J. P. KOOREMAN llORLOGES Assistent-Boekhouder TELEGRAMMEN. LAATSTE BERICHTEN. STADSNIEUWS. BINNENLAND. SPORT. RECHTZAKEN. VISSCHERIJBERICHTEN. BEURSOVERZICHT MARKTBERICHTEN. GEVESTIGD: ANTOON BRINKS WT ATTENTIE! WEERBERICHT. Barometerstand. Het dikke pijltje geeft den stand aan van hedenmiddag 3 uur. Het dunne pijltje geeft den stand aan van gistermiddag 3 uur. Gistermiddag 3 uur: 753. Hedenmiddag 3 uur: 756. TELEGRAFISCH WEERBERICHT naar waarneming in den morgen van 19 Nov., medegedeeld door het Kon. Ned. Meieorol. Instituut .e L)e Bilt. Hoogste stand 765.0 te Marseille. Laagste stand 739.9 te Valencia. Verwachting tot den avond van 20 Nov.Matige tot krach tige Zuid-Westel. tot Zuid-Oostel. wind. Be trokken tot zwaar bewolkt. Aanvankelijk regen. Later opklarend. Veel zachter 'n het Noorden; in het Zuiden zelfde tempe ratuur. LUCHTTEMPERATUUR. 9 uur voorm.: 4 gr. C. (39 gr. F.). 12 uur 'smidd.5 gr. C. (41 gr. F.). 3 uur nam.: 5 gr. C. (41 gr. F.). HOOGWATERTIJDEN TE KATWIJK a. Z. Hoogste stand des voorm. te 2 u. 50 min. Hoogste stand des nam. te 3 u. 11 min. LICHT OP VOOR FIETSERS e.a. Donderdag 4.35 n.m. tot 7.02 v.m. HONGARIJE. Na 11 jaar gevat Te Misketb is de reeds sederl 11 jaar ge zochte dr. Ludwig Donjan gearresteerd, die in 1919 in opdracht van de communistische Hongaarsche volkscommissarissen Volmy en Szamuelvi te Telna werkzaam was en op 29 Januari van dal jaar den gemeente arts dr. Baranyay en den 19-jarigen Jose Vas liet terechtstellen. Bovendien wordt hij er van beschuldigd verscheidene kastee- len te hebben laten plunderen, tol mishan delingen te hebben aangezet en groote hoe veelheden Oostenrijksche bankbiljetten te hebben vervalscht. SPANJE. De onrust nog niet geëindigd. Gisteren heeft de politie te Madrid mede- deelingen ontvangen, dat de communisten zouden trachten, de staking in de hoofdstad opnieuw te doen uitbreken. In verband hiermede werden tevens ge ruchten over Putsch-pogingen opgevangen. De politie heeft daarop alle beschikbare krachten en de marechaussee uit de omlig gende provincies gemobiliseerd en houdt thans al deze troepen gereed. Madrid maakt den indruk van een bele gerde stad. Bij de toegangswegen tot Madrid worden alle automobielen, vrachtwagens, enz., onderzocht, of zij ook wapens bevatten. In de voorsteden wonlen zelfs de, voetgan gers op wapens gefouilleerd. Tot nog toe is de rust in de hoofdstad echter niet verstoord. Te Barcelona is het werk hervat. Nog niet te Sevilla en Alicante, waar het tol bot singen kwam. RUSLAND. Boecharin onderwerpt rich Vonnissen te Bakoe. Naar uit Moskou gemeld wordt, heeft de voormalige voorzitter van de communisti sche internationale, Boecharin, de leider der rechtsche oppositie, zich in een schrij ven aan de besluiten van de partijleiding onderworpen. In dit schrijven geeft Boe charin toe, dat hij de besluiten van het laatste partijcongres heeft misbruikt en ge tracht heeft binnen de partij een nieuwe politieke fractie te stichten, teneinde de partij te dwingen een nieuwen koers in te slaan. Hij verzoekt de partij hem zijn fou ten te willen vergeven Hij zal zich aan alle besluiten van de partij onderwerpen. Bovendien is hii berpid de centrale controle commissie van de communistische parry verdere mededeelingen te doen over zijn betrekkingen tot de rechtsche oppositie. Wegens verboden handel in Russisch geld zijn te Bakoe 3 Perzen en een Rus ter dood veroordeeld, en 