UIT DE MSTREEK. UIT DE OMSTREKEN. LAND- EN TUINBOUW. SP®RT. GEVRAAGD: 1 jrijn gekist; en 3e uitvaart zal morgen in 'de parochiekerk plants hebben. Hoewel overal in den omtrek ijverige feaeporingen worden gedaan ie de zwerver (Van Munster nog niet gevonden. Meer en meer rijst het vermoeden, dat hij mede fbchuldig aan de misdaad is. B ij een onwoder, 'dat boven Eiserveen (Dr.) woedde, gloeg de bliksem in de "woning van J. Middel, De kinderen, felie met vader en moeder aan tafel zaten, itverden van hun stoelen geslagen en blc^ ,ve bewusteloos liggen. Een ruit werd ver brijzeld. De kinderen, die na eenigo oogen- Wikken weer bijkwamen, bleken gelukkig biet gewond. D© commissaris van politie jbe Kerkrad© waarschuwt tegen een per- isoon van bet navolgende signalement: jonge veer 28 jaar oud, 1.76 M. lang, dik, tfleek uiterlijk, zwart krullend haar, zon der baard of knevel. Hij spreekt het Lim burgse!) dialect, zijn stem is heeabh, ver moedelijk ten gevolgen eencr operatie in Öe keel. Gekleed met grijze jas en dito jvjest, gesleepte broek, lichtgrijze pet en «Óubbcl boord. Bedoelde persoon gaf op ge kaamd te zijn Peter Yranoken, wonende te Kerkrad©, welke naam echter onbekend is. ÏBj maakt er zijn beroep van om speciaal tij hceren geestelijken, klooster zusters, in instellingen van het Groene Kruis 'e.S. jlat hij tuberculoselijder is en sedert kort kJt het sanatorium te Horn is ontslagen, feeld (kleine bedragen) los te krijgen, het- geon hem hier ook gelukt is. r Naar aanleiding van een aan 20 werklieden gegeven 'ontslag gisteren Jp de fabriek „De Sphinx", te Maastricht, nebhen 800 arbeiders het werk geslaakt. Telegram Van' oen g o 1 u k k i- pjen rader: „Héden ee!n flinke zoom geboren. Morgen ttèer." BUITENLANDSCH GEMENGD. r In het Noorden van Berlijn ontstond ten Jèvolge van kortsluiting brand in een tram- lijtuig. De talrijke reizigers, die den wagen vulden, drongen naar den uitgang. Eenigen hunner raakten onder den voet met het ge- yolg, dat er drie ernstig gewond werden naar een ziekenhuis moesten worden ïetrnnsporleerd. De Berlijnsche politic heeft drie Russi sche kooplieden in hechtenis genomen, die valsche bankbiljetten van 100 rentemark hadden vervaardigd en in omloop gebracht. De vermoorde vrouw, wier overblijfselen men in een optrekje in Eastbourne ontdekt beeft, ie geïdentificeerd als een u;!Jiouw" Kaye, die bij haar leven bficyjiouds'tcr was Tot In de vorj^g TRaand had zij baar intrek Jênad in een hotelletje te Eastbourne. Sedert een paar dagen wordt luitenant- kwartiermeester Gaillard van bet tank-regi- ment te Salary vermist. Den ochtend vóór zijn verdwijnen had hij juist een bedrag van 170.000 francs ontvangen. Aanvankelijk werd gedacht, dat hij geld verduisterd had, doch zijn vrienden Spraken dit nadrukkelijk tegen, daar Gaillard een hoogst betrouwbaar ïn rechtschapen man was. Zoowel de echtgenoote van Gaillard als zijn kolonel hebben thans brieven van den luitenant-kwartiermeester ontvangen, waar in deze mededeelt, dat zijn rekeningen reeds sedert 1920 niet meer klopten, maar dat hij geen centiem heeft verduisterd. Zijn zak boekje is aan den Seine-oever gevonden, zoodat men aanneemt, dat hij zelimoord heeft gepleegd om de schande van een ge rechtelijk