70ite Jaargang LEIDSCH DAGBLAD, Vrijdag 26 Juli 1929 Tweede Blad No. 21277 GEMENGD NIEUWS. EN VISCHHAAK IN HET OOG. IWoensdagmiddag waren eenige jongens I den Amstel te Nieuwer-Amstel aan het- jchen. Op een gegeven moment sloeg Jn der jongens zoo woest, dat een naast i zittend vriendje, een 15-jarige loopjon- Jn uit Amsterdam, den haak in het gelaat peg, waarbij het linkeroog dusdanig werd wond, dat de jongen onmiddellijk onder «heelkundige behandeling moest worden fsleld. Er bestaat geen hoop meer dat de pap uit dit oog zal kunnen zien. DE LISTIGÉ FIETSER. Te Montfoort was een lakenfabrikant uit ^nlwerpen, die per auto uit de richting hecht naderde, genoodzaakt met auto en in een droge sloot langs den weg te rij- wilde hij een jongen, die al maar zig- g over den weg fietste, niet overrijden, 'e automobilist kwam er met een kleine lofdwonde af, maar de materieele schade ►n den auto was nog al groot. De zigzag inde fietsrijder had bij het ongeluk ijlings Ie plaat gepoetst en begaf zich elders in de -nieente te water, het aldus willende doen Boorkomen of hij reeds lang zwom en dus "iets met het ongeluk uitstaande had. Bij n verhoor viel hij echter door de mand. VERDRONKEN. ^Gistermiddag te ongeveer twaalf uur is de haven van de Hevea-fabriek nabij ►sterbeek de 22-jarige v. d. H bij het ba- fn verdronken B De 21-jarige Gerard Lemmens, wonende Loozen. is te Budel bij het zwemmen in Pe Zuid-Willemsvaart verdronken WEER EEN BRANDSTICHTER. Een felle bosch- en heidebrand heeft wederom een fraai stuk natuurschoon van de Yeluwe verwpest. Onderaan den Hoen- derlooschen berg- in de omgeving van do woning van bosch wachter Scheper ont stond de brand, die zich uitstrekte over een groot stuk hei en later oversloeg in een dennenbosch in ,,Het Leeslen" van de Ont ginningsmaatschappij Hoenderloo, directeur baron v. d. Borch van Verwolde te Warns- veld. Dichte rookmassa's maakten zelfs 't ver keer op den Hoenderlóoschen weg onmoge lijk, zoodal ook de autobusdienst Apel doornArnhem .vertraging ondervond. Met man en macht trok men te velde tegen de vlammenzee. De Eendrachtsche brandweer was hel eerst aanwezig, spoedig gevolgd door die uit Ugchelen. Apeldoorn, Wormen en Loenen. Voorts de Apeldoornsche politie en later een 50-tal militairen uit de Hars- kamp. onder leiding van kapitein van Du ren, een detachement marechaussée uit Apeldoorn, Rijksveldwacht, boschwachters en arbeiders; de houtvesters van 't Hoff uit Apeldoorn, Koning uit Arnhem en de hoofd opzichter en opzichter van de Ned. Hei de- Mij.. de heeren Woliers en Rozeboom uit Beekbergen. Nadat de brand een uur gewoed had, was hij op zijn felst en daarna heeft men nog I1/* uur'werk gehadom de vlammen geheel en al meester te wórden. Er is 10 HJL hei en 5 H A. bosch verlo ren gegaan. Wij vernemen .aldus de „Msb.". dat de brand is aangestoken ofschoon dit aanvan kelijk niet vermoed werd. daar nonchalance met rookmaterianl als de oorzaak be schouwd werd. De veldwachter te Hoender loo heeft echter een zwerver afkomstig uit Veenendaal. 'n zekere G gearresteerd, iie j bij zijn eerste verhoor voor de Apeldoorn sche politie bekend heeft, den brand te hebben geslicht. DOODELITK ONGEVAL TE EPE Gistermorgen werd de 17-jarige B.. woon achtig te Arnhem en tijdelijk te Epe vertoe vende, toen hij van achter een wagen, die in de Beekstraat stond, te voorschijn kwam, door de auto van den heer van der H., uit Deventer, overreden en gedood. DE RAMP TE VEENDAM. Omtrent de ramp te Veendam wordt nog gemeld dat de gewonden R. Vos en J. Drent gisteren nog naar Groningen zijn ver voerd. Een bericht, dat de vermiste ar beider II. Bos