k LAATSTE BERICHTEN. STADSNIEUWS. BINNENLAND. SCHEEPSVERBINDINGEN. RECHTZAKEN. SPORT. BEURSOVERZICHT. MARKTBERICHTEN. WEERBERICHT. Barometerstand. 1 x>\ f I i or R C~> Hl 3 B o Lrmiddag 3 uur: 758. Jdenmlddag 3 uur: 759. «■TEIEGRAFISCH WEERBERICHT )H,a, waarneming In den morgen van "*29 April, medegedeeld door het Nes MeteoroL Instituut te De Blldt. ogste stand 767.6 te Vardoe. agste stand 753.8 te Skagen. Crrachting tot den avond van 30 April. »tlge tot zwakke, Westelijke tot Zuid elijke of Zuidelijke wind. Zwaar be kt tot betrokken met tijdelijke opkla- Aanvankelijk nog eenige regen, later f zachter. LUCHTTEMPERATUUR. Iiiurvoorm.: 8 gr. C. 46 gr. F.) uur'smldd.: 10 gr. C. (50 gr. F.) [uur nam.: 10 gr. C. (50 gr. C.) ICITATERTIJDEN TE KATWIJK aZ. Voor Donderdag. cjite stand 's voorin, te 1 u. 01 min. «ste stand des nam. te 1 u. 21 min. lllCHI OP VOOR FIETSERS e.a. ■bandag 7.49 nam. tot 4.04 voorm. BEIS DER ENGELSCHE PRINSEN. ■RIJS, 29 April (Reuter). De prins van lés en prins George zijn hedenochtend hiiegmaciiine naar Londen vertrokken. I het laatste deel van den overtocht i zij door 18 Britsche legervliegtuigen en beleid. S arriveerden te Windsor en vertrokken [auto naar den koning. [BEDE VAN MINISTER DIETRICH. 1BURG, 29 April. (V.D.). Op een jaoering van de Duitsche Staatspartij pamburg hield gisteravond de Kijks- r van Financien Dr. Dietrich een over de groote moeilijkheden, die de tering in aen loop van den zomer zal ta op te lossen, en wel in de eerste de financieele vraagstukken, het [üoosheidsprobleem en de internatlo- bespreking. Scherp critiseerde Dr. kith de houding der rechtsche oppo- 1 en den uittocht der nazi's uit den ig Vervolgens besprak hij de agra- polltiek der Rijksregeering. Een ebt gevende van de ontwikkeling IbetDuitsche partijwezen, betoogde hij pwtakelijkheid van een concentratie Ibuijerlijke middenpartijen, die zich lea op den grondslag van den huidi- [slaat. Wanneer deze partijen sterk en ■krachtig gemaakt worden, zal ook de ■welvaart terugkeeren. Niet de strijd 7 binnen, maar de strijd naar buiten, het oogenblik de hoofdzaak. Deze kan slechts met succes gevoerd i door een politiek geschoold volk. (teer het Duitsche volk zich als zoo- g zou ontwikkelen, zou het niet onder- imaar den weg weten te vinden naar betere toekomst. igevolge van den grooten toeloop t een tweede zaal worden gehuurd, Dietrich in een parallelvergade- [tijn rede moest herhalen wegens i succes. MIJN-SABOTAGE. iWEILER. 29 April. (Wolff). Giste- bben mijnwerkers in de Eschweiler rvemijn wederom 'n twaalftal dyna- latroncn gevonden. Deze patronen blijkbaar door kwaadwilligen in de Igebracht. Zij zijn van dezelfde con- f'ie als de, in het jaar 1929 gevonden pnen. o f ONTVOERING, DIE GOED AFLIEP. W-YORK, 29 April (V. D.). De ge weer dr. Isaac D. Kelly uit St. Louis verleden week op geheimzinnige ontvoerd. Op even geheimzinnige 'werd hij gisteren weer door dezelfde lonen, die hem ontvoerden, met een geblinddoekt tot voor zijn huis ge nt en daar vrijgelaten. Gedurende een was dr. Kelly gevangen gehouden in I kamer van een hem onbekend huis. 1 verklaarde goed te zijn behandeld, per dreigementen of zonder losgeld te pen had men hem weer teruggebracht fle