13 Perzen tot zware gevangenisstraffen, terwijl hun goederen zijn verbeurd verklaard. VEREENIGDE STATEN. Er vroep bij. Gelei op hel verlies bij de jongste verkie zingen, heeft de republikeinsche partij op aanraden van Hoover reeds thans een per manente organisatie opgericht om de ver kiezingen van 1932 voor te bereiden. BRAZILIË. De regeeiing gebiedt loonsverhooging. De regeering heeft machtiging gegeven tot het afgeven van paspoorten naar Europa aan Washington Luiz. Mello Viano, vroeger vice-president der republiek en andere lei ders van het vroegere bewind. Naar de correspondent van de „Times" te Rio de Janeiro meldt, heeft de Braziliaan- sche regeering een verordening uitgevaar digd, volgens welke de loonen van het per soneel in alle fabrieken en industrieele ondernemingen met 6 pCt. moeten worden verhoogd, waarbij 't loon zal gelden voor een werkweek van 40 uur. JAPAN. Weer opstand op Formosa. Naar de Japansche bladen melden, zou den op het eiland Formosa nieuwe onlusten zijn uitgebroken. In het gebied, waar den opstand onlangs de kop werd ingedrukt, hebben rebellen politiestations overvallen en verscheidene beambten gedood. De Japansche regeering heeft onverwijld een vliegtuigeskaler naar Formosa gediri geerd om een strafexpeditie te ondernemen. De Japansche verliezen zouden zeer tal rijk zijn. DE REGEERING VAN THüRINGEN. WEIMAR, 20 Nov. (V.D.) De Thüring- sche Landdag heeft gisteren een natiotiaal- socialistische motie van vertrouwen in de gehcele ThuTingsche regeering aangenomen met 28 steramen van de rechtsche partijen en de Duitsche volkspartij tegen 25 stem men. Naar aanleiding van de sociaal-de mocratische motie van wantrouwen tegen den minister president dr. Frick en den staatsraad Marschler ging de Landdag over tot de orde van den dag. Een communis tisch voorstel tot ontbinding van den Land dag vond geen meerderheid. DE „DO X" GESTART NAAR LA CORUNA. BORDEAUX. 20 Nov. (V.D.) De Duit sche Dornier vliegboot Do X is hedenmor gen te half elf van zijn ankerplaats op de Gironde bij Bordeaux opgestegen en gestart naar La Coruna- De afstand van Bordeaux naar La Coruna bedraagt ongeveer 750 K.M. BRUTALE ROOFOVERVAL. WITTENBERG, 19 November (V.D.) He denmorgen heeft bij het filiaal van de „Reichsbank" te Wittenberg een brutale roofoverval plaats gevonden. Twee postbe ambten hadden opdracht een bedrag van 54.500 Mark aan postgelden van het post kantoor bij het bankfiliaal te deponeeren. Plotseling drongen toen de postambtenaren het bankgebouw wilden binnengaan 4 a 5 gemaskerde mannen op hen toe en tracht ten de riemen van de leeren tasschen, waarin het geld geborgen was. door te snijden. De postambtenaren grepen naar hun gummi-knuppel en een hunner slaagde er in een der roovers een revolver uit de hand te slaan. De roovers verdwenen met de tasschen met inhoud in een gereed staande auto. die het registratie-nummer van het Berlijnsche politie-presidium I A droeg, in de richting van Berlijn. VIER PERSONEN GESTIKT- PARIJS. 