Het drama te Putbroek LEIDSCH DAGBLAD - Tweede Blad Dinsdag 23 Augusl HET VOORTGEZETTE GETUIGENVERHOOR. GEMENGD NIEUWS. KUNST EN LETTEREN. AGENDA. NI HEVEA—S KERK- EN SCH00LNI VRAGENRUBRIEK. GEEN NIEUWE LICHTPUNTEN. (Vervolg van gisteren). De drie deskundigen hebben bij 't voort gezette getuigenverhoor hun indertijd in gediende en toegelichte rapporten volko men gehandhaafd. Zij verklaarden dus op nieuw dat de schoten zijn gelost uit de wa pens van de verdachten. De gevonden hulzen waren volgens de kleur pas enkele dagen geleden afgescho ten. Uit het onderzoek van het parabellum is gebleken dat hiermee uiterlijk 4 dagen voor den moord nog is geschoten. De jong ste verdachte verklaart echter, dat hij er voor het laatst 8 of 15 November mee heeft geschoten. Op de kleeren van den oudsten verdach te zijn bloedsporen gevonden, die volgens dr. Hulst van menschenbloed afkomstig zijn. Ook op een schop is menschenbloed aangetroffen. Na de pauze wordt het verhoor van de getuigen voortgezet. Als eerste getuige wordt S. Houterman, wachtmeester der marechaussee, voorge roepen. Hij heeft een zeer werkzaam aan deel genomen in de ontdekking van de lijken. Direct nadat hij op de hoogte was gebracht van de vermissing van die jon gens, heeft hij. geassisteerd door rijks- en gemeentepolitie en burgers, een uitvoerig onderzoek ingesteld. Ten slotte werd de kuil ontdekt. Uitvoerig vertelt getuige hoe het onderzoek was geschiedt. Ook getuige Paulissen, rijksveldwachter te Posterholt, legt verklaringen betreffen de het onderzoek af. HU heeft zich verbaasd over de vraag van zoon Van den Elzen: „Wat zegt Theu- n is sen er van?" Niemand heeft van braak iets gehoord, dus de mogeUjkheid, dat zou ingebroken zU'n om in de werkplaats bU verdachten wapenen of schoppen te stelen is uitgeslo ten. Ze zouden het anders wel gezegd hebben. Vader van den Elzen antwoordt op een vraag van den advocaat-generaal, dat hU twee huizen in eigendom heeft, gebouwd van spaargeld en wat centen van z'n vrouw. Getuige Paulussen heeft wel vaak verno men. dat vader van den Elzen dronk en zijn zoon wel eens was gewaarschuwd, maar niet te veel met vader naar de her berg te trekken. De verdediger merkt op, dat het niet zoo'n vaart liep met dat drinken. Immers, in den avond voor het bewuste drama, za ten verdachten in een café en vader Van den Elzen dronk toch in dien geruimen tUd slechts 4 of 5 glazen bier! Getuige Paulussen zegt, dat vader Van den Elzen vroeger nooit dronk. Getuige Joseph Wellens, 35 jaar, Polizei- hauptmann te Waldfeucht (Did.) was bü verdachten op bezoek geweest op 23 No vember en informeerde naar het stroopen in het bosch. Vader van den Elzen had hierop geantwoord, dat hU pas een konUn in een strik had gezien. „Waar zou Rou- broecks toch gebleven zUn? vroeg getuige verder. In Duitschland niet, had vader Van den Elzen gezegd, want daar zouden ze den lastlgen Hollander al lang over de grenz hebben gezet. Getuige J. Straatman, marechaussee te Roermond, heeft het onderzoek mede ge leld. Hij is wel tienmaal langs of over den kuil gekomen, alvorens die te bemerken. Zoo lastig was de speurtocht. Het gevonden voetspoor lag zoo vreemd, dat het dadelijk opviel en het ging en kwam naar en van den weg en de indruk droeg het teeken van een hoefUzer. als welke zoon Van den Elzen onder zijn schoenen droeg. Getuige is naar de woning van verdachten gegaan en nog vóór hem iets gevraagd werd. zeide vader Van den Elzen niet te zullen meegaan, want de dennetjes waren zoo nat. „Jij woonde zóó dicht bijaldus de pre sident tot vader Van den Elzen. „En jU alleen stelde geen belang in de zaak, die heel Nederland en ook het buitenland, in verontwaardiging en beroering heeft ge