Gebrs. GRÜNDEMANN, LAATSTE BERICHTEN. RADIO-PROGRAMMA SPORT. RECHTZAKEN. AMSTERDAMSCHE BEURS. WEERBERICHT. Baiometeutand. Bet dunne lijntje geeft den stand aan Tan gistermiddag 3 uur. Be groote wijzer geeft den stand aan Tan hedenmiddag 3 uur. Hedenmiddag, 3 uur756. Gistermiddag, 3 uur; 765. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Star waarnemingen in den. morgen van 30 Sept., medegedeeld door het Metereologisch Instituut te De Bildt. Hoogste barometerstand 769.6 te Memel laagste stand 739.3 te Seydisfjord. Verwachting tot den avond van 1 Oct.; Maltge lot trachtigen, later afnemende ïuidelijkie tot westelijken wind; zwaar be wolkt met veel kans op regen; laler opkla rend en iels koeler. HOCGWATERTIJDEN TE KATWUK-a-ZEE Vooi Woensdag: Hoogste stand <les morgens te f .58 uur. Hoogste stand des namiddags te 5.18 uur. LUCHTTEMPERATUUR. 'Afgeiocpen nacht: Max. temp. 10gr. C. (51 gr. F.), Min. temp. 7 gr. G. (41 gr. F.). Temp. 9 uur voorm. 81/. gr. C. (37 gr. F.). Temp. v uur nam. 17 gr. C. (65 gr. F.). WATERTEMPERATUUR. Zweminrichting Hoogc-Rijndijk. Temp. 7 uur voorm. 14 gr. G. Temp. 12 uur 's middags 14gr. C. Temp. 3 uur nam. 15 gr. C. LICHT OP VOOR FIETSERS e.a. Dinsdag, 30 Sept.: 7.13 nam. te 6.28 Voorm. RECLAME. Èe Barometer zégt het "Meurm Hofka meenemen» y-shiftc/fte gansnu'e te&rtëferdiüihdif', Verkrijgbaar bij: V1SCHMART 20-21 LEIDEN. 7556 Moordenaars veroordeeld. .WARSCHAU, 29 Sept. (Pcolsch Tel. Ag.) sDe rechtbank heeft uitspraak gedaan in het procos tegen den moordenaar van den Bietropolitaan van de Poolsche orthodoxe kerk en den beklaagde tot twaalf jaar ge vangenisstraf veroordeeld. Auto-ongeval. MADRID, 30 Sept. (N. T. A. Draadloos.) Bjj de groote autorennen te St, Sebastiaan sloeg een wagen om. De inzittende monteur irerd gedood, de bestuurder zwaar gewond. STADSNIEUWS. Dinsdag 14 October zal commandant Ridsdel van Engeland, vergezeld van de majoors Palstra en Rawie, een belangrijke samenkomst leiden in het Nutsgebouw. De commandant is de oudste officier van het Leger des Heils in de wereld, ging reeds met. wijlen generaal William Booth mede evangeliseeren, toen het Leger in Enge land nog den naam droeg van „Christelijke Zending,,. Ruim tien jaar geleden was hjj leider van het Leger des Heils in Nederland, De besturen van den Centralen Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Tele foonpersoneel en den Centralen Nederland- schen Ambtenaarsbond verzonden heden een telegram aan den Ministerraad, waarin zij mededeel en, dat het personeel der Poste rijen en Telegrafie naar aanleiding van het bericht in „Het Centrum" verwacht, dal de Regeering de salarisverm'mdering op 1 Oc tober a.s. niet zal doen doorgaan en waarin zij met ernst aandringen een dienovereen komstig besluit te nemen en voor den ko menden winter geen verdere verlaging toe te passen. Ds. G. Tichelaar te Leiderdorp is be roepen bij de Ned. Herv. Kerk te Balk. Ds. Jos. van der Linden, era.