YjcUid LUGDUNUM 1-BLAUW-WIT II 5 RECHTZAKEN. C R ENöDIN E 5 A US SPORT, Bezoekt de Seriewedstrijden van: LUGDUNUM EAAGSCH.E RECHTBANK. Verduistering. Terecht beeft gestaan de brievenbesteller M. S., uit Warmond, beschuldigd van verduistering van f92.10, welk geld geïnd vvos op een poslkwitantie. Bekl. ontkende. Op 3 Augustus 1922 is bij met bedoelde kwitantie bij een bakker te Warmond gekomen, er werd toen echter piet tclaid, omdat men 8 dagen zicht had. Bekl. is er later niet meer geweest met die kwitantie. De vrouw van genoemden hakker zeide, dat zij het geld aan den bekt. heelt betaald. Zij gaf toe, dat zij aanvankelijk andere be ttellers genoemd had. Eerst later was zij lot de overtuiging gekomen, dat de bek!, het geld geïnd had. Een dochtertje van de vrouw bevestigde deze verklaring gedeeltelijk. Nadat nog verschillende getuigen zoowel A charge als décharge waren gehoord, sischto het 0. U. G maanden gevange nisstraf. Bekl.'s raadsman, mr. Van Schaik, be toogde, dat, als het juist was. dat de bekl. het feit zou hebben gepleegd, hij toch nim mer op de uitgebrachte dagvaarding zal kunnen worden veroordeeld. Immers, de bekl. zou dan op onrechtmatige wijze de kwitantie, toen deze den eersten keer niet betaald werd, onder zich hebben gehouden en daarop later betaling hebben welen te verkrijgen. Hij was toen niet in de uitoefe ning van zijn bediening. Alleen een vervol ging wegens oplichting zou eenige kans van tlagen hebben gehad. PI. wees er vervolgens op, dat het toch niet aangaat, zooals het O. M. in deze za^k teelt gedaan, nl. de behandeling langer dan een jaar uit te stellen, om een getuige (i. c. het dochtertje van den bakker) 16 jaren te laten worden. Het kind praat nu natuurlijk geheel haar moeder na en aan haar verkla ringen is nu dan ook geen waarde meer te hechten. Ten slotte betoogde pl. nog, dat bekl. z. i. geheel onschuldig aan het misdrijl is en dat hij dan ook zal moeien worden vrijge sproken. Uitspraak 5 Juni a.s. UTEECHTSCHE RECHTBANK. De vergoten zwerver. Voor de Ulrechtsche rechtbank heelt gis termiddag in zake den dood van den zwer ver in het geval te Baarn terecht gestaan W. H-19 jaar, agent van politie te Baarn. In de dagvaarding wordt hein o.a. ten taste gelegd dat het aan zijn schuld te wij ten is, dat tusschcn 26 Maart en 10 April J924 le Baarn Pieter Richter is overleden lil een der cellen van liet lokaal, o.a. be stemd voor nachlverblijvcrs aldaar, doordat bekl., nadat de agent Van der Goot op 25 Maart Pieter Richter op diens verzoek in een der cellen van voornoemd lokaal had inge sloten en ingevolge voorschrift diens naam dienzcltdcn avond had ingeschreven in het daarvoor bestemde register voor nachtver- blijvers, hoogst onvoorzichtig en onnaden kend, terwijl hij, bekl., in dai nacht van 25 op 2C Maart 1921 als wachtcommandant dienst deed alvorens omstreeks 7 uur des voonniddags van 26 Maart 1921 zijn nacht- rapport op te maken en daarin o. a. te ver melden, dat er geen nachlverblijvers noch arrestanten waren, voornoemd register van nachlverblijvcrs, waarvan het beslaan hem, bekl., bekend was. dat het lot de taak van den wachtcommandant behoorde, voormeld register na te zien en in te kijken, ook in verband mot het voorschrift voor den wacht commandant on- te zorgen, dat personen, aan wie nachtverblijf wordt verstrekt, tijdig worden ontslagen, niet ingezien noch op andere wijze zich vergewist heetl, dat er geen nachlverblijvers in een der cellen van hol daarvoor bestemde lokaal aanwezig wa ren, ten gevolge van