W.F.KURS&Zn Oagmeisje „POLYHYMNIA" Oude Couranten Pakmeisjes KUNST EN LETTEREN. enigst en meest gesorteerde Magazijn voor Sedrijfskl eeding. f 3.15 „BLAUWE AREND" HOEDENMODISÏE, Gemeubileerde Zit- en Siaapka ner Villa „GRENSHOEK" TUINSTADWIJK ZA A K PAKHUIS WONINGEN TE HUUR 9537 Kinderwerk volgens grooiie. I VOOr Sletk eil SO teil YWk WOUlt lidstaat]. Aanbev. N. A. VAN WIJK, Janvossensteeg 77 bij de Haarlemmerstraat De dijk bij Dreumel, die bijna onbegaanbaar is tengevolge van de vreeselijke gladheid. Tengevolge van de vorst is het overstroomde land in de omgeving van Dreumel in een groote ijsmassa herschapen, waardoor de schade, die reeds zeer aanzienlijk was, nog wordt vergroot. Een foto van een boerderij in Dreumel, die inplaats van in het water, thans in het ijs staat en daardoor wel geheel vernield zal worden. De Kon. Ned. S. B. meldt ons dat er, bij doorgaand vriezend weer morgen, le half- drie namiddag een nationale wedstrijd voor amateurs in het kunstrijden zal worden ge houden om den Coupe Olga Schiffelers, op de bgan van de Haagsche IJsclub. Ter vergelijking der hier en daar gemaak te tijden laten wij tenslotte enkele wereld records volgen: 500 meter 43 3/5 sec, 0. Mathiesen. 17 Ja nuari 1914 te Davos. 1500 meter 2 min. 17 2/5 sec. O. Mathie sen, 18 Januari 1914 te Davos. 5000 meter 8 min. 2G 1/2 sec Ström, 18 Februari 1922 te Oslo. 10.000 meter 17 min. 22 3/5 sec. O. Ma thiesen, 1 Februari 1913 le Oslo. VOETBAL. W. V. V. failliet? Hedenavond vergadert W. V. V. (Win schoten) ter behandeling van een bestuurs voorstel om het faillissement der vereeni- ging aan to vragen. ItaliSTsjecho-Slowakije. Te Turijn won Italië'gisteren met 31 van Tsjcclio-Slowakiie. De Engelsche league. ArsenalManchester U32 Blackburn B.Birmingham 41 Bolton W.Bury 32 EvertonCardiff C1— Iluddersfield T—Sheffield U4- Lcicester C.Burnley 32 Manchester C.Tottenham II00 Notts C.Newcastle U1—3 SunderlandWest Bromw. A. 40 West Ham U.Liverpool 12 De stand luidt thans: pnt. gesp. gew. gel. verl. v.t. pnt. Arsenad 25 14 5 6 56—39 33 (IudderSfieldT. 23 11 9 3 49—36 31 Sunderland 26 13 5 8 6015 31 Manchester U. 24 12 4 8 43—35 28 Bury 25 13 2 10 57—53 28 Tottenham II 25 11 0 8 4618 28 Aston V 24 10 7 7 5545 27 Newcastle U 25 10 7 8 53—48 27 Sheffield U 26 11 5 10 69—56 27 Jlirmingham 27 11 5 11 48—50 -27 W Bromw. A. 25 10 6 9 531G 26 Bolton W 25 11 4 10 52—47 26 Everton 26 7 11 8 50—51 25 Liverpool 24 9 6 p 38—35 24 Leicester C. 25 8 G 11 4853 22 Cardiff C 26" 9 4 13 38—56 22 Leeds U 24 - 8 4 12 41—48 20 Blackburn R. 25 6 8 11 51—53 20 Notts C 25 8 4 13 37—44 20 West Ham U 25 9 2 14 34—53 20 Manchester C 26 6 8 12 5970 20 Burnley 26 7 .6 13 48—75 20 BILJARTEN. MoonsDommeiing. Naar het „Hbld." verneemt zullen Dom- oering en Moons 13 en 14 Febr. te Utrecht in het Jaarbeursgebouw een wedstrijd over 1200 pnt. spelen ten bate van de Vereeni- ging voor Vreemdelingenverkeer te Utrecht. Om 't Enropeesoh kampioenschap voor prols. Te Parijs zijn Zaterdag de wedstrijden begonnen om het Europeeseh kampioenschap voor profs. De eerste uitslagen zijn volgens de „Crt.": pnt. brt. h. s. gem. Conti 500 29 91 17 24 Schweinböck 302 29 68 10.41 Grange 600 11 110 45.45 Ban son 86 10 38 8.60 Derbier 500 20 127 25.