grond, met .het ongelukkig gevolg dat het schot afging en de kogel den man in de longen drong. In zeer ernstigen toestand werd hij naar het ziekenhuis te Leiden vervoerd. KATWTTK AAN ZEE. Ouderavond Hervormde Schóól V. In Casa Cara werd de jaarlijksche ouder- fvond gehouden voor de Herv. School V, oofd de* heer P. van der Laan: Nadat ds. Pras den avond had geopend, zongen de kinderen uit dé hoogste klasse een viertal liederen, waarna mej. van Le?uwen een stukje voorlas „Op den Dool", dat met groote aandacht >verd aangehoord. Daarna zonden de kinderen nogmaals een viertal liederen. Deze kinderzang, onder de goede leiding van den heer de Groot, viel bijzonder in den smaak. Na het vertrek der kinderen sprak ds. Pras een ernstig woord, waarin hij in het bijzonder wees op den plicht der ouders om hun kinderen een christelijke opvoeding te geven. Na de pauze sprak de heer Haasnoot over de „Godsdienstige opvoeding!'. Ook dit ernstige woord werd met groote aan dacht gehoord. Op verzoek van ds. Pras sloot de heer van der Laan deze zeer geslaagde en druk bezochte vergadering met dankgebed. o SASSENHEIM. Prijsuitdeeling Winkelweek. Gisteravond waren velen in het KSA.- gebouw vereenigd, om tegenwoordig te zijn bij de prijsuitreiking van de Winkelweek. De voorzitter der Commissie, de heer L. v. Vliet heette allen welkom en deelde mede dat 5Ó00 lijsten waren ingekomen. Elke lijst bevatte 77 namen, dus dat heel wat .werk verricht moest worden, eer alles in het reine was. Spoedig werd nu over- gegaan tot de uitreiking. De le prijs winnaar had de le keuze uit de 77 prijzen. Dat af en toe een keus vroolijkheid ver wekte behoe t geen verwondaring te baren! Ieder koos wat haar of hem het geschiktst voor kwam en ging tevreden naar huis! Hieronder laten wij de volledige uitslag volgen 1. L. C. v. d. Kwaak. 2. A. van Veelen. 3. N. van der Kwaak. 4. A. Verhoog. 5. L. Bette. 6. J. N. Verkleij. 7. D. Wit- teman. 8. Wed. J. Omzigt. 9. C. Luyk. 10. J. Aangeenbrug. 11 C. Simons. 12. P. Kooger. 13. N. E. Voorsluys. 14. G. Kruik. 15. P. van Dijk. 16. Wed. Hulsebosch. 17. M. Noordermeer. 18. G. Filippo. 19. C. Meeuwissen. 20. Mej. Overvoerde. 21. W. Uithoven. 22. Mej. Homan. 23. P. Zwetsloot. 24. G. van Tol. 25. G. J. Scheltinga. 28. A. Juffermans. 27. Mej. Gr. Dorsman. 28. Jan van Diest. 29. Th. Kiebert. 30. Mej. v. d. Berg. 31 W. Bladel. 32 N. Koppers. 33. G. Dame. 34. C. G. Kersten. 35. Mej. Boogaards. 36. Rie Ammerlaan. 37. G. van Tol. 38. Jo van den Burg. 39. Manus Slobbe, 40. Mej. Lena van Stevn. 41. Jan Varke- visser. 42. Mej. Eist. 43. J. v. d. Wiel. 44. Mej. P. de Waard. 45. E. Knoppert. 46. P. Couvée. 47. Mej. van Munsteren. 48. Mej. Durieux. 49. Mej. C. Kruit. 50. G Hoogervorst. 51. Lena van Diggele. 52. K. de Vries. 53. R. v. d. Slot. 54. G. J. Kühn. 55. J. van Nieuwkoop. 56. R. de Vries. 57. Jac. Bakker. 58. Th. v. Velzen. 59. Hans van' Nieuwkoop. 60. Mej. C. Vos. 61. Louis van Leeuwen. 62. A. Haveuaar. 63. Mej. J. de Nobel. 64. Mej. Bouwmeester. 65. Mej. Zeijerveld. 66. M. C. Braam. 67. J. Juffermans. 68. A. Rotteveel. 69. L. Ammerlaan. 70. Mej. D. de Hartog. 71. -W, Heins. 72. J. N. Bruinsma. 73. P„ M. van. Tol. 74. Thijs van Tol. 75. H. Herreur, 76. H. Jansen. 