WOENSDAG 2 FEBRUARI Anno 1927 Ifficieele Kennisgevingen. STADSNIEUWS. Het voornaamste nieuws j van heden. 2 Burgerlijke Stand v. Lelden. DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN: CU. per regel - Bij rege la bon nemen 1 belangrijk lagpren prijs [leinp Advertentiën uitsluitend hij vooruitbetaling Woensdags en erdags 50 Cts bij o maximum aantal woordpn van 30 ncasso volgpns postrecht Voor eventueele opzending van brieven Cts porto te betalen Bewijsnummer 5 OU Bureau Noordelndspleln Telefoonnummers voor Directie en Administratie 2500 Redactie 1507. Postchèqus- en Girodienst No. 57055 Postbus No. 54 PRIJS DE2.ER COURANTi -?oor Leiden per 3 maagden 1 2 35 per week Buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn. per week Franco per post 2 36 portokosten 0 18. .0.18. t nummer bestaat uit DRIE Bladen EERSTE BLAD. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Lpiden >ngen ter openbare kennis, dat E \f kei, Leiden, een verzoek heeft ingediend ter koming van verlof voor den verkoop van oholvrijen drank voor gebruik ter latse van verkoop in het perceel Nieuwe- No. 8. 7504. AUG. L. REWFRINGER. Weth. Lo.-Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, 2 Februari 1927. VISCHAKTEN. Burgemeester van Leiden brengt ter Binis van hen, die zich voor het a.s. [zoen 1927'28 in het bezit wenschen T zien van een vischakte, dat dc aan- ugformulieren ter bekoming daarvan |tis verkrijgbaar zijn ter Gemeen le vari e (Kamer 10), alwaar zij behoorlijk tevuld en onderleekend, vóór den löden (aart a.9. moeten zijn terugbezorgd, ten aan den Commissaris der Koning'.n deze provincie te worden toegezonden, pij vestigt er de aandacht op, dal voor visschen met één hengel geen loop- of [ephmgel, en geen peur zijnde, geen aan jaag behoeft te geschieden. 7505 AUG. L. REIMERINGER. Weth. Lo.-Burgemeester. tLeidan. 2 Februari 1927. PROF. MR. H. KRABBE 70 JAAR. [Morgen herdenkt onze stadgenoot prof. H. Krabbe, zijn 70sten geboortedag, bewel op uitdrukkelijk verlangen van den Zeeraar zelf, die wars is van alles wat tor uiterlijk vertoon zweemt, deze dag on bemerkt zal voorbijgaan, zal de naam dezen geleerde heden en morgen in [étenschappeiijke kringen ongetwijfeld veel i mei eere worden genoemd en in herin ging worden gebracht, wat hij in zijn Inge. eervolle loopbaan heeft gedaan in het plaog der wetenschap en van het univer- |a;re onderwijs in het bijzonder. Prof. mr. H. Krabbe. oor ons heeft deze herdenking vooral fcteekenis, omdat prof. Krabbe een Leide- van geboorte is en hier zijïi weten- ïhappelijke vorming ontving. |Mr. Hugo Krabbe werd op 3 Februari al ien geboren en ontving er het voorberei- pnd onderwijs. Als knaap toonde hij reeds p bijzonderen aanleg en ook als student de rechten aan de Universiteit behoorde j) lot de beste leerlingen van onze Alma ater. Op 26-jarigen leeftijd, dus in 1S83 omoveerde hij tot doctor in de rechts- en tatswetenschappen, op een proefschrift to het laatste gebied zijner studie onl- Nd en getiteld: „De burgerlijke staats- Penst in Nederland", waarmede de jonge pist reeds dadelijk van zich liet spreken. K'»g in ditzelfde jaar werd hij benoemd K adjunct-commies le klasse ter Provin ce griffie van Gelderland. Eenmaal werk- lam in de practijk, waarbij hij niet alleen -n rijke kennis toonde te bezitten, maar >k blijk gaf van een helder doorzicht, kaakte de jonge kenner van het staatsrecht Del promotie. In 1886 werd hij benoemd >t commies-chef aan de Provinciale griffie ln Zuid-Holland, welke betrekking hij ree jaar tater reeds verwisselde met die }n hoofdcommies bij het Departement van Binnenlandsche Zaken. Daar was hij acht ijaar werkzaam. Dit zijn ook voor hem zelf pruchtbare jaren eeweest