Hef Feest van Leiden's Ontzet. No. 20112. LEIDSCh DAGBLAD, Maandag 5 October Tweede Blad. Anno I925r t De voormiddagfeeelelijkheden. De ongeluksprofeten, die tijdens de laatste regenperiode voorspelden dat bet nu toch met de 3-Octoberviering mis zou loopen, heb ben gelukkig weer eens ongelijk gehad. Op de dagen, die aan den feestdag voorafgingen, woei er een frissche droge noord-ooster, met af en toe zon, waardoor het Schuttersland als bij tooverslag in goede conditie kwam en op den dag zelfeen zachte Zuidenwind en een stralende zomerzon, alsof het nog Augustus ware. Al hadden we het zelf mo gen uitkiezen, het weer had niet schooner kunnen zijn. En daarmede was voldaan aan de laatste en belangrijke voorwaarde tol het welslagen. Voor ai de andere factoren had den het bestuur der 3 October-vereeh. en zijn helpers gezorgd. Het feest is geslaagd en nu het voorbij is kunnen wij er op terug zien als op een zeer gelukte 3 Octoberviering. 's Morgens precies klokke zeven de lucht was nog wazig en het zonnetje ging achter morgenwolken schuil beklom het Leidsch Politiemuziek-gezelschap onder lei ding van den heer M. Bolderdijk de trappen van het stadhuis om reveille te blazen en de menschen tot het feest op te roepen, 't Is een nog jong nummer, dat op vroegere program ma's niet voorkwam en eerst was de belang stelling er voor slechts matig. Geleidelijk groeide deze en ditmaal was zij bijzonder bevredigend. Van alle kanten kwamen oude ren en jongeren op de eerste tonen der mu ziek toeschieten en met stille aandacht luisterden velen naar het Oude Wilhelmus van Valerius en andere liederen en toen ten slotte het „Wien Neerlandsch Bloed" werd gespeeld kwam de feeststemming er reeds zóó in, dat het bekende Volkslied werd mee gezongen. Dit nummer j^eeft vooral dezen keer het burgerrecht verworven en zal wel niet weer van het feestprogramma verdwij nen. Niettemin heeft de koraalmuziek in het Van der Werfpark weder haar oudste rech ten gehandhaafd. Leden van zangverenigin gen en andere zangeressen en zangers heb ben ook nu weder aan dit gedeelte van het programma werkdadig deelgenomen. De grijze leider, de heer Duysler, dirigeerde we der met jeugdig vuur cn het Stedelijk Mu ziekkorps gaf als altijd aan het gezang meer deren luister. Verre in den omtrek klonken de vrome liederen door de lucht en verbra ken de stilte van den morgen. En toen het publiek bij het slotnummer krachtig mee zong en de woorden van het Wien Neer landsch Bloed aanhief, werd dit koorgezang een machtige manifestatie van solidariteit en saamhoorigheid der stads- en landsburgers. Met de commissie voor dit nummer onder - voorzitterschap van het bestuurslid der- 3 Octobervereen., den heer G. G. D. baron pfan Hardenbroek, Praeses van het L.S.C., woonden de burgemeester en diens echtge- noote, mevr. De Gijselaar—Viruly de koraal muziek bij. De burgemeester legde een krans neer aan den voet van het standbeeld van zijn kloeken ambtsvoorganger tijdens het be leg, rieter Adriaansz. van der Werff. Voor de velen, die van dit nummer getuige zijn geweest, zeggen wij niet te veel als wij uitspreken dal van deze koraalmuziek we der wijding is uitgegaan voor den ganschen dag. Trouwens, ook in vele kerken is het feest' waardig herdacht. Doch voor overpein zingen was er weinig lijd. Nauwlijks waren de laatste tonen van de koraalmuziek ver klonken, of een tweede plechtigheid vroeg de aandacht. Hebben wij na de schitterende 350-jarige herdenking van Leidens Ontzet van verleden jaar ook niet de zorg voor het toen onthulde 3 Octobermonument op ons genomen? Het bestuur begreep dat het' den Leide- naars op een feestdag als deze paste, hier aan hun aandacht te wijden en ook dit mo nument te gedenken. Vier muziekkorpsen: „Werkmans Wilskracht", „T. D.", „De Post", en „Alhalia" hadden zich bereid ver klaard er acte de presence- te