FUT Motten Bij Examens en Openbaar Optreden BINNENLAND. de Centrale SCHEEPSTIJDINGEN. RADIO-PROGRAMMA. HET HULDEBETOON AAN DE KONINGIN-MOEDER. Aaubiediiict van het huldeblijk der Amsterdamsche burgerij. Gistermiddag om half vijf is de ..Com missie voor de aanbieding van het Hulde blijk" ten paleize te Amsterdam ontvan gen, waar zij aan II. M. de Koningin-Moeder het huldeblijk der Amsterdamsche burgerij heeft aangeboden. Het huldeblijk bestaat uit drie prachtige albums, met 32 aquarellen van Amsterdam sche stadsgezichten, vervaardigd door Am sterdamsche kunstenaars. De voorzitter der commissie de heer mr. G. Vissering heeft naar ons wordt medege deeld vóór de aanbieding van het huldeblijk een toespraak tot Hare Majesteit gehouden, waarin hij namens de burgerij van Amster dam eerbiedigen dank bracht aan de Ko ningin-Moeder voor Hare onverzwakte toe wijding. Het huldeblijk aanbiedende, zeide de heer Vissering het volgende: „Als herinnering aan de heugelijke her denking van deze 50-jarige periode zou onze commissie het op hoogen prijs stellen, uit naam van de burgerij van de hoofdstad in al hare gezindten en lagen nog een stof felijk geschenk aan Uwe Majesteit te mogen aanbieden, bestaande uit een cassette met een 32 aquarellen, allen van schilders in Amsterdam wonende en weergevende oudere en nieuwere gedeelten van deze stad. De cassette is ontworpen door den archi tect Nieuwenhuys en uitgevoerd door de firma Janssen. Mocht Uwe Majesteit bij wijlen een oog willen slaan in deze collectie aquarellen, dan hopen wij. dat U daarbij in gedachte zult willen houden, dat dit geschenk, mede een uiting is van den grooten eerbied vow Uwe persoon en van groote erkentelijkheid voor Uwe zegenrijke en daadwerkelijke be langstelling gedurende meer dan vijftig ja ren in het lot van zwakken en misdeelden geloond. De commissie acht het een zeer eervolle, maar vooral ook een zeer dankbare taak uit naam van de burgerij van Amsterdam. Uwe Majesteit deze hulde te betuigen, en daarbij den wensch uit te spreken, dat U nog langen tijd gespaard moge worden, in de eerste plaats voor Uwe familie, maar stel lig ook voor de zeer velen in den lande, die met zooveel eerbied en liefde tot U opzien." De Koningin-Moeder aanvaardde met het uitspreken van Haren dank aan de Amster damsche burgerij het kostbare souvenir, en heeft daarop dank gezegd voor de hartelijke woorden tot Haar gesproken. Hare Majesteit was er diep door getroffen, dat de burgerij der hoofdstad Haar niet alleen buide heeft willen brengen maar ook een stoffelijke her innering aanbiedt aan deze zoo heuglijke en gelukkige dagen. H. M. stelde het op den hoogsten prijs te weten, dat dit waardevolle geschenk een blijk is van de Haar toegedragen gevoelens uit alle kringen van Amsterdams Burgerij en het verheugt Haar hieraan te kunnen toevoegen dat geen geschenk I-laar méér had kunnen verblijden, dan juist deze aqua rellen. van in Amsterdam wonende schil ders, vervat