UIT DE RIJNSTREEK. weer 3 Z eest in ,,hotel de Beurs" te Hoofd- jfjcolaas hoopt 's middags te 3 uur 'iijji gevolg met den trein in Hoofddorp Creëren. ij zaI aan het station voor het bestuur Gezellig Samenzijn" worden ontvan- en verwelkomd, waarna een rondgang het dorp zal worden gemaakt, terwijl jjch daarna naar ,,de Beurs" zal be- - waar het bij klein en groot zoo po lair' geworden feest zal plaats vinden. o HILLEGOM. Begroeting gasbedrijf enz. voor 1S30. fror 1930 zijn geraamd d6 renten op S39,67 wat minder is dan het belaal- i 1928. Grondstoffen f. 40.876,25 iets per dan iri 1928. Afschrijvingen ■4379,74, iets minder, onderhoud f. 6.925* 'iets minder dan in 1928. Salarisseu en "loonen f. 51.862.80 zjjn honger, en rcrsen f. 5.150,66, iets minder dan m 8 verantwoord. Bet batig saldo is geraamd op slechts 0,26. Hierbg is op ie merken, dat het jiff "niet ten doel heeft, winst, te maken. V 1929 was het saldo geraamd op 10,65. terwijl de winst over 1928 was 4368,191/2, welke post voor dat jaar mot was op f. 302,07. De reserven be- *eo 1 Jan. 1930 f. 34.226,45. te leveren gas in 1930 is geraamd f. 122.794,35, terwijl 1928 opbraent 37.222.12. Alleen het licht en kookga." ornet f.55.690,70. muntga f.627-.1 posten zijn lager dan 1928: de cok-as 17060.80 voor 1930, brachten in 1928 -te f. 4.197,90 op. prijs van het gas is met een cent per meter verlaagd, ontvangsten van het waterleidingbedrijf geraamd op f. 69.890,OS, meterhuur 55(5, diversen f. 693,47. Voor 1930 zijn <amd: uitgaven aan rente f. 34.708,09, 'wrijvingen 116.255,75, onderhoudswer- 11.725,arbeidsioonen en salarissen .448,98, elektriciteit L 5.142,34, diversen ,026,95 en batig saldo f. 3.932,44. "e ontvangsten voor water zijn ongeveer ÖOO hooger geraamd dan verleden jaar. aangesloten perceelen in 1930 zijn ge- op 1700. Het waterverbruik in Hilie- 145.000, Lisse 120,000. Sassen heim [00, Warmond 40.000, in totaal 365.000 meter. begrooting van het slachthuis is ge» <d op f. 11.345,60 ontvangsten, 1.106,41 uitgaven en f. 239,19 batig saldo. Ouderavond O. L. S. jaarldjksche ouderavond van de Openb. m School heeft diitmaal zeer vroeg its gehad. !e voorzitter, de heer W. A. van der Wal, ld der school, zeide in zijn openings- >rd dankbaar te zijn oveT de talrijke op- 4 van de ouders, waaruit het meeleven de school bleek. ■ma zongen meisjes en jongens van de pte klas zeer mooi, een 4-tal school den. vogels uit Holland's dreven kwamen nu '.doek, vertoond door den heer Van der met behulp van den heer J. de Haas. korden over het leven van Kievit, Wulp, Tureluur, Kluit, Scholekster, Uil, Kei- Zeesterrotje, Zilvermeeuw, Schollevaar Ooievaar. Iedere vogel had zijn geschiede- Onvergetelijk was het moment bij het je met eieren, waarvan mej. Tuyl Schui mer bij pianobegeleiding zong. Bij het e ging een dankbaar applaus op. '*j. Huneman gaf een waardig slot aan sgramma door de harten der ouders en *ren te winnen met een mooi verhaal. de rondvraag kwam de heer Spilker *t een woord van dank aan het bestuur werkenden voor den mooien avond, «■n motie van afkeuring aan den Raad Iiande benoeming van een lid dear com- w voor schoolverzuim. Deze benoeming «n beleediging geworden aan den heer n, kort na zijn vertrek uit den Raad "ccnte, en tevens een miskenning van L. S. voorzitter ontraadde het verzenden motie als niet thuis hoorende op dezen 'd. De ouders waren het hiermee eens. ns de pauze werd chocolade met bis- aangeboden. De stemming vond plaats drie bestuursleden. Mevrouw Velthuys- frnk en de heeren C. Velthuys en A. Pnoed werden zonder tegencandidaten tozen. 