19681. LEIDSCH DAGBLAD, Woensdag 7 Mei. Tweede Blad. Anno 1924. EERSTE KAMER. GRATIS GRENADINESAUS A. J. P's Amandeltjespudding TWEEDE KAMER. GEMENGD NIEUWS. FEUILLETON. ET PLEEGKIND VAN DE DRIE CELIBATAIRS. (Zitting van gisteren.? a opening der vergadering en afdoening ingekomen stukken brengt de heer OLES rapport uit namens de commissie onderzoek der geloofsbrieven, ingezon- m door het nieuwbenoemde lid der Ka- mr. A. J. baron van Nagell tot Ampsen. conclusie luidt toelating tot het lid- latschap. pe VOORZITTER, daartoe door H. M. de iningin gemachtigd, neemt den heer Van ^eU de door de wet gevorderde eeden af feliciteert hem met zijn benoeming, waar deze zitting neemt. Besloten wordt na de begrooting van On- jwijs die van Justitie en van Marine te handelen c,coiooting van Onderwijs. Aan de orde is de begrooting van Onder- i( Kunsten en Wetenschappen. De alge- jelie beschouwingen worden geopend door FRANSSEN (A-R.), die aanvangt met klacht over het onbestendigheid van ministers onderwijspolitiek, die telkens et iets nieuws voor den dag komt. De financieele nood van rijk en gemeen- is oorzaak van die onbestendigheid; we eten ons ernstige bezuinigingen opleggen tot dit offer moet, helaas, ook het onder- j3 bijdragen. Maar men verlieze daarbij »i uit het oog, dat niet de Minister, doch 'i de Staten-Genoraal hebben medege- ükt om de staat9bjmoeiing met het on- rwijs te ver te doen gaan. Dat men daar- ede te ver is gegaan, licht spr. nader toe. zet daarna uiteen, dat de regeering ten 'rechte aan het bijzonder onderwijs haeft rboden het Fransch als onderwijsvak op programma te handhaven. Wijders komt hij op tegen het plan des nisters om geen subsidie voor nieuwe B. S., gymnasia en lycea te geven, ook et als bv. een instelling met 4 klasseiK, urdt uitgebreid tot een met 6 klassen. Spr. dringt, er op aan, dat de minister ja inzichten op dit punt wijzige. Wat de schoolgeldregeling betreft zet spr. leen, dat de wettelijke bepalingen op dit int te weinig differentieeren, te weinig jening houden met de locale toestanden. Spr. komt er wijders tegen op, dat de niet subsidieerde scholen voor buitengewoon iderwijs op verschillende pimten niet aan desbetreffende wetsbepalingen zijn on- irworpen. De heer DE WAAL MALEFIJT (A.-R.) aagt over de hooge bedragen, welke ge- tenten moeten bijdragen voor kinderen, in een andere gemeente H. B. S. of Gym- rium bezoeken. Spr. oefent wijders kritiek uit op de plan- n om den leerplichtigen leeftijd te ver- ogen, waardoor het bewaarschoolonder- js te zwaaT belast zal worden, pok acht hij het ongewenscht, dat er vaste lijn wordt gevolgd ten opzichte u het vervolgonderwijs, waarschuwt voor _e kosten van de invoering van het vende leerjaar. Voor de gemeenten brengt alles groote financieele lasten mede en ir. dringt er bij de regeering op aan daar- ede ernstig rekening te houden. Ia verband hiermede komt spr. op tegen 21 i der Onderwijswet krachlens welke n bijzondere school, ook al is ze schuld- rii toch uit de gemeentekas geregeld een ontvangt tot aflossing van het ka- taal. Spr. erkent dat deze sleohte regeling !t gevolg is van de aanneming van een (nendement van de rechterzijde, doch ge- Delt behoefte zijn protest daartegen te la in hooren. Ook acht 9pr. het verkeerd, dat men te reng doorvoert het stelsel van gelijkstel- ns van bijzonder en openbaar onderwijs, at betreft de uitkeering uit de gemeente- De wettelijke regeling van de schoolgeld- iting keurt spr. ook af, omdat voor de epaling daarvan te scherp rekening wordt 'houden met de uitgaven en het