LEIDSCH DAGBLAD - Tweede Blad Maandag 27 Juni 1932 SPORT. AGENDA. Moeder en Kind Mijnhardt's Kinderzalf GEVEILDE PEBCEELEN. GEEN TEGEMOETKOMING BIJ ONTSLAG. Een bijzondere regeling in voorbereiding. Het lid der Tweede Kamer mevr. Bakker Nort heeft den minister van Binnen- landsche Zaken de volgende vraag gesteld: Is de regeering bereid een regeling te treffen, waardoor aan personen in dienst van het Rijk op burgerrechtelijke arbeids overeenkomst voor zoover deze in dienst zijn getreden vóór 1 Sept. 1931, ook voor de dienstjaren aan genoemden datum voorafgaande, bij ontslag een geldelijke tegemoetkoming zal worden verleend? De minister heeft nu hierop geant woord Deze vraag wordt ontkennend beant woord. Intusschen kan worden medege deeld, dat met de Centrale Commissie voor georganiseerd overleg besprekingen gaan de zijn om, in verband met de buitenge wone tijds omstandigheden, een bijzondere regeling van tijdelijken aard te treffen ten aanzien van op arbeidsovereenkomst werkzame personen, die kostwinner zijn en onvrijwillig moeten worden ontslagen. Naar den aanvankelljken opzet daarvan zal het aantal jaren van het dienstver band ook die vóór 1 September 1931 mede een element van de berekening van het bedrag der uitkeering vormen. O N'EDERL. MAATSCHAPPIJ VOOR NIJVERHEID EN HANDEL. De jaarvergadering. De jaarvergadering van de Ned. Maat schappij voor Nijverheid en Handel werd Zaterdag in het Concertgebouw te Haarlem beëindigd. Ingenieur A. Pate, voorzitter der com missie Inzake een Havenschap van de Rijn en Maasmonden heeft een inleiding gege ven over het door de commissie uitge bracht rapport en het door prof. mr. F. J. A. Huart, hoogleeraar in het staatsrecht aan de Gem. Universiteit te Amsterdam opgestelde voorontwerp van wet tot rege ling van het havenschap. De strekking is om eenheid te brengen in het beheer van de havencomplexen welke thans als gevolg van gedecentraliseerd beheer aan econo mische verbrokkeling lijdt. In het rapport is aangegeven de organi satie van een centraal beheersllchaam, met een verordenende bevoegdheid op grond van artikel 194 van de grondwet. Onze commissie, aldus spr. geeft de voorkeur aan een havenschap, dat met een verorde nende macht is bekleed, bij de huidige ex ploitatie wordt te veel gelet op de grenzen der gemeenten en te weinig rekening ge houden met het doel van de havens. Vervolgens heeft prof. J. A. van Hamel een rede over de actueele perspectieven der Nederlandsche Handelspolitiek gehouden. Op verzoek van de departementen Rot terdam en Schiedam werd besloten de vol gende, 156ste, Jaarvergadering in Rotter dam-Schiedam te houden. Tot besluit van het congres maakten de deelnemers onder leiding van ir. Van Voorst Vader, hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat, een autotocht naar IJmui- den, waar de Sluiswerken werden bezich tigd. o BEZOEK AAN DE ONDERZEEDIENST KAZERNE. Bij het 25-jarig bestaan. Te ruim drie uur Zaterdagmiddag bracht minister Deckers een bezoek aan de ka zerne van den Onderzeedienst te Den Hel der. De minister, vergezeld door den com mandant der marine, schout bij nacht Brutel de la Rlvière, inspecteerde de op de binnenplaats aangetreden troepen. ZUn Excellentie beschouwde het, naar hij zei- de, als een voorrecht, dit blijk van be langstelling te mogen geven. Wij begrijpen dat de onderzeedienst prijsgesteld heeft op een viering van het merkwaardig feit van haar 25-jarig bestaan. Groot