1 een woord van dank door den Voor der Oudercommissie, aan het Hoofd School en verder personeel, dat geheel zig was, werd de avond gesloten. De 7 H. A. Vooren, eereli-d der commissie aanwezig. Het Kerkplein en de Kerkstraat zijn zooveel betreft de naaste omgeving van ^eentetoren tijdens de werkzaam- ^r het geheele verkeer, afgesloten, dt ook voor de voetgangers. Slechts ^hter, wanneer op den steiger van gewerkt wordt. Kgekomen is ten behoeve van *s Rijks wegens over vorige jaren te weinig belasting (gewetensgeld) bij den ;^?«r der directe belastingen alhier 2* en f. 51.88. Eertijd heeft de gemeenteraad be- zooals men weet, om de Hoedendoos "averenpark) te bebouwen. Ged. keurden dit raadsbesluit niet goed, het Gemeentebestuur bij de Kroon ^0eP is gegaan. Bij Kon. besluit van hl. is het raadsbesluit wel goed- gemeentebestuur in het ge- -/c'd Het raadsbesluit was genomen huis voor den burgemeester ie b~ burgemeester Pont heeft intus- villa gekocht. C. Warmerhoven heeft ontslag v als lid der plaatselijke commissie ^zieht op bet lager onderwijs. Bewoners van den Loosterweg III hebben per adres aan het Gemeentebestuur verzocht om meer verlichting en ora verbe tering van den weg. Aan de verbetering van den weg is reeds begonnen; omtrent de verlichting moeten B. en W. nog be- sluiten. De nieuwe brug over de Beek, de j Hilleg. brug dus, zal voorzien worden van twee groote lantaarnpalen. Het ligt in de 1 bedoeling ora behalve goed licht, te zorgen voor een monumentaal karakter der lan- taampalen. Het bouwen van den droogtoren van j het aanstaande gebouw voor de brand- weermiddelen, is opgedragen aan de firma Nijman-Rusman, de laagste inschrijf ster. j De heer L. Schuman is door B. en W. benoemd tot secretaris der commissie voor de werkverschaffing met ingang van 1 Januari a.s. in plaats van den heer mr. J. B. Sens, die ontslag had gevraagd in die functie. KATWITK AAN DEN RITN. Vergadering Werkliedenveieen. „Wees getrouw". Dezer dagen vergaderde dg Chr. Werk lieden vereeniging „Wees getrouw" in de zaal der Chr. Jongv., Voorstraat. Na het zin gen van Ps. 89 19 opende de voorzitter de lieer L. v. d Zwan met gebed, en werd ge lezen Ps. 103. Na een hartelijk woord van welkom sprak hij er zijn leedwezen over uit dat niet meer leden waren opgekomen alhoe wel de agenda toch twee zeer belangrijke punten vermeldt (er waren circa 50 leden aanwezig): Verkiezing van een Secretaris en wijziging van artikel 27 van het huishou delijk reglement. Spreker herdacht tevens waardefcrend den lsten Secretaris wijlen den heer Adr. de Jong, die ruim 22 jaren de vereeniging heeft bestuurd en dien men noode kon missen. Diepe weemoed vervult het hart wanneer wij op de ledige plaats staren. Ook werd nog een onzer leden door den dood weggenomen, hier gold het een oude van dagen, die ook reeds sedert de oprichting lid was. Besloten werd om aan de weduwe van den over leden secretaris nog een bewijs van deel neming te' zenden. Hierna werden de ingekomen stukken be handeld. Ten eerste een schrijven om nu de nieuwe ziektewet in werking treedt, en 80 pCt. uitkeert bij ziekte, de overige 20 pCt. te betalen uit de Ziektekas der vereeniging. Het bestuur blijkt er niet voor. Getracht zal worden over dit punt een nader inzicht te verkrijgen. Op een schrijven van een lid om eenmaal per jaar de vrouwen of verloofden mede le brengen, wordt goedgunstig beschikt Beslo ten wordt om aan dien avond een gezellig karakter te verleenen. Ook werd besloten op een schrijven van het sanatorium voor longlijders. Dr. de Vis» scrhius te Luntercn, in samenwerking