T PAKHUIS HALFJAARL. OPRUIMING GESLOTEN JONGEDAME Wegens geëindigd verlof 'E HUUR: HET HEERENHUIS Vacantie HET HUIS DER STOFFEN BOTERMARKT 18 KAMER(S) HEEL7ÖVERIÜSSEL noordwijk. noordwijk-binnen. oegstgeest. voorschoten. SPORT. vitesse in het noorden. INWONERS VAN LEIDEN AUGUSTUS AANBIEDING DE N.V. MAGAZIJN „HET ANKER" IS DE VOLGENDE WEEK WEGENS GEVRAAGD op HANDELSKANTOOR Concert. I Harmonie „Adolph Kol ping" gaf in de Lktent een concert Allereerst werd de L( gehuldigd en eèn marsch door het ftrpmaakt De concours-succesnummers r met belangstelling beluisterd J De Staatscourant bevat de Statuten |He N.V. Bloembollenkweekerij en Ex- handel voorh. Sauerbie.r alhier. 4 Aan het postkantoor alhier en de daar- ressorteerende bijpostkantoren werd wnde de maand Juli 1930 ingelegd eei^ aï van f. 14549.35 en terugbetaald een al van f. 5520:23. ït laatste door dat kantoor uitgegeven je draagt het nummer 6608. Door de belastingambtenaren en de politie werden heden diverse personen rbaliseerd voor het niet hebben van een g belastingplaatje aan hunne rijwielen. Bij het alhier gevestigd correspondent- voor arbeidsbemiddeling zijn deze als werkzoekenden ingeschreven 14 nen, n.l.: 3 losse arbeiders, 2 visschers icadoors, 1 timmerman, 1 schilder, 1 man, 1 metselaar. 1 boekbinder, 1 icrbediende en 1 zadelmaker. J In deze gemeente is gisteren scherp ilroleerd of de rijwielen wel waren ien van een nieuw belastingmerk. ar wij vernemen is tegen ruim 20 per- I proces-verbaal opgemaakt.. Heizelfde comité van verleden jaar liseert ook thans een autotocht voor de i van dagen in deze gemeente. tocht zal plaats hebben op 2 Sep- |er e.k. Auto-botsinG. den hoek H. GeestwegKerkstraat leen aanrijding plaats gehad tusschen lauto van den gemeentelijken genees- ligen dienst te Rotterdam en een Itauto, bestuurd door den heer v. H. Beide motorrijtuigen werden be- bigd, heigeen door de verzekering wordt fct Feestavond S. V. O. r gelegenheid van het 2-jarig bestaan, de Sportvereeniging S.V.O. een feest- 1 gehouden in Irene" voor leden en fcdigden. ue werd geopend door den voorzitter, jheer H. Gordijn met een- woord van waarna hij in korte trekken weer- 1 het ontstaan en de in dien tijd be- le resultaten en bereikte positie m de iigmiddagcompetitie van den L.V.B. ideelde daarbij mede dat de L.V.B. ^oren-competitie zal instellen, waur- mogelijk dooi- een S.V.O.-elftal zal d deelgenomen. Hij wekte m dezen op insluiting van jonge menschen. t geestdrift werd daarop het door den Bijl Jr. gedicht Clublied" gezongen 'verkreeg het gezelschap U.V.K. uit gelegenheid tot het opvoeren van toneelwerken. Het gebodene, voor en 8 pauze viel zeer in den smaak, bracht ken gepaste vroolijkheid in waarvoor pen daverend applaus ten deel viel. r deze welwillende medewerking werd Idoor het bestuur van S.V.O. een prach- jbloemenmand aangeboden. [heer G. A. Jansen, bestuurslid van hee pal Jeugd-comité het woord verkrij Je, dankte voor de uitnoodiging voor T avond, en zag hierin een bewijs van [ocde verstandhouding. F vertelde daarna een en ander van bestaan van dit comité en de onder banden tusschen' de verschillende Fvereenigingen. Ist hc-t ziah onderling vereenigen van Tande groepen brengt eenheid in de tento en vermindert in ruime mat- het verrichten van verkeerde daden of gewoon ten. Spr. wekt daarbij allen op om hen te steunen in dit goede werk door toetreding als lid of