telegrammen. laatste berichten. financien. scheepsverbindingen. beursoverzicht. marktberichten. rechtzaken. Advertentiën. WEERBERICHT. Barometerstand, tenniddag 3 uur: 762. Jenmiddag 3 uur: 762. EGRinSCH WEERBERICHT. f wflirneminpen in don morgen van |l Nov., medegedeeld door het .Ned Mei Instituut te Üe Bildt. ^te stand: 771,3 te Memel, ite stand: 734,5 te Seydisijord. «achting tot den avond van 22 Nov.: I matige, Znid-Oost6lijke tot Zuidelijke l^avankelijk licht- tot halibewolkt ea of geen regen. Later waarschguiijk lenda bewolking en eenige regen. Wel Iraudering in temperatuur. LUCHTTEMPERATUUR. r roorm.4 gr. C. (39 gr. F.). 'smidd.7 gr. C. (45 gr. F.), bur nam.: 7 gr. O. (45 gr. F.). FATERTTJDEN TE KATWIJK-a.-ZEE Voor Vrijdag. kste stand des voorin, te 6.17 uur. Igste stand des nam. te 6,47 uur. I1CHT OP VOOR FIETSERS e.a. Meidag 4.29 n.ui. tot 7.03 v.m. ing Indien er thans niet een spe^ t gemaakt wordt, waarin het geta! kordt gebracht, zal één der onder- jtrs in den adelstand verheven moeten I en naar het Hoogerhuis moeten nationale conferentie van gedei$- a der Mijnwerkersfederatie, te Lon- iauden. sprak zich met groote meer- li uit voor aanneming van de vooi- regeering. Slechts Yorkshire eM hst of Dean stemden tegen. De Id behelzen een vermindering van ridsdag tot 1% uur met ingang van a.s., de instelling van een natio- bcnraad voor de steenkoolindustrie, qkc kongen marktstelsel voor de rege- d de productie en de prijzen, en peidelijke verkrijging door den Staat pijnroyaltïes. CHINA. ijdige berichten Diplomatieke moeilijkheden. ■China komen weer tegenstrijdige be- Tsjang zou een overwinning hebben 1 op Feng en de Russen zouden aan is van Mandsjoerije blijven vuren, i andere agde wordt de waarde van erichten bestreden.' Idos van waar is i het corps diplomatique en de - regeering is het opnieuw tot kheden gekomen. De Chineesche re- J verzocht het corps diplomatique pwoordigers te zenden voor onder den betreffende de afschaffing der 'J0 reohtbankcn in Sjanghai. .-0'f3 diplcmatiqu? weigerd? echter pwoordigers te ?.e\% n, daar het voor pe onderhandelingen niet bevoegd is. tering werd verzocht zich in verbia ge stellen met de buitenlandsche con- I Sjanghai. De Chineesche regeering r1 voorstel afgewezen en b3sloten af r ?an deelneming van buitenlandsche (Jwoordigers bij de voorgenomen on- f tlingen. De gemengde rechtbanken is zonder medewerking van buiten- 1 di plomaten d oor de Chineesche pg worden afgeschaft. CONFERENTIES. h 51 ,~N"0V- (Reuter). Henderson P Duitachen gezant, vermoede- der |Ri.js met den datum van aan trede Haagsche conferentie. FWentie U Nov. (Havas). Heden heeft over het Saargebied eer» Benomen. Tevoren bezocht de [(1. ^ez&nt von Hoescb met den lei- Duitiohe missie Briand. [DICTATUUR IN PORTUGAL 21 Nov. (V. D.) Het Portu- onder voorzitterschap 9 Wj? ^arrnona besloten de dicta- t hei i 00 t°tdal het programma EL ,ID evenwicht brengen van de 1 u0rvor.m'ng der valuta en finan- no®'sc^e reconstructie bevat, [COSTES '21 No, WEER THUIS. 11135 (V.D.) Costes is heden- j .1- °P le Bourget geland. Hij ^^..