AANGEBODEN: DIVERSEN: ,a!£ jievr. BENNY, Frankcnstraat W, den haag, „aagt voor 15 Mcl oI 1 Juni «n ervaren keukenmeisje, van gcctle getuigen voor zien. OovroagJ voor de morgen- urea en £én dag per Treek een meisje cl een jonge werkster. AantledlDgon Morschwcg 20, ]!etet na 7 uur. spekslagerij en vimscü- fcouweilJ. Öcvraagd: een flinke jongen Aders: V. A BS POEL, Doeia- airaal 41. Aanm. na 7 uur. flerraogd een flinke jongen vwor de meubelmakerij. Adres v. <1. Werffctr. 59. Gevraagd een net dagbïeisje TO v. g. v. boven dc 10 J. W. t. d. WIJNGAARD Jr. Luge Rijndijk 27, Lelden. huishoudster. Gevraagd een flinke huis houdster P O. in klein gc- ,|Q t>U 0. VAN TOL. Aan melding voor 0 uur Hanr- Icnmerslr. 105 of na 7 uur l'lr. Jaagpad 69. Te keep gevraagd een I latten handwagen «schikt voor meubelvtr - toer Adres P. J. K KM PERS KQlulg- on wagen makerij, kimt:'.raat 10. Lelden. Ge-. cn heldere, liefst Jet, WERKSTER toor den V, jdag en Dins dag een lal*.-* dag, en de MfiOOODüu.k. Adn- liMEïS, ^*.C€3- Üaat :'-j. -li. DIENSTBODE. Ot\raagd legen 15 Mei of kier. ecu nel keuken- eu iwecdc-nieisje, van goede R tuigen voorzien. Adres: v.cbl 40. lo Lc-iden. WERKSTER i «vr.'.agd voor don üalcr - •lag van 9 tot 5 uur voor keuken- cn eufé-werk. 0a!é de Valk ïifandcnma- I kersiteeg No. 7. Té koop go\rT.agtl, twee In loeden >l«al kljmlc bakkerswagens Dricxen Bur. van dit Blad ocdcr No. 3fOk. Gevraagd togen Juni een flinke OAGDIENSTBODE P.G. Brieven Bur. van dit Blad onder No. 238k. Gevraagd net BURGERMEISJE, ulet beneden do 18 Jaar, voor den dag, goed met kinderen kunnend© omgaan, levens ge neigd iijr.de liebto huiselijk© bezigheden to verrichten. Brieven aan bet Bureau van dit Blad ender No. 221 k. Gevraagd een flink werkmeisje ▼oor dag en nacht. Loon f 800 per Jaar mei 140 wascbgeld. Brieven Bur. van dit Blad onder No. 233k. Een dagmeisje gevraagd, 14 a 16 jaar. A. J. v. BEllGD HENE GOUWEN. Hooge woerd 169. loopjongen Voor direct gevraagd een flinke nette loopjongen, leeftijd omstreeks 1-1 u 15 Jaar. LOUIS KUSTER Schoe nenmagazijn. Vlschmarkt 1. Leiden. Telefoon 198. Mevrouw ROOS, Rapenburg 57, vraagt een flink dienstmeisje dat zelfstandig kan koken en v. erken. Zich aan te melden 's avonds na S uur. Gevraagd écr. act cn dege lijk KOSTHUIS wet gebruik van v: IJ slïiapki.iiicrjto cn gezellig hulielljk verkeer, in ccn stil cn mst'g vezln, met de ge wone watch Inbegrepen Ie pen malleen pril?. Brtwro Bur. van dit Blad on der No. 085k. NOODHULP ...igd wegens ziektedc-r ItgCMvöordtge. Zich aan te 1 e n N u v, c Rijn 82 b o- tcd. LOOPJONGEN. icu,.agd. hoPijd boven 16 par, xu gocilo getuigen vooralen. iVani». 's avonds ui.r j UAllL'N, Xituwo lUln 1- NETTE WERKSTER fevr..;.g,l van goede ge tui sen v iiIcd. Te voelden ll«r.a (ion da straat 48. DIENSTBODE Mevr DM WIT, V. Bcvcr- nicgz34, Den Hang, vrr.agt i-cn flluke dienst- lone, p.ci. cu van g. g. VOOrHOl, ïco iiiuko dienstbode rtYiaagtl legen 1 Juni, van leeds getuigen voorzien, al leen voor het woonhuis, tc- r?Q hoog loon. Aanbieding reestraat 177, ingong bo venhuis S'censchunr. >«r. KAUTA ANDRBAK. FlanUgo 2, vraagt tegen 1 Jtini tcne nette DIENSTBODE w*l kunnende koken en *erkcn v ,g. g .v. Zka aan tc melden nn 1 uur. dienstbode Wordt gevraagd cea flinke dienstbode voor den dag. Netjes kunnende werken en koken en van goede gctul- gCQ voorzien. Alleen voor bovenhuis. Adres Mevr. y. BWIJK, Brce9lraat 73. dagmeisje gevraagd niet beneden de J8 Jaren v. g. g. v. wegens ziekte der tegenwoordige, voor direct ot zoo turocdlg mogelijk. Aanbiedingen bij Mevr. C01IEN, Langcbrug 10a. Weensch meisje, R.K., goed llollandsch sprekend, zoekt betrekking nis kinderjuffrouw of hulp In do huishouding, bekend met alle huiselijke bezighe den. Brieven Bur. van dit Blad onder No. 2831c. Gevraagd tegen 15 Mei of 1 Juni v. eg. huw, v. h. logenw. een net tweede meisje goed kunnende tafeldlcucn en naaien. Z. n. f. m. 