geVern Terwijl de voorzitter der Commissie van Orde de heer Ir. A. M. Touw een krans,gesierd met de Leidsche kleuren aan den voet van het monument' had neergelegd, speelde „Werk mans Wilskracht" het „Wilhelmus", waarbij vele der omstanders het hoofd ontblootten. En toen gingen de vier korpsen elk1 huns weegs de stad in, de bewoners met hunne muziek tot een algemeene deelneming op wekkend. Wie nog een oogenblik had ge dacht thuis te blijven, werd nu op straat ge trokken. Al drukker en drukker werd het. De treinen en trams, de autobussen, luxe auto's en rijwielen voerden reeds de eerste zen ding vreemdelingen aan die subiet geboeid werden door de levendigheid in de bevlagdc stralen. Buitengewone belangstelling trok ook nu weder de uitreiking van haring en witte brood, dank zij de vrijgevigheid van de firma Wed. van Nelle, aangevuld met een pakje koffie voor de vrouwen en een pakje tabak voor de mannen. Dat er thans nog veel groo- ter toeloop was dan vorige jaren was een ge volg van de aankondiging dat van het water aan do Aalmarkt uit Japansch Vuurwerk zou worden ontstoken en waarlijk blijkens het programma maar niet een kleinigheid. Niet alleen de Aalmarkt maar ook aan den K-tille Rijn en de Hoogstraat stonden de men schen opeengepakt. Zelfs op dc daken der huizen hadden velen „zich opgesteld om van dit nieuwe nummer te profiteeren. De uitreiking der feestgave had een gere geld verloop. Alleen moeten wij als een bij zonderheid vermelden dat ook e,enige studen ten een beroep op de Commissie van uitvoe ring deden om voor die feestgave in aanmer king te komen. In het veen komt het op een turfje niet aan en de Commissie deed er de echte bedeelden geen nadeel als zij uit de rij V°1 haring en de tafels met opge spelde brooden er enkele aan „de heeren" uitreikte, die er toch ook weer een goede be slemming aan gaven. Een andere bijzonderheid was dat een der vrouwelijke helpsters n.l. mej. M. Penseel Boezie haar 25-jarig jubileum als zoodanig herdacht. Zij had haar werk gedurende al die jaren met lust en ijver vervuld en daarin vond het bestuur der 3 October-vereeniging aanleiding het plichtgetrouwe vrouwtje te huldigen. Haar werd bij monde van den voorzitter den heer Van der Laan onder har telijke woorden van dank een bloemstuk aangeboden, daarbij met een werkschort als een onmisbaar klecdingstuk bij dezen arbeid cn lest best een enveloppe met inhoud. Mej. Penseel was daarmede de wereld te rijk. Na afloop bood de heer G. G. D. baron van Hardenbroek, die mede zitting had in de commissie van regeling en uitvoering, de dames van bijstand: mevr. van der Laan Vegte, mevr. II. SpaargarenKok, mevr. De KeningWijk, mevr. Wichers Bollandet Touw, mej. M. Breeveld en mej. G. Filippo, gracieuselijk een flacon eau de cologne aan, welk geschenk even gracieuselijk werd aan vaard. Na twee uur werkens „in de haring" kwam zoo'n cadeau zeker niet van onpas. Het muziekgezelschap „T. D." vroolijkte de eentonigen arbeid der dames en heeren door zijn goede muziek op en maakte zich daarmede zeer verdienstelijk. Nog was de uitdeeling niet afgeloopen of met het ontsteken van het Japansch dag- vuurwerk werd een begin gemaakt. „Vuur"- werk is voor deze demonstratie eigenlijk r.iet het rechte woord. Dc gloed van het vuur tieedt er bij op den achtergrond, beter zou men het noemen knal- en decoratiewerk. Onder hevig knallen als van kanonnen wer den de bommen hoog in de lucht gevoerd, omstuwd door witte en zwarte rookpluimen om daar boven zich te manifesteeren in veel voudige motieven: de Nederlandsche vlag, een vliegmachine, menschen, dieren, ver schillende voorwerpen, die na in het lucht ruim te'hebben gezweefd schitterend in het zonnelicht langzaam neerdaalden, waarna de aanwezigen om strijd er jacht op maak ten, temfcer, daar ook bommen losbarstten met' reclames, waaraan belooningen waren