SCHEEPSTIJDINGEN. Ne stoomvaartberichten. Burgemeester v. Griethuysen neemt afscheid van den Oegstgeester Raad. DE VLUCHT UIT DE POPPENKAST VAN JAN KLAASEN EN TRIJNTJE. bladzijde staan? Guitenlandsche Ij 0In ook zeer welkom. o. Leiden Hel zal wel een langen jjfdi wil ik aan Uw verzoek kunnen (J slell voor hetgeen U zendt veel „f, rishen Heeft U misschien heler niltriul. dan kan ik wel eens zien of ral bereiken kan. 51 Leiden. U ontving van mij nog mdn srhrijven. omdat ik na aandaen- bexhouwing van Uw zending en vraag 4, onldekking kwam. dat U vermoede, pi lol de beginnelingen behoort, ijll U mi] hier eens nader over. dan kan misschien beier op weg helpen. IV. K. Ie Benthuizen. Het door u e'de zegel is van Polen. Hel werd uit ren io 1918 11, (e Leiden. Uw vragen zijn door lledigheid moeilijk te beantwoorden, kan ik er echler wel beantwoorden Washington 1'/» cent Vasco da Ga s een zegel, die uitgegeven is in 1808 irtugal. zij bestaan in 3 waarden, n.l. 5 en 10 Reis hebben te zamen een de ran 21'/> cent gebruikt. Indo-China onieveer 20O zegels, waarvan u Iwee Jen bezil. Welke zijn dat? Van de Jkin; van Amerika bezit u vermoe ide 2 cent. welke gebruikt een waarde ran pl.m 1 cent. Engeland heeft on- r 200 zegels uitgegeven met de beel- nn Koningin Victoria. Een zegel van Willem III uitgave 1878. 10 cent bestaat niet. we! 5 cent. deze is 1 waard. De Jubileumzegels 1923 hebben otale waarde van pl.m. f. 23 gebruikt ïgebruikt pl.m. I. 38. PHILATELIST. RECLAME. Verkoop in Februari tegen teer speciale prijzen de nleuwsle modellen. Japon in prima crepe tain marine, zwart, beige, bleu, groen, mant 42-44 - 46,-48 19. Japon io crepe de Chine k. s., prima kwaliteit, maat 42-44 - 46 - 48 24.'* Japon crepe aatin gek), model zwart, groen, bleu, marine, bruio, maat 42 - 44 - 46 - 48 29. Japon in prima crepe satin, gekl. model, zwart, bleu, groen, in maal 42-44-46-48 3 0.' Japon in pr. crepe georgette gckleede japon io marine. bruin 49.' 3626 OOMVAART-MIJ. „NEDERLAND". A, Ihuisr., 14 Febr. van Port Said. iïS JULIANA, uitr., pass. 14 Febr. Mant NGIN DER NEDERLANDEN, thuisr., rbr v m 7 uur te Genua. IEP. thuisr., 13 Febr te Londen. HUYGENS, 14 Febr. van Amst te ivia_ DLLAND-BRITSCH.roDlE.LIJN SniJK, thuisr., pass. 14 Febr. Uun- iss. BUK, uitr., pass 14 Febr. Ouessant. KON NED STOOMB MIJ. IEW1JNE, 14 Febr van Amst. n. West- it RENSSELAER, 14 Febr. van Amst. n. Indie EROM. uitrpass 14 Febr Dungeness. 5EUS,13 Febr 'an Amst n Danzig 13 Fehr van Amst n Middell Zee U fubr van Hamburg te Amst. ■A, 14 Fehr van Middl. Zee Ie Amst LLES. 13 Febr v Middl Zee te R'dam. .13 Fehr van Kopenhagen n Aarhuus 13 Febr. v. Warna n. Konstantinopel. LE.\I, arr 13 Febr Ie Puerto Colombia, arr 13 Febr le Civita Vecchia BOLLAND AP"tKAL'JN 'NUS, uilr 13 Febr. van Las Palnias. D0H, thuisr., pass. 13 Febr. Las nas i ON'TEIN, uitr 14 Febr van Suez ■RKEFK, uilr pass 13 Febr. Dakar ROTTERDAMSCHE LLOTD. pT,uitr, 13 Febr le Marseille. ■INDE, Ihuisr., 14 Febr. v. Singapore. ROLLAND-A USTRALfE-LIJN. RRRK, thuisrpass. 