plaats, vanwaar hij ontvoerd was. 1 amerikaansche expeditie verdronken. fW YORK, 29 April. (V.D.). De Ame- nsche medische expeditie die is uit- voor het instellen van een weten- tfo*r,1]k ond< ^(slaapneitte ■PJa!onderzoek naar het verse,ilj.isel door ^n1 ,\n O's Belgische Congo, Js leide- crnsBg ongeluk getroffen. De is h, j, r exPoditie, dr. Arthur Torrance riet esDvfr80 verdronken. De overige leden val de r c'oor de overstrooimngen ■den m n®° van de buitenwereld afge- dT e0" worden als verloren beschouwd. mli;t don05 -ad reeds eerder naam ge- ditif. i w k'in wetenschappelijke expe- movchen vi een'ge malen verscheidene Va& vlisnu; tengevolge van aanvallen MJandige inboorlingen. ONGELUK OF NEW YORK, 29 April. (V.D.). Een van de onderluitenants van Al Capone, Benny Butler, die ervan verdacht wordt de moor denaar te zijn van den vermoorden ver, slaggever van de „Chicago Tribune" Alfred Lingle, is gisteren bij een autobotsing, waarbij de auto die hij bestuurde totaal vernield werd, gedood. ENGELAND—AUSTRALIË. LONDEN, 29 April (Reuter). De vliege niers Stack en Chaplin hebben heden ochtend het vliegveld Lympne verlaten, om een poging te doen heen en terug naar Australië te vliegen in 21 dagen. SCHIETOEFENINGEN B. V. L„ EN MOTORDIENST. Te beginnen met Zaterdag 2 Mei a.s. zullen wekelijks van 3.305.30 uur op de schietbanen te Katwijk schietoefeningen gehouden worden voor de afd. Leiden, Lei derdorp, Zoeterwoude en Warmond van den Bijz. Vrijw. Landstorm, aan welke oefeningen ook kan worden deelgenomen door de vrijwilligers van den Motordienst. ^ACHTELIJKE VECHTPARTIJ. In den afgeloopen nacht had de recherche te Den Haag iemand aangehou den, die nog 15 dagen hechtenis tegoed had. Nabij de Waldorpstraat trachtte de man de vlucht te nemen, doch hij werd spoedig weer gegrepen. Hierbij ontstond een gevecht van den arrestant, met de belde rechercheurs, van wie er een met een alarm-pistooltje een schot loste. Op dit geluid kwam een waker van den Eersten 's-Gravenhaagschen Nachtveiligheidsdienst toegesneld, die assistentie verleende. De arrestant werd in de Atam-garage binnen gesleept, doch zag tevoren nog kans den waker een schop tegen diens knie en scheenbeen te geven, zoodat deze met een bloeduitstorting aan dit lichaamsdeel naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. De gearresteerde is per politie-auto naar het Bureau getransporteerd. OVER BOORD GESLAGEN EN VERDRONKEN. Hedenmorgen te ongeveer 7 uur is in het Keeten te Bruinisse, schipper P. v. d. Pluim over boord gevallen en verdronken. Het lijk is nog niet gevonden. VEREENIGING VAN ZELFRIJZEND BAKMEELF ABRIKANTEN. Teneinde dispensatie te verkrijgen van de Tarwewet bij de fabricatie van Zelf rijzend Bakmeel is dezer dagen de „Ver- eeniging van Zelfrijzend Bakmeelfabri- kanten in Nederland" opgericht. Het bestuur is als volgt samengesteld: de heeren Joh. B. Scholten, Amsterdam, voorzitter; C. Keg CznStationsstraat 87, Zaandam, penningmeester. RECHTSTREEKSCIIE RETOURBILJETTEN. Van alle stations N. S. naar België. Ingaande Vrijdag 1 Mei a.s. zullen aan alle stations der Nederlandsche Spoor wegen (ook van Leiden) rechtstreeksche retourbiljetten naar ieder station in België uitgegeven worden. Voor kinderen beneden 10 jaar zullen speciale kinderretourbiljetten voor den halven prijs verkrijgbaar zijn. WIJZIGING DER WONINGWET. De Tweede Kamer heeft heden aange nomen het wetsontwerp tot wijziging der Woningwet. Zulks met 6420 stemmen. Tegen stemden de S. D. A. P. en de com munisten. SOCIALISTISCH PROPAGANDIST GEMOLESTEERD. Te Gemert (N.