welk oen en ander voornoemde Richter, die up 25 Maart 1924 •was ingesloten, niet op 28 Maart 1924 door bekl, is ontslagen en ruim 14 dagen in voor meld lokaal opgesloten is gebleven en diens volgens door gebrek aan voedsel en drank binnen dien lijd is overleden. De deskundigen prof. Josselin de Jong, hoogleeraar in de ziektekundige ontleedkun de, en prof. Baart de Ia Faille, hooglecraar in de gerechtelijke geneeskunde, beiden aan do universiteit te Utrecht, hebben in op dracht vin de justitie rapport bctrcllendo de sectie op het lijk uitgebracht, waarin zij iot do volgende conclusies komen: lo. Dat er aan het lijk van P. Richter geen enkele ziekelijke afwijking gevonden 'ra, welke een natuurlijken dood van dezen zou kunnen verklaren. 2o. Dat de eenige verschijnselen, welke aan het lijk van dezen man zeer in het oog vallen, zijn: het geringe vetgehalte van het onderhuidsche weefsel en van inwendige doelen ,do geringe omvang en het geringe gewicht van de spijsverteringsorganen, van de milt en van de lever, terwijl ook het ge wicht vau het hart en de longen beneden het gemiddelde is. 3o. Dat van oen gewelddadigen dood geen tceken gevonden is. De kleine, oppervlak kige huidwonden aan den neus, den linker pols en de ontvellingen aan den rechter- onderarm komen daarvoor niet in aanmer king. 4o. Dat, in aanmerking genomen de fei len: lc. dat P. Richter in den avond van 25 Maart 1924 tot het oogenblik, waarop hij 10 April 1924 dood werd gevonden, hoege naamd geen drank tol zich heelt kunnen nemen en ten hoogste het weinige brood, dat hij 25 Maart bij zich had, heeft kunnen nutligen, 2e. dat hij de schouwing geen be paalde oorzaak van den dood is gevonden, is P. Richter met een aan zékerheid gren zende waarschijnlijkheid gestorven aan uit putting door volkomen gemis aa drank en 6pijs. Deze deskundigen stellen in hét rapport mede vast, dat het tijdstip, waarop de dood is ingetreden, niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. Op grond van den aard der lijk- vcrschijnselcn kan h. i. evenwel worden verklaard, dat de dood slechts eenige dagen, ten hoogste één week, vfiér 10 April is in getreden. Uit het microscopisch onderzoek is verder ocbleken, dat in de maag hoege naamd geen herkenbare spijsreslcn werden aangetroffen. Er was veel belangstelling. Uren te voren hadden de menschen slaan wachten om op de publieke tribune te worden toegelaten. Veten moesten dan ook afgewezen worden. Op do gereserveerde tribune woonde prof, Simons met een aantal juridische studenten do terechtzitting hij. De rechtbank was als volgt samengesteld: jhr. mr. De. Marees van Swinderen, presi dent; mrs. Havelaar en Feenstra, rechters, liet O. M. werd waargenomen door mr, Steenberghe. De officier van justitie had als getuigen gedagvaard: Th. Terpstra, agent van politie fa Baarn; J. Doelens, agent van politie te Baarn; prof. dr. J. M Baart de la Faille, deskundige te Utrecht; prof. dr. R. Josselin de Jong, deskundige te Utrecht; M. van der Goot, agent van politie te Baarn; J. E. du Ccllice Muiter inspecteur van politie te BaarnP. Straatman, hoofdagent van politie te Baarn. Als verdediger van bekl. trad op' mr. D. A. Schretlcn, te Utrecht. Van de zijde der ver dediging waren' enkele getuigen 1 décharge gedagvaard. Na het getuigenverhoor, dat niets nieuws opleverde, na al hetgeen reeds over deze ge ruchtmakende zaak was gemeld, kwam de officier, van justitie, mr. Steenberghe, aan bet woord. Hij herinnerde aan het vele geschrijf over deze zaak. De zaak is z. i. te beperken tot deze twee vragen: 1. Is de zwerver inderdaad gestor ven aan uitpuiling? 