13 Febr. Pan na. KON HOLL LLOTD. U v' u 'r '7e')r 'e DranJc; re's voortzetten. l 'LAXD, ihuisr., 13 Febr. v. Victoria "IJK. 13 Febr. van Rouceau n. ifiïr'f' arr Febr le Bayonne. I "''AM, lank, 16 Febr. van Baton ^'«„Amst. verw. "K, arr 13 Febr te Torre ■walt fcilt"' Tan "ue'va 'e Gent PI piv" van Hue'va n Rouaan. r MN. R'dam n. Narvik, pass 13 I koptrvjek E, Sagunto n Herrenwick, pass. ItLilf. !'°»enau t r!dam n. Ancona. pass 12 Wh Rim0;'3 Febr. v Sassandra le Havre LjJjFebr van New-York le Moer- I^UM, 13 Febr van R'dam te X 13 Febr. uifeS. van. San Nicolas te x Waardig besluit van een eervolle carrière. o In vervolge op on9 verslag van gisteren vèrmelden ,wij over het afscheid van Burge meester van Griethuysen nog het volgende. Op plechtige wijze werd afscheid genomen in de Raadsvergadering van gistermiddag. Na behandeling der gewone agenda, waar over elders meer, sprak allereerst Burge meester van Giethuysen ongeveer als volgt: Rede Burgemeester Van Griethuysen Aan het einde der vergadering gekomen, rest mij de taak wegens het eervol ontslag mij. als Burgemeester der gemeente, door Mare Majesteit de Koningin, mef ingang van 15 Febr, 1930 verleend, van u heeren Wet houders en Raadsleden als Voorzitter dezer vergadering en als Burgemeester afscheid le nemen. Gedurende 30 jaren mocht ik aan het hoofd deze gpmeente staan en heb ik ge tracht de belangen dezer gemeente en hare ingezetenen met ernst, toewijding en onpar tijdigheid te behartigen Met groot genoegen heb ik steeds deze be trekking die mij lief was hier vervuld en het is mij een weemoedige gedachte, die thans te moeten neerleggen en alzoo mij uit het pu- bl!eke leven te moeten terugtrekken om, terwijl arbe'den mijn les! was en is. werk loos-fe worden. zij bo' dan ook wegens hoo- gen leeftijd en langd- rigon diensttijd hij de gemeente-administratie in verschillende ge meenten. Maar dit gevoel van weemoed gaat ge paard met dank aan God die mij sturende zoovele jaren gespaard en gesterkt heeft om deze moeilijke maaT schoone betrekking met hipt en kracht te vervullen Na hefteen in 1925 hij miin 25-jarig ju bileum als Pu roemees ter en hij de herden king van het 25-jarig bestaan van hel ge meentehuis is gezegd en tot he^en, kort ge leden. in verschillende nieuwsbladen is ge schreven over den groei onze gemeente, meen ik mij te moeteri onthouden van een opsomming van hefteen in den loon dezer jarpn is tot stand gekomen, en veranderd. Voor mij is het een nroote vold^ervng en een groet voorrecht dat ik gedurende deze 30 jaren mijne medewerking heb mogen ver- leenen aan d» vele hpsltrifen dezer vergade ring d:e geleid hebben tot verbeuring van topstan-^PTf en M voorn if ga ri* en bloei dezer g°mepnfe wna^do^r de gemeente van thins niet meer te vergelü'-en ?s met die van 1900. Met grootc erkentelijkheid zM ik blijven terugdenken aan de tegenwoordige en vroe gere wethouders, raa driegen er ambtenaren voor hun daarbij verleende steun en waar- doT-ng Mijne he°rm. ik neem (hans af- S"he:d van u als Voórzit'er uwer vergade ring en als P" roemees! er dezer gemeente en zeg u onenliik denk Vtaor uw hulo »o s'eun en voor hot vertrouwen mij geschon ken. Ik herdenk met waardeering de hr^rnn. die <?e°l hebben eemsakt van uw coPce, die om verschillende reden zijn uilge- trpde.n. Ik n^cm in dc eerste plaat? de le-^en van he' daTpliiksch bestuur, die nu of vroeger, aangewezen