's a.v. na 7. Mevr. VOSilAER, Ra penburg 83. Wordt gevraagd ccn dagmeisje niet beneden do 10 .iuar. Adres Oude Rijn 00. DAGMEISJE. Voor terstond gevraagd een net Dagmeisje voor alle voorkomend© werkzaamhe den. Solaris f 5.00 p. w. Aan melding eafó „Neul" Bree straat 107. jongen. Gevraagd voor loop- en winkel werk een Jongen goed kunnende fietsen. niet ouder dan 10 Jaar. Zich aan to melden Geversstraat 20, Ocgstgcest. Leidsch Dierenar.yl. Leiderdorp. Tel. 1135. Grooto keuze aardig© bonden, kloin en groot van e.llerlcd soort. Ook nog enkele liovo poezen t© bekomen. Bil lijke vergoeding. Nestblokjes voor vogels f 1.75 cn I 2.v Constmptie-Tent te koop met Inventaris, standplaats Katwijk. Moet weg tegen elk aannemelijk bod. Brieven Bur. van dit Eiad onder No. 2C5k. JONGE MAN, 23 Jaar, zeg zich gaarne ge plaatst voor magazijn- of wlnkclwcrt In Lelden of om geving. Brieven Bur. van dit Blad onder No. 203k. AMEUBLEMENT* Te koop: een goed onderhou den Ameublement, 2 crapauds, 1 canapé, 0 stoelen, 1 tafel. Verder gespijkerd kleed, kin- derledikMit met zeogMem.itrar Te lien: Langt brug 56. TE koop: een Burgcruoonbuis, waarvan de be neder, él age leeg 1», be vattende beneden 2 kamere, keuken, plaats cn rolder, bo ven ruime voorkamer met keu ken. Riant uitricht. Brieven aan bet Bureau vaD dit Blad onder No. STllk. TE KOOP: een goed onderhouden kin derwagen. Haven ko do 12. TE KOOP: wegens \erhuizlDg ccn mooie badkuip met koperen rand, een ruststoel (Ijzer) met matrassen, vitrag© en zoo goed ais nieuw hl. Lan caster en stoffen gordijnen, I mooi© electr, kroontjes, o n. der TE KOOP: grottr. o wagon (Brc-mubor), Touwwagentje, pitricten wagen allemaal in goeden etaat, 4 voeren kussens, peluw, stro©- matrasscn, randen, gespijkerd kleed, 2 rollen zeil, gebruikt© naaimachines met kast f8.50. Morschatraat 62. GROOTB KEUZE nieuwst© Stoffen voor een glazen harpmodei' "en liccrcnklcedlDg naar maat. Col- nog verschiieude andere j bertcostnums naar maat van voorwerpen. To Stationsweg 11. TE KOOP: ccn kinderwagen voor den spotprijs van 10 gld. Aures Lombokstraat 1 B. BOONENSTAKEN. Eens gebruikte doch in goeden staat verkeerend© boonenstaken to koop. L. 15. NIEUWEN-IfUIZEN, Alorsohweg. 1ëelege1ï Te kcop: ccn bruine enge- hoorude ïDclkgeit, dl© pu ge- Jammeid beeft en 1 mud Ited Star-poters, bij L. Hakklr, KwaaLbrug, Oogetgeeit. WEGENS VERTREK li koop: ten pracht Kinder wagen. pas geschilderd en nieuwe bauden 'als nieuw), voor ©en spotprijs. Te ilenLangegracbt 76. Te buur: ccn ruime Zit- en Slaapkamer, mooieu stand, voorzien von gas, water en elect rioitelt, staande te „Oegatgoeet", Kem- penaerètraat 33. ie bcvragc-o aldaar. Koet en Inwoning aangeboden met huiselijk ver keer, f 10 per week. alle* in begrepen, of tvre© broers of vrieiideo, samen f 17.— per week. Stil gcrln, plaats voor fietsen. Omtrek He«ren£traat. Urieic-u aan het Bureau van dit Blad onder No. 0S18k. TE KGOP: een goed onderhouden Orgel met regietera. Te bevragen bij J. v. CGAIOKD Dl., Smid- steeg 29, Bijnsburg. Openbaar Slachthuis. Groote afslag 30 ets. p. poud ZatordiigioortuitPJag holfelf, verkoop van een buitengewoon grooto partij gohtcrillsecrd rundvleescb, rondvct, reuzel cn bouiilon. l'JLtNKB. TE HUUR: eon Benedenwoning voor men- 6chen zonder kinderen, btvnfc- tendo voor- ©n achterkamer in. bedstede, keuken, plaAts en zolder, voor f 3.50 per week, met mooi uitzicht. Brieven aan bet Bureau van dit Blad onder No. t!8k. JAC. v. d. WILK zegt, indien gij Uw rijwiel »ilt op laten knappen of herstellen eerst bij hem prijs vragen. Dan suit U zien, dat U voor- deellg eu vakkundig terecht bent in dc Claraeteeg 21, Fathdlcon-Salon ,,'t Centrum liuziokhatidcl! Let op! Ontvangen de nieuw ste nummers van Hofman, enz. Zucodscho Riedclveortn 11.25. Nieuwe-piaten a fl (reclame). Zaterdag op de Markt bij bet Gangetje. Beleefd aanbc-vel., H. P. ÜLIMER, Raamitetg 69 2 m. bellen. af f 45.—. Vraagt stalen. Cou pons worden ter bewerking aangcnomc-n. P. J. DE WEK KER, Hcerengracht 100. TE KOOP: een ouderwc-tecbo .mab. Secre taire met koper ingelegd. Prijs f 50.