20 Nov. (V.D.). Een ernstig geval van kolendampvergiftiging vond in den afgeloopen nacht plaats in een oude- lieden-gesticht te Mamers bij La mans. De kolendamp ontwikkelde zich in een kachel, die geplaatst was naast de gemeenschappe lijke riaapzaal van een aantal oudelieden. Waarschijnlijk door de deurspleten is de kolendamp van de gang de slaapkamer bin nengedrongen Toen het personeel heden morgen ontwaakte, vond men van de ver pleegden vier dood in bed, terwijl de overi gen met ernstige vergiftigingsverschijnselen naar een ziekenhuis moesten worden over gebracht. EEN FRANSCHE BANK IN MOEILIJKHEDEN. PARIJS, 19 Nov. (Ned. Tel. Ag.) De „Temps" meldt uit Lyon, dat de Banque Despeyreux. waar vooral de kleine luiden en de katholieke geestelijkheid haar pennin gen in bewaring gaf, haar loketten *heeft gesloten. Per biljet heeft zij bekend ge maakt, door de tegenwoordige crisis tijdelijk niet in staat te zijn aan haar verplichtingen te voldoen. Men is er echter van overtuigd dat de oorzaak moet worden gezocht in spe culaties aan de beurs. De activa zouden 1.8 milloen francs bedragen, het ongedekt pas sief acht millioen De bank betaalde zeven procent rente. DE POOLSCHE REGEERING. WARSCHAU, 20 Nov. (Ned. Tel. Ag.) Ge ruchten omlrent een wijziging in de regee ring doen hier de ronde. Generaal Pilsoedaki zou zijn ambt neer leggen, en slechts de portefeuille voor oor log behouden. Ais opvolger van Pilsoeski als minister president noemt men den tegenwoordigen minister zonder portefeuille, overste Beek. DE TORNADO IN AMERIKA. OKLAHOMACITY. 20 Nov. tReuter). Het aantal slachtoffers der tornado is thans reeds gestegen tot 25 dooden en ongeveer 100 gewonden. AANBESTEDING. Vanwege den Rijksgebouwendienst werd heden aanbesteed het vergroeien en verbou wen van het gebouw voor geologie en mine ralogie aan de Garenmarkt alhier. Laagste inschrijvers waren C. van der Lelie en A. J. Kantebeen alhier voor f. 163.425.— DE OFFICIEELE SPELLING. Naar aanleiding van het schrijven van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, waarbij eenige wijzigingen in de spelling werden toegestaan, zoodat voortaan in de verbuigingsuitgangen vóór mannelijke woorden, behoudens wanneer deze een mannelijk individu aanduiden, de n mag worden weggelaten, heeft een aantal taaldocenten aan de Nederlaudsche Univer siteiten in een circulaire kenbaar gemaakt, dat h. i. de nieuwe regeling leidt tot tegen strijdige consequenties, waardoor dc ver warring op spellingsgebied slechts toe neemt. De onderteekenaars achten het conse quenter, de verbuigings-n te laten vervallen ook voor de namen van levende wezens van het mannelijk geslacht. Een voorschrift, dat inderdaad orde schept aldus onderteekenaars en tevens wetenschappelijk gerechtvaardigd is. zal de keuze moeten laten tusschen de oude geslachtsonderscheiding, berustend op een fraditioneele „schrijftaal", en de regeling van de buiging volgens de Vereenvoudigde Spelling, die gegrond is op de beschaafd ge sproken taal. De circulaire is o.a. onderieekend door: prof. dr. J. H Kern. prof. dr. Albert Venvey, prof. dr. N. van Wijk, prof. dr. D. G. Hesse- Iing, dr. C. de Boer, dr. C. Serrurier, allen te Leiden. DE ZIEKTEWET. Dezer dagen is te Utrecht een 2de verga dering van een aantal bedrijf9vereenigingen tot uitvoering van de ziektewet gehouden in zake nadere aaneensluiting en contact. Voorloopig werd besloten tot de oprichting van een bond van bedrijfsverenigingen. Do definitieve oprichtings-vergadering zal half December gehouden worden. De con cept-statuten werden besproken en voor loopig geregeld. Belangrijke besluiten inzake gemeenschappelijke regelingen werden uit gesteld tot een volgende vergadering. VERHUISAUTO IN BRAND. De bestuurder om het leven gekomen. De verhuïsau/to van den heer R. Hage- nouw te-Groningen, is vannacht te ongeveer