in een ziekenhuis te Gro ningen zou zijn opgenomen, blijkt onjuist te zijn. Vermoedelijk bevindt zijn lijk zich dus nog onder de' puinhoopen. BRAND. Distermiddag is brand ontstaan in de n Oene bij Epe. Het vuur greep zoo- r om zich heen, dat de zeer oude molen oevens het bijbehoorend woonhuis een 2 der- vlammen werden. Niets kon rden gered i en groote voorraad zaad en veekoeken knr? i^e verl°ren- Oorzaak vermoedelijk /Uiting, Verzekering dekt de schade. AUTO TEGEN EEN BOOM GEREDEN. Omstreeks vijf uur had gisteravond op den rijksstraatweg LeeuwardenZwolle- een auto-ongeluk plaats. Een personen auto van de fa. de Raadt en Kistemaker, autobusondernemers te Purmerend en be stuurd door een der chauffeurs dezer onder neming. maakte sinds 23 Juni j.l. mei twee Amerikanen een tocht door Nederland. Gis teren waren zij van Zwolle vertrokken, doch bij Wijtgaard reed de aulo door tot nu toe onbekende oorzaak met een vaart van ongeveer -15 K.M. tegen een boom. De wa gen werd zwaar beschadigd, terwijl de chauffeur ernstig aan het hoofd werd ver wond. zoodat hij naar het St. Bonifacius- hospitaal te Leeuwarden moest worden ver voerd De beide Amerikanen kwamen er met lichte kwetsuren af. GOEDEREN AAN EEN FAILLISSEMENT ONTTROKKEN Door de politie te Kampen is in beslag genomen een groote- hoeveelheid goederen, bestaande uit vloerkieeden. tafelkleeden, confectie-pakken enz Ier waarde van circa f. 2000 en welke goederen onttrokken waren aan den faillieten boedel van W. G v. D. te Nijmegen. Op verzoek van den Officier van Justitie is de verdachte aangehouden en naar Arnhem overgebracht. VECHTPARTIJ TUSSCHEN DOKTER EN BURGEMEESTER De gemeenteraad van Nieuwolda (Gron.) besloot in zijn vergadering van Woensdag j.l. met algemeene stemmen om den genees heer met ingang van 1 Augustus a s. on eervol uit zijn functie te ontslaan Waarom? Enkele, dagen geleden fietste de burge meester van Nieuwolda, de heer Tjaberings, met zijn echtgenoote en een kennis door het dorp. Van de andere zijde kwam, links van den weg, de dokter aanfietsen. Deze bleef links houden en het gevolg was een botsing met mevr. Tjaberings. Beiden vielen op'den grond. De dokter gaf de dame de schuld. Burgemeester Tjaberings van zijn kant gaf den dokter de schuld. De geneesheer maakte zich boos en gaf den heer Tjaberings een klap in het gelaat en een paar schoppen. Waarop de burgemeester zijn vuist niet meer in bedwang kon houden en den dokter een kaakslag toebracht. De Justitie zal deze zaak verder behan delen. Maar nu meenden B. en W. van Nieuwol da. dat een man, die zoo handelt tegen het hoofd der gemeente, niet kan blijven ge handhaafd als gemeente-ambtenaar en zij stellen voor den dokter met ingang van 1 Augustus a.s. oneervol te ontslaan. De Raad nam zooals gezegd het voorstel met algemeene slemmen aan. („Hbld.") Biljarter: „Kijk een9, kastelein. Deze bal len hebben geen kleur meer. Hoe kun je den rooden van den witten onderscheiden?' Kastelein: „O, dat is niets. U zult ze gauw uit elkaar leeren houden door d'r vorm". (Passing Show.) BUITENLANDSCH GEMENGD. DORPSBRAND. Tengevolge van het inslaan van den bliksem zijn in het Zwitsersche gehucht Wieier (kanton Wallis) 18 huizen ver brand. Slechts 2 huizen staan nog over eind. Tachtig menschcn zijn dakloos. VERDUISTERING. Tegen den Parijschen bankier Augusle Mareau is een instructie geopend. Hij wordt verdacht van verduistering van gelden van cliënten tot een bedrag van 3.000 000 francs. COMMUNIST DOODT TWEE GENDARMEN. Op het station ie Belgrado werd de com munist Swetka Tschelan, toen hij den trein veriiet, gearresteerd. Op het bureau van politie