onderzoek te ontgaan. Het tragische van het gebeurde is, dat Gaillard's denkvermogen door den oorlog ernstig was aangetast en hij dus feitelijk niet meer geschikt was voor het voeren van financieel beheer. Ilij was n.l.52 maal aan liet front gewond. Vijf maal was hij wegens dapper gedrag bij legerorder ver meld, terwijl hem het Kruis van het Legioen van Eer was verleend. Gedurende l1/. jaar zweelde hij tussehen leven en dood, en pas verleden jaar waren drie granaatsplinters uit zijn hoofd verwijderd. In Indiü heeft een hevige tornado ge woed, met name in het gebied van Pihani, Sn de provincie Oudli. De cycloon, die een diameter had van 300 yards, nam zijn weg yan het Westen naar het Oosten over een afstand van zes mijt. Hij vernielde drie dor pen, doodde -16 menschen en honderden stuks vee. Menschen en dieren werden in de lucht geslingerd en zware hoornen wer den ontworteld en over een alsland van honderden meiers voortgesleept. Schweilz, een bekende Duilsche beul, heeft in zijn woning te Breslau zelfmoord gepleegd. De man, die 74 jaar oud was, Verkeerde in een uiterst moeilijken finan- cieelen foestand. Hij genoot een pensioentje, waarmede hij onmogelijk rond kon komen. Om aan geld te komen rei9de hij de dorpen af om de bijl te toonen waarmede hij 123 misdadigers had berecht. Tevens vertelde hij dan bijzonderheden uit zijn avontuur lijk leven. Een paar weken geleden heeft een andere Duilsche beul, Spaethe genaamd, eveneens zelfmoord gepleegd, terwijl een derde col lega, die in de buurt van Berlijn leefde, krankzinnig werd. De man rende door de straten van zijn dorp en riep voortdurend de aamen van zijn slachtoffers. Met veel moeite kon hij worden overmand. Hij werd opgesloten in een gesticht, waar hij spoedig stierf. 4 In de Cook County-slrafgevangenis bij Chicago, in den slaat Illinois, heeft men een reeks cellen, waar alleen moordena ressen zijn geplaatst en die niet ten on rechte bekend staat als „murderesses' row". Op het oogenblik verdient deze verblijfplaats haar griezeligen naam ten volle, want niet minder dan vijf moordenaressen zijn er ge vangen gezet. Een is Sabelle Nitti, die haar man mét een hamer de hersenpan had ver brijzeld, om te kunnen gaan trouwen met een commensaal. Zij geniet de bedenkelijke distinctie van de eerste en eenige blanke vrouw te zijn, die in den staat Illinois tot het schavot werd veroordeeld. Bij haar proces wees de ambtenaar van het O. M. er op, dat de publieke opinie er met kracht op aandrong, dat er nu eindelijk eens on wrikbaar gestreng zou worden opgetredah tegen moordenaressen, daar het met de te talrijke moorden door vrouwen, gepleegd op mannen, uit moest zijn. In de cel naast die van Sabille Nitti zit Beulah Annan, die haar jeugdige minnaar had doodgeschoten. Terwijl de jongen boven lag te sterven, gaf Beulah Annan beneden een danspartij, waar het lustig toeging. Er was op dat partijtje overmatig veel gedron ken (in de droge Ver. Staten I) en zoo tus sehen de dansen door kwam Beulah An nan eens boven kijken hoe het er mee stond. Na afloop van de danspartij, en toen haar jonge vriend dood was, belde zij de politie op. Dan zit er nog gevangen zekere Kalhe- rine Ballukmalm, die, terwijl zij een In braak pleegde, door