^noy—Parijs via Cal" ^ene en Rome in 4 da- DE DUITSCHE KOLONISTEN IN RUSLAND. moskou, 20 Nov. (Wolff) Naar onze ver tegenwoordiger verneemt weigeren de desbe treffende autoriteiten aan de Duitèche ko lonisten toestemming om het land te ver laten en laten zij de beslissing over aan den Raad van Volkscommissarissen. Welke de motieven zijn voor dit geheel onverwacht komende besluit, i9 niet bekend. DE DUSSELDORFSCHE MOORDENAAR. BERLIJN, 21 Nov (Wolff). De Dussel- dorfsche moordenaar beeft volgens een be richt van de Berliner Zeitung aan de pleeg moeder van de door zijn hand om het leven gekomen Gertrud Alberrnann, twee brieven geschreven, waarin hij de moord op bet kind in alle bizonderheden beschrijft. Na dezen brief gelezen te hebben heeft de pleegmoeder een poging tot zelfmoord gedaan. Van de twee brieven bevat de eerste een nauwkeurige beschrijving van de daad. Hij begint met verzen en vervolgens vervalt de schrijver in een dramatische dialoog. Het heen en weer gepraat wordt beschreven en dan de overval op het kind, de geboden ver twijfelde tegenstand, de messteken, het hui len van het kind en vervolgens de ver moording. De tweede brief is notr gruwelijker. Het is een liefdesbrief aan het doode kind door den moordenaar geschreven Beide brieven worden door schriftkundi gen onderzocht. VOORLOOPIG IN VRITHEID GESTELD. BRESLAU. 21 Nov. (V D l In de zaak Lampei en zijn medeverdachten wegens veemmoord heeft de rechter van instructie op het verzoek lot ontslag uit de preven tieve hechtenis beslist, dat do verdachten uit de voorhechtenis zullen worden ontsla gen tegen een borgstorting van tezamen 20.000 Mark. FRANCO VERVOLGD. MADRID. 20 Nov. (Belg Tel. Ag.) Com mandant Herbella is benoemd tot rechter 'van instructie in de affaire, aanhangig ge maakt tegen den vlieger-commandant Fran co wegens de publicatie in Amerika van zijn boek „Geklauwde vleugels", waarin com- promitteerende uitlatingen voorkomen jegens een aantal officieren. Franco is nog op vrije voeten. RELLETTES TE WARSCHAU. WARSCHAU, 21 'Nov. (V. 01 OTschoÖTi de politae-av\ tori lei ten te Warschau in den nacht van Dinsdag op Woensdag bij een aantal communistische organisaties huis zoekingen heelt verricht en 27 personen heeft gearresteerd is het Woensdag ter gele genheid van den lOden stichtingsdag van de communistische jeugcLinternationale toch tot straatgevechten gekomen. De voorgenomen groote demonstraties van do roode jeugd op het Gribowskiplein konden niet plaats hebben, doch een com munistische optocht van 300 tot 500 per sonen voornamelijk jongelingen trok door de stralen der voorstad. Een lid van de geheime politie wilde te lefonisch het commissariaat van politie hiervan in kennis stellen.docb werd door de communisten herkend en tegengehouden. Tusschen de demonstranten en voorbij gangers kwam het tol botsingen, waarbij van revolvers gebruik werd gemaakt. Toen de politie aanrukte, verspreidde de massa zich Een doode en 2 gewonden bleven lig gen. Twee andere personen zouden even eens gewond zijn De gedoode is een pas- seererïde postbeambte, terwijl de gewonden tot de communistische demonstranten behoo- BANDIETEN-BENDE VEROORDEELD. MILAAN 20 Nov. (Belg. Tel Ag.) Het pro ces tegen de bende van Polastro is geëin digd na zestig zittingen. Df* jury had te ant woorden op 114 vragen. Polastro en zijn metgezel Peotta werden veroordeeld tot le venslange opsluiting, benevens verlies van hun burgerrechten. Vijf andere beschuldig den kregen gevangenisstraffen tusschen 8 en 2 jaar. Vier werden er vrijgesproken. GROOTE BRAND GLUECKSTADT. 