-B.) werd gisteravond een afdeeling van den Modernen Bouwarbei* dersjjond opgericht ten huize van den heer E in den Pandelaar. Tot dit doel was een propagandist van den Bond, de heer Kühn uit Nijmegen, naar Gemert overgekomen en de bevolking van het dorp was hier over zoo ontstemd, dat ze te hoop liep voor het huis van den heer Van E. en een drei gende houding aannam. De ruiten van het huis werden stukgegooid. Na afloop van de oprichtingsvergadering moest de pro pagandist de bijeenkomst onder geleide van de politie verlaten om de tram te be reiken, aangezien de man door een groote menigte werd uitgejouwd. Door steenen, die hem werden nagegooid, werd hij bloe dend aan het hoofd verwond. Nog den ge- heelen avond bleef het in het dorp on rustig. DE POSTVLUCHTEN NAAR INDIË. Morgen vertrekt wederom een K. L. M.- postvliegtuig, PH-AFS, naar Nederlandsch Indië. De bemanning zal bestaan uit de heeren Q. Tepas (eerste bestuurder). J. v. Onlangs (tweede bestuurder) en P. Blok (boordmecanicien). Verder zal de reis tot Batavia worden meegemaakt door jhr. L. R. van Lennep, agent van de „JavaChina Japan-Lijn" te Batavia. Het reisplan van dit vliegtuig is zoodanig geregeld, dat het den negenden dag Batavia hoopt te bereiken, en daar aansluit op het vlieg tuig, waarmee kap. Pattist zijn door de Pesterijen aangekondigde vlucht naar Sydney en Melbourne zal uitvoeren! Verwacht wordt, dat de PHAFS zeer veel post zal worden medegegeven, be stemd voor Indië en Australië, ook afkom stig uit Duitschland, Frankrijk, België, Denemarken en Engeland, aangezien in deze landen groote belangstelling voor deze vlucht bestaat. NED. VEREEN. VAN HUISVROUWEN. Algemeene vergadering te Assen. De algemeene vergadering der Neder landsche Vereeniging van Hulsvrouwen werd te Assen gehouden onder voorzitter schap van mevr. J. Marcus—Nijland, die een openingswoord sprak. Bij de behandeling van het financieel verslag bleek, dat de winst- en verlies rekening sloot in ontvangst en uitgaaf met een bedrag van f. 31.917, met een voor- deellg saldo van f. 2800. De rekening en verantwoording van het Jacobafonds over 1930 bedroeg bij inkomst en uitgaaf f. 28.052. In de commissie tot het nazien der boeken over 1931 werden benoemd de dames mevr. Lionie te Breda, mevr. De Visser te Dordrecht en mevr. Schorrenhagel te Utrecht. De secretaresse, mevr. mr. D. R. E. OppenheimerBelifante, bracht het jaar verslag uit. waarih werd medegedeeld, dat het ledental steeg van 29.300 tot 31.500. Tot bestuurslid werd gekozen mevr. A. E. Douwes DekkerJolles te Utrecht. Vervolgens werden de gasten in het ge meentehuis officieel ontvangen, waarbij de burgemeester, mr. J. Bothenius Lohman, sprak. In de avondvergadering zijn behandeld voorstellen van het hoofdbestuur en de afdeeüngen. Allereerst werd medegedeeld, dat mevr. Douwes DekkerJolles de benoeming tot lid van het hoofdbestuur