een waker verrast werd, dien zij doodschoot. Deze moordenares kreeg levenslang, ofschoon haar advocaat gewezen had op haar jeugd. Zij is nl. pas 19 jaar; maar zij was al eenigen tijd een beruchte figuur in de misdadigerswereld van Chicago. RECLAME. Gritii verkrijgbaar uif' iïêeren Apothekers en Drogisten een Handleiding over Pijnloos Scheren met be hulp van Parol. Een uitkomst voor hen, die last hebben van schrijnen en stukgaan der huid. 1972 Aijihen. Ds. E. J. Wienljes, predikant der Geref. Gemeente te Oudsboorn heeft bedankt voor een beroep naar de Cercf. Kerk te Hendrik-Ido-Anvbaeht. Boskoop. In de Maandag gehouden raadsvergadering is bet vermenigvuldig)ng§ oijtfer der plaatselijke directe belasting voor 1924—1925 vastgesteld o-p 1, evennis bet vorig jaar. Leinmden. Bij publieke inschrijving is het jaohtreobt dezer gemeente, gelegen in Je Westplas en op de rietlanden, aan den hoogst en inschrijver (f 01), den beer Job. van Zwdetcn, te «Uithoorn, verpacht. Wor.brugge. Tot lid van den Gemeen teraad heeft het hoofdstemihure-au in de plaats van den beer Wisman, benoemd deri heer T. van Rijp. Katwijk. Vergadering van den Raad dezer gemeente op Vrijdag, 9 Mei des na middags 7.10 uur. Punten ran behandeling: 1. Medcdceling van ingekomen stukken. 2. Benoeming le den Commissie nazien bedrijfsre-kening 1923. 3. Benoeming leden Commissie nazien Gomeenterekening 1923. 4. Aa'nvrage voor schot ingevolge artikel 103 der Lager On derwijswet. 5. Voorstel tot verhuur van grond. 6. Voorstel tot verkoop van grond. 7. Verordening regelende het verkeer op de voetpaden der gemeente. 8. Wijziging verordening levering van eleetrieiteit, 9. Wijziging werklieden reglement. ÏO. Voor stel - inzake grindweg Wassenaar—Noord- wijk'. 11. Verzoek van de aannemers der Roomseh-Katliolieke school om kwijtschel ding opgelegde boete. 12. Vaststelling ver- menigvuldigmgecijfer. 13. Wijziging bcgroo- tingen 1923 en 1921, 11, Belasting reclames. 15. Rondvraag. Katwijk-aan-Zee. Van de trawlvis- seherij kwamen Dinsdag te IJmuiden aan 'de markt de loggers: KW 36, met f211 en 107, met f 35-1 besomming. L. Guyt en W. van Duyn alhier leg den met goed gevolg het schippersexamen af voor Nederlandsche visschersvaarluigen. Dezelfde personen legden dit voorjaar ook examen als stuurman af. Evenzoo slaagden voor het dubbele examen A. van Duijn. Noordwijk. De financieele toestand de zer gemeente is oorzaak, dat het percentage van de plaatselijke inkomstenbelasting, dat tot heden, na den gewonen aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud, voor alle in komens 4 pCt. bedroeg, in verband met de verstrekte gegevens van den dienst der di recte belastingen, is teruggebracht tot 3'/. pCt. Noordwijk-Binnen. De prijs der melk is teruggebracht op 11 cent per liter. Een concurrent die vernomen had, dat de prijs 13 cent per L. bedroeg, bood ze voor 11 ct. te koop aan met het gevolg, dat de andere handelaren ze ook tegen dien prijs ver kochten. Nooidwijk-aan-Zee. Men zal zich her inneren, dat dr. Hermanide9 indertijd bij het zwemmen het ongeluk had zijn rugge- graat zoodanig te verwonden, dat een plot selinge verlamming van alle ledematen ont stond. Na bijna 2 jaar is de heer H. thans in staat wederom zijn