schoolgeld et meer enkel een bijdrage tot tegemoet- Dming in de kosten daarvan is, doch een &iel tol dekking der kosten. Geheel on- ist is het ook schoolgeld als- belasting te ^schouwen en te behandelen. Het doel van al d8ze opmerkingen, besluit spr., is bouw stoffen te leveren voor een afdoende herzie ning der onderwijswet, die z.i. op den duur onvermijdelijk, dringend noodig i>, ook voor den bloei van het bijzonder onderwijs. De heer DE ZEEUW (S. D. A P.) erkent, dat er ook op onderwijsgebied veel te be zuinigen valt zonder schade voor bet onder- wijs. Zoo wat betreft de uitkeering uit de gemeentekas als vergoeding voor den bouw van bijzondere scholen. Rotterdam moet daarvoor bijv. 2 ton meer per jaar betalen dan men geraamd had. Ook de bouw van te kleine openbare scholen kost te vee! geld. 6pr. zal, als de Minister op den bouw van kleine openbare soholen wil bezuinigen daarin gaarne met hem mede gaan. Niet eohter met andere bezuinigingen. De Mi nister wil de vitale belangen van het ou derwijs niet sahenden, maar hij doot dat zeker als hij eenvoudig weigert uitbreiding van het aantal Rijks H. B. Soboien of do opriobting van bijzondere te steunen onge acht of dit al of niet noodig is Precies zoo doet de Minister ten opzioh- te van het nijverheids- on het handelson derwijs. De Minister van Financiën dringt hem daartoe, doch dat daarmede da vitalo belangen van het onderwijs worden ge schaad is niet te bestrijden. Do Minister weet tooh zeker wel wat er onde do vitale belangen van het onderwijs is te vorstaanT Men zou het niet onderstellen als men «et, dat de Minister het zevende leerjaar wil stopzetten. Het stopzetten van den bouw van nieuwe openbare scholen behoeft daarvoor geen gevaar te loopen. Er is in derdaad te haastig gebouwd en dientengo- volge is er te veel uitgegeven. Met den minister is 9pr. voovstaader van de inkrimping van het sahool toezicht, daarentegen wil hij niets weten van het aanstellen van hulponderwijzers. Gelukkig is de minister daarvan teruggekomen. Daarbij riet spr. in verschillende ontwor pen maatregelen van bezuiniging een af- aohuiving van kosten op de gemeenten. Do minister ontkent dat in zijn nader gewij zigd ontwerp tot bezuiniging, doah spr. wijst op de verboognng van den leerplich tigen leeftijd en den dwang dientengevolge voor de gemeenten ora voor het bowaar- sehoolonderwijs geld uit te geven. En bij inkrimping van heE aantal onderwijsjaren zouden de gemeenten tot hoogere perso- aeeluitgaven worden gebracht. De bear SLINGENBERG (V.-D.) is in de oppositie, al stelt hij er prijs op te ver klaren dab bij aan onoprechtheid van den minister niet beeft gedaoht. De minister beeft de kosten, welke hij bespaart, grootendeols afgewenteld op do gemeenten. Ook wijst spr. op 's ministers onstandvastigheid. Alvorens van voorne mens to doen blijken, welke diep ingrijpen, diende bij goed te overwegen welke do ge volgen van do uitvoering daarvan aouden rijm. Hij bespreekt ten slotte., eenige punten ten aanzien van het middelbaar onder wijs. Het komt hem ook voor, dat door op houden van den steun aan heb nijverheids onderwijs groote sokade wordt toegebracht. Mevr. POTHDLS9MÏT (8.-D.) pleit voor het nijverheidsonderwijs, inzonderheid voor dat voor meisjes. Hot moest eigen lijk worden uitgebouwd. Zoo dat niet kan, moet er todh gelegenheid zijn tot natuur lijken groei, daar het in een natuurlijke behoefte voorziet, ook voor het platteland. De heer SMEENGE (V.