donateur. De voorzitter dankte den heer Jansen voor 2ijn woorden en wenscben. In de pauze werd een tombola gehouden die wel zal hebben bijgedragen delging der kosten. De heer Bijl Jr. heeft na de pauze ver slag uitgebracht van de, ter gelegenheid van het 2-jarig bestaan, gehouden Serio en Nederlaagwedstrijden, waarvan de prij zen, bestaande uit medailles en lauwertak ken en kranseD, werden uitgereikt aan de rezp. winnaars. Dc heer Bijl ziet daarbij terug op de ge houden wedstrijden waaraan zeer veel werk was verbonden. Het grootste aandeel daar van rustte op de schouders van den voor zitter Naar aanleiding daarvan en als dank voor dit werk overhandigde hij den heer Gordijn een mooie vulpenhouder. De heer Gordijn dankte voor deze hulde. Nadat nog een tooneelstukje waa opge voerd. en de pianiste bloemen overhandigd, dankte de voorzitter het gezelschap U.V.K. voor hunne medewerking en bood hen een prachtige bloemenmand aan. Een extra nummer was het gevolg. Een tweetal taarten, geschonken door de bakkerij ,,Nova en de Leidsche Broodfa briek werden verloot en bracht de voorzit ter dank aan de resp. schenkers, muziek en^ den violist H. Diets. •S.V.O. kan op een welgeslaagden avond terugzien. GEMEENTERAAD. Installatie Gemeente-secretaris Verzoek Winkelcomité - Gemeenterekening 1929 - De belastingen. Do Raad dezer gemeente kwam in open bare vergadering bijeen. Voorzitter: burgemeester A. J. van Ger- revink. Afwezig de heeT Varekamp. die eerst tegen het einde Ier vergadering kwam Na opening van de vergadering legt de nieuwbenoemde secretaris, de heer R. IReitsma, in handen van den vooi\zitler <ic verei9chte eeden af. De voorzitter sprak bem als volgt toe: Mijnheer de Secretaris. Toen ik, voor vijf 'maanden ongeveer, in de gemeente Oegstgeest kwam. stond het gemeentebestuur nog voor een moeilijke vraag, wie uit de 74 gegadigden, die zich hadden aangemeld, en waaronder zioli vele zeer bekwame mannen bevonden, moest worden benoemd tot het gewichtige en ver antwoordelijke ambt van secretaris der ge meente Oegstgeest. Ten gevolge van ernstige ongesleidheid van een der wethouders is de benoeming langer uitgesteld dan voor de sollicitanten aangenaam was, maar toen eindelijk de Raad en het dage 1 ijksch bestuur weer vol tallig konden vergaderen, is jnet bekwamen epoed dit vraagstuk tot een beslissing ge bracht. En ik behoef u niet te zeggen, dat de be slissing van den Raad mij zeer heeft ver heugd. Gij hebt door uw breede studies bewezen te zijn een man van uitgesproken weten- sc'happelijken aanleg, en de informatien, die van verschillende zijden over u zijn verstrekt, waren geëigend, reeds bij opper vlakkige kennisneming u te rangschikken onder de voor dit ambt in aanmerking ko mende personen. Zoo was dan. na zorgvuldige overweging in (het dagelijksch bestuur der gemeente niet (de minste twijfel) het minste verschil van'mèening o\yer'de samenstelling der aan beveling, die ten slotte den Raad is over gelegd, en i'k ben den Raad dankbaar, dat hij zich in zijii geheel aan die aanbeveling heeft gehouden. Het ambt dat gij thans hebt aanvaard, noemde ik een gewichtig en verantwoordelijk ambt. en dat is het inderdaad. Zeer ge wichtige be'angen der gemeente zijn betrok ken bij den U toevertrouwden arbeid. Juist in eene gemeente als Oegstgeest. In de eerste plaats toch zult Gij U een geene al te groote voorstelling moeten ma ken van het aandeel