aanneemt. De voorzitster bracht vervolgens dank aan het afgetreden bestuurslid mevrouw J. H. GoslingaLysen voor het vele werk door haar voor de vereeniging verricht. In behandeling kwam het voorstel van het hoofdbestuur om het besluit te be krachtigen tot voortzetting van de uitgave van het maandblad, na afloop van het loopende contract (31 December 1931) voor den tijd van 3 jaar (dus tot 31 Dec. 1934) op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden, waarop de uitgave thans ge schiedt, de N.V. Leidsch Dagblad te Lei den, Nadat eenige afgevaardigden over dit voorstel het woord hadden gevoerd, werd het voorstel aangenomen. Gisteren werd aangenomen, nadat amendementen Den Haag en Leiden dien aangaande verworpen waren, een voorstel van het hoofdbestuur om in de werkwijze van het Instituut en in de verhouding van Instituut en afdeeüngen eenige ver andering te brengen. Voortaan zal niet alleen meer op aanvraag worden gekeurd, doch zullen de artikelen, die het Instituut zelf daartoe geschikt acht, op practische bruikbaarheid zoo noodig ook op deug delijkheid worden onderzocht. Een tweede verandering is dat op het gebied van demonstraties de afdeeüngen in het vervolg de leiding van het Instituut zullen aanvaarden in dien zin, dat zij geen huishoudelijke artikelen meer demonstree- ren of laten demonstreeren dan die welke door het Instituut zijn aanbevolen of van het merkteeken voorzien, terwijl allen, die zich bij de afdeeüngen aanmelden tot het houden eener demonstratie en wier arti kelen nog niet zijn goedgekeurd of nog niet op de aanbevelingslijst zijn vermeld, naar het Instituut verwezen moeten wor den. Eveneens werd een voorstel aangenomen met 12 stemmen tegen beoogende dat de plaatselijke advlesbureaux bij het geven van adviezen inzake huishoudelijke aan gelegenheden de leiding van het Instituut aanvaarden in dien zin, dat zij geen ad viezen verleenen zonder de wetenschap, dat deze overeenstemmen met de ziens wijze van het Instituut. Ingeval hierover twijfel bestaat of de zienswijze van het Instituut bekend is. zal geen advies wor den verleend voordat het instituut is ge raadpleegd. Hierna werd de begrooting voor 1931 definitief goedgekeurd. Vervolgens werd het voorstel-Rotterdam om ter algemeene vergadering twee ver slagen te doen uitbrengen, behandeld en na eenige discussie verworpen. Een voorstel-Den Haag, om de contribu tie in het vervolg door de afdeeüngen te laten bepalen, werd na eenige -besprekin gen door de afdeeling ingetrokken. Met een voorstel, dat over belangrijke onderwerpen, die ter algemeene vergade ring behandeld zullen worden, de afdeeün gen vooraf eenzelfde voorlichting ter be studeering van het vraagstuk zullen ont vangen .had de afdeeling Leiden geen succes, het werd met groote meerderheid verworpen. ONDERSCHEIDING. Benoemd is tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, Mgr. H. J. M. Taskin, president van het Seminarie te Warmond. LEVERANTIES DOOR EEN RAADSLID. De Kroon heeft vernietigd het besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland, waarbij N. J. M Wülemse te Stompwijk vervallen is verklaard van het raadlidmaatschap op grond van beweerde leveranties aan de gemeente. NA DEN VERIJDELDEN