£|ec|-ro|ujc tot "55.J65.. BEEKPSAi RHEUMATIEK, GEMENGD NIEUWS. KERK- EN SCHOOLNIEUWS. M°dei y&s De gemischlooze,| debafceeriënvangetó GEMEENTERAAD v. LEIDEN NAGEKOMEN BFR^TEN. STADSNIEUWS. zéé s/zecLcde etaiaae RECHTZAKEN. UIT DE OMSTREKEN, RECLAME. 483 spit, ischias, jicht, sriep. hoofd-, kl«*- en zenuwpijn wordt volgens 6000 ƒ1 a geneeaheeren op de meest afdoende wijze bestreden door Togaltoblet- I 3 I J ten. Togal schaadt noch Uw hart, noch Uw maag en kan dus worden In- genomen door hen die andere middelen slecht verdragen. Togal hielp waar andere middelen geen baat brachten. Bij Apoih Drog 10.80 Bil EEN TWIST GEDOOD. Gisteravond laat is te Rotterdam in een café aan den Goudscherijwcg, twist ontstaan lusschen den 42-jarigen chauffeur II v. d. V. en den 33-jarigen F. J. S. V. heeft S. een duw gegeven waardoor deze tegen den grond sloeg en zwaar letsel aan het hoofd bekwam. In zorgwekkenden toestand is V. naar hel ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd, waar hij kort na aankomst is overleden. De dader is door de politie gear resteerd. NEDERLANDSCH SCHIP Door het radio-station Wich wordt ge meld, dat nabij Fraserburgh in Schotland een vermoedelijk Hollandsche schip is ver gaan. Een lijk is aangespoeld. Er zijn wrak stukken gevonden met den naam Mislaeen Leijke. BRANDEN. In den vorigen nacht tegen half drie werd de brandweer te Amsterdam gealarmeerd voor een brand, die uitgebroken was op de Nieuwe Heerengracht 197, waar de heer J. Stad het bedrijf van matrassenmaker uit oefent. Door de lichte brandbaarheid van het materiaal, waarvan matrassen worden gemaakt, breidde de brand zich dadelijk snel uit, zoodat weldra het sousterrain in brand stond. Met een tweetal stralen óp de inotorspuit werd het vuur bestreden. Het sousterrain, bestaande uit twee vertrekken, brandde uit. Vermoedelijk is de brand ont staan door het achteloos wegwerpen van een brandende sigaret. Gistermiddag werd brand ontdekt in de Nederlandsch Hervormde Kerk te Mijdrecht. De brand is waarschijnlijk ontstaan door vonken uit een stoof. De vrijwillige brand weer, die spoedig ter plaatse was, werd hij het blusschingswerk in haar taak belem merd door de hevige rookontwikkeling. Toen men evenwel de vuurhaard had ontdekt was de brand spoedig gebluscht. De voorlezers- bank bleek te zijn verbrand, terwijl de preekstoel geblakerd was. De waterschade was groot. De avondgodsdienstoefening kon geen doorgang vinden. Terwijl de bewoners afwezig waren ontstond gistermorgen omstreeks vijf uur brand bij den bakker Hagedoorn in de Broerenstraat te Zwolle. Het binnenhuis brandde geheel uit. Niets kon worden ge red. De Zwolsche brandweer wist de brand tot dit eene perceel te beperken. Gisteravond ontstond door onbekende oorzaak brand in een bovenkamer van den sigarenwinkel van den heer Teurlinckx aan de Rechtestraat te Eindhoven. Twee boven kamers zijn uitgebrand. De daaronder ge vestigde sigarenwinkel bekwam groote waterschade. De brandweer was ter plaatse. AUTO IN DE ZUID WILLEMSVAART. In den nacht van Zaterdag op Zondag roed de heer S. uit Maastricht met zijn auto terwijl hij op de terugreis uit Luik was, in de Zuid-Willemsvaart. Mevr. S. een der vier inzittenden kwam onder de auto in het water terecht, doch kon met inspanning