-B.) wijst er op, dat niet is to ontkennen, dat de onderwijs uitgaven tot een dusdanige hoogte rijn ge stegen, dab zij ons budget te zeer druk ken. Dit wil eohter nog niet zeggen dat iedere bezuinigingsmaatregel moet worden aanvaard. In verschillende riohbingen kun ons onderwijs worden hervormd en wel zoodanig, dat het goedkooper wordt dan het thans is. Een der groote oorzaken van de duurte van ons onderwijs is wel de enorme aanbouw van bijzondere soholen sinds 1920. Het getal leerkrachten is hier door sterk toegenomen en de salarislast verzwaard. Hij vraagt den minister instelling eener commissie, die zal hebben te onderzoeken wat. aan bezuiniging is te bereiken mot behoud der pacificatie. Het 7e leerjaar zou 'de beer Smeange willen behouden, evenals !de exameneischen voor onderwijzers. De vergadering wordt verdaagd tot he den li uur. Het woord ia dan aan dén heer Vcrbouteren. RECLAME. een pakje in ieder pakje Tijdelijke Reclame. 410 (Zitting yin gisteren). Installatie Hej. A. Meijer. Mej. A. Meijer (R.-K.) opvolgster van wijlen mr, Kolkman, legt de vereischte eeden af en neemt zitting. Intrekking artikel A3. Aan do orde is hervatting der beraadsla ging over het wetsontwerp tot wettelijke re geling in zake der wijziging van bepalingen belroü'endo rechten en verplichtingen van ambtenaren. De heer NOLENS (R.-K.) zegt, dat hij in April de stille hoop lia'd, dat er een middel zou worden gevonden om aan zijn bezwa ren tegemoet te komen. Dat schijnt niet mo gelijk te zijn geweest. Spr. is alsnog niet be reid de betrokken justitiabelen op den weg naar de rechten een stok lusschen de bee- nen te werpen door een gelegenheidswet te scheppen, die hun de gelegenheid onlneemt om hun recht te zoeken, dat zij meenen te hebben. In het publiek recht is nog niet alles geoorloofd: niet alle controversen mogen worden afgesneden. Voorkomen daarvan bij wettelijke bepaling is weer iots anders. Een contraverse is er reeds en het is nu de vraag hoe deze opgelost moet worden, i Dc rechter zal hebben te oordeelen en 't is bij dit ontwerp de vraag of dit voorkomen dient te worden. Z°!ts den schijn daarvoor wil .psrvermij wil spr. vermijden. Spr. zal dus zijn slem atm het ontwerp onthouden, gelijk het geval is met veie zijner politieke vrienden. De Minister van Justitie, de heer HEEMS KERK, zegt dat de rcgeoring een moeilijke taak heeft. De Regeering is verplicht op den weg der bezuiniging voort te gaan. Dit be- heerscht de situatie. Er zijn echter ook an dere bezwaren geopperd. Men wenschte dal de Regeering door overleg zou trachten pro cessen te voorkomen. De Regeering wilde niets liever. Op den duur kan dat overleg niet loopen over de bevoegdheid der Regee- ring.Overleg voor 1925 is gaande maar dat kan vandaag niet afgeloopen zijn. De Com missie heeft destijds geeischt, dat de Regee ring zou erkennen, niet alleen op grond van art. tO maar ook op die van de aigeheele verhouding lusschen regeering en ambtena ren gebonden te zijn aan do salarissen. Dal wees de Regeering natuurlijk af. Voor da toekomst dient deze kwestie te worden vast gelegd en de Regeering dient aan haar be voegdheid vast te houden en de bevoegdheid om die te bepalen behoort bij de Regeering en niet bij den rechter. De fout is geweest de vaststelling van art. 40 en die fout heeft de Regeering volmondig erkend. De fout is niet de intrekking, want dat is het herstel van de fout Art. 1 komt in stemming. Het wordt ver worpen met 56 tegen 27 stemmen. Tegen de linkerzijde behalve mej. Van Dorp, Braat en Do Boor, en van rechts de leden Van Dijk, Suring, Kuiper, Bulten, Wintermans, Ament, Fleskens, mevr. Brons veld, Bomans, Feber, v. Schaick, Engels, Loerakker, Fruytier, Nolens, Krijger, Bon- gaerls, Rutten, mej. Cats, Hermans, Lovinck, Bakker, Snoeck Henkemans, mej. Meyer en de Voorzitter. Daarmede is het eerste gedeelle ran fiet ontwerp verworpen. Het 2e artikel is een overgangsbepaling voor de L. O.