één uur op weg van Winschoten naar Gro ningen bij Hoogezand in brand geraakt. Toen de heer H. de auto iu het Winschoter- diep reed. om te trachten het vuur te dooven, is hij om het leven gekomen. De heer H. was 30 jaar oud en laat een vrouw en twee kinderen achter. BRAND. Gisteravond is de groote boerenhofstede, bewoond door H. Schotanus te Doniaga (Fr.), eigendom van de freules Eisinga te Leeuwarden, vermoedelijk tengevolge van hooibroei tot den grond afgebrand. Vijf en vijftig stuks hoornvee, een belangrijke partij hooi en veel meubilair, alsmede landbouw werktuigen. gingen bij den brand verloren. Vannacht is te Uithoorn door tot nu toe onbekende oorzaak brand uitgebroken in het complex fabrieksgebouwen van de N V. Uithoornsche Baconfabrieken. De brand werd het eerst ontdekt toen de vlammen reeds naar builen sloegen, en is ontstaan in de rookerij bij de worst fabriek. Enkele roo- kerijen alsmede een gedeelte van den nieuwbouw zijn geheel afgebrand Ook de korten tijd geleden nieuw ingerichte instal latie der worstfabriek ondervond nadeelige gevolgen van den vuurgloed. Groote kwan titeiten worst en ham gingen verloren. D? totale schade kan nog niet onmiddellijk worden vastgesteld, doch wordt door verze kering gedekt. Persoonlijke ongelukken kwa men niet voor. De brandweer van Uithoorn, die over slechts één motorspuit beschikt, stond be trekkelijk machteloos tegenover het vuur en bepaalde zich tot het nathouden der aan grenzende fabrieksgebouwen. Tegen zes uur was men den brand die te ongeveer half drie uitbrak, meester. Een gedeelte van het bedrijf, dat 35 arbeiders omvat, staat stil. AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN. De kunstschilderes, mevr. A. van Thol Ruys, in de Franklinstraat 171, te Den Haag, die gisteren ernstige brandwonden bekwam (men zie onder „Gemengd Nieuws") is aan de gevolgen overleden. Het derde retourvliegtuig is te Cairo aangekomen. LAWN-TENNIS. Mei. K. BOUMAN NAAR NEDERL.-INDIE. Mej. K. Bouman, die onze Hollandsché tennisreputatie steeds zoo schitterend heeft hooggehouden, zal binnenkort uit ons land vertrekken Zij heeft zich n.l. verloofd met een Zwit- sersch ingenieur, den heer Tiedemann uit Zürich, die als employé van de Bataafsche Petroleummaatschappij wordt uitgezonden naar Nederlandsch-Indiê. In het begin van 1931 zal het huwelijk voltrokken worden en vertrekt het echtpaar naar Palembang. HAAGSCHE RECHTBANK. Vrijgesproken werd de 20-jarige loopjon gen H. R., uit Leiden, die terecht had ge staan wegens meineed. DE MOORD OP Mei. KOPERBERG. Hoek tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Het Gerechtshof te Arnhem heeft heden arrest gewezen in de zaak tegen Jan Hoek te Ede. verdacht van den moord op mej. Koperberg, gepleegd onder Bennek om. in Februari j.l. Het Hof heeft op formeele gronden het vonnis van de Arnhemsche Rechtbank, waartegen verdachte in beroep was ge komen, vernietigd. In het arrest releveert het Hof de door getuigen afgelegde verklaringen en wordt gewezen in de eerste plaats op de verkla ring van mej. Boerwinkel, dat zij in den verdachte den dader heeft herkend, welke verklaring wordt aangevuld door de ver klaringen van dertien andere getuigen, o.w. den deskundige Dr. Hesselink. Verdachte is steeds blijven ontkennen, doch desniettemin overwoog het Hof, dat door het aangevoerde bewijsmateriaal het ten laste gelegde is be wezen. n.l. doodslag, voorafgegaan door