LAATSTE BERICHTEN. EERSTE KAMER. RECHTZAKEN. AMSTERDAMSCHE BEURS. fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc WEERBERICHT. BarometeriUnd. Rel dunne lijnlje <reeft den stand aan Yan gistermiddag 3 uur. De groote wijzer geeft den stand aan van hedenmiddag 3 uur. Gistermiddag 3 uur: 775. Hedenmiddag -3 uur: 772. TELEGRAFISCH WEERBERICHT naar waarnemingen in den morgen van 11 Juni, medegedeeld door het Metereologisch Instituut te De Bildt Hoogste barometerstand 772.4 te Melin- head. Laagste stand 748.0 te Janmayen. "Verwachting tot den avond van den 12den: Zwakke tot matigen Westelijke tot Noorde lijken of Noórdoostel ijken wind. Helder tot lichebewolkt; üïoog weer. Tets koeler. 1 KOOC 7'LTERTIJDEN TE KATWK5-a.-ZEE Voor Vrijdag: Hoogste Stand des morgens te 7.41 UE3». Hoogste stand des namiddags te S.13 WATERTEMPERATUUR. Zweminrichting „De Zijl". Voorm. 7 uur; 20Va gr. C. 's Middags 12 uur: 2lV> gr. C. Nam. 3 uur: 221/* gr. G. Zweminrichting Hooge-Rijndijk. Voorm. 7 uur: 22V» gr. C. 's Middags 12 uur: 237» gr. C. Nam. 3 uur: 241/a gr. C. LICHT OP VOOR FIETSERS Donderdag, 11 Juni: 9.49 nm. tot 4.10 vin. Slaten. die Frankrijk, indien zij het ooit wilden, met tevredenheid tot het werk van den algemeenen vrede het hunne zouden ven bijdragen. De Raad van den Volkenbond heeft gis teren een niet openbare vergadering gehou den. waarbij het controlerecht van den Bond in DuiUchlïmd, Oostenrijk en Bulga rije aan de orde was. In de daarop volgende apenbare zitting zijn behalve de kwestie •van de voorbereiding van de in 1935 in het Baargebied te houden volksstemming eenige onderwerpen van minder "beteekenis be handeld. De slotzitting vindt heden plaats. Alsdan wondt de Danziger kwestie besproken. Naar verluidt, zal, tot vaststeling der grenzen Yan het havengebied, overeenkomstig de Uitspraak van het DanzigerPoolsche ücheidsgerecht, een uit drie leden bestaande commissie worden benoemd, welke onder voorzitterschap van den gewezen leider der tlanziger havencommissie, den Zwitser- Tchen overste Reynier, terstond haar werk zaamheden zal aanvangen. Volgens berichten uit Danzig heeft Polen tij den Raad van den Volkenhond het ver roek ingediend, dat de geheele stad Danzig, wat het postwezen betreft, tot havengebied rat' worden verklaard. Wanneer deze eisch werd vervuld, zou Polen, wat de post be treft, de oppersouvereinileit over Danzig verkrijgen. BELGIE. Poullet's kabinet. Nog altijd is Poullet's ministerie niet compleet. Zijn tifcden voor de Kamer is dan ook al tot Dinsdag uitgesteld zoo tevoren de actie der rechtervleugel der R.