TELEGRAMMEN. LAATSTE BERICHTEN. STADSNIEUWS. BINNENLAND. RECHTZAKEN. VlSSOHEBU-BERinHTFN. BEURSOVERZICHT. SCHEEPSVERBINDINGEN. MARKTBERICHTEN. WEERBERICHT. Barometerstand. hedenmiddag 3 uur. Het dunne pijltje geeft den stand aan van gistermiddag 3 uur. Gistermiddag 3 uur: 765. Hedenmiddag 3 uur: 760. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen in den morgen van 24 Juni, medegedeeld door het Ron Ned Met Instituut te De Bildt. Hoogste stand 764.0 te Lacoruna. Laagste stand 748.4 te Malinhead. Verwachting tot den avond van 25 Juni. Matige Zuidelijke tot Westelijke wind Half tot zwaar bewolkt. Waarschijnlijk enkele regenbuien. Iets koeler. LUCHTTEMPERATUUR. 9 uur vooTm.: 16 gr. C. (61( gr. F.)'. 12 uur 'smidd.: 19 gr. C. (67 gr. F.)' 3 uur nam.: 18 gr. C. (65 gr. F.) HOOOWATERTIJDEN TE KATWIJK-a.-ZEE Voor Woensdag. Hoogste stand des voorm. te 2 uur 32 min. Hoogste stand des nam. te 2 uur 34 min. WATERTEMPERATUUR. Zweminrichting „Hooge Rijndijk". 7 uur voorm.: 24 gr. C. 11 uur voorm.: 24,5 gr. C. 3 uur nam.: 24,5 gr. C. Zweminrichting „De Zijl". 7 uur voorm.: 21 gr. C. 11 uur voorm.: 22 gr. C. 3 uur nam.: 22 gr. C. LICHT OP VOOR FIETSERS e.a. Dinsdag: 9.57 n.m. tot 4.11 v.m. DE OCEAANVLUCHT DER SOUTHERN CROSS. DUBLIN, 24 Juni. (V. D.) Voor het ver trek van de „Southern Cross" verklaarde Kingsford Smith dat hij de weersomstandig heden thans zeer gunstig achtte en dat hij zelfs dacht New York zonder benzine bij te laden te kunnen bereiken. Onmiddellijk nadat de „Southern Cross" was vertrokken, kreeg het vliegtuig draad loos contact met de landstations. Kingsford Smith seinde, dat de zee een korten golf slag vertoonde. Te 7.30 uur (Greenwich tijd) seinde Smith, dat de Iersche kust uit het ge zicht verdween. Op dat moment had hij een hevigen tegenwind. Boven zee was de lucht blauw en het zicht was goed. Het toestel vloog toen met een snelheid van ongeveer 100 mijl op een hoogte van 500 voet. In verband met den tegenwind schatte Kingsford Smith de werkelijke snel heid op 75 mijl. LONDEN, 24 Juni (Reuter). Kingsford Smith, die met zijn Fokker-vliegtuig in ge zelschap van den Nederlandschen piloot Van Dijk voor de Oceaan-vlucht vertrokken is, passeerde om 5.15 de Iersche Kust. De aviateurs hebben voldoende benzine bij zich voor een vlucht van 38 uren. Men houdt er rekening mede, dat de vlucht tob Kaan Race 23 uur in beslag zal nemen. Aan levens middelen hebben zij eenige sand i. hes bij zich en vier flesschen koude koffie. SABOTAGE TE DYON. PARIJS, 24 Juni (Ned. Tel. Ag.). Op het slation te Dyon is in den afgeloopen nacht door onbekende daders sabotage gepleegd, dal echter nog tijdig werd ontdekt. De daders hadden twee wisselslangen met een louw aaneengebonden om aldus den D-trein ParijsDyon te doen ontsporen. o GUTMANN TEEKENT HOOGER BEROEP AAN. BERLIJN, 25 Juni (Wolff). De verdediger van den tandarts Gutmann is van het gisteren jegens zijn cliënt uit gesproken doodvonnis wegens moord op zijn echtgenoote in hooger beroep