van alle krachten be vrijd worden. Met inwendige kneuzingen werd het slachtoffer naar het Ziekenhuis Calvarien- berg gebracht, alwaar haar toestand als zeer ernstig werd beschouwd. De overige inzittenden kwamen met den schrik vrij. „M m. IN KOKEND WATER GEVALLEN. Te Kessel (L.) viel het 5-jarig dochtertje van den smid M. in een ketel met kokend water. Het is aan de bekomen verwondin gen overleden. DOODSLAG. De arbeider J. Smeets, los werkman bij do Gobr. Van den Berg, aannemer te Weert. te Loos Cgem. Bocholt) in België, doodge slagen. De overledene is gehuwd en vader van eenige kinderen. Hot parket van Hasselt stelt een onderzoek in. Van den dader of da ders is nog niets bekend. TE WATER GEREDEN. Bij het naar binnenrijden van een truck met aanhangwagen is de 21-jarige J. van Dijk in de Ilaven te 's-Hcrtogenbosch gere den en verdronken De chauffeur heeft nog kans gezien uit de cabine te komen doch hij is waarschijnlijk door de koude bevangen, waardoor hij geen verdere jjogingen om zich zelf te redden kon doen. VERDUISTERING. De politie te Hoogeveen heeft aangehou den een kantoorbediende van de E D S. M. te Hoogeveen verdacht van verduistering van ongeveer f 16.000. ten nadeele van die maatschappij Na verhoor is verdachte in arrest gesteld „Gaan jullie nu al naar huis?" „Jantje zegt dat hij nog honger heeft, me vrouw, en nu wou hij naar huis om nog een paar boterhammen te kunnen eten (Passing Show). BUITENLANDSCH GEMENGD. EILAND IN ZEE VERDWENEN. Het P/a K M lange en 1 K.M. breede Grieksche eiland Leukas, begroeid met pal men en olijfboomen, is plotseling in zee verdwenen. Er zijn geen menschenlevens te betreuren. Men neemt aan, hier te doen te hebben met een aardbeving van zeer grooten om vang e MISLUKTE RECORDPOGING. De Fransche vliegers Le Brix en Doret hebben poging om met het vliegtuig Trait d'Union het wereld-duurrecord op hun naam te brengen, wegens gebrek aan ben zine moeten opgeven In 52 uur en 20 minu ten hebben zij 7700 K.M. afgelegd. Zij had den nog slechts enkele honderden kilometers af (e leggen om het record le breken. WEER GEVAARLIJKE GASSEN IN DE MAASVALLEI. De Libre Belgique deelt mee, dat Vrijdag avond een golf van gifgassen zich opnieuw verspreid heeft in de gemeenten Filleur en Solessin in de Maasvallei. Een dertigtal personen werden onwel Hel parket van Luik heeft zich ter plaatse begeven. OPGRAVINGEN TE JERICHO. Prof. Garstang, de leider der expeditie, die nabij Jericho, opgravingen verricht, deelt mede, dat weer een toren en een poort van de oude stad zijn uitgegraven. Aan de Zuid zijde heeft men een aantal nissen ontdekt, die dateeren van tweeduizend jaar voor Christus. In deze nissen heeft men nog tarwe, brood en andere voedingsmiddelen ontdekt. De huizen, die op deze plaats hebben gestaan, zijn waarschijnlijk afgebrand ter wijl zij nog in gebruik waren. Voorts heeft men nog een fragment van een muur ont dekt, die nog ouder moet zijn dan de muren van het Bijbelsche Jericho. BRUTALE OVERVAL OP EEN BANKLOOPER. Zaterdag heeft in het filiaal van de Darm stadter und Nalionatbank in de Hermann- strasse te Neuköln een brutale roofoverval plaats gehad. Een kaslooper, die juist bij de Rijksbank 10000 Mark had gehaald, werd in den jrang van het filiaal door een onbe