bracht. Maar je deed niet eens de moeite mee te gaan om naar de jongens te zoeken. Vreemd, heel vreemd!" We hadden naar Roubroecks ook twee dagen gezocht en niets gevonden, ant woordt vader Van den Elzen. En Roubroecks is toch gevonden' Dus je' uitvlucht houdt geen steek!", zegt de president. Achtereenvolgens vertellen de 15-jarige A. Kersten en Maria Mertens, echtgenoote van H. Kersten, de voorgeschiedenis van het drama. De modder verhaalt, onder doodsche stilte, dat het juist een jaar geleden is, dat van den Elzen met een pistool op haar zoon Willem geschoten heeft. Zoon van den Elzen rijst op, en zegt, dat hij nooit op Willem Kersten heeft geschoten. Catharina Wehrens, de moeder van den vermoorden Frans Wehrens verhaalt in minder duidelijk Limburgsch dialect, dat haar neef haar heeft gezegd: Het gaat mij nog als Roubroecks, want de oude van den Elzen heeft mij bedreigd, en toen neef Willem eens door den ouden v. d. E. was aangeschoten, zeide hij: „Zeg het maar niet aan moeder." Vader v. d. Elzen ontkent ooit op Wil lem Kersten te hebben geschoten. De vrouw keert zich om naar verd., va der van den Elzen, en zegt luide en her haalde malen: „Ja, ja, jawel, mijnheer! Ge hebt wel geschoten!" Willem was naar den dokter gegaan. Getuige Rijksveldwachter Paulussen her innert zich. dat een jaar geleden, op Wil lem Kersten geschoten is In den moord- nacht heeft zij om half één een schot gehoord, doch haar man had toen al vijf schoten waargenomen. Getuige Joh. Beckers, 28 jaar, landbou wer te Echt-Putbroek, heeft vader v. d.E. in de maneschijn tegen een deur zien staan, althans hij hield het ervoor, dat de oude v. d. E. het moest zijn. Hij schrok, want de man in de mane schijn sprak geen woord, en get. die een hond had hooren blaffen en dacht, dat er nog een in den omtrek zou staan, ging met angst verder, „bang voor den oude". Er is geen pressie op get. uitgeoefend, om te zeggen, dat hij in den bewusten nacht beslist van den E. heeft zien staan. Get. heeft later een paar strikken uitgehaald en toen hij thuis gekomen was, hoorde hij 16 of 17 schoten, eerst harde schoten, daarna doffe. Er waren geen schoten bij, welke door een echo werden herhaald. Er was geen weerklank. Het waren schoten, welke doel troffen. De verdediger merkt op, dat de sug gestie bij de getuigen een rol speelt. „En ik ben daar 'snachts niet geweest!" zegt vader v. d. Elzen luid. Get. Johannes H. Llnssen, dienaar van politie te St. Odiliënberg, heeft met zoon van den E. een gesprek gehad, toen Rou broecks verdwenen was. Er moeten er hier nog meer verdwijnen, had de zoon van van den Elzen geantwoord. „Het zijn toch ook menschen," had getuige toen weer opgemerkt. (Hij bedoelde hiermede de stroopers). „Hij liegt, wat hij zegt," aldus verd. luid en boos. De verdediger maakt aanmerkingen op de verklaringen van get., tusschen wat deze in Roermond en hier voor het Ge rechtshof verklaarde. Aan getuige wordt verzocht, met het geweer te demonstreeren hoe hij schieten zou. Get. heeft maar één oog en doet wat onhandig. (Verdachten schateren hem uit). Get. Margaretha Thoolen, 22 jaar, naai ster te Echt, verloofde van den ver moorde Roubroecks, heeft dadelijk vader van den Elzen van den moord verdacht. Roubroecks heeft haar zoo vaak gezegd, dat hem menigmaal ten onrechte een proces-verbaal door van den Elzen werd opgemaakt. „Ik heb nooit op Roubroecks geschoten!" zegt verdachte vader van den Elzen. (Het publiek lacht hard en de president gebiedt stilte. Hij dreigt met ontruiming van de zaal). Vervolgens werd o.m. nog gehoord jhr. A. M. A. E. van Aefferden, burgemeester van Geullen. Deze begint met te pro testeeren tegen hetgeen er in de dagbla den over hem is