ÏFa.H.M. BIESIOTl I Lunchroom „NOVA" 1 r AGENDA. Bezoekt Leidsche Begrafenis-Onderneming Doet Uw Schoenen Goed BUITENLAND. Gewrichtsrheumatiek,Griep Hoofd- en Zenuwpijnen. Zaterdag. „Jeruël" (Groencsleeg 16): Bidstond. Half- »egen. Sladszaal: Lustrum-concert L.M.E. ,,Bo- belte." 8 uur. Schouwburg: Het Rika Hopper-Gezel9Chap „Marguerite Gautier". 8 uur. Wijkgebouw Langeslraat 67-69: Tweede ontwikkelings- en ontspanningsavond. Half- ncgen. „Zomerzorg": Vroolijke avond met bal 'en bate van het V. O. S. der Ned. Handele- leizigersver. 8 u-ur. Zondag. Concertgebouw „1'Union": Feestvoorstel ling Rott. OpeTettegezelschap „Prinses Emi- néh". 8 uur. „Jeruël" (Middelstogracht 8): Samenkom sten 10 uur. spr. de heer Van der Horst, en 7 uur, spr. de heer .J Taal, van Den Haag. Jeruël (Groenosleeg 3): Samenkomsten te tien, drie uur en halfzeven. Leger des Heils (Langebru-g 4): Samen komsten te tien uur, haJfvier en haJfacht Sladszaal: Ensemble Solser en Heese: Hel Vischcollog© „De Vierkante Pot". 8 uur. Maandag. Leger des Heils, Langebrug 4: Bijzondere samenkomst. 8 uur. Stadszaal: Derde concert Mij. voor Toon kunst. Het Residentie-orkest. 8 uur. Stadszaal (kleine): Volkszangavond. 8 u. De avond-.'nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 2 tot en met Zondag 8 November a.s. waargenomen door de apotheek van den heer C. B. Duyster, Nieuwe-Rijn 18, tel. 523. De apotheek van de „Hulp der Mensch- heid", Hooigracht 48, is altijd geopend^ doch van n.m. 8 uur tot v.m. 8 uur alleen voor spoed-recepten. Alleen voor leden van dat fonds. De geneeskundige Zondagsdienst wordt te Leiden van Zaterdagavond, te acht uur, tot Maandagmorgen, te acht uur, waargeno men door de doctoren Bruining, tel. 605; Kist, tel. 1202; Niemer, tel. 506; en Schreu- der, tel. 301. Deze dienst wordt dan te Oegstgeest waargenomen door dr. Varekamp, tel. 1916. RECLAME. 77 Donkersteeg 7 9 4028 LIooit-Meer-Oorlog. Men schrijft ons: Den llden November 1918 werd de wa penstilstand gesloten. En kwam een einde aan den gruwelijken wereldoorlog, die on afgebroken van 19141918 had gewoed. Evenwel, het is nog 9teeds wapenstilstand, want nieuwe oorlogen dreigen en de vrede lusschen de volkeren is er nog steed9 niet. Er heerscht nog te veel wantrouwen en on derlinge haat. Het oorlogs- en vredesvraag stuk is nog niet ten volle tot de menschen doorgedrongen. Vandaar dat de Nooit-Meer- Oorlog-Federatie dezen historischen datum (11 Nov.) heeft aangegrepen om in verschil lende groote steden in ons land en daarbui ten, openbare vergaderingen te doen houden, waar personen van zeer verschillende gods dienstige en politieke overtuiging het woord zullen voeren. Zoo ook bier te Leiden, waar in het Volkshuis een getuigenis-avond zal worden gehouden. Mevr. Flothuisvan Dom melen zal eenige Vredesslukken declamee- ren. De avond liier gaat uit van de Nooit- Meer-Oorlog-Federatie, kring Leiden, bij welke aangesloten zijn de volgende groepen en partijen: Christelijke Bond tegen het Mili tairisme; Democratische Partij; groep van Godsdienstige Voorgangers en Gemeentele den tegen Oorlog en Oorlogstoerusting; Ned. Voreeniging van Staatsburgeressen; Jonge ren Vredes-aclie; Vrijz.