Vrouwen en GEMENGD NIEUWS. UIT n'P>UMSTREEK. hijnhardt's Hoofdpijntabletteïi UIT DE OMSTREKEN. J. M. A. WATERREUS, SPORT. De jeugdige werkman B., die Donderdag op de blikfabriek aan het Zuid-' einde te Delft door een drijfriem werd ge grepen en verwond, is in het gasthuis aldaar Overleden. Vrijdagmiddag ongeveerdrie uur is een keuken-auto van het leger, op weg van Haarlem naar het fort Marken-Bin den, bij het overzetten over de Nauernasche Vaart aan het Molletjesveer bij Krommenie van de pont gereden en midden ln hel vaar water gezonken. De bestuurder wist bijljjds uit den auto te springen, doch de bedienaar van de pont geraakte mede te water. Hij wist zich echter aan de pont vast te grijpen «n kon worden gered. De politie van Krom menie heeft maatregelen getroffen voor de veiligheid van liet scheepvaartverkeer. HctEngelsche s.s. „B 1 e o n o r e", van New-Castle, kwam Zaterdag te IJmui- den in ballast aan met bestemming Bever wijk, voor het daar innemen van een volle lading 70 ton, aardbeien. Daarmee is offi cieel liet exportseizoen van de aardbeien ge opend. Zaterdagnamiddag oirea halï- vier reed de heer O. B. BomhoJ met zijn auto op den Muiderstraatweg in de richting van Muiden. Behalve de neer B. bevonden rich in den auto zrjln dochters Rika en Greta. Bonihof, zijn getrouwde dochten', me vrouw Van Achterberg, zijn scnoonzoon J. van Achterberg en zrjh zoon M. Bomhot Onder Muiden wilde de heer B. een voor hem radenden auto passeeren. Hij gaf vol gas en haalde naar links uit Op hetzelfde ödgenblik kwant vah den anderen kant eveneens een auto aanrijden. Om een bot- emg te voorkomen, wendde de heer B. het stuur naar rechts om. De auto, dia groote vaart lijd, sloeg door deze ruanoevre over Jen kop. Alfe inzittenden liepen verwon dingen op. De heer Bonihof, die o. m. kwetsuren aan den buik had opgeloopen, moest naar de Majella-stichting, te Bussum, worden vervoerd, evenals de heer en me vrouw Van Achterberg, van wie de eerste een sleutelbeen gebroken had1. Van de overige passagiers waren de verwondingen niet zoo ernstig, dat opneming in het ziekenhuis noodig was De auto is totaal vernield. M. vanM. teVeenendaal werd door de politie reeds eenigen tijd gezocht we gens diefstal van rijwielen en een paard, doch hij wist steeds „buiten schot" te blij ven. Nu echter zou zijn broer trouwen en tegen de neiging, 0111 een dergelijk feestje mede te maken, is hij niet bestand gebleken. De dienaren van den H. Hermandad schij nen daar de lucht van gekregen te hebben en zoo werd hij 's avonds van den zolder van de woning van zijn broer gehaald en na verhoor voorloopig' in de plaatselijke cel op geborgen. Te N i j v e T d a I is aan slaapziek te overleden de fabrieksarbeider M. Morgenavond 8 u u r 26 ni i n. v e r- trekken per extra-trein van Utrecht onge veer 600 R K. Ifongaarsche kinderen, die in verschillende plaatsen van ons land door be middeling van het comité Jos Marcklenburgh in Den Bosch, hebben vertoefd. Tegen het einde der vorige weck werd ingebroken in het bijkantoor der Middenstandsbank te Sittard. De brandkast werd geforceerd en een kleine f 800 aan geldswaarde ontvreemd. In verband niet deze inbraak is aangehouden en fer beschik king van den Officier van Justilie te Maastricht gesteld de directeur van het bij kantoor. als verdacht, de inbraak te hebben gepleegd. De kaalhoofdige. De man ntet het spiegelgladde hoofd wordt door een vriend met z'11 kaalheid geplaagd. „Is 't niet lastig met tocht?" vraagt deze. En de ander'; „Neen," dat went, maar wel *s ochtends met het waeschen." I „Ja, dan moet ik altijd mijn hoed op houden, omdat ik anders nie t weet waar mijn gezicht ophoudt." Alphen aan den Rijn. Dc R.