pp Jaargang MAANDAG 25 NOVEMBER 1929 No. 21380 I Incasso volgens postrechl Voor eventueele opzending van brieven 110 CU. porto te betalen Bewijsnummer 5 Cts. fICIEELE KENNISGEVING STADSNIEUWS. J Goede Verwachting", Dorpstraat A ■Koudekerk a. d. Rijn. Graanhandel, fcrij. |1ET ZILVEREN JUBILEUM VAN „DE STEM DES VOLKS" LEIDSCHE SCHOUWBURG. Het voornaamste nieuws van heden. SCHEEPSVERBINDINGEN. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PRIJS DER ADVERTENTIEN: J so Cts. per teEe' voor advertentiên uit Leiden en plaatsen waai walschappen van ons Blad gevestigd zijn Voor alle andere I jj^ertentiën 35 Cta. per regel Kleine Advertenlién uitsluitend I jfl vooruitbetaling Woensdags en Zaterdags 50 Cts. bij een Inasioum aantal woorden van 30. Bureau Noordeindsplein Telefoonnummers voor Directie en Administratie 2500 Redactie 1507. Postcheque- en Girodienst No. 57055 - Postbus No. 54 PRIJS DEZER COURANT: Voor Leiden per 3 maanden 2 35, per week Buiten Leiden, waar agenten gevestigd zijn, per week Franco per post 2.35 portokosten. '/0 18 .,018 [nummer bestaat uit VIER Bladen EERSTE BLAD. AFSLUITING PASSAGE RIJNSBURGERSINGEL. rgemeester en Wethouders van Leiden ken ter algemeene kennis, dat het ge- ran den Rijnsbnigersingel (gelegen len den toegang tot het Schuttersveld Melkinrichting „De Landbouw") in ind met de uitvoering van rioleerings- in, vanaf Woensdag 27 November, tot «aankondiging voor alle rijverkeer zal gesloten en dat het doorgaand verkeer Jnnnen plaats vinden over het Schut- tld, de Aloëlaan en den Maredijk. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN. Burgemeester. VAN STRIJEN. Secretaris. i, 25 November 1929. 7908 HANDELSREGISTER MER VAN KOOPHANDEL. we inschrijvingen: |y. d Bijl CzDorpstraat A 107. Kou- Kruidenierswaren, enz. k?naar: C. v. d. Bijl Cz. i Ct. v. d. Bijl Azn (Beperkende Be lten, Dorpstraat A 107, Koudekerk a. d. iGraanhandel en Maalderij, fcooten: C. van der Bijl Gzn.. Koude- l d. Rijn, en W. H. van der Bijl Gzn., prswoude. ngen: rengenoemde handelszaak is met in- l'an 1 November 1929 omgezet in een Jwtschap onder firma onder den naam m G. v. d. Bijl Az. lyrische Meubelfabriek „Rijnland", Singel 28, Leiden. zaak is verplaatst naar Groesbeek. WIJKVERPLEGING NED. PROTESTANTENBOND. Aan het verslag over het boekjaar 1928 1929 is het volgende ontleend: De financiën zijn bevredigend. Met groote dankbaarheid vermeldt het bestuur een paar anoniem geschonken giften, die de extra uitgaven en wat men aan jaarlijksche hij- dragen achteruit ging. weer goed maakten. Ook de hoogtezon gaf een gunstig resultaat. (Van het Oudebedenhuis Heerenhuis wordt nu een jaarlijksobe bijdrage van f. 100 ont vangen voor de hulp, die de zuslers daar geven) Een klein fonds voor uitdeeling van melk en eieren, daar waar het zeer noodig is. voldoet aan een groote behoefte. In de Polikliniek Langestraat werden 8962 behandelingen verricht op 750 patiën ten. Er werden 2 baden genomen. Aan huis gebrachte bezoeken 3850 aan 230 patiënten. In do Polikliniek Prinsenstraat geschied den 1194 behandelingen op 201 patiënten. Aan huis gebrachte bezoeken 3863 aan 254 patiënten. Hoogtezon-behandelingen: 75 patiënten (alleen fondspatiënten). De ontvangsten bedroegen f. 7474.15, waarvan saldo vorig boekjaar f 1193,04. ge meentesubsidie f.3000; jaarlijksche bijdra gen f. 602,75; opbrengst hoogtezon f 1194,35; van de uitgaven dient vermeld de post sala rissen ad f4464,65het batig saldo be draagt f. 1677,52. EEN DOODELIJK ONGEVAL. Zaterdagavond keerde de jeugdige J. A., in dienst van de N.V. van Nieuwenhoven, per rijwiel van Sassenheim naar de ouder lijke woning te Leiden terug. Ter hoogte van de Wasbeekerlaan te Sassenheim werd hij door de hem achteroprijdende Brockwaybus, waarvan de chauffeur, volgens zijn zeggen, verblind was door het licht van een hem tegemoet komende auto, overreden.