-predi- kant der Geref. Kerk van Den Haag, hoopt 1 November a.s. den dag te herdenken, waarop hij vóór 50 jaar te Westmaas beves tigd werd. Ds. Van der Linden stond ach tereenvolgens te Bolsward, te Leiden, te Ilensden, en Den Bosch. Op 10 Mei 1893 werd hij in Den Haag bevestigd. In Sep tember 1920 verkreeg hij zijn emeritaat. VOOR WOENSDAG I OCTOBER. Londen (365 M. 2LO). 1.20 Tijdsein van Greenwich. Concert: Het „2LO" Trio en Nora Lynn (tweede sopraan). 3.35 Mr. J. O. Stobart over „Stories in Petry". 4.20 Tijd sein van Greenwich. Concert: Het „SLO" Trio en John Oarrodus (bariton). „My Part of the Country", door A. Bonnott Laird. 5.20 Vertellingen voor de kinderen. 7.50 Avond voor kamermuziek. Sonaten voor voor viool en piano. Albert Sammons (viool- solo). 8.50 Een muzikaal intermezzo. 9.20 Vervolg kamermuziek. 10.25 The Savoy Or- pheans and Savoy Havana Bands. Birmingham (475 M. &IT) 3.50 Lozells Pic ture House Orchestra. 5.20 Voor de dames. 5.50 Vertellingen voor de kinderen. 7.50 Symphonie Concert. The Station Sympuo- nie Orchestra. Herbert Heyner (bariton). 10.25 Zelfde programma aJs Londen. Bournemouth 385 M. GBM). 3.50 Zillali Hamilton (voordrachtskunstenaar). G. H. Beer (vertellingen in dialect.) The Occi- lians: H L. GibsoD, fluit, R. G. Semers, hobo, "W, T. O'Rrian, clarinet, W. Earl, fa- gotist, E. E. Gill, hoorn, Charles L. Lee- son, piano. Voor de daraee: Rotsplan ten". 5,20 Vertellingen voor de kinderen. 7.50 „Van over zee"Edda Bennie (sopraan van Nieuw-Zeeland), W. J. Worth (indruk ken van Britsch Noord Borneo), John Perry (tenor), Majoor Stanley How (lezing). The Wireless Orchestra, onder leiding van ka pitein W. A. Featherstono. 10.25 Zelfde programma als Londen. Cardiff (351 M. 5WA). 3.20 Falkman en zijn orkest. 5.20 „öWA'S" „Five o'clocks". Voor de dames. The Station Orchestra. 6.05 Vertellingen voor de kinderen. 7.50 Een avond van tooneelspel. 1. „The Grand Cham's Diamond". 2. „Campbell of Kilm- hor" (spel in i acte). 10.25 Zelfde program ma als Londen. Manchester (375 M. 2ZY). 4.50 Half uur- tjo voor de. dames. 5.20 Vertellingen voor de kinderen. 7.50 „Morg<en"-„Middag"- „Avond". Het „2ZY" orkest. Sydney Colt ham (tenor). 10.25 Zelfde programma als Londen. Newcastle (400 M. 5NO). 4.05 The Station Light Orchestra. 5.05 Half uurtje voor de dames. 5.35 Vertellingen voor de kinde ren. 7.20 St. Hilda Colliery Band. C. E. Catcheside Warrington (voordrachtskunste naar). Maurice Cole (piano-solo). Winifred Small (viool-solo). 10.25 Zelfde programma als Londen. Aberdeen (495 M. 2BD). 3.50 Concert. 5.50 Vertellingen voor de kinderen. 