praktijk waar te nemen. Rijnsbarg. Burger 1. Stand. Geboren: Pieter Dirk Z. van J. J. Kort en D. Rademaker. Petrus Johannes Fran- ciscus, Z. v. C. v. Kralingen en C. E. Ver vers. Willem Gerrit. Z. van F. Heems kerk en J. de Mooij. Levenloos kind van J. de Koning en G. v. d. Meij. Jacobus, Z. van W. in 't Veld en N. Vletter. Emma, D. v .F. v. Egmond en M. v. Eg- mond. Geerlof Dirk, Z- v, P. Kralt en J. Vianen. v Ondertrouwd: Aart Pieter v. d. Boon 23). en Marijtje Kagenaar 19 j. Voorscholen. Een motorrijder, welke uit de richting Den Haag kwam, had het ongeluk toen hij zich op den Rijndijk be vond, dat de binnenband uit zijn voorwiel 9prong, met het gevolg, dat hij en zijn mede reiziger over den kop sloegen. Hoewel de motor tamelijk beschadigd was, kwamen de heeron er met den schrik af. ^Wassenaar. Voor het bouwen van een kerk voor de afd. Wassenaar van den Pro testantenbond werd ingeschreven door li. Vingerling alhier voor 121.752 en door A. van Erk te 's-Gravenhage voor 1 16.229. De gunning werd aangehouden. De verpachting van 9 perceeien visch- water onder deze gemeente bracht 1165 op. Zosterwonde. De veehouder Ch. van de G. vermist sinds eenige dagen uit zijn weide een zwartbonte koe. Gevonden is een lederen dekkleed van een motorrijtuig en een pak met (wee knotten sajet. Inlichtingen daaromtrent worden ver zocht en kunnen verkregen worden bij de politie alhier. Burger 1. Stand. Geboren: Theodoras Johannes Gerardus, Z. v. P. van Vclzcn en van C. de Jong. Margaretha Maria, D. v. G. Ooijendijk en J. F. Vlasveld. Jan, Z. v. Grietje Verboom. Overleden: Adriana Maria Straathof 18 ra. j Gehuwd: Jacobus Martinus Straathof 43 j. en Gerarda Helena Vink 30 j. Antonius Corpelis Paardekooper 28 j. en Margaretha Maria Straathof 27 j. Johannes Hendri- kus Droogh 25 j. en Cornelia Maria Straat hof 25 j. Pluimvee. Sprokkels uit de practijk. De maanden Maart en April behooren wederom tot het verleden cn daarmede is ocik een groot deel van de broedpeviodo aohter den rug van den ntitpluimveefokkev. Evenals vorige jaren z-ullcn ook thans vele klaagliederen worden gehoord om trent teleurstelingen en mislukkingen van de broederij. Zeer zeker beeft bet weder allesbehalve medegewerktmaar dat neemt niet weg, dat talrijke andere oorzaken daaraan schuld hebben. Krachtige, levens vatbare kuikens toch, komen alleen voort uit goed bevruchte eieren van deugdelijke samenstelling, afkomstig van fokstammon of foktoomen, welke op bet tijdstip, dat' zulke eieren werden gelegd, voldeden aan alle eiscben, aan fokdieren te stellen. Helaas moet jaarjijks worden geconsta teerd, dat het meerendeel der kuikens voortkomt uit eieren' van minder deugde* lijk© samenstelling, gelegd door fokdieren, welke niet aan alle eischen voldeden. Kan d9 hoenderfokker o.m. de navolgende vra gen bevestigend beantwoorden? Heeft bij zijn fokdieren gedurende 'den rui behalve een goede huisvesting en verzorging datgene gegeven, wat zij noodig hadden om dien rui goed te bestrij den en zoo snel mogelijk door te komen? Heeft bij na dien rui de fokdieren vari lieverlede op onderkoudsvoer gezet, met volop groenvoer, om de legorganen niet onnoodig te prikkelen en geheel rust te geven Hebben 'die fiokdieren gedurende dezen tijd