2. Is hier sprake ge weest van grove schuld, grove nalatigheid? Het antwoord op de eerste vraag zal de rechtbank geen bijzondere moeite geven; wat de twec-de vraag betreft, het volgende: Het bestaan van het nachtregister sluit in zich de verplichting, om dit nachtregisler ook te raadplegen hij hc-t samenstellen van het rapport. Verschillende getuigen A charge hebben dan ook verklaard, dat zij dit nacht regisler wel degelijk raadpleegden. Den wachtcommandanten was opgedragen, dit nachtregister te raadplegen. Er is das onge twijfeld sprake van grove schuld. Spr. speet het, dat bekl. bij dit geval fcotrokken is, want als politiebeambte genoot hij oen goede reputatie. Er zijn evenwel verzachtende om standigheden voor bekl. aan te voeren. Wa ren deze er niet, dan zou het O. M. een veel hoogcre straf hebben geëischt. Gezien den noodlotligcn ailoop der geschiedenis, kan spr. een voorwaardelijke veroordeeling niet vragen. Spr. vroeg dan ten slotte veroordee ling van bekl. tol één maand hechtenis. Mr. Schretten, de verdediger, was daarna aan het woord. Hij wees er allereerst op, dal bij deze betreurenswaardige zaak aller aandacht gericht is op het hoogste politie- gezag. Dit gezag heett zich weer beroepen op ondergeschikten. Opvallend noemde hij het, dat in de gemeente Baarn niet bestaat oen voldoende ambtsinstructie voor de poli tie, gelijk de Gemeentewet dit voorschrijft. De instructie, die men in Baarn kent, is vete jaren oud en bevat allerlei onbeduidende voorschriften. Dit maakt voor de rechtbank een beoordeeling over deze zaak hoogst moeilijk. Het vicieuse in deze zaak is geble ken het stelsel en dat zelfs geen conlróle in hield op insluiting en weder loslaten van arrestanten. Zelfs een instructie voor den inspecteur van politie ontbrak. Deze inspec teur deed zelden of nooit nachtdienst. Van dat foutieve stelsel moet dezen bekt. het slachtoffer worden. Niet deze beklaagde is de schuldige, maar zij, die dit stelsel heb ben ontworpen en daarvan de dragers zijn geweest, zijn schuldig. De politie-agent, die dezen zwerver heeft ingesloten, is zeer nalatig geweest. De be- j ambto heett niet gefouilleerd, de insluiting Diet op do lei gezet, geen mondelinge over gave gedaan en zich verder ook niet meer over den man bekommerd. De hoofdagent en de inspecteur hebben verder niets gecon troleerd, alles het gevolg van onvoldoende instructies en onvoldoende reglementen. In Baarn werd zoowat niet gecontroleerd. Bekl. is dus allerminst de alleen-schuldige. Ten hoogste zou hier ten laste kunnen zijn ge legd „mede-sehutdigheid". Het alléén-schul dig zijn sal de officier van justitie hier nooit kunnen bewijzen en dat heeft hij dan ook niet gedaan. Bij het zoeken naar iemand, die in deze zaak de schuld zou kunnen dragen, beeft men ten einde raad zich geworpen op het nachtregisler en geredeneerd: Er was een nachtregister, en als dit geraadpleegd was, dan zou er niets gebeurd zijn. Tal van agen ten hebben hier heden echter verklaard, dat voor geen enkelen agent dat nachtregister een bron van kennis was. Hun bron van kennis was alleen de lei en de mondelinge overgave. Zelfs met de grootste accuratesse en de stiptste plichtsbetrachting moest deze beambte wel het slachtoffer in deze zaak worden. Maar hoe wil men dan bekl.'s grove nalatigheid conslrueeren Alle omstandig heden werkten er toe mede. om bekl. on wrikbaar te doen geloovcn, dat er werkelijk dien nacht geen nachlverblijvers