WAAR EEN WIL IS, IS EER WEG. Keukenmeisje Dienstbode Een net Meisje LEERLING. Hoofdmachinist Serre te Koop Blutner Piano Groot Pand, Theesalon. Rust ^kalmlt AANBESTEDING Vergelijkt Op 'n Dwoalweg 2 Strandtenten, Glacé- Handschoenen Het Blauwe Huis J. A. SCHREUDER, BoekMer(ster)- Correspondent(e) Eng. Motorrijwiel. J, A, KNETEMAN, Zit- en Slaapkamer Aanbreien van Kousen R. H. Verkoop Strandtenten 203 Haarl.straat 203 1,35 2,25 0,95 Dankbetuiging. CHR.v.d.PLUIJM&ZODN Adek- en Edison-Rijwielen Plantsoen 73 GEBR. GERZON's M.M. Onze Breukbanden VAN ALPHEN. JJs in groote verscheidenheid. Croquettes Nierbroodjes „DE NIJVERHEID" WAT MOET O IK DRINKEN f FRUIT SODA Timmermanswerkplaats M. X.A0OUHT J. BOELEE IS HET EEN WONDER? TREKKING der 19*> PREMIELEENING: 13 MEI a s. De „POPULAIRE AMSTERDAMMERTJES" 1QQ old. belooning, „Katwijk en Omstreken" Verain'n ^Groningen" 13E Katwijk aan Zee. I BUITENGEWONE AANBIEDING ZIET ONZE SPESIALE ETALAGE GERZON Jongenspakjes en Blouses Jongens-Broeken van Cheviot en Manchester Jongens- en Mans-Over hemden Blauwe Huis, M, DE VRIES VOORDEELIGE AANBIEDING SOKKEN Firma WANNÈE Ondergeteekonden betuigen lange dezen weg hnn harte- lyken dank aan allen, voor de vele bewijzen van eymphatie by de heropening van hnn vernieuwde zaak onder vonden, 849a Nienwo Rijn 100, loeiden. Eonig Agent voor Leiden der Opgericht 190C. - Tel. 1978, 1359 Arts, I* VERHUISD vnn Hooigracht 09, nnnr (hoek Kraaieratraat). Het Ochtcmlsprcckuur blijft Wijkgebonw ©ost- dwarsgracht van 8—9 v.m. Op handelskantoor hier ter ste de wordt voor halve dagen een gevraagd. (Duitsch, Fransch en Engelsch). Brieven onder No. 1381 bureau van dit blad met uitvoerige inlichtingen en verlangd salaris. Douairière GEVERS VAN KETEL EN SPALAND ver langt dadel(fk een P.G., genegan huiswerk te verrichten, boven de 25 jaren, voor noodhnlp of vast, „Leeuwenhorst", Noord- wijkerhont, 1238 Mevrouw VISSER, Lange More 88, vrnngt terstond een nette niet beneden 18 jaar v.g.g.v. Aanmelding hedenavond (geen wlnkelwcrk). 1586 Voor Den Haag gevraagd een nette DIENSTBODE, v.g.g.v. tegen 1 ollöjuu 1. Hulp v. werkvr. Aanm Mevr.SiLLK- VI9, Hoornbeekstr 44Den Haag 1394 gevraagd, voor 4 halve dagen in de week. Adres: Witto Singel 90. 1879 PER 15 MEI GEVRAAGD VOOR ONZE AFD. STOFFEN EEN JONGENS VAN GOEDEN HUIZE MET GOEDE SCHOOL-OPLEIDING EN NIET OUDER DAN 16 jaap. GELIEVEN Z1C1I AAN TE MELDEN TUSSEN 10FN12 T369 B(i do Stedelijke Elcelri- citeitsfahriek te Leiden kan geplaatst worden (continudienst), grondig bo- kond metdebodryts-enonder- tiondswerkzaamhcden van een Centrale Salarisgrenzen f2COO.— tot 13000.-. Sollicitaties, met diploma's en getuig3Chrilten in alschrift, vöiu' IS Mei n.s. aan de Directie van bovengenoemde tsbriok. Persoonlijk bezoek slechts op ultnoodigiug. 