waren om met mij deze ge meente fe besturen en wel in de cers'e rdaafs wiilen de hoeden A. .Tuffermnns en J C Snaargaren d;e bij miin komst in d^ze cemeente wetho-^ors waren en mij resn. ge durende 19 en 23 jaren trouw terzüde heb ben gestaan en ees'ennd WeM da hc-»** Spaargaren in de zitbn^nerio^c 191°'23 ve^van^en door den heer G Runn en cg diens overriden door den hoer T van "Ft- mond welke beeren ik ook met waardering bo-f'cnk zoo ziin fh«T*o cpderi 1919 en 1927 de he°r<m H W Rubenkamn en 7on/j|%ercrpTi n's wethouder in functie en ik richt mii tof hen om mijn dank fe hebreen voor al hc'^oen zii voor mij in mijn ambt epvp^st ziin d^arMj de hoop u'tsnrek'nd. ''af do hepr Ruhenkamo door Ziekte verhin derd hier aanwezig (e zijn. weer spned;g her- sfoM naoTp 7ün. Me' genoegen zal ik sleed* terugdenken °an d° vermeenn"en zoo met ben nis eet de vrncrero ledon ven dit Co'lcm we'k? °*tod<i stonden ;n het fpoken der to moed e- lü'-hcid. wat ech'or ian de zaVeliiVbeid tootj nHareok derd Ook hii mennn^5verscbdlen wpM dp goede toon *'Aeds bewaard en :V d"nk de heo-en voor bot vp-'rrvwen dat zii bü vo^rtdnr-'ng jn mii «reflfpM hpbben cn voor dp nrrooto medewerking^ die ik van hen mooht ondervinden Van de heeren Raadsleden, die hier bij mijp komst zitting hadden is er geen meer, die nog deel uitmaakt van uwen Raad. In uw college hadden gedurende die 80 ja^r vele mutatiëri plaats en het zou mij te ver voeren ze allen te noemen Ik gedenk ze allen mf?t waardeering en breng u allen dank voor hetgeen ge meer in het bijzonder voor mij zijt geweest. In onzen Raad is het al die jaren nimmer tot conflicten of onaangenaamheden geko men. Bij alle meeningsverschil heeft men elkaar weten te waardeeren in het gemeen schappelijk streven om te werken. Ook breng ik mijn dank aan alle vroegere en tegenwoordige ambtenaren van de hoogste tot den laagste voor de hulp en steun mij verleend hij de uitoefening van mijn ambt pn meer speciaal aan hen. met wien ik na genoeg dagelijks in contact kwam. de amb tenaren der oerrefarie den ontvanger-op zichter en de politie Aan alte corporaties, verenigingsbesturen en rollerie mijn dank voor de aangename verstandhouding die er steeds heeft mogen bestaan Aan alte ingezetenen ten sloffe mijn dank. dat zii door hun welwillende ho"d?ng mijn taak hebben vergemakkelijkt En nu heeren, eindig ik met den wensch, dat het u allen wèl moge gaan, zoo u zelf als uw gezinnen, zoowel in uw betrekkin gen. bezigheden en bedrijven als in hetgeen waartoe gij als lid van dit college voor de gemeente zult worden geroepen. Moge het u gegeven zijn door uw beslui ten nog veel bij te dragen tot den verderen bloei dezer gemeente en tot behoud harer zelfstandigheid. En than9 neem ik van deze plaats ook van de gemeente en haar ingezetenen offi cieel afscheid in de hoop en met de bede. dat het gemeente en inwonen wel moge gaan Dat zij zoo. Na deze rede sprak wethouder N Zand bergen als volgt- Rode van den heer Zandbergen Geachte Burgemeester In verband met de ongesteldheid van mijn collega, den oudsten wethouder Ruben kamp, is het mij een behoefte met 'n enkel woord afscheid van u te nemen. Een afscheidswoord wat kort kan zijn. ook al omdat ik