-K. partij zijn ministerie niet doet sneu velen voor en aleer het er officieel iel DUITSCHLAND. Conflict in de houtindustrie.. Het Duitsche rijksbureau zal met 1 Juli worden opgeheven. in de houtindustrie is een ernstig geschil uitgebroken, dat zich ,als men te elfder ure niet tot overeenstemming komt, over geheel Duitschland dreigt uit'te breiden. De arbeidere willen namelijk een loonsver- hooging van 10 tot 20 pet., die door de werkgevers geweigerd wordt, In Silezié, Baden, Hamburg en eenige andere plaat- Ben was het de laatste dagen reeds tot partieele st-akingen gekomen en om te ver hinderen, dat de beweging zich zon uit breiden begonnen er de vorige week onder handelingen tusschen de organisatie der werkgevers en de organisatie der hout-ar beiders. Daar echter de werkgevers ook bij deze bespekingen voet bij stuk hielden en tot geen enkele concessie bereid bleken, liepen de onderhandelingen op niets uit. De industrieelen hebben daarop besloten tot een algemeen© uitsluiting van het per soneel. In verschillende deelen van Duitsch land zijn de industrieelen reeds begonnen hun personeel te ontslaan en als de regee ring niet bemiddelend ingrijpt, znllen er aan het einde van deze week ruim 100.000 houtarbeiders uitgesloten zijn. FRANKRITK. Painlevé in Marokko. Painlevé is te Rabat per vliegmachine gearriveerd na nog eerst te Barcelona een landing te hebben gemaakt. De kartel-politiek wordt meer on meer onzeker, daar het verzet teggp Caillaux's financieele plannen toeneemt. Reeds dui ken de eerste geruchten op van een spoe- digen val van het kabinet Painlevé. Caillaux heeft zelfs plannen om na red dering der financiën een goudleening in 't buitenland te plaatsen, 't Lijks ons nog verre toekomstmuziek ITALIË. Matteotti-herdejtiting. De Milaanselie „Stampa", „Corriere delta Sera", en andere oppositie-bladen zijn in beslag genomen, daar zij op den verjaardag van den moord op Matteotti herdenkingsar tikelen gepubliceerd, het'onbuigzame stand punt der liberalen tegenover het fascistische regime betoogd en den vermoorde als een onverschrokken voorstrijder der vrijheid ge huldigd haddèn. BULGARIJE. K Feestelijkheden in voorbe reiding nieuwe vonnissen De Bulgaarsche regeering heeft besloten de stichting van het Bulgaar-sche koninkrijk vóór 1000 jaren onder den eersten Bulgaar- schen koning Simeon de Groote en de gelijk tijdige vereeniging van alle Bulgaarsche ge westen, met inbegrip van Thracië, Macedo nië en de Dobroedza onder zijn scepter, evenals de 50-jarige verlossing uit de Turk- sche heerschappij feestelijk te herdenken. Er worden groote feestelijkheden en tentoon- ttellingen voorbereid en alle buitenland- sche regeeringen zullen uitgenoodigd worden. Door den krijgsraad zijn wederom vijf communisten ter dood veroordeeld, drie an dere tot 9 jaar gevangenisstraf. Het hof van cassatie heeft het vonnis uit gesproken in het confiscatieproces tegen den vroegeren minister van oorlog van Stamboe-" liski, Morowief en den vroegeren politie- prefect Slefanof. Het geheele vermogen van beide beklaagden tot een bedrag van 13 mil- lioen