AANSLAG TE DEN HAAG. De Haagsche Rechtbank heeft heden de gevangenhouding van J. Sch., exploitant van een kleedingmagazijn aan de Witte de Withstraat te Den Haag, die terzake van een complot tegen het leven van zijn broeder voorloopig werd ingesloten In het Huis van Bewaring, met 30 dagen ver lengd De volgende passagiersschepen zijn Donderdag 30 April in radio-telegrafische verbinding met de daarnaast vermelde kust-stations en via die stations recht streeks te bereiken. Medegedeeld door de N. T. M. Radio-Holland. Aigorab, Rugby Radio Aludra, Junc- cao Radio Alwaki, Ouessant Radio Colombia, Costa Rica, Flandria, Gelria, alle Scheveningen Radio Gemma, Aden Radio Indrapoera en Orania, Scheve ningen Radio Poulau Laut, Port Sudan Radio Poelau Roebiah, Colombo Radio P. C. Hooft, Pr. d. Ned., Rotterdam, Slbajak, Slamat, Statendam, Tjerimai, alle Scheveningen Radio. DE DOODSLAG IN DE WILLEBRORDUS- STRAAT TE ROTTERDAM. Levenslange gevangenisstraf. Het Haagsche Gerechtshof heeft heden vernietigd het vonnis van de Rotterdam- sche Rechtbank, waarbij de 23-jarlge fabrieksarbeider G. Maliepaard uit Oss wegens doodslag, gepleegd op 29 Sept. 1930 op zijn schoonzuster in haar woning aan de Willebrordusstraat te Rotterdam is ver oordeeld tot twintig jaren gevangenisstraf. Opnieuw rechtdoende, veroordeelde het Hof hem thans overeenkomstig het requi sitoir van den Procureur-Generaal tot levenslange gevangenisstraf. IEMAND VERDRONKEN. De rechtbank te Leeuwarden deed heden uitspraak in de zaak tegen den 45-Jarigen machinist R. v. d. M. te Franeker. die te recht heeft gestaan terzake dat hij op 5 Maart na een vechtpartij A. W„ den man die hem zijn vrouw afhandig had gemaakt in een sloot heeft geduwd en diens hoofd onder water heeft gehouden, tengevolge waarvan W. verdronken is. De eisch luidde acht maanden gevangenisstraf. Heden heeft de rechtbank hem tot dezelfde straf veroordeeld. BELASTINGONTDUIKING. De bloembollenkweeker G. van E. te Sassenhelm is door de Haagsche Recht bank veroordeeld tot twee maanden ge vangenisstraf en betaling van een boete van pl.m. f. 16000.— terzake dat hij ge durende de jaren 1926, 1927 èn 1928 de Rijksinkomstenbelasting heeft ontdoken, door over die jaren resp. f. 19000, f. 14000, en f. 15000. te weinig aan inkomsten op te geven. Van dit vonnis kwam verdachte heden in hooger beroep bil het Gerechtshof te Den Haag en had als getuige a décharge doen dagvaarden den inspecteur van de belastingen te Leiden. Deae verklaarde op verzoek van den verdediger, dat naar zijn meening de dooi de Rechtbank opgelegde straf te hoog ls. De procureur-generaal Mr. J. A. de Vis ser. wees op den ernst van de gepleegde feiten, temeer daar deze gedurende eenie» jaren werden gepleegd. Evenwel is hier naar spr. meent, aanleiding, gezien het gunstige reclasseeringsrapport en het feit dat verdachte een hboge boete heeft te betalen welke voldoende correctief zal werken om een voorw. straf op te leggen waartoe de proc.