0. 19699. LEIDSCH DAGBLAD, Woensdag 28 Mel. Derde Blad, Anno 1924, GEMENGD NIEUWS. UIT DE RIJNSTREEK. UIT DE OMSTREKEN. |GU*cren"i8 do cersto Hol- jdscbc baring van dit seizoen aan H. M. e Koningin aan geboden door de Vissobe- li-Muatscbappij Ylaardingen, te Ylaardin- directeur de heer L. J. van GeldereiL ID e burgemeester van Culem- Ug laat aan automobilisten en motorry- [ers biljetten uitreiken met het dringend trzoek in zijn gemeente langzaam te rij- vooral op de twee gevaarlijke pun- die op die biljetten fotografisch zijn Eereproduoeerd, doch niet alleen daar, kar ook in de kom zijner gemeente. ,,Mooht vriendelijke raadgeving niet helpen", Ldos de burgemeester, „don zal ook on- Tergeteokende de eerste zijn, zeer strenge la&tregelen in zijn gemeente toe te pas-, jdl" Pe Kon. Nederl. Automobiele!ub beveelt Williging van dit verzoek ten zeerste Inde haven vanhethoogovon- Jedrijf te Yelsen is het eeiste zeesohip aan- :omen om ruw ijzer te laden. Het is de [jreksohe motorboot „Iossifoglu", die 2500 jon ijzer inneemt voo<r Oalifornië. De Maot- ihappij voor Nijverheid organiseert a.s, Jalerdagmiddag een excursie naar het Isoogovenbedrijf. Gisteravond is te Utrecht t bijeenkomst gehouden van houders van jr.aandkaarten op het spoortraject Utrecht ^Amsterdam, ter bespreking van de nieu- bepalirigen voor houders van maand- "irten en van het in-het-leven-roepen van goede autobusverbinding tussehea Utrecht en Amsterdam. Eenige forensen luddcn een oiröulaire vorspreid, waarin {fctónd, dat de directie van 1 Juni a.s. een iergelijken dienst te openen met groote teswielige luxe-auto's, met afdeelingea roo ien en niet-rooken, voor GO personen, te- een maximum tarief, dat gelijk zou [lijn aan dat der maaodkaarten op den ipoorweg en een rijtijd van één uur en 15 toinuten. Ten slotte werd besloten over te kaan tot instelling van een autodienst door >KO.A.M-, die a.s. Maandag in werking al treden. Bij voldoende deelneming zal prijs van een abonnement f 17 per maand bedragen. Het zal een eneldienst trden tussohen 'de beide steden. De ij z e r c o n s t r u c t i e, n o o d i g voor den stuw bij Belield, in 'de Maan, is aan een Nederlandsolie firma gegund, F. Kloon' cn Zonen's Werkplaatsen te Kin-» derdijk. Laagste schrijver was een Duit- Bcbe firmn. K zeb t c 1 ij k onweer. Op zo- l-eroa aacht welct een hevig onweer klein© Elsje oit haar slaap. Aog6tig roept zij om iiaar moeder. Moeder; „Wat wil je looh,. kindje?" Elsje (klagend): „Ik wil in uw bed, moe- Her r Moeder: ..Maar waarom?" Elsje: „In 't tnijue onweert heb 1'' -SI- BUITENLANDS CH GEMENGD. De rechtbank te Boedapest heeft den 23- jarigen bankwerker Szfcaion die een aan slag tegen den regent Horthy o-p touw ge- zet bad, tot G jaar tuchthuis veroordeeld ca twee mannen, die van zijn voornemen kennis hadden gedragen, zonder aangifte met aftrek van do voorloopige hechtenis, sraardoor zij "vrijwel onmiddelijk in vrijheid ïollca worden gesteld. Sztaron nam bij de behandeling van zijn zaak een tartende houding aan en verklaarde zijn plan te zul len doorzetten, indien bij op vrije voeten gelaten werd. Bij een korte aardbeving in