7-20 Populaire avond. Winifred Fisher (sopraan) Marcia Bourn en Lena Copping (duettis- ten). The Wireless Orchestra. 10.25 Zelfde programma als Londen. Glasgow (420 M. 5SC). 4.20 The Wireless Quartet. Dorothy Crawford (piano-solo). 5-35 Vertellingen voor de kinderen. 7.50 Een avond met oude favorieten. Doris Vane (sopraan). John Bevcridge (blinde voor drachtskunstenaar aan de piano). John van Zijl (bariton). The Station Orchestra onder leiding van Isaac. Lüsowsky. 10.25 Zelfde programma als Londen. Chelmsford (1600 M. 5XX). Geeft het ge- heele programma van Londen. PARIJS, (1780 M. SFR). 1.20 Concert door het Tzigane-orkcst ((lladio-Paris", ö.**4 Concert met medewerking van de vaste so listen van „R-adio-P?~ris". 9.20 Concert (Mendelssohn). 10 20 Rndio-daricing door het orkest Mario Cazes. Brussel (763 M. SBR) 5.20 eD 8.20 Con cert. BILJARTEN. Nederlandsche Biljartbond. Het bestuur van den N.B.B. heeft beslo ten, in December het kampioenschap der derde klasse te houden, vervolgens in Janu ari of Maart het eerste klasse kampioen schap. der tweede klasse en in Februari of Maart het eerste klasse kampioen schap. Deze kampioenschappen worden als steeds, gehouden op groot biljart, cadre 45 c.M. Voorts wordt georganiseerd een kampi oenschap klein biljart, waaraan door alle spelers, behalve door de vier eerste klasse Wiemers en Koopman, mag worden declge nomen, doch waarbij het minimum door snee-gemiddelde op 12 is gesteld. Dit kampi oenschap, wordt op nader te bepalen plaats gehouden in het tijdvak van 1 Januari31 Maart a.s. Nieuw ingesteld is voorts nog een 2c klasse kampioenschap klein biljart voor spelers met een doorsnee-gemiddelde van ten hoogte 12. Dit kampioenschap moet worden beslist in bet tijdperk tusschen 15 October en 1 Janu ari a.s. De organisatie van competitie-wed strijden wordt aan het initiatief der di- strietsbe sturen o vergel aten DUIVENSPORT. De Trekvogel. Concoursvlucht met oude en jonge dui ven, vanaf Schimay, afstand 236 K.M. Los tijd onbekend. De duiven bereikten hun hokken als volgt: 1. J. P. C. Kikkert, 2 uur 18 min. 1 sec.2. J. Selier, 2 uur 36 min. 29 sec.3. J. Braxhoven 3 uur 7 min. 16 sec. 4. J. Harmse, 3 uur 25 min. 10 sec.5. J. P. C. Kikkert, 3 uur 36 min. 22 sec. De Bonte Daif. Wedvlucht met oude en jonge duiven van af Chimay (Frankrijk) 236 K.M. Tijd van lossing niet beke-nd. De eerele 6 vogels bereikten hun hokken als volgt: 1. D. v. Mosseveld 2 u. 4-6 m. 59 s., 2. W. Schouten 2 u. 57 m. 27 s., 3. J. van Leeu wen 3 u. 0 m. 51 s., 4. M. G. Vinkenöteijn 3 u. 14 m. 51 s., 5. D. v. Leeuwen 3 u. 16 m. 43 s., 6. K. Blansjaar 3 u. 31 m. 4 s. De Blauwkras. Wedvlucht vanaf Qhimay (236 K.M.) Ge lost om pl.m. 11 uur, aankomst ais volgt: 1. II. Eland-rijn 1 uur 28 min, 4-8 sec. (medaille, uitgeloofd door den heer A. C. de Kroon), 2. J. den Hollander 1.29.27 (med. uitgeloofd door den heer J. Schreuder), 3. idem 1.53.36, 4. P. v. d. Leek 2.11.20 (med., uitgeloofd door den heer Chr. v, d. Pluym en Zn 5. C. W. T. Onvlee 2.24.54. VOETBAL. FT?