DE BETUWE 0.65 p. paar P. DE GRUYTER ZDON DE LICHTFABRIEKEN HASSELMAN PANDER LEIDEN Salons, Eet-, Slaap- en Studeerkamers, GRASLINNEN LEIOEN Fa. J. C. KORT HAM-RECLAME Mixed Kousen mMn Likwidatie- Uitverkoop. J. L. Greyghton De Gruyter's Cacao 60,80 en 100 cent per pond Geklopte Cokes Grove Cokes Pare! Cokes Heeren-en Jongensregenjassen FOTO-ATELIER F. W. DE RAAD WERKTUIGEN "Z HOOIBOUW 1WERKTU N.V. Landré en Glinderman's GERZON ALLE SCHOENREPARATIE TAPIJTEN - GORDIJNSTOFFEN - LINOLEUMS B Tl EJ 80 en 85 c.M, br. voor Hemden 32 en 39 ct.s p. el 150 c.M. breed voor Lakens 59, 78, 86 en ÏOO ets. p. el. Betere kwaliteiten 160, 180 en 200 c.M. breed in diverse prijzen. Speciaal Lakenkatoen voor gebruik In Indië NOG ÉÉN WEEK Hammetjes beentje ROLHAMMETJES Als Extra Reclame: AFSLAG GEKOOKT SPEK 14 per onfl BUITENGEWONE AANBIEDING DB 6B0TE MODE DIVERSE KLEURK0MBIN1TIES ZIET ONZE SPESIALE ETALAGE MT Groote Was oh taf els Fonteintjes B|j aankoop van 1 pond ontvangt men l£ pond By aankoop van 4 pond ontvangt men 6 pond aankoop van 10 pond ontvangt men 15 pond ww Deze reclame fs geldig vanaf Donderdag 8 tot en met Woensdag 14 Mei, in onze winkeis: Maarsmanssteeg en Haarlemmerstraat, Leiden Langegracht 70-94 en Hooigracht 14-16 leveren GOEDE COKES voor huisbrand ff. bergpl. 11.80 p. H.L. afgehaald f 1.60 p. H.L. OOKESAFQXFTE van 8 nnr v.m. tot 5 uur n.m. N.B. Tegen bovengenoemde prijzen Is de Cokes ook verkrijgbaar bij de handelaren. Het voordeeligst adres voor Uwe Kleeding Amsterdamscli Heerenkleediog-magazijn Zoo juist ontvangen uit Engeland een pracht-partiV in Gabardine en Gummi Aanbevelend, PH. CHOTTEL ADRIANCE-MOLINE RANSOMES' HOOIHARKEN. RADSPOOR-SCHUDDERS. TARMAIN's HANDHARKEN OP WIELEN. Werktuig- en Gereedschaphandel AMSTERDAM A Voor direct GEVRAAGD HALFWAS BEDIENDE of Flinke Winkeljuffrouw Heerenzolen en Hakken f 1.75 Dameszolen en Hakken t 1.25 Voor Heerenzolen en Hakken f 0.90 Voor Dameszolen en Hakken f 0.75 G. SPIERINGS Co., Korte Hoefstraat b.d. ZijdgracM. circa 1.500.000 (anderhalf millioen) automobielen Goodrich-Koord-Banden, Goodrich echte Balloonbanden Goodrich-Cushion (halve luciitjhanden Gebrs. DE WILDE, Amsterdam BREESTRAAT 146 - TELEFOON 662 - BOTERMARKT 21-22. Onze Zeer Greote Voorraad Eigen Fabrikaat In Aparte Modellen en van Uitsluitend Eerste Klas Werk, wordt een korten t\Jd, tegen Buitengewoon Lage Frijnen aangeboden. 1006 1890 10 MEI 1924 TVIaifsioii STJSAPÏ BASOSKI VROUWEN S TEEG 8 i-t TELEFOON 860 Ter gelegenheid van het 25-JARIG BESTAAN onzer Zaak zyn onze Kapsalons geheel gerestanreerd en hebben wij tevens aan de Salons een Manicure-Aldeeling verbonden. Eveneens ls er vanat heden een Gediplomeerde Dameskapster aan onze Salons verbonden. OUDSTE EN VERTROUWDSTE ADRES VOOR BETERE HAARWERKEN Opening OONDEROAG 8 MEI a.s., des nam. om 3 uur 1347 85 49 woop Lakens, Sloopen, Sohorten en Hemden 90 100 126 139 150 c.M. bread 54 82 78 90 98 ets, per el 250 c.Sil. breed A f2.70 per el. Telef. 767. i3ss Haarlemmerstraat 122. VOORSCHOTTEN aangeboden voor nette menschen van 135.tot 1300. zonder borg. Brieven om inlichtingen iranco Onde Gracht 826, Utrecht. 