-K. Kerk te AarJanderveen heelt van mej. do wed. Kem pen aldaar een groot Heilig Hart-beeld ten geschenke gekregen. Het beeld is geplaatst in den tuin naast het kerkgebouw, waar het Vrijdag plechtig onthuld en ingewijd werd. Zaterdagavond ontstond op de brug een formeel© vechtpartij tusschen een „jonge dame" en het zoontje van v. E. alhier. Het- eind van het liedje was, dat 's meisjes arm bandhorloge via de brugleuning in het Rijn water verdween. De oorzaak was een onhof felijke duw van het jongmensch, waarop het meisje, ook niet voor de poes, begon te bak keleien. Zaterdag was het tweede twaalftal der korfbalclub ,,U. B." alhier te gast bij „D. O. S" le Bodegraven. In een zeer geanimeerden wedstrijd wisten de U. D.-reserves met 81 te zegevieren. Hazerswoude. Onze dorpsgenoot, de heer A. dc Kort Czn. is te Amsterdam ge slaagd voor het gasfittersexamen met diplo ma, uitgereikt door de Ned. Vereeniging van Gasfabrikanten. Burger). Stand. Betallen: H. B09 geb. Kruit, D. N. Cl. Verweij geb. Tuinzaad. Z. J. van der Velde, geb. van den Bosch, Z. Overleden: Corn. Voskuil, oud 5 jaar. Leiderdorp. B u r g e rl. Stand. On dertrouwd: Dirk Noorlander j.m. 25 j. en Antonia de Jong jd. 23 j. GetrouwdJb. van Leeuwen en M. A. den Hollander, Qvwjeden: Alida Sommeling ,wed. van 1L Hetjmane, 76 L Tot'diaken bij dè"Ncd. licrv. Gemeente is gekozen de heer W. Ramp. De collecte voor den gewapenden dienst heeft in deze gemeente opgebracht f 14.70. Leimuiden. Gemeenteraad. Tegenwoordig de he eren P. Rietdijk, W. Koot, H. J. Visser, J. van Dam en H. Heenk. Afwezig met kennisgeving de heer J. A. Bernard. Voorzitter de heer J. A. Bakhuizen, Bur- gémeeéter. De Voorzitter opent de vergadering met gebed. Aan de orde ie het onderzoeken der ge loofsbrieven van den heer J. de Rijk. De Voorzitter noodigt de heeren Visser en Rietdijk uit' hiertoe over te gaan. Na onderzoek deelt de heer Visser na mens de Commissie mede, dat de stukken in orde bevonden zijn en stelt voor den Iffeer J. de Rijk tot lid van den Raad toe te laten. De heer de Rijk legt daarna in handeD van den Voorzitter de voorgeschreven DE VOORZITTER wenecht hem daarna van harte geluk. De heer J. de Rijk dankt den Voorzitter voor zijn hartelijke woorden. De Voorzitter doet o.m. mededeeling van de navolgende stukken: Proces-verbaal van de opneming van kas cn boeken van den Gemeenteontvanger. De Voorzitter deelt mede, dat Vrijdag morgen kasopneming heeft plaats gehad en alles in orde bevonden is. Verder zijn door Gedeputeerde Staten dezer provincie enkele comptabele beslui ten goedgekeurd en welde verlaging van den huurprijs' van de gemeentelijke woning No. 314, wijzigingen van de *Gemeentebe grooting, dienst 1924 resp. tot een bedrag van f 504,22% f 200 en f 2797.95. Ingekomen is het jaarverslag over 1924 van de Bouwvereeniging „Gemeentebe lang". Na voorlezing daarvan vraagt de Voorzitter of een der heeren op-of-aanmev kingen heeft. Daarna wordt het verslag voor kennisge ving aangenomen. Een schrijven van Dijkgraaf en Heem raden van den HaaiTemmermeerpolder, waarin wordt medegedeeld, dat besloten is den Nieuwen weg en do daarin gelegen brug in eigendom en beheer aan de gemeente Leimuiden over te dragen tegen betaling door den Polder van een bedrag van f 5000 een en ander behoudens nader te verkrij gen goedkeuring van Gedeputeerde State i van Noord-Holland. Een schrijven van den Pensioenraad te 'e-Gravenhage, om de pensioengrondslag van den Gemeenteveldwachter J. F. Kemp met ingang van 31 Januari 1921 en 1 Juli 7922 respectievelijk op f 2505 en f 2649 te stellen. Na toelichting van den Voorzitter besluie de Raad zonder hoofdelijke stemming de beide pensioengrondslagen vast te etellen. Overgegaan wordt tot uitloting van een aandeel, groot f 100 van de geldleening, oorspronklijk groot f 3000. Door hefc Raadslid den heer Rietdijk wordt No. 22 getrokken. In verband met de afwerking' van den dienst. 