-wet. Dit artikel wordt goedgekeurd. Het wetsontwerp wordt aangenomen met 57 togen 24 stemmen. Tegen de sociaaldemocraten, de vrijzin nig-democraten, communisten en de heer Boon. Opsporen van delfstoffen. Aan de orde is het wetsontwerp Opsporen van delfstoffen De heer v. WAERDEN (S.-D.) ontwikkelt eenige bezwaren en vraagt waarom de vin dersvergoeding niet is geregeld. De MINISTER antwoordt dat het noemen ran art. 46 slechts een veiligheidsmaat regel is. Het ontwerp wordt goedgekeurd. Motor- en rij wiel wel. Aan de orde is de wijziging der Motor- en Rijwielwet. De heer SASSE VAN IJSSELT (R.-K.) vraagt uitstel van behandeling, aangezien do amendementen niet gereed zijn. Na eenige discussie wordt tot uitstel be stolen. De vergadering wordt verdaagd lot heden 1 uur. RECLAME. Een groote voordeelige Mei-aanbieding bij de Firma G, ft 1 Brenninkmeyer. Gedurende de maand Mei organiseert de firma C. A een groote voordeelige „Mei- Aanbieding" in moderne voorjaarsconfeclie. Zij wil thans weer eens op groote schaal een duidelijk bewijs leveren, dat haar dage- lijksche annonces werkelijk op waarheid berusten en zij inderdaad veel voordeeiiger is. De buitengewoon lage prijzen van C. A. voor moderne Confectie zijn reeds alom genoegzaam bekend, echter de firma gaat onafgebroken voort, haar groote vermaard heid in deze nog voortdurend te vermeer deren. De enorme drukte, die er altijd in de magazijnen van C. A. heerseht is een duidelijk bewijs, hoezeer het publiek dit streven op hoogen prijs stelt en zal er dan ook zeer zeker in de komende weken druk geprofiteerd worden van deze nieuwe voor deelige aanbieding .bij C. A. De firma heeft voor een vlugge bediening uitgebreide maatregelen getroffen. Vergelijkt U maar. C. A. ia toch voor deeiiger III 1367 Het Koninklijk Palei9 aan het Noordeinde in Den Haag zal van 12 de zer tot nader bericht weer voor de publieke bezichtiging zijn opengesteld. Gistermiddag togen half één hadden zioh een paar honderd mcnschen op het Buitenhof in Den Haag verzameld. Het was echter niet uit te maken in hoe verre bun belangstelling gold do hervat ting door de Tweede Kamer van het wets ontwerp inzake rechten en vorpliehtingen van ambtenaren dan wel do afibraak van het standbeeld van Koning Willem II. Te gen elf uur tooh was men begotinen met het standbeeld van het voetstuk los te maken en het geleidelijk omlaag te take len. Om halftwee stond het op den slee perswagen, bestemd voor het vervoer. Tusechen halféén en één uur liepen op het Buitenhof mannen met borden, waar van de opschriften betrekking hadden op de voornemens der Regeering. Do politie hield de toegangen tob bet Binnenhof ge- ruimen tijd aÉgesloten. Gistermiddag heefttoHoofd- dorp do gerechtelijke schouwing plaats gehad van het lijk van den 17-jarigen P. Tates, die Zondagavond te Nienw-Vennep bij een vechtpartij door een messteek in het hart werd getroffen. Een vliegtuig, dat uit Hamburg kwam en bestuurd werd door den Duitschen vlieger II. Rother, is gisteravond na de landing op het vliegterrein aan de Waalhaven, te Rotterdam terecht gekomen in een omgeploegd gedeelle van het terrein. Het vliegtuig i9 beschadigd en de passagier, een Zweed, heeft eenige onbeduidende ver wondingen gekregen. De eerste steen is gelegd van het nieuwe raadhuis te Monster, dat verrijzen