Waren. Er bestond geen enkel voorschrift, dat bekl. verplichtte van het nachtregister kennis te nemen De officier van justitie heeft ook niet het causaal verband kunnen aantoonen tusschen het overlijden van den zwerver eD diens opsluiting gedurende veertien dagen. Ook dit element voor bekl.'s schuld is dus niet aanwezig. Verder kon bekl., toen hij zijn rapport opmaakte, gezien de gegevens, onmogelijk de gevolgen voorzien van het niet-raadplcgen van het nachtregisler. Waar nu niet aangetoond is voorzienbaarheid van het in le treden gevolg, kan bekl. ook niet voor dat gevolg aansprakelijk gesteld wor den Bekl.'s schuld is dus niet bewezen. Pleiter wees er nog op. dat bekt. ongeveer 18 jaar op uitnemende wijze als politieman dienst heeft gedaan en hij voor zijn dienst vervulling hoog staal aangeschreven. Ten slotte concludeerde pleiter tot vrij spraak. Uitspraak 10 Juni a.s. ARNHEMSCHE RECHTBANK. De inbraak in de boterfabiiek te Zetheni. Gisteren deed deze Rechtbank uitspraak in do zaak van de inbraak in de Stoomzui- yeltabrick „Erica", le Zelhcm, in Juli j.U. hij welke gelegenheid uit de brandkast 1 12 000 werd ontvreemd. De 35-jarige monteur B. F., beschuldigd van deze inbraak, is conlorm den eisch ver oordeeld lol vier jaren gevangenisstraf. RECLAME. &enpaM:ie ui oeaerpaJife 3 f&j0'sAitténéd£i 1961 CRICKET. Programma voor Hemelvaartsdag. 1ste vlane: AjazH. C. C.; Haarlem V. O. C.; V. R. A V. V. V.Hilversum— R. W.; Quick—II. D. V. S. 2de klasse: A. Ten WcrveH. C. C. II; A. C. C.Photnix. 2de klasse B: V. O. C. H—U. V. V.; H. C. C. 111—H. D. V. S. II. 2de klasse C: C. V. H.Vleermuizen; V. V. V. II—V. R. A. II; R. W. II—Albion. Overzicht. De comp. leider maakt een zeer goed ge bruik van een door-den-weekschen Zondag, zoodat er in alle klassen het max. aantal wedstrijden gespeeld wordt. Ondanks den j.l. natten Zendag zijn er toch nog enkele wedstrijden door gegaan. Met die uitslagen mogen wij echter niet te veel rekening houden, daar deze in zulke ge vallen meestal afhangen van het winnen van den loss, dus wie er met een natten bal mag bowlen Daarom zullen we er geen reke ning meehouden dat H. C. C. van V. O. C. gewonnen heelt en het elilal van H. C. C. geheel beschouwen zooals hol in de eerste wedstrijden is uitgekomen. Wij zien dan dat Ajax niet zoo'n sterk H. C. C. clital tegen over zich krijgt als zij verleden jaar had kunnen hebben. Daarmee willen wij niet zeggen, dat H. C. C. niet zal winnen, maar wij gelooven dat er daardoor meer spanning zal zijn. Het balten der H .C. C.'ers is lang niet slecht en wij vneezen dat Ajax het daar tegen zal móeten afleggen. De natte Zondag heelt er nu voor gezorgd, dat Ajax haar de buut in de le klasse op eigen terrein zal maken. Daar de belangstelling voor cricket in Leiden steods grooter wordt, zal er zeker, ook in verband met nog in vorige jaren. Ten gerieve van haar declen wij nog mede dat er oen zeer lage entree geheven zal worden om te voorkomen dait het A. S. C.-veld als speelveld voor de jeugd gebruikt zal worden. Behalve Ajax heeft H. D. V. S. ook nog geen wedstrijd gespeeld in de le klasse. Zij treft liet in zooverre dat ze in haar le ont moeting de zwakste der afdeeling, Quick (Nijmegen) ontmoet. Een zege vojy de Schie dammers ligt dus voor de hand. HaarlemV. O. C. zal heel wat spanning kunnen geven. Het zijn twee teams, die let maar van het bowlen dan van het batten moeten hebben. Het zal dan ook wel een wedstrijd roet lage totalen worden met V. O. C. als de sterkste. In Amsterdam een