1924, die op 30 Juni a.e. wordt af gesloten moeten nog eenige comptabele be sluiten worden vastgesteld en wel: Een be drag van f 178.15 moet nog worden betaald aan de gemeente Leiden als bijdrage dei* buitengemeenten' in de kosten van de hou gere burgerschool voor meisjes aldaar, over het jaar 1924. De Voorzitter zegt dat dit een uitgaaf is, waar Diet tegen te protesteeren valt, de M.O.-Wet dwingt hiertoe. Het be drag kan nog beetreden worden uit volg nummer 140b. Aldus wordt besloten. Ook aan de gemeente Uithoorn moet een uitkeering plaat-s hebben van f 201.60 op grond van artikel 86 der Lager Onderwijs wet 1920. Dit bedrag kan nog bestreden wor den uit de volgnummers 60 en 89. Aldus wordt besloten. Ook moet nog op de Gemeentebegroo- ting voor het jaar 1924 gebracht worden de geldleening gesloten voor den verbouw- van de Rs-K. School. De kosten voor den bijbouw van twee lokalen zijn geweest f 21.461.65. Door het Bestuur van de R.-K. eehool moet 15 per cent waarborgsom gestort worden zijnde een bedrag .van f 3219.25. ,.f; Voor dezen verbouw werd geleend een be drag van f 18.750. De gemeente moest dus betalen een bedrag van f 18.242.40. Over de kwestie of mn de waarborgsom zal be leggen of direct zal af houden van de ge maakte kosten voor, verbouw is van gedach ten gewisseld met Gedeputeerde Staten dezer provincie. Besloten werd do waar borgsom van de aanneminge&om af te trek ken, zoodat slechts-werd geleend f 18.750. Nu stellen Burgemeester en Wethouders voor na 20 jaren voor de teruggave der waarborgsom te leenen, welk bedrag dan in 5 jaren wave af te lossen. Dit is ook voor de gemeente voordeeliger. De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming zich met dit voorstel te vereenigen. Ook een bedrag van f 15 meet nog op de begrooting gebracht worden wegens uitkee ring aan het Rijk van het aandeel in de kwade posten wegens de Directe Belastin gen. Dit bedrag kan nog bestreden worden uit volgnummer 22. Ook hiermede kan zich de Raad vereenigen. In behandeling kómt eën schrijven van Gedeputeerde Staten dezer provincie, in houdende eenige opmerkingen over de in gezonden Gemeentebegrooting voor bet dienstjaar 1925. De Voorzitter deelt mede, dat op 1 De cember 1924 de Gemeentebegrooting voor het jaar 1925 tor goedkeuring aan Gedepu teerde Staten is ingezonden ep einde Mei 1925 werd de begrooting tewg gezonden met eenige opmerkingen. Hoewel de opmerkingen hu niet alle heel erg zijn beeft de eerste opmerking ons toch zeer verbaasd. Die opmerking luidt als volgt: Bij het onderzoek van d«j buitenge wone ontvangsten en uitgaven, welke in den loop der jaren hebben plaats gehad, is het Gedeputeerden Staten gebleken, dat nog een aanzienlijk bedrag uit gewone mid- delen voor belegging beschikbaar gesteld moet worden voor het herstel van het ge meentelijk vermogen, dat in. 1904 en 1905 door verkoop van grootboekinschrijyingen. werd aangetast-, doch tevens dat in den loop der jaren meer aan terugkoop van ka pitaal uit gewone middelen werd beschik baar gesteld dan aanvankelijk door het Col lege werd verlangd. Gedebuteerde Staten zijn bereid de re geling van den terugkoop van grootboekin- schrijvingen te herzien en verzoeken thans