7()ste Jaareane LEIDSCH DAGBLAD, Dinsdag 6 Augustus 1929 No. 21286 STADSNIEUWS. handelsregister kamer van koophandel „zuiderkwartier". KERK- EN SCH00LNIEUWS. feestavond perkmans wilskracht". algemeene synode der nederl. herv. kerk. BINNENLAND. de koningin en de prinses naar de zuiderzeewerken twee en twintigste beurs van de dameskroniek. fransche onderscheidingen. de staking bij de enka opgeheven. Het voornaamste nieuws van heden. binnenland. buitenland. 't landarbeidersconflict in oostelijk groningen. verspreide berichten. het siameesche LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PRIJS DER ADVERTENTIEN: 30 Cts. per regel voor advertentiën uit Leiden en plaatsen waar agentschappen van on9 Blad gevestigd zijn Voor alle andere advertentiën 35 Cts. per regel. Kleine Vdvertentiën uitsluitend bij vooruitbetaling Woensdags en Zaterdags 50 Cts. bij een maximum aantal woorden van 30. Incasso volgens postrecht Voor eventueele opzending van brieven 10 Cts. porto te betalen Bewijsnummer 5 Cts. Bureau Noordeindsplein Telefoonnummers voor Directie en Administratie 2500 Redactie 1507. Postchèque- en Girodienst No. 57055 Postbus No. 54 PRIJS DEZER COURANT:] Voor Leiden per 3 maanden ƒ2.35, per week 70.18 Buiten Leiden, waar agenter gevestigd zijn, per weet „0.18 Franco per post 2.35 -f- portokosten. I!t nummer bestaat uit DRIE Bladen EERSTE BLAD. T. H. RITMAN t Wederom is een bekend en alom geacht dgenoot van ons gegaan Gisteren is in den ouderdom van bijna 91 ten overleden de heer T. H. Ritman, in directeur en later president-commis- •is van de N.V. Stoomgistfahriek en Distil- nderij „De Valk" voorheen T. II. Ritman Co.. van welke laatste firma hij mei Jen den heer Wilhelm oprichter was. )e heer Ritman stond èn als zakenman als mensch bij allen, die met hem in Braking kwamen in hoog aanzien. Eerlijk rechtschapen zakenman als hij was, gaf zich aan zijn werk met hart en ziel; tide hij maar één doel: zijn zaak vooruit brengen. Daétrvoor was geen moeite hem groot; werkte hij als het moest, dag en ht zonder dat hem nochtans ooit zijn tuurlijk opgewekt karakter verliet. )ver zijn uitnemende verdiensten als isch, kunnen het beste oordeelen zij, die hem arbeidden in de kringen der thersche gemeente. K ingewijden welen met welk een t en energie hij zijn krachten gaf aan zaken van het Lulhersche weeshuis; hoe er steeds op uit was om meer licht te 'Egen in het leven van het Luthersche eskind en welk een stil-bevredigend ge- hij er in vond anderen van dienst te jjri en te helpen, zooveel in zijn vermogen Met den heer Ritman. is een achtenswaar- burger heengegaan; iemand wiens ver leiden niet alleen in een kring der zijnen n groote leegte zal achterlaten, doch die rele stadgenooten in dankbare nage- htenis zal blijven voortleven. Hij ruste in vrede. nieten van de goede muziek, welke onder de degelijke leiding van den heer Gerardus Dik ook thans weer ten gehoore werd ge bracht. En zij zullen hun gang naar „Zomerzorg" niet betreurd hebben, want het kranige korps heeft een zeer aantrekkelijk program ma vlot en goed uitgevoerd, zoodat het con cert moeilijk beter had kunnen slagen. Wijzigingen: Ned. R.