-cen. concludeert. Mr. de Haan uit Leiden sloot zich als verdediger bil dit requisitoir aan. Arrest 13 Mei a.s. MIJ. NEDERLAND. CHR. HUYGENS, 29 April v. Batavia te Amst. JOHAN VAN OLDENBARNEVELT, 29 Apr. van Batavia n. Amst. DIEFSTAL VAN LOOD. De Haagsche Rechtbank had den metse laar J. B. uit Leiden wegens diefstal van lood te Wassenaar veroordeeld tot 6 maan den gevangenisstraf. Het Hof heeft dit vonnis bevestigd. VOETBAL. ZWALUWEN—ROODE DUIVELS. Naar wij vernemen is het Zwaluwen elftal, dat op Hemelvaartsdag, 14 Mei, te Rotterdam tegen de Roode Duivels uit komt, als volgt samengesteld: Doel: Odijk (De Hollandiaan). Achter: Weber (A.D.O.) en v. d. Griendt (V.S.V. Midden: Sterk ('t Gooi), Schorel (H.B.S.) en Breitner (A.D.O. Voor: Wels (Unitas), Viergever (Sparta), Ruisch (D.F.C.), De Maar (Z.F.C.) en Van Gelder (V.U.C.). De wedstrijd wordt op het Sparta- terreln gespeeld. NEDERLAND B—BELGIË B. Naar wij vernemen is de Haarlem-speler Kammeyer, die Zondag 3 Mei te Rotter dam in het Nederlandsch B-elftal zou uit komen tegen België B, verhinderd te spe len. Wie voor hem de linksbuitenplaats zal bezetten is nog niet bekend. NAGEKOMEN SCHEEPSTIJDINGEN. HOLLAND-AFRIKA UJN. GIEKERK, ultr., pass. 28 April Dakar. NIEUWKERK, 29 April van Lorenzo Mar ques n. Beira. AMSTELKERK, 29 Apr. v. Hamburg te Amst KON. HOLL. LLOYD. FLANDRIA, tliuisr., 28 April v. Rio Janeiro KON. NED. STOOMB. MIJ. ACHILLES, 28 April v. Huelva n. Faro. AURORA, 28 April v. Genua n. Livorno. EOS, 28 April v. Triëst n. Fiume. FAUNA, 28 April v. Valencia n. R'dam. HAARLEM, 28 April v. Valparaiso n. San Anlonio. IRIS, 28 April v. Aalborg n. Hamburg. OBERON, 28 April v. Salonica n. Patras. PERSEUS, Spanje n. Amst., pass. 29 April v.m. 5 u. 50 Dungeness. TELAMON, 28 April v. Barcelona n. San Villid de Guixols. BRTON, 29 April v. Bordeaux te Amst. HOLLAND-AMERIKA LIJN. DAMSTERDIJK, R'dam n. Pacific Kust, 28 April v. Londen EDAM, uitr.. 28 Aprl te Vera Cruz. BINNENDIJK, 28 April v. R'dam te New York. ROTT. LLOYD. INDRAPOERA, uitr., 29 April v. Suez. BONDOWOSO, thuisr., 28 April te Bar celona. KOTA AGOENG, thuisr,, 28 April van Sin gapore. KOTA PINANG, thuisr., pass. 28 April n.m. 7 u. Gibraltar. KOTA TJANDI, uitr., pass. 28 April Gi braltar. JACATRA, thuisr., pass. 29 April Sagres. DIVERSE STOOMVAARTBERICHTEN. BEURSPLEIN, 28 April v. R'dam te Gra- vosa. WESTPLEIN, 28 April v. R'dam te-Narvik. AALSUM, 28 April v. San Nicolas- te B. FARMSUM, 27 April v. Rio Janeiro te Ba- hia Blanca. BUSSUM, Rosario n. Duinkerken, pass. 28 April Ouessant. LARENBERG, 28 April v. Las Palmas n. Havre. Losse nummers van ons Blad zijn behalve aan ons bureau ook verkrijgbaar bii de Firma A. HILLEN Stationsweg, Firma A. T. H. WIJTENBURG, Haarlemmerstraat 2 W. G. J. VERBURG Sigarenhandel, Heerenstraat 2 Fa. A. SOMERWIL Azn. Hoogew. 24 A. M. VAN ZWICHT, en bij JOH. HOGERVORST Haarl.str. 128 en des Zaterdags bij A. H. v. d. VOOREN H. Rijndijk 74 Kiosk Prinsessekade. AMSTERDAM, 29 April. Gedeprimeerde tendenz. Industrieelen, Olie's en Suikers lager. Mijnaandeelen gedrukt. Scheep vaartwaarden lager. Tabakken en Rub bers prijshoudend. Amerikanen flauw. m De stemming was heden bepaald gede primeerd en de meeste fondsen kwamen Weer op een lager niveau. De affaire was beperkt en het waren vrijwej aüeen Ko ninklijke die eenige bedrijvigheid ten toon spreidden. Het aanbod over- heerschte weer en de noteering kwam een 5-tal pet. lager. De Amerikaansche soorten reageerden