zal op de plaats van het oude, doch in grooleren vorm. De leden van den Raad en de gemeentelijke autoriteiten woon den de plechtigheid bij. De burgemeester gaf een historisch overzicht Het oude raadhuis werd gebouwd in 1740, toen de gemeente 1500 zielen telde; thans heeft zij 8500 in woners. De stichtingskosten van het oude raadhuis beliepen f S857, 6 stuivers en 4 penningen. Do eerste sleen werd gelegd door het 4-jarig zoontje van den burgemeester. Een der oudste ingezetenen, de 84-jarige heer G. va.i Vliet, heeft ook een steen ge plaatst. De vorige week hebben te Velsen aan het hoogovenbedrijf do haven arbeiders het werk neergelegd. Zij eischen een loon van 60 cents in plaats van 55 cis, per uur. Deze eisch is gisteren door de di rectie ingewilligd, waarpp de arbeiders met de lossing van de aan de kade liggende erts- booten zijn begonnen. De commissaris van politie to Haarlem geeft belanghebbenden in over weging geen handelsrelaties aan to knoo- pen met Evert Strandstra, geboren to Kornwerd (gem. Wonseradeel), 8 Augustus 1894, koopman wonende to Haarlem, Spaarn wouderstraat 70a (in een poort). Bcdoeldo persoon doet bestellingen van allerlei aard, welke dan niet onder romboura gezonden mogen worden. Na aflevering blijft beta ling echter achterwege. Op de Weteringscbans# voor de Weteringstraat, t-e Amsterdam, is heb aaphalt gedeeltelijk opgebroken. Dat ge deelte is afgezet met touwon. Tuesohen dezo touwen en de tramrails liep gister middag een omstreeks 60-jarige vrouw. Ze hoorde de tram achter rioh aankomen, aobtte zich waarschijnlijk niet veilig en is toen plotseling de tramrails overgestoken. Ze werd gegrepen dooT den motorwagen van lijn 6 en werd overreden en gedood. Het lijk is door de politie in beslag geno* men en vervoerd naar bet Binnengasthuis, Het water in den Rijn is weer sterk gestegen. Do bencdenkado bij Arn hem staat onder wat-er. Bij de oudo haven stroomt het wat-er reeds verschillende pak huizen in. De polders loopen onder. Do stoomgemalen rijn in volle werking. Er wordt nog was aangekondigd. Het water der Maas is langzaam val lende. Alle vee, dat op dc uiterwaarden langs de Waal graasdo, is, wegens dreigende overstrooming dezer waarden, gestald. Do schade voor de weiboeren is zeer groot, daar ongeveer een maand na het dnoag- loopen dor uiterwaarden vorloc*pt, eer er Weer bruikbaar gras is. Na verhoor door den rechte r- oommissavis te Tiel zijn gisteren in het huis van bewaring aldaar ingesloten W., G. S. cn P. O. v. O., allen te Leor^ dam, verdacht van poging tot doodslag, Zondagavond j.l., op den politieagent Van der Horst te Leerdam, die toen den 19-jt- rigen J. v. O. beeft neergeschoten. Op den Q'raafscfcea weg ter hoogte van don Teersdijk te Nijmegen is gistermiddag een auto door het afloopen van een voorwiel van den dijk gevallen. De heer Linders, bestuurder, geraakte on der den auto; hij wa3 op slag dood. De overige inzittenden bleven ongedeerd. Do moord te Wijohoo. Dr. Hessclink, uit Arnhem hooft nergens vin gerafdrukken kunnen vinden. Het staat vast, dat het kistje, waarin Willem» zijn geld bewaarde, verdwenen is. Een tamille- Lid van den vermoorde verklaarde, dal er hoogstens f 80 in bewaard waren. Ook oern- ge gouden sieraden van de vormooras vrouw zijn gestolen. Eea spaarbankboekje, waarop nog een klein bedrag was. liet men liggen. Gisternamiddag besloot de rooktcr-oomi- missaris, mr. Quintus, dat ook do broodef van den in hcohtenis genomen vcrdadite. Piet van den Broek, gevankelijk naar Arn hem meest worden overgebracht. De sec tie op do lijken is afgeloopen. De fijiea ueauthoriseerde vertaling naar het "lelsch van E. PHILIPS—OPPENHEIM, door Mevrouw v. d. W. (Nadruk verboden). i.."ee binocles waren voortdurend op r gericht. Een dame, wier hals en en. schitterden van diamanten, nam rvoor de oogen en zon- Riftir w!