in een casettc, door Amster damsche kunstenaren ontworpen en uitge voerd. Deze stadsgezichten zullen niet al leen dierbare herinneringen levendig hou den, maar ook een blijvend beeld geven van het Amsterdam van heden. H. M. verzocht a.an allen, die er toe medewerkten Haar deze vreugde te bereiden. Ilaar meest diep- gevoelden, innigen dank over te brengen. Moge Amsterdam, zoo besloot de Koningin- Moeder, onder Gods Zegen in bloei en wel vaart toenemen tol heil van Zijn göheeie bevolking en tot welzijn van ons dierbaar Vaderland! WIJZIGING EN AANVULLING INDISCHE BEGROOTING iqzq De minister van koloniën deelt in de memorie van antwoord aan de Eerste Ka mer betreffende de wetsontwerpen tot goedkeuring van de besluiten van den gou verneur-generaal van Nederlandsch-lndiè tot wijziging en aanvulling van de onder scheidene af deelingen van de begroeting van Nederlandsch-Indiö voor het dienst jaar 1929 mede, nog steeds ten aanzien van het weermachtsvraagstuk voor Neder- land-Indië het standpunt in te nemen, dat de zorg voor de veiligheid van dat gebied in de eerste plaats eischt de handhaving van de onzijdigheid en de nakoming van de internationale rechtsregelen bij con flicten in het Oosten en da.t de weermacht met het oog daafop moet zijn georgani seerd. RECLAME. Heden.... niet morgen U kunt heden nog doen wat morgen een vraag (s Uwe gezondheid van heden waarborgt Uw gezin niecs. een levensverzekering bu De Centrale alles. De Ccncrale is een der meest sohede Maat schappijen en heeft billiikc prenuCn en voorwaarden. RUNSTRAAT, DEN HAAG DE STAATSCOMMISSIE VOOR ONVOLWAARDIGE ARBEIDSKRACHTEN. Op vragen van mevr. BakkerNort, lid van de Tweede Kamer: 1. Is de minister niet van oordeel, dat de Staatscommissie voor onvolwaardige ar beidskrachten, die op 22 April 1.1. werd ge ïnstalleerd, onvolledig is, zoolang daarin geen vertegenwoordigers zitting hebben van de landelijke organisaties van belangheb benden, die reeds jarenlang hebben ge werkt in het belang van invalide arbeids krachten? 2. Is de minister alsnog bereid, deze Staatscommissie uit te breiden met eenige vertegenwoordigers van bovengenoemde groepen van belanghebbenden? heeft de minister van arbeid, handel en nijverheid geantwoord: 1. Deze vraag wordt ontkennend beant woord. Zitting hebben in de Staatscommissie, in zake onvolwaardige arbeidskrachten van vertegenwoordigers van de landelijke organisaties van belanghebbenden, is voor de volledigheid van die com missie niet noodig, daar diei organisaties ook zonder zoodanig zitting hebben, haar wenschen en meeningen volledig aan de commissie kenbaar zullen kunnen maken. 