I DONDERDAG 24 OCTOBER 1929 No. 21353 fficieele Kennisgevingen. STADSNIEUWS. Het voornaamste nieuws van heden. 70ste Jaar^an* LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PRIJS DER ADVERTENTIE^: 30 Cis. per regel voor advertentiën uit Leiden en plaatsen waar agentschappen van ons Blad gevestigd zijn Voor alle andere advertentiën 35 Cts. per regel Kleine Advertentiën uitsluitend bij vooruitbetaling Woensdags en Zaterdags 50 Cts. bij een maximum aantal woorden van 30. Incasso volgens postrecht. Voor eventueele opzending van brieven 10 Cts porto te betalen Bewijsnummer 5 Cts. Bureau Noordeindsplein Telefoonnummers voor Directie en Administratie 2500 Redactie 1507. Postchèque- en Girodienst No. 57055 - Postbus No. 54 PRIJS DEZER COURANT: Voor Leiden per 3 maanden 2 35, per week Buiten Leiden, waar agenten gevestigd zijn. per week Franco per post 2.35 -f portokosten. ƒ018 „018 it nummer bestaat uit VIER Bladen EERSTE BLAD. vergadering van den gemeenteraad van leiden, op MAANDAG 28 OCTOBER 1929, des namiddags te twee uur. in het stedel. museum (lakenhal). vergadering zal, zoo noodig, 's avonds worden voortgezet. Te behandelen onderwerpen: lo. Onderzoek van den geloofsbrief van t nieuw benoemd raadslid, den heer Mr. L F. A. Donders. 2o. Benoeming van een lid der Commissie de Huishoudelijke verordeningen, (va- ure: P. Heemskerk). 3o. Benoeming van een lid der Commis- van onderzoek, bedoeld in art. 22 van t Reglement voor de werklieden in dienst de gem. Leiden, (vacature: P. Heems- m o Benoeming van een plaatsvervangend- rzitter der Commissie1 van advies, be- jeld in art. 35 van de verordening, rege lde den rechtstoestand van de ambte- iien der gemeente Leiden, (vacature: P. eeüiskerk). 'v<. Benoeminu van een lid der Commis- e, bedoeld in art. 2, le lid, sub 3o. der ïordening, houdende Reglement voor de KDraissiën van Advies betreffende de beids- en dienstvoorwaarden van het per ceel in dienst van de gemeente Leiden, acature: P. Heemskerk). 6o. Benoeming van een gedelegeerde uit m Gemeetneraad in het bestuur der ver ilizing „Schoolkindervoeding en -kleeding" feature: P. Heemskerk). 7o Praeadvies op het verzoek van P. J. ia Leeuwen, om €"ervol ontslag als onder ijzer aan de school Medusastraat B. (179) j% Staat van af- en overschrijving op de «rooting, dilnst 1928, van het College van fouwen-Kraammoeders. (180) Po. Rekening, dienst 1928, van het College in Vrouwen-Kraammoeders. (180) 10o. Begrooting, dienst 1930, van het Col- te van Vrouwen-Kraammoeders. (180) Ho. Rekening, dienst 1928, van de Ge- Keids-Commissie. (180) Suppletoire begrooting. dienst 1928, ju den Armenraad. (180) '13o. Rekening, dienst 1928, van den. taenraad. (180) Mo. Balans en Verlies- en Winstrekening, ienst 1928, van het Grondbedrijf. (180) 15o. Voorstel om een gedeelte grond van Schuttersveld weder in de verhuring ui het Schuttersveld aan het Rijk op te imen. (181; J6o. Voorstel tot het huren van het boven al c.a. van het Agentschapsge'bouw van !>ederlandsche Bank aan het Kort-Rapen- ten behoeve van het bureau van den taeente-Ontvanger. (182) l"o. Voorstel in zake het aangaan van overeenkomst met de gemeente Leider- ïp tot aanvulling en wijziging van de op November 1924 met die' gemeente ge iten overeenkomst, betreffende de levering to electriciteit. (183; 18o. Voorstel in zake de onteigening van i perceele-n gemeente Le-iden, Sectie I nis. f06, 122 en 2306, ten behoeve van den van een gymnastieklokaal voor de ïde bijzondere scholen aan de Hoogland se Kerkgracht No. 20a en van de uitbrei- QS van de Kaasmarkt. (184) >19o. Voorstel in zake het verstrekken van "andstoffen aan daarvoor in aanmerking monde werklooze hoofden van gezinnen kostwinners gedurende het a.s. winter den. (185) 20o. Praeadvies op het verzoek van het tuur van de vereeniging voor Christelijk derwijs, om medewerking te verleenen tot enting van een school voor uitgebreid er onderwijs in. het gebouw Noordeinde 3- (174) lo. Praeadvies