zijn de dien sten geweest, welke dit wapen in die 25 jaar aan de Koninklijke Marine heeft be wezen en aan de wetenschap. Voorts stond spr. stil bij hen, die in en door den dienst zijn gevallen of hun werk met hun gezondheid hebben bekocht. De regeering brengt een eerbiedige groet aan hen. Behalve door spr.'s komt en woord heeft de regeering nog op andere .vijze blijk willen geven van de belangstelling en waardeering. Een vijftal namen wordt door den Minister opgenoemd van officie ren en minderen, die dezen dag een Ko ninklijke onderscheiding ontvingen. Voor zoover ze in de kazerne aanwezig zijn, wordt hun door minister Deckers eigen handig de onderscheiding op de borst ge speld. Met enkele woorden dankte kapitein ter zee Coster, commandant van de Onder zeekazerne den minister voor diens waar- doerende woorden. Daarna had een druk bezochte receptie plaats in het officiersgebouw van de ka zerne. Door het gemeentebestuur van Den Helder werd bij deze gelegenheid een ets in lijst, voorstellend een stadsgezicht uit Den Helder, overhandigd. Een groote me nigte bloemstukken was bezorgd. Z. K. H. Prins Hendrik begaf zich na de bezichtiging van de Dubrovnic naar de kazerne, waar hij de tentoonstelling be zichtigde en zich geruimen tijd onderhield o.a. met prof. Vening Meinesz, die aan Z. K. H. de slingerproeven demonstreerde, welke aan boord van de K. 13 genomen werden. De Prins was in admiraalsuniform en vergezeld van zijn adjudant, luitenant ter zee Termijtelen. In de hanebalken van de kazerne was een bloscoopje ingericht, dat in uitste kende scherpe beelden tafereelen uit de geschiedenis van den onderzeedienst weergaf en dat ook door Prins Hendrik bezichtigd werd. Op de er naast gelegen vloer was gelegenheid voor een dansje. De stafmuziek was opgesteld op de binnen plaats der kazerne en zeker heeft de bin nenplaats van dit mililtaire gebouw nooit zooveel fleurige toiletten gezien als dezen Zaterdagmiddag, Het weer was schitterend en overal had men gezellige zitjes in de buitenlucht ingericht Des middags bezochten de Prins en de minister nog de Joego-Slavische torpedo jager „Dubrovnik", welke in de haven ligt voor het monteeren van de vuurleiding. DE TABAKSCULTUUR. Steunmaatregelen niet gerechtvaardigd. Op de vragen van het lid der Tweede Kamer den heer Kersten betreffende het nemen van steunmaatregelen van Regee- rlngswege ten behoeve van de Nederland sche tabaksplanters, heeft de minister van Economische Zaken en Arbeid geant woord dat het hem bekend is, dat ook de tabaksplanters den invloed van de crisis ondervinden. De tabakscultuur is in den loop der Jaren ingekrompen. Zij bedroeg in de tienjarige perioden 18811890, 18911900 en 19011910 resp. 1231, 689 en 408 ha, terwijl volgens de door de gemeenten ver strekte cijfers de met tabak bezette opper vlakte in de laatste jaren is teruggeloopen tot zelfs beneden de 100 ha, nl. ongeveer 80 ha. Uit het vorenstaande volgt, dat de ta baksteelt hier te lande weinig toekomst schijnt te hebben, terwijl zij, gezien haar zeer ondergeschikte plaats, voor het alge meen belang van te geringe beteekenis moet worden geacht om steunmaatregelen voor haar instandhouding te rechtvaardi gen. o NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR VOLKSHUISVESTING EN STEDEBOUW. De jaarvergadering. Het Ned. Instituut voor Volkshuisves ting en Stedebouw heeft in „Het Nieuwe Huis" te Amsterdam zijn Jaarvergadering gehouden