— Rawson262 20 69 13.10 Cure 600 23 115 21.73 Schweinböck 455 23 102 19.78 BOKSEN. Ermino SpallaPaulino. Naar „l'Auto" mededeelt, zal op 15 Mei as. te Barcelona de titelhouder Erminio Spalla tegen Paolino om het Europeeseh kampioenschap zwaargewicht boksen. Holtkamp verliest van Spalla. De gisteren te Milaan gehouden wedstrijd tusschen den Europeeschen zwaargewicht kampioen Erminio Spalla en den Holland- schen bokser Holtkamp was vanzeer kor ten duur, daar laatstgenoemde reqds in de 3de ronde den strijd opgaf. DAMMEN. Om het kampioenschap van Nederland. Do wedstrijden om het kampioenschap van Nederland hebben tot resultaat gehad, dat de heeren Damme en Vos met evenveel punten zijn geë.ndigd. Op een nader te bepalen datum zal de besl'ssingsmatch plaats vinden. Duiten verantwoordelijkheid der Redactie). Copie van al of nipt ceplaatste stukken word' nief teruirepppvpn Kamer van Koophandel - Tninders. M. d. R. Uil het verslag der jongste vergadering van de Kamer v. Koophandel in uw blad van Zaterdag j.l. is mij gebleken, dat de Voorzitter een rapport beeft uitgebracht over de veelbesproken zaak der Leidsche Tuin- derspatroonsvereenigingen. In dat rapport komen eenige onjuistheden voor, waarop ik slechts wil ingaan voor zoover ze mij, als raadsman van een der partijen betreffen. lo. Is op de bijeenkomst, waar ik dp woordvoerder der Houtmarkters was, n i e i overeengekomen, dat een schema, door de K. v\ K. le ontwerpen, dopr de be sturen en niet door de alg. verg. zou worden behandeld .Wel was dit het voorstel van den voorzitter, doch ik meende mij daarle- gen te moeten verzetten, daar dit een zaak was die de besturen niet allen mochten be slissen, doch waarover alk? leden zich moes ten uitspreken. Ik stelde dus voor (en dit is overeengekomen), dal het door de Kamer te ontwerpen schema in de alg. verg: zou wor den behandeld, waarna de besturen met de K. v. K. op basis van een welomschreven opdracjit der alg. verg. de zaak eventueel verder zouden kunnen afwikkelen. Dat de Houtmarkters het concept in hun vergadering behandelden was derhalve ge heel volgens de afspraak. 2o. Heb ik niet te mijner ver ontschuldiging den Secretaris der Kamer aan de telefoon geroepen, daar er voor mij geen reden bestond om* dit 1$ doen. Waarheid is, dat ik den Secretaris om een geheel aiidere reden (hij zal zich herinneren, dat difHvas over een afschrift van notulen, die hij wilde hebben) opbelde. Hij begon aanstonds óveï de Tuinderskweslie, waar over ik hem niet kon inlichten, aangezien ik éérst op den dag der vergadering zelf daar van vernomen had en had moeten weigeren op die vergadering aanwezig te zijn, daar ik dien avond niet meer vrij had. Met dank voor dè plaatsing van boven staande, AVERBECK. Toch in hooger beroep. Het in hooger beroep gaan van oud-wet houder Marijneu, te Noordwijkerhout, gaat om verschillende rédenen toch door. Do zaak zial dienen op 4 Febr. a.s. KANTONGERECHT TE LEIDEN. Er stonden Vóór de strafzitting van het Kantongerecht'heden niet minder dan 102 zaken op de rol, waarvan 99 bestemd voor openbare behandeling. Dc meeste zaken betroffen leerplichtwetsovertredingen. C. v. d. N., ito Noordwijk, had de vorige week terecht gestaan wegens het zondei vergunning van B. en W. laten in gebruik nemen van een schuur als woonhuis. Den vorigen keer was deze zaak uitgesteld, ten einde de getuigerhewoncr te hooien. Deze getuige mej. Korbee, werd nu ge hoord Hoewel deze verklaarde dat het geen schuur was maar een huis dat ook reeds vToegpr bewoond werd, eischte de Ambtepaar f 10 pubs. dagen. Hierna kwamen eenige leerplichtzaken voor. N. v. d. S.