77. Ali Bisschop. HOFJES. Het Zionshef. De belangstellende lezer zal het mij teel ten goede willen houden, dat ik me bij ons bezoek aan verschillende Leid- sche hofjes geen bepaalde volgorde heb voorgeschreven. Alleen zou ik me in het algemeen het eerst willen bepalen bij stichtingen, welke van vóór de Hervorming dagteekenen. Hoofdzaak is evenwel, dat we de aardige hoekjes bezoeken, waaraan onze stad zoo rijk is, en waar het heden nog de geuren van het verleden draagt. Hierboven ziet u het poortje van het Sionshofje aan de Sionsteeg. Merkwaar digerwijs draagt het hofje den naam Zion met een Z., terwijl de naam van de steeg meer juist met een S. wordt gespeld. Waar om onze vaderen een Z. oo den naamsteen hebben gegrift, kan ik niet verklaren. Het is intusschen wel aardig even bij dien naam stil te staan. In het Oude Tes tament, 2 Sam. 5 7 en 1 Kron. 11 5, wordt er melding van gemaakt, dat David den burcht Sion -op de Jebusieten ver overde en deze herschiep tot ,.de stad van David". M.a.w. hij had er dus zijn konings burcht Hier werd ook een tltdlang de „Ark des Verbonds" bewaard. Later werd deze opgebracht naar den temnel van Salomo od den tempelberg. Spoedig heeft er nu een begripsoverdracht plaats en in de ge schriften der Profeten wordt de tempelberg de berg Sion genoemd. Doch op den duur krijgt het begrip nog ruimer beteekenis, wanneer b.v. bij Jesaja sprake is van ..de jonkvrouw, de dochter Sion"; het is dan de personificatie van de inwoners van Jerusalem, men zou kunnen zeggen, de Stedemaagd van Jerusalem". En eindelijk wordt Sion thdens de Bahvloni- sche ballingschap het verzamelwoord voor de Judaeêrs, die trouw bleven aan den God van Israël. Het is wel aardig even op te merken, hoe de naam van den Zuid- Oostclljken heuvel van Jerusalem op de stad en daarna dichterlijk op het volk werd overgedragen, zoodot Sion, in het O.-T. tenminste van wijder beteekenis wordt, dan Jerusalem. Nu was hier al sinds 1467 aan de Celle- broedersgracht, de tegenwoordige Kaiser- straat, een Jerusalemhof. Toen dan ook Huge van Zwieten en de joncfrouw Luvteairt Claesdr. Bosschuyzen syn wyf" In 1480 bii uiterste wilsbeschik king besloten een deel van hun terreinen aan de Papengracht te bestemmen voor een hofje, waarin bejaarde echtoaren zou den wonen noemden zij dit Sion. Wanneer van deze echtparen de man vroeger overleed dan d» vrouw, werd de weduwe overgebracht naar een of ander weduwenhofje. Nu werd er evenwel in de 17de eeuw een verandering aangebracht Juffrouw Emerenria Fannies. de vrouw van Jacob Frnnchoven de st'rMer van het. Brouchovenhofje aan de Paneueracbt O6*0l. bes'oof met toestemming dar Re genten van S'on. on hun g-ond een klein ■hofie te stichten aan do Schoolsteeg In deze huisjes zouden voortaan de weduwen van het Slonshof, zoo noodig bij paren mogen wonen. We deel,n dit even mee voor een korte excursie naar de Schoolsteeg, waar een eenvoudig klassicistiseh poortje toegang geeft tot het geval. Boven de poort onder de timpan vindt men het volgende opschrift: Wat Mlltheyd Was cn Is, Aen Dit Ons Syon Blykt. 1480. Twelk Jonck-Heer Huyg v. Zw.eten Met Sijn Wijf Grond Leyde. Vrouw Luytgert van BosHuysen; D'Inkomst veert Verryckt 1505. Bij Ghysbert Korstensz., en Jan Lourensz. Backers Beyde Tot Mans en Vrouwen Troost, Doch Tot Der Weeuwen wel. 1641. Dat in Vrouw Emerentia Benninghs Weck MedDoogen. Dits Volgt 'sHaer Man. Den Sticht Heer van de Naeste Stee. Tot Christi Leden Steun, wiens Hooft hun wil verhoogen. Ik wi! wedden, dat er nog wel Leidenaars zijn, die dit merkwaardige plaatsje nog nooit hebben bezocht. Gaat men door de poort, dan komt men door een gangetje, waar men boven zoo tegen de vloerbalken van de bovengelegen woning aankijkt, op een rechthoekig plaatsje met tuin Ter eene zijde ziet men de vier woninkjes met puntgevels, ter