Ï Nederland—Zuid-Afrika. Naar de „Tel." verneemt zal hefc Neder landsch Elftal, dat op 8 October wordt sa mengesteld en op 2 November te Amster dam tegen Zuid-Afrika zal uitkomen, géén oefenwedstrijd spelen A.S.C.—Feyenoord. Naar wij vernemen heeft Feijenoord ge weigerd haar medewerking te verleenen tot het uitstellen van den op a.s. Zondag be paalden wedstrijd A. S. C.Feqeuoord, het geen was gevraagd in verband met de feesten ter herdenking van Leiden's Ontzet. Deze wedstrijd gaat dus wèl door. Hoe het zal gaan met de voor dien dag vastgestelde wedstrijden voor onze 3&-klassers is ons nog niet bekend. SCHAKEN. W/DuitschlandNederland. De te Kleef gehouden wedstrijd West- DuitschlandNederland is door de Duit- schers met 4135 gewonnen. HOOGE RAAD. Voor den Hoogen Raad* heeft mr. De Niet, uit Den Kaag, eenige cassaiiemiddeleai toe gelicht tegen een vonnis van het gerechts hof te Amsterdam, waarbij J. J. L. en N. B., uit Alkemade, zijn veroordeeld tot een geld boete van f 60 wegens het sloren van een godsdienstoefening in de R.-K. kerk te Rijp- wetering. Het 0. M. zal in deze zaak 13 October conclusie nemen. HAAGSCEE RECHTBANK. Beleediging. Het Tweede-Kamerlid de heer Duya heeft gisteren voor den Haagschen politierech ter terecht gestaan wegens beleediging van den actualist S. in een vergadering van de S.D.A.P. te 's-Gravenhage. De eisch luidde f 10 boete, subs. 2dagen heehtenïs. Uit spraak de volgende week. AMSTERDAMSCH GERECHTSHOF. De zwerver te Baarn. De advocaat-generaal bij dit Gerechtshof heeft heden vrijspraak gevraagd tegen den politieagent W. Huisman, den beklaagde in de bekende zaak van den vergeten zwerver in het politiebureau te Baarn. ARNHEMSCHE RECHTBANK. De dubbele moord te Wijchen. De Am'henische rechtbank heeft heden uitspraak gedaan in die zaak togen J. van Munster en C. v. d. Broek, die terecht heb ben geslaan lier zake van den moord, ge pleegd in den nacht van 4 op 5 Med op den 75-jarigen landbouwer Willem Willems en diens 68-jarigen zuster G-eerlruida Willems, wonende te Moezik, onder de gemeente Wychen. Overeenkomstig den eisch van liet 0. M. werd bekl. Van Munster veroordeeld lot levenslange gevangenisstraf, wegens het plegen van den moord, en G. v. d. B. we gens medeplichtigheid eveneens conform den eisch, lot zeven jaar gevangenisstraf. Na het uitspreken van het vonnis ging bekl. Van Munster zeer te keer en betuigde onder het u its tooien van vloeken, dat hij tegen het vonnis in liooger beroep zal gaan. Beide beklaagden werden onmiddellijk weggeleid. ACADEMISCHE EXAMENS. LEIDEN. Geslaagd is voor het propaedeu- tiscli examen godgeleerdheid de heer J. C. Fritzsche. SCHEEPSTIJDINGEN. HOLLAND—AFRIKA LIJN. RJETFONTEIN, thuisr., 29 Sept. te Londeu. ALGORAB 27 SepL v. Tanga naar Kilindini. ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA LIJN. WAALDIJK 27 Sept. van Amst. te D.-Aire«. Z1JLDIJK, thuisr., 25 Sept. van Las Palmag.. ALCYONE 29 Sept. v. Harob. te Antwerpeü. STOOMVAART-MIJ. „NEDERLAND". JOHAN DE WITT, thuisr., 29 Sept. v. Sabanf GROTIUS, uitr., 29 Sept van Suez. RONDO 29 Sept. van Amst. te Londen. STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ „OCEAAN" SARPEDON, Japan naar Rotterdam, pass 28 Sept. Perim. LYCAON, Rotterdam naar Japan, pass. 28 Sept. Perim. KON. HOLL. LLOYD. ZAANLAND, thuisr., 29 Sept te Santos. SALLAND, uitr., pass. 27 Sept Ouessajit., AMSTELLAND, uitr., 27 Sept. te Montevideo ORANIA, thuisr., 27 Sept. v. Montevideo. MAASLAND, uitr., 28 Sept. van Leixoes». HALCYON-LIJN. AGNETAPARK arr. 27 Sept. te Malta. STAD HAARLEM 27 Sept. van Antwerpef naar Konstanlinopel. .1 ROTTERDAMSCHE LLOYD. SOEKABOEMI, uitr., pass. 29 Sept. PantrL laria. SITOEBONDO, thuisr., pass. 29 Sept. Gi* braltar. TJERIMAI, uitr., 29 Sept te Marseille. 3 HOLLAND—OOST-AZIE LIJN. SCHIEDIJK, uitr., pas9. 27 Sept. Perim. JAVA—NEW-YORK-LIJN. DEUCALION, naar Java, pac.s. 28 Sept. Gi^ braltar. HOLLAND—AMERIKA LIJN. SPAARNDAM 27 Sept. v. Havana n. Rolterd. GAASTERD1JK 27 Sept. v. N.-Orlcans naar Rotterdam. EDAM, Rotterdam naar New-Orleans, 27, Sept. van Vigo. ROTTERDAM, 29 Sept. v. N.-York te Roller* HOLLAND—BRITSCH-INDIE LIJN. ANDIJK, uitr., 27 Sept. Ie Bombay. MARKTBERICHTEN. LEIDEN, 30 Sept. Vette vark-ensmarki. Aangevoerd 325 stuks. Vette varkens 291^ prijs per kilo levend gewicht f 0.9200.9% li< t soort 30, f0.800.72. Handel matig, ROTTERDAM, 30 Sept. Veemarkt. Aan gevoerd 239 paarden, 13 veulens, 1677 ma» gere runderen, 540 vette runderen, 122t vette en graskalveren, 424 nuchtere kalve ren, 414 schapen of lammeren, 43 varkens, 599 biggen, 7 bokken of geiten vette koeiet le kw. f 1.15—1.25, 2e f 1.10—1.05, 3e f 0.95— 0.85; ossen le f 1.15—1.22}, 2e f 1.06J, 3« f 0,90—0.80; stieren le f 1.051.10, 2* f 0.95-0.85, 3o f 0.80—0.70kalveren lo f 1.05—1.15, 2c f 1.45—1.25, 3e f 1.05—95. Mager vee: melkkoeien f 210—390; Salf- kocien f 215—395 stieren f 180—380pinken' f 150—175 graskalveren f 55145 vaarzen f 150—195 werkpaarden f 100—300slacht^ paarden f95150; hitten f 95—180 nucht\. kalveren f 1322; fokkalveren f 19—26; big-» gen f 8—15 overloopers f 17—38. Handel over het algemeen matig, aanvoer redelijk, prijzen ongeveer als gisteren. WADDINGSVEEN. Aan de Maandag ge houden veiling waren aangevoerd: 1828 kippeneieren, 290 eendeneieren. Prijzen voor kippeneiren f 9.10 lot f 9.60, een-cten- eieren f 7.50 de 100 stuks. KATWIJK AAN DEN RIJN, 