met de kring Leiden enz. de gelden bijeen te brengen, om, een kamer in dit huis te meii- bileeren en zoodoende ook mede te werken aan de verpleging van deze zieken. Een schrijven van de Jubileumstichting te Doe- tic'hem wordt verwezen naar het bestuur voor nader bespreking. Hierna had de ver kiezing plaat9 voor len Secretaris. Op de voordracht van het bestuur stonden D. C. v. Leeuwen. D. d. Ruiter en L. v. d. Bent, Do heer de Ruiter verkreeg 25 stemmen, D. C. v Leeuwen 9 en L. v. d. Bent 7 stemmen, zoodal de heer D. d Ruiter gekozen werd. Deze meende echter zijn benoeming nog een maand in beraad te moeten houden, het geen werd toegestaan. Over aanvulling van artikel 27 van het huishoudelijk reglement ontstond discusste. Dit artikel zegt, dat aan personen die ziek woiden eerst 12 weken vol en daarna 4 weken half ziekengeld wordt uitgekeerd, voor elk boekjaar. Maar wat te doen. wanneer iemand misschien voor langen tijd invalide is. of in het geheel niet meer in staat is to werken. Het Bestuur was van meening in zoo'n geval niet meer uit te keeren, doch hierin voorziet het Reglement niet. Na vele besprekingen wordt ten" slotte besloten wel uit te keeren. Hierna de rondvraag, waarin verschil lende zaken van huishoudelijke aard wer den gevraagd die door den voorzitter werden beantwoord. Na eemge' besprekingen werd gezongen Ps. 103 7 en sloot de voorzitter met «dank zegging. OEGSTGEEST. FARKAANLEG EN VILLABOUW. Wilhelmina-, Juliana-, Prins Hendrik-, Emma-, Oranje-Park. Tot voor 1900 was onze gemeente een plattelandsdorp. Weliswaar welvarend door hare veeteelt, landbouw en tuinbouw, doch zonder eenige beteekenis, behalve dan eenige buitenplaatsen en kasteel en, waarover reeds meermalen is geschreven. Sedert dien tijd is in onze gemeente veel, zeer veel veran derd, ja, zij is als 't ware omgetooverd in een groot villa dorp. Het ljjkt ons daarom niet ondienstig, in 't kort de ontwikkeling hiervan na te gaan. Naast de gunstige ligging nabij de groote stad Leiden, waren destijds twee ongunstige factoren, die belemmerend werkten op een gezonde ontwikkeling van onze gemeente. Ten eerste n.l. de buitenplaatsen die op zich zelf het aanzien voor een gemeente vaak verhoogen, maar daarnaast toch als dood terrein de groei daarvan tegenhouden. Ten tweede de weg naar Leiden (de tegen woordige Rijnsburgerweg) in eigendom on onderhoud van een particulier, die recht van tolheffing had en ([aarvan gebruik maak te. Maar er kwam verandering. Na het overlijden van mevr. Gevere in 1896, werd een gedeelte van haar landgoed „Endegeest" aangekocht door de gemeente Leiden voor de stichting van een krankzinnigengesticht, waarna volgde bet buitenverblijf „Rhjjn- geest", (destjjds bewoond door prof. Surra- gar) dat werd ingericht voor verpleging van zenuwlijders. Het terrein, gelegen vóór „Rhjjngeest" tusschen Rijksstraatweg en den weg naar Leiden, als weiland in gebruik, kwam in particuliere handen. De heer v. d. Meer te iNoordwijk en eenige anderen, kochten dit mooie terrein om als villapark in te richten. Zoo kreeg de gemeente reeds een ander aanzien. De groei in de richting van een villadorp was begonnen met den aanleg van dit eerste park, dat den naam kreeg van: Wilhelminapark. De exploitatie ging in den aanvang niet zooals verwacht was. Na aanleg van de wegen, beplant met eiken en beukenboom en en den bouw van een viertal, aan twee olok- Ken gebouwde villa's door de exploitanten zelf, geleek het of de opzet tot een mis lukking zou uitloopen. In 1899 kwam dan het besluit van den gemeenteraad om in dit nieuw aangelegde