21 Nov. (V. D.) Het dorp Wevelsflelb bij Gluecksladt 19 gisteravond door een enormen brand geteisterd, die ge weldige schade heeft aangericht. Te half elf 's avonds brak door lot nu toe onbekende oorzaak brand uit op de werf Matsculat die zich snel uitbreidde en een dreigenden om vang aannam. Binnen korten tijd tastte het vuur ook hel nabij gelegen bovenhuis van den scheepsbouwer Peters en vijf andere in den omgeving liggende gebouwen aan. De brandweer uil Wevelsflelb en omliggende gemeenten slaagde er in 4 dezer gebou wen grootendeels te behouden. De werf en het woonhuis van den scheeps bouwer werden totaal verwoest. De schade wordt door verzekering gedekt. BYRD HEEFT PECH. NEW-YORK, 21 Nov (Reuter). Volgens de New-York Times" beeft de Poolreizi ger Byrd op eeD vlucht vaD 440 mijl een noodlanding moeten maken wegens gebrek aan benzine. De landing verliep uitste kend en nadat met een ander vliegtuig benzine was aangevoerd, is de vlucht voort gezet. HET OVERLIJDEN VAN Z.D.H. MGR. H. v. d. WETERING. Hedenmorgen is het stoffelijk overschot van Z. D H. Mgr. II. van de Wetering van liet Aartsbisschoppelijk Paleis aan de Malie baan te Utrecht overgebracht naar de Kathedrale Kerk aan de Nieuwstraat. Groot was de belangstelling voor het Paleis en langs den weg. De plechtigheid droeg een zeer eenvoudig karakter. Achter den rouw- wagen reden een paar volgkoetsen, waarin hadden plaats genomen de Vicarius-Capitu- laris en de Vicaris-Generaal, benevens de beide secretarissen van het Aartsbisdom. Het stoffelijk overschot werd aan de Kerk ontvangen door den proost van het Kathe draal Kapittel Mgr. Dr. A. C. M. Schaep- man, den Kanunnik Van Schaik, de plebaan en de geestelijkheid der kerk. Publiek werd in het kerkgebouw niet toe gelaten. In de namiddaguren was het een onafge broken file, die van de gelegenheid gebruik maakte om lang9 het stoffelijk overschot in de kerk te defilecren. DE POSTVLUCHTEN. AnetaVaz Dias meldt: Bij de K. L. M. is bericht ontvangen, dat het derde retour vliegtuig de P.H.-A.E.O. hedenmorgen te 5.13 uur uit Palembang is vertrokken en te 11.08 uur te Medan is aangekomen. TTEENK Co. In een vergadering van crediteuren voor de derde Kamer der. Arrondissements- Rechtbank te Amsterdam zou heden een beslissing worden genomen inzake de door de Handelsvennootschap Tjeenk Co., Kei zersgracht 683 te Amsterdam gevraagde surcéanse van betaling. De advocaat van Tjeenk Co., mr. van Regtenjn Altena, deelde echter mede, dat er tengevolge van verschillende omstandigheden schikkingen zijn getroffen en wel met dien verstande, dat de groote crediteuren uitstel van betaling hebben verleend als gevolg waarvan de overige dxjediteuren kunnen worden betaald. In verband hiermede trok de firma haar verzoek tot surcéanse in. Hiervan is acte verleend, waarna de vergadering is opge heven. DE VERDEELING VAN DEN ZENDTIJD. Waarschuwing tegen onjuiste berichten. De Radioraad deelt mede, dat hem van verschillende zijden vragen om inlichtin gen bereiken omtrent de vërdeeling van den zendtijd en andere bij den Raad aanhan gige zaken Dergelijke verzoeken worden ook tot den voorzitter en de leden indivi dueel gedaan. De Radioraad heeft echter slechts tot taak den minister van Water staat van advies te dienen. Het doen van inededeelingen aan anderen