-K. Volksbond, afd. Leiden en Omstreken, Steenschuur 15, Leiden. Uit tredende 2e Voorzitter:: F. van der Staak, Leiden. Uittredende 2e Commissaris: J. M. J. Kriek, Leiden. Uittredesde le Secretaris: W. Chr. H. van Kesteren. Leiden. Nieuwe le Secretaris: C. Sireefland, Leiden. Nieuwe le Commissaris: W. Buil, Leiden. Nieuwe 2e Commissaris: .1. F. N. Pont, Leiden. Nieuwe Commissaris: J. Vreeburg, Leiden. R.-K. Vereeniging voor Ziekenverpleging. Heerenweg, Westeinde A. 16, Warmond. Overleden Penningmeester: W. H. Heems kerk, Warmond. Uittredende le Commissa ris: H. Tuynman, Warmond. Nieuwe Pen ningmeester: G. Onderwater, Warmond. Nieuwe Commissaris: A. van Kempen, War mond. )e ter-3arde-beslelling van het stoffelijk irschot heeft plaats a.s. Vrijdagmiddag 12 uur op de begraafplaats aan de ?nesteeg. bovengenoemde Buurt- en Speel tuin- eniging is gisteren met bijna 300 kin- ren een dag naar den Haag geweest Of- oon de lucht er in de morgenuren drei- d uitzag, en zelfs enkele droppels regen erdaalden, werd toch om 8 uur in de destraat opgesteld. Vol goeden moed te de stoet zich in beweging, om circa ■5 uur met de tram de reis te aanvaar- Bij aankomst werd allereerst een be lt gebracht aan den Dierentuin. )m 1 uur stelde men zich weer op voor hek en werd wandelend de reis onder men naar den speeltuin „De Bataaf", ge il te midden der Scheveningsche boscli- Daar werd aan alle kinderen de vrij- l gegeven om naar hartelust te spelen, uurlijk werd door leidster en leiders een je in 't zeil gehouden dat geen onheil kon hieden, wat echter'niet belette dat ook en volop genoten. Immers, als de jeugd geniet men toch mede Na zoo eeni- uren genoten te hebben, liet de voor- er het fluitje van gehoorzaamheid hoo- om zich geTeed tc maken voor 't ver- L Nu werd weder te voet de reis gemaakt er de halte Dierentuin om vandaar met tram van 7 uur naar huis te keeren. In olijke stemming werd ook deze reis vol- icht, Bij aankomst stond de Arbeiders Muziek- eeniging „Nieuw-Leven" gereed om de ideren naar hun Zuidelijk kwartier te •ngen. In de Lindestraat werd twee maal het ereenigingslied" geblazen waarvoor heuv7-Leven" hartelijk dank werd ge acht. Na de ontbinding van den stoet famen bestuur, leidsters en leiders nog eiJ( te zamen in de directiekeet van „Ons r' en bracht de voorz., aan allen een fdelijk woord van dank voor hun bereid- uhgheid en opoffering om aan de kinderen P -.Zuiderkwartier" zulk een prettigen l? *e bezorgen, die, begunstigd door mooi per zonder eenig ongeval mocht afloopen. Resorve-le luitenant W. Jongejan, van het 5e regiment veldartillerie, is bij het 6e regiment van het wapen alhier tot en met 24 dezer onder de wapenen gekomen. NED. HERV. KERK. Beroepen: Te Marken, J. Rooden- burg, hulp-prediker te Katwijk aan-Zec; te Harmeien. N. WarmoRs te Wezep; te Hengelo (O.), F, W. J. Brümmer te Hans- weert; te Hijkersmilde (toez.), Tb Kra mer te Elden (Gld.) Aangenomen: Naar Den Ham (O.) W. Wesseldijk te Sluipwijk. GEREF. KERKEN. Beroepen: Te Assen, mr. W. S. de Vries van Voorburg; te Overschild, W. Reinders, cand. te Groningen; te Heer- jansdam, H. J. Kampterbeek. cand. te Zwolle. Bedankt: Voor Drachten, B. Bouma te Dirkshorn. GEREF. KERKEN IN H. V. Beroepen: Te Harkema—Opeinde, J. ter Sdhegget, cand .te Stompwijk. CHR. GEREF. KERK. Beroepen: Te Groningen, J. Jonge- leen te Hilversum. Prof. Dr. albert schweitzer li Prof. dr. Schweitzer, de bekende theoloog, filosoof musicus en practiseerend arts (te Lambarene in Afrika) is benoemd tot eere lid der Pruisische academie van weten schappen en tot doktor honoris causa door de universiteit te Edingburgh. Qstigd door prachtig zomerweer had ■ravond in den tuin van „Zomerzorg" ree(*s herhaalde malen uitgestelde feest- I eJ Plaats gegeven door de Harmonie Y^mans Wilskracht" ter gelegenheid ton het 'a-jarig bestaan van de instelling Beh - )eenkomsten. 