verbonden. Het weer werkte er toe mee om dit „vuurwerk" te doen slagen. De oude traditioneel geworden nummers van het feeslprogram zooals de bespeling van het carillon op den Stadhuistoren en het sprin gen van de fontein op de Vischmarkt, zou den met al deze nieuwe attracties haast in het gedrang komen, ware het niet dat de mc-nsch ook de deelnemers aan het 3 Octo ber feest van nature aan het bestaande vast houdt. Wij zouden deze nummers ook niet gaarne missen. Na afloop van hel vuurwerk richtten zich zich de schreden van honderden en nog eens honderden naar het Stationsplein, voorbij kramen cn tenten, opgehouden door kun stenmakers, straatmuzikanten en allerlei ander kermisvolk dat nu eenmaal bij fees telijkheden als deze niet schijnt te kunnen ontbreken. Intocht Goulmy en Baar. Daar was tegen halflwaalf de feestelijke •intocht van het Koninklijk Muziekkorps Eugène Goulmy en Baar uit 's-Hertogen- bosch met den beroemde Tambour-Maitre, in het geheel uit 130 personen bestaande. Ongeveer terzelfder tijd kwam ook aan het kindermuziekkorps „Klein ^naar Dapper" uit Den Haag. Het eerste zagen wij hier nog nimmer. „Klein maar Dapper" gaf reeds vroeger hier blijken van kunst en vaardig heid, reden waarom het bestuur der 3-Oclo- ber-vereeniging het voor deze gelegenheid weder engageerde. Het was wel een waag stuk voor deze jongelieden om tegelijk met het 130 manschappen sterke Bossche korps over te komen. En een bewijs van zelfver trouwen dat niet beschaamd is geworden. Dadelijk na de opstelling die rustig en or delijk plaats had. waar ieder der muzikan ten zijn plaats in de rijen weet, loonde het bekende korps wat het vermag onder de uitnemende leiding van zij bekwamen diri gent. „Klein maar Dapper" marcheerde ach ter den groolen broeder aan, doch toonde zich in zijn soort tooh niet de mindere. De intocht door de stad en naar het feestterrein aan den IIooge-Rijndijk bij de Wilhelmina- brug was een ware zegetocht. De Bossche dirigent was al dadelijk zoo tevredeirdat hij ons verzocht het verlangen kenbaar te ma ken dat hij bij een volgende gelegenheid gaarne nogmaals zou willen overkomen, zij het dan alleen met het GO muzikanten tel lende orkest, -om voor ds Leidenaars in een zaal op te treden. Op 't Schuttersveld. Trots al de allractie^in de stad was het in den voormiddaguren ook al druk op het Schuttersveld, zoowel op het vrije terrein als op het gereserveerde gedeelte. Het land zag er zoo goed uit al had het in geen we ken geregend. Daarvoor had in samenwer king met de 3-Oclober-vereeniging moeder natuur gezorgd. Er heerschte al vroeg een goede geest en een opgewekte stemming, die voor het verderen verloop van den dag en den avond veel beloofde. Er viel voor jong en oud ook veel te genieten. Het pro gramma vermeldde niet minder dan 180 diverse vermakelijkheden. Men had hier bo ven de ingangen met recht het „elk wat wils" kunnen schrijven. En blijkbaar vond elk wat hij 't liefst wilde. Ook op liet veld had het bestuur een plicht der erkentelijkheid te vervullen tegen over een jubilaris. Van de 36 feestvieringen, door de 3-October-Vereeniging georganiseerd, verscheen het echtpaar Vermeulen 35 kee- ren achtereen met hun steeds verbeterde en gemoderniseerde schiettent op het ter rein. Het bestuur offreerde bij deze gelegen heid het nog wakker echtpaar een reuzen- taart met een bloemstuk en de gezamenlijke collega's voegden en een compleet servies aan toe. Aan gelukwenschcn kwam haast geen einde. Aan den Hooge-Rijndijk. Reeds vroeg in den morgen was het ook op het mooie zonnige terrein aan den Hooge- Rijndijk een en al bedrijvigheid. De meer dan 70 reclamewagens, die straks in goede orde door Leidens 9traten zouden trekken, kwamen er successievelijk aan, om zich ge reed te maken voor de opstelling en vulden bijna het gansche terrein. Terwijl de Iwes door ons genoemde