onder voorzitterschap van den heer M. J. I. de Jonge van Ellemeet. Het jaarverslag en de rekening en ver antwoording over 1931 en de begrooting voor 1932 werden goedgekeurd. De aan de buert van aftreding zijnde bestuursleden, de heeren P. Bakker Schut en W. v. Boven werden herkozen. In behandeling kwam voorts het prae- advies over „De organische woonwijk in open bebouwing", hetwelk is uitgebracht door de vereeniging Architectenkern „De 8" en de vereeniging „Opbouw". De heer C. van Eesteren, voorzitter van de Neder landsche groep van het Internationaal Congres voor het Nieuwe Bouwen, heeft daarbij een inleiding gehouden, mede naar aanleiding van een door genoemde groep georganiseerde tentoonstelling op het ge bied van het verkavelingsvraagstuk. Na de inleiding volgde een geanimeerde gedachtenwisseling. o BOND TER BEHARTIGING VAN DE BELANGEN VAN HET KIND. Onder presidium van den heer J. D. Ros hield de Bond ter Behartiging van de be langen van het Kind zijn Jaarvergadering te 's Gravenhage in het gebouw De Ruljter straat 67. De voorzitter memoreerde het groote verlies, dat het dag. bestuur leed door het overlijden in het afgeloopen jaar van zijn penningmeester, den heer C. J. Ninck Block. Vertegenwoordigd waren 9 aangesloten organisaties. De jaarverslagen van de secretaresse betreffende de werkzaamhe den van den Bond en het Bondsbureau over 1930 en 1931 werden onder dankzeg ging goedgekeurd. De nieuwbenoemde penningmeester, de heer C. M. v. d. Poel, bracht hierna verslag uit. Tot bestuursleden werden herbenoemd bij acclamatie de heeren v. d. Poel en Veldhuis, terwijl in de vacatures Versteeg- Solleveld en C. J. Nlnck Blok werden be noemd mevr v. d Bosch-de Jong en mr. D. J. Veegens. Voor de derde vacature werd aan het bestuur opdracht verstrekt, iemand te assumeeren. Hierna bracht mevr. RodekeHoek ver slag uit omtrent doel en werkwijze van het Nederlandsche meisjesgllde. Ten aanzien van het voorstel van den Ned. Kinderbond inzake het rooken door kinderen besloot de vergadering een com missie in te stellen, die daaromtrent rap port zal uitbrengen. De vergadering werd hierop gesloten. o VERSPREIDE BERICHTEN. Zaterdag brachten de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat vergezeld van den Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat ds. ir. J. Ringers een bezoek aan den Wieringermeerpolder al waar onder leiding van de directie van dezen polder de in aanbouw zijnde dorpen, verschillende landbouwbedrijven, gebou wen en diverse proefvelden werden be zichtigd. Het doet werkelijk goed in tijden van werkeloosheid en arbeidsinkrimping eens wat anders dan somber nieuws te laten hooren. Van de Robinson-schoenfabriek te Nij megen vernamen we, dat er dezer dagen de productie is gebracht op 10.000 paar per week Dat wil dus zeggen: een jaarproduc tie van een half millioen paar schoenen, die uitsluitend in Nederland worden ver sleten. Tot directeur van de G. A. v. Swieten Tuinbouwschool te Frederiksoord is, als opvolger van den heer S. Bleeker, die 36 jaar aan deze onderwijsinrichting werk zaam was, benoemd de heer A. Schutte- vaer, rijkstulnbouwconsulent te Zutfen. De gewone audiëntie van den minister van Economische Zaken en Arbeid gaat op Donderdag 30 Juni niet door. Als een bewijs dat het boek der Ned. Spoorwegen „Goedkoope treinen Goed- koope tarieven" in de smaak van het pu bliek is gevallen, moge blijken dat de op laag in één dag aan alle