dat ik persoonlijk zal kunnen nemen aan de administratieve werkzaamheden. Want als de toestand zoo blijft als hij thans is en er is in eene sterk groeiende gemeente als deze eerder reden om te ver onderstellen, dat de werkzaamheden zullen vermeerderen, dan dat zjj zullen vermin deren. ben ik vrgwel den geheelen dag dag bezet met het te woord staan van ingezetenen, vergaderingen, conferenties en het bestudeeren en afdoen van bestuurlijke aangelegenheden. In de tweede plaats zult gij in deze gemeente, althans voorloopig hebben te wer ken onder een dagelijksche bestuur van ongerepte collegialiteit en eene. althans in beginsel ongesplitste secretarie, zoodat Gij in het algemeen voor eiken tak van dienst niei ter beschikking zult hebben ambtenaren, die zich daarin hebben gespecialiseerd. Toch zult Gij het gemeentebestuur hebben bg te staan in de oplossing van tal van vraagstukken die zich als regel alleen in veel grootere gemeenten met stedelijk ka rakter voordoen. Deze omstandigheden zullen in hooge mate Uwe persoonlijke verantwoordelijkheid ver zwaren en zullen, waar U tot heden alleen hebt gestaan aan het hoofd van admini straties, waarin die vraagstukken niet aan de orde waren, hooge eischen stellen aan Uw vermogen tot aanpassing aan Uwe werk kracht en werklust. Voorts zal in Uwe verhouding tot bet gemeentebestuur en in die van de onder geschikte ambtenaren tot dat behoef ik nauwelijks te zeggen, veel afhangen van Uwe bekwaamheid, van Uw juist begip om trent Uwe positie als hoofdambtenaar der gemeente, van Uw tact en Uwe rechtvaar digheid. lntusschen kan ik u dit ter aanmoediging mededeelen. Gij zult.hier medewerking vinden. Medewerking mijnerzijds, medewerking van den Raad en hel dageüjksch bestuur, nfédewerking van de ambtenaren, medewer king van de bevolking der gemeente. Zelf ben ik hier nu ongeveer vijf maan den en ik kan u gelukkig verzekeren, dat ik die medewerking in ruime male heb onder vonden. Den eersten, anders zoo moeilijken tijd heeft men mij al uitermate gemakkelijk ge maakt. Er is geen enkele aanwijzing dat gij tot een andere ervaring zoudt moeten komen. En spoedig zult gij ondervinden dat de sfeer, waarin gij uw arbeid gaat verrichten, Tuim, frisch en prikkelend is, dat het een lust is, om aan de belangen dezer heerlijke gemeente uwe kracht te mogen wijden. Welnu M. de Secretaris ten bale van deze schoone gemeente doe ik een nadrukkelijk en ernstig beroep op uwen goeden wil, op uwe volle arbeidende kracht en ik reik u gaarne de hand als mijn dagelijksche/i medewerker. En ik eindig met de bede, dat de Heer onze God ons in onze samenwer king nabij moge zijn, dat Hij zijnen zegen moge doen rusten op uwen arbeid en op uw gezinsleven. Tot heil van Oegstgeest. En hiermede verklaar ik u als secretaris der gemeente Oegstgeest geïnstalleerd en ik verzoek u in deze vergadering van den Raad uwe ambtsverrichtingen aan te vangen. Hierna wijdde de burgemeester nog en kele woorden aan den oud-burgemeester van Griethuijsen, die het secretariaat bleef waar nemen en voor het eerst niet meer in de ver gadering aanwezig was. Diens figuur zal bij hen, die met hem mochten vergaderen, zeker blijven voort leven. Burgemeester van Gerrevink sprak nog als volgt: Hoewel de heer van Griethuijsen ratds vroeger als burgemeester en secretaris der gemeente officieel afscheid heeft genomen voel ik mij gedrongen mijn geachten ambts