plaatselijke ontmoeting iusschen V. R. A. en V. V. V. Waar V. R. A. nog nials verloren hoeft, daar zal ze er wel voor zorgen ongeslagen te blijven. Hilversum krijgt morgen een kans de eer ste zege te behalen, waarvan R. W. het slachtoiter zat worden. In de 2e klassen maar Helst 7 wedstrij den. In de A klasse moet ten Werve bewijzen, zooals gemompeld werd, sterker te zijn dan H. C. C. II Wij twijfelen het echter, A. G. C. en Phoenix zullen niet veel in kracht ver schillen. A. C. C. zal waarschijnlijk met een kleine meerderheid winnen. In de B-afd zal V. O. C. II van U. V. V. winnen en .11 D. V. S. II van H. C. C. III. In de C klasse maakte C. V. H. geen slechte enlrés, door V. R. A. II te slaan. Mor gen zat ze nu Vleermuizen hetzelfde lesje geven. In V. R. A. II schijnt weinig energie te zit ten, waarom wij haar tegen V. V. V. II geen kans geven. Wie cr echter in den wedstrijd R. W. II Albion de sterkste zal zijn, kunnen we niet zeggen. Misschien zal het Albion zijn. VOETBAL. ProT-mma voor meven. Kamp. van Ned.: StormvogelsBe Quick; FeyenoordN. A. C. Promotie 3de klasse: Steeds Volharden Neptunus. Competitie Zuid: EindhovenB. V. V. Seriewedstrijden „Lagdunum". Het programma voor morgen luidt: Lugdunum VI—L. F. C. VII; U. V. S. V— Leidscho Boys ni; L. F. C. VILugdu num V; Quick Boys IILugdunum IV; Blauw-Wit 11-Lugdunum I; Lugdunum Vn —Quick Boys in; U. V. S. IV—L. F. C. IV. Men verzoekt ons tevens te melden dat de prijzen thans bij den heer Devilé geëta leerd zijn. wan 10 tot 6 uar. HEMELVAARTSDAG: AANVANG 2 DDR. 2491a Toegangsprijzenle Bang 40,2e Rang 30, Jongens 15 ct. Rijwielstalling 10 ct. Voorverkoop den Heer H. Rijn. Het 01ympisch*lornooi. De uilslagen van gisteren: NederlandRoemenië 6—0, FrankrijkLetland 70. Een verweer van Lngdnnnm'. De heer N. A. Blöie, voorzitter van Lug dunum schrijft ons: Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer J. V. moet ik even het een en ander rechtzetten. Genoemde heer- beweert dat hij pas bemerkte dat het trainers-elltal niet op kwam, toen hij zn dubbeltjes geof ferd had. Het olficieele telegram met op schrift was voor het loket gehangen, dus wanneer U even Uw oogen den kost had ge geven, had U het geld kunnen behouden en met zoovele anderen terug gaan. Ook Uw opmerking over de rijwielstalling is onjuist, daar dit geheel vrij is. (Wij achten het niet noodig dat hier nog verder over getwist wordt. Onzerzijds ech ter nog de opmerking dat de redeneering van den heer Blote niet geheel opgaat. Wan neer men een wedstrijd wil bijwonen gaat men toch eerst niet het controle-gebouwtje aan een nauwkeurig onderzoek onderwer pen om te zien of er ook een of ander tele gram is opgehangen. Wij maken ens sterk dat meer dan de helft der bezoekers al op Let terrein was zonder 1e weten dat de trai ners niet zouden komen. Red. L. D.). KORFBAL. Steden wedst: ij den. Morgen worden de jaarl. stellenwedstrij den in Haarlem plaats vinden op het E. D. O.-terrein. Er wordt gespeeld: a.' A'damHaarlem 10'/»11 b. LeidenHilversum ll'/t12'/, c. Winn, ab 23'/<. Daar Nieuwenhuizen niet voor het Leid- sche Iwaalltal kan uitkomen zal Ragut voor hem spelen De opstelling van Leiden wordt nu: Aanval: J. v. Bemroel, D. Chrisliaanse, mej. J. Jansen (alten Fluks) en mej. M. Schïjfsma (Vit.). Middenvak: J. Schneider (Fluks), J. v. Ginkel, mej. A. v. Noort en mej. A. Molt (allen Vittese). Verdediging: M. Ragut, G. Meyer, mej. J. Buys, en mej. C. Lems (alten Fluks). Om het Westelijk kampioenschap. Voor aanstaanden Zondag is vastgesteld de