'les Commissieleden met hunne le Waren vele belangstellenden opge- 0I& op dezen mooien avond te ge XVII De president opent de zitting met het voorlezen van Mth. 25: 129 en deelt me de, dat H M. de Koningin-Moeder eene dank* betuiging heeft gezonden voor gelukwen- schen op Haar feestdag. Voorgelezen wordt het besluit der Synodus Contractu, waarbij de gemeente Heenvliet (inzake goedkeuring van den Ligger van het Predikantstraktement) niel-ontvankelijk wordt verklaard. De heer Cremer behandelt dc rapporten der schriftelijke en der persoonlijke kerk visitatie. De schriftelijke kerkvisitatie over de ja ren 1927 en 1928 wordt het eerst aan de orde gesteld. Het zielental volgens de tabel len is niet geheel juist aan te geven om dat de opgaaf voor N.-Holland niet ove? alle gemeenten van dat ressort loopt. In Gelderland bedraagt het aantal zielen 386.881 en dat der lidmaten 134.724 Voor Zuid-Holland zijn deze cijfers 937.376 en 196.949. Voor Zeeland 128.568 en 48.877. Voor Utrecht 173.451 en 52.487. Voor Fries land 204.220 en 52.683. Voor Overijset 252 047 en 100 829. Voor Groningen 193.485 en 26.857. Voor Noord-Brabant met Limburg 79.420 en 23.001. Voor Drente 135 055 en 34.114. Voor de Waalsche kerken 12.005 en 6935. Het aantal gedoopte kinderen bedroeg in 1927 44.065 en in 1928 44.112. Dat der gedoopte volwassenen 1953 en 2124. In beide jaren werden 11.241 huwelijken ker kelijk ingezegend. Het aantal godsdienstonderwijzers door de kerkeraden aangesteld bedroeg 133. Dat der mannelijke catechisanten 101.365 en der vrouwelijke 127.722, benevens 2000 school- catechisanten te Amsterdam. Tot lidmaten werden in 1927 en '28 aangenomen 21.213 mannelijke en 28.065 vrouwelijke leden der kerk. Het verslag geeft een overzicht van den toestand der gebouwen en lokalen welke voor de openbare goedsdienstoefeningen en het godsdienstonderwijs zijn besterad, als mede van de pastorieën. Hier vinden wij aangegeven wat tot verbetering wordt ge daan, indien de toestand niet goed is. In vele gevallen ontbreekt het den gemeen ten aan geldmiddelen. In dat geval komt somtijds de Synode soms ook het Rijk te hulp. Te Nijmegen is een fonds gesticht voor restauratie van de St. Stevenskerk. Te Leiden werd met behulp van het Rijk, pro vincie en gemeente de Pieterskerk geres taureerd. Te Edam is de restauratie nog niet voltooid. En het zelfde geldt van de groote kerk te Goes. Fraai gerestaureerd zijn de kerken te IJzendijke «n te Cadzand. Met rijksmonu mentenzorg wordt overleg gepleegd over de restauratie van het kerkgebouw te Workum. En, dank zij mede de hulp van die zijde, zal de kerk te Dongen, die een ruïne is ge worden, in het volgend jaar worden her steld. Nadat verschillende andere vragen zijn beantwoord wordt een overzicht gegeven van den stand der diaconierekening. De in komsten (buiten het batig saldo) over 1928 bedroegen f. 6.900.201 en de uitgaven f. 6.736.611. In het eerste cijfer is het be drag der gewone inkomsten