spreek mede namens mijn col lega, terwijl de heer Bakker dit namens den geheelen Raad zal doen. Ce heez Zandbergen. Het kan ook daaromkort zijn omdat ik niet behoef te treden in bijzonderheden omtrent alles wat onder uw burgemeester schap tot stand kwam. Wie geen vreemdeling in de gemeente is kan dit alles bekend zijn en hierover uit weiden zou een herhaling zijn wat kort nog in de plaatselijke bladen over dc ontwikke ling van onze gemeente is gezegd. W-ant de geschiedenis van onze ge meente. voor dertig jaar nog een plattelands- dorp. onder uw bestuur cegroeid tot een schoone. welvarende plaats, is mede uw geschieienis. waar u in alles de leidende persoonlijkheid was. En dat uw werk algemeene erkenning vond. is mede het bewijs van de aange brachte beeltenis aan het Raadhuis en het borstbeeld in het Oranje-Park. de prachtige schilderij heden door uw ambtenaren aan geboden. terwijl u tevens nog 'n Koninklijke onderscheiding is ten deel gevallen. Hierover behoef ik dus met te spreken, zijndp van algemeene bekendheid. Toch wil ik met een paar cijfers te geven dc groei onzer gemeente tijdens uw burge meesterschap aangeven Toen u in 1900 het burgemeestersambt aanvaardde, wees de gemeenIc-rekenin^ in ontvangsten een bedrag van f. 30.000. terwijl de gemeenterekening van 1928 in ontvang sten aanwees f. 274.000. Ka.pitaaldienst nog buiten beschouwing gelaten (f. 148000. Re dactie). Hieraan behoef ik niets toe te voegen; de cijfers spreken voor zichzelf. Gij hebt uw taak niet alleen met groofe bekwaamheid vervuld, maar ook mot groole Iiefde en toewijding. Uw werk had geheel uw hart en uw hoofd, wat wij leden van het dagelijksch bestuur meer in het bijzon der zoo van nabij konden ervaren. Algemeen "komt dit tol uiting wanneer bui tengewone omstandig-hcien zulks vereisch- ten en herinner dan in dit verband aan de mobilisatie jaren en aan den tijd dat de zelf standigheid onzer gemeente werd bedreigd, welke laatste u verdedigde als ware hel uw privé-bezit. De leiding en adviezen, die getuigden van helder inzicht, zullen we straks van u moe ten ontberen. Doch laat het u tot troost zijn, dat wij u niet zullen vergeten en het ons een eer was met u het dagelijksch bestuur te vor men. Wij. die zoo van nabij uw arbeid konden gadeslaan en zien hoe u zic'h geheel aan dien gaf. zijn in het bijzonder bewust, hoe zwaar het u moet vallen dit werk uit han den te moeten geven om straks door anderen te worden opgevat. Laat het u ook tot een troost zijn, dal u een reeks van jaren uw beste krachten hebt mogen weiden aan de belangen der ge meenschap en tot heli onzer gemeente in het bijzonder. Wij zijn n voor al dien arbeid grooten dank verschuldigd, en spreek ik de hoop uit dat uw geest nog lang moge nawerken. U was al lijd en voor iedereen dezelfde. Uw onpartijdigheid, uw eerlijkheid, uw werkkracht en werklust te evenaren zal moeilijk zijn en zeker niet te overtreffen Dat uw voorbeeld ter navolging strekkei Burgemeester Van Griethuysen. ik wcnsch u toe. dat u met de uwen nog vele jaren van uw ambteloos leven en welverdiende rust moge genieten. God spare U nog vele jaren in goede ge zondheid. Ik heb gezegd. De heer Bakker sprak namens den ge- hee'.en Raad ongeveer