- De on gelukkige was zoodanig verwond, dat de dood terstond intrad. Na eerst bij omwonen den binnengebracht te zijn, werd het stof felijk overschot later naar het St. Bernar- dusgesticht overgebracht. De autobus werd dadelijk na het ongeval door deskundigen beproefd en bleek volko men in orde te zijn. foto Bleuzé. Iwdag hield de Arbeiderszangvereeniging ,,De Stem des Volks" ter gelegenheid van r 25-jarig bestaan een drukbezochte receptie. - Hierboven het Bestuur met feest- en eenige der voornaamste genoodigden. Zittend v. 1. n. r. J. ten Haken, L houps, A. Pont, mevr. Korswagen, A. Baart. Staande in dezelfde volgorde de Ffen Broeksma, lid van het H.B. van den Bond van Zangvereenigingen, J. G. van der '"r. oprichter van de afdeeling Leiden. A. Kuijl, lid van het H. B. voornoemd en mevr. Stam. tegenheid van het 25-jarig bestaan Arbeiders Zangvereeniging ..De P folks', die opgericht werd op den Aov. 1904. hield het bestuur der ver- to? Zaterdagnamiddag in de concert- an het Volksgebouw, Heerengracht 34 z;e: ^uk bezochte receptie. Te half- F P aatste het bestuur der jubileerende TD^g zich achter den bestuurstafel, tril' Waaror^hpen een groot aantal plukken prijkte het bestuur aange- f ?rvri]l daarachter het fraaie vaandel |af[6ni2inS was geplanL f a k groep was gekiekt gingen do °pen en kwam het bestuur van den ^en Bond, van Arbeiders zangver- -^Grland, besturen van de "we en van de andere zuster- afgevaardigden van tal van lab"rjT'?aD'sa^es' feden, oud-leden en ,en enkele bijzondere personen ^waaronder de meeste soc.-dem. 6 ^'e aan tafeltjes plaats namen Piano begeleid door een den middag in met een tweetal Pm,i*aarna voorzitter, de heer A V^r3'ïmVPZi?en dankte voor hunne PtsiiJ vervolgens een korte Van geschiedenis der ver- 4 eerder in ons Blad vermeld, fe O ^'an de meest verdienstelijke d. Zeeuw, Dei Wolf en Nasveld i te hebben genoemd cn wijlen mevrouw van der Zeeuw te hebben herdacht en een beroep te» hebben gedaan op de kern. welke altijd, zooals in elke vereeniging.op de bres stond waar het de belangen der vereeniging betrof, zeide hij dat de positie van ,,De Stem" nog altijd niet zoo gemakkelijk is in de stad. Aan den anderen kant getuigt het steeds stijgend aantal donateurs thans circa 600 ook van de sympathie die de arbeiders voor hun Zangvereeniging koes teren (Applaus. Tenslotte dankte de voorzitter zijn mede bestuursleden, waarvan hij o.a. noemde de ijverige penningmeesteres mevrouw Kors wagenVan der Zeeuw Enkele personen hadden zich veront schuldigd waaronder mr. van Eek door lichte ongesteldheid en de directeur de heer De Nobel wegens verhindering. Mevrouw van EekKoch had in een vriendelijk schrijven haar beste wenschen voor de vereeniging uitgesproken. Hierna werd, na een korte pauze, waarin jenge dames ververschingen aanboden ge legenheid gegeven om het bestuur te com plimenteeren. De heer Broeksma uit Am sterdam. voorzitter van den Bond van Ar- beiders-Zangvpreenigingen in Nederland, opende de lange rij en bood den voorzitter namens den Bond een zilveren eere-me- daille aan, met een bloemstuk, waaruit hij een roos nam om deze in het knoopsgat te steken van den oud-bestuurder van der Zeeuw (applaus.) 