uit bezittingen f. 3.625.823; uit collecten f. 1.520.747 en uit andere middelen buiten het batig saldo f. 1,137.533. Door de diaconieën is ter ondersteuning van de behoeftigeu besteed over 1928 in geld f. 3.231.557 en in natura f. 676.997. Het aantal doorloopOTd ondersteunenden bu- droeg in 1927 en 1928 28976; dat der tijde lijk ondersteunden 20730 Hierop volgt een overzicht van de erfstellingen, legaten en schenkingen van f. 100 en meer, welke in de laatste twee jaren aan de Diaconieën zijn gedaan. Alsmede een overzicht van den toestand der gebouwen die onder be heer van de Diaconie staan. Aan het slot van het verslag wordeu me- dedeelingen gedaan betreffende vermeldens waardige gebeurtenissen, veranderingen, of besluiten in de gemeenten. De meeste dier mededeelingenbetreffen uitbreiding of ver betering van het aantal kerkelijke gebouwen of wel zij gewagen van opheffing of stich ting van predikantsplaatsen. Er wordt ge sproken van jeugddiensten en van betere zorg voor de geestelijke behoeften. Ook op de bezwaren die zich voordoen bij de toe passing van sommige kerkelijke bepalingen wordt gewezen. En grootere gemeenten, zoo als Amsterdam en Rotterdam wijzen op de moeilijkheden die door de groote uitbreiding der buitenwijken en der z.g. randgemeen ten ontstaan. Vervolgens komen de ingekomen rappor ten der persoonlijke kerkvisitatie aan de orde, welke, gedrukt aan de kerkvisitatoren en kerkelijke besturen zullen worden toe gezonden en dus niet in de bijlagen wor den opgenomen. Bij de bespreking vestigt de hoogleeraar dr. Knappert de aandacht op verschillende punten, die hetzij nadere toelichting be hoeven of aanleiding geven tot nadere over weging. Hij erkent met den rapporteur dat het niet gewenscht is in de verslagen uit latingen over zekere staatkundige partij- groepen te vermelden, en hij wijst er op, hoe onder sommige dier groepen eene gods dienstige gezindheid alreeds tot uiting be gint te komen. Prof. Haitjema merkt op, dat het aantal dergenen die de Hervormde kerk hebben verlaten en tot geen kerkgenootschap meer wenschen te behooren in N.-Holland en Overijsel betrekkelijk groot is te noemen. In Gelderland bedraagt dit, volgens het verslag 574, in Zuid-Holland 651; in Noord- Holland 1282; in Zeeland 142; in Utrecht 381; in Friesland 141; in Overijsel 512; in Groningen 155; in N.-Brabant met Limburg 15; in Drente 61 en bij de Waalsche ker ken 7 (totaal 3921). Verschillende andere opmerkingen worden gemaakt, van welke wij hier vermelden de opmerking van den heer Boonstra. dat in sommige gemeenten het vrouwenkiesrecht nog niet is ingevoerd. Hier is aanleiding tot optreden van de classicale besturen. Nadat de president den rapporteur dank heeft betuigd voor de samenvatting van eenige bijzonderheden uit de verslagen brengt hij het verzoek van het Provinciaal kerkbestuur van Friesland in behandeling, tot goedkeuring van zijn besluit in hooger beroep, waarbij de tweede predikantsplaats le Dokkum wordt opgeheven. Het rapport over deze zaak wordt uit gebracht door den heer van Oeveren, en het blijkt, dat 4 leden der commissie vóór goedkeuring zijn: de drie anderen ontraden haar. Na eenige bespreking over den geeste lijken en financieelen toestand der gemeen te te Dokkum wordt de conclusie der meer derheid (tot verleening van de goedkeuring) verworpen