gegaan. o - JAPANSCHE TROEPEN NAAR CHINA. LONDEN, 24 Juni. (V.D.) De Engelsche bladen te Hongkong melden dat te Tsinan- foe, in de provincie Shantung ongeveer COO man Japansche troepen zijn aangekomen. Deze maatregel is in strijd met een vroe gere Japansche verklaring volgens svelke geen nieuwe troepen naar TsinanLe ge zonden zouden worden en heeft daaiom sterke opwinding veroorzaakt. Later zullen, naar verluidt nog 800 man Japansche troe pen te Tsinanfoe aankomen. UIT BRITSCH-INDIE. LONDEN, 24 Juni. (V.D.) Gedurende de laatste weken werden in niet minder dan zes groote steden van het Pundschab-gebied en wel te Lahore, Amritsar, Lyalpoer, Sheikpuira, Gujianwala en Rawal Pindi bomaanslagen op do politie gepleegd. Bij een aanslag werd een politie-agent gedood, bij andere aanslagen werden 5 agenten ge wond. De autoriteiten zijn van meening, dat deze aanslagen door dezelfde organi satie zijn veroorzaakt, die destijds den aanslag op den vice-koning heeft geregeld. Men neemt aan, dat de leiders van dezen aanslag behqoren tot een revolutionaire Hindoegroep die ook verantwoordelijk zijn voor de vroegere aanslagen te Chitlagong. o HITTEGOLF IN AMERIKA. NEW-YORK, 24 Juni. (V.D.) In Chicago heerscht op het oogenblik een hitte van 41 graden Celsius. In de staten van het Midden Westen heeft de hittegolf tot nu toe vijftien dooden geëischt. EEN NIEUWE NEDERLAAG VAN HOOVER. NEW-YORK, 24 Juni. (V.D.) President Hoover heeft in den Senaat een nieuwe nederlaag geleden. Met 66 tegen 6 stem men heeft de Senaat de Veteranenwet aan genomen. Bij de debatten wejd ernstige kritiek uitgeoefend op president Hoover in ver band met zijn dreigement, dat hij zijn veto over de wet zal uitspreken. POOLSCHIP VERGAAN. KOPENHAGEN, 24 Juni (V.D.). Volgens hier ontvangen berichten is het Noorsche Poolschip „William Booth" in de Noorde lijke IJszee vergaan De geheele beman ning bestaande uit 14 koppen is omgeko men. ACADEMISCHE EXAMENS. Geslaagd zijn voor het Doctoraal examen rechten, de heeren F. C. K. Wyckerslooth de Weerdensteyn (Den Haag) en de dames E. M. Weiter (Den Haag, A. J. Blis (Den Haag). Voor het candidaat3-examen rechten, de dames F. J. Menninga (Wassenaar), I. A. Blom (Den Haag) en ile heeren W. Aalbergs- berg (Oegstgeesl) en W. van der Most (Den Haag). Geslaagd zijn voor bet prakt, apothekers examen le gedeelte de dames L. C. Francken (Den Haag), S. Polak (Den Haag), J. Boon (Enkhuizen) en Th. J. M. Funnekotler (Rot terdam) en de heeren J. van der Mark (Rot terdam), W. N. Samsom (Alphen a. d. Rijn), H. M. Tersteego (Den Haag) en J. P. Parijs (Den Haag). Z. K. H. de Prins heeft het Bescherm heerschap aanvaard over het in 1931 alhier le houden internationale Orientalislen- congres. De voorzitter van do versieringscoin- miesie van den Stationsweg heelt heden morgen een krane gehecht aan het stand beeld van Boerhaave, Ons bericht betreffende het brandje in het perceel Koolstraat No. 10, voorko mende in ons blad van gisteren, behoeft een kleine rectificatie. Het