andere zijden verheffen zich de gevels van de achterhulzen der ge bouwen aan Schoolsteeg en Langebrug. Het is er, vooral in den wintertijd, wat somber, omdat we het open licht missen dat over al elders in de hofjes naar binnen kan vallen. Ik kan me echter voorstellen, dat het er in den zomer, wanneer de zon flink boven de hulzen komt en het tuintje in volle fleur staat, een aardig beeld van pic turale beslotenheid zal geven. Dit is wel het kleinste van de Leidsche hofjes. Het belendende Sionshof werd in 1667 en 1668 verplaatst naar de St. Josephs- steeg, die we natuurlijk in de buurt van de Vrouwenkerk hebben te zoeken en die een der verbindingen vormt van de Haar lemmerstraat met de Vrouwenkamp, zooals heel het complex tusschen de Westelijke gedeelten van Oude Vest en Haarlemmer straat lang werd genoemd. In dien tijd werd het bovengeschetste poortje gebouwd in klassicistischen still met een enkel barok element. We zien weer twee geblokte pilasters bekroond met ge profileerd kapiteel en eveneens geblokte Imposten met een rondboog. De architraaf en het fronton, eveneens geprofileerd, zijn doorbroken. En tusschen de breuk zit een cirkelvormig bovenlicht waaruit een lan taarn steekt die naar buiten en naar bin nen in het poortgebouw licht geeft geen overbodige weelde in dit nog al donkere stadskwartier. Boven het fronton zien we een zwarten ooschriftrieen. waarin de gouden letters de tiaam Zion is gebeiteld- De steen ls geflankeerd door afhangende festoenen. Bn elndellik is boven het geheel een groot venster van een woning. In vroe- geren tijd bevond zich hier de Regemten- De „conduite-staat" van den Speeuw. De gezelligheidsdrang van den Spreeuw- oefent grooUjn invloed op zijn economische beteekenis uit, zegt prof. R. Ten allen tijde is hij een cezellige, in troepen levende vogel. Terwijl gedurende het broedseizoen de zwermen slechts uit ongepaarde of niet-geslach'-srijpe individuen bestaan ver eenigen zich dc verspreide ouderparen zoo spoedig als de jongen voor zich zelf kun nen zorgen (wat nagenoeg reeds het geval is zoodra ze het nest verlaten) in groote zwermen, om gezamenlijk te eten, te slapen en hun vlieginanoeuvres uit te voeren. Deze gewoonte nu, om zich te concentreeren namelijk, speelt een groote rol ten op zicht van nut en schade van den Spreeuw*. Maken hun troepen ,.in kort geding" een einde aan een kever- of rupsen-plaag in het nog groene graangewas, of aan een ritnaaiden- en emel'en-plaag In de weiden, even korte wetten maken ze met het rijpe graan op de korenvelden. Het staat intusschen vast, dat de Spreeuw in overwegende mate een insecten-eter is, die als zoodanig ook Ijverig in het belang van den landman werkzaam is. Gedurende het broedseizoen worden dc jongen nage noeg uitsluitend met insecten, waaronder tal van schadelijke soorten, met naakte- en huisjes-slakken, spinnen en aardwormen ge voed. De volwassen Spreeuwen zelf ver slinden vele schadelijke insecten en ook wel duizendpooten en pissebedden. Het verdient opmerking, dat de Insecten verdelging zich niet, zooals bij de meeste insecten-etende vogels wél het geval is, beperkt tot de zachte maanden. Uit onder zoekingen van den maaginhoud toch bleek, dat de Spreeuw in den winter nagenoeg evenveel insecten verorbert als in de andere jaargetijden; met zijn sterken en scherpen snavel zal hij ook m den harden 6rona verborgen larven buit kunnen maken, it dezelfde onderzoekingen bleek, dat de hoeveelheid graan (uit de aren), gedurende de maanden April tot en met September