kende. die hem een revolver voorhield, aan gehouden Hem werd bevolen zijn handen omhoog le houden, doch toen hij daar niet aan voldeed, werd hij door een tweeden indringer met een zwaren sleutel op het hoofd geslagen, zoodat hij bloedend in el kaar zakte De beide roovers grepen de por tefeuille met het van de bank gehaalde be drag en namen daarmee de vlucht. Zij slo ten de huisdeur achter zich, want op het hulpgeroep van den kaslooper, verschenen uit de kantoorlokalen de bankbedienden, die echter de gesloten huisdeur niet konden openen om de roovers te achtervolgen. Dezen vluchtten in een auto, waarvan hel nummer genoteerd kon worden. De kasloo per, die bij den overval bovendien 'n vinger had gebroken, moest in een ziekenhuis wor den opgenomen. ZWARE SNEEUWSTORMEN. Sedert Zaterdagavond wordt geheel Dene marken geteisterd door een zwaren sneeuw storm, die overal groote verwoestingen aan richt. Op hot eiland Seeland ligt de sneeuw op verschillende plaatsen 3 tot 4 M. hoog. Op tal van plaatsen zijn telefonische en telegrafische leidingen volkomen vernield. Het verkeer op de meest private spoorbanen en op alle electrische verkeersverbindingen moest worden stopgezet, daar de sneeuw metershoog ligt. Op Jutland en Fuenen hcerschen gelijke omstandigheden. Do expressetrein KopenhagenJutland is met 4 uur vertraging aangekomen. Tusschen Aalborg en Kopenhagen zijn de telefoonver bindingen verwoest. Te Aarhus moest zelfs het tramverkeer worden stopgezet. Te Randers heeft de sneeuwstorm groote overstroomingen veroorzaakt. In enkele straten staat het water in le woningen 1 M. hoog Te Odense heeft de storm hoog water veroorzaakt Daar gevaar bestaat voor door breken van den dijk zijn alle beschikbare hu'pkrachten ontboden om het gevaar te keeren. Alle treinen van Kopenhagen ver trekken. voor zoover zij nog vertrekken kunnen, met groote vertraging Reddings colonnes hehben alleen reeds in de omge ving van Kopenhagen eenige honderden auto's uit de sneeuw bevrijd Hel vries) en men verwacht nog meer sneeuwstormen. PREDIKBEURT. BOSKOOP. Salvalori. Dinsdagnam. 7 uur (bidstond voor het gewas), de heer De Jonge. NED. HERV KERK. Beroepen Te Tweede lixloermond. C. J. Laarman, cand en hulpprediker te Eind hoven. Bedankt: Voor Streefkerk, J. van Veen. te Muiderberg Ds. H. J. ROOSEBOOM. Ds. II J. Rooseboom, Ned Herv. predi kant le Delft, was gisteren volgens het Hhld., veertig jaar in functie; op 29 Maart zal hij afscheid nemen wegens verkregen emeritaat In 1891 predikant geworden der Ned. Herv. Gem. te Varilc heeft hij deze ge meente ruim vier jaar gediend, toen kwam hij te Delft Hij is er o m voorzitter van de Chr Ziekenverpleging (ziekenhui» Bethel), voorzittend-regent van het „Geref. Weeshuis" en ook van de „Stichting der Fundatie van de Vrouwe van Bpnswoude", verder leeraar in het Hebreeuwsch aan het Gymnasium Voorts is d9 R. hoofdbestuurslid van het Nod Zendingsgenootschap, secretaris-bi bliothecaris van de atd. Deltt van het Ned. Bijbelgenootschap, enz enz. Na zijn emeri taat zal hij zich le Baarn vestigen. VRIJE KATHOLIEKE KERK IN EUROPA. Bisschop Wedgwood's toestand iets verbeterd. Naar wij vernemen is in den toestand van Mgr. Dr; J .1 Wedgwood, bisschop commissaris voor Europa voor de Vrije Ka tholieke