De ervaring, zoo- ■^eJ op de Prov. griffie's als aan het Depar tment van Binnenlandsche Zaken opge- j Aan heeft veel bijgedracen tot de vorming "jan het ambt van hongleeranr in het Steats- m administratief rech» aan de Universiteit ie kroningen waartoe hij in 1894 werd ce- I Ipepen en welk ambt hij aanvaardde met een oratie: „De werkkring van den Staat". Reeds in 1886 had de toekomstige hoog leeraar van zich doen spreken door de pu blicatie van „De strafwet-gevende bevoegd heid der gemeentebesturen in verband met het nieuwe strafwetboek". In Groningen bracht de jonge hoogleeraar gelukkige jaren door. Er ging van zijn klare en tevens op hoog peil staande college's maar één roep uit. Daaraan heeft prof. Krabbe het ongetwij feld te danken, dat hij in 1908 naar Leiden, zijn geboortestad werd geroepen en tol hoog leeraar in het Staatsrecht werd benoemd, welk ambt hij den 4dën Maart van dit jaar aanvaardde, met een rede van groote betee- kenis, getiteld „De idee der persoonlijkheid in de staatsleer". Evenals in Groningen heeft prof. Krabbe ook in Leiden zich als docent een grooten naam verworven en wordt hij door zijn leerlingen buitengewoon geliefd en vereerd. Te verwonderen is dit niet. Zijn opvattingen omtrent recht en rechtvaardigheid zijn van hoog gehalte; en hij ontwikkelt ze op een wijze, die men welhaast profetisch zou kun nen noemen. Zijn invloed op de leerlingen en meer in het algemeen op de rechts geleerde wereld in Nederland en daar bui ten, is dan ook van groote betreken is.' De stellingen, die hij sinds jaar en dag omtrent het wezen en de bronnen van hel recht heeft ontwikkeld, zijn reageeren tegen eng en be nepen formalisme, waar hel geldt het vin den van het recht," zijn opvatting omtrent het wezen van deD Staat en zijn leer, dat het recht moet worden afgeleid van dien Staat, maar dat die Staat evenals ieder an der, aan dat recht onderworpen is en dat wij dus leven onder de souvereiniteit, niet van den Slaat, maar van het Recht, zijn lang zamerhand tol gemeengoed geworden, zoo hier als elders. Dat moet voor hem een groote voldoening zijn; den strijd om zijn eerlijke overtuiging heeft hij in zijn leven gewonnen, niet het minst juist door de. groote oprechtheid, waar mede hij hem streed. Zoo kan prof. Krabbe terugzien op een lang en werkzaam leven, niet om eigen eer of grootheid, maar om (e dienen het Recht en de Waarheid zooals hij met zijn klare visie op den Staat het zag. Behalve de reeds genoemde geschriften van zijn hand vermelden wij nog: „De bur gerlijke Staatsdienst in Nederland". Admini stratieve rechtspraak (1901Die Lehre der Rechtsouveranitat (1905) en „De modern0 Staatsidee. Verder schreef hij artikelen in verschillende tijdschriften. In verband met het bereiken van dezen leeftijd zal prof. Krabbe aan het einde vau dit academisch jaar zijn ambt neerleggen. STAATK. GEREF. PARTIJ. LEZING IN HET NUTSGEBOUW. Gisteravond hield de afd. Leiden van de Staatkundig Geref. Partij in de groote Nuts- zaal een openbare vergadering, waarin als spreker optrad de secretaris van het Hoofd bestuur de heer Kuyk uit Amsterdam De matig bezochte vergadering werd ge opend met het zingen van Psalm 36: 3 waarna de voorzitter de heer J. Jansen Tsalm 99 voorlas en vervolgens voorging in gebed. Daarna heette de voorzitter de aanwezi gen welkom en herinnerde er aan, dat de Provinciale verkiezingen langzamerhand m zicht komen. Er zullen voor dat deze verkie zingen plaats hebben nog heel wat vergade ringen worden gehouden en ook de Staatk. Gereformeerde partij alhier heeft gemeend zicht eens te moeten laten hooren. Zij vond den partijsecretaris bereid hier op te treden en het bestuur meende deze gelegenheid niet te mogen laten