2. Mede wegens de aan de Kamer be kende, uiteraard bestaande noodzakelijk heid om bij de samenstelling van een Staats commissie zorg te dragen, dat de omvang zooveel doenlijk beperkt blijft, moet het antwoord op de tweede vraag ontkennend luiden. De aandacht zij er op gevestigd, dat de bedoelde commissie reeds omtrent twin tig leden telt. VILLANDRY. Herstellingsoord van spoor- en tramweg personeel. De herstellingsoordvereen. van spoor- en tramwegpersoneel „Villandry te Nijme gen) heeft gistei-middag te Utrecht haar jaarlij'ksche algemeene vergadering gehon. den. De jaarverslagen werden goedgekeurd. Het bestuursvoorstel tot verhooging van het honorarium van den secretaris van f, 1200 op f. 1800 lokte veel bespreking int. De heer Michels stelde voor, den post van f. 3900, op de 'begrooting uitgetrokken voor de leden van het dagelijksch bestuur, te verminderen tot f. 2000. Hierover ontstond een levendige discus sie. Het voorstel werd door den heer Molt- maker fel bestreden en tenslotte wijzigde de heer Michels het in dien zin, n.l. om den post niet te verhoogen tot 3900, doch hem te handhaven op f. 3000. Dit voorstel werd ten slotte aangenomen met 126 tegeD 110 stemmen, waarna de begrooting werd goed gekeurd. De voorgestelde wijziging van de statu ten, alsmede die van het huishoudelijk reglement, waarin begrepen de gewijzigde contributieregeling, werden na eenige be spreking aangenomen. De heer R. Verdam te Nijmegen werd als bestuurslid herkozenin de plaats van de heeren J. W. Ehmeyer, A. Geldhof, K. Kruisinga, P. Molton aker en G. Nieuwen-, burg werden als bestuursleden gekozen de heeren W. Belger, J. C. van Doorn, A. W N. Janse, T. J. Jaringsma, H. Jurriëns, allen te Utrecht A. G. Ivenemans te Mus- selkanaal, terwijl na herstemming nog ge kozen werd de heer C. J. Vive en te Utrecht. De niet-herkozen aftredende be stuursleden behoorden allen tot de soc.- dcm. richting. Het bedrag voor de verpleging van par ticuliere patiënten bleef ongewijzigd. Na een korte rondvraag werd de verga dering gesloten. 2044 HET LUCHTVERKEER OP DE VLIEGVELDEN. Schiphol, de luchthaven van Amsterdam, is in Mei aangedaan door 815 vliegtuigen van het regelmatig burgerluchtverkeer en door 224 militaire vliegtuigen van leger eri marine. Er arriveerden en vertrokken 27 extra vliegtuigen. Voorts werden 73 proef*- vluohten gedaan en het aantal pledzier- vluchten bedroeg 872. Het aantal aankomende, vertrekkende en transito-passagiers over Mei bedraagt 1663, tegenover 1472 in Mei 1928. Aan goe deren, post enz. is vervoerd 115.900 K.G.. tegenover 118.200 K.G. in Mei 1928. Waalhaven, de luchthaven van Rotter dam, is gedurende die maand aangedaan door 445 verkeersvliegtuigen en door 42 militaire. Er werden 31 particuliere vluch- ten en 40 proef- en photo vluchten met toe stellen van de K.L.M. gedaan. Bovendien werden 17 lesvluchten en 165 vluchten met Pandea-vliegtuigen van de Rotterdamsche Aero Club uitgevoerd. Het aantal bezoekers bedroeg 25.207, van wie 479 schoolkinderen. Het aantal pleziervliegers bedroeg 467, waarvoor loê vluchten werden uitgevoerd.. DE STAKING IN HET ZAANSCHE HOUTBEDRIJF. Naar wordt meegedeeld, zullen de beide fabrieken van de N.V. Loon-Stoomhout- schaverij cn -zagerij te Zaandam in den loop van deze week door de aanneming van technisch personeel weer op volle capaciteit kunnen werken. Evenals de N.V Houthan del v.h. William Pont zulks doet voor de bij haar in vasten dienst aangestelde Spa kenburgers zal de firma Schuddeboom op het eiland eenige huizen laten bouwen voor de huisvesting van haar nieuw aangesteld technisch personeel. 