muziekkorpsen een su bliem dubbelconcert gaven, vergastten eenige dames- en heeren-leden der Leidsche Manége gedirigeerd door den bekwamen directeur, den heer Ebbink, op carousselrijden, waar bij zeldzaam mooie prestaties op het gebied der schoone rijkunst werden gegeven. De lintenrij door een aantal meisjes der dames- gymnastiekvereeniging „Brunhilde", in mooi zwarte kostuums op even keurige als onbe rispelijke wijze uitgevoerd, sloot zich daarbij waardig aan. Het heerlijke zomerweder maakte het keurige spel lot een dubbel genot. Met de opstelling der reclame-praalwagens in groote verscheidenheid liep het ook vlot yan stapel, al ging er veel tijd mee heen. Vooral ook, omdat de jury hier de mede dingende voertuigen beoordeelde. Eenig op onthoud veroorzaaktehet bovendien, door dat de wielen van den versierden vracht wagen der Bierbrouwerij „De Gekroonde Valk" wegens zijn zwaarte de biervaten waarmee de wagen was beladen, waren voor het meerendeel gevuld in den bodem zakte. De vier, even zwaargebouwde als wel gevormde paarden, bleken niet in staat he<t voertuig op den weg te brengen, wat ein delijk een motorwagen met sterken motor gelukte. De Optocht Toch nog vrij goed op lijd zette de lange stoet zich in beweging als een kleurrijk lint zich kronkelend door Leiden's straten. Re clame-optocht reclame was het doel en reclame is het geworden voor velerlei arti kelen in bonte schare. Eerst kwamen agenten te paard, dan het rijtuig van den commissaris van politie, waarop volgden een viertal bazuinblazers in schitterende kleedij, die telkens door scnet- ttTende fanfares aankondigde, dat de op tocht in aantocht was, die een Leidsch en een nationaal karakter droeg. Vandaar de Leidsche vlag, het frissche rood en wit en de nationale driekleur, het oranje-blanche- bleu. Toen te paard gezeten kwam daarach ter de vaandelwacht der 3-October-Vereeni- ging onder leiding van den lieer Ch. van Spall, die als altijd het vaandel droeg, net bestuur der ^-Oct.-Vereeniging, w. o. ook de eere-voorzitler jhr. De Gijselaar, de jury, die heusch geen gemakkelijke taak had, doen zich manmoedig daardoor heen sloeg en aan de reclame-auto's, reclame-wagens, re- clame-menschen in meest diverse pluimage en dos. Eerst de Leidsche, dan de niet- Leidsche. Voorop een praalwagen der organiseerde Vereeniging, getrokken door vier paarden met twee jockeys, gekleed in de kleuren van onze goede sleutelstad, voorstellend in vogel vlucht, wat de 3-October-Vereeniging sedert haar oprichting aan feestelijkheden heeft ge boden. Men spare ons een opsomming. Het zou worden: hoe ver en hoe veel Een tiental „Brunhilde"-meisjes reikten daarbij reclame uit, zooals mede door zooveel an dere geschiedde, zoodat de weg van den op tocht procies was na te gaan door de enorme hoeveelheid papier etc., die de gepasseerde straten vulden. Voor 'n Klein-Duimpje een peuleschil!! Brunhilde te paard, omgeven door cén aantal turnsters, door kleurige linten fleu rig verbonden, kwamen uit voor do beken de vereeniging, terwijl een echtpaar in een serre genoten van een kopje thee en een pijp tabak (van het eerste beiden, van het laatste natuurlijk alleen het genus mascu linum) deden zien, hoc men voor den ouden dag geen zorg behoeft te hebben, wanneer men een Vrijwillige Ouderdomsverzekering heeft genomen enMaar het is ons niet doenlijk om alle 67 groepen op den voet te volgenlaten wij er hier en daar eens een greep uit doen, waar iets bijzonders opviel of de aandacht bijzonder werd getrokken. Dat gebeurde dikwijls, want er was de uiterste zorg oyer 't algemeen besteed aan iedere reclame, zoodat in zijn soort de op- toch bijzonder goed geslaagd mocht heeten. De Leidsche neringdoenden b^ioefden al lerminst onder te doen voor de „uit-steed- sche" en leverden een kranig bewijs van durf e_i akelijkheid. Netjes en bloemrijk aangekleed