op het verzoek van bet tuur van het gesticht „de Voorzienig- um beschikbaarstelling van gelden r het aanbrengen van eenige veranderin- Cv Jr 2et eebouw Levendaal 56. waarin 9 es ïgd zijn een school voor gewoon lager- een ^hool voor uitgebreid lager onder- -rsrne^e voor het uitbreiden van het ot dier obolen. (175) shn ^feadv'es °P bet verzoek van het In r r Gereformeerde Schoolvereeni- ~r Hoi0, beschikbaarstelling van gelden Joci 23o. Praeadvies op het verzoek van het bestuur der Gereformeerde Schoolvereni ging, om beschikbaarstelling van gelden voor de aanschaffing van leer- en hulpmid delen voor een tweetal te' vormen parallel- klassen aan de school voor gewoon lager onderwijs aan de Hooglandsche Kerkgracht 20 a. (177) 24o. Voorstel: a. in zake de geleidelijke opheffing van de 9C-hool Vrouwenkerksteeg B; b. in zake de overbrenging van de school Vrouwenkerksteeg B naar het gebouw van de Leerschool aan de Oude Vest en van de Leerschool naar het schoolgebouw aan de Vrouwenkerksteeg c. om de t. z. t. vrijkomende lokalen van het schoolgebouw aan de Oude Vest te be stemmen voor de Centrale school voor het 7e en 8e leerjaar; d. in zake het tijdelijk onderbrengen van één of meer klassen van de Centrale school voor het 7e1 en 8e leerjaar in het schoolge bouw aan do Vrouwenkerksteeg. (178) HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen ter algemeene kennis, dat door hen vergunning is verleend aan: a. J. van den Burg en rechtverkrijgenden tot het oprich ten van een brood- en banketbakkerij in het perceel Noordeinde Xo. 44, kadastraal bekende Gemeente Leiden, Sectie F. Xo. 899; b. de firma P. Stoeke, A. Stoeke en G. van der Reyde en rechtverkrijgenden tot het uitbreiden van de stoomwasscherij en ververij in het perceel Voldersgracht Nis 11 en 23, kadastraal bekend Gemeente Leiden, Sectie H. Nis 3553, en 1275; c. M J. F. van der LelieMeys en rechtverkrijgenden tot het oprichten van een ondergrondsche be waarplaats voor benzine met bovengrond- sche aftapinrichting in en op het trottoir in de Doezastraat vóór het perceel Doeza- straat No. 35. kadastraal bekend Gemeente Leiden, Sectie E. Nis 1649 en 165Q; d. de firma Roovakkers en Kamsteeg en recht verkrijgenden tot het oprichten van een ondergrondsche bewaarplaats voor benzine in het perceel Mariënpoelstraat, kadastraal bekend Gemeente Leider., Sectie L. No. 1387, met aftapinrichting op het trottoir vóór bet perceel aan de Mariënpoelslraat, kadastraal bekend Gemeente Leiden, Sectie L. No. 1411. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN. Burgemeester. VAN STRIJEN. Secretaris. Leiden, 24 October 1929. 5496 Prof. dr. P. J. BLOK Een groot geleerde en een voortreffelijk burger is heengegaan. Soon I Ultbreiden van de school voor ge- ïerkTr-f>k»r ^denvbs aan de Hooglandsche de aan?rk a' met lvvree leslokalen en voor V nt van de die lokalon be- gQe ^boolmeubelen. (176) de aa vermoeden, dat dit een van de laatste malen zou zijn, dat hij zich in het openbaar zou bewegen. De gansclie Leidschc gemeenschap rouwt om dit groote verlies. Zijn nagedachtenis zal bij allen, die hem gekend hebben, in dankbare herinnering blij ven voortleven. Hij ruste in vrede Petrus Johannes Blok werd 10'Januari 1855 te Den Helder geboren, waar zijn vader hoofd eener school was. Hij bezocht, na de school zijns vaders te hebben door- loopen, de Latijnsche school te Alkmaar en werd 22 September 1873 alhier als student in de letteren ingeschreven. Hij studeerde daar onder leiding van Cobet, De Vries. Dozy en Fruin. 14 December 1876 legde hij met goed gevolg het candidaatsexamen af en 7 December 1878 het doctoraal examen. Hij promoveerde den 21sten Juni 1879 tot doctor in de klassieke letteren op een proef schrift .getiteld: „Certus Pompeius magnus Cnaei films". De gemeenteraad benoemde hem 4 Augustus 1879 tot leeraar in de Ne der landsche taal en geschiedenis. In 18S4 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de va- derlandsche geschiedenis aan de universi teit te Groningen, welk ambt hij den 26sten September van dat jaar aanvaardde. 