AGENDA. STAATSLOTERIJ. Woensdag. Hoogl. Kerk: Wjjdinpsdienst. Chr. Zang vereniging „Ei Animo"; 8 uur. Stadszaal (groote zaal): 3 October-Ver. Op voeringen van ,,Dik Trom" te halfdrie en halfacht. Lis se: Harddraverijvereeniging: ring- rijderij 9 uur voorm.; kortebaandraverij te halttwee nam. Donderdag. Leidsclie Schouwburg: N.V. Ver. Rotter- damsch Hofstad Tooneel. „Tien ure heit de klok". Halfacht nam. Prediker: Feestvergadering Leidsche Chr. Oranjevereeniging. Halfacht nam. Stadszaal: Gabaret-avond 3 Oct, Vereen, te halfacht nam. Vrijdag. Jeruël: Bidstond te 8 uur nam. De avond- nacht- en Zondagdienst der apotheken wondt van Maandag 30 Sept. tot en met Donderdag 3 Oct. waargenomen door de apotheek van den heer C. B. Duvster. N. Rijn 18, Telcf 523 en van Vrijdag 4 tot en met Zondag 6 Oct. neemt waar de apotheek van den heer P. du Croix, Rapen burg 9, Telefoon 807. RECLAME. Kreymborg-coupe Uw promotor 3684 50-JARIG JUBILEUM. STOOM BROODFABRIEK EN MELKINRICHTING „DE VEREENIGING". Een grandiose huldiging Groote gezellig heid tijdens de feestviering. Gisteren werd met groole glorie liet 5u- jarig jubileum gevierd van de Stoom Brood fabriek, fa. Koole Nicola en Go. De gan- sche Levendaalbuurt verkeerde in een ju belende feeststemming: huis aan huis prijk ten de vlaggen. Het was cr een ongemeen» drukte en vooral dc jeugd liet niet na van uitbundige vreugde telkens door luid gejuich blijk te geven. Den geheelen dag waren reeds bloemstukken binnengebracht en het feit, dat muziek in aantocht was, had ve len op de been gebracht, Onder leiding van de heeren H. en B. van Dorsten hééft deze fabriek een groote en welverdiende reputatie in onze sleutel stad verkregen. Dc tegenwoordige directie treedt op sedert liet jaar 1894, de heer II van Dorsten fungeert als directeur der brood-, de heer B. van Dorsten als hoofd van de melkfabriek Zij volgden de oprichters, de heeren Koole en Nicola op, evenals den heer Oudshoorn, die later bij de directie was opgenomen. De fabriek heeft langzamerhand een ge weldige omvang verkregen en zij Ï9 uit gegroeid tot een bloeiende onderneming, waarin door directie en personeel op een voorbeeldige wijze wordt samengewerkt. Wel zeiden zal men het aantreffen dat de samenwerking zoo prettig en collegiaal is! Van deze uitstekende onderlinge ver standhouding deden wij dan ook op den feestavond van gisteren prachtige indruk ken op. Hel personeel cn de talrijke depót houders waren in de benedenkantoorzaal vol eendracht vereenigd temidden van een pronkende bloemenweelde. Van alle ge zichten straalde de sympathie voor de zoo zeer geliefde directie, die op haar beurt kosten noch moeite had gespaard, om allen een grandioos festijn aan te bie den. De buffettafel met de vele tractaties scheen onuitputtelijk cn in de gansche fa briek waren na afloop der officieele toe spraken cn bet aanbieden van geschenken, de rondedansen en de schitterende feeste lijke muziekklanken niet van de lucht De directeuren en hun echigenoolen werden in letterlijke, zoowel als figuurlijken zin op de handen gedragen, totdat eerst tegen 10 uur langzaam aan den lichten gedoofd «werden en een ieder dankbaar huiswaarts toog, opdat men den volgenden morgen weer legen vier uur op normale wijze aan den zwaren arbeid zou kunnen gaan. Tegen zeven uur vond de groolsche hui huldiging plaats van het personeel der fa briek aan de tegenwoordige firmanten Allereerst sprak hier de