met 11 tegen 8 stemmen. (Voor hebben gestemd prof. Knappert (praeadviseur), Eilerts de Haan, dr. Nie- mever. Tammens, Cremer, Boonsira, Franck Brandligt en mr. Tijssens.) Tenslotte komt in behandeling een voor stel van de Synodale Commissie (bij haar ingediend door den heer van Paassen) om, gezien hetgeen door predikanten van de groote steden er over geschreven wordt, „eene commissie te benoemen, die het groote stadsprobleem bestudeert, met de kerkeraden van die gemeenten en van de randgemeenten in overleg treedt en daarna zoo mogelijk advies geeft." Besloten wordt dit voorstel opnieuw aan de synodale com missie ter hand te stellen ,tenejpde nauw keurig te preciseeren over welke punten de te benoemen commissie zich eventueel na der zal hebben te beraden. (Vervolg van gisteren.) Gistermorgen te ongeveer half 12 arri veerden de Koningin en de Prinses op Wie- ringen. Langzaam ging het vanaf den afsluitdijk door Ilippolytushoef naar den Oever, waar het hooge gezelschap een bezoek bracht aan de Zuiderzeewerken, waarbij vooral de groote uitwatering de aandacht van de Ko ningin'en de Prinses trok. H. M. was in gezelschap van den directeur-generaal der Zuiderzeewerken, dio den geheelen tocht meemaakte. Hier werden aan H. M. voorge steld Ir. W. A. A. Hupkens van der Eist en Ir. J. C. X. Ringeling. Vervolgens ging men aan boord van het s.s. „Zilvermeeuw". De tocht ging naar den in aanleg zijnden af sluitdijk met werkhavens op Breezand. Ver volgens naar het sluiseiland Kornwerder- zand en hel hiermee verbonden voltooide gedeelte van den afsluitdijk, aansluitende aan de Friesche kusl. De belangstelling van de zijde der Wierin- gers was buitengewoon groot. In Den Oever en Hippolytushoef werd druk gevlagd. Van den vasten wal was er veel publiek overge komen om H. M de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana te zien Gistermiddag om vijf uur keerde het gezelschap le Wieringen terug, vanwaar men naar Schagen vertrok. De jaarlijksche tentoonstelling in den Dierentuin. Op G September a.s. wordt de 22ste Beurs van de Dameskroniek geopend. Deze zal ge durende 10 dagen in alle zalen van den Dierentuin ie Den Haag worden gehouden. Verleden jaar werd deze tentoonstelling door bijna 47.000 menschen bezocht en de exploitanten hadden een buitengewoon suc ces, met het gevolg, dat zij hun stands spoedig weer hebben ingehuurd. De directie van de Haagsche Dameskro niek is daarom besloten, om de tentoonstel ling met een nieuw gebouw uit te breiden. Zij heeft hiervoor toestemming gekregen van B. en W., zoodat behalve in alle zalen, stands zullen le zien zijn in een flink en keurig gebouw op het terras. Uit Parijs wordt gemeld, dat de heer Asscher, president var. de Nederlandsehe Kamer van Koophandel aldaar, is benoemd tot commandeur van het Legioen van Eer. De heer Voorbeytel, vice-president van het Syndicaat der Buitenlandsche Pers aldaar, is benoemd lot officier, en de heer Storten beker, vertegenwoordiger van een Neder landsehe Scheepvaart-maatschappij aldaar, tot ridder van het Legioen van Eer. Na besprekingen tusschen de organisa- lieleiders van de stakende meisjes bij de ..Enka" en de directie van deze fabriek te Hillegersberg, waarbij de laatste verschil lende toezeggingen heeft gedaan, is de sla king, die ongeveer 600 arbeidsters omvatte en eenige dagen