geeft, toch den indruk dat de brandweer in haar taak inzake de bediening van de motorspuit is tekort'ge schoten. De gang van zaken is als volgt. Door personeel van den nabij gelegen Reinigingsdienst in de Noorderstraat werd vandaar een slang aangevoerd en aangeslo ten op een brandkraan. Om het perceel te bereiken werden nog eenige slangen van een inmiddels door de politie aangevoerde slangenwagen van het posthuis Haven, aan gekoppeld en werd daarmede door een vrij willig kaderlid de eerste straal water in het vnur gespoten. De brandweer was zeer spoedig na de alarmeering met een motorspuit aanwezig en biuschte het vuur met 2 stralen van de motorspuit. ONGELUK MET EEN SCHIET- MASKER. Toen de slager J J. te Hellendoorn gis teren een koe wilde slachten en daartoe gebruik maakte van een schietmasker viel dit, omdat het dier een onverwachte wen ding maakte met den kop op den grond, met bet gevolg, dat de kogel J. in de lende nen trof. Ter hoogte van den linkerschouder verliet de kogel het lichaam en vloog daar na door de zoldering van de slagerij. De toestand van J. is zeer ernstig. AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN. Hedenmorgen is in het St. Elisabeth gast huis te Amersfoort de 18-jarige Amsterdam mer P. G. Borghaers overleden. Hij was Donderdag in de Barneveld9che beek nabij Amersfoort gaan zwemmen en was daarbij in de modder gezakt. KINDERVERLAMMING. Te Gouda zijn nadat zich gedurende eenige dagen geen nieuwe gevallen hebben voor- gedaan van kinderverlamming, gedurende het laatste etmaal twee nieuwe gevallen j aangegeven, twee jongetjes resp. V/s en 5 j jaar oud. HEVIGE VECHTPARTIJ TE ROTTERDAM. Hedenmorgen omstreeks zeven uur heeft op eeD bouwwerk in de Krommertstraat bij de Witte de Withstraat te Rotterdam een hevige vechtpartij plaats gehad, waarbij vaD revolvers gebruik werd gemaakt. In verband met een tariefkwestie was een ge schil ontstaan met vier Katholieke steen werkers, die op het bouwwerk werkzaam zijn. Reeds vroeger in den morgen was het tot een botsing gekomen tusschen deze werklieden en een honderdtal communis tische arbeiders. Laatstgenoemden vielen toen de anderen a-an, waarop de katholie ken zich op het bouwwerk terugtrokken, doch op een schutting stuitten. Thans ont stond een hevige veohtpartij. waarbij o.a. een vaarboom gebruikt werd. Een der be laagde arbeiders trok zijn revolver en schoot hiermede, waarna ook van de zijde der communisten geschoten werd. Een der communistische arbeiders kreeg een schot in de borst en moest naar het Tesselschade- ziekenhuis worden vervoerd, doch zijn toe stand is niet levensgevaarlijk. Ten slotte kwam de politie, die de vechtenden uiteen joeg en bij wijze van bescherming de katho lieke arbeiders medenam. Het staat niet vast, dat de gewonde door den katholieken arbeider is getroffen en de mogelijkheid, dat eon zijner partijgenooten hem geraakt heeft is niet uitgesloten. De politie stelt een nauwkeurig onderzoek in. o De Commissaris der Koningin in