lei wordt verbeurd verklaard voor den staat. POLEN. Een spionnage-zaalc. Een bericht uit Warschau aan de „Neue Freie Presse" maakt melding van de ont dekking van een groote spionnagezaak waar bij personen, verbonden aan een buiten- landsch agentschap, en ambtenaren van het Poolsche ministerie van oorlog en van dat van spoorwegen betrokken zouden zijn. Een spoorweg-ambtenaar, Panassa geheelen, die bij zijn arrestatie geheel grijs geworden zou zijn van schrik,, heeft een volledige beken tenis afgelegd. Er zouden floor de builenland- sche personen groote geldsommen uitgedeeld zijn. Ofschoon niet gezégd wordt tot welk land de buitenlanders in kwestie behooren, wordt aangenomen, dat het Russen geldt. RUSLAND. Bezorgdheid over den oogst. Meer cn meer blijkt, dat de graanoogst in gevaar is. Van meer dan één zijde verluidt, dat ook dit jaar een mislukking van den oogst in de Zuid-Oostelijke gouvernementen moet worden verwacht. Ilel is mogelijk, dat door een verandering der weersgesteldheid de vooruitzichten zich nog iets beteren, raaar ook in het meest gunstige geval zal de oogst niet meer dan middelmatig zijn. Kalinin achtte hel daarom noodig, dat men zich reeds Uians op hulpverleening aan de bevol king voorbereidt. Inlusschen komen uit Siberië berichten over een abnormaal lage temperatuur welke daar heersclit; 's nachts vriest het en zelfs valt er sneeuw, zoodat ook daar de oogst gevaar loopt. Volgens een. inededeeling van het volks commissariaat van binnenlandschen handel dreigt ook de tabaksoogst te mislukken. CHINA. Voortdurende demonstraties. De sludenten geven de demonstraties niet op. Te Peking zijn ze naar bet departement van buitenl. zaken getogen, waar een depu tatie werd ontvangen. Deze vroeg o.a. het zenden van troepen naar Sjanghai om do "buitenlandsche concessies te bezetten. Het antwoord bevredigde niet en daarom sloeg de deputatie meubilair, ruiten etc. maar kapot Te Kanton duurt de strijd voort. De vervolging van kapitein Sadonl. PARIJS, 11 Juni (V. D.). De Minister van Justitie heeft de opening van een gerechte lijk onderzoek bevolen tegen ex-kapitein Sadoul, wegens verstandhouding met den vijand en het provoceeren van militaire on gehoorzaamheid. Reconstructie van 't Grieksche kabinet. ATHENE, 11 Juni. (Bel*. Tel. Ag.). De Kamer heeft haar werkzaamheden -18 uren opgeschort ten- einde gelegenheid te geven tot r|jonetructie van het kabinet, noodig door het aftreden van den minister van blnnenlandsche zaken Condylb. De toestand in China. SHANGHAI, 11 JuDi (Reuter). De secre taris -van de Chineesche Kamer vap Koop handel verklaart, dat een commissie van 21 leden is benoemd, die bemiddelen zal tus schen den gemeenteraad en den stakers- bond. De Kamer wenscht niets liever dan tot een spoedige regeling te komen, daar de Chineesche zakenwereld door de staking