park een Raadhuis te bouwen. Dit besluit was van buitengewone beteekenis, want door verplaatsing van dit gebouw was aldus dit gedeelte als centrum aangewezen. Daarbü gaf dit een meer officieel cachet. De tres. naar 't park werd hierdoor bevorderd. Toch wilde het maar niet naar wensch vlotten. Voor een goede exploitatie ontbrak o.a. het onontbeerlijk genot van water en gas leiding en later ook electriciteit. Het nieuwe Raadhuis, in 1900 tot stand gekomen onder architectuur van den beken den bouwmeester, den heer H. J. Jesse, werd in dat jaar in gebruik genomen, bij welke gelegenheid de tegenwoordige burgts mc-ester, de heer J. G. M. van Griethuysen als zoodanig werd geïnstalleerd. Hiermede begon de bloei onzer gemeente, welke met krachtige hand werd aangevat en voortge zet. Hierbij gingen de overheid en het par ticulier initiatief hand in hanj. Zoo wist men op het Raadhuis te bereiken dat overeenkomsten \\"erden gesloten m?t de Leidsche Duinwater Maatschappij voo: de legering van water, en met de gemeente Leiden voor wat betreft do levering van gas en electriciteit. Door de ligging dezer ge meente was men aangewezen een en ander van Leiden te betrekken, mede met het oog op de toenmaals geringe bevolking (3000 in woners) tegen een oppervlakte van pl.m. 1400 H.A., welke in enkele buurtschappen woon achtig waren, die slechts onderling door een enkele woning met elkander verbonden wa ren .Op den Leidschen Straatweg b.v. (toen Rijnsburgerweg) stonden naast den tol slechts een drietal woningen. Deze weg nu, vormde een groote belem mering, veroorzaakt mede door die tol. Na langdurige pogingen kwam men tot eeuig resultaat en eerst hierna was het mogelyk waterleiding en gasbuizen (later electriscne kabel) te doen aanleggen langs decen weg naar het centrum onzer gemeente. Late: wist men den tol cn zelfs den weg in handen der gemeente te krijgen en kwam de weg dus vrij. De „trek" naar Oegstgeest nam een aanvang en geleidelijk werd het Wilhel minapark bebouwd, o.a. in 1903 verrees „Het Witte Huis" en In 1905 het postkaiv- toor. Om aan de expansiezuebt der gemeen te tegemoet te komen, moest naar nieuw terrein worden omgezien. Do combinatie v. d. Meer liet het by de exploitatie van het Wilhelminapark, maar nu kwam tot stand do Bouwgrondexploitatie Maat chappu „Phca Hendrik en Julianapark", die uitgestrekte terreinen ter exploitatie wist aan te koopen. De aanleg van het Prins Hendrik on Julianapark onder leiding van den heer H. W. Rubenkamp als directeur begon. Naast liefde voor zijn geboortegrond, had deze mede een groove uosis durf. Een exploitatie op risico is rui eenmaal geen weg bezaaid met rozen zonder doornen. Voor het Print Hendrikpark werd aangekocht in totaal 24447 M2. Hiervan was 5534 M2. noodig voor aanleg van wegen en bleef alzoo be schikbaar voor bouwterrein, een oppervlak te van 18918 M2. Het Julianapark verkreeg e?n oppervlakte van 61029 M2., waarvan noodig voor aanleg van wegen en vijver een oppervlakte van 15300 M2., zoodat een oppervlakte van 45729 M2. overbleef voor bebouwing. Ais men hierbij bedenkt dat het bouwr|jp maken van den grond dezer terreinen naast den aankoop een uitgaaf vordert van pLm. f. 10,per M2. weggedeelte (het aanleg gen, verharden, rioleeren enz.), dan komt men tot een uitgaaf van resp. f. 55310,— en f. 153000,welk bedrag dient verhoogd met den koopprijs van den grond en do renti van braakliggende terreinen. De financieele z|)do van deze exploitatie is dus niet van ge ringe beteekenis. Ir. een kort tijdsbestek verkregen wij aldus een park met mooi gebogen lanen, waaraan menige fraaie villa het oog be koorde. De exploitatie dezer parken had een vlot verloop. (Wordt vervolgd). Collecte Diaconie Ned. Eerv. Kerk. De collecte langs de huizen, in de afge- loopen week gehouden voor de Diaconie der Ned.