29 Sept. Vei ling van eigenheimers per 25 K.G. f 1.20- f 1.30, uien per 100 K.G. f3.403.60, peen per 100 K.G. f 4f.80, peen per 100 bos f 8 a f 12, bloemkool per 100 f 1924.50, roode kool per 100 f 712, gele kool per 100 f 8 12.40. Aanvoer: 80 maal 25 K.G. groote aardappelen, 25.000 K.G. uien, 1900 Hos peen, 12.400 bloemkool. Amerika ansche Wisselkoersen. Zicht 2.585/8—2.591/8. Kabel 2.59—2.59 3/8. Dollarbankpapier 2.582.59. (Naai de officieele prijsnotering van de Vereen, vooi den Effectenhandel). Koersen voor Wissels uit liet Buitenland. Noteering te: Amsterdam, DANKEN. Amst Bank Aand. f 200-1000. Bank-Ass. Gew. dito I 150-300 29 Sept. S0 Sopt. flageland n.:5ii 11.5114 Duitscliland (p. blllloen) 06t% Frankrijk 13.58tj 13 61 Belglö 12.49 12-50 Zwitserland 49.35 49 45 Oostenrijk O.C036>$ 0.0036^ Denemarken 45.- 45.15 69 85 36.45 37.- 30 Scjjteiuber 1924. STAATSLEENINCEN V. K. L.K. 11.K N, W. S. 1 1000 1922 ABB pCl lOOi* 100% N, W. S. 1 1000 1923 A 6 pCt 1001-4 100% - N, W. S. f 1000 1918 5 pCt..-. so 90 N. W. S. flüOO 1919 5 pCt.... 945^ 9S% N; W. S. flOOO 1910 4 3/2 pCt S0?i S0% N. W. S. 1 1000 1017 4 1/2 pOt 85»,M 85 N. W. S. 1 1000 1916 4 pCt..-. 81;6 82 O.-Indiö 1 1000 A 1921 7 pCt.. 1015,5 101% O.-Indiö 1 1000 B 1921 6 1/2 pOt- 100% 100% O -IndiO 1 1000 1919 0 pCt.... 98% 98% O.-Indië 1 1000 B O 1022 6 pO. 99% 99% - J.-lndiö 1 1008 1921 D 5 1/2 pCt 93% 823£ 91 O.-Indlö 1 1000 1915 5 pCt 90% 93% - O.-Indifl f 1000 1916 5 p.Ot. 90% 91 0,-1 ndlö 1 1000 1917 6 pOt so 91 O.-Indiö f 1000 1923 A 5 pOt.. 89% 89% - Rusl. Gecons. G-R. 625 15S0 4 4*0 RusL 1889 Hope G R. 625 5% RusL 6e Em. 1694 4 OR. 625 4% Rusl. I860 8 G R. 625 3% 4% Mexico 190-1000 <L Dep. Ree. 1!% 11% Mexico 20-180 p.st. Dep. Ree. 6 47% 48 Braz. 20-100 pst. F.L. 1898 5 pet 77% 77% Braz. 20-100 p.st F.L. 1914 5 pCt 68% 87% - Bras. 100 P-it, Obl, 1889 4 pOt. 41 39%S I DIsc.-MJJ, te Rolt a. 1350 Inc.-Bank aand, 1 500-1000.. Kolon. Bank aand. 1 1000.. Ned. lnd. Handelsb. a. i 1000 Med. BaDk cert. v. a. f 1000 Ned. Hand.-MIJ. c. v. a. I 1000 Rott. Bankv. a. 1 200-1000. Twenlsche Bank Serie A &- 1500-1000 D. Rciclisbank a. B.M. 1000-3000 INDUSTRIE. V. Bcrkel's Fat. a. 1 500-1000 Calvé-Dellt aaoa. 2-10 CeDtr. Sulkcr-mU- g. a. 11000 Furucss Slokvl» gew. a. 11000 Fcijenooid aand. 1 250-1000... Gouda kaarsenlabr. a. 11250. Hecmaf aand. 1 1000 Holl. Draad en K.Iabr. a. 11000 Hol!. Kunstz.-Ind. a. 1 1000.. Insullnde Ollcfabr. a. 1 1000. Jurgens' Fabr. gew. a. 1 IOC Broc en Slheem. a. 1 500-1000 N, Fb. Werkt. Spm. Serie A a. 110QO N. Gist- en Sp.L a. 1250-1000 Ned. Kabel fabr. a. 1 1000 Ned. Scbeepsb.MlJ. a. 1 1000... N. St.fabr. h. Keizer a. 11000 Philips* Gloell.-Iabr. a. 11000 Roll. Droogd.