Oost-Gali- clê beeft zich bij Lemherg een breede aard- Bpleet gevormd, waaruit- brandende gassen stroamen. In de steppe Koeloedinakaja in het gou vernement Omsk moet een bevolking van 100.000 zielen ernstig honger lijden. De veestapel is al zoo goed als verbruikt en de bevolking aou zich voeden met ratten, muiaen, enz. Eveneens zou er een groot gebrek aan brandhout en klceding in deze Btreek zijn. Op de Woiga is een boot, die ccn tran sport van 200 soldaten vervoerde, veronge lukt. Tien an de opvarenden zijn verdron ken. Ia de buurt van Augsburg is door on voorzichtig rijden een vrachtauto omgesla- B'-ö> waarin zioh 52 personen bevonden. AHen werden onder de auto begraven. Drie inzittenden werden gedood. 12 ^aar en 30 licht gewond. Naar het sdhijnt is, boewei Griodell Mathewg per vliegtuig naar Parijs vertrok, kans nog niet verkeken dat zijn uit "Grinding van de doodende straal, voor luoot-Briltanië behouden blijft. Vlak na uja vertrek versohenen er twee vertegen woordigers der regeering in zijn laborato ria, die een nieuw bod kwamen overbren gen, ter vervanging van het door Mathews ^geslagen voorstel. Het nieuwe aanbod ^a3 van dien aard, dat Mathews' verte genwoordiger eveneens onmiddellijk naar ^njs vertrok om het zijn patroon over te ••fttgen. Inmiddels hebben twee geldscnie- ■orj van Mathews die hem de fondsen had- f gefourneerd om zijn uitvinding te vol- Xen 6P°cdvonni8 een verbod laten 2. ^aiV(^'5Cn tegen verkootp der vinding, er bun medewerking. Un gevolg© yan hevige 3tormen, die gij- P^n ln "eb euidclijk deel van Mississippi ^'AVOe^i werden elf personen gc- a.2,1 5ew,nnd cn werd zwaro matc- -schade aangericht. Bij de behandeling van een der vele pe- troleumschandalen in do- Yereenigde Sta ten, heeft de Senaatscommissie ook aan dacht moeten wijden aan de beschuldiging van een zekere mevr. Edmundson tegen Senator Norris, voorzitter van de Senaata comm'.se e, die een kus zou hebben aan vaar togen belofte dat hij een concessie aanvrage van Ford voor een pet-roleumter- rein zou steunen. Deze belofte zou Norris ecüit niet hebben gehouden. Toen mevr. Edmundson hem om dien steun vroeg, had zij toevallig een paar mooie meisjes bij zich, en hij had ja ge zegd. mits hij eon van die meisjes eon kus moehl geven, „En u hebt haar gekust, en tooh tegen gestemd Wat een gemeenheid 1" voer me- hïï Edmundson uit. Waarop Senator Norris in t-oorn ontstak, en zei dat de heele gesdhiedenis een leugen was; want het meisje had hèm een kus gegeven I Senator Heflin heeft de leang van Nor ris k anen bevestigen, en hij voegde 97 aan toe, dat de andere leden van de oom- missie groen zagen van jaloeraohheid. In Atlantic City is dezer dagen een ver gadering gehouden, waar ook het woord ia geve door George Carter. Deze waa vroeger de directeur van de Amcrikaan- eohe landsdrukkerij te Washington, waar o a. de Congressional Record wordt ge drukt. In dc bureaux van de drukkerij moet heb volgens Carter een formeele jan boel zijn geweest. Drie jaar had hij er aan bet hoofd gestaan en in dien tijd bad hij van het personeel 263 personen moeten ontslaan wegens ongeschiktheid, het wed den bij de