geschreven. De President wilde openlijk verklaren, dat getuige niet met hem gesproken had in Den Bosch en zoowel President als ge tuige stelden er prijs op te zeggen, dat zij elkaar in jaren niet gezien of gespro ken hadden. Het liet den President koud wat er over deze kwestie was geschreven, maar alles was louter fantasie. De familie van Aefferden was over een en ander zeer verstoord. Ten aanzien van de zaak zelf vertelde get. dat de familie, vader van den E. achttien jaar in dienst heeft gehad en dat zij hem nooit bijzondere opdrachten had gegeven. Een instructie was voor hem niet noodig, omdat hij een bekwaam en betrouwbaar politiebeambte was, waarover de familie niet te kalgen had. Getuige wist. dat vader v. d. E. den laatsten tijd dronk en daar was hij voor gewaarschuwd. Get. was in Duitschland en daarna in België en vertoefde dus in de dagen van het drama niet in Poster- holt of omgeving. Overigens was v. d. E. gedienstig en getuige gaf uitvoerige mede- deelingen over de wijze, waarop hij zijn plicht deed. De overige getuigenverklaringen bren gen geen nieuwe lichtpunten. v. d. E. vader blijft alles ontken nen, hij wist van niets en de getuigen liegen. Om zeven uur wordt de zitting gesloten tot heden. DOOR DE WARMTE KRANKZINNIG GEWORDEN. De 45-jarige landbouwer P. Cneepkens, uit Weert, die de vorige week in de felle hitte eiken dag op het veld gewerkt heeft en plotseling spoorloos verdwenen was, is gisteren in de bosschen in de omgeving van Weert teruggevonden. De hitte haa hem zoodanig bevangen, dat zijn geestes gesteldheid er zwaar onder geleden had. De ongelukkige moest ter verpleging in een inrichting worden opgenomen. ONEERLIJKE DIENSTBODE. Een horloge in den mond verstopt. Een bewoner van de Nassau Odljckstraat te Den Haag heeft aangifte gedaan van diefstal van sigaren, sigaretten en ver schillende huishoudelijke- artikelen, ge pleegd door haar 29-jarige dienstbode, die later terzake werd aangehouden. De ver miste voorwerpen werden op haar bevon den, terwijl zij bij foulleering bovendien nog in haar mond bleek te hebben ver stopt een in een zijden doekje gewikkeld gouden horloge, dat eveneens werd ver mist. Zij is in bewaring gesteld. DOOR DEN STROOM MEEGESLEURD. Moeilijke reddingspogingen. Toen de kinderen van mr. v. d. V., kan tonrechter te Hulst, op het strand nabij Walsoorden aan het spelen en baden wa ren, kreeg de 10-jarige F. v ,d. V„ een met lucht gevulden band, waarmede de kleine zich op het water liet drijven, aldus schrijft het Dagblad van Noord-Brabant. De oudste dochter van mr. v. d. V., die vreesde, dat haar broertje zich te ver in het water zou begeven, riep het kind terug, dat toen bemerkte, dat h„t reeds te dicht bü den stroom was gekomen. Mej. v. d. V. zwom toen den kleine na. waardoor beiden in den stroom kwamen en steeds verder af dreven. Plotseling verdween het kind ook nog in de diepte, terwijl mej. v. d. V„ die pas sinds korten tüd zwemmen kon, om hulp riep. Zü slaagde er in het kind weer op den luchtband te krijgen. Toen mr. L„ notaris te Hulst, die zich ook met zijn familie aan het strand be vond. het gevaar bemerkte, heeft hü zich eveneens in den stroom gewaagd om hulp te bieden. De beide kinderen van mr. v. d. V. dreven intusschen steeds verder af. Toen mr. L. hen bereikt had, trachtte hij door den luchtband, waardoor de twee kin deren zich drijvende hielden, hen telkens tegen den stroom in te trekken en ze bui ten de roode tonnen van de vaargeul te houden, waar de stroom nog veel sterker is. Een uur lang hebben de drie in 't groot ste gevaar verkeerd. Toen hun krachten büna uitgeput waren, kwam het zeiljacht van den heer Frensen uit de Kloosterstr. te Antwerpen in het zicht. Op het hulpgeroep zün de zich aan boord bevindende heeren onmiddellijk met red dingsboeien en lijnen ter hulp gekomen, die het drietal na anderhalf uur van de ang stigste spanning, ook onder de aanwezigen aan het strand, aan wal wisten te brengen. INBRAAK TE BREDA. NIEUWE UITGAVEN. N.V. Holkema en Warendorf's Uitg.