Zuid- Holland is verhinderd morgen audiëntie te verleenen. DE MOORD TE BENNEJCOM. Hoek tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank te Arnhem deed heden uit spraak in de zaak tegen Jan Hoek, beschul digd van moord op mej. Tine Koperberg te Bennekom gepleegd. De rechtbank veroordeelde Hoek tot le venslange gevangenisstraf, overwegende, dat het in het belang der roaatchappelijk? vrijheid is, dat hem de hoogste straf wordt opgelegd. Na het uitspreken van dit vonnis, riep Jan Hoek uit: „Maar het is geen moor denaar". DE GENTLEMAN-INBREKER. Voor de 5de Kamer der Haagsche recht bank had zich te verantwoorden de 29- jarigen paardenhandelaar M. H. L., gedeti neerd, wien bij dagvaarding een zestal fei ten ten laste was gelegd, Verd. heeft in de maanden J.-.'nisrï pn Februari van dit jaar te Wassenaar. Oegst- geest, Haarlem en Overveen '°n, waarbij hij. behalve geldswaarden, een aantal ringen, broches, kettingen en beleen- briefjes bemachtigde. Verd. liep in den regel rond als „gentle man" gekleed in keurig rijcostuum, latrzen met sporen, rijzweep met zilveren knop-, hij logeerde in goede hotels en bediend? zich doorgaans van een taxi. Als eerste getuige kwam voor vir. Gerrit sen, die met dr. Scholtes, verd. in obser vatie had genomen. Get. kwan tot de con clusie, dat verd. weliswaar psychopaatli was doch dat zijn toerekenbaarheid niet uit- slooL Verd. critiseerde het rapport van den des kundige. Get. J. B. .wonende Lang-3 Korkdam to Wassenaar, verklaarde, dat op 27 Jan. jl. bij hem was ingebroken, waarbij hij een be drag van f.7000 aan geld en sieraden ver miste. Get. P. J. v. d. K., agent van politie te Wassenaar, heeft verd. op 2 Maart jl op den Stationsweg hier ter sted,?. gearres teerd en toen een aantal sieraden op hem bevonden. Voorts heift get in den tuin van B. voetafdrukken gevonden, die mei den schoen van verd. overtvnkomen Verder zijn vingeraf Irukk^n genomen op een raamkozijn aan de v Zuylen van Nye- veltstraat t« Wassenaar, die blijkens 't door den griffier voorgelezen rapport, van verd. afkomstig zijn. Get. W. geb. S. heeft een aantal sieraden van verd. gekocht evznah H. L. S„ goud smid te Rotterdam. Get. S., te Oegstgeest, heeft op het slation Leiden verd. met zijn koffer zi m looptn In Den Haag heeft hij verd. aangehouden en is met hem overeen g-jxomen, dat verd in afwachting van onderzoek dsa koffer in het bagagedepot zou depoueeren Verd. L. zegt, dat get. zicb uitgaf voor rechercheur' der Gentr. recherche te Am sterdam. Get. geeft dit toe. Verd. beweerde den koffer op 16 Febr. te Luik te hebben gekocht. Volgens verd zijn nè, afgifte van den kof fer verschillende voorwerpen daarin door derden geborgenhij weet daarvan niets af. Nadat de gem.