races, en den elandestienen han del in sterken drank. Onder de ontslage nen was ook de onderdirecteur. Een der bazeh liield er in het gebouw van de druk kerij een geheime distilleerderij op nul Een der loopers die een positie van ver trouwen bekleedde, leverde sterken drank aan verscheiden leden van hot Congres. Yele zetters maakten zelf biljetten op, die zij drukten en waarop zij aanvragen invul den van alkoliol gestookt uit graan, zoo genaamd voor mechanische doeleinden en ten gebruike ia het bedrijf. Om het wedden op de races te vergemak kelijken, hadden de employé's zich het ge bruik verzekerd van een der telegraaflij nen van de regeering, waarbij zij de mede werking hadden van een regeeringsem- ployé. Het was aan de drukkerij zoo'n er gerlijke bende dat dc direoteur iedere» dag zijn handen rel had met het opsporen, bewijzen en bestraffen van overtredingen. Volgens Carter bestond er aan de druk kerij een geheime organisatie welker leden door strenge eeden innig aan elkaar en eikaars belangen verknocht wareD. Te Foeohow zijn twee bommen geworpen naa.r den militairen gouverneur, 'dio onge deerd bleef. Een generaal en twee solda ten werden echter gedood. Alphen. lettel, bericht. Ned Herv. Kerk, Julianasl.ra.it, Hemel vaartsdag v.m. lien uur ds. Veldhoen. Geref. Kerk, Raadhuisstraat, Hemelvaarts dag v.m. lien uur ds. Schouten. Hazerswoade. Kerk el. bericht voor morgen. Ned.-Herv. Kerk, voorm. 10 u. ds. Luuring. Gerei. Kerk, voorm. hallelf ds. Van Nes van Den Haag. Leimniden, De heoren M. van Graa3, H Vissers en S. van der Voort, zullen de afd. Lcimuiden van den bijz. vrijw. land storm op den landdag te Hoofddorp bij de schietwedstrijden vertegenwoordigen. Het zoontje -van den heer H. viel van een in beweging zijnden wagen, met het ge volg, dat het zich ernstig aan het hoofd be zeerde. De brandweer alliier heeft een alge- hecle reorganisatie ondergaan. liet aantal brandmeesters is zeer verminderd. Leiderdorp. Ingelanden van den pol der Achthoven hebben de rekening over 1923 vastgesteld in ontvangsten op (1751,26 en in uitgaven op f 1428,94', saldo f 322,31** De begrooting over 1924 is vastgesteld tot een bedrag aan in- en uitgaven van f 1557,12*. De omslag is bepaald op f 3.10 per HA. Burgert. Stand. Getrouwd: W. A. Westgeest en M. J. Burgmeijer. (lade-Wetering. Dinsdagmorgen had de publieke inschrijving plaats voor den verkoop van den windmolen toebehoorende aan den Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking. Een zestal inschrijvingsbiljetten waren bij hel bestuur ingekomen. De in schrijvers waren de volgende: H. S. P. Vrij burg uit Oud-Ade voor f 300., S. de Waaiii uit Hendrik Ido Ambacht voor t 435: Gebr. de Boer uit Oostzaan voor f 501; firma Breedveld en Buter uit Utrecht voor f 755 en M. de Graaf uit Voorburg voor f 900. Kooper was dus de heer de Graaf uit Voor burg. Hoewel er eenige brieven waren inge komen van een verecniging uit Amsterdam voor het behouden van de molen uit oog punt van natuurschoon werd hierop door het bestuur niet ingegaan. Op de plaats van den molen zal nu het gebouw voor machi nale bemaling worden gebouwd. De molen