10 jaar later, bij K. B. van 21 Mei 1894. werd hij benoemd tot hoogleeraar in de vaderland- sche geschiedenis aan de universiteit alhier als opvolger van prof. Fruin. Hij aanvaardde het hoogleeraarsambt met een rede den 6den October 1894. In den academischen cursus 1909/1910 was hij secretaris van den academischen senaat en in den voleenden cursus rector magnificus der universiteit. Van 1 October 1896 tot 1 December 1897 was hij leermeester van H. M. de Koningin en ook H. K. H. Prinses Juliana heeft hij in Haar jeugd geschiedenis-onderwijs gegeven. In 1925 moest hij wegens het bereiken van den 70-jarigen leeftijd aftreden, hetgeen hij den 25sten Mei deed met een afscheids college, bij welke gelegenheid hem door een huldigingscommissie zijn bibliographic werd aangeboden. Een belangrijk aandeel heelt prof. Blok gehad in de oprichting van het Neder- landsch Historisch Instituut te Rome. waar thans zijn borstbeeld wordt aangebracht Nog kort geleden mochten wij van hem een foto publiceeren, waarin hij voor den beeldhouwer poseerde 22 Juni j.l. herdacht prof. Blok onder groote belangstelling zijn gouden doctoraat. Verschillende buitenlandsche en binnen- landsche onderscheidingen vielen hem ten deel. O.a. benoemde de universiteit te Mar burg hem in 1904 lot eeredoctor in de phi- losophie en vrije kunsten en in 1909 werd hij benoemd tot doctor honoris causa in de geschiedenis aan de universiteit te Leuven. Voorts was hij een der oprichters van het Historisch Genootschap te Groningen en van de vereeniging Oud-Leiden. Voorts is hij buitenlandsch lid van de commissie voor vaderlandsche geschiedenis te Venetië en ^inds 1913 eerelid van het Historical So ciety te Londen. Hij is ridder in de orde van den Xederlandschen Leeuw, comman deur in de orde van de Kroon van Italië. Bij zijn aftreden in 1925 werd hij onder scheiden met het commandeurskruis van de Orde van Oranje Nassau. Dc Fransche re geering benoemde hem tot Officier de l'In- structïon Publique. Ook was hij gedurende tal van jaren Ud der commissie van het stedelijk museum De Lakenhal alhier en van 1903 tot 1904 voorzitter van de Maatschappij der Neder- landsche Letterkurde. Het Leidsch Studentencorps heeft in ver band met dit overlijden voor den tijd van drie dagen rouw aangenomen. Wijlen prof. Blok. Hedenmorgen is na een korte ongesteld heid hier ter stede in den ouderdom van ruim 74 jaar overleden prof. dr. P. J. Blok, oud-'hoogleeraar in de vaderlandsche ge schiedenis aan de Universiteit te Groningen en te Leiden. Met prof. Blok is niet alleen een uit nemend geleorde, maar ook een voortreffe lijk stadgenoot heengegaan, die steeds een open oog had voor de belangen van de stad zijner inwoning en daarvan bij her haling heeft blijk gegeven. Xog kort geleden gaf hij van zijn belang stelling in het Leidsche gebeuren blijk door zijn tegenwoordigheid bii de officieele ope- nir.- van de tentoonstelling van werken van v. t.'len den schilder van der Xat in de Lakenhal. Hoewel zijn gezondheid in den laatsten i tijd te wenschen overliet, konden wij weinig DE PLANNEN VOOR EEN LEIDSCHE EDISON LICHTWEEK. Voorloopig uitgesteld. In het gebouw der Kamer van Koophandel aan den Stationsweg vergaderden gister avond een aantal afgevaardigden van ver- eenigingen ter bespreking van de plannen tot organisatie van een Edison-lichtweek in het tijdvak van 13 tot 20 November a.s. Zoowel van de zijde der middenstanders, die het tijdstip minder gunstig oordeelden in verband met de Sint Nicolaas-drukte ais door den directeur der Stedelijke Licht fabrieken. ir. van Klinkenberg, die om tech nische redenen den tijd van voorbereiding onvoldoende achtte, werd tegen deze dala bezwaar gemaakt. Laatstgenoemde meende, dat het aanbeveling zou verdienen de licht- week tot begin 1930, uit te stellen. Na uitvoerige besprekingen werd e'en commissie benoemd, welke over