alle. Van de Industrieelen trokken Philips een kleine belangstelling waarbij de koers tot onder 200 pet. reageerde. Aku's waren aangeboden en daalden tot nabij 80 pet. Unielevers kwamen vrij belangrijk lager te liggen evenals de Nederlandsche Ford- aandeelen. De Accoustieken boden eenlgen weerstand Een zwakke houding gaven Suikerwaarden te zien, de attentie con centreerde zich voornamelijk op H.V.A.'s die beneden 300 pCt. kwamen. Een laag terecord van een lange reeks van jaren. Ook de incourante Suikerwaarden ver loren. Rubbers lagen buiten de attentie doch waren weinig veranderd. Tabakken waren prijshoudend en zelfs iets hooger. De Scheepvaarten waren stil, doch de no teeringen waren eerder wat lager. Op de MJjnafdeeüng ging wat om in Boetons en Redjangs die beide in reactie verkeerden. De Amerikaansche fondsen waren iets levendiger doch flauw, vooral voor Uni ted Stalis Skul die onder- New-Yorksche pariteit verhandeld werden. De winst in het eerste kwartaal van dit jaar behaald bedroeg 5 dollar cent per aandeel, het geen in hooge mate teleurstelde. WISSELKOERSEN. Engeland 12.0911/16, Duitschland 59.23. Frankrijk 9.727i. België 34.61Vi. Zwit serland 47.917». Oostenrijk 35.027s. Dene marken 66.60. Zweden 66.70. Noorwegen 66.60: New-York 2.48 3/4. Prolongatie 2 1/42 1/2 pCt. AMSTERDAM, 29 April. Veemarkt: 284 vette kalveren: le kw. 8695; 2e kw. 74— 84; 3e kw. 6074 per K.G. levend gewicht; 97 nuchtere kalveren 711 per stuk; 600 varkens: vleeschvarkens 90—110 K.G., 49 60 per K.G. slachtgewicht; zware var kens 4648: vette varkens 4345. Aan het abattoir zijn heden aange voerd 10 wagons geslachte runderen uit T^pitptyi 51 rlrPTi WOERDEN, 29 April. Kaasmarkt. Aan voer 255 partijen kaas: met rijksmerk le kw. 3438;' 2e kw. met rijksmerk 3033; handel matig. BOSKOOP, 28 April. Coöp. Vereeniging „De Boskoopsche veiling". Rozen per bos: Rosalandia 8U110 ct„ Butterfly 90—110 ct„ Golden Ophelia 40—70 ct„ Ophelia 40—60 ct„ Hadley 100—130 ct„ Keiserin Aug. Vic toria 90 ct„ Mac Keiler 100 ct., Wilh. Kordes 60—80 ct., August Noach 60—80 ct., Colum bia 50—70 ct., Marcel Royer 90 r.t., Pauls Scarlet 80 ct., Germania 60—70 ct., Kilham 70—93 ct., Gemengde rozen27—34 ct. Diversen per bos: Gerbera 102 ct.. Lathy rus 19-26 ct. KOUDEKERK, 29 April. Aanvoer 14990 eieren. Prijs kippeneieren f. 3,804.60. Eendeneieren f 3.60—3 90 per 100 stuks. Boter f. 0.47—0.60 p. pond. Kaas f.0.33— 0.39 p. pond. VEUR, 28 April. Engelsche Komkommers, le soort, f.20—22, idem, 2e soort f. 10—16, idem, 3e soort f. 610, idem, wankleurige f.12—16, idem, stek f. 1.56, Gele Komkom mers, le soort f.20—26, idem, 2e soort f.18 —20, idem, 3e soort f. 10-16, Kropsla, le Soort f.5—7, idem, 2e soort f. 2—4, Stoofsla f 9-18. Bloemkool, le soort f. 15-21, idem, 2e soort f.6—12, idem, uitschot f.2—5, An dijvie, per 100 f.6—7, id'un, per K.G f 0 18 —0 21. Spinazie f.25—'8 Postel'in f 40-43, Rabarber, per 100 bos f 5.60-16. Snijhoonen f. 1.46, Radijs f. 2—7, Selderie f.1—3.50. f yrn0tj^inH0T^N-' 28 April. - Kipeieren 1.310- 4 30, eendeieren F. 3.40-3.60 per 100 stuks. Kippen f.12)—150, Konijnen f.0.40 —1.70, Duiven f. 0.20—0.30 per stuk. 8—1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1931 | | pagina 3