boekhouder, de heer P. Brusset. Deze sprak ongeveer als volgt: Het is mij een aangename taak U namens allen hier aanwezig, welkom te beeten en U dank te zeggen dat u gevolg hebt ge geven aan de uitnoodiging hier eenige. oogenblikken in ons midden te vertoeven, ten einde de gélukwenscben en huldeblijken in ontvangst te nemen, welke het personeel u bij gelegenheid van hol gouden jubileum der firma gemeend beeft le moeten aan bieden. En daarvoor is o.i. alle reden, van een firma toch, die na een bestaan van 50- jaar nog frisch en gezond daar staat, daarom is het bestaanrecht bewezen doch ook is be wezen dat zij zich steeds in een goed be stuur heeft mogen verbeugen Allereerst wil ik een woord van hulde brengen aan hen die tot de oprichting dezer tabriek hel initiatief namen en door onder nemingsgeest en werkkracht in korten tijd de zaak wisten groot le maken. Vervolgens willen wij u geachte patroons onzen dank en erkentelijkheid betuigen voor alles wat ge gedurende de 35 jaren dal u de zaak hebt geleid, voor de firma hebt gedaan. Alle veranderingen en ver beteringen welke u in den loop der jaren hebt aangebracht, op te sommen, zou mij te ver voeren, doch wel willen wij getuigen dat u hierbij steeds hebt blijk gegeven van een verstandig en voorzichtig beleid, van uw technische kennis on onvermoeiden werklust i Jaren hebt u gekend dat rustig kon wor den voortgebouwd op de grondslagen door de oprichters gelegd, doch ooki zeer moei lijke jaren hebt u moeten doormaken Den ken wij slechts aan de jaren der distributie hoe moeilijk het dikwijls was de zaken gaande te houden en daarna de afschaf fing van nachtarbeid en gebondenheid aan allerlei wettelijke bepalingen waardoor als het ware een geheele omkeer in het bedrijf plaats had. Vooral in die en latere jaren is er veel van uw beleid gevorderd Welke moeilijkheden waren er niet te overwinnen het bedrijf aan den nieuwen toestand te doen aanpassen. En wij kunnen zeggen dat u hierin zoo 'goed, als mogelijk is, is ge slaagd dank zij <Je maatregelen door u ge nomen, zooals aanschaffing van nieuwe ovens, machines enz. en vooral door uw on vermoeiden arbeid. Uw vakkennis en prac- lischc kijk op de zaken. Waar u al zoo de zaken zoovele jaren in goede banen hebt geleid en met succes gedreven, gaan wij met vertrouwen de toe komst tegemoet en den hoop dat u nog langen lijd aan hot hoofd der inrichting moogt slaan, om in eendrachtige samen werking, ook met hem die is aangewezen eenmaal uw opvolger le zijn, de verdere bloei te bevorderen. En mocht eenmaal de tijd gekomen zijn dat de lust der jaren u noodzaakt de leiding aan jongere krachen toe le vertrouwen dat hot u dan gegeven moge zijn nog vele jaren in welverdienden rust met uwe echtgenoote de bloei en groei der firma gade te slaan. Zoo zij het. Vervolgens was het woord aan den zoo juist van een zware ziekte herstelden meesterknecht, den heer P. Corba. Het is mij een voorrecht, zoo sprak hij, op dezen dag. namens het personeel, eenige woorden tot U te kunnen richten, ten einde u onze hartelijke gelukwenschen met zoo heuglijk feest over te brengen en onze dank en erkentelijkheid voor alles wat gij in de vele jaren voor het personeel gedaan hebt, te betuigen. Van de 50 jaren welke de firma nu be- siaat, hebben wij ruim 35 jaar onder uwe leiding gewerkt en in die jaren hebben wij u leeren kennen als goede en humane pa troons die met hun personeel hebben mee geleefd. die