was telkens bovendien gezorgd, dat duidelijk naar voren kwam het doel der reclame. Duizenden en nog eens duizenden hebben gekeken, bewonderd en een her innering behouden aan vele firma's, die straks dus nog vruchten zullen plukken van hun uitkomen op den 3en October van het jaar 1925. Beginnen we dan met de Leidsche verte genwoordigers: In de auto-branche kwamen uit: firma A. J. Stallinga, die drie luxe-auto's deed meerijden, merk Citroen" en „Chevrolet" dragend in bloemen den firma-naam; het Motorhuis, dat den volke kond deed: „Wees wijs, ga met een „Ford" op reis"N. Kwestroo met een versierden „Spijker" Fr. Straatsburg met een fraaie „Renault". Eon wedijver in sierlijkheid. Hierbij hoort dan nog genoemd do versierde Benzine auto-tank van de, Texaco". Fourage8 en pluimvee-artikelen demon streerde gebr. Blonk, de firma J. yan der Nat, de firma J. J. do la Bije; do boek en steendrukkerij er firma Eduard IJdo, Eet- en drinkwaren, de smeersels van den mcnschelijkon motor, kwamen tot haar recht in de praalwagen waarop een verguiae Turk. Dit noemen betcekent al begrijpen voor wie deze wagen meereed; de brood- bakkerij van J. W. y .d. Wijngaard; de Bijenkorf met levende bijen van een soort, waarvoor niemand bevreesd zal zijn, zelfs niet de hommels als gaat het naar den win ter, van de Banketfabriek De Bij'; do dub beltjes-speculaas en Zeeuwsche Meisjes van de firma G. A. C. Aenmcy. Hierbij willen we noemen de niet-direct noodzakelijke smeersels, maar zonder de welke het mcnschdom toch niet gaarne zou willen zijn. Waren ze er niet, ze zouden er wel komen. We bedoelen de limonades, bier, wijn etc., streclingen van tong en maag. Op dit gebied zagen we de firma F. D. van den Bosch; de firma J. M. J. Post als hoofdagent der Oranjeboombrouwerij, die al zeer bijzon der voor den dag kwam; de R. H. W.-fabrie- ken, die uit reuzen sinaasappels en reuzen- citroenen fruit-soda perst; de firma Kuperus, die het opnam voor Cingano Vermouth en de fiima Backer en Co., die slcllloopers etc. vcor haar essences etc. deed propageeren. En daarnaast de firma L. Erades en Co., met haar sigaar-reclame en J. J. Bredewold, die Sinterklaas en Zwarte Piet in levende lijve nu al uit Spanje had doen komen. Kan men zich de menschheid voorstellen zonder bedekking? Immers neen en daarom de reclame van Het Amsterd. Klceding-ma- gazijn. Groot en klein, alles vraagt' om klee- ren, en dit toonde de grootste en de kleinste rran van Nederland. Henri J. Snel demon streerde de voetbedekking voor rijk en arm, voor eiken stand. Eenigszins in dit kader paste de wagen van de firma B. de Koning, waarop een leeuw zijn tanden stuk beet op een paar kousen, die onverslijtbaar bleken en die van Splinter's tapijt- en beddenmagazijn. De winter nadert, dus is er verwarming neodig. Neem gas, ried de Stedelijke fabriek van Gas en Eleclricileitgebruik kolen, zegt de firma Wed. E. J. Wijntjes, er is vdriatie genoeg voor iedere kachel. Schoongemaakt kan, wat zwart geworden is, met de Velo- waschmachine en zeep van de fabriek „De Gekroonde Haan" van de firma Dros en Gebr. Tieleman, of van stof gereinigd door de Eleclrolux. Altijd gezond is de mensch niet, assureer u dus bij de Algemeene Assurantie Associa tie, kon men op de praalwagen van deze Mij. lezen of koop in de drogisterij van de firma BriejerBleijs. Gezonden vragen ontspanning en leent zich daartoe niet de rijsport? Hoe varieerend eii fijn deze kan beoefend worden, de Leid sche Manege was daar om het te doen uit komen. Keurig en kleurig. Maar is Leiden ook niet de stad der „peurders"? Men kan terecht bij H. de Waterl Vervoerd wordt alles, w^t we hier noem den door expediteur J. J. van der Meer. Tot onzen schrik zien we, dat we alle Leidsche deelnemers hebben opgesomd. Wij hebben gewikt, doch de pen heeft anders beschikt Na de Leidenaars kwamen de vreem den". We