—. Tc tien: Nieuwe Rijn 72a. TBR OVERNAME: een fietsmandje met veerenJe zitting tn bagagedrager. Te vens een koperen étalagcst-oel met drie étaleerplatcn. A'drcfi: Broestraat 77 hoek Dicl steeg. Br biedt sich aan: een net R.-K. MEISJE voor hulp in do buishouding, liefst met huiselijk verkeer, tegen begin of half Juni. Brieven aan bet Bureau van dit Blad onder No. 2£0k. brcedeieren altijd voorradig, Geatrcepte PI. Rocks, Barn., P. Leg- j horn. Wit Leghorn. W. I. 1 Loopeenden, 15 c-t. per stuk. Kuikens 40 c©Dt p. st. Oeh- teadvoer en Opfokvoer. Wetenschappelijk cn uit practfscho ervaring samen gesteld, beneden elke con currentie. Vraagt prijs voor wederverkoop. CLEMENS' BroederU. Hil- legommerdljk, N.-Vennep. JAC. v. d. WILK rcpartfcrt gebroken fietsen. Onnoodlg cm u te laten be praten bij andere rijwielhande laren. Te moer een bewijs voor 1 ons, dat wij het w e 1 kunnen. I Clarasteeg 21. TE HUUR: gcm. Zit- cn Slaapkamers, ook Zit Slaapkamer voor 2 pers nieuw ingerichte aparten op gang, met of ronder pension. Vreewijkstraat 10. RIJWIELEN. liet soliedste cn goedkoopst© adrc© voor 2<le b&ndscb hué- ren eD dameerijn leien 1© bij: GRADES, Rijwielhandel, Mo- lensteeg 8—10, bij do Doozï- i straat. Telcf. 2022. MEUBELEN soiled en bülijk. EfoogLiiidrcb© herkkoorsteeg 12. A. WAGB- AfAN8, meubelstoffeerder. Nette Zit-Slaaphamer «angob'ïden, gc-legen o.in den Apothekeredljk, voor beer of Juffrouw-alleen, tegen matigen prijs, met of zonder pension. Brleveu aan liet Bureau van dit Blad ogder No. 876k. keukenmeisje. Gevraagd tegen 1 Juli een net keukenmeisje, «11© zelf standig kan koken cn wer ken, levens ©en flink 2c meisje voor den dag, niet beneden d© 10 Jaar. Mevrouw ZURLOH, Boter markt 10. Goeds Tehuizen gezocht voor 2 mooie Jonge poesjes en ccn oudere zeer goede muizenkat. Te bevra gen Terwcépark 3. r.k. dienstbode. Gevraagd tegen 1 Juni of eerder, wegens vertrek der tegenwoordige naar Duitseh land, een R.K. dienstbode, niet bcnc-dcn de 18 Jaar, zelfstandig kunnende wer ken. A&retiicldcu do Kempe- nacrstr. 28, Oogstgee9t. kleermakers. Gevraagd een bekwaam kleermaker en ccn Icerlfüg op "t atelier. D. KRAAIJ, Hcogcw. 103a. dienstbode. Covraagd een dagmeisje van half acht tot 4 uur. Jan van Goyenkado 43. Ccvroagd 1000 ter leen "«r.oods tegen 10 pet, doch ftSJfw torgoD. Maan«J. afl. 1100. de 10 pet. kon direct 'dgohuuden worden. Liefs» T Puf. 'Brieven Bur. van «lit Blad •Wer No. 3«7k. ®tvraagd een NET MEISJE ••et beneden de 16 jaar. "oerdelntle 28. (rï'"W yo,'r Den Haag Rfen 15 Mei een nelto DIENSTBODE J: t 9. t. (Holl. of DuItscB) 7 16 mcl^eu na 'e av. 0-" Rijnsburgcrwcg 163. 5? D.a8meis'e ocviasgd Brecstraat 2Q. 'eTS00n t„ kosthuis ccn ,c«, ^,eï meisje llty B 8:°- L7' Ooyonkftde 28. cTiT i,dagmeisje b,I«- schin. M 7 m,. GevTaagd net meisje voor halve dagen. Aanm. na balt zeven. - HOEKSTRA, Roogew. 120. Gevraagd een flink meisje Toor deD dag of hulp voor do morgenuren. Aanmelding Zoeterwoudschc Singel 8 b. d. Ileercnstraat. Gevraagd NET DAGMEISJE gevraagd voor halve dagen rdet ouder dan 10 Jaar. v. sr. g. v. Aanmelden 's avonds na balf zeven. Rapenburg 69. Een splintertdem-*© Folding Autographic Brownie KODAX-GAMERA No. 2, R. R. lens, maat 6 bij 9 c.M., te koop. Adres i H. LABORDl'8, Magd. Moon- straat 40. Voor SPIEGELS en schilderijen cn het ln - lijsten van platen, foto's, vergulden eni. Is het voor- deellgst adres Janvoesen- steeg 67. Haarlemmerstr. 02, t.o. Volkshuls. Ondergcteekend© beveelt slcb beloofd aan voor alle voor- komend© Me bei- en Wit werken. Solied en billijke prtjsen, F. SMIT, Maartpnedocbterehofje "O. Faet©ure(raak Kunstmeststoffen, Landbouwraden, zwavelzure Ammoniak, Oblll-Salpetor, Su- perf06faat, rabentkall, enz. Klaverzaad, Bieten- c-n Kroten zaad (bleekblud), flluko partij iljzea, molbord en beste ploeg. Aaubcvelend, J. II. DÉN. DAAN Zn., Kerkstr., Rijns burg. Tel. No. 2. VLAMPIJPEN Prijsopgaaf gevraagd van £00 ilampljpcn cu 200 bouten palen wilgen, eiken of cwcben, door Wod. BOS A ZONEN, Kat- wIJk-aan-den-RiJn. WONINGRÜIL aangeboden van ccn groot be- ucdeubuls (centrum) f 8.