voorganger in eerstgenoemde hoedanigheid in deze vergadering van den Raad nog een laatste officieel saluut te brengen, en boven dien een woord van hulde en dank voor de wijze waarop hij gedurende de maanden van zijn aftreden nog met volle toewijding de werkzaamheden als secretaris heeft waarge nomen. Op de meest aangename wijze heb ik met den heer van Griethuijsen in die maanden samengewerkt en mijn eerbied voor zijn werk en de genegenheid voor zijn persoon zijn in dien tijd gegroeid en bevestigd Menige nuttige wenk heb ik aan dezen scherpzinnigen en eerbiedwaardigen man te danken en het doet mij werkelijk leed hem niet meer dagelijks le zullen zien en te raadplegen. fk ben overtuigd, in den geest van den Raad te .handelen als ik den heer van Griethuijsen nogmaals onzen bartel ijken dank betuig voor hetgeen hij voor do ge- meento Oegstgeest heeft gedaan, voor het geen hij voor haar is geweest. Dat de Heer onze God zijnen ouderdom rijkelijk zegene is onze bedel De heer Reitsma dankte daarna voor zijne benoeming. U hebt mij ai reeds op verschillende toe standen gewezen wat deze gemeente aan gaat, zoowel als van den arbeid die ik zal gaan aanvaarden. Dagelijks vermeerderen hier de verschil lende problemen in de zich uitbreidende ge meente met als gevolg ook uitbreiding van de verantwoordelijkheid van het Secreta ris-ambt. Die verantwoordelijkheid neem ik dan thans op mijn schouders. Gezien het groot aantal sollicitanten waaruit u mij hebt gekozen, begrijp ik ook dat een zware taak mij is opgelegd. Uw aller medewerking mij reeds toege zegd en nog zoo even door uwen voorzitter verzekerd, zal ik van harte aanvaarden met den wcnsch dat God mij moge bijstaan om deze tak te kunnen vervullen (applaus;. De notulen van de vorige vergadering, voorgelezen door den heer Reitsma, werden onveranderd vastgesteld. 2: Mededeeling en ingekomen stukken, wo. voorlezing van een schrijven van den heer R Reitsma, dat hij zijn benoeming tol secretaris deze^ gemeente aanneemt. De voorzitter deelt hierbij mede dat B. en W. gelijk met de aanvaarding van dit ambt door den nieuwen secretaris, den heer van Griethuyzen als zoodanig eervol ontslag hebben verleend. Het verslag van den keuringsdienst van Waren te Leiden over het eerste half jaar zal ter visie gelegd worden. Mededeeling van Ged. Staten, houdende goedkeuring van genomen raadsbesluiten. Een verzoek van het Winkelweek-Comité 1930 om beschikbaarstelling van een me- uaille of kunstvoorwerp voor de te houden winkelweek van 27 Augustus tot 2 Septem ber a.s. B. en W. stellen voor hen voor dit doel een bedrag van f. 25 toe te staan, waartoe wordt besloten. Een verzoek van de N.V. Leidsche Exploi- tatie-Maatij. van Onroerende Goederen om in het Emmapark een straat van 1200 Me ter te mogen aanleggen, wordt om advies in handen gesteld van B. en W. 3. Adres van het Bestuur der Chr. H.B.S. to Leiden om subsidie over 1928. Wordt op voorstel van B. en W. verleend. 4. Voorstel tot vaststelling belasting-ver ordeningen in verband met de Wet finan- cieele verhouding van 15 Juli 1929 Staats blad 388. B. en W. hebben in uitvoerige toelichtin gen den Raad ingelicht over de wet finan- cieele verhouding tusschen Rijk en gemeente voor wat haar werking, als wel haar gevol gen betreft. Wij resumeeren: Bestaande toestand: Uitkeering wet 1897 f. 10235.87; Jaarwedde Burg. en Secr. f. 600; Opcenten Pers. Bel. f. 26550.PI. Inkom- stenbel. en forensenbelasting f. 136500. totaal f. 173885.87. Nieuwe toestand; Uitk. gem. fonds f.42049 GO; Jaarwedde Bur. en Sccr. maxi mum tot f. 3000.75 pCl. grondbelasting f 17962.50; Pers. Belasting indien ongewij zigd f. 53100.Opcenten Pers. Belasting L 26550.