een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om hij betrapping op heeterdaad zich zelve straffeloosheid te verzekeren. Het Hof achtte het ten laste gelegde wettig en overtuigd bewezen en veroordeelde Hoek overeenkomstig den eisch van den Procu reur-Generaal tot levenslange gevange nisstraf. De verdachte hoorde het voorlezen van het arrest kalm aan. IJMUIDEN, 20 Nov. VISCHPRITZEN. Tarbot per K.G. f. 1.400.95. Tongen f. 2.55—1.70. Griet per kist van 50 K.G. f. 6034. Groote schol f. 48—47. Middel schol f. 52. Zetschol f. 58—51. Kleine schol f. 40—18. Schar f. 24—16. Roggen per 20 stuks f. 35—25. Pieterman en Poontjes per kist van 50 K.G f. 16. Groote schelvisch f. 74_58. Middel schelvisch f. 5647. Klein- middel schelv. f. 3026. Kleine schelv. f. 22.50—9.50. Kabeljauw p. kist van 125 K.G. f. 126100. Gullen per kist van 50 K.G. f. 398.50. Wijting f. 9.507. Lengen per stuk f. 6.852.57. Aangevoerd 186 kisten versche haring. Prijzen f. 13.50—13 per kist. Aangekomen de stoomtrawlers: IJM 405, met 27 last pekelharing; IJM 324, met f. 1219; IJM 2, met f. 4065; IJM 175, met f 2720; IJM 9, met f.4994; IJM 43, met f. 1583IJM 374, met f. 4501IJM 64, met f. 1413; IJM 238, met f. 1783; IJM 85, met f. 2729: IJM 290, met f. 2757; IJM 90, met f. 1281; IJM 65, met f. 1803; IJM 24, met f. 1709; IJM 12, met f. 2052. IJM 5, met f. 1375; IJM 103, met f. 1590, de Eng. drifter LT 1136, met f. 1756; en de loggers KW 79, met 391 en KW 158, met 80 kantjes voor Katwijk. De KW 158, had een defecte motor. AMSTERDAM, 20 Nov. Een kalme doch vrij vaste markt. Kon. prijshoudend. In dustriefondsen aan den vasten kant. Suiker waarden vast. Rubberaandeelen iets hooger Tabakken gedrukt. Mijnwaarden en S^heepvaartaandeelen verwaarloosd. Ame- rikaansche fondsen iets hooger. De affaire op de Amsterdamsche beurs was heden enbeteekenend er waren feitelijk al leen Koninklijke die een regelmatigen han- d'-i ie aanschouwen gaven. De tendenz was t°n opzichte van gisteren iets verbeterd doch van een koersherstel was niel veel te bemerken. Ter beurze verluidt, dat de Ko ninklijke met een 4 1/2 pCt. obligatie-emissie zal komen tegen een koers van 90 1/2 pCt. om te voorzien in de betaling van het in terim-dividend. waarmede enkele 10-tallen millioenen guldens gemoeid zijn. Het be stuur heeft echter ontkend, dergelijke voor nemens te koesteren. De buitenlandsche soorten golden eerder wat lager. Industrieele fondsen hadden een zeer kalme markt. De Phrlips-aandeelen liepen na iets faseren inzet, weer tot 220 rCt op. Margarine Unies haalden het gisteren ge leden verlies weer in. Aku-wa-arden bleven op peil. De Accoustiek-aandeelen waren nauwelijks veranderd Voor Suikerwaar- den bestond een gunstige tendenz, on danks de lagere suikernoteeringen in New- York en Londen. H V. A.'s monteerden tot boven 280 pCt. en ook verschillende minder courante soor ten liepen wat op. De verwachtingen, dat de a.s. suikerconferentie gunstige resultaten zal opleveren, zijn dus wel hoog gespannen. Rubbers waren niet slecht van toon, daar de rubberprijs vast blijft en een kleine ver betering in den marktprijs schijnt te zijn gekomen. Tabakken waren kalm en golden eerder wat lager. Mijnwaarden en Scheepvaart* aandeelen waren veronachtzaamd. Prolongatie1 1/4—1 1/2 pCt. WISSELKOERSEN. Engeland 12 07 7/16, Duitschland 59 24 1/2, Frankrijk 9.76 1/2. België 34.67 1/2, Zwit serland 48 19, Oostenrijk 35.021/3, Dene