voorbij gaan en het ver heugt hem, dal hoewel de tijd van actie blijkbaar nog niet is aangebroken er nog zoo velen zijn opgekomen. rr Hij heette in het bijzonder den heer Kuyk welkom om hem daarna met een enkel oord bij de vergadering in te leiden. De spr. ving aan met op te merken dat de partij al vroeg met deze vergadering aan komt. De belangstelling is nog niet groot, maar zal langzamerhand groeien. In den regel is er toch voor de Prov. verkiezingen niet zoo veel belangstelling als voor die der Tweede Kamer. Niettemin moet er gewerkt worden ook door de kleine Staatk. Geref. Partij, en gepoogd de kiezers te leeren zich bezinnen. Daarom heeft spr. zijn onderwerp kort weg als „Bezinning" aangekondigd. Er is nu nog yoor bezinning lijd. Hel is de mensch ingeschapen gezag te erkennen. Ook de atheïst en de deïst kunnen niet bui ten een autoriteit. Voor ons is deze, autori teit het Woord van de Heilige Schrift. ze)dc spr., ook in het staatkundig leven. Dat Woord was ook het richtsnoer der eerste re formatoren in ons Vaderland. Daarbij sluit spr.'s partij zich onvoorwaardelijk aan. Zegt men dat de partij daardoor vier eeuwen achter aan komt dan ontkent spr. dit met nadruk. Dr. Kuyper zeide eens dat de Calvinisten van thans op een ander standpunt stonden, inzake de guaestie der autoriteit dan de re formatoren in hun tijd. en dat deze een nader aangeduide fout hadden gemaakt Spr betoogde dat dr. Kuyper in dezen heeft gedwaald. De oude reformatoren zoch ten niet de absolute autoriteit. Dan waren j zij nog Roomscb gebleven. i Spr stelde de quaeslie zóó: „Bijbelschis Gereformeerd en Gereformeerd is Bijbelsch Een en ander traghtte spr. aan te toonen met uitspraken van Calvijn. Het trof spr. dat in de Tweede Kamer dezer dagen een kwesttie tusschen ds. Ker sten en ds. Lingbeek is gerezene waar de laatste het opnam voor een Christelijke volksschool terwijl ds. JL de Geref. school voor heel de natie opeischte. En spr. was van meening dat ds. K. zich hier beter op het standpunt der reformatoren stelde dan zijn collega Lingbeek. Op alle terreinen des levens, ook op dat der politiek moet het woord der Heeren basis en richtsnaar zijn. Er wordt tweërlei scheidslijn getrokken tusschen de menschen. Aan den eenen kant de belijders der geopenbaarde Godskennis en aan den anderen kant de natuurlijke Gods kennis. zooals dr. Kuyper reeds die scheids lijn trok. Naar het woord van den Romei nenbrief werd ook door den Apostel Paulus een scheidslijn aangegeven, al was die lijn niet dezelfde als door dr. Kuyper werd ge trokken. die daarbij zich op Doopersch standpunt plaatste. In een vrij diepzinnig betoog critiseerde spr. het anti-revolutionair „Ons Program", door dr. Kuyper daarbij uitgaande van den verkeerden scheidingslijn ontworpen, verde digd en toegepast. Het heette toen als de re geering maar eens Christelijk is. zal 't volk ook Christelijk zijn. Nü hebben wij de proef op de som gekregen. De Christelijke regee ring is er gekomen maar waar is het Chris telijk volk? Wij stellen ook op politiek gebied de belij denis op den voorgrond zeide spr. Hebben wij een Ghrislennatie? vroeg spr. en hij beantwoordde deze vraag met een besluit: jal Immers onze overheid en ons volk slaat in het licht van het evangelie. En wie deze Bijbelsche opvatting kiest zegt dat Nederland een Christennatie is. dio moet leven onder het woord van den leven den God. De oud-minister Heemskerk gaat tegen woordig het land door met te beweren dat wat spr.'s partij wil consciëntiedwang is. Spr. ontkent dit met nadruk. De antirevolutionairen hebben iets gewild voor iels gestreden en iets verkregen waar op thans reeds desillusie is gevolgd, wat spr. aantoonde met verschillende