ernstig getroffen wordt. Uit Peking, Tjentsjin, Zuidzee en Mexico ontvangt de Kamer aanzienlijke bedragen voor het verschaffen van levensmiddelen aan de hongerlijdende stakers. HONGHONG, 11 Juni. (Reuter). In het Chinecs<jh gestelde plaka- ten met opruienden inhoud, waarin tot hei verwekken van onlusten wordt aangehitst en sympathie getuigd met>do oproermakers te Shanghai werden in de voornaamste za kenwijken aangeplakt; zij werden door de politie afgescheurd. SHANGHAI, 11 Juni. (Reuter). De vak- en zeemansbonden hebben tot hun lamdge- nooten te Honghong een oproep gericht om zich bij de staking tegen de buitenlandsche reederijen aan te sluiten. Uit Australië. MELBOURNE. 10 Juni."(Reuter). Bij de opening der federale parlementszitting deel de de gouverneur-generaal lord Forster ïn zijn rede mede, dat een wetsontwerp zal worden mgediendvlot hei benoemen eener commissie van onderzoek naar een doeltref fend gebruiken en volkomen ontwikkelen der hulpbronnen van Noord-Ausb-aliê met het oog op de instelling van nieuwe Staten in dat gebied. Ook zal een wetsontwerp vrorden inge diend, om de beperkende bepalingen inzake de immigratie uit le breiden om de onbe perkte immigratie van vreemdelingen te voorkomen. Om de Noordpool. OTTAWA, 11 Juni. (Reuter). De minis ter van binnenlandsche zaken heeft giste ren in het Canadeesche parlement, ver klaard, wat het voorstel betreft nog dit jaar een Canadeesche noordpoolexpeditie uit te zenden, dat de regeering het wenselijk acht, dat Canada zijn aanspraken op zekero noordelijke gebieden laat gelden. Hij meen de dat deze aanspraken deugdelijk zijn voor. wat betreft al het ten Noorden van Canada gelegen land en het doel der Cana- neesche poolexpeditie was gedeeltelijk die landstreken te doorvorschen en er posten te vestigen. Vrije Kath. Kerk. Men zendt ons de volgende inededeeling: ,,Dc Koningin heeft aan den Bisschop der Kcrkparochie Nederland van de Vrije Katholieke Kerk de bepalingen betreffende inrichting en bestuur van'deze kerk ont vangen en de Bisschop heeft van den Mi nister van Justitie bericht van deze ont vangst gekregen. Daardoor is zij ook hier le lande een erkend kerkgenootschap ge worden. D Vrije Katholieke Kerk (in Engelsch sprekende landen als de Liberal Catholic Church bekend) is een onafhankelijk lichaam, dat den aloud'en sacramenteelen eeredienst met de ruimste vrijheid van ge dachte verbindt. Zij stelt zich tot taak het werk van Christus, die immer als een mach tige geestelijke Tegenwoordigheid in de wereld leeft te bevorderen. Zonder belemme ringen in den vorm van bet verplicht aan nemen van bepaalde dogma's worden allen, die in oprechtheid en met eerbied haar altaren naderen, welkom geheeten. Men meldt ons uit Oegslgeest: Heden middag omstreeks één uur ontstond brand in een schuur achter de boerderij van den heer Van