marken 66.50, Zweden 66.75, Noorwegen 66.50, New-York 2.46 5/8. LEIDEN, 19 November. Noteering Coöp. Groenten-, Fruit, en Bloemenveiling-ver- eeuiging Leiden en Omstr." Andijvie f. 0.601.40, Kroten 121 Bloemkool I 1019; Bloemkool.il 210; Roode Kool 3—8; Savoye Kool 49, Groene Kool 26; China Kool 24; Pie'oreelio 12; Pxei 12.40; Selderie 1.102 90; Kropsalade 16.60; Knolseiderie 23 j Wortelen 812. Alles per 100 stuk?. Krolen f. 24; Kroten, gek 610; Snij- boonen 5760; SlokbooneD 65, Spinazie 18—25. Spruiten I 711; Spruiten II 25; Aordan tien 45. Alles per 100 Kilo. BARNEVELD, 20 Nov. Eiermarkt Aan gevoerd 400.000 eieren, prijs f. 9.0010.00 per '00 stuks. BOSKOOP. 19 Nov. Rozen: Phoeibc 75— 1.00. Rosalandia 1.00—1.30. Golden Ophelia 821.12. Bult erfly 911.26. Ophelia 77 1.22. Columbia 1.301.50. Pierson 80. Had. ley 1.10—1.90. Claudius Pernet 1.50—2.00. Else Poulsen 39. Kilham 1.30—1.50. Florex 1.40—1.50. Germania 84—1.08. Gemengdo rozen 213S. Diversen Asparagus 29. Chry santen. gr. bloemig 1.502.10, id. tros 44 58. Primula 12 et. Alles per 10 stuks. GOUDA. 20 Nov. Veemarkt. Aangevoerd ia totaal 2230 stuks waarvan 221 slacht- varkens. Vette van 23 tot 24 et per pond levend met 2 pet korting. Londensche van 21 tot 22 ct. per pond, levend met 2 pet. korting. Zouters van 23 tot 24 ot. per pond levend met 2 pet. korting. Magere varkens f. 2540 per stuk. 430 stnks. 1269 biggen f.8 tot f.14 per stuk. 16 runderen, f.300 tot f. 400 per stuk. 41 nuchtere kalveren f.14 tot f.20 per stuk. 127 schapen f.22 tot f. 27 per stuk. 26 bokken en geiten f. 2 tot f. 5 per stuk. Handel alle soorten matig. Aanvoer 264 partijen kaas. Prijzen le kw. met rijksmerk f. 4346. 2e kw. met rijksmerk f. 38—42. Zware f. 48. Han del vlug. Aanvoer 152 partijen eieren. Kipeieren f. S.5010; eendeieren f.67. Per 100 stuks. Handel matig. Aanvoer 1011 ponden boter. Goeboter f. 0.85— 0 95. Weiboter f. 0.75—0.85. p. p. Handel matig. Coop. Z. Holl. Eierveiling. Aangevoerd 20300 kipeieren. Prijzen 5658 K.G. f.8.70 -9.50; 58-60 K.G. f. 9.60—10; 60—62 K.G. f. 10.10: 62-64 K.G. 10.40. Bruine- eieren f. 9—9.80. Kleine eieren f. 5.20— 7.90. Eendeieren f. 6 107.20. VOORSCHOTEN, 20 Nov. Kippeneieren f. 9.30—11.20 p. 100. Eendeneieren f.6 60 7.90. Kuikeneieren f. 7.108.60. Hanen f. 1.101.65 p. stuk. Kippen f. 0.901.65. Advertentiën. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van oen Dochter 3642 INGEBORG. C. L. v. DAM. M. v. DAM-STOLZE. Diaconessenhuis, 20 November 1930. TANDARTS 3602 BREESTRAAT No. 109 Spreekuren 91, 25. Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond 78 uur. DONKERSTEEG 14 GOUDSMID HORLOGERIE EIGEN ATELIER. 2100 Wegens familie*omstandig heden kan Ds. LOCHER hedenavond géén Bijbellezing houden. 3600 DAGMEISJE gevraagd, voor halve dagen Oegstgeestsche Apotheek 5028a Kempenaerstraat 4 Gevraagd op Handelskantoor Sollicitatie's met opgave van opleiding, vorige werkkring(en) en verlangd salaris onder No. 3640 aan het Bureau v. d. Bh Je adres voor Kerstboomen Aangeb. gr. partij Kerst boomen v, 12 Meter, tegen lagen prijs; alle gekw. boomen J. v. HEIJNINGEN, Stations- weg 28, Bnssnm, Tel. 1921, Kan komen uitzoeken; telet liefst tusschen 68 u 's av. 3601 Voor het opbergen van kleine Zeil- en Motorj achten in overdekte loodsen is nog plaats open bjj 8451 H. A. AKERBOOM, Scheepswerf te Lisse. 8-1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1930 | | pagina 3