6329 RECLAME. blijft men kalm en helder door het gebruik van Mijnhardt's Zenuw tabletten. Glazen Buisje 75 cent. WIJZIGING UNIFORMEN. De uniformen (donkere, niet de grjjze.) voor officieren en onderofficieren bij de grenadiers en jagers hebben niet onbelang rijke wijzigingen ondergaan. Zoo zijn o.m. de vroeger bekende „lussen" op kragen en mouwen der onderofficiersjassen de grana- ton en hoorns weer komen vervangen. Ook de, nu platte, knoopen zijn weer van een granaat of een hoorn voorzien. „N.R.Crt.". M. B. VAN DER HOEVEN t Te Scheveningen is in den leeftijd van 73 jaar overleden de heer M. B. van der HoeveD, oud-commissaris van politie. De overledene was van Juni 1907 tot 1 Mei 1926 commissaris van het bureau Meer mansstraat. HET BIOSCOOPCONFLICT IN HET ZUIDEN. Naar ons van de meest bevoegde zijde wordt medegedeeld is de bemiddeling van den heer van Staveren, voorzitter van de centrale keuringscommissie, inzake het bios coopconflict, door beide partijen aanvaard. In de kringen der Zuidelijke gemeenten verwacht men, dal het conflict zeer spoedig tot oplossing zal zijn gebracht. (De Morgen). UIT DE KARTONINDUSTRIE Men meldt uit Hoogezand: Met ingang van 1 Juli, waarop het ar beidscontract moet zijn vernieuwd, dreigt een staking in de kartonindustrie. In een op Vrijdag j.l. te Winschoten gehouden verga dering van wc-rkgevers, zijn de eischen der werknemers, die alle categorieën omvatten, waarbij behalve een pensioenregeling en een week vacantic-'toeslag een verhooging van f. 2.50 per -week voor meerderjarige carton- bewerkers wordt gevraagd, afgewezen. Alle afdedingen van den Fabrieksarbeidersbond in deze provincie hebben naar aanleiding van dit besluit vergaderd en hebben zonder uitzondering verklaard vol te zullen houden en te zullen gaan staan achter het hoofd bestuur. In het geheel zijn hierbij ongeveer 1500 arbeiders betrokken VERSPREIDE BERICHTEN. Gisterochtend is te Leusden, 70 jaren oud, overleden de oyd-burgeme'ester van die gemeente mr. .T. B. cfe Beaufort. De gewone audiëntie van den Minister van Koloniën zal op Vrijdag 14 Juni a.s. niet plaats hebben. Bij de ijzergieterij „de Globe" te Tegelen, is een loonconflict ontstaan. Daar de onderhandelingen nog geen bevredigend verloop hebben gehad, dreigen de arbei ders tot staken over te gaan. Gisteren is te Tilburg de 75.0009le inwoner geboren ?n bij het bevolkings register ingeschreven. Het is Franciscu9 Antonius Dionysius Wilborts, zoon van een voerman. Tal van geschenken werden over handigd. UIT NED. OOST-INDIE. DOODELIJK MOTORONGELUK. MODJOKERTO. 