—totaal f. 142662.10. Alzoo minder ontvangen tengevolge dei- wet f. 31233.77. B. en W. stellen voor: a. de gemeente te plaatsen in de derde klasse gem. fonds. Meerdere opbrengst f. 9340.b. Opcenten Gem. grondbelasting 10 f. 11560.c. Ver andering 5e grondslag (motorrijtuigen) ver hoogde opbrengst f. 2100.d. verhoogde opbrengst door de opcenten Pers. Belasting van 50 op 80 te brengen f. 15930, totaal f. 38930 meer opbrengst; e. de gemeente voor de Pers. Belasting van de 7e in de Zesde klasse te plaatsen, mindere opbrengst f. 7380. Blijft meer' alzoo f. 31.550 Hierbij merken B. en W. o.m. op dat de verhooging opcenten Pers. Belasting voor de belastingbetalers geen hoogere belasting be- teekent daar het Leeningsfonds 1914 komt te vervallen, waarvoor aan Rijk en Pro vincie resp. 20 en 10 opcenten op de pers. belasting werden geheven. De gevolgen voor de belastingbetalers komt in het kort hierop neer dat tot f.8000 inkomen iels minder belasting wordt betaald en daarboven iets meer b.v. bij f. 10.000 inkomen f. 2870 meer. Dil voor wat de gemeenlefondsbelasting betreft welke de plaatselijke inkomstenbe lasting vervangt De Personeele belasting wordt iets lager doordat de gemeente in een hoogere klasse is geplaatst. Nadat eenige vragen waren gesteld door de heeren Uittenbogaard en den Ouden diu door den Voorzitter werden beantwoord, werden de verordeningen vastgesteld. 5. Voorstel tot aanvulling AJgemeene Politieverordening (art. 85 bis). B. en W. stellen voor deze verordening aan te vullen met betrekking tot belemme-* ring van openbare wegen, veroorzaakt door beplanting van boonien, planten en heggen, zoodat eigenaars van lastverourzakende boomeu of planten kunnen wordon aange schreven dezen, binnen door B. en W. vast gestelde termijn, te doen verwijderen. Wordt vastgesteld: 6. Aanbieding gemeenterekening 1929. Gewone Dienst: Inkomsten f. 316.939.547»? Uitg. f. 284 411.79; Batig Saldo f. 32.527.757* Kapitaal Dienst: Inkomsten f 188.349.547*; Uitgav. f. 188.248.597»; Batig saldo f. 100.95. Tot Commissie van onderzoek worden be noemd de heeren: J. Nijssen, M. C. v. d. Burg en C. de Graaf. De Voorzitter stel voor B. cn W. een blanco crediet toe le staan ten le voor aan schaffing van een schrijfmachine voor do Secretarie; ten 2e voor inrichting van een kamer voor den Secretaris. Wordt goedgekeurd. Rondvraag. De heer Nijssen verzoekt B. en W. medewerking tot vlugger verbete ring van den Rhijngeeaterstraalweg ter hoogte van het café Knijnenburg. De Voorzitter zegt dat B. en W. in dezen reeds in besprekingen zijn getreden met Rijkswaterstaat en zal op de afwerking aandringen. De heer Paardekooper vraagt naar het in gestelde onderzoek over de in de vorige ver-* gadering gedane toezegging inzake de rooi-, lijn bij den bouw van het rusthuis „Zonne-? weelde". De "Voorzitter zegt dat gebleken is dat vergunning was verleend volgens de destijds vastgestelde rooilijn waarna enkele leden, opmerkten dat de toestand aldus bestendigd zal blijven. De heer v. Breda informeert naar de vor-. deringen inzake het advies van B. en W. ver de aanvraag van de bouwvereeniging „Buitenlust". De Voorzitter zegt toe, zoo spoedig moge lijk met voorstellen te zullen komen, zoo mogelijk in de eerstvolgende vergadering* Het laatste agendapunt: Reclames schooli geld, wordt behandeld in geheime zitting. Het bestuur van de zwemvereeniging* „Poelmeer" heeft het diploma als geoefend zwemmer(ster) uitgereikt aan; D. Raphael, H. A. Fontein, G. J. Fontein en H. W« Collee, allen alhier. Eervolle onderscheiding. Tot eereburger vaD Albefeuille-Lagardë (departement Tarn et Garonne) is be noemd door den gemeenteraad, dr. J. Moll van Charante, alhier, 2e secretaris van het Haagsclic Comité Watersnood Zuid- Frankrijk. Te Rotterdam is geslaagd voor het examen nuttige handwerken mej. H. A. Kfuhn, alhier. KORFBAL. Een goed begin. Men seint ons uit Oosterwolde: Vitesse speelde gisteren tegen D. I. O. en won met 121 (Rust 60). Het was een vlotte wedstrijd, die door veel publiek werd bijgewoond. Het veld was uitstekend. HOOFTSKADE 2-2a DEN HAAG LEVERT U 5940 ISTOELIH 11 fauteuils f voor den Spotprijs ™ïim,0,Ri van f'89'50 petaaibaar met f. 1.50 per week zonder vooruitbetaling. Fffleschansweg over tramhalte tuinstadwijk Huurprijs f. 67.— r maand. Te bevragen: VAN HOUWELINGEN, v. d. Valk pmanweg 18, Leiderdorp (hij Spanjaardsburg). 5011a VOOR1 ZETTING VAN ONZE GROOTE EXTRA LAGE PRIJZEN 5998 TE HODR HEERENHÜIS Bev.6 Kamers, badk., keuken, bijkeuken en tuiD. Zoeterwoudc, wrens Leiden. Aanv. 7 Au<7. Huur f. 56.per maand. Br bur. van dit bl. onder No. 5006a. Een Heer, op kantoor werkzaam vraagt prijsopgave van met pension te of in de om geving van Leiden. Brieven letter A, Boekh. v. STOCKUM, Buitenhof 36, Den Haag. 5993 LEEST DE PROVINCIALE OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE OURRNT OPGERICHT 1790 met M. U. L. 0. Opleiding, leeftijd 16 a 17 jaar. Brieven aan het Bur. van dit Blad onder No. 4990a van Indische familie te koop, pracht inboedel, naar de eischen des tijds ingericht. Alles 10 maanden gebruikt, waarbijeiken Salooameubl., best.: dressoir, 2 clubfauteuils, 4 stoelen, tafel, tafelkleed, spiegel, 2 schilderijen; alles f. 125. gekost f. 425. Groot Indisch salonkarpet f.55. gekost f.165.Groot eiken thee-dressoir f.25.—, gekost f.69. Eiken salonspiegel f. 25. 2 eiken clubfauteuils, 4 massief eiken stoelen met zijde velours bekleed f. 85.Chique Q. Anne salon, best.: groot eiken dres soir, 1 bergère, 1 ronde Chesterfield, 4 Q. Anne zware eiken stoelen, geheel veerend, bekleed vochtechte Fransche velours, plus salontafeltje, alles f. 195. gekost f. 550.—Chique staande salonschemerlamp met pracht kap f. 30. salonhanglamp f. 20.—. 2 pers. eiken siaapkamerameubl. best.-. 3 deurs spiegelkast, waschcomode, zwaar ledikant, tafel, 2 stoelen en nachtkastje, alles met ovale spiegels en zwaar marmer f. 185.gekost f. 475. Litjumeaux wit lacqué slaapkamer-ameublement, met toilet f- 165.—, gekost f. 475.—. 2 paar salongordijnen f. 75. en 2 paar f. 45.2 schilderstukken gouden lijst f. 25.en 2 f. 45 Eiken Q. Anne dressoir f. 55. 2 gang- en 2 trap- loopers, Indische vazen, kristal, zilver, Indisch koperwerk enz. De inboedel is te bezichtigen: Zaterdag van 29, Zondag van 1—8, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag v. 10—9 uur. Innonmnr DHC IEPLAAN 37 bij Laan van Meerdervoort, IllySllltSUI DUOj DEN HAAG. (Heerenhuis is te koop.) 5935 3—2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1930 | | pagina 7