£0 p. week, zeer geschikt voor ver- I burlug, ens., tegen een klei nere vroulng, boven- of bene- deuliuls. Brieven aan liet Burean van dit Blad onder No. f2£k. NAAIMACSJNES in alle modellen, met en len der clectr. motor. Motoren voor Daalniacbluae worden op proef geleverd. Contant ec op ter- uiIjLbctolfDg. Demonstratie zonder verplichting. 8. OUWER8LOOT. Rljnslurg Miet Z.-Z. 64. Ter overnamo aangeboden 2 stel Overgordijnen voor f 15 rood met geel ge bloemd en ccn traploop er voor f 4. belde ln goeden slaat zijnde. Adres Rijn- en Scbickade 22. AANGEBODEN: nog 6 a 7 boerenwagens rotte varkensmest, om op do plants van bc-atemming t© leveren, en een as met vec- ren go6ohlkt voor een hitje- kar. O. v. d. EIJKEL, huil© Welgelegen bij Rijnsburg. TE KOOP: een zeiljacht tjoltermodel. volledige inventaris, goed ln slaat zijnde, voor billijken prijs. Brieven Bur. van dit Blad onder No. 199k. H.H. WIELRENNERS Ter overnam© of ln ruil oaugeboden een „Allright" stayer, spotprijs. Ook fra mes, wielen ent. los. Te vens een jongensrijwiel. Hooge Riindljk 8 (over de tramremise). Br biedt zich' aan een Chanlfenr ol Tuinman, ook geschikt om met paar den om te gaan, ongehuwd, oud 25 Jaar, van goede ge- tulgen voorzien Brieven Bur. van dit Blad onder No. 170k. Er biedt alc-K aan voor di rect een nette 9ultschd Dienstbode, oud 20 Jaar, reeds 8 Jaar ln Holland, van goedo getui gen voorelcD. Brieven Bur. van dit Blad oöder No. 137k. GEMEUB. KAMERS To huur aangeboden op ic©r ïiettcn stand nabij tramlijn: gom. Zit- cn Slaapkamer roet bodlening, deegpivenacbt met ontbijt. Zeer hlllijko conditie. Brieven aan het Bureau van dit Blad onder No. 881 k. WEET U DAT J© Marktvoncurrenb, standpl. Vlschmarkt en lfarerzaklnan 13, een koekje voor all© stan den a 25 ets. per half pond. Probeert U ©enz. Het valt U Losllst mee. NIÉUW FEESTLIED A la Volapuck en vel© andere nieuwe Bruiloftsliederen, Wel kom san bet Bruidspaar. Mon sters op aanvrage. Wenacbjea, voordrachten en teoneelstukjes, Costuums voor tableaux, Ben- gflilscb vuur. ERATO, Oudo- 81 ng el 14. Tc lef. f80. Zwart© klccren en boog© hoeden t© huur. DAMESRIJWIEL t« koop met gesloten ketting- kast en baudiyro en ecu jon- gensrijwlel met dubbele rem- men, laag model. Adree: N.» RIJu, Slgarcnroagazljn boek Burclitrteeg. KOSTHUIS. Net kc»stbuls aangeboden m ecnv. grjn. slt slaapkamer, f 11 pér week. Ook aardig ge schikt- voor 2 vrienden, f 18 per week. Brieven aan het Bureau van dit Blad onder No. M3k. TUIN GRINT verkrijgbaar, prima mooi en fijn gewosschen. Een schip in lossing bij J. VAN RIJ, grint- bande), Morecbweg 02, Oegst- geeet- HEERENR1JWIEL. Te koop: c«d sterk In besten staat verkeerend heercErijwIel. Rijndijk straat 77. _FEESTMUTSEN. Prachtmutsen vanaf 6 ets, neuzen, snorren, baarden, prul- ken. guirlande©, achildeu, ser- I pentlnee, c-iDfettie en servet- I jes en verder alles voor dtu bruiloft. Goedk<>ope Muziek handel Hoogowoerd 65. h. versxby. De grootst© modern Inge- riebt© VO GELK WEE-ILERIJ heeft bultenlandscb© slervogela kopereD, tinnen en houten kooien, Blonk'o kippenvoer, duircuvoer, Wie soorten vogcl- zudtn, bad- en anoc'pbakjoe, enz. L. XfOENK, Nannleetr. 31. AANGEBODEN: 1 stel Bng. eksters met Jongen a f 6.—, 1 pr. hollo kroppcra a f 8.60. Gevraagd: een glas raam Toor kippenhok, lang 2 M.. lweed ongeveer l 1/2 M. Adres: Paateurstraat 9. HALT I Vergeet U bet adres niet ran DB LA RIE? Het vegen per schoorsteen ééu gnldcu. Met- eclrep.iratién van scho«?rstec- ne», daken, enz. tegen scherp concurreercnde prijzen. Kulpcrsbof 2 (v. d. Werf- straal). GRASZODEN Te koop: graszoden bij groote en Llc-lne partijen. J. J. PI1I- LIPPO, Lammorroarkt 18. TE KOOP: tw«?