-Democr. Bond; Bond van Rel. An. Com.; Int. Anti-Mil. Ver.; Christelijke Volkspartij; Religieus Soc. Ver.; 6cciaal-Dem. Studenten-Club. Voor het examen voor apothekers assistent zijn alhier van de vier opgci>>epen Candida ten geslaagd de dames H. J. Ooht- man en M. Knogt, beiden geboren te Rot terdam. Den lOden November hoopt mej. C. Marks den dag te herdenken, waarop zij vóór veertig jaar als vulsler in dienst trad bij de firma Tieleman Dros' Conserven- fabriek. Carel Oberstadt is uilgenoodigd op het eerstvolgend concert van bet Leidsch stu- dentenmuziekgezp'°chap „Scmpre Crescen do", directeur F. E. A, Koeberg, op 1 Dec. a.s. als solist mee te werken. Oberstadt zaïl RECLAME. AUTO-TRANSPORTEN, CREMATIE H. P. H. «EEREWEER rELEFOOiV Sttl - LEIDEN 4030 met orkest het piano-concert van Schumann voordragen. Hij is oud-leerling van Clara Schumann-Wieek aan het Conservatorium te Frankfort. Door den heer Ch. Stokhuyzen, Rijn en Schiekade alhier, zijn do bekende koppen van Alva en Willem de Zwijger, welke dienst hebben gedaan bij het AZ-spel, aan geboden aan het museum „De Lakenhal", alhier. m Naar wij vernemen is het. aan bod aange nomen. Wie zich deze week een avond wil amuseeren en genieten van zeer goed film spol heeft niets andere te doen da>neen bezoek te brengen aan het C a s i n o-t h e a- t e r, waar men een programma brengt, wel in een ander genre al9 de voorgaande, meer dat daa/rvoor toch niet behoeft onder te te doen. Aangevangen wordt met Wereld nieuws, wat o.a. een aardig kijkje geeft op den wederopbouw van het verwoeste Boroulo, gevolgd door „Een kijkje in een Londensche Gabaret", een fi4m voor de dansliefhebbers en tol slot van het zeer goed verzorgd voor programma ziet men de comische 2-acter „Heelemaail in de wax", welke film de lachspieren danig doet wer ken. A4s eerste nummer van het hoofdpro gramma vertoont men: „A'b je maar pech hebt", in 5 acten met in de hoofdrol Mac Donald, die staaltjes te zien geeft van een zeldzame durf en waaghalzerij, waarvoor hij ten slotte als belooning wordt aangesteld tot directeur van een bank, waarvoor hij het kapitaal uit de handen der dieven weet te redden. Na de pauze hrengt men „Zijn Vader", een sen9aÜoneeJa föhn in 6 acten. Doze film speett ten tijde van koning Lode- wijk XV en toont hóe Graaf Carlier de Jacques bij den koning in ongenade valt, doch wiens geest wordt teruggevonden in den jongen Goddy. Dit spel boeit evenals het voorgaande, yam het begin tot einde en wordt opgeluisterd door de bekende muziek onder leiding van den heer W. Brons. Alles bij ailles: een zeer goed geheel, wal de be zoekers van „Qasauo" zeker niét te leur zal stellen. Het Luxor-tbeater was gisteravond niet zeer druk bezet, maar de oorzaak ligt ditmaal zieker niet in de samenstelling van het programma, dat een zeer aantrekkelijk geheel vormt. Zoowel het bij-programma, dal deze week al bijzonder uitgebreid is, als het hoofdnummer, mag gezien worden. Het voor-programma bestaat uit hel ge bruikelijke Journaal, een tweetal kluchten, dde de zaal doen daveren vam den lach en een dramatische^ levensschets „Bedelaresje" in natuurlijke kleuren, zeldzaam mooi van uitvoering. Op het tooneel verschijnt dit keer de clowin Novel, die het païbUiek in extase brengt door zijn wieengalloos handig xylo- phoonspelen, ddo in zijn vak de beste is, dien wij ooit aain het werk zagen. Het applaus na afUoop was dan ook onbedaar lijk, horfoanMe mailen werd de muzikale clown teruggeroepen. Na de pauze draait de hoofdfilm „Oanne- lita de danseres" of „Dochter van het Le gioen" met in de hoofdrol de bekoorlijke filmster Gloria Swansondeze rolprent goefl een uitstekend beeld van het garni zoensleven van het Legioen van Eer in Algiers en laat Gloria Swanson op haar best zien. Boeiend is deze film zeer zeker in hooge mate en wij kunnen een ieder warm aan bevelen deze week een bezoek aan Luxor te brengen; o\&t de muzikale jfWuetna/fcie ten slotte niets dan lof. Hen programma van d!e op 8, 9, 10 en 11 December a.s. in ^1'Unaon" alhier te houden schietwedstrijden door de Leadsche Burgerwacht luidt: 1. Korpswcdslrijdenle pr. verg.