-Herv. Gemeente, heeft opge bracht de som van f. 818.05M;. Voor dit doel werd nog ontvangen door den adm. diaken f. 2.50, terwijl in de col lecte tijdens de ochtend-kerkdienst een extra gift werd ontvangen van f. 100. In totaal is dus de opbrengst f. 920.55V£. Hoewel dit bedrag niet toereikend is om het te kort te dekken, is de kerkeraad bij zonder dankbaar voor de betoonde groote offervaardigheid. De komende winter zal echter nog groote offers van de kas ver- eiscben, waarom hulp in dozen nood voor alsnog geboden blijft. Giften worden nog gaarne ontvangen. In denzelfden kerkdienst word tevens een gift ontvangeD van f. 100 voor de zending. -ö- BOSKOOP. GEMEENTERAAD Eervolle ontslagen Concept wijziging reglement Burg. Armbestuur - Motor, en rijwielverordening. De raad dezer gemeente kwam Vrijdag 29 November 1929, des namiddags om 7 uur tc-n Gemeentehuize bijeen. Voorzitter: de heer P. A. Colijn, burge meester. Secretaris: de heer C. van Heesen. Aanwezig alle leden, met uitzondering van den heer A. Keijzer. De voorzitter opent de vergadering. De notulen der vorige vergadering wor den onveranderd vastgesteld. Ingekomen 9lukken: O m. zijn ingekomen een schrijven van de heeren A. Brand, Th. A. Houdijk en H. A. Boekraad (de R.-K. raadsfractie), hou dende mededeeling, dat zij de niel-goedkeu- nng hebben verzocht van het raadsbesluit van 5 November 1929. strekkende tot toe kenning aan de heeren D. Scheer en S. Karman, te Bodegraven, van een tegemoet koming in de op den raadhuisbouw geleden schade, en een schrijven van den heer P. D. Noest, raadslid, houdende mededeeling al9 voren. De heer Mesman kan een en ander maar niet zonder meer laten passeeren. Door een dergelijke handeling pleegt men inbreuk op de vrije beweging van elk raadslid. Spreker had zijn slem bij die gelegenheid al be paald, voordat de Raad in besloten zitting ging. Daarin zijn niet anders dan eenige medodeelingen gedaan. Elk lid heeft kun nen handelen zooals hij wilde, en het gaat niet aan om de pneerderheid van den Rand in een slecht daglicht te stellen. De heer Noest heeft gemeend geen hoogere autori teiten in de zaak te mengen. Niets is funester dan dal, wanneer men baas in eigen huis wil blijven. De voorzitter dankt den heer Mesman voor diens woorden. Hij wil naar aaniei- ding hiervan opmerken, dat een voorzitter altijd zeer voorzichtig moet zijn met de toe passing van art. 70 der Gemeentewet, doch dat een lid van den Raad op zijn beurt altijd zeer voorzichtig moet zijn om Ged. Staten te verzoeken een bepaald bes'uit niet goed te keuren. Wanneer men om een on derzoek vraagt, moeten daar al heel bijzon dere redenen aanleiding toe geven en dan ligt dit niet op den weg van een raadslid, doch meer op den weg van den Raad. Naar aanleiding van het schrijven van den heer J. Hoofman, houdende mededee ling, dat doze voor een herbenoeming tot lid van het Burgerlijk Armbestuur niet meer in aanmerking wenschte te konen, wordt besloten aan den heer Hooftman op de meest eervolle wijze, met ingang van 1 Januari 1930 ontslag te verleenen als lid van het Burgerlijk Armbestuur, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten aan de gemeenschap bewezen. Eveneens wordt aan mej. L. C. Bulk, op haar verzoek, eervol ontslag verleend als lid van het Burgerlijk Armbestuur. De ove rige stukken worden aangenomen voor