hun belangstelling voor ons niet hebben beperkt tot de werkplaats, doch ook hebben uitgestrekt tot hun gezin. Steeds mochten zij uwe belangstelling ondervinden zoowel in voor- als tegen spoed. Naast, de belangen der zaak waren het niet minder ook de belangen uwer per- scnen welke u ter harte gingen en waar aan wij ons een groot deel onzer gunstige economische positie te danken hebben. Van daar dat ook steeds de meest aangename verhouding lussehen u en het personeel heeft bestaan hetwelk wel hel best wordt geïllustreerd door de vele dienstjaren, welke de meesten van ons reeds hebben Mochten er dan ook in het verleden misschien meeningsverschil hebben bestaan deze kon den door gemeenschappelijk overleg steeds worden geregeld, zoodat ernstige conflic ten nooit, zijn voorgekomen. En waar de zakerr.«oo slaan, waar weckeever en werk nemer in de beste harmonie hebben saam gewerkt, wat naar wij vertrouwen ook in dc toekomst hel geval moge zijn, zoo kon het niet andere of een dag als deze kon cn mocht niet onopgemerkt voorbijgaan. Reeds lang zijn er ook plannen beraamd om u op dezen dag onzen dank en erken telijkheid te toonen niet alleen door woor den, doch door een stoffelijke blijk van belangstelling; en zoo hebben wij gemeend dit het best te kunnen doen. door u een plaquel aan le bieden voorstellend de fa briek waar u pn wij zoovele jaren hebben saamgewerkt. Wij vertrouwen dat u dit van ons wel zult willen aanvaarden en een bescheiden plaatsje op uw kantoor zult waardig keuren opdat dit nog in lengte van daj^en zal getuigen van de opgewekte geest waarin het gouden jubileum is gevierd. Onder gejuich werden de doeken van de plaquette verwijderd en de bewondering voor dit waarlijk schitterenden cadeau van het personeel, was algemeen. Dc heer H. van Dorsten, oudste vennoot der firma, mede namens zijn broeder, het woord voerende, memoreerde in korte woor den een cn ander over de geschiedenis der fabriek en wees op de goede hulp van het geheele personeel, wien hij daarvoor harte lijk dank bracht. 200.000.000 broodjes zijn door jullie handen gegaan en dat wil wat zeggen. Maar dank zij het uitstekende werk van allen, zijn alle moeilijkheden glans rijk overwonnen. Hel is dikwijls zeer moei lijk met alles gereed te komen, vooral sinds afschaffing van den nachtarbeid, maar spr. gunt het personeel de rust, die daaruit voortvloeide, van ganscher harte. Vele jaren is er met en onder elkander prettig samen gewerkt. Na den dood van de heeren Koole en Nicola -kwamen wij aan de beurt, en spr. hoopt, dat deze prettige samenwerking nog lange jaren zal mogen voortduren. Tenslotte bracht hij woorden van dank voor het fraaie geschenk. Nadat de feestwijn en verschillende trac taties waren aangeboden sprak toen de heer B v. Dorsten. Deze wees op het feit dat er zoovelen van het personeel lussehen de 25 en 48 jaar aan de firtna verbonden zijn, hetgeen wel een toeken is van de goede verslandhouding onderling. Hij bracht een woord vaii hulde en dank aan al die oud-gedienden! Om halfnegen verzamelden zich de depót houders. Namens hen sprak de heer Voor brood, die een prachtige staande klok aan bood. die'mede door het welluidende slag werk groote aandacht trok De heer Van Leeuwen, sprekende namens het bestuur van de Depóthoudersvereeniging ..Verbete ring zij ons streven", bood een bloemstuk aan en sprak de hoop uit. dat Gods rijken zegen zou mogen rusten op den arbeid der directie, die