« oud© fokkalveren, witkop pen. J. VERBOON, HaigWog 60 Lelden. TE KOOP: ten diuneerijwlc! voor spotprijs wckcds plazitsgcbrek. Prlnaes- Wmielmlnaötraat No. 4. TE KOOP: enn staal ruige koemest, tl] J. VAN DLR KLEY, Hazerswoude Groe;nedljk. A s. Zaterdag een schuit GRASZODEN In den ZijlaJngH. Concurreeren- de prijs. Ook t© vervoegen bij J. HOLLEBEBK, Lombokstr. tt (Kool). Te koop aangeboden: con warenhuis van ruim 150 ramen, bij LIM BURG A Co., Voorschoten. woningrüil. Aangeboden: een flink be©- renhuls op netteo atand, buur ruimschoots gedekt door onder buur, Jn ruil voor bovcll- of benedenhuis op goeden stond. Brieven aan het Bureau van dit Blad onder No. 420k. slaapkamertje T© buur aangeboden op Bet ten stand; ccn gemeubileerd friacli kamertje, voorzien van licht voor netten heer of juifr. prijs met ontbijt f 8.60, ïonder ontbijt f 2.60 per week. Brieven aan het Bureau van dit Blad onder No. 423k. Te koop aangeboden: een bloemenwagen zoo goed ais nieuw, zinken kapbedekking, patentassen, zeer geschikt voor groente- of fruithandel, inanufacturier, bakker, enz bij LIMBURG A Co., Voorschoten. Bovenhuis te hnar, -omtsek Laugegracl.t. Huur f 5.25 per weck. Brieven aan bet Bureau van dit Blad onder No'. 4l9k. KOSTHUIS aankleden bij burgtr wed klein gezin, kuuucn 1 of 2 kostgaLgers geplaatst worden (geen beroepskoithuls), gezel lig huiselijk verkeer cn netten stand, en alles degelijk. Prijs f 1&50 per weck. Adres: p.- Rijn 62 vbovenhuis). MOTOR X. 8. U 2 cylinder, kicket., 2 veren., lamp, boorn, claxon, F. N. duo, allee in prima etaat loopt selilttcrend. Proefrit gaurn© tongcstaan. T© ilcn: UOZEE, Uoefstraat 0. NAAIMACHINES Ruim gesorteerd In all© ma- chines, zoowel band- als trap- eu luJaadmacbines: Grilzner, Naumann, Singers. Concurren- tio ciiuiogclljk. Zoowel voor nieuw of reparatie Ja 40 Jaar ©rvarlDg Jn 't vak J© lekcref© waarborg. WKSTDORP A Co., Morsobstraat CA Aangeboden: gijmcubiictfd© of gottoffeordo Zit- en Slaapkamer met of zoudcr pcuslon. Adres U« H.QLTKAMP, Ylecbmoxkt 4. HELLIANTHUS. te koop: 000 a 700 cn ver schillend© soorten Dabllastek, als DroEeelbals, Klug of Autum L'ïbbc-t Pape, ZaveJregon, onx., ook ln kleine hoeveelheden bij VAN BELLB, Rou werst raat, Rijofburg, PUI. Mooie grove pul verkrijgbaar bij J. DE GRAAF, Wlttclaai) No. 0, bij de Hoerenstraat. Aannemer vau Sloopwerken. Te buur aangeboden: liette GEM. ZITKAMER met apart© slaapkamer. Des- gevrenscht met of zonder peu- ©Ion. PbuiUocu 105a. nabij do Jan van lioulkade. B«n goed onderhouden HEERENRIJWIEL t© koop. Oefcrestxaat No. Ié, bij PlanUoen school, alhier. Voor all© Wit- en Metselwerken U en blijft het goedkoopst adres: H. S. GROENE VELD, Houtmarkt 14- TE KOOP: gsi- en petroleumlampen, vj- trin©, ronde tafel, groot kin- deriedlk-^nt, geverfd© kaat, naalmaclilne met kast (Selec ta), zoo goed als nieuw f 40, kaptafel, bloementafels, pe nanttafel, etagire©, klapatoel- Morachstraat 62. TE KOOP: een kinderwagen, slechts én kele mal«D gebruikt. Te beTra- geo: J. VAN WIJK, Janvos- senstoeg 64. TE KOOP: 2-pera. waacbtafel met binnen- Lak, geverfde kast. viool roet kist, fletsstoeUJe, l-p©rs. zee- graematras, woecbtafels met wascbsW, 8-pIt© gaeet«l, groot kinderledikant, buste op stan daard. Morscbstraat 62. Voor elk aannomellj^ bod te koop aiuxgefbodenr ©én BASLUIT, praoht Instrument. To b"e- vragon HAnrtemtoenveg 09, Velden. Te koop of U buur: een STRANDTENT met toebehoorto, tegen b)U. pril a Brieven Eaxx het Bureau vau dit Blad onder No. f46lr. Te koop aangeboden; een hct© OOLLY met stambooM voor billijken prijs. T© zlcu: Maria Gouda- straat 90. pathéfoon T© koop: een soo goed als nleuwo pathef'ion roc-t 80 pla ten ro°r spotprl|i. O. Tb. C. OORBIJ, Reitistraat 9. PAPEGAAIEN! Biedt t© koop aan J. DEN OS. prima sprekende grijze roodstaarten, welke met ga rantie! geleverd worden. Te ven# post- eD sierdulven, kip pen, enz. Het oudste adres: St.-Joriasteeg 10- Colbert-Costnams. Voorlianden: een prachtigs partij H©erencostuums en Jon genspakken ver bcncdtD win kelprijs. Tevens een prachtig blauw m antelcostuum voor spotprijs. Kleermakerij HAK KAART. Deoimaatraab buiten de Zijlpoort. 