-veldwachter van Oegst- geest en een benadeelde uit Haarlem en Overveen gehoord waren, verklaarde een vroeger meisje van verd. nog af en toe ge schenken van hem te hebben ontvangen. Op een vraag van den pres. geeft verd. toe, sedert 1920 7 maal veroordeeld te zijn. Het bij deze dagvaarding teD laste ge legde wordt door hem ontkend. Mr. Polman, requisitoir nemend, zegt dat verd. toegeeft tot veel in staat te zijn. Hij is de schrik van do buurt waar hij zich vertoont. De bewijsvoering is hier sterk. Er zijD een aantal stille getuigen, o.a. de verschillende afdrukken, Dit alles vormt een sterk bewijs tegen dezen verd. Bij het onderzoek geeft verd steeds ontwijkende antwoorden. Spr. zegt dat deze verd buitengewoon gevaarlijk is. Hij weigert steun om te ver beteren. Spi concludeert tot schuldigver- klaring en eischte tegen yerd. 5 jaren ge- RECLAME. 3533 vangenisstraf en-bcvendien ter beschikking stelling van de Regeering. Mr. v. Raalte, dc raadsman van verd., wil hier alleen spreken over de strafmaat. Er bestaat tusschen de storing van geest vermogens en misdadigen aanleg bij dezen verd. volgens de deskundigen, geen on zakelijk verband, doch pl. onderwerpt het rapport der deskundigen aan critiek. Waar bet gevaar van recidive niet denk beeldig is, moet ter beschikkingstelling van de Regeering wel volgen. Yerd.'s familie is niet normaal en pl. acht hier uiterste clementie wel op haar plaats. De uitspraak wordt- bepaald op 1 Juli a.s. IJMUIDEN. 21 Juni. 1930. VISCHPRITZEN. Tarbot per K.G. f. 1.10—0.80. Griet per kist van 50 K.G. f.50—28 Tongen per K G. f.2 701.80. Zetschol p. kist van 50 KG f. 3625. Kleine Schol per kist van 50 K G. f .23—1 90. Bot per kist van 50 K.G. f. 2.60 1.50. Schar per kist van 50 K.G. f.86. Vleeten per stuk f. 43 90. Kleine roode Poon per kist van 50 K G. f. 4014. Pieter man en Poontjes per kist van 60 K.G. f. 12 3.20 Groote Scheivisch per kist van 50 K.G. f.35—21. Middel Scheivisch per kist va n50 K.G. f.2216. Kleinmiddel Schei visch per kist van 60 K.G. f. 15.508.50. Kleine Scheivisch per kist van 50 K G. f 7.501.40. Kabeljauw per kist van 125 K.G f. 43—34 Gullen per kist van 50 K.G f.142 70. Lengen per stuk f. 1.550.75. Heilbot per K G. f. 1.50 Wijting per kist van 60 K.G. f 4 304 Koolvi9ch per stuk t. 0.71 0 15 Makreel per kist van 50 K.G. f. 10 —1250 Aangekomen 12 stoomtrawlers: TJM. 142 met f. 1934. IJM 184 met f. 1686 IJM 195 met f 2060 IJM 98 met f.1848, IJM. 121 met i. 1919, TJM. 75 met ft 1975. IJM. 46 met f. 1928 IJM 83 met f. 1872, IJM 93 met 1 f 812 IJM 55 met f.1518, TJM. 192 met f. 2148. ÏJM. 114 met f. 1414. Van de Haringvisscherij IJM 266 met 86 last pekelharing: de Harinelogger 490 met t 1097 gedeelt. besom., IJM 267 met f. 1589. IJM 149 met 1443 En in Haring de loggers- KW. 167 met f.430. KW 151 met f 872 AMSTERDAM, 24 Juni. Ofschoon de ten- denz ter beurze verbeterd was, toonde het publiek nog geen neiging om effecten trans acties aan te gaan, zoodat de handel gering bleef. De grootste aandacht werd nog aan Boetons geschonken, d,ie ruim 5 punten hoo ger inzetten, daarna weer een tiental pet. reageerden, maar tenslotte weer tot in de omgeving van 70 pet. aantrokken Al- gemeene Exploraties avanceerden iels. De Industriëele markt had een verlaten voorkomen. Philipsaandeelen bewogen in de middaguren tusschen 357 en 358V= Margarine Unies klonunen juist 10 pGt. op en maakten onder beuTstijd zeer kleine schommelingen mede. De Accoustiek-aan- deelen werden wat hooger genoteerd. Van Berkels verkeerden in herstel, terwijl ook A.K.U.