welke daleerde uit het jaar 1832, heeft zijn honderdjarig beslaan niet mogen vieren. Hoewel een slukjo natuurschoon uit Alke made gaat verdwijnen, neemt het toch niet weg dat het sehoone voor het algemeen be lang moet wijken, fleeft het bestuur niet te kampen met moeilijkheden lijdens den bouw dan zal begin September at machinaal ge malen kunnen worden. Roelofarendsvesn. Bij den heer P. van Diemen alhier zijn een dertiental kippen door een hond doodgebeten. Een leelijke schadepost nu juist de kippen het duurs! zijn. De politie stelt een onderzoek ir., Waddiaxveen. B u r g e r l. stand. Geboren: Gerrit, Z. v. A. Visser en N. Noor- dam. Getrouwd: N. A. v. Duin en A. J. Moons. Kerke 1. bericht voor Hemel vaartsdag. Ned.-Herv. Kerk, 10 uur vm. ds. v. d. Snoeck van Kralingen. Ger. Kerk, 10 uur v.m. ds. Wielenga. Aan het postkantoor alhier werd ge durende de maand April 1924 ingelegd f 933.47. Terugbetaald f 5704. Het laatste door het kantoor Uitgegeven boekje draagt het nummer 3228. Wonbrngge. Bij den winkelier Z. i3 door do gemeentepolitie de in strijd met do bepalingen der Loterijwet aangelegde loterij met bijbehoorende prijzen in beslag geno men en ter griffie, van het Kantongerecht gedeponeerd. Proces-verbaal is van een en ander opgemaakt. In de laatst gehouden vergadering van den polder Oudendijk werd de lieer A D. Husson Heenk tot bestuurslid gekozen. Haarlemmermeer. De heer L. 'Wil- lernse te Hoofddorp is in Den Haag geslaagd voor het machinisten-examen diploma A. Hillegom. De heer R. Tuininga alhier is in Den Haag geslaagd voor hel maclri- ni sten-examen diploma A. Katwijk-aan-Zee. Onze winkels mogen hedenavond met het oog op den Hemel vaarlsdag tot 11 uur voor lie! publiek ge opend blijven. Gisteravond bad op den hoek Voor- straal—Noordstraat een aanrijding plaats tusschen twee wielrijders liet rijwiel van C. B. werd deerlijk gehavend. Men zal trachten tol een schikking te komen. Er zijn weder een flink aantal kiosken op het strand geplaatst. Moge het weder nu maar gunstig zijn, dan kunnen onze lent- houdere hiervan profileeren. Van de trawlvisscherlj kwamen Dins dag ie IJmuiden aan de markt de loggers- KW. 51 met f253, KW 189 me*, f1219, KW. 173 met f505; KW. 45 met f322; KW. 110 met f310 en KW. 23 met f331 besom ming en van de haringvisscherij de logger KW. 50 met 32 last pekelharing. Lisse. De Coöperatieve Boerenleenbank hield Maandagavond haar 18de algemeene vergadering in holel ,.De Witte Zwaan". Nadat de lieer G. Tromp met een enkel woord de vergadering had geopend, werd de ledenlijst voorgelezen, waarbij blesk, dat meer dan de helft der leden schitterden door afwezigheid en natuurlijk daardoor een boete verschuldigd zijn van vijltig cent vol gens reglement De notulen werden zonder opmerkingen vastgesteld. Uit het jaarverslag bleek o.m., dat in 1923 het aantal spaarders met een G0-tal i3 gestegen; een getal wat thans in 1924 al weer me'. 