12, te koop vpor H. H. kellner» of mu sicus: rok en smokiDgs. Te ren# verhuring van trouw- en gslegenlieldseostuume. Ook af zonderlijke rokken, vesten kn pantalons te koop. Hoogl. Kerksteeg 10. Kleedlngmaga- zijn „De Concurrent". AFBRAAK TE KOOP Kozijn, ramen, winkel- en an dere deuren, partij bout, alt- ook drie groot© pakkisten. Adres: Janvowensteeg 00. T« koop aangeboden: prima Ras- en Waakhonden waaronder Dnltzcbo Herders. t#vcds slDdeliJko poeejes, enz. Éenlgst adrea voor het cou peeren van bonden tp snijden van kotert. De Leidsel» Vo gel ban del, St.-Jorie steeg 10t Eng. JleerenriJwiel. Wegens plaatsgebrek ter over name aangebodeu: ccn Eng. neereD rij wiel met nieuw© ban den, freewheel en bandreni, voor klechts f 17.60. Adres: Hanscnsfraat 22, Da 7 uur n.m. WOLFSHOND te koop voor f 26, zeldzaam waakst.b, voor kontoor of buitenplaats, bij C. M. GORDIJN, Hazers woude, Leenwenburgh Ie Co., 0&i#iraat 4 cn 4a, LeldCD. LtTeriug en beretelylaats v. rijwielen cn motoren. Vakkun dig, billijk en spoedig© afleve ring. Br biedt slcb aan: èen net BURGERMEISJE oud 18 Jaar, T O., aJs bulp In <1© Daishoudlnf. Ook gencgcu ln e«n winkel btbulpzaam t« zijn. Brieven ian Let Bureau van «lit Blad onder No. 2G«k. AMEUBLEMENT ter overname aangeboikn, ge heel nieuw, 4 stoclm. 2 dkpo fauteuil# met rood leer be- Idecd voor spotprijs. Laat Uw stoelen stoffeeren aan «lit adree. F. W. CORPBL, Hoog landse!» Kerkgracbt 8, 2 to. bellen. OVER TE NEMEN 1 Kng. kinderwagen f ld, 1 viool met kist, compleet, f 10. Langebrug 77. KUIKENS Wacht niet langer om kui ken# te koopen, 't I# nu de tijd om kuiken# aan te #chaffen. Deze gaan dan in September aan den leg Steeds sf t« gé ven van 3—14 d. oud. Ecnlg adres: D. GROENE VELD Jr., Acaolastraat 6, TuinstadwIJk. Nieuwe Meubelen. 4 stoelen, 8 fauteuils (leer be kleed) f 31, met moquette f 46. ze# «toelen (leer bekleed) f2), divans f 18.60, theekaeten f 11.76, erapanda f 28, eiken ka«ten r 89.60. fauteuils f 11.50. Meubelmakerij L.-Maro 7a. 'Aangebodenvrij SLAAPKAMERTJE voor Juffronw, b. b. b. b. h.. met of zonder pension,, bij menacbon tonder kinderen. Brieven aan bet Bureso van dit Blad onder No. 240k. OVER TB NEMEN 0uJ« pers. tmir eiken MUuit I AUTOBANDEN Kot spitasmatr,,. kïjsr 1 rented, peluw «n kureet. Ook r weere* «lióDdertlJk. Tbeetafel met In. T- WBE,RB!'' w,i sr'oLtniecg TE BUUR gomeabJ). Suite met gebruik van kouken op eersten stand. Brieven aan het Bureau vau dit Blad onder No. 242k. Fornuis en Gasstel te koop aaogeboden. Te zien: Hecrengracbt 06. TBR OVERNAME: ecu blauw wollen serge Col- bcrtcostuum en een fantaeie colbortcostuum v. spotprijs, maat 49, prima voering cn paarxienhoar-bewerking. Feu gestreept© pantalon van f 10 voor f 10. P. J. DG WEKKER Ue«rengracbt 100. Nieuwe Meubelen. 2 crapauds, 4 stoeien 'deer be kleed) f 69.60, zes stoelen «lc©r bekleed) f 61, schuiftafels f H, ovale salontaf.Is f 17.60, wa£chtafcJs, Dacbvkastjcs f 7.60 kap6tokkeo, enz., enz. Spot prijzen. Meubelmakerij L.-Mar© 7a. HEERENRIJWIEL Te koop: een zoo goed al# nieuw rijwiel met Torpedorem- naaf, beste banden, ln grijze uitvoering, voor den spotprijs van f 42.50. Adrea: School steeg 2, Ijl] do Breestraat. broedeieren. van Wit Wyandotte# (stam Wclleman) te koop. Eierrpro- liucti© 220-240 per jaar. Prijs £5 dB. per stuk. Onbevruchte oleren worden éénmaal in eieren vergoed, mits binnen 14 dagen terug. Verkrijgbaar: Morschsingcl 21. EEN NET MEISJE zog zlcb gaarne geplaatst in een wlnkeJ of voor dag c-n nacbt ln een nette dienst. Brieven aan bet Bureau van dit Blad ender No. 829k. In vllia bij Xoordwijk be staat vanaf Juni gelegenheid tot opname van TWEE DAMES als betalende logées. Prijs f 100 per m. cu per». Dritren aan bet Bureau Tan dit Blad ouder No. 8£9k. meubelen Rcparc-:rca eu stuff teren. Een gebrutkt rond modern eiken salontafeltje aangeboden. Buf- fetteu, «lresdoir#, cylinder- cD bureaux minittres, dames- scbrijfbureaux, alles zeer solldo en goedkoop. Rijn- en Scbie- kade 130. Woonplaat#: Gerecht 4. INMAAK-BRANDY per