uitspra ken van anti-revoluiionaire voormannen. Men maakt het Christelijk staatsrecht los van het Godswoord en laat het steunen op de consciëntie. Met voorbeelden, speciaal ontleend aan Handelingen van de Provin ciale Stalen en Zeeland, toondë spr. dit na der aan. Als wij hier de lijnen des rechts uilstippe len naar Godsreeht dan bereiden wij ons hier op aarde toch het oordeel van den jong- sten dag die eenmaal komen zal. Spr. had nog niet over de Roomsche Christenen ge sproken. Eigenlijk was dat in dit verband niet noodig. doch spr. wil d5t zeggen dat wanneer wij met hen uitgingen wij*nog verder van huis gevoerd zouden worden. Dit werd nu uit de Encycliek d. i. ook een politiek program der R. Kath. Staatspartij aangetoond De Roomsche steunt weer niet op het gezag van het Woord des Heeren, maar op het Gezag van den Paus. En dezelf de Roomschen die hier met de anti-revolu- iionnairen stoelen op denzelfden wortel-des Geloofs. zitten in België met de socialisten aan één te fel. Aan zulk een politiek doet de kleine Staatk. Geref. partij niet mee en al krijgt zjj datfrUoor geen politieke macht, wat nood, zij zal le midden van ons volk blijven getui gen van het recht van 's Heeren Woord. De voorzitter dankte den spr. voor dit principieel woord waarna gemeenschappe lijk werd gezongen Psalm 119 1. Daarna volgde eenige gedachtenwisseling waarbij de heer Van Bostelen het voor de anti-revolutionairen opnam. Na repliek van den spr. werd de verga dering met dankgebed gesloten. WONINGBOUWVEREENIGING „DE EENDRACHT", Verschenen is het jaarverslag dezer ver- eeniging. Het is een veelbewogen jaar ge weest. De .schorsing van het bestuur door den raad van commissarissen in het bégin van het jaar joeg veel stof op en was aan leiding tot menige bestuurswisseling De formatie van het bestuur is nu als volgt: J. Metscher 1ste voorzitter, Jac. Baart 2de voorzitten, W. F. Smit Jr. 1ste secretaris, J. Oudshoorn 2de secretaris, II. Zirkzee 1ste penningmeester, Ph Jordaan 2de penning meester, J. Poelijoe bestuurslid. De vereeniging bleef in 1926 aangesloten bi; de „Federatie van Woningbouwvereni gingen le Leiden" en werd in Januari van dit jaar lid van den „Nationalen Woning raad". Omtrent het ledental vermeldt het verslag, dat op 1 Januari 1926 de vereeni ging 786 leden had. Gedurende dal jaar meldden zich 195 personen aan als lid Er bedankten voor het lidmaatschap 135. Op 31 Dec. 1926 telde de vereeniging dus 816 leden. Van deze 846 hebben 580 een woning, zoodat er nog 266 leden op een huis wach ten. Hieronder zijn een 60-tal trouwlustigen die hun groote plannen opschorten, totdat hun een woning door de vereeniging wordt toegewezen Mede daarom tracht het be stuur gedaan te krijgen, dat het 7de bouw plan verwezenlijkt wordt. Het is zich» be wust, dat dit niet gemakkelijk zal gaan wijl het 7de plan bijna geheel uit enkele wonin gen bestaat. Bovendien is het besturn n conferentie ten stadhuize medegedeeld, dat in verèand met de uitkomsten van de ge houden woningtelling op bouwvoorschotlen van rijk en gemeente niet meer te rekenen valt. Over de waardeering en belangstelling welke het badhuis van de zijde der bewoners ondervindt, is het bestuur slecht te spreken. Meerdere malen heeft het in zijn vergade ringen over het betrekkelijk gering bezoek aan het badhuis gesproken en de oorzaken daarvan pogen op te sporen. Ter vergelijking wordt aangevoerd, dat in 1926 erg getobd is met verstrekking van water Geruimen tijd was de druk van dien aard, dat er geen vol doende water was. In totaal zijn in 1926 18.294 douclwbaden genomen door mannen 12.594, door vrouwen 5700, 1962 kuipbaden en 22.941 schoolbaden. Omtrent de werkzaamheden van de com missie voor