is derhalve uit gesloten. Dit is trouwens reeds het geval op grond van de eed of de belofte van ge heimhouding destijds in handen van den minister afgelegd Overigens kan de Radioraad slechts ten zeerste betreuren, dal enkele personen en persorganen mededeel in gen hebben gepubli ceerd. dat niet voor openbaarheid waren be stemd. Deze mededeelingen, welke als regel öf geheel óf deels onjuist waren, kunnen nooit er toe leiden om het publiek een dienst te bewijzen. Weshalve de Radioraad dan ook bij dezen waarschuwt tegen alle mogelijke verdere ongecontroleerde berichten omtrent eenig bij hem aanhangig onderwerp. WETHOUDERCRISIS IN DEN HAAG. De gemeenteraad van Den Haag heeft de motie-van Beresteijn betreffende de grond- politiek (verkoop als regel en erfpacht als uitzondering), waarover Maandag j.l. de stemmen staakten met 21 tegen 21, heden ochtend aangenomen met 24 tegen 21 st. In verband hiermede hebben de wethou ders Vrijenhoek. Dree9, de Wilde en van der Meulen ontslag genomen. Het heden aan te vangen begrootings- debat is in verband hiermede uitgesteld. DIENSTUREN RADIOTELEFOONDIENST NEDERLAND—NED.-INDIE. Met ingang van Maandag 25 dezer, wondt voor den radio-telefoondienst met Ned.-IndiC een uniforme diensttijd ingevoerd, welke voorloopig is bepaald op 11 uur1430 (Amsterdamsche tijd). Er wordt aan her innerd. dat de gelegenheid lot teleïoneercn niet Indië alleen is opengesteld op werk dagen. HET DRAMA TE ZUNDERT. De vordering ontzegd. Do Haagsche Rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in de bekende civiele pro cedure, waartoe het drama te Zundert in den nacht van 10 op 11 Januari 1927, waarbij de caféhouder v. M. in zijn café aldaar door twee marechaussees is doodgeschoten, heeft geleid. Zooals men zicb zal herinneren had n.l de weduwe van genoemden caféhouder den Staat en de beide marechaussees voor de Haagsche rechtbank doen dagvaarden en daarbij gevorderd een schadevergoeding van f. 30.000 voor zich zelf en van f. 20.000 voor haar beide kinderen. Overeenkomstig de conclusie van den Offi cier van Justitie heeft de rechtbank thans die vordering aan de eiseheres ontzegd. DOODELITK VERKEERSONGEVAL. Gistermiddag omstreeks 5 uur reed do ongeveer 28-jarige wegwerker O. N. uit Beunmgen (O.) in matige vaart met zijn motor op den straatweg naar Hengelo. Nabij café Luttikhuis stond een onverlichte zandwagen, die waarschijnlijk niet door den motorrijder werd gezien. Hij botste op zoo danige wijze tegen den wagen, dat hij een zware hersenschudding bekwam en zijn been op twee plaatsen brak. Dr. Essink uic Oldenzaal verleende de eerste hulp en liet den gewonde naar het R.-K. ziekenhuis te Oldenzaal vervoeren, waar hij heden nacht aan de bekomen verwondingen is overleden. Als tragische bijzonderheid zij vermeld, dat de ongelukkige dezer dagen in het huwelijk zou treden. BRAND. In den afgeloopen nacht is in dc Kerk straat te Hilversum in een schuur, slaande achter het meubelmagazijn van den heer L. Frank, en geheel gevuld mei aan hem toebehoorende meubelen, brand uitgebro ken. die een hevig karakter droeg. Wel heeft de brandweer de belendende perceelen kun nen sparen, maar de schuur met inhoud en een auto van dc firma Pressburg welke er stond, verbrandden. De meubelen uit de schuur waren voor f. 20.000 bij een Londen- sche Verzekeringmaatschappij