kampioenswedstrijd FluksD. T. V. De scheidsrechter is nog niet bekend. Voor het eerst sinds jaren zal een Lcid- sche ploeg weer meedingen naar den titel van Westelijk en daarna ook naar dien van nationaal kampioen. Op Fluks rust de laak Leiden's naam op korfbalgebied hoog te houden en wij meenen dat het haar wél is toevertrouwd. Het belooft bij mooi weer een spannenden, hoogstaanden kamp te worden, waarvan zeer groote propagandistische kracht kan uitgaan. Welk een mooie gele genheid voor onze Leidsche sporlmenschen om eens te zien hoe korfbal gespeeld moet worden. Hier zal men inderdaad eersle- klassc-spel kunnen aanschouwen, verzorgd tot in de perfectie en dringend wekken wij op Zondag een bezoek te brengen aan het terrein aan den Zoelerwoudsche Singel. Voor minder dan duizend toeschouwers doen wij het stellig niell 2e klasse stellenwedstrijden. Wegens gobrek aan belangstelling gaan de le Rotterdam te houden stedenwedslrij- den voor 2e klassers niet door. SCHERMEN. Onze Olympische ploeg. Naar de N. R. Gt. meldt, zijn voor de per- soneele wedstrijden to Parijs voorloopig de volgende schermers aangewezen: floret: Zeldenrust. Nederpelt, Vigeveno en Kunze; reserve A. de Jong; degen: Brouwer, De Beaufort, Wijnoldi I)ami-Is en A. de Jong; reserve Hubert van Blijenhurgh; sabel: A. de Jong, v. d. Wiel, Van Duim en Zeldenrust: reserve Delaunoy. De volgende oefeningsdagen der Olympi sche equipes zijn vastgesteld op Zaterdag 7 Juni (speciaal voor degen) le Wassenaar en 15 Juni (speciaal voor sabel) te Amers foort. WIELRENNEN. Onze wegrenners. In de nationale ploeg wegrenners, die ons land zal vertegenwoordigen bij de Olym piade en de wereldkampioenschappen zijn gekozen- Joh. Maas, C. Hecren, M. P. Vliet- man. J. H. F. Kreller, J. G. van Dijk en P. H Innemce. SCHEEPSTIJDINGEN. STOOMVAART MIJ. NEDERLAND. RADJA, thuisr. 26-5 te Sues. ROTTI, ilifcr. 24-5 v. Bclawan. SA BEIER, thuisr. 27-5 v. Marseille. SUMATRA, 27-5 v. Riott. n. Amst. EON. NED. STB. MIJ. BERENICE, pass. 26-5 Gibraltar. DEUOALION, 26-5 v. Beyrouth n. Samoa. HERCULES, 26-5 v. Varna n. Constantsa. PLUTO, pass. 27-6 Dungeness. VENUS, 27-5 v. Gibraltar n. Oran. HALCVON-LÏJN. AGNETAPARK, 27-5 v. Kymassi te Malta. STAD ZALTBOMÏMEL, pass. 26-5 Gibralt. HOLLAHD-AMERIKA LIJN. BEEMSTERDUK, 23 5 v. Montreal naar Rotterdam. EEMDIJK, 26-5 v. Rott. te Vanoouver. VBENDAM, 27-5 v. New-York te Rott. HOLLAND-AUSTRALIE LIJN AAGTEKERK, 27-5 v. Hamb. te Bremen. HOLL. BRITS CH-INDIE LIJN. ANDIJK, thuisr. 26-5 v. Coeonada. HOLLAND OOST-AZIE LIJN. OUDERKERK, uitr. 25-6 te Sbimonoseki. WESTERDLTK, uitr. 24-A v. Singapore. HOLLAND OOST-AJTRULA LIJN. HEEMSKERK, thuisr. 27-5 te Malta. KANGEAN, 25-6 v. Mozambique n. lbo. MADlOEN. thuisr. 26-5 to Londen. RECLAME. Madem. Napier. kewska,\andcOpén .Comique, zegt "ii opmerkelijk verzaS tonde eigenschappen .der Recalzeep mafH jfvan haar de mm, i, jd e r toilelzeepen "-Bereid uit de' alloó beste grondsloBen houdt Recalzeep pl -.y.l'Uld volkomen go, a!zond en schenkt ■aan de gelaalstehi hare natuurlijs, frischheid. 5518 HOLL. WEST-AFRIKA LIJN. HEPJ1E6, uitr. pas3. 26-5 Oucssant. HOLL ZUID-AFRIKA LIJN. SPRINGFONTEIN, 26-5 v. Atgoabasj s Kaapstad. ROTTERD. LLOYD, DELI, 27-5 v. Bahia Blanca n, St. Vinetc! GORONTALO, uitr. pass. 27-5 Oucssaat, KAWI, uitr. 27-5 v. Marseille. PATRIA, thuisr. 27-5 v. Marseille. TOSAEI, 27-5 v. Duinkerken- ALFA, 2-2-5 y. Westervik n. Southampton AMERICAN, 20-5 v Norfolk n. Antwerps BERKELSTKOOM, 19-5 v. Rott. te Sm* wal. BERNISSE, 26-3 v. Rott. te Hamburg CELAENO, 27-5 v. St. Vincent. FRIESLAND en UTRECHT, 27-5 v. P* Louis. GELDERLAND, 26 5 v. Imminghsni j Hamburg. GOUWESTROOM. 