-zilv. med., 2de pr. groot ziiv. med., 3de pr. hl. zallv. med.; 2. personeele wed strijd; prijzen: kimslvoorweipen; 3. vrije baan-wêdstrijdprijzen: 60 pet. der in'eg- geklen. Op iederen schielckag wordt boven dien een da.gmeda.ilie uitgeloofd. Het Noordeinde heelt wederom een fraaien winkel erbij gekregen, zoodat dit stadsgedeelte meer en meer de allures van een eerste klas winkelstand begint aan te nemen. Hedenmiddag opent nl. de heer T. Jongbloed in het perceel Noordeinde 39 een nieuwe zaak in cheraicalieên en drogerijen. De verbouwing van woonhuis in winkel huis heeft maandenlang geduurd, maar nu eindelijk de houten schutting, die het geheet voor het menschelijk oog verborgen hield, is verdwenen, blijkt, dat men in dien tijd niet stilgezeten heeft en dat daar een win kel is verrezen, die het Noordeinde tot sie raad strekt De heer Jongbloed was vol lof over allen, die mede hadden gewerkt tot 't totstandkomen van deze zaak, met name het woningbureau H.A.WJ., den architect Hoeken en den aannemer Warnaar. Het zou ons te ver voeren om te melden, wie de ver schillende werken, die in een dergelijk pand te pas komen, uitvoerden; alles maakt een even keurigen en frisschen indruk. Zeer mooi is o.a. de glas-in-Iood versiering boven de breede winkelruit, door den glashandel van de firma Van Dam aangebracht. Ook wat betreft den aard van den win kel kunnen wij kort zijn; er is zoo onge veer alles voorradig, wat men in een dro gisterij redelijkerwijze kan verwachten: yerbandstoffen, gummi-artikelen, chemica liën, diverse praeparaten, enz. Waar de heer Jongbloed door-zijn jaren lange ervaring op dit gebied alle mogelijke moeite zal doen om de cliënteele in alle op zichten te kunnen bedienen, twijfelen wij niet of deze zaak zal toonen bestaansrecht te hebben. Op de markt is gisteren een zwartbont varken onbeheerd achtergebleven, waai,- omtrent inlichtingen le bekomen zijn aan het Commissariaat van Politie. KERKELIJKE BERICHTEN. Doopsgezinde Gem.: Zondagmorgen, te tien uur, ds. J. G. Freerichs, van Aar- denburg. Eglise wallonne: Dimanche matin, A 101/» heures, Mr. S. Gier. Evang.-Luthersehe Gem.: Zondagmorgen, te hal fel f, d9. C. de Meyere. Jeugddienst Ned -Herv. Gem., Waalsche kerk: Zondagavond, te zeven uur, dr. Jan sen Schoonhoven. Rel.-Soc. Ver.. Nulszaal: Zondagavond, te zeven uur, ds. N. J. C. Schermerhorn, van Nieuwe-Niedorp. Remonstrantsch-Geref. Gem.: Zondagmor gen, te halfelf, dr. W. J. Lente. Ver. van Vrijzinnige Hervormden, Volks huis: Zondagmorgen, te halfelf, mej. dr. N. Bruining, van Scheveningen. Vrije Kath. Kerk, Bonifacius-kapel, Stille Rijn la: Zondagmoreen. le halfelf, dienst. RECLAME. 4046 MUZIEK. Frieda KwastHodapp. Zooals een goed boek in den grond der Zaak onvertaalbaar is, zoo kan de aard van een kunstenaar slechts van verre benaderd worden wanneer men genoodzaakt is met woorden, die door hun veelvuldig gebruik schier alle elementaire kracht van uitdruk king hebben ingeboet, dat eigene aan te dui den. Men zoekt dan naar superlatieven om draste merken dat het ééne, het innerlijke, het ware van het menschenhart juist niet met de luidruchtigheid, dien vergelijkings- trap eigen, omschreven kan worden. In mevr. Kwasts klavierspel heeft ons een menschen hart toegesproken, een kunstenaarshart dat in overvloed van liefdevolle mildheid den schat der innerlijkheid over on9 heeft uitge stort tot verkwikking en vertroosting van wie daarvoor toegankelijk is. Die schat der innerlijkheid is de ééne toon, de klank der waarheid, die het al