ken nisgeving. B. en W. deelon mede, dat zij den hen J. H. Mohr, op zijn verzoek, eervol ontsiag hebben verleend als brandmeester, tijdelijk belast met het waarnemend opperbrand- meesterschep, onder dankbetuiging voor de gedurende pl.m. 37 jaren, in verschillende functies bij de Brandweer, aan de gemeente bewezen diensten. Aanbieding door B. en W. ter vasstelüng van een concept-besluit, strekkende tot wij ziging der gemeente-begrooting 1929. De heer Brand merkt op. dat in dit con cept het bedrag voorkomt, hetwelk aan de aannemers van den bouw van hel Rai.1- huis als tegemoetkoming op de door hen geleden schade is loegekend. Spreker meent, dat B. en W. voorbarig te werk gaan. Eerst dient het besluit, waarbij deze tegemoetkoming is bepaald, door Ged. Staten te zijn goedgekeurd. De voorzitter antwoordt, dat dit besluit hoogstwaarschijnlijk niet aan de goedkeu ring van Ged. Stalen is onderworpen. Dit is wel hel geval met een begrootingswijzi- ging. in verband waarmede B. en W. zich gehaast hebben deze in den Raad Ier tafel te brengen, opdat daaidoor voorkomen wordt, dat de zaak lang sleepende blijft. De heer Brand verschilt van meening met den voorzitter ffet voorstel wordt ten slotte in stemming gebracht en aangenomen met 8 tegen 4 stemmen. Aanbieding door B. en W. ter vaststelling van eon concept-wijziging van het Regle^ ment voor het Burgerlijk Armbestuur. De heer Van Kleef merkt op. dat dit voor stel hem heeft bevreemd, ffet Burgerlijk Armbestuur heeft alfijd goed werk verricht en is steeds bijzonder actief geweest. Nooit ging het te royaal met geld om. en evenmin hebben zich onregelmatigheden voorgedaan Hel College heeft dan ook blijk gegeven goed te werken. Nu is cr dit voorstel? het welk feitelijk bedoelt het Armbestuur on der curateele te stellen. Het bevreemdt hem nog meer. dat B. en W voorstellen een lid van hun College als voorzitter aan te wijzen. Spreker kan zich dat niet indenken daar zij altijd klagen met werk belast te zijn. Ook de gemeente-secretaris willen zij onder het College doen vallen. Maar deze titularis is blijkens een rapport bij de be- grooting overgelegd .ook overbelast. En dan zou deze er nog meer werk bij nemen? De heer Noest vraagt waarom het Bur gerlijk Armbestuur deze censuur heeft ver diend. Spreker verzet zich verder tegen de benoeming tot voorzitter van den secretaris tier Gemeente. De heer Boekraad verzet zich tegen de benoeming van een ambtenaar tot voor zitter. De heer Loef zegt dat het voorzitterschap van het Burgerlijk Armbestuur geen sine cure is. Het is geen baantje voor een hur- meester en een secretaris. Een voorzitter met een adviseerende slem beteekent niets. Er zijn legio klachten te behandelen, en RECLAME. Ëijttat-KotM een paar Wybert- tableftenZij bescher men tegen verkoud heid en infectie. 8572 wie moet dat doen? Daan-oor is ee"n voor zitter met medezeggenschap noodig. De heer Van der Wolff meent, dat er om trent dit punt toch overeenstemming is ver kregen tusschen het Burgerlijk Armbestuur en B. en W. De voorzitter verdedigt het voorstel. Uit de gecombineerde vergadering van B. en W. en het Burgerlijk Armbestuur is de drang tot de voorgestelde oplossing naar voren ge komen. Van een onder curatcele stelling is geen sprake. De stijging der uitgaven gedu rende de laatste jaren is een motief om naar een nauwer contact te zoeken. En juist dnpr de uittreding van den voorzitter, den heer J. Hooftman. wordt de gelegenheid daartoe geboden. De beide wethouders hebben bezwaar om als voorzitter te fungeeren en ook spreker persoonlijk gevoelt er niets