het meest gunstige tijdstip zal adviseeren, terwijl ver schillende vereenigingen zullen worden aan gezocht om een afgevaardigde aan te wijzen om zitting te nemen in het eere-comité. EEN ONAANGENAME VERGISSING VAN ONS GEMEENTEBESTUUR. Maandag j.l. verscheen in het Dagblad van Rotterdam e?n zeer tendentieus ge steld artikel onder het hoofd „Verguld yoot goud". De gemeente Leiden geeft .gouden" pot- locglen cadeau aan bevolkingsambbenarun, die hielpen na den brand in ,,'t Stadhuis". Onmiddellijk hebben wij ons Dinsdag morgen om inlichtingen tot het gemeente bestuur gewend, en gewerd ons de mede- deeling, dat deze inlichtingen verstrekt zou den worden, maar tevens kwam hel verzoek nog eenig geduld te willen oefenen. HeSen nu ontvingen wij van het ge meen tehesluur over deze kwestie de volgen de verklaring, waaruit de geheele toedracht der zaak duidelijk blijkt en waardoor het gelukkig ook overbodig wordt het boven bedoelde artikel uit het Rotterdamsche blad over tv? nemen. „Bij do na den brand van het Raadhuis gehouden volkstelling en het reconslrueeren van het verbrande bevolkingsregister wer den o.a. door de gemeentebesturen van Am sterdam, Rotterdam. 's-Gravenhage en Utrecht welwillend een 24-tal ambtenaren beschikbaar gesteld. Aangezien het Leidsche Gemeentebestuur hen gaarne voor hunne goede diensten en het werk builen den gewonen arbeidsdag verricht in een of anderen vorm wilde be- loonen. wend geïnformeerd, welken vorm de besturen uit die gemeenten het meest geschikt achtten en den betrokken ambte naren het meest aangenaam zou zijn. De ambtenaren uit Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage bleken prijs te stellen op een belooning in geld. terwijl de 4 ambtenaren uit Utrecht de voorkeur gaven aan een vul potlood. i Met een en ander rekening houdende werd besloten aan de eerstgenoemde ambtenaren ten getale van 20 'n belooning in geld te ge ven. (een belooning van f. 30 red. L. D.). doch aan elk der 4 ambtenaren uit Utrecht een verguld (verguld-zilveren) potlood met inscriptie aan te bieden, ter waarde van f. 18 per stuk. Tengevolge van een vergissing is echter in den brref, waarbij het geschenk -tferd aangeboden, melding gemaakt van oen gou den, in plaats van een verguld-zilveren potlood. Het Gemeentebestuur, te wier kennis deze vergissing, welke het ten zeerste betreurt, eerst gisteren kwam. heeft inmiddels be sloten den betrokken ambtenaren overeen komstig de schriftelijk gedane toezegging ten spoedigste alsnog een g.mden potlood te doen toekomen ter vervanging van het verguld-zilveren vulpotlood. Ziehier de zaak tot zijn juiste proportiën teruggebracht" Hef TJ. D. schrijft over de ontmaskering van het gouden potlood het volgende: ..Bij informatie bij een der betrokken amb tenaren bleek ons dat in totaal vier Utrcchts^he ambtenaren hun hulp hebben verleend. Het .gouden" vulpotlood was geen belooning voor de verleende diensten, doch een belooning voor de werkzaamheden, welke de heeren in hun vrijen tijd 's avonds dus hebben verricht. In de eer ste plaats wees een der betrokken ambte naren erop. dat de huisvesting gedurende den tijd. dat zij in Lo den waren, buitenge woon goed was. zoodat het hun zeer be vreemdde toen een der collega's beduusd ten kantore kwam met de rrededeelmg dat- ie den vorigen avond een behoorlijk „fi guur' 'had geslagen. Dsze ambtenaar was namelijk bij een zijner kennissen gekomen en had opgeto gen zijn „gouden" aandenken getoond. De gastheer bleek echter ter zake kundig le zijn en oordeelde dat het vulpotlood niet van goud was. Een onderzoek bij een ju welier volgde, evenals de bevestiging van het oordeel van den bekende van den amb tenaar. Aangezien in het begeleidend schrij ven der gemeente Leiden nadrukkelijk ver meld stond dat het een „gouden" potlood was. is de ambtenaar naar Leiden gegaan, vermoedende dat de koooer der potlooden beet genomen was". AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN. De 65-jarige