niet schroomt van vroeg tot laat te werken. De beide leden van de directie brachten tenslotte dank aan allen, waarmee zij zoo aangenaam mogen samenwerken. De heer v. Dorsten la9 nog een schrijven voor van de directie der Meelfabriek ..De Sleutels"", die uit dankbaarheid voor de reeds jangenlang bestaande voortreffelijke samenwerking, een schilderij aanbood van, den schilder Roelandse uit Leiderdorp, voor stellende het Levendaal met het oude bruggetje en de gebouwen der Brood fabriek ,,De Vereeniging'' Een werk, dat door haar schoone kleuren zeer zeker een bijzondere aanwinst voor het interieur van het kantoor beteekent. Zooals wij reeds in den aanhef vermeld den vierdo daarna de genoeglijkheid nog lang hoogtij. Noch de directie met de tal rijke aanwezige familieleden, noch het per soneel zullen dezen unieken huldigings avond wel ooit uit hun herinnering kunnen bannen! De feestelijkheden w.erden hedenmiddag met een druk bezochte receptie besloten. LEIDSCHE VER. VOOR HUISVROUWEN. Lezing Mevr. v. ïtalliev. Embden: „Onze tvran, de mode''. Op de eerste middagvergadering der Leidsche Ver voor Hu-'svrouwen. welke door de voorzitster mevr Duyster ceonend werd. hield mevrouw van ïtallievan F.mb- den een inlcressanle causerie, getiteld ..Onze tyran, de mode" Zij behandelde al lereerst de natuurlijke mod-"1 bijv. hel dra gen van bonten tijdens do koude. Tegen woordig zien wij erhter dikwijls de onna tuurlijke mode: zwaar bont in de warmte, hel dragen van ragfijne kousjes in den winter. Tot de natuurlijke mode reke nen wij ook die der Japanners of de sta tige. schoone kleedij dpr Arabieren. Daar straalt innerlijke rust van uit en de kleedij harmonieert in dat geval met de natuur. De natuurlijke mode is altijd sehoon. Mode kan zijn reactie op een tijdperk of di oestalte van een tijdperk. De verschillende tijdperken hebben ieder een specifieke mode «ehad en zij waren van langen duur. Die mode? duidden de psyche van den tijd aan Middeleeuwenwenaissancp; van devoot tot losse bevalligheid. Een geestes houding kwam er in lot uitdruking. Er was de bloeitijd van het realisme: men zag de vrouw uitgedost rhel bloemen, die pre cies op echte bloemen geleken. Als contrast- kwam toen hel tijdperk van het mysticis me- wasige tinten en lijnen. Dat waren de modes, natuurlijk opgebloeid uil het denken en voelen van de mensch?n. Ook ontston den, modes uit ervaringen ti'dens groote rei zen opgedaan-., do beroemde shawls uil Kasjmir. De rondgebogen luifelhoed was karakteristiek voor liet Victoriaanse lie tijd perk. De vraag mooi of niet mooi ^ns een kwestie van anpreeialie. Balsac heeft gezegd: ..La toilette, e'est l'exnression do la société". Men heeft ook modes gehad, die een of ander gebrek van een vorst moesten weg werken: de kolossale kanten kragen dien den om een le kortp hn's of een dikte 1° vo rbergen Als voorbeelden nog de z.g. „mouches" de hoogp hakken of witte pruiken. De Wijduilsta^nde heupen dien den hel behoeden van de deugd (gardièns de la verlue). Door alle lijden heen hebben de vrou wen de meest tegennatuurlijke uitwassen gedragen, die dan toch mooi gevonden werden. Dikwijls allerdwaast en zonder eenig karakter. En het merkwaardige is. dat ons oog went aan al hetgeen er gedragen wordt Val nu te denken van de tegenwoordige mode? Zij staat op een keerpunt; wij gaan weer van het ..korte hemdje" naar de ..sleep". De mode van het heden bezil niet j het minste