der M. aan den Mo ree h weg. Het vuur werd met emmers water gebluscht Een leerling van de Bewaarschool der Eerw. Zusters te Roosendaal, Frans Schrau- wen, was bij het uitgaan der school stilletjes weggeloopen. Toen de moeder den* é-jarigen peuter wilde komen halen, was hij nergens te vinden. Op groote schaal zocht de politie de geheele gemeente af en zette haar onder zoekingen voort lot in de omliggende dorpen. Den geheelen nacht werd gezocht, totdat des morgens iemand meende den kleine in het Wandelpark le hebben zien loopen. Toen men daar alles afzocht, dregde men ten slotte het jongetje op uit de Vaart ter plaatse, de z.g. „Waterval". Eenige bewoners van Maassluis vinden het een ongehoorden toestand, al9 in de zo-' merdagen, vooral des Zondags, menschen zich het genoegen verschaffen om per fiets of auto van Rotterdam en omstreken zich naar Hoek-van-Hol)and begeven. Hierom hebben zij den Rand dezer gemeente ver zocht een verbod uit te vaardigen den door gang des Zondags te beletten. Uit Rijssen iii-ldt men ons: Omstreeks drie uur had er een auto-onge luk plaats op den weg van Wierden naar En ter. Op een scherpe bocht botste de auto te gen een boerenwagen, zoodat de boer van zijn voertuig geslingerd werd en zich ernstig bezeerde. UIT NED. OOST-INDIE. Wervelstorm. PADANG, 11 Juni ,Aneta). Een wer velstorm heeft ernstige schade toegebracht in het Padangsche aan de Oliefabriek der NedL-Indische Olie-fabrieken. Zware regens veroorzaakten bandjirs in de omliggende' plaatsen. Sergeant M. W. van der Heyden. f. F AD ANG, 11 Juni (Aneta). Sergeant M. W. van der Heyden is bij een auto- ongeluk te Fort De Koek gedood. (Zitting van heden). Voortgezet wordt de behandeling der wij ziging van het Indische Regeeringsregle- menl .c. a. De heer VERKOUTEREN (c h.) acht de Aziatische volkeren niet rijp voor een par- lementanr stelsel. Minister DE GRAAFF zet uiteen hoe de ministerieele verantwoordelijkheid en het toezicht der Staten-Generaal behouden blij ven. Spr. verdedigt o. m. de voorgestelde wijze van samenstelling der begrooting. Het wetsontwerp wordt aangenomen met 27 legen 10 stemmen (soc.-dem. en yrijz.- dem.). ARNHEMSCH GERECHTSHOF. De Wijcliensche moordzaak. Dit Gerechtshof wees heden vonnis in de zaak legen Van Munster, beschuldigd van den tweevoudigen moord le Wijchen, voor welk feit hij door de rechtbank door levens lange gevangenisstraf was veroordeeld. Het Hof vernietigde "fc vonnis der rechtbank en opnieuw recht doende, veroondeelende het Van Munster tot levenslange gevangenis straf. ACADEMISCHE EXAMENS. Leiden. Geslaagd is voor het docto raal examen rechtsgeleerdheid de heer F. 1, J. Trapman, alhier. MARKTBERICHTEN, VOORSCHOTEN, - Kippeneieren f7.70 f 8.00 per 100, middenprijs f 8.20 per 100 et.; eendeneieren f7.70 per 100 st.; duiven f 0.3i per paar. ALPffEN, 11 