^.W. Kr. G. en B. van E., B. de J., allen te Katwijk, moesten zich daaromtrent verantwoorden. Geéischt werd resp. f 4, f 3 en f 5, subs. 4, 3 en 5 dagen T. St., landbouwer, te Rijnsburg, moest terechtstaan wegens het dragen van een militaire jas, toebehoorende aan zijn dienstplichtigen broeder. Bèklaagde zeide, dat hij op een avond naar Den Haag moest en zijn eigen jas niet kon vinden. Het was koud, dus zonder overjas kon hij niet gaan De militair Johannisse te 's-Gravenhage had hem met dien jas aan er gezien. De broeder^militair A. Starkcnburg be vestigde het procés-verbaal, waarna de Ambtenaar f 5 subs. 5 d. eischte. L. v. "d. H., slager en vleeschverkoope.r tc Zoeterwoude, stond tereéht wegens het onttrekken van een gestorven schaap aan de keuring of herkeuring. Hij had een boodschap van den landbouwer J. de Wit aldaar, ontvangen, dat er een dood schaap in het land lag dat hij moest halen. Hij heeft dat gedaan, doch toen het bleek dat het schaap niets waard was*, heeft hij het, na het villen weggedaan. De landbouwer J. de Wit, bevestigde dat het schaap, gehaald was. Wanneer het wat waard was geweest zou hij cr iets voor heo- ben gekregèn. Hij heeft er trouwens niets voor ontvangen, waaruit blijkt, dat het vleesch niets waard geweest is. De di- 6tricts-keurmeester bij den Centralen Keu ringsdienst tc Leiden F. den Hertog, be vestigde zijn procesverbaal. Nadat C. de Wit, een zoon van den land bouwer, als getuige was gehoord, eischte de Ambtenaar wegens herhaalde overtreding van hetzelfde feit een principale hechtenis van één week met bekendmaking van het vonnis. De Kantonrechter dacht, dat bekl., als hij deze straf heeft ondergaan, later wel wat voorzichtiger zal zijn. G. P. B., slager te Leiden, had een vlee8ch-machine in zijn winkel niet voldoen de beschermd gehouden. Hij was niet ver schenen, maar, nadat al6 getuige gehoord was de controleur, de heer Knetsch, eisch te de Ambtenaar f 10 subs. 10 dagen. Arie van B., Floris W. de Vr., Fl. V., C. K. en J. van D., visschers te Katwijk, ston den terecht terzake het z.g. beurzen; een zeer hinderlijke gewoonte in deze plaats, voornamelijk voor de omwonenden. Nadat de verbalisanten de agenten van politie Jansen en Romein waren gehoord, eischte de Ambtenaar tegen ieder 3 subs. 3 dagon. J; G. W K., aardappelhandelaar te Lei den, stond wegens overtreding der ljkwet terecht. Geëischt werd f 0.50 of 1 dag voor elk oogeijkt gewicht. Dezelfde boete werd gevraagd tegen J. J. B., W. J. H. v. W. en M. P. B., allen te Leiden, wegens dezelfde overtreding. Th. G. A.j te Oegstgeest, had te Leiden bij avond gereden met een rijwiel dat niet voorzien was van een helder brandend licht. Eisch f 3 of 3 dagen. Tegen N. van R., visscher te Katwijk, werd wegens lcerphchtwetsovertreding, bij herhaling gepleegd, f4 subs. 4 dagen ge ëischt. Beklaagde zeidc dat de jongen al 12 jaar is en f 6 verdient, welke inkomsten hij niet kan missen. Jan v. R., evcneeDS te Katwijk, moen voor hetzelfde feit terecht staan Het bleek echter dat deze jongen niet meer leerplich tig was, zoodat do Ambtenaar vrijspraak vroeg. Ook werd om dezelfde reden vrijspraak gevraagd tegen J. H. aldaar, N. v. D., vrouw van H. v. D., mede te Katwijk, stond ook voor dezelfde overtre ding terecht. Hier bleek een informaliteit to zijn gepleegd zoodat de Ambtenaar schuldigverklaring eischte, zonder toepas sing van straf. Corn Hi., te Noordwijkcrhout die ook voor een leerplichtwetsovertreding terecht stond, vertelde dat zij niet het hoofd van het gezin is, maar haar man. Deze heeft de jongen thuis gehouden omdat het noodig was. Zij hebben 13 kinderen en weinig in komsten. Eisch f 4 subs. 4 dagen. De Kantonrechter zeide dat zij zoo'n zware straf niet zou krijgen. Uitspraak over twee weken. Concert-directie dr. G. de Koos. 3e Abonnements-conceit. Op het dexde abonnementsconcert van d« Hollandsche Coneertdireetie Dr. G. de Koos, to Leiden, óp Vrijdag 22 Januari, te 8 uur, in de Stadsgehoorzaal, zal de gevierde zangeres Birgit Engell, genaamd „De Deen- scho Nachtegaal", optreden. Op dien avond zullen door haar werken van Schumann, B. J. Wolff, Pfitzner, Wiemans, Voormolen, II. Wolf ten gehoore \vorden gebracht. Louis