hieromtrent een voorstel in te zenden. Burgemeester en Wethouders hebben een onderzoek in, de Gemeenterekeüingen inge steld en het i9 gebleken, dat tot een bdrag van f 17.406.88 aan inschrijvingen Groot boek waren verkocht e>p in den, loop der jaren voor een bedrag van f 655^71 weer was teruggekocht, zoomede vier aandeelen zijn aangeschaft, elk groot f 100Ö in de Bank voor. Nederlandsche gemeenten. Nu is hierover geschreven Gedeputeerde Staten om de cijfers door ons opgegeven te controleeren en gevraagd of genoegen kan worden genomen om voortaan ieder jaar voor een bedrag van f 230 aan te koppen. Nu is van Gedeputeerden hierover nog geen antwoord terug ontvangen, maar thans ver zoeken Burgemeester en Wethouders mach tiging om in dien geest te handelen De Raad kan zich hiermede vereenigen. Ook de volgende opmerking heeft onze aandacht getrokken en welEr is gebleken dat op den dienst 1919 f12000 aan kasgeld meer in uitgaaf werd gebracht dan in ont vangst, terwijl in volgende jaren het ver broken evenwicht niet werd hersteld. Hier over wordt opheldering gevraagd. Burge meester en Wethouders kunnen dit, echter nog niet oplossen. Ook worden inlichtingen gevraagdi over heb bedrag Oer verpachting van het jacht recht. Uit de memorie van teeliehtiüg kan zulks echter blijken. Verder moet de vei hooging der jaar wedde van den Gemeenteontvanger op de begroe ting uitgetrokken worden. Dit was niet mo gelijk, toen de bcgrootiüg door den Raad werd vastgesteld, aangezien die verhooging toen nog niet bekend was. Ook over de ra-, ming van het te ontvangen bedrag der peiv soneele belasting bestaat een verschil, van meening. Deze- raming is gebaseerd op een opgave van den Inspecteur der Directe Be lastingen. Gedeputeerde Staten schijnen echter een andere opgave ontvangen te heb ben. Ook moet nog een bedrag van f 240 wor den uitgetrokken voor dividend van do vier aandeelen bij de Bank voor Nederlandsche gemeenten. Burgemeester en Wethouders stellen voor aan de gemaakte opmerkingen zooveel mo gelijk te gemoet te komen. Volgnummer 3 der ontvangsten moet f KHX) kooger ge raamd worden, zijnde het bedrag der uit keering voor het aantal inwoners. Dö Raad neemt daarna zonder hoofdelijke tteplming het voorstel van Burgr. en We the. aan. Aangezien-niets meer aan de orde is en niémand hieor htc wootd verlangt Blujt dc VooTzitter de vergadering. RECLAME. BPJ stillen spoedig de ergste hoofdpijn ggl ggg Prijs 60ct. Bij ApothenDrogisten. 9841 Haarlemmermeer. Bij P. S. te Nieuw- vemiep ontstond brand in een hooischelf, die niet een in de onmiddellijke nabijheid slaand schuurtje in vlammen opging De brand le verde voor aangrenzende perceelen geen ge vaar op. Wijl een en ander niet tegen brand schade was verzekerd, is het v'MÏ S. een groote schadepost. De heer N. J. van Leeuwen té, Haar lemmermeer heeft mej goed gevolg (pan de Hoogeselrool te Delft afgelegd liet .propadeu- tisch examen voor iiyiel-ingenieiw, Hillegom. Voor een matig bèzelte zaal' van „Pa trimonium" heeft de heer Timmermans van Lisse een politieke rede gehouden voor de Staatkundige Gereformeerde Partij. Na de gebruikelijke opening met gezang,' lezing van een Bijbelwoord en gebed ving de spre ker aan met een kritische beschouwing van het liberalisme en bet socialisme, waarte genover zijn partij vierkant slaat. Voorts sprak hij over de Chr. Regecrirtg en de coa litie, aan wie hij verweet dal de doodstraf niet is ingevoerd, althans niet is voorgesteid en de houding ten opzichte van de Olym piade. Een scherp oordeel werd uitgesproken over verschillende zaken, als de Dageraads- kwestie, vaccinedwang, bioscoopgevaar, Pauselijke gezant, enz. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd gebru-k gemaakt door de heeren Fijma cn Rovers. De lieer van Teyjingen zei dat de Anti-Revolutionairen ernstig protes teeren dat geen debat was toegestaan. De beantwoording der v ra gen "liep door interrupties op een debat uit. Katwijk. Door het Bestuur van den Bond van Burgerwachten zijn voor de te houden Schietwedstrijd op Dipsdag 14 Juli 2 medailles beschikbaar gesteld. Aan liet Gem.i Arbeidsbureau slaan thans ingeschreven iü personen, t.w. 8 vis- schers, 6 grondwerkers, 1 opperman. -Volgens deingezonden lijsten zullen aan den te houden Kringwedstrijd door Rijnland-Zuid mededingen de navolgende vijftallen: Voorscholen: .1 korps in D, 2 korpsen in C, Rijnsburg: 2 korpsen in B, 2 korpsen in C; Katwijk: 1 korps in C, Val kenburg: 1 korps in B, 1 korps in C. In te genstelling met het vorige jaar wordt thans geen vrije haan-wedstrijd gehouden, Katwijk a. d. Rijn. Het 6-jarig zoontje van den rijwielhandelaar Jac., C. viel in den Rijn. Een voorbijrijdend persoon hielp" hem van af een schuit gelukkig weer op hel droge. Het bollenrooien is in vollen gang. Men had over het algemeen beter bollen ver wacht. Het afsterven heeft vermoedelijk te snel plaats geliSd. RECLAME. Bienkbanden, Smpensoirs, Buikgordels, Veibandtrcmmels, Luchtkussens, Uszahken, Kucrtsthermometers enz., zijn steeds voor radig bij Bnrgeisdiiksiraat 1, Voorstraat 13. Telef. 60 Eatwiik aan Zee. Als een feit dat alle lof verdientj kunnen ve vermelden, dat men er eindelijk toe overgegaan is om de Kerkklokken gelijk te zetten met den tram- tijd. Als dit nu gedaan is met het invoeren van den zomertijd, dan heeft deze laatste dit voordeel toch, dat we nu niet meer, af gaande op den dorpstijd een 10 minuten te vroeg aan de tram komen. Zoo gaan we ook in deze met den tijd mede. Dat er in den landbouw gebrek aan arbeiders(sters) is, werden we gisteravond laat en hedenmorgen vroeg gewaar, toen per bekkenslag bekend gemaakt werd dat er arbeidskrachten gevraagd werden in het naburige Rijnsburg. Een goed teekeri. Aan het Gemeentelijke Arbeidsbureau stonden als werkzoekend ingeschreven 8 vieschers, 6 grondwerkers en 1 opperman, tezamen 15, personen. Van de (rawlvisseherij kwamen Zalerd. te IJmuiden aan de markt de loggers KW 44 met f236 en KW 96 met f251 besom ming. Gistermiddag ontstond waarschijnlijk, tengevolge van het wegwerpen van een eindje sigaar, een begin van brand aan de taludzijde van het Prins Hendrikkanaal wal wellicht met hel oog op de"vele tonnen ge vaarlijk had kunnen worden. Door de politie werd echter met een minqnax het vuur gc- blusëh't. Toen Zaterdag de voerman C. Pavle- vliet op het Wanlveld een span paarden, voor een geladen wagen met nellen, even alleen moest laten, gingen de paarden er vandoor, den Sluis weg af, de Badslraat over tot op de Voorstraat, alwaar zij, bij den korten draai, die daar gemaakt moet wor den, legen het trottoir optornden en de wa gen. omviel. Met het onderstuk van den wagen achter zich renden ze toen de geheele Voorstraat af. Duinoord door, totdat zs v.oor Kg hek van. het, weiland van 'den heer P. stilhielden. Het schijnt, dat een kleine-jpn- gen, die op -den wagen zat, in het begin de dieren een slag gegeven heeft met de zweep. Hij is er goed afgekomen, doch een der paar den heeft een wond aan een achterpoot en de wagen is grootendeels vernield. Het'paar jonge memchc-n, dat met 2 kinderen nabij de loopgraven in het duin bij de buitenhuis vertoeft, is Zaterdagmor gen ten Gemeentehuize in allen eenvoüd in "het huwelijksbootje