verzekerd. D oorzaak van den brand is onbekend. In het gebouwtje was geen verwarmingsmiddel op gesteld DE ENGELSCHE BANK VER LAAGT HET DISCONTO. De EngeJsche bank heeft heden het bankdisconto verlaagd tot 5Vf» pCt. De volgende passagiersschepen zijn Vrij dag 22 November in radio-telegrafische ver binding met de daarnaast vermelde kust- stalions en via die stations rechtstreeks te bereiken. Medegedeeld door de N. T. M. Radio-Holland. Alhena, Norlhforeland Radio. Aludra, Amaraiina Radio; Flandria, Scheveningen Radio; Gelria, Rugby Radio; Gemma, Aden Radio; fnsulinde, Scheveningen Radio; J. P. Coen, Scheveningen Radio; Joh. de Witt, Scheveningen Radio; Nw. Amsterdam, Ma rion Radio; Orania, Scheveningen Radio-, Oranje Nassau, Rugby Radio; P. C. Hooft, Scheveningen Radio; Prins der Ned., Scheve ningen Radio; Pr. Fred. Hendr., Ouessant Radio; Pr. Juliana, Scheveningen Radio; S. Bolivar, Scheveningen Radio; Slamat, Scheveningen Radio; Spaarndam, Rugby Radio; Statendam, Chathan Radio; Tabanan Scheveningen Radio-, Tambora, Schevenin gen Radio; Tjerimai, Scheveningen Radio; Veendam, Scheveningen Radio-, Venezuela, Scheveningen Radio, Zeelandia, Ccrrito Radio. AMSTERDAM, 21 Nov. De Beurs had he den een onbelangwekkend verloop. De han del wa9 van zeer kleine afmetingen en de stemming was niet bepaald opgewekt. Wel iswaar bleven de noteeringen, met gisteren vergeleken, goed op peil, doch de willige tendenz in New-York en de verlaging van het bankdisconto in Engeland tot blh pet. had de verwachting gewettigd dat hier hoo- gere koersen zouden worden gezien. De Haagsche Beurs was zeer vast, doch de in zet kwam te Amsterdam al aanstonds lager en daarna moesten de toonaangevende fond sen nog enkele procenten prijsgeven. Mar garine Unies die hedenmorgen tot 404 wa ren gestegen, openden op het hoogste peil van gisteren, vielen tot 376 terug en schom melden later op den dag tusschen deze grenzen. De Philipsaandeelen bewogen zich omstreeks 500. A.K.U.'s waren prijshoudend zonder meer. De overige Industrieele fondsen bewogen zich geheel op den achtergrond. Konink lijke gaven de gebruikelijke omzetten te zien en konden zich goed handhaven. Op de Mijnafdeeling ging iets om in Alg. Ex ploraties, die vrij goed gestemd waren. Boeton's lagen buiten de belangstelling. Suikerwaarden hadden een beperkte markt De koersen waren zoo goed als onveran derd. Ook de handel in Rubberaandeelen was allesbehalve omvangrijk te noemen. De koerseD waren eerder iets lager. Tabak ken op den achtegrond. De Amerik. fond sen waren goed van toon in navolging van Wallstreet. Prolongatie 3*£ pCt. WISSELKOERSEN. Engeland 12.08 13/16, Duitschland 59.28 1/2, Frankrijk 9.76, België 34.67 1/2, Zwitser land 48.10. Oostenrijk 34.87 1/2, Denemar ken 66.40, Zweden 66.62 1/2, Noorwegen 66.40. New York 2.47 15/16. BOSKOOP. 