voor bet dagelijikscih voedsel flink moe ten" werken', zoodat zij in goede gezond heids-conditie konden blijven? Zijn de fokdieren begin Januari j.l. stuk voor stuk aan den lijve .onderzocht öf zij zioh hersteld hadden van de ver moeienissen van de afgeloopen legperiode, zoodat zij wederom als fokdieren in aan merking konden komen? Zijn zij toen wederom langzamerhand op krachtvoer geplaatst? Was de fokhaan eveneens geschikt" voor zijn taak en in goede conditie, toen hij bij den foktoom werd geplaatst? Heeft hij zich sindB dieng oed ran zijn taak gekweten? Zijn de hroedeiereri goed bewaard en behandeld en waren zij niet ouder dan tien a twaalf dagen? Is do behandeling in de broedmachine goed geweest, vooral met het oog f>p het zeer afwisselend weder gedurende het broe den? De fokker, dio al 'deze vragen bevesti gend kan beantwoorden, zal m.i. niet veel van 'teleurstellingen te lijden hebben ge had, ofschoon 'onvoorziene tegenslag nooit is uitgesloten. Maair hoeveel fokkers(zullen moeten verklaren, dat zij hun fokdieren Da den rui maar gewoonweg hebben feehandeld ja, wellicht nog hebben aangezet öm ze wederom spoediger haai den leg te krijgen, met" het oog op den winterprijs der eieren. En thans zouden zij van 'diezelfde fokdie ren nog deugdelijke hroedeïeren verlan gen; ook" dus alles en nog wat. Melk is en blijft een kuikenvoedsel bi.i j uitnemendheid en mag dan Ook" nooit ont broken. Door bijvoeging van »/4 a gTam Sallcylzuur bij één Liter melk naar ge lang vati den onderdon» der kuikens verkrijgt men het grooTe voordeel, dat late de melk minder spoedig zuuv wordt' en 1 2dé dat" de kuikens voel minder vatbaar worden voor de meest voorkomende cn zelfs besmettelijke ziekten. Met hef oog óp het gure voorjaarsweer brori^ van Velerlei ziekten wordt 'dit aan koikerï- öpVoedcrS In herinnering gebracht en ten zeerste aanbevolen. P. HAmoir (aanvoerder); E. Staila.v. baron de Molembaix. Voor bet eerst werd deze wedsiri r speeld te Brussel in 1920. De Nederlar wonnen, evenals in 1922 le Hilversum' 1923 wonnen echter de Belgen (e Btri zoodat dezen nu in het bezit ziin beker. Opgave van personen, die zich tt Leiden hebben gevestigd. J. Broker en gtzin, graanhandelaar, Houtkade 8a. J, 'Woudenberg, boekb ji G. Douslraat 67, KI. Hoogduin, art. Vinkstraat 6. G. J. van Dingstee, i! slraat 10. Mw. P. Schipaanboord, Gro> steeg 76. W, Lezwijn, reiziger, Haaf 249a. Mw. E. Bezie, Hansenslr. 39^ K. M. van den Berg en gezin, bit Oranjegracht 46. A. 0. K5nig en reiziger, Apothekersdijk 21. W. J. f derman en gezin, civ. ingenieur, Ware derweg 16. A. J. van Berkel, smif Reesienmarkt 19. W. Nieuwenhuys, ger, Gasstraat 82. Mw. G. ten Have, i dezetraat 4a. Mw. B. Wesselink, 4: bode, Rapenburg 53. G. J. de Glern zin, arbeider S.S., Hansenslr. 67. lij, H. Nijnens, Ulr. Veer 6. J. Kien en chef van Nelle, Koninginnelaan 48. - Filippo, 1.1. machinist, Voorstraat 21. Lenarduzzi, granielwerker, Heerenps 11. Mw. G. M. Snieder, Stationsirej J. van Buttingha Wichers, adj. iasp Bel., Breeslraat 40. D. Zirkzee, 1.1. mi nist, Ooslerdwarsstr. 31. A, J. vai Berg, scliipper, Oude Vest 1. J. Th. vesler, machinist, Langegracht 36. —1 van Giezen, kapper, Garenmarkt 2. - B. A. M. Brans, Ilaarl.weg 53a. Mn P. A. Engelberls, verpleegster, Acad. Ziel huis. Mw. A. M, Maquelin, verplees Acad. Ziekenhuis. Mw, E. Zwaan, ij: bode, O. Singet 144. J. 