-waarden hooger werden gewaar deerd. De Rubbermarkt had een goed prijshou dende markt. Amsterdam Rubbers stelden zich boven 120, Tabakken profiteerden mede van den gunstigen marktloon, maar van handel was niets te bespeuren Sui kerwaarden lagen ook beter in de markt. H.V A. s konden tot 410 oploopen, maar konden zrich niet geheel handhaven De Oliewaarden waren goed gedisponeerd. Koninklijke stelden zich enkele pCt. hooger Seheepvaaraandeelen waren verwaarloosd. Amerikaansohe fondsen kwamen bijna algemeen hooger te liggen in navolging van Wall-Street. Prolongatie 2 pCt. o WISSELKOERSEN. Engeland 12.091/4, Duilschland 59.31, Frankrijk 9.77, België 34.73. Zwitserland 48 22 1/2, Oostenrijk 35.15, Denemarken 66.62 1/2. Zweden 66.821/2, Noorwegen 66.60, New York 2.48 7/8, De volgende passagiersschepen zijn Woensdag 25 Juni in radio-telegrafische verbinding met de daarnaast vermelde kust- stations en via die stations rechtstreeks le bereiken. (Medegedeeld door de N. T. M. Radio-Holland N.V.). Alhena, Rugby radio Aludra, Rugby Ta<3i0 Alwaki, Santos radio Baloeran, Scheven, radio Chr; Huygens, Scheven, radio Gelria, Scheven, radio Indra- poera, Scheven, radio Johan v. Olden- b ar nevelt. Weltevreden radio Kon. d. Ne derlanden. Scheven, radio Maasdam, Cabo Finisterre radio Patria, Scheven, radio P. C. Hooft, Scheven, radio Pr. d. Nederl.. Scheven, radio Pr. Fred. Hen drik, Rugby radio Sibajak, Scheven, ra dio Statendam. Scheven, radio Stuv- vesant, Rugby radio Tjerimai, Scheven, radio Volendam, Louisburg Radio Vas Zeelandia, Scheven, radio. Bij verzending van een radiotelogram via Scheveningen Radio bedragen de totale kos ten 44 cent per woord. LEIDEN, 24 Juni. Vette varkensmarkt, Aangevoerd totaal 256; zwaar 238, licht 18. Prijs per K G. levend gewicht, zwaar f. 0.61 —0.59; licht f. 0.60—0.68. Handel matig. Noteering Coöperatieve Groenten-, Fruit en Bloemenveiling-vereeniging „Leidon en Omstreken; dd. 23 Juni. Andijvie f. 1.40—3. Kroten f. 1—2. Kom-, kommers f S13. Bloemkool I f.2—5. Me ieenen f.80—1.20. Pieterselie f. 1.2. Krop salade f 1—3 Selderie f. 2—4. Wortelen f 813. Perziken f. 530 per 100 stuks. Snijboonen f. 3747. Stokboonen f. 60—80. Stamboonen f. 40—60. Tuinboonen f.7—9. Doperwten i. 925. Peulen f. 530. Poste lein f. 5—7. Spinazie f. 4—10 per 100 Kilo. Melkveiling van 23 Juni. Laagste prijs f 7 50, hoogste prijs f. 8.70, middenpnjs f. 8. Kaas 80 ct. per pond. Aanvoer 45000 liter melk. ALPHEN a. d. RIJN. N.V. Tuinbouwvei ling „Alphen a. d. Rijn". Veiling van 23 Juni Spinazie f.7 tot f.9, heerenboonen f.46 lot f.48, aardappelen f 9 tot f. 11 per 100 kilo; peen f. 8 tot f. 11 per 100 hos; kropsla I f,2.50 tot f. 3.60, kropsla TI f.1. komkommers I f. 8 tot