-Mij. Amsterdam „De Vlucht", van M A. Aldanoo, geauto riseerde vertaling van dr. I. Kosloff. In dezen roman vinden wij talrijke figu ren terug uit „De Sleutel", waarop het dus eigenlük een vervolg is. De personen zijn dezelfde gebleven maar de toestanden, waaronder ze leven moeten zün veranderd, ontzaglijk en onheilspellend veranderd en zij die ..De Sleutel" gelezen hebben en dus weten waartoe de auteur met z'n gToot schrü verstalent in staat is zullen voor de verscliüning hiervan dankbaar zijn. Bü A. W. Süthoff's Uitg. Mü. Leiden kwamen van de pers deel I en deel n van de heidraad bü de politievakstudie" door W. H. Schreuder, inspecteur van politie te Amsterdam, met talrijke modellen en illu straties. Door opzet en absoluut systemati sche indeeling zal dit werk voor alle stu deerenden en voor hen die betroken zün bü het Politiewezen en bü de Rechterlüke macht ongetwijfeld tot steun zün. Met dezen leidraad kondigen wü 't hier op correspondeerend „Vragenboek" van denzelfden schrüver aan, dat tot titel heeft „De Repetitor." Een onderhoudend hondenverhaal door Ernest Claes getiteld „De geschiedenis van Black", verscheen bü de N.V. Standaard- boehandel Brussel-Antwerpen-Leuven. Een eenvoudige en beknopte omschrij ving van het verkeersrecht, speciaal van het automobillstenrechr dat bedoeld is voor leeken vinden we in De Automobilist en het recht" door de adviseurs der K.N. A.C. mr. N. R. H. van Esse en mr. C. J. G. M. Schölvinck. Uitgave: H. J. Thieme en Cie Zutphen. Een merkwaardige samenloop van omstandigheden. In den nacht van Zaterdag op Zondag is, naar eerst gisteren laat bekend is ge worden, ingebroken bü de n.v. London Caramel Works te Breda. Een groot aantal toegift-artikelen werden gestolen. Zoo werden o.a. vele Gero zilveren tafelcouver ten, actetasschen, een partü lederen da mesbeurzen, imitatie-paarlencolliers, kra len kettingen, sigarenkokers en andere snuisterijen gestolen. Zondagmorgen was de directeur van de fabriek, de heer J. Dibbits met zün familie op weg in zün auto naar Oisterwük. Nabü Tilburg zag hü eenige mannen, die hem verdacht voor kwamen. Hü volgde de mannen en ver zocht te Tilburg aan de politie het gezel schap eens aan een onderzoek te onder werpen. De heer Dibbits had niet misgetast: de gestolen voorwerpen kwamen voor den dag. In den loop van den Maandag wer den de gearresteerden door de mare chaussee naar Breda gebracht en ver hoord. Drie van de mannen gaven toe aan de Inbraak schuldig te zün. De vierde, een Hongaar, bleek als heler van de gestolen goederen bü de zaak betrokken. De man nen zün ter beschikking van de justitie gesteld. N. R. Crt. o AUTO IN BRAND GEVLOGEN. Eén doodc en drie gewonden. Te Well (L.). reed gistermiddag een auto, waarin vier heeren gezeten waren, tegen een boom, waarna de wagen in brand vloog. De chauffeur, A. de Witt, bekwam tijdens de botsing een beenfractuur. Ten gevolge hiervan kon hij niet uit de bran dende auto vluchten, zoodat zijn onder lichaam geheel verbrandde. Eenige minuten nadat hij uit de auto gehaald was is hij overleden. De mede-inzittenden, drie kooplieden uit Nijmegen, werden bij de botsing uit de auto geslingerd. Eén van hen bekwam hierbij vrij vware wonden. Hij is naar het Canisius-Ziekenhuis te Nijmegen vervoerd. De beide andere passagiers zijn naar hun woningen te Nijmegen overgebracht. DOOR DE WARMTE BEVANGEN. Een kind in Haarlemmermeer