10 Juni. (Aneta). Bij het motorwielrijden is mej Pauline Blom tegen een karbouw aangereden. Zij viel van het motorrijwiel en werd overreden door een van den tegenstelden kant komenden auto. Zij werd c-!rnstig gewond, kreeg een schedel fractuur en i9 tijdens het transport over leden. TREINONTSPORING. SOERABAJA. S Juni. (Aneta). Van den middagtrein van Soerabaja naar Malang is. nabij Soekoredjo de achterste wagen door liet verkeerd omtrekken van een wissel op e'en verkeerd spoor geloopen. De gederail leerde wagon trok nog twee wagens mee. Twee inlanders, die uit den trein wilden springen, werden onder den vallenden wagen verbrijzeld. Voorts zijn er vijf per sonen zwaar gewond, waaronder 'n Chinees die d_en versplinterden zijwand van den wagen tegen het lichaam kreeg. De strem ming van het verkeer wordt heden opge heven. RECLAME. doodt laat geen vlekken na De gele bus met den zwarten band HOLLAND—BRITSCH-INDIË-LIJN. KOUDEKERK, 7 Juni van Karachi n.Rott. BOVENKERK, thr., 8 Juni van Madras. HOOGKERK, uitr., pass. 10 Juni Ouessant. MEERKERK, arr. 9 Juni te R'dam. RIDDERKERK, uitreis, 13 Juni te Bombay verwacht. HOLLAND—AMERIKA LIJN. EEMDIJK, 9 Juni van Antwerpen te Kott. EDAM, R'dam n. New Orleans, 8 Juni van Havana. STATENDAM, 9 Juni van N.-York te Rott. MAASDAM, R'dam n. New Orleans, 8 Juni van Boulogne. LEERDAM, n. R'dam, pass. 9 Juni Ouessant. DRECHTDIJK, 7 Juni van Rotlerdam tb Seattle. GAASTERDIJK, Rotterdam naar Pacific Kust, 10 Juni te Londen. B1LDERDIJK, arr. 10 Juni tc Amsterdam. KON. HOLL. LLOYD. WATERLAND, uitr., pass. 8 Juni Fernando Noronha. ORANIA, thr., 9 Juni van Pernambuco. DRECHTERLAND, uitr., 9 Juni van Bahia. FLANDRIA, uitr., 9 Juni van Leixoes. MAASLAND, uitr., 10 Juni te Antwerpen. ZEELANDIA, 9 Juni van B. Aires te Amst. FARKHAVEN, uitr., pass. 9 Juni Ouessant. DELFLAND, uitr., 9 Juni van Paranagua. SALLAND, 10 Juni van Hamburg te A'dam GAASTERLAND, uitreis, 10 Juni van San los. HOLLAND—OOST-AZIË-LIJN. ALDERAMIN, uitr., pass. 9, Juni Dungeness. HOLLAND—AFRIKA-LIJN. SPRINGFONTEIN, 10 Juni v. Hamburg te Amsterdam. EEMSTROOM. 9 Juni van Hamburg te Amst. VÜLCANUS, uitr., pass. 9 Juni Dungeness. RIETFONTEIN, uitr., 9 Juni van Suez. GRIJPSKERK, uitr.. 8 Juni van Kaapstad. IJSTROOM, 10 Juni van Durban n. Lorenzo Marques. MELISKERK, 9 Juni v. Durban n. East London. KLIF FONTEIN, 9 Juni van Dar es Salaam naar Zanzibar. GIEKERK, thr., 9 Juni van Marseille. SUMATRA, 8 Juni van R'dam te Hamburg. AMSTELKERK, thr., 8 Juni van Freetown. KILSTROOM, uitr., 8 Juni te Dakar. HIJPERKERK, uitreis, pass. 10 Juni Dungeness. KON. NED. STOOMBOOT MIJ. ADONIS. 10 Juni van Middl. Zee te Amsl. ACHILLES, 8 Juni v. Alexandnè n. Torre- vieja. ALKMAAR, arr. 7 Juni te Valparaiso. AMAZONE, 7 Juni van New-York n. Haiti. ARIADNE, arr. 9 Juni te Musel. BARALT, 8 Juni v. Cristobal n. Guayaquil. BODEGRAVEN, 9 Juni le Taltak COTTICA, 9 Juni v. Plymouth n. Havre. DEUCALION, n. W. indië, pass. 9 Juni de Azoren. EOS. arr. 9 Juni te Lissabon. FAUNA, 8 Juni v. Guatemala n. Kingston. MEDEA, 7 Juni v. New-York n. Curasao. NERO, Bordeaux n. Amst., pass. 9 Juni O ue ss ti n t N1CKERIE, A'dam n. W.