maatschappelijk werk merkt het verslag op, dat 1926 een kalm jaar is ge weest. Het gewone jaarlijksche uitstapje met de kinderen had plaats, ditmaal naar Rot terdam. Verder werd er ëen wedstrijd ge; houden in hel aanleggen van tuintjes Hier voor bleek veel animo te bestaan. Het uit reiken der prijzen had plaats in een spe ciaal voor dat doel belegde bijeenkomst, waardoor den heer Witte, hortulanus alhier, de prijzen met een toepasselijk woord wer den uitgereikt en menige nuttige wenk voor tuinaanleg werd gegeven. Het verslag eindigt met een opwekking fc>t alle lede/n om mede te werken tot den groei der vereeniging, opdat zij worde een hechte organisatie met als doel het bevor deren van de volkshuisvesting in het al gemeen en meer in het bijzonder die voor de arbeidende klasse. UITSLAG KAPPERSWEDSTRIJD. De uitslag van den Maandagavond j 1 ln café „TUnion" gehouden kappersyedstrijd was als volgt: Dames haarknippen: Eereprijs de heer Gordijn; lsle prijs de heer Muusse; 2de pr. mej. Spierieus; 3de pr. de heer Plu; 4de pr. de heer Lammers; 5de pr. de heer Driessen; 6de pr. de heer Bakker. Damesonduleeren: Eereprijs mej. L. Bergmanf 1ste pr. mej. Spierieus. 2de pr. mej. Massa ar; 3de pr. mej. I. v. d. Steen; 4de pr. mej. Ransel aar. Heerenhaarknippen: Eereprijs de heer Bakker; 1ste pr. de heer Vos; 2de pr. de heer Ammerlaan; 3de pr. de heer Ver koren; 4de pr. de heer Steenbergen; 5de pr. de heer Cornelissen; 6de pr. de heer Van Mever. Heerenonduleeren: 1ste pr. de heer Cornelissen; 2de pr. m^. Jappoorl. ACADEMISCHE EXAMENS. Geslaagd zijn ^oor het doctoraal examen geneeskunde de heeren J. D. Lebret (Dordrecht) en J E. Ebbinge (Enschedé) en voor het Staathuishoudkundig candidaats- examen Indologie de heer J. J. A. Mauren- brecher (Leiden). De eerste-luilenant J. J. Hasselbaeh van het 4de regiment infanterie alhier zal deelnemen aan een cursus zware mitrail leurs M. 08, enz. (Schwarzlose) M. 13 (Viekers) en pistool M. 25 II (Browning 9 m.M.) van 7 tot en met 26 Februari aan de Normaal Schietschool en van 9 tot en met 34 Mei in de Legerplaats bij Harskamp. Vrijdag 4 Februari a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer J. van Muiden Kzn zich hier ter stede aan den Hooge-Rijndijk no. 50 als huisschilder vestigde. Naar men ons mededeelt heeft de Leidsche Radio Centrale (D. le Féber) te Lei den aan het gemeentebestuur verzocht om goedkeuring voor hel spannen van een radio- distributienet. Het stadsplan waarvan goed keuring is aangevraagd omvat alle percee- len gelegen tusschen een lijn getrokken van Breestraat (beide zijden), Kort-Rapenburg. Princessekade. Haarlemmerstraat (beide zij den), Pelikaanstraat, Hooigracht, Water-- steeg en de even nummers van de Hooge- woerd tot aan de Breestraat. Maandagavond 7 Febr. a.s. zal als spreker in liet Leidsche Volkshuis optreden de heer mr. G. J Salm uil Amsterdam Hij zal met zijn hoorders een reis ,door het Hemelruim maken en aan de hand van mooie lichtbeelden vertellen van de wonde ren van het heelal. Deze voordracht ver dient een warme belangstelling en zeker zal niemand klagen die deze boeiende voor dracht gaat hooren. daarover spijt gevoelen. Voor toegangskaarten zie advertentie). Den leden en donateurs van de af dee ling Leiden van het „Instituut voor Arb.- ontwikkeling" en niet te vergeten hun kin deren wacht deze week iets extra's. Zaterdag a.s. toch komt de filmdienst van het Insti tuut naar Leiden en geeft 's middags een met zorg gekozen programma voor de jeugd en 's avonds een voorstelling voor volwasse nen. Dan wordt gegeven: „Ménilmonlant", de ondergang eener jeugd, modern Fransch- Russische film, in 4 acten. Voor bijzonderheden omlrent tijd en plaats verwijzen wij naar de advertenliën. 