't Hart, LageE dijk 142. W. Plekkehpol en gezin, it S.S., Koningstraat 35a. A. Strang, H:; woerd 41a. Mw, R, Hitkens, Groeiii 23. 0. Schepers, reiziger, Hoogeu 122. Mw. II. E. Lindhout, Oogst] 20. G. A. II. Watervoort, klerk Bel., Nieuwsteeg 5. I. Vos, ass. Univ., Witte Singel 18. J. G. Chrispij-.j gezin, landbouwer, Levendaal 130. - Wolling en gezin, straatmaker, Gas;': 68. M. C. van Stralen en gezin, te naar, Tulpenslr. 10. Mw. E. Hir' verpleegster, Acad. Ziekenhuis. VOETBAD. Leeds United in ons land. Medegedeeld wordt dat het programma, hetwelk Leeds United, de gepromoveerde le klasse prof. club in ons land zal afwer ken, thans definitief is samengesteld, nl. 14 Mei a.s. (Woensdag) Leeds U.N.V.B.- elftal op bet Ajax-terrein te Amsterdam; Zondag 18 Mei AjaxLeeds; Donderdag 22 Mei Haagsch elftalLeeds in Den Haag, terwijl het programma den 25en Mei wordt beëindigd met den wedstrijd Leeds—Bolton op bet Ajax-terrein le Amsterdam. BILJARTEN. Om het'wereldkampioenschap. Onze landgenoot Dommering heeft ook zijn derde partij om het wefcldkampioen- schap gewonnen, en wel legen Daranticrc. Het resultaat was: pnt. Jirt. h.s. gem. Dommering 600 22 105 22.72 Darantiëre 371 22 79 16.86 Aangezien ook Covty en Moons hun eerste drie partijen hebben gewonnen zal de be slissing tussehen Dommering en deze twee heeren moeten vallen. Inmiddels wordt nader gemeld dat het eerste treffen heeft plaats gehad. Coriy won na spannenden strijd van Moons mot 500 tegen 476 pnt. GOLF. Nederland—België. Zondag zal op de links der Haagsche Goltclub de tweede landenwedstrijd van dit jaar worden gehouden, ditmaal tegen Bel gië. Het Nederlandsche team zal hetzelfde zijn als tegen de Franschen cn wel als volgt zijn samengesteld: G. M. del Court van Krimpen, jhr. mr. E. Michiels van Ver- duynen, jhr. mr. A. M. Snouck Ilurgronjc (aanvoerder), jhr. A. Calkoen van Limmen, O. F. N. Blom en Walrave Boissevain, ter wijl voor België zullen uitkomen eomte E. de Boehgrave, Ed. Solvay, W. A. du Viver, Opgave yan personen, dis uit L I zijn vertrokken. Mej. M. II. Grijson, Amsterdam, Vat.il straat 32huis. Mej. A. Drieduité, ito-if dam, Plantage Muidergr. 27. W. M.tl Schie, Noordwijk, Bronkhorslslraat 5iJ W. v. Dorp, Den Haag, Wilhelmina.Cr, a Mevr. Valkenburg geh. Gland:™ Rotterdam, Schiedamscheweg 105a. I A. Spaaij, Haarlem, Kruislochlstraat E l D. N. van Tiet, Schiedam, Parallelle; tl Mej. L., A. Heijd'ns, Ginnekeu, Bfc-w straat 19. A. Pardon, Berlijn, Fii'.tl marekstrasse 4. - Pb. Wassenaar, BflJ sum, Kruisbergstraat J. Mej. T. de Cl Rotterdam, Ziekenhuis Coolsingel. r A. 'Enge!age. Amsterdam, Harmonie» 381. Mc;. J. M, v. d. Meel, Kara Voorstraat 29. Wed, Dwars—gob.I Ridder, Oegstgeest, Willi, park 23. f VI. P. v. Dijk, Noordwijk, Oude Zemtl Mej. Joh. Kuiper, Alkmaar, Kouf wes 73. W. J. P. Mulder. Pijnail Deifgouwschcweg E. 91/14. Mej. II Wagenvoort. Do,, kemp, R.-K. Pastori'! mej. D. Bosnië, Leeuwarden. ;o'_T straat 31. Fr. J. A. Inniger, ïli.!