1 Daarop volgden de heer Sasburg, die als blijk van waardeering uit naam van de af deeling der S.D.A P de Arb Coöperatie „Vooruit", den Leidschen Bestuurders- bond (L.B.B.) den voorzitter een bedrag van f. 175.ter hand stelde, de heer Kooistra. als voorzitter van het Volksgebouw waarin De Stëm hare repetities houdt, de voorzit ter van de moderne Metaalbewerkersorg. hier ter stede, de heer Braggaar, een oud- medeoprichter de heer Van der Woerd als vertegenwoordiger van de Muziekvereen. „Nieuw Leven", welke vereeniging meer malen met „De Stem" samenwerkt, de heer Hartenv als voorzitter der moderne Werk- meestersvereen., mevr Braggaarv. d. Does uit naam van de S D vrouwenorga nisatie de heer Vijlbrief. vertegenwoordi gende de Tooneelvereeniging „DOS." en tenslotte „De Haagste Stem" waarvan een bestuurslid het bestuur mét ëen bloemstuk huldigde. Na afloop van al deze redevoeringen die in wezen vrijwel overeenkwamen, nam nog de voorzitter der Feestcommissie de heer Jan van der Zeeuw het woord en ver raste het bestuur met een bedrag van f 150.bijeen gebracht door donateurs, donatrices en andere vrienden van „De Stem", met den wensch dat hiervoor de grond gelegd wordt voor de stichting van een muzjekfonds voor „De Stem". De voorzitter kwam. na al deze speeches zelf weer aan het woord en bedankte al len hartelijk voor de warme hulde .De Stem" op haar 25sfen verjaardag gebracht, hopende, dat men haar ook in de komende jaren niet zal vergeten Zij heeft nog altijd steun noodig en hoopt zich billijke critiek tevens ten nutte te maken. Hij deelde ten slotte nog enkele nagekomen gelukwen- schen mede waaronder ook van den heer Dubbeldeman die er een geldelijk bedragje aan toegevoegd had Hierna speelde het strijkje nog. nadat men gezamenlijk „Morgenrood" had gezon gen een paar nummers waarna slaande uit aller mond de „Internationale" werd aan geheven waarmede deze receptie was af- geloopen. In het begin van de volgende maand zal „De Stem" weer een uitvoering geven, een jubileum-uitvoering, waaraan meer dan gewone zorg i9 besteed en waarvan men hoopt dat zij tot zeer velen zal spreken. UITVOERING EERSTE LEIDSCHE KLUCHT EN REVUE-GEZELSCHAP. Nu de winter zijn intrede gedaan heeft zijn de tooneeluitvoeringen weer aan de orde. Zoo gaf dan bovengenoemde vereeni ging Zaterdagavond in de concertzaal ..Con cordia" haar 24ste groote uitvoering met bal in besloten kring. Nadat hel strijkje onder leiding van den heer der Kinderen de stemming bij de vele aanwezigen er in had gebracht verscheen 1° ongeveer 8 uur do voorzitter, de heer v. Egmond voor het voetlicht en heette allo aanwezigen hartelijk welkom. Spr. hoopte dal de revuo „Kom je oók eens Kijken", welke voor dezen avond op het programma stond, in den smaak van het publiek mocht vallen. Toen het scherm wederom op ging ver scheen de humorist, de heer J. Heuzen voor het voetlicht om eenige zangnummers ten beste te geven, wat hij deed np de van hem bekende manier en waarvoor hij veel ap plaus in ontvangst had te nemen. Hierna werd een aanvang gemaakt met de opvoering van de revue in 10 tafereel en van Cor Noyon. ..Kom je ook eens Kijken?" Dezelfde revue werd al meermalen opge voerd. zoodat we ons van den plicht ont heven achten, over den inhoud thans op nieuw uit te wijden. Niet onvermeld mag evenwel blijven, dat deze revue, welke een lach en een traan biedt, dank zij de goede krachten waarover de vereeniging beschikt zeer goed tot haar recht is gekomen, waartoe alle medespe lenden naar vermogen het hunne hebben bijgedragen. Na de pauze gaf de heer Heuzen nog een paar liedjes ten beste, waarna de voor zitter het bal aankondigde wat tevens het einde was van een goed geslaagden avond, waarvan velen genoten hebben en waarop de vereeniging met genoegen kan terugzien. EEN GECOMPLICEERDE AANRIJDING, DIE GOED AFLIEP. Zaterdagmiddag had op den Rijnsburger- weg een gecompliceerd verkeersongeval plaats, dat echter bijzonder goed afliep De 24-jarige De H.. uit Leiden, reed op een motorrijwiel in de richting Oegstgeest. Voor hem reed een bakkerskar langs-een vlucht heuvel, die De II. meende nog wel te kun nen passeeren, wat echter niet mogelijk bleek. Hij