geduurd heeft, thans opge heven. De meisjes hebben een veranderd en beter premie-stelsel gekregen, waardoor hun over werk beter betaald zal worden, terwijl voorts in de boeten eenige veranderingen zijn aangebracht. Onregelmatigheden hebben zich niet meer voorgedaan, het politie-toezicht belette dat. Het Koninklijk bezoek aan de Zniderzee- werken. (Binnenland, 1ste Blad.) De staking bij de Enka is opgeheven. (Binnenland, 1ste Blad.) Het in November bij Zandvoort gestrande stoomschip Heinrich Podeus is gisteren vlot gesleept. (Gemengd, 2e Blad.) De Haagsche conferentie geopend. i (2e on 1ste Blad.) Voorloopig geen onderhandelingen in het Engelsch katoenconflict (Buitenland, lste Blad.) Ernstige mijnramp in Japan, 75 dooden. (Tel. lste Blad.) Uit Winschoten meldt men aan de N R. Crt.": De landarbeidersslakingen le Meeden en te Zuidbroek, welke gisterochtend zijn be gonnen, zijn algemeen en omvatten te za men ongeveer 600 mannen en vrouwen. Het aantal stakende landarbeiders en arbeid sters in Oostelijk Groningen is daardoor "ge stegen tot bijna 5000. De landarbeiders in de gemeente Scheemda vergaderen deze week over de vraag of zij zich al dan niet bij de staking zullen aansluiten. Ongeveer 90 niet georganiseerde landbou wers, met te zamen 2000 H.A. tand in ge bruik, hebben aan de stakingsleiding meege deeld, dat zij bereid zijn, de gestelde loon. cischen geheel of gedeeltelijk in te willigen. Het hoofdbestuur van den Nederl. Landar- beidersbond is door een vandaag gehouden vergadering van afdeelingsbesturen gemach tigd, in onderhandeling te treden met deze landbouwers over de afsluiting van collec tieve looncontracten, indien zij zich plaat selijk of centraal gaan organiseeren. Be halve le Vriescheloo-Veelerveen zijn derge lijke werkgeversorganisaties reeds in voor bereiding te Winschoten, Ekarap. Noord- broek en Termunten. Bij Kon. besluit is benoemd tot kanlon- rechler-plaatsvervanger in het kanton Schiedam mr. ir. M. II. van Praag, direc teur van den Gemeentelijken Woningdienst te Schiedam; is benoemd lot ambtenaar van het open baar ministerie bij de kantongerechten in het arrondissement Amsterdam, ter stand plaats Amsterdam, jhr. mr. W. van der Goes, thans ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kantongerechten te Rotter dam. Gouda en Schoonhoven, ter stand plaats Rotterdam. Met ingang van 1 Augustus jj. is be noemd tot tijdelijk plantkundige bij den dienst der Rijkslandbouwproefstations, dr. D. M. de Vries te Gouderak. De gewone audiëntie van den minister van Koloniën zal in de maand Augustus niet plaats hebben. Bij Kon. besluit is met ingang van t Augustus j.l. aan den heer jhr. C. H. C. Flugi van Aspermont, op zijn verzoek, eer vol ontslag verleend als secretaris van het hoofdbestuur van Het Nederlandsehe Roode Kruis. Bij Kon. besluit is benoemd tot burge meester der gemeente Zierikzee de heer J. C. A. Bannink. UIT NED. OOST-INDIE. KONINGSPAAR. BATAVIA, 5 Aug. (Aneta). Hedenoch tend arriveerde na een voorspoedige reis voor de haven van Tandjong Priok hefc Siameescbe koninkl. jacht „Maka Chakri", aan boord waarvan zioh bevonden de ko ning en de koningin van Sia-m, die, zooals reeds eerder gemeld, het voornemen had den opgevat een bezoek te brengen a^n Ned.-Indië.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1929 | | pagina 1