Juni. Kaasmarkt. Aan gevoerd 108 wagens. Goudsche le soort f 0.61 f 0.61, Goudsche 2e soort f 0.56f 0.60;' ongestempelde f 0.53—f 0.60; zware f0.66. Handel vlug. ALPHEN. N.V. Tuinbouwveiling „Ai- phen aan den Rijn". Veiling van 10 Juni. Peulen f9 tot f 11, doperwten f24 tot f26, heerenboonen f 84, postelein f 9 tot f 14 per 100 K.G.; radijs 13.90, peen 112 tot f20 per 100 boskropsla I f 4.20 tot f 5.50, kropsla II f 3.10 tot f 3.20, komkommers I f 24.90 tot f 26.30; bloemkool I f 11.40 lot f 17.90; bloemkool II 13.20 lot f5.80 per 100 stuks;' aardbeien f 29 tot f 30 per 100 pond. Am er ik a a niche Wisselkoersen, Zicht 2.48 3/82.18 7/8. Kabel 2.48 3/4—2.49. Dollarbankpaipier 2.47 3/42.48 3/4. (Naai de oliicieele prijsnoleeiing van de Vereen, voor den Effectenhandel). Koersen voor Wissels uit het Buitenland. Noteering te: Amsterdam. 10 Juni 11 Jani Engeland 12 03*8 12 09?; Duitschland (p. 10Ö R.M.) 59 23 59 23 Frankrijk 12.25 12.13 12.13 12.- 43.35 <8^3 Oostenrijk (p. 100 sch.) 35 07 54 3507*4 46.85 47 02*, 66 62H 65.62 H 4185 42 05 UL Jnni 1925. BIED WE KOTEERINU STAATSLEENINGEN F. W s. I 1000 1922 A-U 0 pet. F. Vf. S. I 1000 102! A 0 pGt. N. W. S. I 1000 191» ft pGt. N. W. S. 1 1000 1319 ft pCt N. W. S. f 1000 1010 4 1/2 pOL N. W. S. 1 1000 1917 4 112 pCt. N. W. S. 11ÜU0 1318 4 pCL VERYOL0 OUDli NOTEKRJNG O.-IndlO 1 1000 A 1921 7 pCt- O.-lndie 110OO B 1921 8 1/2 "pCt O.-IndlO 1 1000 1919 6 pCU O.-Iudlö I 1000 B O 1922 8 pet. Ö.-IndJO f 1000 1321 D ft 1/2 pOt O.-ïndlfl 1 1000 I31ft ft pCt. O.-Indlë f1000 1310 ft pCt..-. O.-Indiö I1U0U lüfl ft pOt O.-IndJö 1 1000 1323 a 5 pOt. Bud. Gecocs. Q.R. 025 1580 4 BusL 1869-1890 Hop# G.E. 625 BusL 6e Em. 1894 4 G.E. 620 Busl. ISS0 3 O R. 025 i Mexico 100-1000 d. Dep. Beo. 6 l Bexlco 20-100 p.at. Dep. "Beo. 6 Ptm. 20-100 pat. F.L 1898 ft pot jBrei 20-100 pst. F.L 1914pot Vorige Koers •fciooidkctii 104% 104% 103% 103% 100% 100% GenL 100 Ik 100% S8 100 9654 S7% 93)4. 98% V. K. Utv. H.K. 102% 102% !02)rf 102% 101% 101% - 102% 102 G en B 100% 100% G en L 90% 99% - 100 100 GenB 99% 99% - 99% GenL 3*4 3% 8% 8*4 1% 8 89*i 88% •L 75 481* r- BANKEN Amst. Bank A#nd. 1200-1000 Bank-Ass. Gew dito 1 150-300 Dlsc.-iUj. le Rott. o. f350 Inc^Bank aand. f 500-1000. Koloo. BaDk aaDd. 1 1000. Ned. Ind. Handelsb. a. f 1000 Ned. Bank cert. T. a. f 1000 Ned. Hand.-Mlj. c. v. a. f 1000 Rott. Bankv. a. f 200-1000. Twentsche Bank Seri# A i (600-1000 D. Eeichsb. a. B.M. 1000-3000 INDUSTRIE t. BcrkeJ'a Pal. a. 1500-1000 Calvó-Delft aaod. 1240 Oenlr. Sulker-MlJ. e. a. 11000 Fumeea Stokvis z- a..(1000 Feljenoord aand. 1 250-1000. Gouda Kaarsenlabr. a. 11250 Eeemaf aand. 1000. BolL Draad en K.fbr. a. f 1000 HoIL Eunstz.-lnd. a. f 1000. InsuUode Oliefabr. a. 11000. 