«s»l Keet Wernink. Mej. J. Vooijs. Vxc.j Westeinde 17. J. W. Blaauw, Oejill Terwceweg 76. .1. v. d. Lecq, Oejalfl Rijnstraat 3. Mej. F. Oudega. Lwj den, Merclstraat 30. Mej. G. II. J. M.Hl kus, Amsterdam, Singel 17. Mfjl Zimmerer. Voorschoten. Valkenburg*™ Mc-j. P. C. M. Nicola, Uaarlom, Mf kade 18. Mej. J. W. Rijnbende, Dajjf Trekweg 293. Mej. E. D. v. d, M-M Den Haag, Nassaulnan 9. Mej. G. tl Zwolle, Molenweg 66. E. W R. I Kan, Den Hang, Kon. Sopbiesfraat Ej H. v. d Zee, Den Haag, 2e OiT B, J. Hotst, Oegstgeest, Geverfdra.-! Mej. B. Horloos, Amsierdam. LcidscliiFI F. W. Cohen. Dm Haag. Cbri.-:*' Mej. L. Rïdil, Wassenaar, de l'-1- Lcidsehe straatweg. Dr. J. C. G" I idem, idem. Mej. E. Jasperse: V'- il v. Ostadestraat 203. P. v. d. Bleia. ^1 dam, Rozenburgerplcin 10a. H 1 kops, Bergeijk (N.-B.), Bfoekslraai. J. Kouw, Scheven in gen, Jolstraav A. Pardon, Epc (CO, Apeld. we». - v. Heijningen, Helft, Bitilonstr. 15- S. Bocdiavto, Den Haag. AdeHim®' Mej. L. II. Hupkcs, Rijswijk (A-n ninginnelaan 29. Mej. J- "^"-l Vlaardingen, Nieuwe Kerkstraat Visser, Voorschoten, Leidschcweg '--'j Gevraagd ccn Boerendienstbode P.G. G. v. DAM, Weipoort, Zoeterwoudo DIENSTBODE Gevraagd: een flinke dienst- bpde, die relfstandlg kan wer ken. 'e Zondags vrij. J. G. KLUIT, Aalmarkt 18. Gevraagd eonvoudlge ZIT-SLAAPKAMER Eersoon m.l). leeftijd w.z.h". h. Brieven met opgnvo VdQ prijs onder No. Z66J», Bur, van dit Blad. Gevraagd eenige nette NAAIMEISJES als leerlingen. Adres G. J. BIESOT, lieorengrac.ht 88. H.H. KAPPERS. Gwraagd opn Bediende. Brieve o Bur. van Oil Blrvd ouder No. 4d4k. Gevraagd een nette DIENSTBODE voor dag en nacht, van goede getuigen voorzien. Mevr. HULST, Breestr. 54. Een Jongo waselivrouw vraagt beleefd een paar netto WASSCHEN naar verkiezing tbuis. Ruim gelegenheid oni te drogen. Uok dames- en kin- derwaschjes worden gr.arno aangenomen tegen billijken P dieven Bur. van dit Blad onder No. 435k. Terstond gevraagdeen NET DAGMEISJE boven de 16 Jaar. Fa. 1). BROO- MANS, Botermarkt 20. Mevr. VAN FGMOND, H.- Morscb 01, Oegstgeest, vraagt een flinke DIENSTBODE, voor 16 Mel of later, P.G., koken geen verciechte. 4 vrije avonden per weiek er\ dhen Zondagmiddag. Hoog lócb. GEVRAAGD een benedenwoning (of)" boven woning voor gehuwde men schen met d<?n kind of een knmer met fctookgelegcnheld, huurprijs nader ox-ercen te ko men. Brieven aan het Bureau van dit Blad onder No. 21Ck. Student zoekt. gemeubil. KAMERS, in de omgeving van het oude Ziekenhuis. Brieven met prijsopgave aan het Bureau van dit Blad onder No. tI9k. Heer vraagt rustige Zit- (en) Slaapkamer, met pension pér 1 Juni. Brieven aan bet Bureau van dit Blad onder No. 221k. Er kunnen 2 nette COMMENSAALS geplaatst worden voor 118.^-; per week en 1 Commensaal v. f 10.—per weck, met vrije slaapkamer, bij netto men schen op netten stand. Brieven pan het Bureau van dit Blad onder No. 2261», KOSTHUIS. Gevraagd: een net Kosthuia voor twee vrienden. Prijsop- gavo cn inlichtingen ann A. CANDIDO, Nieuwe-Rijn 70, Lelden. Een kleine Boven- of Ben.-woning of groote ongemeub, Kamer te buur gevraagd, met gebruik of voorzien van gas- eu water leiding. Liefst omtrek Lange- brug. Brieven mét opgaaf van prijs aan bet Bureau van dit Blad onder No. 10012k. Gevraagd: gem. Zit- en Slaapkamer, niet boven f 85, liefst alleen- inwonend, omtrek Acad. Zie kenhuis. Br. Kranenburgw. 