9 Men verzoekt ons mede le deelen, dat de Leidsche Chr. Oranje Vereeniging op 9 Februari in de Nutszaal een feestavond i BINNENLAND. Tiol. mr. H. Krabbe te Leiden morgan 70 jaar. De elsch inzake den moord te Noord* wijkerbont. BUITENLAND. Overeenstemming is bereikt over de ont» wapening van Dnitschland. Zijn de onderhandelingen tnsschen Enge» land en Kanton afgebroken? zal houden. Er zal een spreker optredeni verder is er zang en muziek, enz. Een advertentie zal binnenkort nadere mededee- lingen doen. Hedenmorgen is door de familie het lijk opgedregd van den 19-jarigen banket bakker A. W. P., alhier, die. zooals gemeld, Vrijdagavond waarschijnlijk door de duister* nis misleid bij de spoorbrug over het Galge* water te water is geraakt. Bijna dagelijks komen bij de politie klachten binnen over vermissing van rij- wielbelastingplaatjes. Met nadruk vestigt de Commissaris van Politie alhier de aandacht van belanghebbenden op de wenschelijk- heid om de plaatjes aan den stuurstang vast te soldeeren en ze niet in een los étui on beheerd aan een rijwiel achter te laten. GEBOREN: Geertruida, D. van P. Boom en J. Beij —4 Jan Hendrik, Z. van 1 Peter en R. Nabarro Arie, Z. van A. Groenevelt en M C. Schouten Abraham, Z. van W. le Maar en E. Horree Willem Marius, Z. van W. J Neuteboom en H. Koppier Herbert •Martinus, Z. van H. Gijsman en A. W. van Leeuwen Daniël, Z. van D. van Egmond en H. van Roest Johannes. Z. van J H. Spijker en A. Kars Johannes Willem. Z, van K G. Rieker en C. C. Buijs Eliza* beth, D. van M. Versprille en J. H. Möller Cornelia Alida, D. van C. J. L. van Velzen en J. Vos Gezina Elisabeth, D. van W. F. Devilee en A. J. Franken Margaretha Maria, D. van M Levarht en A Molenaar Johannes Willem, Z van H. Winterkamp en J. P. Weijers Petro- nella Jacoba, D. van P. F. J. van Roon en H. C. Leurs Hendrik Johannes, Z van W. Flanderhijn en J. J. Kokkedee Calha- rina, D. van J. J. van der Reijden en C. Louwrier Jannetje. D. van W. P. Bleyi en C. Keyzer Johanna, D. van A. Ver* meer en P. Zwanenburg Johanna Geer* truida, D. van P. C. Roelandse en J G, Rasink Maria, D. van H. Flandprhijn en J Kruijt Isaac, Z. van A. du Prie en A. Gordijn Elisabeth Adriana, D. van J. Rooijakkers en D. van Velzen Gijs- bertus, Z. van H. R. v. d. Brink en C J. Wiekharl Paulus, Z. van P. J. A. van As en T. Glas. GEHUWD: Th. J. Selier jm. en E. Fuchs jd. H. L, M. Willemse jm. en H. C. M. Weebers jd. L. Snoeker jm. en W. C. Bouwman jd. J. Melet jm. en E. H. Kluwers jd. J. Rijs- bergen jm. en S. de Vroede jd. W. van Eijgen jm. en J. v. Bakkum jd. P. Kroese- raeyer jm. en H. J. Molenaar jd. W. Mas* saar jm. en J. W. M. Haak jd. B. Kra mers jm. en J. de Wit jd. A. N. Gordijn jm. en E. v. d. Berg jd. OVERLEDEN. L. M. Broomans jd. 87 j. P. Herfst m, 73 j. J, M. WassenaarPati^t vr. 50 j. J. K. Eswilder m. 37 j. Chr. v. Zanen jd. 50 j. H. Mulder—Offeringa wede. 80 j. C. P. Roos m. 58 j. J. Belt wedr. 88 j. C. v. d. Spekv. d. Geest wede. 87 j. J. P. Staal zn. 7 w. K. v. Eek m. 76 j. P. J. Devilee dr. 7 m. M. C. J. Derrffhenie- A'erbrugge wede. 88 j. J. M. v. d. Mey— Wijnbeek vr. 44 j. E. M. v. d. Eijkel- Kranenburg wede. 62 j. S. C. M. Wolters v. Duuren vr. 23 j. GEVESTIGD; H. KruiderFahner. Mauritsstr 36 J. M. M. Ingwersm, Acad. Ziekenhuis J F. M. Kooistra, telegrafiste. Drie October- straat 19 W. van Es Gasstraat 11 C. Roosen, K. Galgewab-r 1 L. A van Leeuwen. Kloksleeg 14 G - van Veen, Noordeinde 4-4 J. vsd Loenen loz werk man, Acaciastraat 22 J. E. Stopke, Don- kersteeg 5 A. Ouwerkerk en temkoop.» man, Donkersteeg 5 A. M. Du verman, L.-Rijndijk 55 W. Groenenboom en

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1927 | | pagina 1