50 i3 vooruitgegaan. Het aantal boekpoelen bedroeg 2900 (vo rig jaar 2700» en thans wordt dit al met 170 posten overschreden bij het vorig jaar tol dezen datum. Tot nu toe heeft de bank nog geen enkel verlies geloden. In de vacature, ontstaan loor het over lijden van den heer J. Riggel werd gekozen hoer J. Rotteveel, terwijl de heer A. Ver- duyn Snr. weer werd herkozen. Het salaris van den kassier werd met 1250 verdroogd en alzoo gebracht op f 1760. Besloten werd de winst bij het reserve fonds (e voegen. Bij de rondvraag 6prak de heer Moskes den wenseh uit. dat er ook gelegenheid ge geven zal worden om op den dag bank zaken te kunnen doen. De voorzitter deed de mededeeling. dat het bestuur reeds in die richting werkzaam was, maar da! er nog at moeilijkheden in den weg kwamen. Toezegging werd gedaan, dat in de eerst volgende vergadering vermoedelijk meer de finitiefs zal kunnen worden meegedeeld. Het overzicht van den toestand der bank over het boekjaar 1923 laten wij liier volgen: Spaargelden: Saldo op 1 Jan. f509 382,72: ingelegd werd f,542.939,49; terugbetaald werd f457.701,86, saldo 31 Dec. f594.G20,35 Voorschotten: le vorderen 1 Jan. f 207.840. nieuwe voorschotten f 8G.48G, töt I294 32G, terugontvangen werd f G9.991; saldo 31 Dec. f 214.335. Loopende rekening Centrale Bank: te goed op 1 Januari f99.586,48. gezonden werd 1321.781,79; totaal f 421.368,27. Opgenomen werd 1102.568.92, saldo 31 December f 18.799,35. Leden: le vorderen op 1 Jan. f 184.452,76; verstrekte gelden 1348 255,75; totaal dui f 532.708.61. Terugontvangen werd een be drag van f200.298,04; saldo 31 December t 332.410,47. Omzet: totaal der onlv. f 1 761.275,48; to taal der uilgaven f 1.738.160,25; totaal dus f 3.494 435,73. Omzet vorig jaar f 2.925.G80.07; vermeer dering f 568.755,66. Win3t- en verliesrekening: ontvangen aan rente enz. f31.909.7G; betaald aan rente enz. f 28.731,78; winst f 3177,98. Reservefonds; saldo 1 Jan. f 15.964,47; winst boekjaar f 3177,98, totaal reservefonds f19.142,45 Noordwijk. De melkprijs, die hier door invloed van een concurrent op 11 cent was gebracht, is gisteren weer verhoogd tot op 13 cent. Het is dus wel noodig, dat er wat concurrentie bestaat, anders zijn de consu menten er de dupe van. Noordwqk-Bmnen. K erkeI ijk b e richt voor Hemelvaartsdag. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10 uur, d«. Van Baaien, van De Kaag. Prot, Bond; Geen dienst, De heer J. van Sprang is benoemd lol onderwijzer aan 'n Ned.-Herv. school le Kat wijk-aan-Zee (hoofd de heer Dikken). Noordwijk-aan-Zse. Kerkelijk be richt. Ned.-H->rv. Kerk, voorm. 10 uur, ds J. Vermeulen. Geref. Kerk: voorm. 10 uur ds. Koers. De aulohU3-onderneming Noordwijk- aan-/eeHaarlem, van de firma Heemskerk van t Wout, zal haar bedrijf uitbreiden door een derden wagen in dienst te stellen. Gisteren zijn alle badkoetsen naar het slrand gebracht Dat zal bij gunstig weer en druk bezoek op de a.s. feestdagen een zomer- schen aanblik geven De officieele opening van het had is nu ook spoedig le verwach ten. NoordwijkerhoaL Kerkelijk be richt. Ned.