6 pCL Jurgens Jurgens' Fabr. gew. a. 11000 Broo en Stheem. a. 1 WiHOOO N. Fb. Werkt. Spm. Scale A a. (1000 N. Gist- en Sp.L a. 1250-1000 Ned. Kabel fabr. a. 11000 Ned. Scheepsb.Mlj. a. 11000 N. St.labr. v ji. Keizer a. 11000 Philips' Gloell.-fabr. a. 11000 Kott. Droogd.-MtJ. a. 11000. RUsdJJk'8 (Prank) Iod. ond. a. 1 1000 Ver. Blikfabr. aaod. (1000. Ver. Chem. fabr. gew. a. fftOO Ver. Holl. Slg.fabr. a. (1000 Paplerf. v. Gelder a. 11000. Ver. Touw fabr. g. a. (1900.. Dito dito prei. w<L a, 21000 Wester Suikerral. a. (600-1000 Sch.-HU. U«elwer( a. (1000 Amer. Beet Sugar o. V. f, 1500-1000 Amer. Oar. Foundry 0. T. - (500-1000 Am. Hidqe Leather Q. pref. a. 1000 d. Am. Smelt Befln Y. a. 1000 <L V.K. 148 42 yA 90 108 19SU :4*5i 17l)i 134 7914 127 60*4 i«a 87 113H 2H 130*4 25}* 68 J61H 8*4 S7*i 101 87'( 92 318*4 258 4054 26 443 158*4 ««4 87H ma 143*4 87*4 7954 193 K* 01 Wi loo?; L.K. B.K. V. K. L.K. B.K. 140% Am. Wat. Work# c. g. a 1000 d 385 Anaconda c. crt. A 25U-500 d 75% 76% Central Leather Cy. gew. a 1C8% 1000 d 18V. 18%; 194% 150 172 Gen. Clg. Cy. c.v.a. 500-10COd 88% 88*4 The Studeb.Corp. o. v. g. a 1000 d (130% 1130 127% 128 Un. St. Steel c.v.g.a. 1000 d ANDELSONDERN- 114*4 116.% O. Mercant. ArgeDt a. f1000 11 10 90 €2 Int. Or. Hndv. Rott. a f 500 220 219 Linde Tev. Ctokv. Zn. a. 1500 Ï037J 103% M3% MIJNEN 181 - Aequator Mijnb. MU. a. f 1009 1335; jm 113% O.-Born. MpU- g. a. 1500-1000 '50% 149 DJto dito preL aand. f500.1u00 152 Rcdjanc Leb. MUnb. a. 1100 275 274 8% Slngkep Tin MU- a. (250-1000 203 200*1 Swansea Gons. c.v.a. 600 doll. f" 78 PETROLEUM 175 1M Dordtsche Petr. g. a. f 1000 361 360 Qaboes Petr. MIJ. a. 1250 224 22 97% Oeo. HoU. Petr. c.yj. 119Ö0 149*; 148 148% 102% 103% Eon. Ned. Petr. a UW 389% 388%' 390 87 Dito dito onder-a. 1100 389% 389); Moeara Enlm a. f 187.50-750 365% 363% 864 Tarakan Petr.MlJ.' a. 1600... 245 246% 320% Phoen. Oil Cy. o.Vji. 21 p.»t. 93% rna Shell Unions 623% Standard 00 aand. 179 a» Stcaua Bomana Petr, oude a. 456% 000-5000 lel ..r 116 r 160% mt RUBBER 1» 159 Ambaloetoe Bubb. Mij. aand. M% A'dom Bubb. Oull. MU. aand. 227% 228% «9% DeU Bat. Bubb. MU a- 11000 M4% 144 145 02 Beasa Bubb. MIJ. a. (1000 277% 277 279 Ind. Bubb. Comp. a. (1000. 289% 148% Eend. Lemb. Bub. a. 11000 288% 288 239* «7% Lamp. Sum. Bubb. a. 11000 190 188 79% N.L Bubb. en KoU. Colt. m-a. 233 283 w* 191 Ned. Bubb. MQ. a. (1000 n sa r* O.Java Bubb. MU. a. 1500-1006 252 255 rr BerbadJ. Sum. Bubb. O MU- 238 286 s SQau-Sum. Bubb. MJJ. a. 1009 129% 138 Wul-Sum. Bubb. MU. a. 11000 184 190 s B Ifliercontln. Bubb. Cy, D,T^. «0% w% f» s SCHKEPVAABT Bolland Am. LUu aand 68% H r* T.. HolL Am. LUn gem, dg. v. a. 1 r* I V.K B.K. L.K, Holl. Zuld-Afrlka LUn - - Java-Chlno-Japan Llja aand.^ 101% 101% Kon. HolL Lloyd aand 6% 6% Kon. Ned. Stoomb -MlJ. aand 61% 61% Kon. Pakelv. MU- aaDd. 167 165 St.v. MIJ. „De Maas" e. v. a 68% Ned. Scbeepv. Unie aand. 146% 142% Nlcv. Ooud St. MU. aand. 91 68% Rotterd. Lloyd aand 125 12G 126% Sollev. v. d. Meer v. B.