stations geheel was uitverkocht. o UIT NED. OOST-INDIE. AMOK AAN BOORD. BANDJERMASSIN, 25 Juni. (Aneta). Aan boord van het stoomschip Ban Ho Guan, welk schip op Soerabaja vaart en dat voor de Baritobank hoog water af wachtte, heeft zich een geval van amok voorgedaan. De amokmaker heeft 2 per sonen levensgevaarlijk, 5 zwaar en 1 licht gewond. Toen de eerste stuurman ge wapend met een revolver op hem toeliep sprong de dader over boord. Het schip is naar Bandjermassin teruggekeerd. De gewonden zijn naar het hospitaal vervoerd. ZWEEFVLIEGEN. LEIDSCHE ZWEEF VLIEG CLUB. Een eigen vliegtuig besteld. Hoewel door het bestuur van de L. Z. V.L. alle mogelijke moeite is gedaan, oin nog den 15en Juni met haar oeienlngen te Noordwljkerhout te beginnen, is het, deels, doordat de zoozeer gewenschte me dewerking van andere clubs uitbleef, deels door breuk van het toestel te Noord wljkerhout, niet mogelijk gebleken om voorlooplg van eén der toestellen der an dere clubs gebruik te maken. In de Algem. Ledenvergadering van Za terdag J.l. is dus besloten, zelf een toestel aan te schaffen, hetwelk bereids bij de Zoetermeersche Zweefvliegtuigbouw be steld is, en binnen zeer korten tijd gele verd zal worden. Om aan de bezwaren, verbonden aan het vliegen te Noordwijkerhout tegemoet te komen, is besloten een oefenterrein in de onmiddellijkr bhtgevlng van Lelden te zoeken, waarbij men al verschillende ter reinen op het oog heeft onder de rook van de stad tafle een zeer gunstig as pect bieden tot het houden van zweef- ocfeningen. Dat, niettegenstaande de hooge kosten, tot het bovenstaande werd besloten, is daarom zooveel te gunstiger voor de L. Z. V. C., wijl ze dan als Leidsche Ver eeniging op Leidsche terreinen zal vlie gen. Binnen niet zeer langen tijd (er moet nog een startkabel van pl.m. f. 100 aangeschaft worden!) zal dus het Leid sche publiek gelegenheid hebben, de ver richtingen van de Leidsche zweefvliegers van dichtbij gade te slaan! o VOETBAL. HOLLAND—BELGIË VETERANEN 3—1. Deze wedstrijd die Zaterdagavond op het V.U.C.-terreln te 's Gravenhage ge speeld werd en waarvan de opbrengst ren bate kwam aan het Olympisch Comité ter uitzending van de Estafette-ploeg naar Los Angeles, trok veel belangstelling. Het Nederlandsche veteranen-elftal was aldus samengesteld: De Boer, De Bruin en Krom; v. d. Zalm, Grijseels en Horburger; Petterson; Pijl, Formenoy, Thomee en De Natris. De Belgen kwamen met Fischlin, P. Bralne, v .d. Gracht, Gebr. Fierens en Janssen, Thijs en Crone. Scheidsrechter was Larnoe Sr. Dr. Jan Thomee opende met een hard schot de score, Thijs maakte gelijk, rust 21 voor Holland. Daarna heeft Jan de Natris na een pracht voorzet Petterson in de gelegenheid gesteld met een mooien kopbal de stand op 3—1 te brengen. o HAAGSCH ELFTAL—WIENER SPORTCLUB. Morgenavond half acht vindt op het V.U.C.-terrein te Den Haag een voetbal wedstrijd plaats tusschen het Haagsch elftal en de Wiener Sportclub. Voor den Haag komen uit: Doel: Dijk stra (V.U.C.); achter: Weber (A.D.O.) en Lelieveld (V.U.C.); midden: v. d. Zalm (V.U.C.), v. d. Wildt (V.U.C.) en Breit- ner (A.D.O.). Voor: Landaal: (A.G.O.V.V.), Klein (V.U.C.), Tap (A.D.O.), De Roo (A.D.O.) en van Gelder (V.U.C.). o L. F. C.