-Herv. Gem., Hemelvaartsdag, 's morgens -tien uur d3. P. Hofstede. De invoer van den tien-urigen arbeids dag bij de nieuwe werken van lio' St. Bavo- Gesticiil, ondervond ook uit naburige plaa'- sen zooveel bestrijding, dal besloten i3 43 uur-per week te werken. Oegstgeezt. jabilemn van dr. D. Timmermans. (Vervolg.) Na afloop van de overhandiging van het jubileumgeschenk van de ingezetenen trad liet gemeentebestuur binnen. De burgemees ter, de lieer J. G. M. van Griethuijsen, sprak vervolgens den jubilaris toe als volgt: Hooggeachte dr. Timmermans. Dezen dag kom ik tot u met de leden van onzen gemeenteraad om u geluk te wenschen met dezen dag. U hebt een voor ganger opgevolgd, die in ruim 40 jaren de harten der ingezetenen heeft mogen ver overen. Het was voor u daarom voorwaar geen gemakkelijke taak om hier te begin nen. Met zeer vele moeilijkheden hebt u te kampen gehad in deze 25 jaren. Wij wen schen u geluk en spreken de hoop uit, dat u nog vele jaren gespaard moge blijven om te kunnen medewerken tot heil der ge meente. Als gemeente-geneesheer hebt u zeer vele en goede diensten bewezen. Het ge meentebestuur weet dit met dankbaarheid te waardeeren en biedt u bij dezen een bloem stuk aan en daar wij u als een groot Oranje man hebben Ieeren kennen als voorzitter der Oranje-Verecniging, is onze gedachlen gevallen op een jubileumbord. De jubilaris dankte hierop in waardeeren- de woorden. Het Ï3, zoo zei hij, een genot geweest in deze gemeente te arbeiden. Vele moeilijkheden heb ik doorworsteld. Ik zou dan ook voor geen andere gemeente of werkkring willen ruilen. Ik dank u harlo- lijk voor uw prachtige gs*schenken en hoop nog jaren geneesheer in de gemeente Oegst- gecst te mogen blijven. Van verschillende scholen werden bloem stukken gebracht, waarmede de jubitarie zeer was ingenomen. Hierna maakt? hij een kleine rijloer in dc nieuwe auto door de gemeente. Den geheelen middag zijn tal rijke felicitaties in ontvangst genomen (circa 700 personen hebben den dokter de hand gedrukt). In den loop van den middag kwam ook nog prof. Gorter, die een hartelijke toe spraak hield en den jubilaris geluk wenschte. Des avonds bracht het muziekgezelschap der N.-Z.-H. T.-M een serenade, waarvoor dr. Timmermans zeer erkentelijk was. Een groole menigle wa3 le zamen gestroomd, wat de feestvreugde niet weinig verhoogde. De groote hulde, dezen dag gebracht, heeft wel bewezen, dat dr. Timmermans in onze gemeente vele vrienden heeft. Rijnsbnrg. De raad dezer gemeente vergadert Vrijdag a.s., 's avond3 8 uur. De omzet aan de Groenlenvetling al hier bedroeg over 1923 f 177.351.G7, tegen f 113.183,49 over 1922. Met hel oog op den a.s. Hemelvaarts dag werd alhier gisteravond bloemenvei ling gehouden. De aanvoer, in hoofdzaak bestaande uit Irissen, Pyraelhrums, Anjers, Poêticus, Tulpen vond gretig aftrek. De prij zen waren bevredigend. Als betaalmeester van de veiling-ver. „Flora", wegen3 bedanken van den heer Jac. Kromhout alhier, is thans benoemd de heer Admiraal te Noordwijk. In de groole zaal van den heer J. J. Verbree alhier vergaderde gisteravond de afdeeling Rijnsburg van de burgerwacht. De vergadering werd o.m. bijgewoond door den burgemeester, eere-voorzitter der afdeeling. De voorzitter, de lieer H. J. Grimbergen, opent de vergadering met een kort wel komstwoord, waarna d? secretaris de notu len der vorige vergadering las. Deze werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. In bespreking werd daarna gebracht het verrichten van brandweerdiensten door de leden der burgerwacht. De voorzitter licht deze kwestie uitvoe rig toe, terwijl ook de burgemeester inlich tingen verstrekt. De voorzitter vraagt allereerst machtiging voor het bestuur om aan B. en W. een voor dracht te doen voor benoeming van de hoofd personen voor de brandweer, die door B. en W. moet geschieden. De heer A. Mulder vraagt of aan de leden voldoende alle verplichtingen hekend zijn. De heer C. van Vliet bespreekt de brand- wekkers. De voorzilier deelt mede, dat alleen de hoofdpersonen door B. en W. worden be noemd. De overige functies verdeelt de bur gerwacht, waartoe zal worden overgegaan, zoodra er voldoende deelnemers zijn. De heer A. van Klaveren vraagt of de loden der burgerwacht verplicht zijn, lid van de vrijwillige brandweer le worden. De voorzitter beantwoordt deze vraag ont kennend, doch voegt daaraan io«, dat hij heit wel wenschelijk ach4. De heer H. v. <i iiol) <wJ»t Het gi nu reeds d» vergoedlfti Vr? lieden vast te stellen, wat de animo om toe te treden, sterk kan verhoogen De voorzitter antwoordt, dat hierover iu het bestuur nog geen overeenstemming is verkregen, on spr. is overigens van oordeel, da! dit gevoegelijk aan hel bestuur kan worden overgelaten, waaraan dit wel ts ton vertrouwd. Hel tinancieete geeft in dezo zaak niet den doorslag, maar hoofdzaak is het verkrijgen van een goed geregelde brand weer. Nadat deze zaak nog eenigen tijd is be sproken, word', de gevraagde machtiging zender hoofdelijke stemming verleend. De aanwezige leden, met uitzondering van twee, gaven zich vervolgens op als lid van de vrijwillige brandweer. De burgemecsler gaf het besluur in over weging, gezien de moeilijkheid om in den zomer een voltallige vergadering bijeen te krijgen, om alle leden te doen bezoeken door een commissie ui', liet beduur. Daarna deed de voorzitter modedeelingen over de dil jaar te houden kring- en pro. vinciale wedstrijden. De atdeeling Rijnsburg wa3 weder inge deeld bij den kring Rijnland Zuid, daar Rijnland Noord wederom op het appöl man keerde. De voorzitter Ia3 voor welke vier vijf tallen aan de wedslrijden zouden deelne men. De commandant, de heer E. Haasnoot, deed mededeelingen omtrent do kringwed strijden op 10 Juli a.s. te Katwijk en do regeling der prijzen, alsmode van de rege ling van een wedstrijd op de vrije baan. Bij de rondvraag stelde de lieer A, van Klaveren eenige vragen, die door den voor zitter werden beantwoord. Hierna werd de vergadering door den voorzitter met een woord van dank voor de trouwe opkomst, en in hol bijzonder aan den burgemeester voor zijn tegenwoordig heid, gesloten. Valkenburg. Burg Stand. Overleden! Louisa Cornelia van Egmond 7 weken. Voorschoten. Sedert enkelo dagen i3 een begin gemaakt met liet afbreken van de oude remise, zoodat binnenkort do ingang tot de Wijnga-irdenlaan een aanmerkelijke verbetering zal hebben ondergaan. Opgave van personen, die zich te Leider hebben gevestigd. Mw. M. J. Colijn, dienstbode, Willem straat 42 A. A Valenlijn en gezin, con ducteur