1, Pen Haag. Accountantskantoor. Gevraagd op Accountants kantoor te Leideneen flinke m. of vr. assistent met di ploma Boekhouden. Uitvoerige brieven met op gave van verlangd salaris aan het Bureau van dit Blad onder No. tl'tb. Mevrouw MAKJKINK, Groen hovenetröat 25, vraagt wegens vc-rtrek van liet- tegenwoordige raar Duitsebland. een NET MEISJE, vcor. dag en nacht, V.'.g. g. v. tegen 1 of 15 Aug. TENNIS. Jouge dame <4 speclscizoens- routiuc) wenscht gaarno lid te worden van club, Bricvciw.au. het Bureau van dit Blad onder No. 11-lk. Gevrar.edccn ruime goed gestoffeerde ZITKAMER en een frissuhe Slaapkamer. Brieven 'met prijsopgaaf aan hc-t Bureau van dit Blad ouder No. 159k. NETTE DIENSTBODE gevraagd voor dag of dag en naoht. v. g. g. v. Mevr. D E GRAAF, Prees tra nt 2'J. DAGMEISJE Gevraagd een net mei',ie tussehen 1214 Jaar voor heclo dagen; ^Aanmelden 's nvoiids na 8 uur. - JAC. TiAWAK, Haven 10. To koop gevraagd GEMAKSTOEL fn goeden staat. Brieven Bur. van dit Blad onder No. 4l0k. Gevraagd to Oegstgeest, TYarnjondcrweg, NETTE DIENSTBODE P.G., goed kunnende kokon en zelfstandig v,-erken en g. k. v. (klein gezin). ich aan tc melden 'sar, na 7 uur Morschslraat 4. Gevraagd ongevc-er f 1900.— voor zeer winstgevende on derneming, 15 pol. go ga r an ti et ril. Offertes spocd'g. Brieven Bur. van) dit Blad onder No. 42".k. i H.fi. KLEERMAKERS j Gevraagd een r.efie klor-r- I m;tkerrJongrn, Adres lUjn- en Schlekadc 7C. Mevr. SCBONMAKER, I Fapelaan, Voorsehotc: l v raagt een MEISJE voor heel o «lagen. Z i spoedig ihogelljk. 14 Iemand mot vaste positie vraagt 300.—. IToogc rente en regelmatige aflossing. Brieven Bur. van dit Blad onder No. 42Gk. Gevraagd le llillegom flink li-K. Meisje of Hr-isb oudsler zclfslandig do huishouding kunnende voeren. Brieven Bur. van dit Blad order No. 42('k. Mevrouw VAN ROSSUMDU idiATTKL te Voorburg zoekt voor haar klein gezin legen begin Juni iemand nis Halp in de Huishouding Voor liet ruwe werk hulp van een werkvrouw. Adres- Rusthoflaan 20. RUILING GEVRAAGD voor ben dio zaken willen 23911 doen, winkelhuis voor allo doeleinden geschikt voor i n gesloten h'ncilcn- i.'oi* T-inpcgraebt )03. Aan hetzelfde adres een groote waakhond to koop. Gevraagd ccn net DAGMEISJE niet beneden do 10 jaar v. g. g. v. Zondags vrij. Adres Mevr. DR BRl'TJN, Rijn- cn Sehiekade 20. Een nelle Steijksteis-Lceiling gevraagd. Adres Sirijkin- riohting Rijn- en Sehiekade 3—1. Gevraagd te Oegslgccst door ccn juffrouv h- b .b. h. een ZIT- en SLAAPKAMER met pension. Brieven met opgaaf van prijs onder No. 421k T5ur. vao dit Blad. Mevr. v. <J. GOOT, Marcdijk 173, vraagt wegens verande ring van werkkring van bet tegenwoordige, een net DAGMEISJE van oDgovoer 10 JaaT, tot hulp dor dienstbode. Tc koop gevraagd een TOONBANK klein piodcl. Nleuwï-steeg 29. ZIT-SLAAPKA^fl go\ raagd door persoon le L«itlen. opg. onder No. van dit Blad. H.H. KAPP2B» Geraagd Helst toe' mogciyk ren lef*'™;: 1 2.50, verval od^w" y J. 1T, STAMML' dijk 20. GcvTnagd een NET MEISif; genegen alle.^'00Je'ü wA liuiselijko richten. Hoog loon. na 12 uur vnJ- Firma KRUISI- '-' Rijn 33- Mevr. T]MMEWMs-}3 na 8 uur^ RET DAGMïff I gevTtingd Donk-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1924 | | pagina 6