zouden het kunnen begrijpen, wanneer men geen ander bier meer wensch- te dan van de Rotlerdamsche firma d'Oranjeboom, waar zelfs Bacchus in eigen persoon zich te goed doet of van „De Ge kroonde Valk" uit Amsterdam. En dan de Blue Band met zulke Blue-Band-meisjes. Doch haast zou de pen ons weder mee voeren en laten doen, wat we niet van plan waren. Ditmaal zullen wij overwinnaar blijven e,n wij noemen nog slechts de fir ma's Radermaker en Sickecz, zeepfabriek De Duif,, roggebrood van firma gebr. Ten Hoeve, sigaretles van Bogdanof en Ardath, Koffie H. A. G. Thomson's en Ilomburg's pudding, de radio-wagen der Ned. Seinloe- steilen-fabriek te Hilversum, thee Thuerée, het Kukiror-mannelje.Maar houden we op. Men kan des Gulen zu viel bekomen. Een zestal muziekkorpsen afgezien van de radio-muziekl vroolijkte den stoet op, het corps van Goulmy en Baer met den enormen tambour-maltre niet eens meege teld en dat telde zeker dubbel. Zonder ongelukken is de stoet door Lei den's straten getrokken. Jammer alleen, dat er ten slotte zulke groole hiaten in den op tocht kwamen. Een gevolg van het samen brengen van motorische, paarden- en men- schenkracht? Maar enfin, gedane zaken ne men geen keer. Misschien is er leering uit te treken. De prijsuitdeeling. t's Middags te kwart voor vijf had in de receptiekamer der Stadsgehoorzaal de offi- cieele receptie en prijsuitdeeling plaats. Nadat alle vertegenwoordigers der deel nemende firma's aan den optocht waren, ge zeten. werd allereerst het woord gevoerd door den voorzitter der 3 October-Vereeni- gin, den heer Van der Laan, die allen har- lelijk welkom heette en tevens bedankte voor hun medewerking, waardoor het mogelijk is geworden, dat deze optocht, zooals er nog nooit een door Leidens straten gelrokken is, naar sprekers bescheiden meening schitte rend geslaagd is. Een woord vah bijzonderen dank ver dient zeker ook de jury, die haar moeilijke taak naar behooren volbracht heeft. Niet allen hebben een prijs kunnen krijgen, doch spr. hoopt, dat het zilveren hutspot-potje, dat iederen deelnemer als een herinnering zal worden aangeboden voor de niel-prijs- winners een aansporing moge zijn om bij een volgende gelegenheid nog beter voor den dag te komen dan vandaag reeds het geval was. (Applaus). De voorzitter der jury ter beoordeeling det; reclamewagens, de heer Dorus Ilermsen. kunstschilder te 's-Gravenhage, verkreeg hierna het woord. Alvorens lot de uitdeeling der prijzen, die uit geld of naar keuze uit kunstvoorwerpen bestonden, over te gaan, stelde de heei Ilermsen er prijs op te verklaren, dat hij op het verzoek om het voorzitterschap der jury op zich te nemen, direct goedgunstig heeft geantwoord, omdat hij wist, dat de personen, die hem zulks verzochten borg stonden voor het welslagen van dit feest. Y7ij hebben, aldus spr., ons oordeel naar beste weten en vermogen geveld en ons daarbij op het standpunt gesteld de beoor-. deeling zoo eerlijk en onpartijdig mogelijk te doen plaatsvinden. Het heeft mij getroffen met hoeveel liefde en toewijding de deel-j nemers zich aan dezen optocht hebben ge geven; wellicht komt het hierdoor, dat de stoet een voorbeeld voor geheel Holland is. (Applaus). Al het werk, dat wij hebben aan schouwd, heeft onze groote bewondering weggedragen; zoowel reclame als schoon heid werd in dezen optocht geproclameerd. In de geheele stoet hebben wij niets vul gairs gevonden. Leidenaars, blijft dat vol houden, laat heel Nederland gewagen van Uw groot nationaliteitsgevoel; blijft zee kie zen met dit bestuur! De jury is van oordeel, dat hier iets gepresteerd is, wat zijn weer-, ga in Nederland nimmer gevonden heeft. Mijne Heeren, laat ons daarom opstaan en een driewerf hoera uitbrengen op de sa-, menwerking in Leiden, waardoor dit al les tot stand is gekomen. (Stormachtige bijval). Met een bijzonder geestig speechje reikte de heer Ilermsen hierna de prijzen uit, wel-, ke als volgt werden toegekend: Afdeeling Leidsche firma's: 1. Fa. J. M. J. Post, hoofdagent Oranjeboom-brouwerij, (f250), die tevens de zilveren medaille ver-, wierf door de directie der Alg. Assurantie- Associatie alhier uitgeloofd voor den fraai- sten Leidschen wagen; 2. N. V. de Leidsche Manege (f 150); 3. fa. A. J. Stallinga (f 100); 4. Vrijwillege Ouderdomsverzekering (f75); 5. R. H. W.