* .'e"cn °P keek zij ds. 0DS 'k Bing een weinig verzitten, om E beter te kunii.a opnemen, i begreep ik het. lo "'/alen recb' tegenover do koninklijke iezé ,i'e met de daaraan grenzende was I Aa-'«Wi°r ccri ichitterend gezelschap. De To- '°Bin zat er. Zij was het, die haar L:ïv n.?? urend °P Isjbel ffericht hiaId- Zii O, zat °P den achtergrond. toortdiirn'5] "!e" e'kaar telkens iets toe, "raeel kijkend van Isabel naar het f?cnef'niAr' j'an 'le' tooneel naar Isobel. ooldaat CrP u aeblcrgrond stond, als een (i1:-; u,: r> behangen met ridderor- ttestvereV- naar Iscbel, alsof zij een Kar 4m „Tng waa Ik was benieuwd TwH°op van dat- a"M- -'chtim, Jan bet bedrijf trok do naar V.an ^Bdres mij tegen mijn llr met iiih,T0,°r?''d' dcr loSe- blij stond "I Toledo j- kle armen: de gehcelc zija züu heerlijk spel. men daalden, begon het doek zich te sluiten. Op dat oogenblik onfmoetten onna oogen elkaar. Zij schenen mij iets le willen zegggen en ik las daarin, wat hij wenschte. Het was oen waarschuwing. Er volgde een pauze van twintig minu ten. Isobel leunde in haar stoel achterover en haar vingers streelden de rozen, die in haar schoot lagen. Ik sprak niet tot haar. Ik begreep, dat zij in gedachten verdiept was, en wilde haar niet storen. Allan en Arlhur hadden hun plaatsen ver- i laten. Ik vermoedde dat, dal zij naar huis waren gegaan. Zoo zat ik in afwachting van de gebeur tenissen, die dat voelde ik op komst waren. En het kwam; het kloppen op de deur, dat ik verwacht had. Ik stond op en opende. Een slanke jonge Engelschman in onberispelijk avondtoilet kwam binnen en staarde mij door zijn monocle aan. „Mijnheer Grealson?" vroeg hij. „Mijn heer Arnold Grealson?" Ik knikte. „Mijn naam is Milten," zeide hij, „kapi tein August Mil ton. Ik ben hedenavond in het gevolg van de Aarlsherlogin. Hare Hoog heid zit in de loge tegenover de uwe." „Dat heb ik opgemerkt," antwoorddo ik. „De Aarlsherlogin is wel zoo vriendelijk geweest, ons met haar oplettendheid te ver eeren." De jonge man keek mij met een eigen- aardigen blik aan. Ik voelde mij slerk ge noeg om zijn onderzoekenden blik te door slaan. - „Hare Hoogheid verzoekt u en de jonge dame" voor het eerst boog hij naar Iso- l-el om in dc voorkamer der koninklijke loge te komen. Zij wil gaarne een paar mi nuten met u spreken." „De Aarlsherlogin doet ons te Veel eer aan," antwoordde ik. „U zult mij een genoe- gen doen, als u haar wilt zieggen, dat wij gaarne bij een andere gelegenheid onze Op wachting zullen maken. Jutfrouw De Sor- rens is te veel vervuld van het stuk." De jonge man liet zija monoole vallen. Ik was er Irotsch op, dat het mij gelukt was hem verbaasd te doen staan. „U bedoelt,"-riep hij uit, „dat u niet wilt, dat u niet wenscht te komen?" „Juistik heb de eer gehad een onderhoud te hebben met de Aartshertogin en ik ver beeld mij, dat het tot niets zou leiden om over hetzelfde onderwerp nogmaals van ge- dachten te wisselen." „Die jongedame dan?" „De jongedame blijft onder mijn Hoede. .Wilt u zoo goed zijn de Aarlshertogin mijn spijt te betuigen?" Hij aarzelde een oogenblik", maakfe een buiging voor Isobel en verlrok. Zij sprak mij toe en wij waren zoo lang slil geweest, dat onze stemmen vreemd klonken. „Dank je, Arnold", zeide zij ruslig. „Het is aile3 zoo mooi, dat ik