N. S., v. d. Duynslraat 32 Mw. P. C. M. van Nieuwkerk, coupeuse, Oosit- dwarsgracht 11a C. Berger, volontair, Zijlsingcl G3 P. J. Leemans en gezin, Herlzogslraat G Mw. B. G. de Gunst, Galgewater 11a J. P. Aersen en gezin, smid, Janvossenslceg 1 E. J. van det Kam, Groenhovenslraat 11 Mw. J. G. O, Kuit, dienstbode, Meidoornslraal 53 W. C. Lamain, Kraaierslraat 18 J. M W. Rijken, trambeambte, Medusastraal 14 Mw. M. J, C. Roem, religieuse. Hooigracht 21 Mw. N. C. v. Ingen Schenau, ver pleegster, L. Rijndijk 12Ga Mw. Oct. de Geu3, dienstbode, Rijnsh.weg 79 J. de Swart en gezin, reiziger. Schelpenkade 8 P. Hoogslraalen, smid, Morschslr. 48 J, A. Mast en gezin, chauffeur,, Havenkade 2* J. Luijendiik en gezin, kommies, De Ge- ne3tet;traat 64. Mw.C. de Ruiter, Dilder- dijkslraaA 9 Mw. P. Ilófer, Heerengracht 47 Mw. M. Burghart, winkeljuffrouw, Hooigracht 20 J. II. Klepper cn gezin, romiseheamble, L. Slirumslraat 10 Mw, J. B. Keesmodel, dienstbode, Kraaierslraat 1 A. Heijboer en gezin, machinist, v. d. Duynslraat 6 Mw. G v. Osnabrugge, winkeljuffrouw, L. Mare 0 Mw. J. F. h, I(euleman3, kantoorbediende, Haagweg 54, J. Goedeman3, bloemist, v. Dijkenliot 1, F. Heus, Mardijk G3 Mw. M. Ch. Wij- land. naafster. P, de la Courlstraat 20. Opgave van personen, die uit Leiden zijn vertrokken. W. Kalft, Don H&ag, ltegentessolaan 13. O. Dcgenaiws, Zoeterwoudo. H.-Rijn dijk 110, K. Fr. Aronds, Amsterdam, Waveratr. 63)1. Mej. A Julio, Meppen (Duitsohl.) StadtwaJle. J. J. M.. Dcivilla Den Haag, Egelantierstr, 17. Mej. O. Missaar, Rijswijk (Z.-H.), Leeuwondaallaan 15. Joh. H. Motuïng, Muitten, Achter- hellingenstr. 718. Mej. J. O. G. Pun- selie, Den Haag, Fred. Hendriklaao 102. J. Ohr. Mulder, Apeldoorn, Kerklaan 11. Mej. G. Krappe, Oegstgeest, Juliaon laan 10. J, J, Groen, id. id. A. L. H, Rigthart van Gelder, Warmond, Sociëteit» de Kaag Mej. O. A. v, Dijmen, Oude- Wetering, bij Piet Bergman. Mej. M. W- Briedé, Sdhoten, Rijkastr.weg 32. Wed, P. do Graaff geb. Hartwigsen, id. id. L. Nieuwenbung, Amsterdam, Meerhuizen* «traat 3 IH. J. J. Nionwenburg, id. id. L. Nicuwenburg, id. id. Mej. Elisab. van 't Zand, Zatt-Bommel, K. Stijgora- braak, bij den heer Matty. Mej, H. 1)1- eiaga, Breda, R.-K. Gastiiu'i Alles voor Allen. Mej. O. J. Klein, Etten en Leur, 8t. AnGboniuagestioht. G. J. van Fessem VliïSingen, Croouslaan 0. Mej. N. Lu cas, Oegstgeest, dc Kempcnaerstr. B. J. Axis, Dragtcn, Ziridkade, boven Sme ding. Mej. Sj. de Vxiea, Den F/ag, Koekstr. 207 II. Mej. M. Leuning, Dins- Liken (Dl.) Düppclstr. 30. Mej. M. A. V., Dartel, Boxtel, Gemonden. L. J. v» Bronswijk, Alkmaar, Zandstraat 62. M, Greene, Amsterdam, Riouwatx. 67. Mej» N. v. Psassohen, id. Joseph Iaraëlkade 73, O. Sdiaufelie, Apeldoorn, Warmondscbe weg 8. P. Mïeloo, Haarlem, Sdioterweg 63 roold. M. W. A. Damme, Utrecht, Ziekenhuis, Oathrijnesinget. Mej. J- Brinkraan geb, Hoppenbrouwer, Den Haag, Noordpolderkado 113. VL Bosoh, Ra- waaij, (G.), boerderij De 8toog. T. T. Hoffman, Amsterdam, Schoorsteenveger* reeg 6. Mej. W. M. Zandberg geb. Dw »ig. Hénriom, Hettrenslrigot l33i.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1924 | | pagina 9