20 Nov. 1929. Ophelia 80— 1.40 ct.: Golden Ophelia 1.30-2.20; Pierson 170—2.10; Iladlev 1 60—2.20; Claudius Pernet 1.30—2.00. Columbia 1.40—2.40; Mac Keiler 1 401.90; Wilh. Kordes 1 30; Mad Jules Bouché 1.20; Rosalandia 1.00 2.10; Gemengde rozen 1.001 40; Polyan- Iharozen 1.201 80 Diversen: Chrysanthen, groolhloemig le srt. 1 50—1 90; Idem 2e srt. 801.10; Idem tros 1635. HAAGSCHE RECHTBANK. Het O.M., waargenomen door mr. Rij- kens, heeft vandaag geëischt tegen den niet verschenen p. de B., wegen3 verduistering van bedragen van f. 5000, f. 3350, en f. 415, gepleegd in zijn betrek king van kassier van de Coöperatieve Boe renleenbank to Katwijk aan Zee, ten na deel© van verschillende rekeninghouders bij die bank, 1 jaar gevangenisstraf, voorwaar delijk met een proeftijd van 3 jaren. In totaal zou de verdachto meer dan f. 30.000 ten eigen bate hebben aange wend. In de instructie heeft hij een vol ledige bekentenis afgelegd, welke bekenU- nis thans werd voorgelezen. De geleden schade is inmiddels door verdachte's fami lie vergoed. DOOD DOOR SCHULD. De rechtbank te Leeuwarden heeft E. W. 22 jaar. te Beertgumermolen, wegens het veroorzaken van dood door schuld veroor deeld tot veertien dagen gevangenisstraf, voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De eisch was een week. DE CULEMBORGSCHE MOORDZAAK. En een meineedkwestie. In liooger beroep stond hedenmorgen voor hel gerechtshof te Arnhem terecht. Johan A. Collee inzake dat hij zich bij de behandeling voor de rechtbank van de Culemborgsche moordzaak aan een meineed had schuldig gemaakt en deswege tot 5 maanden gevan genisstraf was veroordeeld. Het O. M. vroeg bekrachtiging van het vonnis. Uitspraak over 34 dagen. o DE ROOFMOORD TE AMSTELVEEN. Levenslange gevangenisstraf. Do rechtbank te Amsterdam heelt heden middag uitspraak gedaan in de zaak van den roofmoord te Amstelveen. De recht bank heeft beide verdachten overeenkom stig den eisch van fiet O. M. tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Voorts lieoft de Rechtbank uitspraak ge daan in de zaak van de echtgenooten aer heide mannen. Deze vrouwen hebben zich le verantwoorden gehad ter zake van heling. De rechtbank heeft ieder der vrouwen '4 maanden gevangenisstraf opgelegd. De eisch luidde tegen elk 1 jaar. COMMUNISTISCH RAADSLID VEROORDEELD. De Groningsche rechtbank heeft hel com munistisch raadslid van Hoogkerk, H. Hoi- ting wegens ordeverstoring in de raadsver gadering op 15 Augustus veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. Dc eisch was twee maanden gevangenisstraf. In deze vergadering werd een voorstel van B. en W. behandeld om het reglement van orde zoo te wijzigen, dat raadsleden, die de orde verstoorden het verblijf in het gemeentehuis zal worden ontzegd. Dit in verband met de ordeverstoring van den communist. Toen het voorstel was aangeno men moest dit direct worden toegepast op verdachie, waartegen hij protesteerde. Hij is toen door de politie onder veTzel op straat gezet. Getrouwd: KEES KOELMAN en RIE STROTMANN, die. mede namens wederzijd- sche familie, hartelijk dank zeggen voor de ondervonden belangstelling. 7524 21 Nov. 1929. Getrouwd; WIM v. WINGERDEN en SUZE BRANDS, die. mede namens wederzijd- sche familie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling. 929a Leiden, 20 November 1929. Lage Rijndijk 29A. De Heer en Mevrouw SERDIJN—MUYZERT. geven met blijdschap kennis van de geboorte van een DOCHTER. Goerah. Java (N. O. I.), 21 November 1929. 908a Heden overleed, tol onze liepe droefheid, onze lieve Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mevrouw JOHANNA ELIZABETH GESTMAN— BRITTIJN, in den ouderdom v 69 jaar Familie BRITTIJN Leiden. 19 Nov 1929 897a Witte Rnzenslraal 6a 3-1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1929 | | pagina 3