aan Ue gevolgen overleden. Naar wü vernemen is de toestand van eenige arbeiders, die in Haarlemmermeer bü het verrichten van landbouwwerk- zaamheden door de warmte werden be vangen en naar hun woning moesten wor den gebracht, bevredigend. Een der kinderen, die tengevolge van de buitengewone warmte ziek zün geworden, is overleden. AUTO OP MILITAIREN INGEREDEN. VIJF GEWONDEN. Gisterenavond om 9 uur marcheerde een colonne militairen van de Genie on der leiding van een luitenant op den Utrechtschen weg nabü de laan van Houdringen in de Bilt. Op het zelfde oogenblik naderde een auto uit Zeist, ter- wül uit de richting Utrecht een tram na derde. De bestuurder van. den auto werd, naar hü later vertelde, verblind door de lich ten van een auto, die uit tegengestelde richting kwam. Nadat deze auto was ge passeerd, zag hü de tram, die toen al zeer nabü was. Hü minderde vaart, teneinde rechts van de tram te kunnen passeeren. Bij het remmen slipte hü over de rails, waarbü hü op de militairen inreed. Daar na kwam hü nog even in aanraking met de tram. Vijf militairen waaronder een luitenant werden tegen den grond ge slingerd. Nadat eenige medici eerste hulp had den verleend, werden de gewonden naar het militair hospitaal te Utrecht ver voerd. Het schünt dat geen der militairen ern stig gewond is. Gebleken is, dat de mili tairen geen licht voerden, zooals bü avondmarschen is voorgeschreven. TEGEN EEN BOOM GEREDEN. Gistermorgen is op den Rüksstraatweg tusschen Amersfoort en Terschuur in een der gevaarlijkste bochten de heer G. H. Kaüser, directeur van een confectiefabriek te Lonnekar, met zün auto tegen een boom, welke langs den weg stond, gere den, waardoor hü ernstig werd gewond. In zeer zorgwekkenden toestand werfl de heer K. naar het ziekenhuis „De Lich- tenbergh" te Amersfoort vervoerd. De auto werd vernield. GEVAARLIJK DUIKEN IN ONDIEP WATER. De 20-jarige G. Hazenbos uit Amsterdam in dienst bij de cavalerie te Amersfoort, is daar bij hét duiken in ondiep water in de Barneveldsche beek met het hoofd op den bodem gestooten. Hij is in het militaire hospitaal aan de .gevolgen over leden. NEKKRAMP. Te Kampen heeft zich bü eenl7-jarigen jongen een geval van nekkramp voorge daan met doodelüken afloop. EEN MOEDIG REDDER. Dertien malen waagde de heer B. te Maastricht zün leven om drenkelingen uit het water te redden. Dertien malen werd rijn onverschrokken moed beloond. De laatste maal is den edelen menschen- vriend, die als een geoefend zwemmer be kend stond, noodlottig geworden. B. had enkele dagen geleden een wees jongetje gered, dat in den zoogenaam- den „bloedbak" was gevallen. De „bloed- bak" wordt gevormd door den duiker, waardoorheen de Jeker onder de Zuid Willemsvaart door de Maas bereikt. Tal van cadavers drüven op die plek rond. Waarschünhjk heeft B. bü de laatste red ding te veel van dat vuile water inge slikt. Zondagnamiddag is hü in het zie kenhuis Calvariënberg aan typhus over leden. SMOKKELAUTO MET 2000 K.G. SUIKER IN BESLAG GENOMEN, Door de rijksambtenaren van Budel werd nabü Maarheeze een vrachtauto met 2000 K.G. suiker aangehouden en in beslag genomen. De medeinzittende mevr. K. uit het Belgisch stadje Hamont werd gearresteerd en naar Roermond overgebracht. BUITENLANDSCH GEMENGD. TWEE POOLSCHE VLIEGERS NEERGESTORT. Tijdens de bijzetting van een voor eenige dagen verongelukten Poolschen vliegeroffi cier stortten twee boven het kerkhof cirke lende vliegtuigen neer. De toestellen twee nieuwe zware eendek kers, werden geheel vernield. Van de piloten, twee Poolsche officieren, was de eene op slag dood, de andere over leed tijdens het vervoer naar het lazaret. MOLLISON. Mollison, die rich, zooals gemeld, op het oogenblik