8096 44 oent per pond 50 cent por pond FRUMA ROOKVLEESCH jg per ons Gewone prijs 18 cent BREEDE BLOEDWORST 1362 Gewone prijs 10 cent cent 8 per ons oent cent Haarlemmerstr. 226 Hoogewoerd 72 1370 VOORRAAD IN Beschilderde en Gebatikte voorwerpen Knssens.Kloeden.Tasch- jes.Theemutsen, gebrande en beschilderde Broches, dn Knoopen Bïonses en «Japonnen worden bewerkt 608 en Als U op de ondarwetsche wijze spaart door telkens opzij te leggen wat U missen kunt, znlt U weinig sparen. Bovendien heelt U geen zekerheid, dat U een bepaald bedrag by elkaar znlt sparen. Door een levensverzekering te slnlten bij een solide maatschappij als de Amstcrdnnigchc, Amsterdam, N. Splegolstraat 17, wordt het sparen U ge makkelijk gemaakt, en mocht U komen te overlijden, dan ls de spaarpot automatisch met het bepaalde bedrag gevuld. Inspecteur: C. v. d. HEUVEL, Eikbosscherweg 18, Hilversnm. 1349 Voor heel 't gezin, voor vader, moeder, Voor groot ea klein ia het een vrengd Cacao te drinken vnn De Grnyte^ •t Ia een tractatie voor de Jengd. Zie, rond de talel lekker smullen De kleintjes alt hnn volle tas Zóó aromatisch, heerlijk, voedzaam, Nooit een cncao ter wereld waBi En alle kind'ren vragen vleiends „ToeMoederschenk nog eens Ia „Het is zoo lekker en zoo smaaklijfc" Roept heel het lieve huisgezin* „En ook goedkoop" zegt Moeder „Nn maar naar hartelust gesmaid. „Allo Ivoor allen nóg een tasje" ...De kopjes worden weer gevuld. „Jonge P.rilVflpnwl n np HAA^ Deie Cniydenwgn van den Wonderdokter DE HAAS handhaaftnog altijd zijn ouden röembiizenuw UIUJUCIIWIJII uc flhhd zwakte en bloedarmoede. Prijs 400 gr. f 2.50 - Ruist Krak, Broemb, EisdJoa, Chriotiaahsz. 1351 Tel el. No. 1230 Telei. No. 18 De prijzen zijn met Ingang van 8 Mei a.s.i ïs het welbekend staande AUéén gevestigd 1308 Haarlemmerstraat 149 over de Janvossensteeg 1874 HOOIGRACHT 86 TELEFOON 1074 Speciaal ingericht tot het maken van Brnidsgreepen en Commnnieloto's CONCURREEBENDE PRIJZEN 1313 Aanbevelend, F. W. DE RAAD P Naaimachines (Origin, Amerlkaansch) Gecombineerde Hark-Keerders. MEN VRAGE ONZE NIEUWE I GEÏLLUSTREERDE PRIJSCOURANT Spulstraat 6 en 8 ^|j I De Beinwe, Haarlemmerstraat 220. Aanmelden na 8 nur. 1361 is een dure onkosten voor elk huisgezin, ziet ook op dit gebied te bezuinigen. Wanneer gij onderstaande prijzen leest, zult gij besloten zijn bij ons uw schoenreparatie te brengea. Neemt eens proef met Rubber zolen en hakken. Voor werkschoenen hebben wij speciale groote maten Rubber- hakken, zeer doelmatig voor hen die veel loopen. N.B. Zijt gij gesteld op mooi werk, breng dan uw schoenen eens bij ons. Van bruine schoenen worden de hakken en zolen zoo bijgewerkt, dat ze juist de kleur krijgen van het leer. Voor het scheef loopen der zool hebben wij een speciaal systeem, een zeer afdoend middel Neemt eens proef en gij loopt niet meer sclieel. 1390 Aanbevelend, Electrische Schoenmakerij „S<.-Crisp3jn"> De overproductie iu Amerika van zal en l37j niet veel beïnvloeden wat prijs hetrclt. banden-aankoop behoeft men dus niet te wachten Prins Hendrikkade 48 - Telel. 42108 en 484«s

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1924 | | pagina 8