Kerk, die wegens ziekle naar En geland is vertrokken, een lichle verbetering getreden. Hij zal voorloopig zijn werk echter niet kunnen hervatten In verband hiermede heeft de voorzit tende bisschop C W Leadbeater^als waar nemend bisschop-commissaris voor Europa aangewezen de Bt. Rev. F W. Pigott, Re gionaris voor Groot-Brittannië en Ierland, terwijl als waarnemend regionaris voor Ne derland, Denemarken, IJsland, Zweden, Noorwegen en Finland zal optreden de suffragaan bisschop Mgr. J. H Bonjet De leiding over de kerken in Duitschland. Oos tenrijk. Hongarije, Polen »n de Balkanlan- den is opgedragen aan Mgr. J Cordes le Weenen en die van de kerken in Frankrijk België. Zwitserland en N Afrika aan Mgr. Dr E Nijssens te Brussel. RECLAME. LEIDEN - STATIONSWEG No. 17 TELEF. 1872. 122 (Zitting van hedenmiddag.) Voorzitter, de burgemeester, mr A. v. d. Snnde Bakhuyzen Afwezig met kennisge ving de heeren v. Es. v Rosmalen en Kui- wnhoven. Na goedkeuring der notulen doet de voor zitter mededeeling van eenige missives van Ged. Staten houdende goedkeuring van raadsbesluiten etc. De heer Romijn krijgt verlof voor zijn interpellatie inzake de Zondagsweltoepassing voor de volgende vergadering. AGENDA. lo. Voorstel in zake het sluilen van kas- geldleemngen. gedurende het 2e kwartaal 1931. (48) Conform besloten. '2o. Voorstel tot verhuring van een 3-tal lokalen van het voormalig schoolgebouw aan de Pieterskerkgracht No. 9, aan de Ver- eeniging tot Verbetering van het Lot der Dlinden. (49) De heer ELKERBOUT wijst op de moei lijkheid voor dp muziekvereenieing. hieruit ontstaande. I? daaraan niet tegemoet te komen? Wethouder SPLINTER zegt dat wellicht een oplossing is te vinden Bovendien het is een tijdelijke kwestie. Conform wordt dan besloten. 3o Voorstel: a om een stukje grond, gelegen aan het einde van de Zwijnhoornsleeg niet meer voor den oppnbaren dienst bestemd te ver klaren b tot verkoop van het sub a bedoeid stukje /rrond. aan H Brandt. (50) Conform besloten. 4o Voorstel lot verkoop van een gedeelte berm met daarbij behoorende halve sloot, langs den Haarlemmertrekvaartweg onder Noordwijkerhout. aan J Butot. (51) Conform besloten. 5o Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de verzekering op premicr-nsquevoorwaarden van in het Ste delijk Museum „de Lakenhal" aanwezige of nog le plaatsen schilderijen en andere voor werpen van waarde. (52) Na een opmorking van den heer v. ECK wordt conform besloten. Do heer v. Eek informeerde of hel volle bedrag wordt vergoed oï hoogstens 2 ton De voorzitter zegt, dat het laatste het geval is. Go. Vuorstpl in zake de instelling van een tweede commissie tot wering van sijhool- verzuim. (53) Conform besloten. Benoemd worden in de le commissie de heeren D. Bosma. P G Hoeks, J. Schouten, N B. M. Vreeburg, A. B. Mulder, H. van Woudenberg en A A. Wijnnobel. In de 2e commissie de heeren W F. de Bree, A J. den Hollander, J H A. Maiders, C. Mulder. W E. Wolvers. N v. L Heuvel en G. J. v. d Ploeg. (De zifting duur! voort). Zaterdag a.s. zal het 40 jaar geleden zijn, dat de heer H. Muller, handzetier bij de N.V. Boek- en Steendrukkerij Edu.ivd IJ do alhier, bij deze firma in dien*'. IraJ. BINNENLAND. ONDERSCHEIDING Dr. A. F. PHILIPS. Wij vernemen, dal dr. A. F. Philips le