het niet zou wil len versteren „Ik hoop, dat het niet zal gebeuren," ant woordde ik. „De belangstelling van de Aarts hertogin is zeer vleiend, maar geheimzinnig. Ik voor mij verlrouw haar niet. Ik wensch ik brak mijn woorden af, want ik zag, dat de voornaamste plaals in de tegenover liggende loge leeg was. Isobel scheen mijn plotseling stilzwijgen niet op te merken. Haar vingers streelden nog steeds de zachte, rose rozen in haar schoot; haar oogen staarden in de ruimte. Weer werd er geklopt, doch nu zeer drif tig. Ik opende de deur en de Aartshertogin schoot mij voorbij. In het duister onzer loge zag ik haar diamanten schitteren. Zij keek niet naar mij en ging recht op Isobel af en legde haar hand op Isobels schouder „Ik heb zooeven om je gestuurd, heb je dat niet begrepen?" Isobel trok haar wenkbrauwen op. De Aartshertogin was boos-, dat verried haar stem. „Ik weet geen enkele reden, waarom ik aan uw verzoek zou voldoen." „Isobel, daarvoor zal ik je een goede reden geven. Ik kan dat niet langer verzwijgen. Zl) willen je op geen andere wijze aan mij af staan; daarom kom ik je openlijk opeischen. Jo zult de waarheid welen. Ik ben de zusier van je moeder." Isobel stond langzaam op. Zij was even groot als de Aartshertogin; de gelijkenis was treffend. Isobel had een fijner gezicht en andere oogen. „Waarom zeide u mij dat niet eer, bij voorbeeld in Mordaunt Rooms?" „Je verscheen als een donderslag", ant woordde de Aarlsherlogin vlug. „Gedurende vele jaren hadden wij elk spoor van je ver loren. Overigens waren er redenen, je weet, dat er redenen waren, waarom het mij zeker niet kwalijk kan genomen worden, dat ik aarzelde. Maar laten wij daarover niet ver der spreken. Het is beter, dal je geschiedenis nog eens in de wereld wordt rondgebazuind, dan dat je verder zoudl leven op deze ver borgen manier. Ik zal je terubrengen naar Waldenburg. Ik veronderstel, mijnheer", zeide zij, terwijl zij zich verder lot mij wendde, „dat u mijn recht niet zult betwij felen. om de voogdij van mijn eigen nicht op mij te nemen?" De herinnering aan Feurgères' blik kwam mij ter hulp; anders zou ik niet geweten hebben wat te antwoorden. „Uwe Hoogheid, het i3 aan Isebei om te beslissen. Zij is geen kind meer. Ik wilde u er alleen aan herinneren, dat u hij meer dan één gelegenheid heelt gepoogd die voog dij op u te nemen, zonder die familiebetrek king te noemen." „U kent Isobels geschiedenis Kan hel u dan verbazen, dat ik gaarne alle ruchtbaar heid wenschte te vermijden?" „Uwe Hoogheid, wij kennen Dobels ge schiedenis nog niet. Wij zullen die heden avond hooren „Heelt hij u die nog niet verleid?" vroeg zij ongeloovig. „Hij komt vanavond op mijn kamers." „U zult het dan eer hooren! Zet je hoed op, kind. Wij zullen naar mijn huis rijden, jij en ik en mijnheer Grealson, en dan zal ik je alles vertellen. Je zult dan hooren, hoe dia man je beleedigde. door je toe te slaan zijn loge te nemen, zelfs om je nabij te komen!" „Madame, ik dank u; maar ik wensch het einde van het stuk le hooren. En wat mijn geschiedenis betreft, monsieur l-eurgéres heeft beloofd om die vanavond le vertellen aan mijnheer Graetson." Ik zag de Aartshertogin de tanden op el kaar bijlen; zij kreeg een vuurroode kleur. „Je spreekt als een dwaas, kind; je wordt van alle kanten bedrogen. Hel komt niet te pas, dat je dien man weer ontmoet. Het ls een schande, dat je zijn naam noemt." „Monsieur Feurgéres heeft bewezen mijn yriend te. zijn", antwoordde Isobel kalm. (Wordt vervolgd.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1924 | | pagina 5