gestapt. Als cr nu maar brood voor vrouw en kin deren is, wellicht wordt dan nog voor een behoorlijke woning gezorgd. -ï- De eigenaars der ververschingslenlen aan ons strand hebben een angstigen nacht doorgebracht. Door den sterken wind, die uit het Noord-Westen woei en vaak tot storm overging, werd het zeewater tot aan den voet der duinen opgezweept, zoodat.de tent- eigenaars ieder oogenbKk paraat moesten zijn, om klaar le staan hun tent af te breken. Het bleef echter „op 't kantje af". De heer Kr. Schuitemaker heeft eervol ontslag verkregen uit gemeentedienst. Naar wij vernemen zal deze week de eerste patiënt *n ons Zikenhuis werden op genomen. Lisse. Burgerlijke Stand GeborenJan z. van J. H. Daudey en D. M. Stolker Petrus Advianus Anfclfonius z. van H. P. Zwetsloot en H. O. M. de Groot Jan J:rmia9, z. van P. de Vos en L; E. Gebaad. Ondertrouwd: P. van Duin en J. Broek I hof. Overleden: Maria Vreeburg, .echtg. >v<ui G. -Lasearis 39'jaar.. -m De Raad der gemeente kómt -in open bare vergadering bijeen op Dinsdag den '23 Juni 1925 dee avonds om half acht uur, met de volgende agenda. 1. Voorstel van B. en W. tot verkoop van bouwterrein langs de Jutianasfcraat aan den lieer H. vah Voorst Jzn. 2. Idem tot aankoop van een strook grond van den heer F. de Jongo tot verbreèding van de Kapelstraat-. 3. Idem tot ruiling van gemeentegrond tegen grond van den heer Hottje, voor uit breiding van de terreinen van het gasbe drijf. 4. Idem tot vaststelling van eene veror dening op den verkoop van-melk op Zonda gen in de gemeente Lisse. 5. Idem inzake den bouw van 18' arbei derswoningen door de woningvereeniging ,,Volkebelang;'. 6. Idem en de Waterleidingscommissie tot vaststelling van do algemeen© voorwaarden voor de levering van water door het water leidingbedrijf der gemeente Lisse. 7. Idem idem tob vaststelling van de ta rieven voor de levering van water door het Gas- en Waterleidingsbedrijf der gemeente ■Lisee. 8. Coniptabiliteitsbesluiten. 9. Ingekomen stukken en -mededeelingcn. Vaststelling Kohier Hondenbelasting 1925. Noozdwijkexhout. Alhier is opgericht een christelijke naai- en breicursus onder leiding van de onderwijzeres der Hervorm de Scho.ol. De aardbeien op de veiling waren Za terdag duur, en deden f 1.30 per slof. De oogst is hier overvloedig, doch door gebrek aan regen verdroogt er veelt - -De groene autobojdienet naar Eau, lem werd heden opgeheven. AJlobuJ „gele" bussen blijven nu rijden op net tra, ject Noordwijk—Haarlem. Burger). Stand. Geb.: Ahii MaVia Theresfa, dochter van II. LangeveÜ| en M. A. Nieuwendijk. Johannc-s Joseph^ zoon van A. van den Burg en van J~. Wielingen. Gerardus, zoon van J Mooflf. kind en van A. van Roode. Geraram Antonius, zoon van P. van den Berg en van M. Hocks. Cornelia Maria, d. van P. Aj Duivenvoorden en van F. M. Koemans. Adriana Pertonella, dochter van L. A. van den Burg en van A. M. Meiland. Overleden: Alida Wilhelmina, oud 1 j. Ondertrouwd: Matliias L. J. H. Booten, 30 j. te Róéftnond en Gerarda J. C. Peters, 20 i'., alhier. Oegstgeest. Burger 1, S t a n dj GeborenDienmertje, d. van A. Brusse© êfi G. de Koning Pieter, z. van C. Zwaan en J. de Koning Cornelia, d .van J. Mog* terd en W. de Wit. Gehuw dJ. de Ruiter te Leiden en Gt Schoenmaker te Oegetgeest. Overleden: A. M. M. Spruyt 67 jr., èchtgj Ch. Flaes. Rijnsburg. De droogte en de kou welke blijft aanhouden is oorzaak Hat ook de aanvoer der bloemen zeer beperkt blijft, waardoor van de meeste soorten de prijzen oploopen en deze thans zeer goed'genoemd kunnen worden, vari. enkele soorten zelfs best. Zoo gaan b'.v. late Pioenen graag weg voor 1*) tot f 11 per 100. Irissen varieereit van f 0.80 tot f 1.20 per 100. Gips en etroo- bloeraen gaan vlugger weg dan ooit, terwijl anjers tot f 0.80 per 100 gaan. De handel 18 Sassonheim, -r- B-.u r g er. 1 ij kc S t a n GeborenAnnie, d. van J. v. D'oest en J. J, Mink Cornelis, z. van D. PI; noler A. van der Voet. Bevolking. Ingekomen: A. Bakker, vah Nijmegen J. C. Zandvliet-en gezin vani Rotterdam Mej. A. M. Günker, naar Uil- legom Mej. M.