karakter: zij wisselt als een windvaan en dit is een teeken van een ge- j brek aan onze innerlijke rust. De modo weerspiegelt der tijden zot heid, maar nu is het erger dan zotheid, bij 1 deze groote duurte zelfs misdadig. Maar ook nu weer doen de vrouwen mee: „uit angst". Vroeger ontstond een mode omdat een. vorst of vorstin den toon aangaf, of een be kende „faiseur" ontwierp een bepaalde kleeding voor één vrouw, en allen volgden het na, ook wanneer hel. haar in hel geheel niet stond. Na het uitstekende idee van „het korte kleedje" komt nu weer die meer dan on hygiënische sleep, nu nog langzaam, maar 9poedig als een lawine. Volgens Poiret is de korte rok (eerst aesthelisch) door over drijving gedood. Deze beroemde Fransche ontwerper heeft de handigheid gehad m Amerika tijdens een interview te verklaren, j dat hij nooit gedacht had dat de Amerikaan- sche zulke leehjlce knieën had. Maar nu had hij ze dan toch werkelijk gezienl Groote i schrik onder de vrouwen! Daar zijn dus weer, door hem. de lange rokken aan de beurt gekomen. En dit is in zijn eigen groot voordeel, want tegenwoordig zit achter de mode de wil van den verkooper om te ver- koopen En daaruit vloeit voort de drang van het publiek om het nieuwe te koopen tot in de kleinste détails. Het helpt niet of men er zich aan ergert of dat de artsen anders adviseeren. Het veranderen van de trode berust dus tegenwoordig in hoofdzaak op den wensch van den verkooper om winst te maken. De geestelijke verfrissching of de aan schaffing van noodzakelijke benoodigdho- den komt te kort, doordat een te groot per centage van het inkomen uitgegeven wordt aan de klecding.. Om maar mee te kunnen doen! En de man wordt meer en meer een geldmacbine. die de kosten opbrengen moet. Mij blijft vrijgezr-l groolendeels uit ang^l voor het modebudgel.- dat van hem een meer dan normale werkinspanning eischt De mode is een massaverschijning: de mensch daarentegen een eenling. De mode verknoeit daardoor het werk van de na tuur. Men moet weten le kiezen, wat bij zijn eigen persoon past en zich weten te bevrijden van' het massa-étiket „mode" Iedere vrouw moet weer zich zelf worden! Dit zal weer inwendige rust schenken er- bevorderen. terwijl er ontzaglijk veel tijd vrij komt voor andere zaken. Men zoeke de eigen kleeding, die past bij het eigen karakter. Wie zichzelf durft te zijn, trekt aan. Tenslotte: waarom voigt de vrouw tot 9lavin toe. de mode? Uit angst, om den man te verliezen. De man mag zich niet beklagen om de mode-dwaasheid van de vrouw, want zij doet het in den grond voor hem De mannén aioeten ef tegen in op stand komen en tot de vrouwen zeggen: „Houdt op"! Na een breedvoerige bespreking over de nadeclige factoren waartoe de zucht om aan den luxieuseu mode te voldoen, leiden kan (prostitutie enz.) eindigde de spr. met er op te wijzen, dat noch de gee9tolijkheid, noch de overheid de onwelvoeglijke klee ding. die de slechtste lusten in den man opwekt, kunnen verbieden. De vrouw zelf moet zich absoluut verzetten tegen de nieu we mode. Zij moet voorlaan niet meer getyranniseerd worden door de mode, maar deze moet haar dienaTes zijn. Slechts op deze wijze kunnen het eigen karakter en de eigen overtuiging zich ontplooien. Een luid applaus weerklonk na de lezing van de beschaafde spreekster. ONDERSCHEIDING BLOEMBOLLENCULTUUR. Bi. de gisteren gehouden keuring der Alg. Vereeniging voor Bloembollencultuur weixen aan de firma