-MU. a. 11000... Rijsdijk'g (Frank) lnd, ond. a 1 1000 Ver. Blik fabr. aand. 1 1000. Ver. Chem. labr. gew, a. f 500 Ver. Holl. Sig.fabr. a. f 1000 Paplerf. v. Gelder a. 1 1000.., Ver. Touwlabr. g. a. 11000... Dito dito prei. wd. a. 11000 Wester Suikcrral. a. 1600-1000 Scb.-mlJ- TJselwerl a. 1 1000. Amer. Beet Sligar c. v, g. a. 1500-1000 Amer. Car. Foundry o. v. a. 1 500-1000 Am. Hido Loalhor o, v. prei. 1000 4, Am. Smelt <fc Refln d. X- 1000 d. V. K. L-K. H.K. 183% 133% 35 25% 179% 100 100 182 181 181% 134 133 124 178% 177 123% 129 123% 84 84 51 51% 52 68% 70 110 114 112% 113 27% 4*lS - 1(9 118% 15% 16 31% 32% 50 49% 125 125% 125% 5% 7 8 71% 70% 71% 65 66 - 67% - - 336% - 190 72 70% 27 28% 35% 343 174 172 s? 63 58 94% 45% 45% 5% - 9.% 93% 19% 19% 41H 41% 42% 123 - 44% 43% - 44% - - a» 75 7*H Am. Wat. Works o. v. g 1000 d. Anaconda c. cert. A 250-500 d. Central Leather Oy. gew. a. 1000 d Gen. Cig. Cy. c.v.a. 500-1000 d The Sludeb. Corp. c. v. g. 1000 d Un. St. Stee] o.v g.a. 1000 d. HANDELSONDERN. O. Mercant. Argent, o. 1 lOOü Int. Or. Handv. Rott. a 1500 Linde Tev. Stokv. Zn. a. 1600 MIJNEN. Aequator Mjjnb. MIJ. a. 11000 O.-Born. MpIJ. g. a. 1 500-1000 Dito dito pref. aand. 1500-1000 Redjang Leb. MIJnb. a. 100 Slngkep Tin MIJ. o- 1250-1000 Swansea Cons. c.va. 500 doll. PETROLEUM. Dordtscbe Petr. gew. a. 11000 Gaboea Petr. MIJ. a. 1250.. Geo. Holl. Petr. o.v.a. 11000 Kon. Ncd. Petr. MIJ. a. 11000 Dito dito ondcr-a,. f 100 Moeara Enlm a. 1 187,50-750. Tarakan Petr.-MU. a. 1 600.. Phoen. Oil Oy. o.v.a, 26 pjt. Steaua Romana Petr. ouda 500-5000 lel RUBBER. Ambaloctoe Rubb. MIJ. aand. A'dam Rubb. Cult. MIJ. aond. Dell Bat. Rubber MIJ. a. f 1000 Hessa Rubb. MIJ. a. 11000.. Ind, Rubb. Comp. a. 11000.. „Kend, Lemb." Rub. a. 11000 I^mpong Sum. Rubb. a. 11000 N.-I. Rubb. en Koffie Cult, m.o Ned. Rubb. MIJ. a. 1 1000..... O.-Java Rubb. MIJ. a. 1500-1000 Scrbadjadl Sum. Rubb. O MIJ. Sllau-Sum. Rubb. MIJ- a. 11000 Wal-Sum. Rubber MIJ. a, 11000 Intercontln. Rubb. Oy. o.v.a. SCHEEPVAART. Rolland Am. Lijn aand. Holl. Am. Lijn gem. elg. v. a. Java-OhJna-Japan Lijn aand.. Soa, HoÜ, Lloyd aand......... V. K. L.K. D.K 129& 122 78%« 76% 15% 15% 93% S3 - 113% 113% U8% 28 27% 38 1S4 195 90 90 - SO 140 - 138% 139% 269% 209 203 204% i.% - - C08 301 503 16-% - 161% 158% 160 323% 316 318 324% 318 355% 30 254% - 96% 96 - - - 117 112 115 156% 154% 156 89% 87% 130 125 126 207 204 205 181% ieo 182 165 160 162 247% 240 245 247% 240 245 193 194 196 109% 106 107% 127% 124 125% 5*6 5# 88% 72% 101% 104 104% 6 Kon. Ncd. Stoomb.-MIJ. oaDd Kon. Paketv. MIJ. aand St.v. MIJ. „De Maas" c.v.a Nod. Scheepv. Unie aand NIev. Goud. St. MIJ. aand Rottend. Lloyd aand Sollev. v. d. Meer v. H. Slv. Stoomv.-MIJ. „Nederland" au. Stoomv.-MIJ. „Noordzee" a. Stoomv.-MIJ. „Oostzee" a Int. Merc. Marine Oi1g, g. a. SUIKERONDERN. „Bodjong" Sulkerfabr. aand.. Oult.