a!s volgt: Wanneer U me eenige oogenbiikken *het woord wilt geven, dan is het om in de eerste piaats mgn spjjt uit te drukken dat een van on? tot z'n groote spijt, op dit oogenbiik niet aanwezig kan zijn wegens ziekte. Wij voelen ons hier nog aLs raads leden bijeen vergaderd, als leien van een pezjn, alwaar het in belangwekkende oogen- h'.ikken, a'.s welke töch de laakte raadszit ting ond:r Uw presidium gerekend mag wor den, jammer wordt gevonden als een van ons moet mankeeren. Ik ben er dan ook zeker van, dat ik do gevoelens van mijn coilega's-rnadsleden, :oo wel als van U zelf vertolkt, wanneer ik den wenscb uitspreek, dat onze wethouder Ruben- kamp spoedig weer hersteld mag zjjn van zjjn ziekte en'weer aan onze beraadslagingen kan deelnemen. Verder Manheer de Voorzitter, zuüen mijn woorden staan in het toeken van waardeo- ring, in hot teciken van hold© en in het tee ken van weemoed. Toen U voor eenige weken Uw ontzag aanvroeg als Gemeentesecretaris, toen is U dat natuurlijk op de meo t eervolle wt-zè door ons, leden van den Raad, ver leend geworden, en ieder voelde meer als in den gewonen vorm gebruikelijk, met hartel't'ken dank voor de vele en langdurige diensten als hoofd van zjjn administratie van d® sfvr^arie, bewezen. De heez Bakker. Uw aotiv;t?it op de secretarie, üwe werk kracht en werklust zijn in de geheeie ge meente bekend en daarvoor zjj hot ons ver gund op dit oogenbiik U onze we^jceraeende gevoelens van waardeering uit te spreken. Toen U in dazelfdo bedoeld? raad-zitting van eenige weken terug mede te kennen gaf, B.M. de Koningin te willen verzoeken niet meer in aanmerking te mogen komen voor eene herbenoeming, als Burgemeester van Oeg.-tgeest wegens Uw hoogeu .eeitjjd# wa* dat vour velen onzer eene verrassing, devh Uw besluit ha.den we te eerbiedigen. Kort daarop kon men in de bladen iezen alle mogelyke commenia. r dan op, b.v noê oud of U was, waar U geboreD waart, waar U gewerkt had en ook visebte ik uit een artikel in een der bladen dat U Chr. Hist, waar. en nooit populariteit gezocht had. Ik moet U zeggen, mijnheer de Voorzitter, dat dit eer.-t voor mjj wat nieuws was, want iedereen kent U in de gemeente als een ernstig-protestant Kerkscb man, doch inde circa kwarteeuw van mijn raad .iJmaatschap heb ik nooit iets gemerkt van Uwe aanslui ting bjj eenige politieke partjj en wat meer aogt: als burgemeester hebt gjj altjjd hoog boven de partijen gestaan en zeker strikt onpartijdig onze raadszittingen ge eid. Daar voor onze hulde. Dit wil niet zeggen, dat gc rlchtloos waart of geene principes had, neen Mijnheer de Voorzitter, al? Burge- meesteer, als Hoofd van Politie, als Voor zitter van den Raad hebt ge altijd strikt rechtvaardig, zonder aanzien des persoon», de belangen van de gemeente voorgestaan, zooals gp ze aanvoelde. En nu weet ik wel, dat anderen én ook raadsleden, deze belangen wel eens anders aanvoelden, dat brengt nu eenmaal de men taliteit van den menseh mede, en dat er verschil van meening was, maar immer hebt u uw aunbt zoo hoog weten te hotid-sn dat ieder onzer met respect opzag naar uwe meening, wetende dat deze in it-der geval porecht bedoelde, de belangen uwer gemeente en viii uwe burgers te