K. J. van Veen, vast planlenkweekerij alhier, de navol- gene onderscheidingen toegekend: G'tuigschrift le klasse voor Aster, Heri- cus ultramarijn en voor Aster Amellus Rosa vonjlomsdorff. Getuigschrift van verdienste voor Aster A-mjlus Herman Mons en Aster Amellus Sc nine von Romsdorff. LEIDSCHE BILASTING-OPHAALDIENST. Irlde laatst gehouden bestuursvergade- ringwerd o.a, besloten art. 11 van het huivnidel ijk reglement onverzwakt te hataaven. Oi zich dus niet aan vervolging bloot te sllen, moeten de aangeslotenen de be- palii blijven nakomen, dat zij zoo spoedig moajk, doch uiterlijk 4 weken na de ont vang van hun aanslagen in de inkomslen- persteele-, grond- cn forensenbelasting en ande bescheiden deze moeien laten in- schricn ten kantore van den dienst Bree- srtrasSl, daar bij latere aanmelding de achtslallige weektermijnen ineens moeten word betaald, en, indien de aanslagen reed: in vervolging zijn, de verschenen maaitermijnen plus kosten ten kantore Langnig 18 moeten worden voldaan, waan het resteerende pas te onzen kan tore n worden ingeschreven. Hes nu nog tijd de onlangs uitgereikte aans'ren in de inkomstenbelasting te laten inscbven, daar de ontvanger spoedig tot vervcing overgaat, met bovenvermelde ge volge Doden dienst is in de atgeloopen maand aan O Rijksontvanger een bedrag afgedra gen n f, 14.746,81- Helanlal aangeslotenen 'bedraagt thans 3447. per kist van 50 K.G. f. 18—7,50. Kabeljauw per kist van 125 K.G. f.86—71. Gullen per kist van 50 K.G. f. 36—9. Lengen per stuk f. 1,63—0,85. Heilbot per K.G. LI,80. Wijting per kist var. 50 K.G. f. 125,50. Kcolvisch per stuk f. 1,23—0,45. Makreel per kist van 50 K.G. 1.8—1,40. Aangekomen 19 Stoomtrawlers: VI 1-55 met f. 3017. IJM. 53 met f. 2106. I-JM 374 met f.3411. IJM. 127 met f.2399. IJM 73 met f. 6330. IJM. 176 met f. 1788. IJM 77 met f.3105. IJM. 150 met f.2308. I.JM 80 met f. 1944. IJM. 154 met f. 2373. I.JM 50 met f. 2147 IJM. 135 met f. 2536. I.JM 111 met f.790. IJM. 232 met f.1778. IJM 70 met L 2517. IJM. 29 met f.2025. IJM 42 met f.2376. IJM. 136 met f.1473. E 110 met f. 1535. K.W. 178 met f.987. In da haringhaven zijn binnengekomen de K.W. 110 met 439 kantjes. K.W. 3 mot 42-5 kantjes, K.W". 149 met 383 kantjes pekelha ring voor Katwijk. Praairapport Hr. Ms. „Triion". 27 September. Tusschen 56 gr. 20' Nbr. en 6 gr. 01. en tusschên 66 gr. 35' Nbr. en 6 gr. 15' 01. IJM. 4. 450 mandjes; IJM. 39, 600 mandjes: IJM, 96, 50 mandjes; I.JM. 93, 300 mandjes: IJM. £53, 500 mandjes; IJM. 384, 10 mandjes. 28 September. Tnssehen 55 gr. 16' Nbr. en 5 gr. 15' 01. en tusscjien 56 gr. 17' Nbr. en 5 gr. 17' 01. IJM. 6. 120 mandjes; IJM. 9, 160 mandje;; IJM, 19, 400 mandjes: MM. 418. 100 mandjes. (N i e t - Of i c fe e 1.) 451ste STAATSKTËRIJ. Trokldng van Dinsdag l October 1929. 5e Klasse 10e Pist. 13202 /S0.0C0.-HOO8C PfiUP: 1395 12210 14184 1000.— 3194 6380 6S24 ƒ400.—. I 1630 34-'2 5827 9148 22992 F934 200.— 1890 2616 2925 4921 6570 tfo 9314 17957 100.