voor. De secre- tajis wil er echleT zijn vrije avonden aan wijden. Na nog langdurige discussies deelt de voorzitter mede. dat zij hun voorstel terug nemen. Aanbieding door B. en W. van voordrach ten ter benoeming van twee leden van hel Burgerlijk Armbestuun Als zoodanig worden gekozen de heer rb. Bulk en mevr; Van den Broek—Mnc'aa- mël. Aanbieding door B en W. Ier vaststelling van een suppletoir kohier der Hondenbelas: tiDg voor het jaar 1929. Zonder discussie wordt dit kohier vaslge-* sleld. Aanbieding door B. en W. ter vaststel ling van een concept motor- en rijwielver ordening voor de gemeente Boskoop. Hierover ontstaat een langdurige disbusaic over betrekkelijk veel punten van onder: geschikten aard. De voornaamste zullen wij vermelden. De heer Loef vraagt of B. en W voor nemens zijn om in uifgebreiden zin onlhef- fing le verleenen van hel verbod om de Nieuwslraat bij de Dorpstraat uit le rijden De heer Mesman wil de loelichling bij art. 17 in het arlikel zien belichaamd Vol gons deze wordt de mogelijkheid geboden om onder door B. en W. |e stellen voor waarden zelf een los- en laadplaats le' laten maken. nii^oIT of Laa« Bo'fe'oP niet onder de bebouwde kom kan worden begrepen. heer Boekraad vindt een maximum stód^vo,doende °f 2°°arS dalVw De RuiUer drinel or °P aa". b,i hct Passeeren van de bnra, wan neer deze geopend is geweest, eerst de lale" passeeren' dan do wiel rijders en vervolgens de aoltfs. vanO NOeSl zie' gaarne "neer toezicht de m,lx'mi|m-snelheid. Verder wenscht hij een bepaling in deze verordening opgenomen, waarbij hel -erbo- oAn i Jongens beneden de 17 jaren een last van b.v. meer dan 25 K.G ver" def'zateldn1** Sla"e' dal de Doprslraat tskÏÏr V°Br ri™^rkecr merk' naar sanleidrag hier. to h a men Zlch zoovecl mogelijk heelt de bebouwd^koiTh Werk'e,'ik° 201 preker uiteen, waarom B. en bcid va^"-V1-T,eSl0]d een max"')'im snel heid van 25 KM. per uur te bepalen v«or ondervfndt "en d« bebouwde kom. Dit den hoi uD0? een f5lle bestrijding van he,d ran B^TbepleT De voorzitter deelt nog mede. dat er den PlralwohadVTÜ Tee' bekeuringen hebben plMls gehad, wegens te snel rijdwv Zooals het nu gaat met het laden en los sen van zware vrachten langs de wogen dat1 th6ansmet Hel is de ^h, dat thans word ingegrepen. Vandaar, dat W' vorstellen een verbod vasl lc -t len, met de mogelijkheid van onthdfin» door hun College. ""mening nmD!tohMr Mcsman dient een voorstel in uur te £XUm"SneUl°,d °P 30 K M Pv Dit voorstel wordt niet ondersteund. hoor v" -I nemen het voordel van dei heer Noest over om de Dorpitrriat dos 7 terdagsavonds van 6-ff) Z voor weir,,- ders te sluiten wi .nj- swrtit "r"*"h" 1™ dcIsnonl°o?e W°rdl- verordening. behou- cept vaskgés,ew')7'8'n?0n C°n'°rm M Aanbieding door B en W Ier vaststelling ^"reffen°doCdP failVU'lin" dfr verordening, h^ Fiool n euCong v*n e'oo'nciteit door het Electriciteilsbedrijf der seinoente aanvulling bedoelt een minimum- afneming Ie waarborgen van minsl-ms 39 K.W.U. per jaar. rt^i' ee,n ,kuT',e besPreking blijkt, dat het EleclriciloiLsbedrijf een verlies van een L 150 heeft op verschillende aan=luiting*n dln L?°eri a'1" slrm v°or do telling op' den meier Iroslen, dan verbruikt word' Het voorstel van B. en W wordt vervol- aangenomen. Vooretel van B en W. om le besluiten tot het verleenen van een crediet van 80 voor het maken van een materiaalbprg- plaals op den zolder van het Gemoenioju/js ten behoeve van de Burgerwacht Het voorstel wordt na discussie aange nomen met 7 tegen 5 stemmen. 3-3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1929 | | pagina 11