—FORTUNA. De Vlaardingers winnen met 41. Voor dezen nederlaagwedstrijd is het Vlaardingsche Fortuna bij L.F.C. op bezoek Fortuna heeft één, L.F.C. twee invallers voor A. v. Leeuwen en J. Segaar. L.F.C. is het eerst in den aanval. Fortuna komt er echter spoedig beter in en Duffels moet enkele malen handelend optreden, wat hem goed afgaat. Een goed schot van Blom wordt corner gewerkt, welke niets oplevert. Inmiddels grabbelt Duffels een zeker schijnend doelpunt uit het uiterste hoekje. Fortuna blijft in den aanval en als de L.F.C. rechtsback half raakt, is Duffels gepasseerd. Uit een vrijen schop kopt Nag- tegeller rakelings naast. L.F.C. komt even los Enkele goede kansen worden door over of naast schieten verknoeid. Nagtegeller loopt door alles heen. doch de keeper weet te redden. L.F.C. raakt beter ingespeeld. De verdeeling van het spel is goed. Met 0—1 voor Fortuna wordt gedraaid. Na de rust is Fortuna aanvankelijk in den aanval. L.F.C. zit echter ook niet stil. Nagtegeller glipt er door heen. doch een Fortuna-back weet nog juist corner te tip pen. Het spel gaat nu gelijk op. Beide doelen komen dan ook om beurten in ge vaar welk gevaar op het L.F.C.-doel wel het meest uitkomt, doch Duffels is in uit stekende conditie. Een mooi doelpunt ont staat als Siebert voorzet en Blom onhoud baar inkopt Levi. Het tempo würdt verhoogd. L.F.C. ont komt aan gevaar als enkele malen wordt naast geschoten. Nagtegeller schiet voor open doel naast. L.F.C. blijft even sterker doch tot doelpunten wordt het niet ge bracht. Nu komt Fortuna aan de beurt. Enkele mooie aanvallen volgen, uit één waarvan van dichtbij onhoudbaar wordt ingeschoten 1—2. Nagtegeller heeft weinig geluk als htj allen, ook den keeper passeert en op het kritieke moment den bal kwijt is. Hofman, weet uit een doorbraak het derde doelpunt te fabriceeren. Ten slotte maakt Fortuna nog een doel punt, waardoor Fortuna dezen wedstrijd met 4—1 heeft gewonnen. o K. N. G. V.—TRAMBOYS 4—1. Zaterdagmiddag speelden bovengenoem de clubs een wedstrijd, welke door K.N. G.V. met 41 werd gewonnen. o SPORTMAN I—B. N. L. I. Hedenavond te halfacht wordt gespeeld op het Sportman-terrein Sportman I B. N. L. I. U. V- S. IN DEN HAAG. R.V. C. Seriewedstrijden. Om den 3en en 4en prijs speelde U.V.S. 3 tegen het sterke Vredesteyn L De Hage naars waren iets productiever dan U.V.S. en wonnen met 32. U.V.S. 3 kwam daardoor in het bezit van den 4den prijs. In de finale van afdeeling 4 B speelde U.V.S. 6 tegen Zuidwerf II een aantrekke lijk spel. De Hagenaars namen met 20 de leiding .waarna U.V.S. even voor de rust tegenscoorde. In de tweede helft was U.V.S. steeds sterker, en na een half uur kwam de ge lijkmaker 22. De blauw-witten waren toen niet meer te houden en binnen kor ten tijd was de stand op 62 gebracht. U.V.S. 6 kreeg hierdoor den fraaien beker in haar bezit .welke vanaf heden zal zijn tentoongesteld in de etalage van Sporthuis „Peter", Hoogewoerd 94. SERIEWEDSTRIJDEN VAN D. A. L. Door de V.V. „D.A.L." worden seriewed strijden georganiseerd om den „Chapchal" wisselbeker, waarvan het programma luidt als volgt: 24 Juni: A.T.O.—„Sleutels". 28 Juni: D.A.L.—„N.Z.H.T.-Boys. 30 Juni: KweekschoolA.T.O. 2 Juli: „Sleutels"—N.Z.H.T.-Boys. 5 Juli: Kweekschool„Sleutels". 7 Juli: A.T.O.—N.Z.H.T.-Boys. 9 Juli: D.A.L.„Sleutels". 12 Juli: D.A.L.—A.T.O. 14 Juli: KweekschoolN.Z.H.T.-Boys. 16 Juli: D.A.L.Kweekschool. Alle wedstrijden worden gespeeld op het terrein der „Tram-Boys" te 's avonds 7 uur Voor de verliezers zijn fraaie troostprij zen beschikbaar gesteld. De reeds voor deze competitie gespeelden wedstrijd A.T.O.