- Prijzen van f 70 51 510 1!5 545 e Sanatorium-commissie van d° onderecierevereeniging „Ons Belang" deelt ide dat de opbrengst van de gehou den bkipjesdag op Zaterdag j.l. is f. 608.26. De immissie dankt allen voor hun medewüng en m het bijzonder het Leid sche piick voor hun milde gaven, waar door dimnstig resultaat is verkregen. Geren kreeg een verpleegde in het Militairivalidenhuis aan den Hooge Rijn dijk eebeval juist toen hij voor het raam stond, loude man viel door de ruiten en verkreejoodanige verwondingen aan aan gezicht handen dat dp Eerste Hulpdienst moest rden ontboden. Nadat deze de wondenxveel mogelijk had gehecht en verbond werd de man per ziekenauto naar he\cademisch Ziekenhuis vervoerd. Gha.vond werd door een auto, waar van de Ituurder onbekend is gebleven op den Midweg ee"n lantaarnpaal omver ge reden Dnan heeft vermoedelijk met een veel te ote snelheid gereden. Op werk van de Centrale rioleering aan den erensingel viel gisteren een hei- machinoiiver. Een werkman, zekere D., viel mee de vrij diepe geul, doch kwam met eeni ontvellingen vrij. Bide Leidsche Spaarbank is in de vorige hnd (September 1929) ingelegd f 389 264 en terugbetaald f. 344.929.35 175 nieir inleggers zijn ingeschreven ?n 87 boekja-erden geheel uitbetaald. Het U-d der 18.085 inleggers, inclu sief 1 ie deelnemers aan den Afhaa.1- dienst, Jcoeg einde Sept. f. 7.367.154.68 Tn 3.75Gsten is in deze maand door den Afhaaldieif. 7 500 ontvangen. 1072 1294 158 579 131! 185 690 1903 1933 1879 2501 2662 2672 2699 2895 1390 lfe4 1984 lt9 413 882 447 SS5 163.3 1764 1S42 2122 2383 2444 503 928 30? 3125 3131 3139 3417 3471 3526 3626 3670 4005 4342 4466' 5232 5395 5420 34C9 3704 3752 3920 4041 40.' 4706 4715 4717 -.721 47(_ 5456 546C 5462 5524 5561 |57If> 5735 5S94 5908 5815 5995 6034 6128 6144 61.54 6884 717$ 7102 7201 7204 7568 7623 7760 8163 8353 8423 S460 8517 8-551 8593 S677 8780' 8874 9007 0121 9S48 9992 6190 62C6 6210 6.389 6711 67 IS 6773 6964 6977 7037 7JH 7325 7409 7489 7494 7873 79SO 8556 8574 92S4 9437 9480 9519 9631 0752 10102 10203 '0209 10270 10547 Jl05Tl 10591 1063S •0^07 10922 11004 11035 11095 *1126 11171 1117-1 11264 11401 11525 11589 11727 \l802 11051 11007 12174 12185 12493 12634 12670 \?717 12792 PSO? 2906 13027 13063 13269 1333.3 L|2 135SO 13860 13867 33907 13996 14099 14122 1156 1416S 14179 14409 1444! 14480 14530 I46SS ff05 14717 1496 15032 15237 13321 15350 15762 ll'-1 15884 1614S 16367 16417 16705 16727 16772 ll-3 16910 1Ó96S 17109 17145 17185 17244 17322 17466 17?3 17587 17710 17923 18176 18189 18226 13280 18M 18428 18473 18567 18562 1 359. 18725 IS763 ïsl? 1S977 1003-5 19139 19218 19227 1423* 19281 !O.V '9400 f9471 19550 19787 19870 «0977 -0033 201f 20157 20174 70277 20491 20520 20730 20736 2<i <1 :'.C5\ 20959 "1000 IJMUIDEN, 1 Oct .1929. JsCHPRIJZEN. Tai'bot fK.G. f. 1,30-1,10. Griet per kist van I K.G. f. 6330. Tongeu per K.G. 1.3.2(>. Groote Schol per kist van 50 K.G. f. Middelschol per kist van 50 K.G^ L74. tschol pa- kist van 50 K.G. f. 7256. iue Schol per kist van 50 K.G_. f.31—Schar per kist van 50 K.G. f. 25—4,60.jggen per 20 stuks f.36— 20. Vleet en r stuk f. 4,17—2,55. Pieter man en Pijes per kist van 50 K.G. f 31 3,40jote Schelviscb per kist van 50 K.G. _f. Middel Schelviscb pev kist van 50 K.G 4037. Kleinmidde! Schelv. t per kist van K.G. f.27—21. Kleine Schelv. 1 27 285 585 P88 1176 1479 1860 2080 2356 2494 2805 2996 3340 3747 4072 4268 4552 4728 4999 52GO 5447 5631 5771 5974 6110 6446 6672 6794 6940 7178 7313 7580 7859 8059 8552 8703 9003 9210 9489 9851 10154 10463 10660 10873 11015 11212 11424 11672 11888 12173 12442 12652 12860 13009 13295 13469 13912 14167 14367 14531 14708 14865 15076 15220 15.513 15661 15937 16384 16501 16724 16885 17195 17529 17543 17893 18244 1S544 18672 18988 19100 19414 19554 19697 19945 20121 20394 10523 20697 208S6 V« 9833 57 359 587 1020 1233 15 42 1884 2121 2359 2507 2S17 31C1 3500 3798 4083 4358 4563 4766 5022 52S9 54S7 5629 5857 598? 