van geen beteekenis is. Anders staat het met de in het voorjaar en winter pas uitgezaaide tarwe en haver; daaraan bren gen zij gelet op de massa's, die ge zamenlijk de akkers bezoeken vooral zooals bleek, aan het winter-zaaisel vaak belangrijke schade toe. Het is wel zoo §oed als zeker, dat (óók hier te lande zal it stellig wel het geval zijn. v. P. L.) die schade grootendee's veroorzaakt wordt door de legioenen Spreeuwen, die ge durende OctoDer tot diep in den winter dóórtrekken, doch niet hier zijn uitgebroed. Voor de beoordee'ing van den Screeuw ten opzichte van de vruchtenteelt citeert prof. R. het artikel van C. H. Hooper; „Fruit-growlng and Bird protection" (Journ. Royal Soo. Arts. LV, 1936), waarin laatst- fenoemde o.a. het volgende zegt: „De preeuw, hoe nuttig ook op grasland en in bosschen. is een hardnekkige vijand van ooftkweeker, een vogel, die door schrik aanjagende middelen niet van zijn gelief koosde vruchten is af te houden'Uit dr. W. E. Co'linge's onderzoekingen van den maag-inhoud van volwassen Spreeuwen bleek, dat deze voor 15.5 perc. uit ge kweekt fruit en voor 20 5 perc. uit graan bestond, waartegenover staaf, dat 26 5 perc. aan schadelijke insecten, 6 5 perc. aan slak ken en 1 perc. aan duizend pooten gevonden werden, terwijl de maaginhoud van nést- jongen 89 pet. schadelijke insecten bleek te bevatten Toch blijft het heel b^rtjpelijk. dat de ooftteler den Spreeuwen geen goed hart toedraagt aldus prof. R. want het verdriet over den door hun toedoen ver loren fruit-oogst wischt de dankbaarheid voor do wol daad uit, wolke die vogels hem door verdelging van schadelijk gedierte vroeger hebben bewezen. A. A. VAN PELT LECHNER. Arnhem, November 1932. The Food of some British Wild Birds- 1913. RECLAME. 5586 kamer. De poort is aan de achterzijde af gesloten door een gemetseld en rondboog, waarboven men de wapens vindt van de toenmalige regenten: Van Gaesbeèck, Brouwer en Clngelshouck. Zoo komen we aan een eenlgszins gee- rend binnenplein omringd door woningen. In de midden is natuurlijk weer de tuin, thans dor. doch in den zomer de trots en de liefde der buurtjes, 't Is er ruim en frlsch en 't Ls er tevens rustlt en besloten. Links van den Ingang dus aan de Oost-, Zuid- en Westzijde zijn de oude woningen gehandhaafd, keurig onderhouden. Aan de Noordzijde zijn de woningen door de toen malige Regenten in 1913 -.fgebroken en door een nieuw blok vervangen dat zich uitstekend aansluit bij den ouden bouw. Terwijl het dak constructief wat moderner en tevens doelmatiger ls opgevat voor zijn bestemming, heeft men vensterkozijnen en deuren het stevige aanzien van de oude kruiskozijnen en de knusse onder- en bo vendeuren gegeven. Een oomo in het midden van den tuin missen we hier. Doch ls plaatsing van de pomp onder een overhuiving tegen den Zuldwand van de bebouwing is al even ka rakteristiek dorpsch. Uit principe vragen we nooit, of de He genten goed voor de menschen zorgen Dat ligt niet op onzen weg en het is ook niet de bedoeling dezer artikelen, daarnaar een enquête is te stellen. We zouden dan onze bevoegdheid te buiten gaan. Doch wel ma ken we soms de opmerking: Ik geloof dat jelui hier prettig woont." En dan kriJeen we meermalen in groote mededeelzaam heid een lofzang op de Regenten. Zoo ook hier. ,,'t Woont hier prettig meneer, we heb ben mooie huisjes en.we leven in vrede* •t Is hier erg rustig net een dorp en dat zoo dicht bij de Haarlemmerstraat!" B—J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1932 | | pagina 7