doortrilt. Durch alle Töne tönet lm bunten Erdenlraum Fin 1 eiser Ton gezogen Für den, der heimlich lauschet. Zoo schreef Schumann boven zijn groote C-dur Fantasie en Mevrouw Kwast heeft dien zachten toon laten klinken- heel het groote werk door. Zou het stuk dan te lang kunnen zijn? Als we zoo midden in de zuiverste romantiek, de verouderde en veel gesmade, komen te staan en we hebben ons hart zoo echt onbekommerd kunnen ophalen aan al de menschelijkheid, die ze bevat en waaruit ze geboren is, dan hopen we voor 't heil der wereld, dat Schumanns Fantasie nog lang in staat zal blijken den muzikalen mensch te boeien. Wordt ze uit de diepte gespeeld, uit dezelfde diepte waaruit Schumann ze ge dacht heeft, dan vreezen we niets. Maar wordt ze beetgepakt om de virtuose schitte ring, die er bovenop ligt, dan zabhet werk het moeten afleggen. Tot zoolang er dan weer menschen zullen komen die het algemeene, het eeuwige ook in dit bijzondere, dit tijde lijke zullen hebben teruggevonden. Na de Fantasie een Selectie uit Chopins préludes. Het is ons of ze juist de twaalf mooiste tot een cyclus heeft aaneengeregen. Maar we zijn er zeker van dat, had ze de overige twaalf gespeeld, we van deze het zelfde zouden hebben gezegd. Het was een zeer bijzonder genot deze vrouw met haar vriendelijk ernstige trekken, met gesloten oogen, te zien en le hooren droomen aan de piano van een bleeken jongen componist, lang geleden, die al zijn weedom grootzielig aan het raenschdom heeft vermaakt. Na de pauze de variaties en fuga op een thema van Telemann (een tijdegnoot van Bach) door Max Reger. Een van zijn laatste .werken (1914) opgedragen aan James Kwast, den echtgenoot der concertgeefster, en door haar het eerst gespeeld. Het is een klaar, eenvoudig en bezonken stuk muziek waarin »de „veranderingen" zieh hoorbaar aanslui ten bij het gegeven thema zonder in fanta sieën te vervallen, die het verband met het uitgangspunt al te verwijderd laten liggen. Naar het Brahmsche procédé ontworpen, heeft het, evenals de Handel- en Paganini- variaties, de ongemeene bekoring van de rijke afwisseling. Een zeer doorzichtige fuga, prachtig van klank en kleur, vormt het slot. Met hoor- en zichtbare voorliefde heeft me vrouw Kwast ons dit aantrekkelijke werk voorgespeeld, een voorbeeld van intiem rpusiceeren. Uit te weiden over haar letter lijk alles vermogend technisch kunnen, zou harer onwaardig zijn. Haar bezielde en be zielende spel laat voor dergelijke overwe gingen geen ruimte. De avond van mevrouw Kwast is een zeer bijzondere geweest. Hij zal in de herinnering blijven voortleven als.een zuiver poëtisch genot, dat blijvenden indruk achterlaat. Jam mer, jammer was het dat maar zoo weinigen van dit nobele spel hebben genoten. Maar die weinigen hebben de sympathieke pianiste zóó uitbundig toegejuicht dat ze tot twee keer toe een extratje moest geven (een paar kleine stukjes van Chopin). We hopen dat de heer Kraus het volgend jaar met deze voortreffelijke kunstenares zal terugkomen. Dan zal de zaal te klein blijken. Piaiio-avond Dirk Schafer. Groot is het aantal menschen, maar voor treffelijke menschen zijn schaarsch. Talrijk is het leger der pianisten* maar verbijsterend vele, althans absoluut gesproken, zijn er onder hen, die voortreffelijk zijn in hun kunst, en die als uitvoerende artisten tot de allergrootsten behooren. Tot deze overweging komt men als van zelf, wanneer men het muziekleven der laatste weken in onze stad, om van de na- bijzijnde grootere steden nog niet te spreken, heeft gevolgd., In slechts korten tijd deden zirih binnen onze muren een aantal pianisten