-My der Vorstenlanden a. Dito dito wlnstaand Handclsver. Amst. a Javascbe Oulluor MU. aand... ,KaliredJo" Sulkerfabr. aand. Ned.-Ind. Suiker Unie aand. „Pagottan" Cult. MIJ. aaDd. „Poerworedjo" Suiker-ond. a. Suiker Oultuur MIJ. oand TABAK. „Arendsburg" Tabak-MIJ. a... Besoekl Tabak MIJ. aand ueu-Maaiscbappij aand HolL Dell Comp. gew. oand. Senembab MIJ. aand. THEE. Alg. N.-Id<L Tbee Cult. MU- Banjoewangl Thee- en Rub. a. Dito dito pref. wd. a. Rongga Landb. MU. a „Sedop" Oultuur MU- aand.. DIVERSE CULTUURONDERN. Kali-Bendo Cult. MU. aand.. N.-Ind. Houlaankap MIJ. aand. DIVERSEN. A'damsche Ballast-MlJ. oand... Blauwh-veem Vrlesov. aand.. Houth. v.h. Alllus Co. g. a. Houth. v.Il Will. Pont g. a. floutb. vh. Varsseveld Co. a. Kails BaggermaatU. gew. a.. Dito dito pref. wd. aand.... Dito dito Oblig. 7 Rotbe Jlsk. Tab.-MU. p. w.a. ,,Vlanda" Maatschappij aand. Zcch. en Kol. SabaDg o. v. a. Maxwell Land Grant o. v. a.. Dito dito Ccrt, Ino. R... V,K. L.E. 80 •1 1 6% 137% 104% 105 126% 126% 103% 105 129% 127% 87% 67% 154% 154% 27% 28 78% 78 10% 10% ise% 187% 171 169 172 169 443% 410 390 385 5S% 58% 300 S95 133% 132% - 270 403% 410 268,% 264% 390 388% 349% 346 - - 229% 435 439% - - 38% 34% 87% 88% 1 190 290.20 91 91% 84% 152 157 m 170 442 386 V.K. L.K. e.K SPOREN. 114% 112 Holl. IJzeren Spoorw.MU- a.. 89% 89# MIJ. t Expl. v. Staatssp. a. ito 99% Ned.-Ind. Spoorw. MIJ. aand... 157% 158 159 Gr. East Rallw. Cy. c. v. a 36% Tbc Undergr. El. Inc. Bonds 101% Mosk. L'Iew Wor. obL 1909 4 1/2 2% Mosk. Wlodau R. S. 1898 4. 2% 2% RJas. Ur. Sp. MU- obl. 130-1 4 2% Wladlk. Spw. MIJ. 1912 obl. 4 1/2 2% 2% Dito dito 1885 4 VK 3% Dito dito 1808 4 1% Zuid-Oost. Sp.-MU. obl. 1898 4 7*6 Atch. Top. S. Fö c. v. g. a. 109% 110% 111 Dcdv. Rlo Gr. Spw. c.v.a Erie Spoorw. gew. oand 28% 28% Illinois Central o. v. aand 114% Kans. Olty South. Rw.Co. g. a. 22% 22% Dito dito prcL aaDd 57% Miss. Kans. Tex. R. Ie E obl. 4 pCt 81% - Oreg. CaUL le H. In G 5 pCt. 105% South. Pac. Comp. gew. a. 100% Dito dito o. v. dito. 100% 100# South. Rallw. Comp. gew. a. 73% Dito dito eert. v. aand. 73% Union Pac. Rr. Oy. o. v. g. a. 148 148 Wabash Rallw. o. v. g. a.... 1 16% TRAMWEGEN. Madoera Stoomtr. MIJ. aaD<L. 9% 49% - - VOORL. GENOT. FONDSEN. 36% Kon. Holl. Lloyd obl. 7 pOt. Dito dito afgest. obltg. 7 pOt. 5554 36 Ant. Jurgensfabr. oblig. 6 pOt. 84% -i Rubb. Oult. MU- A'dam 11 a- 102 Shell UnioD OU Corp. c.v.p.a. 99% Scrbadjadl nieuwe aand 400 - - NIET OFFICIEEL GENOT. FONDSEN. 1254 HolL Zuld-Afr. HJn oaod. 5 1/2 pOt. Cuba per 1943. 101 101 110% 110 r 3 pOt. Noorwegen In doU...- - 3 pOL Denemarken In doll...- 144 1<8 148 4 pOt. Can. Pacilio ln p st 158% -5 4 fCt. Can. Pacilio ln doU... - feiloDgatie i 3* 3 H

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1924 | | pagina 3