22 5 v Riga n. Delfaj HAGNO, 23-5 v. Vlaardingen ta Sant» Pc LEEUWERIK, 22-5 v. Gothenburg n. Ail werpen. LEONORA, 24 5 v. Grangemouth n. Ba Indre. LOOSDRECHT, 26-5 v. Duneton te Has burg. NOORDIvAAP, 21-5 v. Port Kunda te He nosand. ROZENBURG, 06-5 v. Rott. te NcweasËt RIJN, 26-5 v. Rotterdam te Wasa. SEBÜ, pass. 26-5 Finiste^e. ST. ANN ALAND, 26-5 v. Grangemouth 5 Hamburg. ST. JANS LAND, 27-5 v. Sluiskil n. Ne» castle. TEEELSTROOM, 26-3 v. Rott. te Iairt pool. TRENT, 26-5 v. Hartlepool n. Rott. TYNE, 26-5 v. Newcastle to Riga. WAALHAVEN, 28-5 v. Narvik n. Erndn WALCHEREN, pass. 27-5 Dover. Wm. v. DRTET-. «"so na-s-, Vecdi n. Bona CORRESPONDENTIE. Abonné W. I ie L. U is niet de eerste, die er ov: klaagt, dat de burgerij al te dikwijls wol lastig gevallen door kleine kinderen, meest! meisjes, dis aanbellen en komen vragcffps eens een speldje te willen steken ol w kaartje te koopen voor een Zondagsschol een Wijkgebouw of ©en andere op zich: nuttige stichting. Zelfs des Zondags woi men, althans in de buitenwijken, door te kleine propagandisten niet met rust gelat: Hel is niet altijd aangenaam voor zoo ie' naar de bel te moeten loopen, maar dal. 0. i. nog het het ergste niet. Wij vreezen, d:t er ook op de kinderen, die op deze wijze ü»l collecteeren belast worden, wel eens ea min gunstige invloed kan uitgaan van zulte bedeltochten door de stad. Want anders kin nen wij het niet noemen. Waarom i men, als men meent op deze wijze gelden moeten inzamelen, daaraan niet eon uw officieel karakter? Dan weet de burgt-ij waarom het gaat. W' A. v. V., te K. Koudekerk, Afphtn, Woerden, Harmeien, Utrecht, de Bildt. Hoi ter Heide, Soesterberg, Amersfoort, HoeïF laken, Voorlhuisen Milligen, ApeldooH Tcuge, Twello, Deventer, Holten, RijsseBi Wierden. 166,9 K M. Koudekerk, Utrecht, Amersfoort, Nijku'h Putten, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, debroek, Kalerveer, Zwolle, de Lichtmis, Rouveen, Staphorst, Meppel, Havette, Die verbrug, Smilde, Assen, Vries, de Punt, ih ren. Helpman, Groningen. 237.5 K.M Mevr. G., te L. Hot is lang niet beeldig, dal u moeilijkheden zult biif'3. Een notarieele akte is het beste, doch gezegeld en geregistreerd stuk is ook doende. Abonné H., te Ld. Uw vraag om"® het schoolgeld van buitenleexlingen uit at dere gemeenten aan de alhier gcveBtiju gemeentelijken (niet Rijks) en bijzoooef (Obr.) H.B.8. kunnen wij niet volledig lé antwoorden, omdat wij niet weten ooerv kinderen beneden zestien jaar in do 'ko uw bedoelde gezinnen zijn. Dasrmco sW het schoolgeld in verband. Wij zullen aannemen, dat de leerling in het gehn ecnig kind is beneden zestien jaar. bij een inkomen van f 20003100 het geld f 26 en bij een inkomen van f39C<H f VlOO f 36. Voor de Ohr." H.B.S. «eldt de* zelfde regeling. Dit is het bedrag, dat de ouders bew moeten. Maar de gemeente, waaruit de l<*r 0 komt, moet ook in de kosten bijdrage^ zult wel eens vernomen hebben, dat over in plattelandsgemeenteraden d°2 eens wordt gesputterd. P. de B., te L. - Voor een betref als rcclasseeringsambtenaar moot u w teeren bij bet Departement van (afdeeling reclasgeering) in Den Haa®" sollicitatie op goed geluk zal u ver lijk niet veeL geven. Mej. C. P., te L. - De handset^ zaeht uitwassohen in lauw water, een stukje ammoniakzeep is wringen, maar laten uitdruipen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1924 | | pagina 6