Schnitzler zal haar aan den vleugel begeleiden. Pierre Mols. Pierre Mols zal na afloop van dit speel seizoen geen deel meer uitmaken van Het Schouwtooneel. Kees van Dongen gedecoreerd. Dc kunstschilder Kees van Dongen is dool de Fransche regeering benoemd tot riddert van het Legioen van Er/. Jan C. de Vos. Mevr. Gusta de VosPoolman schrijft ons: ilijn doel is bereikt: ik kan bij mijn man blijven, hem verzorgen. Ik ben tovred r, ik ben gelukkig. Daar ben ik ook U danker voor, innig dankbaar: en dat zal IK b 1 ij v e n. Haarlemsche Orkestvereeniging. Symphonie Concert. Maandag 25 Januari a.s. geelt de Haar lcmschc Orkestvereeniging onder leiding van Nico Gerharz weder een Symphonic- concert met medewerking van Ilélie Hima- thé, altzangeres, die ten gehoore zal bren gen de aria uit de Opera Alceste van von Gluck- „Divinités du Styx" en van Berlioz: La Captive beiden mei orkestbegeleiding Verder worden uitgevoerd: Ballet Suite van Jean Philippe Rameau; Symphonie no. 39 van Mozart en van Berlioz: drie nummers uit de Damnation do Faust en de Ouverture Carnaval Romain. GEVEILDE PERCEELEN. Gehouden verkoop.ngen in het Notarishuis to Leiden, op Vrijdag 15 Januari 1926, ten overstaan van: i 1. Mr. II. M. A. Coebergh, Notar.s ta Leiden, Mauritestraat 16 en 16a. Kooper S. P. de Haan voor f4450; aldaar 22, I. J. Lolkes de Beer voor f2700; aldaart 24, L. J. P. v. d. Drift, voor f2735; Laage- gracht 89, D. C. S. Poeliejoe, voor f1795; ftijndrikstraat 42, C. L. van 'Jam q.q., voor f 160Ó. 2. B. J. J. N. Troost, Notaris te Leiden, De Kempenaerstraat 62, Oegstgeest, W. J- de Haan q.q., voor f7100; Hoogevovrd 111.' J. W. P. Lutze q.q., voor f12035; Mua- kadelsteeg 11, A. van Gelderen, voor f 5600; Rgnzichtstraat 23, C. Markeloo q.q. voor f2560. 3 A. J. C. van der Heyden, Notaris te Leiden, Haarlemmerstraat 236, 2 6a, med pakhuis in de Pelikaanstraat, Ph. RoodorlJ q.q., voor f20276; Mauritsstraat 20 en 20a A. var Os, voor f 5750. Haarlemmerstraat 241 Haarlemmerstraat 3 b.d. Prinse^sekade SLAGERSJASSEN KOKSBUIZEN KRUIDENIERSJASSEN 9544 VRAAG» 9521 IIAARLdKUMEKSTR. 274 Bied,. zich aan: bekwaam v.g. g.v. Liefst intern. Brieven Bureau van dit Blad onder No. 9525. GEVRAAGD: Ken flink voor direct Leeltyd 15 18 jaar. unde Vest 71. 5495a TERSTONDTE HUUR lloorjcwocrd 84n. 9514 TE KOOP t zeer geriefelijk ingericht, be vattende o'm. 12 kamers, bad kamer enz. met grodten luin, fletsenloods. Garage en Koepel a.d. Ryn. Zeer gunstig ge legen aan den lloogen Rijn dijk 197, Zoeterwoude, greus Geip Leiden. Dagelijks te bezichtigen voor ernstige reflectanten mits voorat belet gevraagd j&ldaar. 9549 Op jjoedeu stand, volks wijk, «'aangeboden Te huur gevraagd: Een ruim droog in dc pryzen van 5 tot 10 Gld. in Mauutactursn. Gem. Goed Garen, Band, enz. Kan door Vrouw gedreven, doch ook zeer uitgebreid worden. Winkel in liuur. Brieven bureau van dit blad onder No. 5489a. Heeren Zolen en Hakken,f I ScUoenrcparaüe tan in J kI»"r> mils Dames Zolen en Hakkenf 1.50 ,e ÜI"C °.e" en Zooileder en Fournituren, aan zeldzaam goedkoope prijzen Schaatsenleder, Neusriemen en Hielbanden m. ringen 50 en 75 Ct. p. P33T liefst met Kantoor. Brieven met opgaat huurprys, en waar gelegen aan G. ITTuL, Oé'ist eest, Tel. 2081. 8S6F* Denk: U morgenavond (Dinsdag) aan de Uitvoering in de Stads-Gehoorzaal. Zoover de voorraad strekt kaarten verkrijgbaar aan de zaal A 3G ct. Aanvang 8 uur. 9523 in cle pryzen van 5 tot 10 Gld. Inlichtingen Doiuterdng 21 Jan. tusschen 7 en 9 nut naru Mcidoornstrant 19. 5498a Pakken Oude Couranten verkrijgbaar a f 0.30 per 5 K.G. Bureau Leidsch Dagblad, Noordeindsplein.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1926 | | pagina 10