Eindhoven door de Jougo-Slavische regee ring is benoemd tot commandeur in de orde van Sant-Sava. BRAND. Zaterdag is te Oosterzee nabijLemmer afgebrand de boerderij in eigendom en be woond door S Meester Een belangrijke partij hooi en een groot gedeelte van het meubilair, werd door de vlammen verteerd. Het vee werd echter gelukkig gered. De oorzaak van den brand is onbekend. Alles is verzekerd. HOLLANDSCHE DISCONTEERINGSBANK. Een eisch tot schadevergoeding. Naar wij vernemen, is door de trustee van obligaiiehouders van de N.V. Holland sche Discónteeringsbank bij de rechtbank le Amsterdam een vordering aanhangig ge maakt tegen de vroegere commissarissen dier Bank en tegen de Bank zelve, die in liquidatie is. Gevorderd wordt aan schadevergoeding een bedrag van 1 millioen gulden, zijnde ihet totaalbedrag der obligatielening ten behoeve dezer bank uitgegeven. Dezer dagen zal de zaak op de rol der rechtbank worden gebracht VROUW ZWAAR GEWOND. Zaterdagavond liep langs het Zaailand te Leeuwarden de 42-jarige Grietje Hiemstra. Flolseling werd zg onder de bedreiging: Ik steek je dood", door haar vroegeren kost ganger aangevallen met een mes, waarmee hij de vrouw zware wonden toebracht, o.a. een wonde van 4 cm. in het linker dijbeen, een verwonding van de kaak onder het oor en een wonde aan de linkerhand, waar een slagader was getroffen. De getroffeü vrouw werd in een café binnen gedragen, waar zij voorloopig werd verbonden, waarna zij naar het Stadsziekenhuis is overgebracht. De politie had den dader inmiddels aangehouden en het met bloed bevlekte mes is beslag genomen. Uit een voorloopig onderzoek bleek, dat de aangehoudene reeds vroeger de vrouw had bedreigd, omdat zij hem niet meer als kostganger wilde hebben Hbld. o ZOMERDIENST LUCHT VERKEER. Gemeld wordt: Er wordt aan herinnerd, dal in tegenstelling met vorige jaren, toen de eerste periode van den zomerdienst voor het luchtverkeer in de eerste dagen van April aanving deze dienst dit jaar reeds op 1 Maart van kracht is geworden. De dienstregelingen van en naar Londen, Brussel en Parijs ondergaan wijziging t Antwerpen wordl weder in het verkeer opgenomen. De Deutsche Luft Han=a heropent haar luchtverbindiwr met het Roergebied. Mid den- en Zuid-Duitschland. Met ingang van 16 Maart wordt de ver binding op Scandinavië heropend. ITMUIDER TRAWLER VERGAAN? In aansluiting op ons bericht onder „Ge mengd Nieuws" betreffende het vergaan van een rermoedelrjk Nederlandsch schip op de kust van Schotland melde Keuter, dat men meent dat het hier een Umuider trawler betreft. Hel is niet mogelijk vast te stellen hoeveel personen a;n boord waren; waarschijnlijk zijn het 12 b 16 man De trawler is ge zonken en is aan de genade der rotsen overgeleverd. De b -nunning der reddings- bootcn van het district staat gereed om zich naar het wrak te h«geven wanneer de zee kalmer is De trawler is vergaan op een plek waar het zelfs bij kalm weer gevaarlijk is. RECLAME. X -SPECIALE aanbieding Coib castuwn otruxoi jJ<ORE VAAR STRaat POGING TOT OPLICHTINf De recherche u- Heerlen heeft Zuu avond nabij de oliemolen ie Bet- vrouw B T en den Duitscher N s Brunssum, aang-houden B-ide pe-< trachtten aldaar aan derden een hos heid cocaïne te verkoopen Ier waarii f. 7600 Bij onderzoek