6123 6465 6677 6796 6954 7219 7323 7583 7891 8091 8558 S904 9019 9243 9527 9859 10155 10496 10665 10856 11089 11235 11426 11651 11890 12253 12452 12669 12862 13055 13304 13582 13925 14217 14387 14575 14734 14876 15109 15295 15550 15703 15962 16399 16532 16746 16926 17200 91 365 589 1048 1250 1570 1947 2176 2399 2558 2S25 3186 3519 3S04 4098 4436 4572 4776 5U83 5299 5511 5646 5864 0044 6138 6460 669b 6800 6957 7237 NIETEN 103 416 742 1084 1250 1604 1956 2187 2412 2648 2658 il27 3542 3815 4174 4451 4594 4785 5102 5296 5544 5647 5S6'j 6Ö51 62.53 €543 67óö 6859 7012 7241 7354# 7438 7624 7661 7909 7979 8.326 8350 8563 8576 8908 8956 9061 9101 9252 9282 9594 9606 9860 9979 W9& 10255 10363 10372 10503 10520 10561 10706 10747 1075.3 10975 10979 109K5, 11140 11153 11182 11253 11260 11327 11444 11460 11491 117 1 8 1 1744 1181 11996 12029 12073 12286 12347 123'3 12475 17560 12.131 126S2 12751 12*63 12694 12913 1933 13067 13180 1*192 13329 13349 '3383 13631 13633 3701 13978 13584 13986 14227 14236 14276 14407 14460 14480 14605 I461f 14656 14758 I476T 14823 14892 149? 14958 I513S I51C 15162 15323 1529 15385 15554 15B0 15567 15719 lf24 15785 15978 1018 16090 164C7 1408 16431 16609 fi6'2 16673 16784 f6790 16816 16977 P043 17052 1720917219 17279 106 446 763 1085 1323 1605 2019 2217 2432 2655 2905 3253 3547 3906 4195 4-156 4609 4864 5160 5337 5559 5675 5867 6056 6393 6559 6770 6S63 7077 7262 7459 7675 8013 8354 8619 S977 9110 9301 9669 0996 ll 179 191 4\ 502 570 sd 867 S90 1101 1127 1151 1354 1429 1433 16) j 1656 1770 202^ 2048 2076 22271 2249 2279 2442, 2467 2469 2677 2738 2797 2912 2918 2974 3265 3267 3303 3558 359s 3738 3996 3999 4040 4251 1260 4266 4490 1522 4531 4662 666 4720 4942 '43 4995 5171 «84 5196 5341 147 5373 55S5 190 5615 5723 5751 5917 5945 6077 ÉW bi 07 6419 627 6434 6590 6H 6776 6 ij 6788 6875 6 S 6939 7078 713 7144 7283 733 730S 7497 754 7567 767: 7 6J 7707 8C& 80* 8050 83/3 £31 8504 8624 863 S66S SSSO 899 8992 9119 914 9190 f308 931. 9457 i675 9G7i 9768 „1030 1007210150 f0385 1039210431 /f0572 10592 10818 10831 10986 10991 11184 11195 11329 113-19 11543 11597 11827 11860 '-122 12126 12407 12436 12567 12579 12772 12S24 12971 12976 13200 I32J6 13407 13409 13755 13759 14004 14043 14289 14356 14491 14513 14577 14679 14330 14835 15023 15044 15186 15208 15448 15469 RL 15569 15639 lt>47 15818 15834 |$07 16128 16145 I8S3 16447 1 6454 1693 16680 16710 1623 16826 16847 1682 17065 17102 1732 17290 17305 17-57 10619 10848 10993 1196 135S 164S 1864 2163 2437 2624 1842 J001 324S ?441 1830 096 358 514 683 S61 066 £?I7 &12 17546 1757 17903 179r 18258 1821 18." 8 IS5> 18733 1870 18993 19*2 19116 1954 19432 IS33 19573 1(80 19723 1741 19949 '969 20185 J198 20401 0415 20533 .054; 20707 20720 20891 20898 r b e fc r i n g. met ,'70. 17609 17644 17966 18003 18368 18381 18581 18611 18793 I8S65 19014 19016 19173 19242 19440 19450 19595 19599 19784 19785 19971 20011 2C239 20240 20416 20424 20560 20578 20831 20840 20902 20954 5c Klasse 17665 17816 17P1 1S095 18127 1375 18406 1S469 1S09 5655 18659 1S63 18905 18945 1859 19052 19063 19S2 19320 19356 1284 19459 19482 1223 19607 19616 1535 19835 19840 1271 20050 20057 2058 -0293 20307 2065 20438 20442 2085 20620 20621 2G6I -'0859 20864 2G67 20976 20978 1o lijst; 9833 i.z. M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1929 | | pagina 2