hooren, die als klaviervirtuosen aan de spits staan, on die men moge den één in dit, den ar.der in dat opzicht meer bewondc-ren, niet nalieten een machtigen indruk le maken en ons onder de diepe impressie van hun spel te brengen. Geen wonder dan, dat men op pianistisch gebied verwend is en hooge eischen stelt aan hen, die zich in de con certzaal doen hooren. Een voorrecht ook juist voor ons hoorders de vaak zoo 3terk uitecnloopende opvattingen, en het dikwijls zoo verschillende temperament dier grooten le kunnen vergelijken en daardoor ons eigen oordeel te kunnen verdiepen en onzen zin voor 't schoone te kunnen verscherpen. Tot die groote, aan den spits van hel kla vierspel staande kunstenaars behoort ook Dirk Sch&fer, die ons gisteren, door een piano-avond in de groote Stadszaal van zijn hooge kunst heeft doen genieten en ons uren van heerlijk muzikaal genot heelt ver schaft Schtifer's kunst heeft iets aparts, er gaat een zeer bijzondere charme van uit, en zijn spel onderscheidt zich in zekeren zin van dat der meeste andere groote pianisten. Wat ons zoo in Schftfer treft en bekoort is moei lijk te definieerenhet lijkt ons te zijn de bijzondere wijze waarop hij, na zelf in het diepste van 's componisten geest te zijn doorgedrongen, zijn hoorders snel daarvan weet te doordringen, en tevens zijn eigen fijne en hoog-artistieke intenties op hen weet oyer te dragen. Het Rondo van Mozart, waarmede de avond begon, weergegeven met een fijnen en innigen eenvoud, die dadelijk een sfeer van warmte en bekoring schiep. Dit heerlijket Mczart-spel, hoe verschillend toch van de óók zoo prachtige Mozart-vertolking van Loyonnet, dien wij hier onlangs hoorden 1 Beide volmaakt en toch niet hetzelfde; in teressant wel om deze vergelijking eens te kunnen maken. Niet minder wist Schftfer ons te boeien met Schubert's Impromptu op. 142 No. 4, waarin wij het geparelde spel en de technische volmaking en beheersching, die Schafer zoo eigen zijn, ook zoozeer kon den bewonderen. Trouwens, die technische perfectie is bij een pianist van Sch&fer's orde van grootte wel zoo iets van zelf spre kends, dat wij dat buiten beschouwing kun nen laten. Juist doordat die technische moeilijkheden voor hem niet meer bestaan, of liever, zóó meesterlijk overwonnen wor den, dat ze niet schijnen te bestaan, komt de grootheid van het spel tot haar volle recht. Vóór de pauze gaf Schafer ons nog de Beethoven-Sonate op. 109 in E gr. t. Wat een beheersching van dit werk; welk een klaarheid van vertolking, en welk een rust, poëzie en innigheid in liet Adagio, dat in zijn volle diepte lot ons werd gebracht! Van dc beide Etudes van Stravinsky, waarmede het tweede deel aanving, maakte vooral de laatste, door fijnheid van klank en helderheid van vertolldng grooten indruk. Buitengewoon genoten wij van Schftfer's Chopin-spel (Nocturne op. 62 en Polonaise op. 44) dat wij ons niet mooier kunnen den ken. Iloe wist hij, met een diepte van muzi kaal voelen, de verschillende stemmingen weer te geven, ons doordringend van zijne hooge artisticiteit en zijn machtig kunnen, wat vooral in de Polonaise zoo sterk tot uiting kwam. Tot slot een Wals-Caprice van Joh. StraussTausig, waarin Schftfer's vir tuositeit in vollen omvang tot ons kwam. Wij zijn den kunstenaar dankbaar vóór wat hij ons heelt doen genieten. De groote zaal was goed bezet, zoowel be neden als boven. Meer zou men van zulk een avond nog genieten in een intiemere en meer beperkte ruimte, maar dan zou het getal dergenen, die zulk superieur kunstge not smaakten, ook zooveel kleiner hebben moeten zijn, en dat zou jammer zijn