bleek echter, di geen cocaine was, doch een vrijwel Va loos product. Vervolgens hield 4e red, een auto aan Het bleek, dal deze auto le wachten op de aangehouden pst? In de auto werden door de recherche! ken tuto-cocame gevonden, eveneens verdoovingsmiddel. De chautteur vi auto, de Duitscher V V 0uit fc werd gearresteerd. Hij moet een en.i over de grens hebben gebracht De houdenen zijn ingesloten en zullen !si schikking van de justitie worden teste; Vrouw B. T is op het gebiei rai •cociine-handel een goede bekende CASSATIEBEROEP JAN HO VERWORPEN. Hedenmiddag heeft de Hooge Raai worpen het cassatieberoep van Jan i die in de Bennekomsche moordzaak het Gerechtshof te Arnhem is verw tot levenslange gevangenisstraf. KATWIJK AAN ZEE. LEZING VAN DEN HEER G. A. DE RIDDER. Rechtzinnig-godsdienstig - Politiek-lik Uitgenoodigd door de afd. Katwijk Liberale Staatspartij ..De Vrijheids!) berustte de leiding in Casa Cara in hi van mr A. N Molenaar van Wass voorzitter van rléfjiStaten-Centrale L In het principVele deel van zijn" zeide spreker o.m. het volgende. Wat verstaan wij onder Christendc De zaak is bij de Christelijke pa r.iel zoo eenvoudig. Spr. leest het ken kende gedeelte voor uit het programro de A.-R. partij. Dit is zuiver subjectii gauw deden zich de moeilijkheden toen Dr. Kuyper overleed. Spr. leest 00 kenmerkende gedeelte voor uit het pro ma der Chr. H Unie. Volgens spr. ka deze uitspraak geen richtsnoer gevi politiek gebied. Met alle respect voo menschen, die deze programma's in zetten, is het niet te verwonderen, dat parlijformalie leidt tot grenzenlooze warring Zoodat we telkensweer 01 partijen krijgen als die van LiogbeeK Kersten. Als het te doen is om de hoe- van het Christendom moeten wij door le dringen tot het wezen der zaas. is dat Christendom? Dat kunnen wij in velerlei vormen. In al die kerken van het Goddelijke dat blijft en het menschelijke dat vergaat. Het is verwezenlijken in een formule of in litieke partij. Er is een zoeken naar zekerheid. Er is een groote Iwijfeni heid, verwarring der geesten, "oor geest verrijst altijd hel beeld van Christus. Het Christendom is. Gode zij meer dan een Kerk. Wie het aanraa er door bekeerd. Het Christendom - wat ons spreekt van het betere, e iets een zuurdeesem, als een mosterdzaad Dat Christendom i9 van een levens* uiuisicmiimj - ij lal bende kracht, het heeft onze were, vernieuwd, het heeft op onze 6e- ingewerkt. Dat Christendom is mei werkt, het is eeu kracht, die die wij allen kunnen verbinden heerlijke gestalte van Christus. Dat Christendom heeft ach menleving geopenbaard, dal gajit ook niet om buiten het hbe- omgekeerd Verwerpt de gedacnte, strijd zou beslaan tusschen Cnrn Liberalisme. Die twee zijn niet e - L-, lir zun er. die het liberalisme ni kunnen zien dan een reyoli't'ons als kind van het rationalisme"lf weet van het Liberalisme krachi. weel dat dit niet zien is Spr haalt aan het ideali5®*™^ Duitschen wijsgeer Kant Ch-,s geen verstarring, wie het w „e",. ïl formule, wil het verstikken Dow litiek de verderfelijke theonfn Ir ons land zeer verdeeld geworden dat er een e.inde komt aan de politiek. rjja Spreker was even voor hel "ve jhr. de Savornin Lobman aan -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1931 | | pagina 6