botste met den motor tegen den vluchtheuvel aan, met het gevolg, dat het voertuig over den kop sloeg en de berijder op de tramrails werd geslingerd. Vóór hij tijd had om op te staan en uit te wijken kwam een tram aanrijden. De H. had de tegenwoordigheid van geest om het voorbal- con van de tram te grijpen, waardoor hij voorkwam overreden te worden. De tram, welks bestuurder uit alle macht remde, reed nog een eindweegs voort en De H. werd meegesleept. Zijn linkerbeen bleek niet ern stig verwond te zijn. Niettemin werd hij ter observatie naar het Acad. Ziekenhuis gebracht, dat hij echter spoedig weer kon verlaten. In de gisteravond gehouden vergade ring van stemgerechtigde leden van de Gere formeerde Kerk zijn gekozen tot ouderlingen de heeren J. J. van der Berg, Th. Cuperus. D. G van der Horst. Th. C. T. van Kamp, J. II. Wattez A. van Weeren Hzn. en H. Alberts. Tot diakenen zijn gekozen de heeren P. Jasperse, P. Kwaadgras. A van Lunteren, J. Meyer, C. Veerman en J. WesseK De alhier lot arts bevorderde cemi- arts P. Floor is bestemd tot reserve-officier van gezondheid 2de kl bij het personeel van den geneeskundigen dienst der land macht. Donderdag 28 November a.s. hoop't onze stadgenoot de heer J. Jonk den dag te herdenken, dat hij vijf- en twintig jaar ge leden in dienst trad als boekbinder bij de firma Groen, Pieterskerkkoorsteeg, 'waar hij thans de functie van chef- magazijnmeester bekleedt. Aanstaanden Woensdagavond zal ter gelegenheid van het 21-jarig bestaan van de L, Chr. O.-V. in de groote zaal van „Predi ker" een feestavond worden gehouden. Het belooft een mooie avond te worden; de Oranjeklanten houden dien avond vrii. Alen zal er geen spijt van hebben. Voor bij zonderheden leze men de advertentie, voor komende in dit Blad. Hedenmorgen te circa 7 uur stond aan de Breestraat ter hoogte van de studenten sociëteit een auto, waarvan de lampen niet brandden. Zij werd door een tram, die uit de remisie aan den Hooge-Rijndijk naar het Station ging. aangereden. De auto, die vrij ernstig beschadigd werd. reed met kracht tegen een lantaarnpaal aan, welke daardoor verbogen werd. De tramwagen werd slechts licht bescha digd aan het voorbalcon. Zondagochtend in de vroegte werd voor perceel Rapenburg No. 4. in welk perceel de Chr. Studentensociëteit is geves tigd, een rijwiel onbeheerd aangetroffen. In lichtingen le bekomen aan het politiebureau. De collecte ten bate van het Leidsche Dierenasyl. gehouden bij de muziek van de Leidsche Politie op Zaterdagmiddag j 1. heeft f 205 opgebracht Muziek zoowel als collectanten kunnen met voldoening op den middag lerugzien, evenals degenen, die hun penninkske hebben geofferd. In de Stedelijke Werkinrichting waren opgenomen- Volwassen Datum personen. Kinderen. Totaal 18 November ..31 1 32 19 November 37 3 40 20 November 35 3 38 21 November 36 1 37 22 November 35 3 38 23 November 35 2 37 NUT EN VERMAAK. Het Spookhuis, vroolijk spel van een mysterie-vollen Indischen nacht, in 3 bedrijven van Henri van Wermeskerken. Nut en Vermaak heeft ons op haar eer ste tooneeluitvoering meegenomen naar ons fndië en daar een spookgeschiedenis doen meeleven, die natuurlijk tenslotte geen spookgeschiedenis blijkt te zijn Het is een echte van Wermeskerken, dus ietwat grof van structuur, maar het publiek aangenaam bozig houdend Men kent dat uit „Tropen- adel" en „De Suikerfreule"! In „Het Spookhuis" ziet men, hoe een drietal bijgelonvige vrouwen het klaar spe len den niet aan spiritisme etc. geloovenden advocaat Proper ook schrik en angst aar» te jagen, zoodat hij nog de ergste spook- held wordt Men maakt een echten griezel nacht mee; met het lichten van den dag blijkt evenwel hoe. al dat griezelige een heel normale verklaring vindt