ge weest! De talrijke toehoorders gaven door luide en herhaalde bijvalsbetuigingen van hun waardeering blijk. Aan het slot nam dit den vorm aan van een ovatie, waarvoor de kunstenaar in muzikale woorden zijn dank betuigde: een kort „toegiflje" besloot dezen avond van hoog kunstgenot. DE ALGEMEENE TOESTAND. De Duitsche ontwapening. Toch Amerikaansch geld voor Frankrijk! De gezantenraad heeft, na kennis geno men te hebben van het verslag, dat hij van de intergeallieerde militaire commissie ha$ verzocht over de Duitsche nota van 23 Octo ber den tekst vastgesteld van een nota, die vandaag aan het Duitsche gezantschap te Parij3 zal worden gericht, om aan dc Duit sche regeering eenige ophelderingen te vra gen, in de hoop, dat het Duitsche antwoord zal toestaan een datum vast te stellen voor het begin der ontruiming van Keulen. Als zoodanige datum wordt 1 Dec. ge noemd. Is dit een soort procedeeren om Frankrijk zoet te houden, n.l. niet direct conslateeren, djit aan de onlwapeningsverplichtingen is voldaan, maar met een omwegje? Frankrijk krijgt vanuit Amerika toenade ring. Ondanks de mislukking der jongste on derhandelingen over de fundeering der Fransche schuld, zal de Amerikaansche re geering n.l. geen hinderpalen in den weg leggen aan Frankrijk, wanAeer het om bank- credioten alhier verzoekt tot ondersleuning van den frank. Ofschoon de regeering aangekondigd heeft dat leeningen aan naties, die hun schuld niet gefundeerd hebben, zorgvuldig overwo gen moeten worden, wordt thans medege deeld van het Witte Huis uit, dat er géén bezwaar gemaakt zal worden tegen credie- ten, die noodig zijn voor hun financieel her stel. Uit eigen belang? BELGIE. Het geval-Graff. Naar de Koeln. Ztg. uit Brussel verneemt, zijn de Belgische en de Duitsche regeering het eens geworden om de zaak van den moord op den luitenant Graff door cat scheidsgerecht te !aten uitmaken, bestaanid uit Belgen, Duiischers en een ZwitsareclMfi voorzit Ier. DUITSCHLAND. De houding der iocialisteflj Wirth terug. De soe.-dem. Rijksdagfractie heeft b®* raadslaagd over den poütieken toestand. Nfc een debat van 37» uur kwam de fractie tol het besluit, de houding van het bestuur der fractie togenover den poütieken toestand, ontstaan door het ontslag der Duitsch-na* tionale ministers, goed te keuren. Naar in parlementaire kringen verluidt, zal de fractie zich, over de kwestie.der bij-» eenroeping van den Rijksdag, in verbinding stellen met den voorzitter van den Rijksdag Loebe, zoodra hij van zij$ reis terug is. Dit zal morgen het geval zijn. Technisch zal de Rijksdag echter niet voor 19 Nov. bijeen zijn te roepen en de datum is bepaald op 20 dezer 1 De leider der socialisten had een lang durig onderhoud met Stresemann. Wirth is uit Amerika teruggekeerd. Hij zal het Centrum-congres te Cassel bijwonen. FRANKRIJK. Financiën en Syrië. In de financieele cotnmissie van de Ka-, mer heelt Painlevé de indiening aangekon digd van zijn ontwerp tot financieel herstel, dat ten doel heeft een krachtig en duurzaam ovenwicht in de begrooting te brengen en de schuld op korten termijn geleidelijk te verüchten en dat een nationale bijdrage omvat, welko zal dienen tot vorming van een autonome amortisatiekas. Bonnet zette de toestand van de schatkist uileen. In de Kamercommissie voor buitenl. za ken hebben Painlevé en Briand over de ge beurtenissen in Syrië gesproken. Zij betoog den. dat het de pücht van Frankrijk is het mandaat over Syrië te behouden, dat door den Volkenbond aan Frankrijk is toever trouwd. Zij herinnerden aan de Iradilioneele banden, die Frankrijk steeds vereenigd heb ben met