-Indië. pass 9 Juni Ouessant. STRABO, arr. 9 Juni te Kopenhagen. AMSTERDAM EN BRIELLE, arr. 9 Juni lel Antwerpen. ZEUS naar Amst., pass. 9 Juni Sagres. JASON, arr. 10 Juni te Syra. DORES, arr. 8 Juni te Lissabon. I'EURSUM, Amsterdam n. W.-Indië, pass. 10 Juni de Azoren. NEREUS, arr. 10 Juni ie Caiania. STELLA, arr. 10 Juni te Huil. STOOMVAART-MIJ. „NEDERLAND". RONDO. uitr.. 9 Juni v. Djeddali. KAMBANGAN, 9 Juni v. Djeddah n. Batavia CHR. HUYGENS, thuisr., 8 Juni v. Algiers. JOHAN DE WTTT, thuisreis, 12 Juni bij Perim verwacht. JAN Pz. COEN, uitreis, 13 Juni te Genua verwacht. ROTTERDAMSCHE LLC YD. INSUL1NDE, uitr., pass. 9 Juni Kaap del Armi. PATRIA, thuisr10 Juni v. Port Said. SLAMAT, thuisr., 10 Juni van Sabang. TABANAN. uitr., 10 Juni te Sabang. BUITENZORG, uitr pass. 9 Juni Finisterre. DJEMBER, thuisr., 10 Juni te Londen. KOTA GEDE, uitr., pas9. 9 Juni Perim. MERAUKE, hitr., pass. 9 Juni Dover. TOBA, uitreis, pass. 10 'Juni Gibraltar. JAVA—NEW-YORK-LIJN. TAPANOELI, 10 Juni v. Sabang n. New- York. KRAKATAU, New-York n. Java. 9 Juni van Suez. HOLLAND—AUSTRALIË-LIJN. ALMKERK, thuisr.,'pass. 9 Juni Kaap Bon. ALCHIBA, thuisreis, 10 Juni van Brisbane. JAVA—PACIFIC-LIJN. KERTOSOXO, 8 Juni v. Mënilla n. Los An gelos. ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA-LIJN. ALWAKI, 10 Juni van B. Aires te R'dam. JAVA—CHINA—JAPAN-LIJN. 1JIBADAK, Rotterdam n. Java, 9 Juni te Port Said. 6332 DIVERSE STOOMVAARTBERICHTEN. BOOMBERG, R'dam n. Leningrad, pa®,| 10 Juni Holtenau. WOLSUM, Santa Fé n. Hamburg, pass,| 9 Juni Bevezier. WINSUM, 8 Juni v. Borga n. R'dam. BRITSUM, Cornerbrook n. MoermanskusfJ pass. 9 Juni Port Island. WIERINGEN, arr. 9 Juni te Plymouth. VLIELAND, 8 Juni v. Montreal n. Ant-| werpen. CELAENO, 10 Juni v. Mobile n. Pensacola. EIBERGEN, B. Aires, n. R'dam n. Syracuse,! pass. 8 Juni Finisterre. JONGE ANTHONY, Cartagena n. Londen en R'dam, pass. 10 Juni Gibraltar. JONGE JOHANNA, 8 Juni van Algiers 1 Livorno. TYNE, arr. 8 Juni te Stettin. GROENLO, San Juan n. Riga. pass. 10 Juni Brunsbullel. PARKHAVEN, Montreal n. Civita VecchiaJ pass. 8 Juni de Azoren. RANDWIJK. 9 Juni van Cardiff le CagliariJ NAALDWIJK, Newcastle n. Dayonne, pass 9 Juni OuE'ssant. NOORDWIJK, 8 Juni v. Algiers n. Bougiel BRUNSWIJK. 10 Juni van R'dam te Methil GOUWE, R'dam n. Abö, pass. 8 Juni Hol| tenau. AMSTEL, R'dam n. Stugsund, pass. 8 Juni Holtenau. EEM, R'dam n. Pillau, pass. 10 Juni Bruns] buitel. KEILEHAVEN, 8 Juni v. Bilbao n. IJmuideiJ HUMBER. sleepboot, arr. 8 Juni te Cadia DONAU. sleepboot, arr. 7 Juni te Barbados GELE ZEE, sleepboot, 8 Juni van de TynJ n. Spanje. PHOBOS, 8 Juni van Cuxhaven n. Fayal VOOR WOENSDAG 12 JUNI. Hilversum (1071 M.) 1010.15: Mol genwijding. 11.30: Aubade v. h. Kom Paleis te Amsterdam, ter eere van H. M| de Koningin-Moeder. 