gebracht, trok hij zijn revolver en loste meerdere schoten. Twee gendarme^ werden gedood, één werd zwaar gewond. De dader ontkwam in de verwarring. BRAND OP EEN GOEDERENSTATION. Op het goederenstation le Frankfort a. d. Main waar acht dagen geleden reeds een groote brand woedde, is opnieuw brand uitgebroken. Een groote loods waar benzine en olie waren opgeslagen, is geheel uitge brand. Het gelukte de brandweer slechts met de grootste moeite, het overslaan van de vlam men op een naburige loods te verhinderen, waar groote hoeveelheden salpeter en zwa velzuur waren opgeslagen. MERKWAARDIG ONGEVAL. Een eigenaardig ongeval heeft aan de Westkust van Noorwegen plaats gehad. Terwijl een visschersboot onder een stij len rots bezig was de netten binnen te halen, had een bergstorting plaats. Het vis- schersvaartuig, dat ongeveer 70 meter van de kust verwijderd was, werd door een groot blok aan het achterschip getroffen, zoodal een gat ontstond en het vaartuig terstond zonk. Een der visschers werd door een steen ernstig gewond. Het gelukte de bemanning van het gezonken vaartuig echter met den gewonde behouden aan land te komen. DE GEHEIMZINNIGE AANSLAG TE VERDUN. In verband met de beachten over een zoo- genaamden nachtelijken aanslag op een schildwacht van de citadel van Verdun wordt nader gemeld, dat de Algerijn, die „overvallen" is, de volgende verklaringen heeft afgelegd: Voor mijn transport naar Frankrijk heeft men mij in Algerië verteld, dat de grond bij Verdun met als duivels verkleede lijken is opgevuld en dat deze duivels 's nachts daar plegen rond te waren en dan met geweren, mitrailleusen of zelfs met een kanon schieten. In den afgeloopen nacht, tegen halfdrie, had ik een gevoel, aldus de Algerijn, alsof die duivels onder mijn voeten rumoerden. Ik schoot mijn geweer af in de richting van den grond en trof mijn voet. Mijn kameraad, die in het schildwacht huis sliep, werd door dit schot wakker en ik vertelde hem. dat een persoon in bur- gerkleeding op mij gevuurd had. Het resultaat van dit verhoor geeft den autoriteiten aanleiding te onderzoeken, of niet de op 11 Mei gepleegde en tot dusver onopgehelderde aanslag op een schildwacht te Verdun van denzelfden aard is. UNGEVEER DE GEHEELE bereden brigade van de Amsterdamsche politie vertrok gisteren per auto naar Den Haag om er de verrichtingen van vier uitverkorenen der Amsterdamsche brigade bij te wonen tijdens het concours hippique aldaar. NOG EEN FOTO van de ontploffingsramp te Veendam. Groote stapels zakken met aardappelmeel waren door het vuur aangetast en vormden geweldig rookende bergen, die tot ver in den omtre kzichtbaar waren. 1 DE OXTPLOFFIXGSCATASTRO PHE TE VEENDAM heeft vele slachtoffers geëischt. Bovenstaande foto geeft een duidelijk beeld van de verwoesting, welke in de aardappelmeelfabriek werd aangericht. Slechts de groote fabrieksschoorsteen steekt nog recht omhoog tusschen de puin hoopen. Het overige is een verwronge n massa. Prof. Dr. W NOLEN. oud- hoogleeraar in de interne ge neeskunde aan de Leidsche Universiteit, wordt 31 Juli a s. 75 jaar. ALS DE HALMEN RIJP ZIJN, gaat het landvolk aan den slag. Met man en macht wordt gewerkt zoolang de zon schijnt, 'om op tijd gereed te zijn. Trots de felle zonnewarmte is het aanpak ken van vroeg tot laat en slechts heel even wordt er gepauzeerd voor een smakelijk kopje koffie en ,,unne flinke snee mik." Rechts: DE AMERIKAANSCHE PILOTEN Dale Jackson en Forest Obrine hebben met hun vliegtuig „St. Louis Robin" het wereldduurrecord vliegen behaald. Dale Jackson, een der piloten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1929 | | pagina 5