Syrië, waar Franln-ijk zijn bescha* vings- cn opvoedingswerk moet voortzetten. En het is om deze reden, dat de regeering senator Henry de Jouvenel als hooge-comi missari9 naar Syrië zal zenden. Painlevé en Briand zijn*- van meening, dat men de terugkomst van Sarrail «afwach ten moet alvorens de verantwoordelijkheden vast tc stellen. Dc berichten uit Syrië zelf blijven tegen strijdig. ENGELAND. Baldwin in Schotland. Te Aberdeen heeft Baldwin nog, na met lof gewaagd lo hebben van de snelle tus- sohenkomst van den Volkenbond in het Grieksch-Bulgaarsdhe conflict, gesproken over binnenlandsche aangelegenheden. Over de vooruitzichten voor den handel zcide hij dat men eenige teekenen van verbetering kan bespeuren. Hij had meer hoop nu dan in de laatste vijf jaar, mits industrieele con-» flicten vermeden weiden. Ondanks de lang-, durige malaise en alle lijden, was een levens standaard, voor de werkloozen gehandhaafd die zijn wedergade niet had. Geen land in de geschiedenis van de wereld had zooveel voor, zijn werkloozen kunnen doen. Thans daalt het aantal werkloozen. Er was een goede, oogst geweest, en de prijzen van de levens* middelen in het groot zouden hun invloed la, ten géiden op de kosten van het leven. De regeering streeft naar herstel en hand* having van Engeland's financieele positiq to het belang van zijn buitenlandschen handel, waarvan het meer dan een ander land af hankelijk is. Hij geloofde dat de afschaffing van het embargo op buitenlandsche leenin- gen een nieuwen stoat zou geven aan deo buitenlandschen handel. Ten slotte zeide hij dat een van de resulia* ten van Locarno vennoedel ijk zou zijn, men het vraagstuk van beperking van oor, logstoerustingen zou gaan aanpakken. Gisteren is Baldwin geïnaugureerd all lord-reclor der universiteit van Edinburgh, Bij deze gelegenheid heeft hij een rede g9n houden over het onderwerp „Waarheid en politiek". Naar hij betoogde, hebben d| politici hun slechten naam ten opzichte hun. ner waarheidsliefde fe danken aan het fett, dat hun voornaamste doel is behoud van des slaat, die zij vertegenwoordigen en dat tos} het bereiken van dit doel iedere politiek tg grechtvaardigd. Vooral in de democrats» RECLAME. Na 30 jaar lijden eindelijk genezen. De schilder J. ,v. d. Heuvel, Talmastr. 18 A'dam, de bekende teekenaar en ontwerper op reclame- gebied schrijft ons: „Op mijn He Jaar begon ik reeds aan rheumatiek te lijden, welke kwaal met de Jaren steeds verergerde zoodat ik ontelbare malen wekenlang te'bed lag, niet in staat mij tt verroeren. Door verschil» lende doktoren ben ik be- A handeld geworden, echter zonder blijvend resultaat ''aW. Telkens weer kwamen d« rheumatische aandocnln- KL gen terug, welke bij mij de geringste beweging ont» zettende pijnen 9 veroor zaakten cn mij weken lang L beletten mijn werkzaam- J n KFliVEL heden te verrichten. Ver schillende middelen heb ik beproefd, echter steeds zonder resultaat. Ik had reeds zooveel over Togal-tabletten gelezen en ook gehoord van kennissen die door haar gebruik ge nezen waren van Rheumatische aandoeningen, andere van Griep, Influenza of Zenuwpijnen dat ik besloot het ook eens te probeeren. Reeds na de eerste flacon verminderde de pijnen en na ge bruik van enkele flacons f2.— was ik geheel hersteld. Zelfs het vochtige seizoen van verledea jaaradeed mijn rheumatische aandoeningenv niet terugkeeren, zoodat ik icdcren lijder aan gewrichts- rheumatiek ten sterkste kan aanraden onmiddellijk bi) de dichtst bijzijnde apotheek of drogist Toga*' tabletten te halen." 6180

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1925 | | pagina 2