14000 zangeressen e| eenige harmonie-orkesten. Daarna conce^ door het AVRO-kwintet. 1.453 uuj Kindermatinée. „Wonderlijke Avonturen vaj Mijnheer Prikkebeen", blijspel in 3 bedr. - 3—4 uur: Maak het zelf-Gursus. 4—5 i Lezing door Dr. Lubsen Nzn., over: PsychJ techn. onderzoek naar de arbeidsgeschikt heid. 5.306 uur: GramofoonplatencoJ eert. 67 uur: Concert door het omroep orkest. 77.15: Verkiezingspraatje S. f A. P. 7.157.30: Verkiezingspraatje. 7.30: Vervolg Concert. 88.30: Solisld concert. T. v. d. Sluys, sopraan; B. Rendej piano. 8.5011 uur: „Freuleken", cos/ die in 3 bedr. van H. Roelvink, met medci van Louis Saalborn. H. Roelvink, Julia f Gruyter e.a. I. d. pauze persber. Daarna li 12 uur: Gramofoonmuziek. Huizen (336.3 M. Na 6 uur 1825 M.) Uitd N.C.R.V. 11—11.30: Korte Ziekendienf 12.302 uur: Solistenconcert. 2—3 uuj Gramofoonplatenconcert. 35 uur: listenconcert. 56 uur: Kinderuurtje.^ 67 uur: Gramofoonplatenconcert. r'\ 7.30- Causerie: Het gebruik van electricitf in onze woningen. 7.308 uur: CauseiJ door Mr. A. v. d. Deure, Voorz. N. C. R. j 89 uur: Concert. Jongens- en meisjes koor. Luit-ensemble met medew. van solijj ten. 910 uur: Carillonbespeling van j Waagtoren Alkmaar. Daarna persber. Davenlry (1562 M.). 10.35: Kerkdienj 11.05: Voor de Vrouw. 11.20: Gram foonmuziek. 12.20: Balladenconcerl 12.50: Gramofoonmuziek 1.20—2.21 Orkestconcert. 2.50: Natuurpraatje. ■W 3.15: Muziek. 3.20: Engelsche gedichte^ 3.50: Lezing. 4.05: Licht klassi^ concert. 5.35: Kinderuurtje. 6.20: f ziek 6.35: Nieuwsber. 6.50: praatje. 7 uur: Muziek. 7.05: Pian^ sonaten van Beethoven.7.20: Causei 7.35: Muziek. 7.45: Lezing. °.(T Causerie. 8.20: „Mina von Barnhelffll comedie van Lessing. Orkest en solisten. 1 9.55: Orkestconcert. 10.20: Nieuwsber. 10.40: Cyril Scott's muziek. 11.05—12? Dansmuziek. Parijs „Radio-Paris" (1744 MO- 2.10: Gramofoonplatenconcert. ^Oor 5.05: Orkestconcert. 6.557.20: prait foonmuziek. 8.5511 10 „Faust opej van Gounod. Orkest, koor, Mme. MarilUr Langenberg (462 M.)- 10.35: Graiflojj foonmuziek. 12.15: Orkestconcert vc scholen. 12.55: Gramofoonmuziek. -jjs 1.252.50: Orkestconcert. 8.35—9-4[ Italiaansche liederen door Caruso (SraIT foonplaten). 9.20: Concert. Dortniun j Strijkkwartet. Blaaskwintet. Leden van O Theater Stadt Münster. Daarna tot Dansmuziek. Zeesen (1649 M.). 12.205.20: Lezi gen en lessen. 5.206.20: Orkestcon 6.208,05: Lezingen. 8.21: Dan®mlS| op 2 vleugels. 8.50: Volksliedjes. K. (er, sopraan. B. Seidler-Winkler, v'00 L 9.20: Rococo-concert. Kamer-orkest Staatskapel. Daarna tot 12.50 Dansmu 1 Hamburg (395 M.). 4.35: Werken jj J. Spyri. Zang met pianobegel. derne filmmuziek. 6.20: Orke.-tcci S30: Causerie over den dichter Drets 10.20: Actueele causerie. 1"™ Dansmuziek. Brussel (512 M.). 5.20: Trio',connC|!i Mr. Wilkin, zang. 6.50: GramofoM"! ziek. 8 35: Fragmenten uil „La:qreaC{| bangonne", opera comique in o 1 van Kips. 10.35: Sluiten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1929 | | pagina 10