Liter f 1.25, 11.50; In- Icg-Hrnndcwijn en Oenever per L. I 3.00, f 3.76. Eerste kwaliteit Gone ver, Brande wijn cn Bitter per Lltor f 4. Koordeinde 27, Tel. 1003. "KIPPEN. Wegen# plaotsgolrck te koop acht beste legkippen. Billijken prijs. Set.agcrisiceg 6. BOERENJONGENS pea1 Irtcrpot op wijn per Ji- tor 11.50, Boeronjongons op brandewijn por lit er pot f i', f 2.50, Abrieorcn per liter- pot f 2, I 2.'50, Linionado p rleacb f 1 OO, f 1.26, Ranja p. fl. f 1.60. Nuoidcinde 27. Op bet Vendubols „Den Burcht" zal morgen worden verkocht oen In besten staat lijnde ZIJSPAN Toor de fiets. Voor buitcnzitu'es bout-efc) KLAPSTOELEN ên Tafeltjes spotgoedkoop bij DREEF, Groenesteeg, LeidcD. KAMERS TE HUUR, gem. of ongem., met of zonder peDsiou, in Oogstgeeét bij tramhalte. Billijke prijs, geen bcroepspension. Brie von aan bet Bureau van dit Blad onder No. 34Ck. Pinno-Ondorwijzerea beeft nog ©enige uren beschik baar tot bet ge%en van piano lessen aan eerstbegionenden cn meergevorderden. Billijke con dities. Brio ven aan bet Bureau van dJt Blad onder No. 3i4k. TE HUUR: j vrije étage, voorzien van groote mooie Zitkamer met dito slaapkamer. m ©tfci-Ioopcnd. Gas- en waterleiding, electr. Hebt, W.C., kasten, enz. Brieven aan bet Bureau van dit Blad onder No. 345k. ENGLISH LADY desires to give conversational lessons. Moderat© t«nus. Brieven 'aan bet Bureau van dit Blad onder No. 343k. Volledige Bemesting. Betrouwbare, deskundig sa mengestelde meogsola kunst meststoffen voor bladgroenten aardappelen, kool, uien, kro- teo, dahlia's, gladloleu cn zaaildocmeu, zoomedo alJo soorten afzonderlijk onder volle eoranWe. Sclmrp conenrreerend GEBRs. DEN HAAN, Rtjos- burg. Tel. 8. DAMESRIJWIEL Te koop ccn pracht En- gelcch diUiicsrijwiel ln prli n\a staat voor tpolprijs v. t 27.50. Tevens ccn nieuw k in derkl ap w agent e. Havcrzalilaan 8, Lelden. TER OVERNAME: ecu clamesrijwiel f 20 cn oen meisjes-rijwiel 117.30, van particulier, beid© in zooi' goeden staat. Prima bandon, spotkoopjo .Spoed, Te zien Morachstraat 7. Het war© to wemeheo, Dat sommlgo uicntohcn, Ilun clgcn ge-breken, W«t beter bekeken, Dan zouden zo dr.l ivratcn, .Van anderen wel luien.. Rijwielhandel 7 MOR.SCH8TRAAT 7 waar het wiel draalt. Beleefd aanbevelend, DIRK VISSER Jr. Paarden. Jong Vee. Gelegenheid voor bei weiden vau enkel© pharden en jong veo In best welland roet voel gras tn do onmiddellijke na bijheid van Lelden. To bevra gen bij J. VERBOON, Haag- weg, Lolden. KIPPEN EN DUIVEN To koop: bennen on 2de leg kippen, Witte Leghorns, 1—1 wilt©, 1 geel© kroppor, 1—1 bl. DKWuwtn, 1—1 goudvink, enz., 2 kippenkopen met glas ta koop. Uw adres: Zijlsingel. NJcuwo KINDERWAGENS vanaf f 20.—. AdresZijd- gracht 36A, ovef dc broodfa» brloflc „Ccrca". KINDERWAGEN to koop aangeboden, zoo goed iris nieuw .voor billij ken prijs. Middelweg 17n. Kopvleesch en Harten ^rkrfjgljaar bij A. DE LA RIB, JanvosscDstecg 23. GROSSIERDERIJ In divers© kook soorten, sul-. kerwcrkc-dj peulvruchten, granen, zaden, specerijen, pooisnrlikelen, meelpreyluc- ten, oliba cn wascbartLkc- len. Beleefd aaobavclend, j. j. BREDEWOLD, Letdcoj PORTWIJN Wit en Rood, Ssmoe, Ber gerac, Bordeaux Zoete roo'do Wijn, Rood© enWitto Bessenwijn p. flcsch f 0.05, 10.90, fl, 1 1.26, 1 1 50 eu liooger. Per Liter vnnal J1, f 1.26, f 1.50. Koordeinde 27. Jz J. BREDEWOLD, Popos l rnat 6a cn Langebrug 2, Leklen. Importeur en Grossirr. Aanbieding cwar- ters appelen, scbijfjcs appe len, Bosnische pruimen ÉO ct., Oalifornlsche pruimen 70)80, abrikozen Noordelijk, cn?., ens. Beleefd aanbevelend. TE KOOP: declge twecde-lisndb b«leren- en (kunexsrij wielen, voor la gen prijs, t>U W. TLJSSBK, H. R. 72, Lelden. Bovenhuis te huur. Een bovenhuis te huur op do Breestraat, up&rten op gang, fl kamers, keukeu, ©lectr., gas cn waterleiding overnam© van gordijnen cn sell gewrensokt. Drieven Bur. van dit Blad onder No. 399k. Reclame-Advocaat fijn van smaak, per flesch fl.