-J. Homan, naar Oegsfc* geest. Vertrokken: mej. H. Hockx, naar Leidefi Valkenburg Burgerlijke Stand Geboren: Francina, d. van L. Verhaar efl M. v. d. Nagel Dina Harmke, d. van G«. Ooms en H. v. d. Horst Nico, z. van J£ N. v. d. Dop en G. v. Klaveren. GetrouwdC. Zandbergen en L. Verdoe©- Voorschoten. Geslaagd is voor het examen Coupeuse mej. W. C. M. de Ru ij Iet alhier. Geslaagd is voor de akte L.O. mej. öy P. van ter Tooien. B u rg e r 1. Stand. Geboicn: Ma< ria .Ilelc-na. dochten van M. C. van der Valk en M. II. Mulder. Gerard Willem, zoon van G. II. van Leeuwen en A. J. Limburg, Johanna Cornelia Maria, dochter van V. Toor en C. G. de Bruyn. Gehuwd: J. J-. Ailing en J. M. Mugge. Overleden: G. M. Turion, 70 jaren. U, Verhaar, 17 jaren. Wassenaar. B u r g e r l ij k e Stand OndertrouwdJ. L. Boogaerdt 't Hoofi en' LangesTag S. de Jong en N. Takkèn.i GeborenNicolaas, z. van B. van KepjteJ en W. F. van Golverdingen Wcuterus, i.t van W. Donders en A. M. Brederode Arie, z. van J. van Zuijlen en C. W. Vogel* sang Gerardus Petrus, z. van L. J. Röoij- akkers en J. M. van Grieken Jacob, van J. Vriesinga en B. van der Kooi. De kantoren i van gemeentewerken ©ti bouw- en woningtoezicht zijn verplaatH naar het huis de Paauw. Bij de politie is een klacht ingekomen,- dat een vaas, staande voor het huis dë> Paauw, van zijn voetstuk gelifht en ernstig beschadigd is. Nadien ie het gebleken, dati jongedames de hand in deze euveldaden hebben gehad. Behalve dit feit, komen ér ook al klachten over vernieling van hees ters en houtgewas. Het daarom to hopen,- L dat de eerzame wandelaars medewerken tof voorkoming van dergelijke wanddaden." Aw het zoo doorgaat vreezen wij, dat het par* wordt gesloten. Bij het Scjheveningen gehouden j con-* cours 'de carrosserte Behaalde de heer, J. M, Enger, van hier in de afdeeling II; automo bielen duurder .dan ,14000, transformable -met ,een v.MincR^" den tweeden prijs; ai derde prijs in deze.kiasse werd behaald door den .heer-W. G. UEsehauzier, eveneens van hiec roet een Rojls.Royce. RECLAME. J Meisjes!' Er is ge-en deugdelijker middel vooi het verkrijgen on,i houden van een fraalé Huid van Handt n mi Gelaat, dan Puról. 9842 WATERPOLO. L.Z.C. I—G.Z.C. I 1—9. - Zoo goed als 't resultaat van huil eersleS uitwedstrijd was, zoo slecht was 't resullaal der L.Z.C'ers in hun eersten thuiswedstrijd, De uitslag zou echter niet doen vermoe den, dat er nog sprake is geweest van strifd en spanning. Deze waren echter zeer wel aanwezig i0 de eerste helft cn 't begin der tweede helft cri eerst toen dc stand 1—3 was (nadat d» Leidenaars tot do rust met 10 liaddeft voorgestaan) kwam een groote Leidscfco in. zinking waardoor dc G.Z.C. de score, zondeü veel tegenstand te ontmoeten, lustig kon ojH voeren. De G.Z.C. is een uitstekende ploeg, in heeft in Jan de Boer een uitstekende, zwatfi zeer forsch spelende mid-aeh!er. in Boks# ven een krachtige goede voorspeter eo in 1). IJseistein een midvoor, niet een vocrteefW lijk schot en een fcalme, weioverwej*# •jpeelwijze. Deze speler vindt slecht* lu Sm

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1925 | | pagina 6