f. 13, bloemkool I f. 3 tot f. 5, bloemkool II f. 1 per 100 stuks; aardbeien f. 18 a f. 32 per 100 pond. BODEGRAVEN, 24 Juli. Kaasmarkt. Aangevoerd 483 wagsDS, in totaal 21,408 stuks, wegende 192672 K.CJ. PrijzcD iieS rijksmerk le soort f. 0.420.45, 2de soort f. 0.36—0.39; zware tot f. 0.47; zonder rijks- merk geen noteering. Handel vlug. BOSKOOP, Coóp. Ver. „De Boskoopsche Veiling" te Boskoop. Veiling van 23 Juni '30 Rozen: Ophelia 1420 ct., Golden Ophelia 1923 ct„ Marcel Rouyer 2835 ct., Hadley 3560 ct., Claudius Pernet 4766 cent, Columbia 1825, Butterfly 1723 ct.. Mar Keiler 26—35 ct., With. Kordes 41—85 cent, Mad. Jules Bouché 1526 ct., Rosa- landia 2535 ct., Paul's Scarlet 35—40 et., Edith Helen 70—90 ct., Phoebe 51—60 ct., EUe Poulsen 831.08, v. Rossum 3545 ct. Keizerin Aug. Victoria 3135 ct.. Winnelt 2845 ct„ Polyanlharozen 6188 ct., di versen: Orleans 4050 ct., Juliana 3540 cent. Gladiolen 2030 ct.. Lathyrus 812 cent. Pioenen 3340 ct.. Iris 40 ct.. Cam panula 10—t5 ct., Gerbera 3038 ct., Del- pphinium 1013 ct., Clematis Durandi 30- 41 ct., Anjers 1016 ct. KATWIJK a. d. RIJN. Tuinbouwvereen. „Katwijk en Omstr.". Veiling van 23 Juni. Aanvoer 810 kist groote aardappelen. 5200 bos peen. Duke of York per kist van 25 kiio f. 1.40 lot f. 1.80, idem drielingen p. kist van 25 kilo f.1.tot f. 1.10, eerstelingen f. 1.50 tot f.2.idem drielingen f. 1.tot f. 1.30, peen per 100 bos f. 7.80 fot f. 9.50, bloemkool I per 100 f. 4.10 tot f. 6 20. ROELOFARENDSVEEN, 24 Juni 1930. Peulen 222 65; Doperwten 45—90; Ca- pucijners 6070: Tuinboonen 3541; Snij boonen (kas) 3.308 50; Snijboonen 3.103 Snijboonen (stek) 2 20 Per 10 K.G Augurken 4.60; Bommen 3.503.60 per 25 K.G. Aardbeien 68 ct per doosje; 25— 40 ct per K.G. ROTTERDAM, 23 Juni. Binnenlandsche Granen. Tarwe, matig ter markt, vlug ver kocht van f. 10.75 lot f 11; Gerst Ohevalier van f. 6 lot f. 6 50; haver van f 5 50 tot f 6; erwten, kleine groene, van f. 8 tot f. 9; schokkers, van f, 11 tol f. 12 50: hruine boo- nen. van f. 11 tot f. 12; karwijzaad, van f. 32 lol f. 33 inclusief; blauw maanzaad van f 32 tot f.35, inclusief. Alles per 100 kilo netto. ROTTERDAM, 24 Juni. Veemarkt. Aan gevoerd 264 paarden, 29 veulens. 288 ma gere runderen, 680 vette runderen, 674 nuchtere kalveren, 343 vette kalveren. 51 schapen of lammeren, 20 biggen, 2 bokken of geiten. 7 overloopers. Vette koeien 55— 571/2, 48-51 34-40. ossen 52—55 47— 50 43. stieren 5452 4547 43, ralveren 6569 5660 45471 /2vet veemelk koeien 240415 kalfkneien 235—410 stie ren 135 —520 pinken 120190 vaarzen 170 240 werkpaarden 190280 slachtpaarden 160-210 hitten 90—180 veulen 85—145 kalveren 1625 biggen 2024 slachtkai- veren 1015 biggen p. week 2.502.75 ZOETERWOUDE. 23 Juni. Aangevoerd 21970 eieren Prijzen per 100 siuks. kip eieren f 5 205 90 Eendeieren f. 5.10. Pluimvee- kippen 2 60 Hanen f 0 22 1.80 Duiven f. 0.17 Konijnen f. 1.503. Roomboter f 0.69 per pond. 0 5-1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1930 | | pagina 3