^tv. 68% 65% Stoomv.-MU. „Nedcrlood" a. >51% 150% Stoomv.-MU. ..Noordzee" a. 52 52 Sioomv.-llIJ. „Oostzee" a. Int. Mexo. Marine Orig. g. a. 9^ 9H - SU1EERO.NDERN. „BodJoDg" Eulkerfabr. aand- 169 1S9 CulL-MU- der VorstenL a.... 169% 170% Dito dito wlastaand. 172% 172% Handelsver. Amst. a. 553 552% 568% Javosche Cult. MU. aand- 319 820 322 „KallredJo" Suikert tbr. aand. 45% ma Ned.-lnd. Suiker Unie aand. 233 283% „PagottaD" Cult. MQ. aand. 272 - „Poerworedjo" SuJekr-ond. a. I2^S 128 Suiker Cultuur MQ. aand.... - TABAK .vArendsburg" Tabak-MU- a. 412 413% Besoekl Tabak MU. aand.... Deli-MaatscbappU aaod. £95% 310 310% HolL Dell Comp. gew. aand. 257% - 407% 406 m THEE 6% Alg. N.Ind. Thee Cult. MU- a. 5 Banjoewangi Thee- en Bub.a. 139 187 Dito dito preL wd. a. 155 Bongga Landb. MU. a 233 230% wé „Sedep" Cultuur MU- aand.. - DIVERSE CULTUURONDERN. Kall-Bendo Cult. MU- aand. 126% 180 N.-Ind. Houtaankap MU. 8- DIVERSEN A'damsohe Ballast-MlJ. aand. Blauwh.-veem Vrieaev. aand. Hlfc 1>1% Eoalh. v.h. Altiu# Co. g- a. 81% 81 Houth. tJl W11L Pont g. a. 106% 107% Eouth. vb. Varsseveld Oo. a 104% m Kalis B&ggerm&atU. gew. a. Dito dito pref. wd. aand....- 4» ^DHo dito Qblig, 1 Rothe JLsk. Tak.-MU p.w.a „Vlanda" Maatschappij aand Zceh. eo KoL 8abang o. v. a. Maxwell Land Grant o. v. a. Dito dlto Oert. v. Inc. B... SPOREN Dell Spoorw. 111J. aand... Doll. IJzeren Spoorw.-MU. a. MU. t. ExpL v. Staatssp. a. Ned.-Iod. Spoorw. MU. aand Or. East Ballw. Oy. o. v. a. The Undergr. EL Inc. Bonds Mosk. Klew Wor. obL '09 4 112 Mosk. WiDdau R. S. 1899 BJaa. Or. Sp. MIJ. bol. 1894 4 Wladlk. Sd. MQ. 1912 obi. 4 1/2 Dito dito 1885 4 Dito dito 1838 4 Zuid-Oost. Sp.-MU. obi. 1895 i Atch. Top. 8. Fé a v. g. Denv. dfc Rio Gr. Spw. avjt Erie Spoorw. gew. aand. Illinois Central c. v. aand, Kans. City Souih. Bw.Co. g.n. Dito dito pref. aand.. Miss. Kans. Tex. B. la H obL 4 pet Oreg. Oei. le H. In G 6 pet. South. Poe. Comp. gew. a... Dito dito o. t. dito South. Baiiw. Comp. gew. s. Dito dJto eert. v. aand. Unfon Pac. Br. Oy. e.v.g.a. Wabash Rallw. a v. g. a.... 4 pCt. Can. PacJfio in p^t... 4 pOt. Can. Pacific In doll... TRAMWEGEN Madocrn Stoomtr. MU. aand. Dito dito pref. aand.. VOORI- GENOT. FONDSEN Kon. Holl. Lloyd obL 7 pCt- Dito dito afgest. obL 7 pCt. Bubb. Cult. MIJ. A'aam K a- N1ET OFFICIEEL GENOT. FONDSEN ft 2/1 pOt. Ouba per 19a B pOt. Engeland 1928-47.... Prolongatie V. K. LK HJft 105 104% 30 25 171 174 6J£ 6% - 16% 143" 141 108'^ 108% 120 174% 174 36% mm 98% 1% mé. 1% 2% mm ta 2V. 2% 2% iM I^B 118% 117% 117% 38 38 28% 28% 114 31% 31% 58*6 58% 84»%; 85% mm 101 101 102% 100% 100% 90.% 96% 139% 158 >38% 26% 26% 24^4 12% 12 wé 55 53 wm 65 45% - 126 184 ft 102 m 110%

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1925 | | pagina 3