di«n»04 Kritiek van buitenaf is u natuurlijk even min als ieder publick persoon bespaard gebleven, maar och M. de V., kritiek i» zooveel gemakkelijker dan de kunst en ook dan de kunst van regeeren. Maar we' mag ik dan toch bier consta- teeren dat de meeste critiek van buiten kwam en critiek in den Raad, zoowel nu nta bij een vroeger geslacht van raadsleden, nooit is ontaard in gemis aan respect voor uw goede bedoelingen, waarvoor onze op rechte waardeering. M. de V. ieder onzer heeft spontaan en van harte gemeend u op deze belangwek kende laatste raadszitting onder uw pres;- dium iets te moeten aanbieden. Ieder on zer heeft hieraan spontaan en van han> bijgedragen, hopende zeer dat u dit bewijs van onze erkentenis en van onze sympathie wilt aanvaarden met dezelfde bedoelingen waarmede wij u dit geven met name tot nog veelvuldig gebruik. Ieder onzer zal zich gevleid gevoelen indien hij bij een greep uit dit kistje in uwe herinnering een klein plaatsje mag blijven bezetten. Tenslotte mijnheer de burgemeester in 't begin heb ik gesproken over woorden van weemoed cn natuurlijk, ieder afscheid roept gevoelens van weemoed op, maar M. de V. een lichtpunt mag ik hier toch onverholen uitspreken en dat is dat u tot het laatste toe zoo helder nog van geest, zoo krachtig op de bres hebt kunnen staan om de be langen van onze mooie gemeente te die nen, daarvoor ziin we Gode dank verschul digd. Mijnheer van Griethuijsen, God geve dat ge als ambteloos burger getuige imtge ziin van den verderen bloei van Oegstgecsfc. God geve dat ge zonder te veel lasten van den ouderdom, gespaard moge blijven voor uw gezin, voor uwe familie, voor allen die u lief en dierbaar zijn. Dat wensehen we allen van harte. Ik heb gereed. Hierop werd den burgemeester een praeH- tige zilveren sigarenkist, waarop het wa pen der gemeente, aangeboden. Zichtbaar d'ep onder den indruk, dankte de burgemeester den sprekers en de leden van den Raad voor de gebroken woorden en de hem gebrachte hulde. Hiermede was deze indrukwekkende plechtigheid afgeloopen. Een groot aantal belangstellenden waren ongekomen om van dit afscheid getuige te ziin. Ook wij stemmen van harte in met d« woorden van hulde dezen middag gespro ken en danken den heer Van GriethuyserC van de^e plaats voor de altöd betoonde bereidwilligheid en medewerking ons be toond als burgemeester onzer gemeente ei wensehen hem een lange welverdiende rust in en voor zün gezin. Des avonds werd den burgemeester eert serenade gebracht door de R.-K Harmonie „Triumnh". een waardig besluit van eert voor Oegstgeest gedenkwaardigen dag! 229 Jokku. nauwelijk- aan tiuord gekomen, ging dade lijk naar zijn baas, vertelde wie zijn vrienden waren, gaf van hen een heel relaas. ..Baas", zei de aap. dat zijn mijn vrienden, eens heb ik tol hen behoord, toen ik in de poppen kast speelde. T Zijn kunstenaars in hun soort", 230. De baru» was een eigenaar van een circus -*n heu>ch geen kwade vent Hij zeide tot Jokko: „roep je vrienden, maak "mij met hen hekend". Jan kwam dpn baa<- een hand geven, vroeg, „hoe gaat hel U meneer met U kenuis te mogen maken, beschouw ik als n groole eer".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1930 | | pagina 11