orgelman J. C. R., die Maan dagavond met zijn orgel van de stoep der studenten-sociëteit „Minerva" is gevallen en daarbij ernstige inwendige kneuzingen be kwam, is gisteren in het Academisch Zie kenhuis aan de gevolgen van ziin val over leden. HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL. Wijziging: Firma A. MulderC. Roosen, Kort Galge- water 1, Leiden, in optische instrumenten. Wijziging handelsnaam thans: C. Roosen en Zoon firma A. Mulder. Nieuwe inschrijving: Naamlooze Ven nootschap J. P. Scheublm en Zoon's. Be- hongselpapierhandel (filiaal). Donkerste^: 21. Leiden Hoofdzetel: 's-Gravenhage. Hot filiaal te Leiden, wordt beheerd door het hoofdkantoor to Den Haag. BINNENLAND. Te Leiden ia in den onderdom van 74 jaar overleden prof. dr. P. J. Blok. (Stadsnieuwe, lei Blad). De Ambtenarenwet door de Tweede Kamer aangenomen. (Uit hol Parlement, 3e Blad). Het bioscoopaonflicl in het Zniden loopt vermoedelijk spoedig ten einde. (Binnenland, le Blad). De moordzaak-Lans; een incident in de rechtszaal. (3e Blad). BUITENLAND. Het Dnitsch-nationale verzoek door het Duitsche Rijksgerechtshoi afgewezen. (Bui tenland, le Blad). Ben aanslag te Binssel op prins Humbert van Italië? (Buitenl. le Blad). Ce strijd in China. Een overwinning van generaal Feng. (Buitenl. le Blad). Een ernstig spoorwegongeluk in Beieren. (Tel., le Blad). 25 TAAR AMANUENSIS. Heden herdenkt de heer G. J. Schregel, amanuensis aan het Rijksmuseum van Oud heden den dag, waarop hij voor 25 jaar bij deze instelling in dienst trad. Vanzelfsprekend is deze dag voor den jubi laris niet onopgemerkt voorbijgegaan. Om 10 uur vanmorgen met zijn echtge- noote per auto van zijn woning gehaald, werd hij door don directeur, dr. J. H. Hol- werda toegesproken en hem als aandenken en blijk van waardeering een gouden vulpot lood aangeboden. Mr. P. J. [denburg bood vervolgens na mens het college van curatoren zijn geluk- wenschen aan. Namens het wetenschappelijk personeel, overhandigde de conservatrice, mej. Brants den jubilaris een sigarenkoker met inscrip tie, terwijl zijn collega, de heer Favier uit naam van het overige' personeel een rook- stoel aanbood. Zijn echtgenoote had bloemen in ont vangst Is nemen. De heer Schregel dankle daarop allen voor de vriendelijke woorden en geschenken. EEN SERENADE AAN DEN HEER W. SCHöLZ. Gisteravond werden de bewoners onzer straten weer eens opgewekt door de Har monie-kapel T on D. welke een serenade ging brengen aan den heer W Schölz, die zijn 25-)arig jubileum vierde als Onder-chef in de afdeeling slagerij bij de Firma Tiele- rcan en Dros. Daar deze jubilaris op de Oude Rijn, due vlak bij het repetitielokaal van de muziek- vereeniging woont, werd eerst een kleine wandeling gemaakt langs Hooigracht, Nieuwe Rijn, Vischmarkt, Hoogstraat Oude Dijn. waar weder afgewisseld door Bazuin geschal een stevige marsch ten gehoore werd gebracht Bij het huis van den jubi laris. verscheen deze met zijn echtgenoote en kinderen en luide klonk toen het ..Lang zullen zij leven". Vervolgens traden het Dagelijksch Be stuur en de Directeur naar binnen waar de feestwijn werd rondgediend De Voorzitte. der Vereeniging de heer D. Cornet sprak den jubilaris namens de Vereeniging toe. niet alleen als jubilaris maar ook in zijn kwali teit van oprichter van de Harmonie-kapel T. en D. op welk corps hij nu met voldoe ning mag neerzien. Tevens voerde de directeur het woord en wenschte den jubilaris, zijn echtgenoote en de kinderen nog vele gelukkige jaren toe. Ook hoopte hij dat de jubilaris nog vele jaren als donateur en medewerker in het belang van de Verepnieing behouden za. blijven Merkbaar onder den indruk dank te de jubilaris mede namens zijn vrouw en kinderen voor de groote eer hem bewezen, alsmede voor het mooie cadeau in de vorm van een fruitmand Tenslotte werd onder vrnolijke muziekklanken weer naar het re petitie-lokaal terug gemarcheerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1929 | | pagina 1