„Sleutels", eindigde in een 20 overwinning voor Jaatstgenoemde Vereeniging. o NEDERLAAGWEDSTRIJDEN „QUICK BOYS." De uitslagen van Zaterdag luiden: Quick Boys II—D. V. S. II 7—3; Quick Boys III—R. C. L. II 1—2; Quick Boys IVTerleede III 21. S.L.F.-COMB. (II EN III)—'T LAB. Zaterdagmiddag speelde bovengenoemde combinatie tegen een elftal van het Na tuurkundig Laboratorium. Met de rust was de stand 10 voor 't Lab. Na de rust voerden de gasten den stand op tot 3—0. De lichtmenschen pakten nu wat beter aan en binnen 5 minuten was de stand 33. Na nog eenige wederzijdsche aanval len brak het einde aan van dezen in zéér prettige verstandhouding gespeelden wed strijd. o WEDSTRIJDEN VAN S. C. O. S.C.O. II speelt morgenavond om halfacht tegen Van Wijk Levendaal (terrein Hof dijk te Oegstgeest). S.C.O. I speelt Woensdag om halfacht tegen Rijnsburgsche Boys I. o BILJARTEN. J. DOMMERING TE SASSENHEIM. Op uitnoodiging van de nieuwe Sassen- heimsche Biljartver. „Dommering" had in de groote zaal van het K. S. A.-gebouw de huldiging plaats van den heer Dommering, Neerlands beste speler. Onder groote be langstelling opende de voorzitter dezen avond. Aan den heer Dommering werd het diploma aangeboden als eerelid der ver eeniging. Verschillende sprekers voerden het woord, o.a. de heer Pigge uit Haarlem en J. v. Riel, namens den Lisser Biljart Kring. Na deze huldiging werd begonnen met een voorwedstrijd. P. Duivenvoorden Jr.. Excelsior en R. Lunenburg, Haarlem Noord, met het volgende resultaat: pnt. brt. h.s. gem. R Lunenburg 150 14 45 10.07 P. Duivenvoorden Jr. 116 13 30 8.69 Vervolgens werd gespeeld de eerewed strijd J. Dommering en P. Kobus uit Heemstede. Het verloop is als volgt: P. Kobus 111, 22, 0, 16, 2, 7, 1, 34 193 carb. J. Dommering 59, 46, 8, 68, 86, 15. 137, 81 500 carb. in 8 beurten. Gem. 62.50. Het was voor alle aanwezigen een leer zame en voor de nieuwe Biljartver. „Dom mering" een succesvolle avond. o DUIVENSPORT. P.V. „HET OOSTEN". Wedvlucht vanaf Chateauroux. De vo gels zijn des morgens om 6 u. met Noor denwind gelost en bereikten als volgt de hokken 1. H. v. d. Vecht, 5 u. 23 min. 14 sec.; 2. idem, 6.36.52; 3. C. Geel 7.36.29; 4. idem 7.38.40. 2e dag: 5. H. v. d. Vecht 7.29.26; 6. A. Stoeke 10.31.36. De heer A. Stoeke constateerde den vol genden dag om 8.30 n.m. een vogel van St. Sebastaan; er waren er om 10 uur 80 stuks in Nederland geklokt. (Deelname 1300 vogels.). LEIDSCHE POSTDUIVENVEREENIGING „DE SNELVLIEGER". Wedvlucht Orleans. In concours 24 vogels. Afstand 502 K.M.; los 6 uur voorm. N.O.-wind. W. Ie Mair 1ste, 5de; C. Walle 2de. 3ae; A. P. v. d. Voort 4de, 8ste, en N. Pet 6de, 7de. Eerstgeconstateerde vogel 3 u. 2 min. 28 sec.; laatste prijswinnende vogel 7.18.14. De medaille, geschonken door den heer Bursch, oud-postd.-liefhebber, werd ge wonnen door den heer W. Ie Mair. Het kampioenschap vanaf Vilvoorde tót en met Orleans werd behaald met 86 70 ptn. door den heer A. P. v. d, Voort, die tevens een aquarium, geschonken door den heer Seriier, als eereprijs, wist te behalen. Woensdag. Pieterskerkgracht 9: Ledenverg. Z.-H Ver. „Het Groene Kruis", afd. Lelden. 9 uur nam. MUSEA. Stedelijk Museum de Lakenbal, Lange Bchelstraat 2. Geopend in November. De cember, Januari en Februari van 10—3 u. in Maart, April en Me) van 104 uur In Juni, Juli Augustus en September van 10—5 uur. Id October van 10—4 uur Zon dags vanaf halféén. Entrée Zondags kos teloos Maandags f.0.25, overige dagen f. 0.10. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28. I Dec.—1 Febr. van 10—3 uur. l Febr. tot 1 April van 10—4 uur 1 April—1 Oct. van 10—5 uur 1 Oct.—1 Dec. vaD 10—4 uur Zondags vaD 14 uur Entrée Maan dags f. 0.25 overige dagen f. 0.10. Geologisch Mineralogiscb Museum. Garenmarkt lederen dag van 912 en van 1.30—4 uur. Zondagen gesloten. Kos teloos. Ethnographiscb Museum, Rapenburg 67 —69 en Breestraat 18. Op werkdagen van 10—4 uur. Entrée Maandags f.0.25, overige dagen f.0.10. Rijksmuseum v. Nat. Hist, d. Werff- park. Werkdagen 8.30—12, 130—5, Zater dags 8.3012. Kosteloos. Prentenkabinet. Kloksteeg 25. Op werk dagen van 1.304.30 Kosteloos. Herbarium, Nonnensteeg. Dagelijks van 9—12.30 en 2—6 uur Kosteloos. Hortus Botanicus, Rapenburg 73. Alle werkdagen van 1 April—30 Sept 96 uur. 1 October—31 Maart 9—4 uur Op Zon dagen alleen van 1 April30 Sept. 104 uur. Kosteloos. Ned. Hist. Natuur wetenschappelijk Museum (Stationsweg): Alle werkdagen behalve 's Maandags van 104 u.; 's Zon dags 1—4 uur. Academisch Historisch Museum (Acade miegebouw): Dinsdags en Vrijdags van 10—12'/s en 2—5 uur. Kosteloos. BIOSCOPEN. Casino-Bioscoop. Hoogewoerd 8 uur nam. „De Man met de Kap." Woensdag en Zaterdag n.m. 2 uur. Zon dag 2 uur en 4 uur 30 n.m. Luxor-Theater Stationsweg. 8 uur nam. „Romance". Woensdag en Zaterdag n.m. 2 uur. Zon dag 2 uur en 4 uur 30 n.m. Trianon-Theater Breestraat. 8 uur nam. „Drie dagen in de patoet". Woensdag en Zaterdag n.m. 2 uur. Zon dag 2 uur en 4 uur 30 nm. DIVERSEN. Zaterdags Inst. v. Praeventieve Genees kunde: Consultatiebureau voor moeilijke kinderen. Halftwee tot 3 uur n.m. Inen ting tegen diphterie 45 uur nam. Donderdags: Inst. v. Praeventieve Ge neeskunde. Consultatiebureau voor Alco holisten. 7—10 uur nam. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 27 Juni tot en met Zondag 3 Juli a.s. waar genomen door apotheek M, Boekwijt, Vischmarkt 8, Telef. 552. RECLAME. lachen beiden van tevredenheid, wanneer de roode. ontstoken of gesmette plekken van baby's huidje zijn ingewreven met Doos 25, tube 40 ct. Bij Uw Drogist. 2150 „DE GEVLEUGELDE VRIENDEN" Zondag hield opgemelde vereeniging een wedvlucht met oude duiven vanuit Cha teauroux (Fr.), afstand 624,8 K.M. De duiven werden in vrijheid gesteld te 6.20 uur met N O. wind, de eerste duif bereikte het hok te 4 uur 39 min. 18 sec.; de laat ste prijswinnende vogel te 5 uur 21 min. 7 sec. De uitslag was: 1. H Oudshoorn: 2. C. Versteeg Jr.: 3 en 4. J. P. Brederode. STRIJD EN VRIENDSCHAP. Bovengenoemde vereeniging hield giste ren een wedvlucht van Chateauroux. In concours waren 60 vogels. Losgelaten om 6 uur 20 min. werd de eerste vogel ge constateerd om 4 uur 21 min. 30 sec., de laatste vogel om 5 uur 31 min. 8 sec. De uitslag was A. de Graaf 1, 5: H. H. J. van Klaveren 2, 4, 7, 10, 12; H. Zand- voort 3; G. A. van Adrichem 6, 11; P- J- v- Klaveren 8 en C. Zwaan 9. Gehouden verkooping in het Notaris huis te Leiden op Vrijdag 24 Juni 1932. ten overstaan 1. M. G. Bon, notaris te Leiden Het winkeltuis. Hoogewoerd 104. koope" B. J. Huurman Dz. voor f. 7500. Deze per- ceelen zijn niet gegund. 2. A. D. Vijgh, notaris te Leiden. De huizen Breestraat 110; Hoogewoera 92; Nieuwe Rijn 49; Volmolengracht 23 en 23a en Voldersgracht 13. kooper J. Buningn q.q. respectievelijk voor f. 16000. f 5l)uu, f. 5050, f 4000 en f2600. o 2-2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1932 | | pagina 6