-fabrieken (f50); 6. B. de Ko ning (f50); 7. G. Kuperus (f25); 8. Café- restaurant „In den Vergulden Turk" f25). In aansluiting hierop deelde de heer Van der^Laan nog mede, dat slechts één veree- nigingsprijs toegekend is kunnen worden en wel aan „Brunhilde", dat steeds in de 3r0c- tober-optochlen een werkzaam aandeel heeft De beide door het Dag. Bestuur van den A. N. W. B. uitgeloofde medailles werden toegekend aan de N.V. „Het Molorhuis" (verg. zilv. bondsmed.) en den heer v. d. Meer, expediteur (zilv. bondsmedaille). In de afdeeling deelnemers bniten Leiden werden de prijzen al9 volgt toegekend: 1. N.V. Bierbrouwerij „D'Oranjeboom" te Roti terdam (f250); 2. N.V. v. d. Bergh's fabrie ken van Blue Band te Rotterdam (f150); 3. N.V. „Acetylena" te 's-Gravenhage f 100); 4. Bierbrouwerij en Azijnmakerij „De ge kroonde Valk" te Amsterdam (f76); 6. Ned. Sein toestel lenfabriek te Hilversum f 50). Nadat de heer v. d. Laan nogmaals allen bedankt had voor de buitengewone mede werking, voerde nog het woord het jurylid de heer L. P. Maartens uit 's-Gravenhage, die de 3-October-vereeniging complimen teerde met het welslagen van dezen groot* schen optocht en als blijk van waardeerinf voor het werk een medaille aan het Taande! der vereeniging hechtte fluid applaus). Na een kort slotwoord van den heer v. d< Laan was ook dit gedeelte van het program ma afgeloopen. Maar nu moeien we toch even terug voor een nummer, dat groote belangstelling trok, ook al wist men niets van het sensationeels dat daarbij voor zou vallen. De ballontocht. Het was stralend herfstweer, toen 'e mor gens omstreeks kwart voor acht de bekendd luchtvaarder W. Pottum op het opst ij gin ga- terrein aan de Lammerenmarkt aanving met de noodige voorbereidende maatregelen voor de opstijging te treffen. Als een groot dekkleed lag daar op den grond uitgespreid 't omhulsel van de ballon waarmede 's middags tc één uur de heer Pottum het luchtruim zou kiezen. Nadat 't omhulsel op de gasleiding was aangeslo ten werd aanstonds met de vulling begon nen. Meer en meer zwol het doek op en al spoedig nam het govaarte den vorm van een ballon aan. Om kwart over acht was men reeds zoover, dat gepauzeerd mocet worden voor het aanbrengen van het groote rccamc- doek, dat als de evenaar rondom den aard bol werd bevestigd. Van verre waren de letters vormende den naam van ons Blad, duidelijk te lezen. Vervolgens werd weer doorgegaan met den gasaanvoer, totdat om circa tien uur de ballon den normaal-inhoud van 850 kubieke meter bevatte. Do geheele vulling had niet langer geduurd dan ongeveer 3 uur. Zacht- kens danste het chronaat-gele gevaarte op en neer, zich scherp aftcekcnd tegen de hel derblauwe lucht. Geleidelijk groeide de menschenmenigte, die zich rondom de „Arena" schaarde, aan, zoodat reeds duizenden aanwezig waren, toen om klokke half één een klcin-formaat zeppelin, van gasdicht papier vervaardigd en eveneens met reclame voor ons Blad, werd opgelaten. Langzaam verwijderde do ballon zich :n Noord-Oostelijke richting; op honderd meter hoogte begon zijn eenigszins te draaien als om zich van alle kanten te laten bekijken om dan met een vrij groote snelheid te ver dwijnen. De heer Pottum uitte het vermoeden, dat de ballon in Friesland zou dalen; vrij verzochten den vinder door middel van een (Zie vervolg pag. d).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1925 | | pagina 5