öO. 1/2 f leech f 1.05; 2de kwaliteit 12.15, 1/2 fie#eh I MO; CooHmans Advocaat f 2.60, f 2.76; Advocaat v. Veen f8.; Advocaat Zwart© Kip f3.—. Noordenide 17. T©1. 1063. Ponny en Melkbrikjé. To koop aaDgrbodep: (An noakk# penny en een soo goed als nieuw melkbrikj© on tuig, ook afzonderlijk, bij T. VAK ROOIJEN, Haagscb© Schouw. Broedsche Kippen. T« koop: 5 broedsehs kippen en een kloek met 10 kuikens, 5 dagen ood. Hot eenlgst adres vpor kloeken ©n kuikens: Pin ter Hulbertehof 13, Stations weg. TE KOOP: trap 7 treden, 2 maal 0 btot-Jcn ga.«t-je#uiattcii, zoo goed als niouw, 2 maal 2 stoelen, rood trijp, 2 klein© spiegel?, ver- griilllcudo schilderijen, dlvao, rut-tsloel met kussen#. Motêcbstraat 62. TE KOOP: gouden damcehorlogearmband I 34 60, Lcorcu- en damcêiegel- ringen f 4.60, f 8 50 f3. rll- veren «Lime sliorloge, horloge- banden, zilver en doublé bce- rcuktttlngcu, knopjes en bel ittles. a He# ttgen Bpotprijzen. Morscbstraat 62. Dobbermann Pinchers te koop, 6 weken oud. Van Speljkstraat 28, b d. Zljlslngcl, BIJ DE WET gcoorlooldo onderband#ch# acton, betreffend© all© vorbln- tenlssen en overeenkomsten, vroidon juridisch deskundig, tegen blllüksalans.opgouiaakt door Rscntekundigo Bureaux JOHAN BAKKER Sr. #n SPIERBNBCRG, Mandcoma- keissteeg C, Lelden. VRUDAG 9 MEI •preekt broeder DE JONG, van Rotterdam, bekeert Isratllet-, Ir. bet WIJ»gebouw „Pbeb#", Oud© Vest, 3d© buis vauaf do JojivosiCDstccg, om kwart vódr acht uur. Torgang vrij. VERLOREN, Vrijdag omtrek Zijlpoort: tazcb niet behangcregerccdacliap. Eer lijke vinder zal beloond wor- den bij terugbezorging. Adree: St.-JacobsgTJicbt 0-*- KENNISMAKING. Een beer. 27 Jaar, vatte po sitie. zocht langs dezen weg In tennis to koanen met een meiaje, leeftijd 25 a 27 jaar. Brieven met portret aan het Bur. van dit Blad onder No. 2-Uk. flOO.— BELOONING voor dengene. dio eon alge meen ontwikkeld gotL'plo- meerei boekhouder, bekeud met maclilnc schrijven «n j-ssasffi Brieven Bur. van (lit Blad onder No. 230k. HET VOLKSGEBOUW. ZoDdag U Mo] a.0. 'fl nv. 8 uur optreden ran den wel bekenden plano-humorist JACQ. DUTRBAtJ Algewhweld doqf WtS# i ntriAtmwriclii Bnireg 2jT «IT weggeloopen Duitscho herdor. 8 maandm oud. Met ooren die noob nlv teu vollo stonden. Teged terug- te bezorgd h DB LA RIÏC Kanwdïtf 35, Hoogo Rijndijk. kennismaking Jong r.k. zakonmnn soe&i Jtennjsmaking met R.Krbaft gcrmclsje van 19—24 jaa*. ©enig© 2nkel{jke aanleg nl©t onbem. Brieven mot inl. «n portret Bur. van dit Blad öndcr Ko. 40Ik. vermist uit het land een wit-bonlfl koo. Inlichtingen t© bekos men bij O. VA NDER OEEM1 ilceg© Rijndijk, 77oet-;nvoudC woudo. verloren Door dienstbod© verlo brief, Inhoudend f 15. gen befooning terug ta zorgen Terweopark 0. WEGGELOOPEN eco Cypcrsch poesje, wit borstje, win© achterpootfefl, een zwart vlekje op i»Q#ja luisterende naar den naam' Molly. Adres TH. v. <L A OOST, L. Mare 12a bóvaü» VERLOREN door een werkman Zaterdaa J.l. een bcerenportcmonnafS inhoud f 14.50. gedaohteulg, tegen belooning torug i© b©< zorgen Langogracht 60. verloren eon dagnotitioboekje, vooj) den vinder van geen wasp/i do. Gelieve tegen beloonJng terug t© bezorgen Kanaal? straat No. 22 bij den Hoort Rijndijk. BclacKöleHcndcn voor hat' werk der geheel-onthoualn worden uitgenoodlgd onzo Gezellige Veigadering van hedenavond 8 uur ln het Volksgcbouw Heerèfl? gracht. - Muziek en .Voor» dracht. Zijt gij gedagvaaid?i voor Rechtbank, Kantonga< recht. Uw Foilllssoment aaA gevraagd? of wordt GIJ mst andere Rechtsmaatregoloft bodrelgt? Wendt U dan t» stond tot het van ouds bf> kende Rechtskundig Baf„ revestlgd Moisohstraat wé* loeiden. Advtozen billijk. Lichtgrijs poesje Tormlst. Tegen beloon ing t©« rug te beforgen Steoü? schuur 12. Stads-EvangclisaU© „JERUEL" Grociiesteeg 10. Donderdof avond 8 nur d« heer O. VAfl, TOLEK van Sohevenlngen, Zitplaatsen vrij. AllMBl welkom. Woensdagavond halt 8 MolsJ06vereoniglM voor meisjes boven 12 foaft Gelegenheid tot LnaohriJvinK WET BESTUUR.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1924 | | pagina 7