Hoe, dat zullen wij niet verklappen, nu Dinsdag avond dit spookbeeld nog eens ten tooneele wordt gevoerd Van Wermeskerken kent zijn Pappen heimers en weet precies, hoe hij deze moet BINNENLAND. De telefonie ten plattelande; voordeelen en bezwaren der streeknetten (Binnenland, 3e Blad). Benoeming van de leden van den Hoogen Raad van Arbeid (Binnenland, 3e Blad). Nadere bijzonderheden omtrent de ramp van de „Stad Vlaardingen" (Gemengd, 2e Blad). Tegen verdachte in het drama in de Faber van Riemsdijkstraat te Den Haag is 12 jaar geëischt (Rechtzaken, 2e Blad). BUITENLAND. George Clemencean is overleden (3e Blad, Buitenl. en Tel. le Blad). Het Dnitsch-nationalen-congres is geslo- ten (Buitenl., le Blad) De strijd in China en met de sovjets (Bui tenland en Tel. le Blad). Ernstige ontploffing te Essen (Tel., le BI.). pakken. Zijn griezelnacht is een kostelijke, steeds crescendo opgevoerde charge, al is, gelijk gezegd, de uitvoering weer wat grof. Op den langen duur begint alleen dat ge regelde kaart-leggen wat te vervelen, terwijl de ontknooping eveneens wat te gerekt is en ietwat gezocht. Nut en Vermaak heeft plezier beleefd van deze 9pook-historie. Onder regie van C. van Dommelshuyzen is ernstig gewerkt en reeds veel bereikt Er kwam geleidelijk aan een sfeer van spookachtige zenuwach tigheid. die merkbaar was. doch deze had nog huiveringwekkender kunnen worden opgevoerd! Niettemin er viel ook nu veel te loven en de eerste opvoering van dit yeizoen mag geslaagd heeten. Het zijn vooral twee rollen, die op den voorgrond treden: de schoonmoeder van mr. Proper, die feitelijk de directe oorzaak is van al het gegriezel met haar kaart-leggen etc. en mr Proper zelf, die langzaam maar zeker tot 9pookheld wordt gebom bardeerd. De rest hang er ietwat bij aan. De schoonmoeder wordt door mevr W. MooyWaasdorp aardig getypeerd en zij had veel succes. Iels meer spinnekoppig- heid zou haar uitbeelding echter nog wel kunnen verdragen. Mr. Proper werd door den heer 1 Boom eveneens goed vertolkt. Jammer dat. hij niet geheel rolvast was, zooals speciaal in het slotbedrijf eenigs- zins storend tot uiting kwam. Toch mag zijn creatie geroemd De overigen sloten zich over 't algemeen wel aan. Genoemd mogen worden de com missaris van politie, van den heer J Snel, mevr Proper van Mevr M. de Jóng Volkers en de inlandsche bediendp van P. Boom. aen klein rol.etje doch goed vo'ge houden. De zoon had zijn figuur tegen en de invaller voor dr. Hissink was te stijfjes. Het decor was eenvoudig gehouden, doch deed het wel Het onweer was prachtig ver zorgd. minder het gloren van den dag. Alles bij elkaar genomen echter een op voering. waarop Nul en Vermaak met ge noegen kan lerugzien De prachtig bezette schouwburg heeft zich best geamuseerd en was niet karig met verdiend applaus De medespelende dames werden aan het siot in de bloemetjes gezet. De volgende passagiersschepen zijn Dins dag 26 November in radio-telegrafische ver binding met de daarnaast vermeldde kust- stations en via die stations rechtstreeks te bereiken (Medegedeeld door de N. T. M. Ra* dio-Holland). Aludra, Junccao Radio: Flan- dria. Scheveningen Radio; Gelria, Rio de Janeiro Radio Grotius, Port Sudan Radio Gemma, Kosseir Radio, Tnsulinde, Scheve ningen Radio; Jan Pietersz Coen, id.; Maas dam, Cabo Finisterre Radio, Oranje Nassau Scheveningen Radio. P C Hooft, idem: Pr. der Nederlanden, idem; Pr. Frederik Hen drik, Rugby Radio; Prinses Juliana, Sche veningen Radio: Simon Bolivar, idem Sla mat, idem. Spaarndam Rugby Radio Sta tendam, Srhevpningen Radio, Tambora, idem; Tjerimai, idem. Veendam, St. Goer- ges Radio-, Venezuela, Scheveningen Radio; Volendam, idem.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1929 | | pagina 1