te New York bevindt, hoopt heden naar Harbour Grace te vliegen, de eerste etappe op den terugtocht naar Engeland. Wanneer hü den oceaan zal oversteken hangt natuurlük geheel van de weersomstandigheden af. Volgens den Engelschen draadloozen dienst zal Mollison terug niet naar Du blin maar naar Croydon pogen te vliegen. LIEFHEBBERIJ VOOR DEN OCEAAN. De volgende vliegers willen heden op stijgen voor een vlucht over den oceaan: William Ulbrlch, mej. Edna Newcomer en dr. Pisculli voor een tocht naar Rome met een eendekker, genaamd „American Nurse"; mej. Newcomer wil (voor het eerst van haar leven) boven Florence met een parachutte uit het vliegtuig springen. Voorts is er de Noor Solberg. die in ge zelschap van zün landgenoot Peterson in 36 uur naar Oslo wil vliegen en ten slotte hoopt de familie Hutchinson met het vliegtuig ..Flying Family" naar Edinburgh komen. Woensdag. Oud-Hortuszicht: Tuinconte. bustlipo" en „Sempre Avanti J Prediker: Samenkomst te s Donderdag. Prediker: Evangelisatie-san^ 8 uur nam. Noordwijk (Casino)Ver.jl Hofstad Tooneel ,3oefje". 81/, Zoeterwoude: WilhelnaJ (Ringrijderii nam. 2 uur). BIOSCOPEN. Casino-Bioscoop Hoogewoerd. t „Het Geheim van de 5 Sleuttj Zondag n.m. 2 uur en 4 uur City-Theater Haarlemmstr 8| „De Koning van den Congo", Zaterdag n.m. 2 uur. Zondag g en 4 uur 30. Luxor-Theater Stationsweg, 8 n „De vreemde Moeder." Woensdag en Zaterdag n.m. 2 dag n.m. 2 uur en 4 uur 30. Trianon-Theater Breestraat 8, „Ein Lied, Ein Kuss, Ein Mad£ Woensdag en Zaterdag n.m. 2 r N< dag n.m. 2 uur en 4 uur 30. DIVERSEN. Zaterdags Inst. v. Praeventiew kunde: Consultatiebureau voor kinderen. Halftwee tot 3 uur n. ting tegen diphterie 45 uur na: Donderdags: Inst. v. Praevent neeskunde. Consultatiebureau vc, hollsten. 710 uur nam. s d De avond-, nacht- en Zondagdi ,e apotheken wordt van Maandag 2 met Zondag 28 Augustus waar door de apotheek: W. Felle, Kort burg 12, Telefoon 594. RECLAME. e' {/zerstet NED. HERV. KERK. Beroepen: Te Polsbroek, B. var te Nieuwpoort; te Niezül, H. Hul Waterlandkerkje. Bedankt: Voor Dinteloord. der Graaf, te Ede; voor Lage V A. M. den Oudsten te Elburg; voa chem J. van Veen te Muiderberg. Aangenomen: Naar Someren J. van der Meulen te Bunschoten. CHR. GEREF. KERK. Tweetal: Te Baarn, A. M. Beri Sneek en P. J. de Bruin te Veeneo Bedankt: Voor Arnhem, Aalten Helder, cand. D. Biesma te Groni; Aangenomen: Naar Groningen Hilbers te Enschede. W. P.. te H. Het Paaschfeeit viel op Zondag 4 en Maandag 5 Aj W. N. te L. Aan de Ambaca! te 's-Gravenhage (Nieuwe Haren staat inderdaad een volledige di in typografie. Aan de Leidsche Ambachtsscaj staat alleen een avondcursus g< de zes wintermaanden in Ned.< teekenen en uitsluitend voor j overdag in het typografenvak zün. Overwogen wordt om in toekomst hier ter stede ook van het zetten en drukken te do wüzen. Het is echter zeer de het reeds in den komenden wlnt( zal komen. De zeer bescheiden contr:fo'J f. 1.kan en mag voor s| een bezwaar zijn om Vreemdelingenverkeer te VERKEERSONGEVAL Op den Ostwall te Dortmur: I ernstig verkeersongeluk gebeurd 1 matig tempo rijdende vract'-j aanhangwagen raakte daar aan l geren en reed tegen een huls -jj personen werden hierbü gePj tegen den muur gedrukt. een 60-jarig invalide werd belde andere bekwamen ernsue dingen. MOORDAANSLAG IN EEN tlP In een herberg te St. Ingbe' M vroeg een werklooze Zondag f bier, dat hem geweigerd v".f§ uren later kwam hij terug, jarige herbergiersdochter r eenige schoten op haar. zwaar gewond werd. De mow'A dochter te hulp wilde koniet schot in den arm. Daarna looze het wapen tegen zich#- I zich met een schot door de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1932 | | pagina 6