1389 De Curator in het faillisse ment van H. J. VAN NOORT, vroeger wonende te Katwijk, thans te 's-Gravenhage, heelt ter Griffie van de Arrondis- sements-Rechtbank te 's Gra- venhage, en van het Kanton gerecht te Leiden, gedepo neerd, de cenige door don Edel Achtbaren Heer Rechter commissaris goedgekeurde uitdrclingslijst, alwaar zij gedurende tien dagen na heden tor ko3telooze inzage van de sehuldeischcrj ligt. De Curator: Mr. P. E. BRIËT. Ondergeteekende bericht hiermede als algeheele ken nisgeving, dat zijn Zoon CLEMENT TONNAEE, gewoond hebbende Rijnsbur- gerweg 179 te Leiden sinds cenigen tijd niet meer bij hem in dienstbetrekking is. Schul den door mijn zoon reeds ge maakt of nog te maken, worden in geen enkel geval door mij erkend. JOS. H. TONNAER, 1377 Architect, Voorburg. Rapenburg 30, Leiden. Lelden, 7 Mol 1924. 1378 Geheel glazen Serre te Koop, to zien en te bevragen werk Onde Vest 43, Leiden 1364 Wegens vertrek ter overname nieuw kostende f 1300 voor 1590. Te zien Haarl.str. 52. 1305 Coventry Eagle, 2% P.K., 2-takt Villiers m.8 versn kickst. (St. Archer); uitst. ondh. loopt schitt., zeer sol. bouw, luxe uitgev.van part. Bevr. Molorh. VAN ECK, Picteri- kerkgracht. 1316 Bouw- en Arcbilecten-hnrean Nassaalaan no. 23, Oeostgeest Fabrieksbonw. Villabonw. Verbouwingen. Beton- en IJzerconslructie. Boawk. adviezen. 9467 m. of z. veer zyn als de beste hekend! 1353 C. F. SCHNEIDER, Den Haag, Wagenstraat 118, LEIDEN, Steen schuur 1 Te Huur of te koop gevraagd een ot Winkelhuis. Brievcnmct volledige opgaaf van opper vlakte en prys (geen tusscken personen), Bureau van dit Blad onder No. 0291a NIEUWE DU1TSCHE PIANO gepantserd raam V 550. Huurkoop 'f 15.per maand. „De Huisvriend", N. Bp 49 866 BANKETBAKKERIJ The8 - Koffie Limonades - Bouillon Slagroom met: Ananas - Perziken - Abrikozen. Coupe aux fruits mèlées. 1373 Gevraagd tc Rijnsburg, door een Heer gemeubileerde met volledig pension. Brieven letter H Boekhandel A. v. d. BERG, Katwijk a.d. Rijn. 1356 Tc Iliuir ot Te Koop een groot dubbel PAKHUIS groot 130 M3. in 't centrum der stad, voor alle doeleinden in te lichten. Brieven aan liet Bureau van dit Blad onder No. 0417a Tc koop aangeboden, zeer solide gebouwd LANDHUIS op eersten «tand te Ocgsf- gecat, bevattende i 6 kamera, keuken, badkamer, grooten zolder, kolder en schuur, electriciteit, gas "en vaste waschtatels. Brieven Bureau van dit Blad onder No. 4I5a. Hahplemmevstp. 40. 1401 Een goede fiets; zooals de Burgers EL N. R. Superbe gtaat steeds gereed U te brengen waarheen ge wflf, |Ce hebt minimum krachtsverbruik en maximum genot. Kunt ge U voorstellen dat ej nog menschep zijn, die zich zoo verstandig' tónden een fiets te koöpen vaö ten onbekend tnerk? Welks garantie hebben ?lj Hoeveel uren van efgEmis? Een Burger? E. N. Superbe js een jfeilige geld belegging. Het lAèïSR? bed belegging' 5ti gSÜÖtT burgen TIoFleveranciêP' AGENTEN VOORi Leiden: II. E, DIETRICH, Apothckcrsdijk 29. ZocterwondeJ. H. VAN ES. Warmond: HENDRIK VAN HULST. Snsscnhcim: W. J. BAKKER. 1351 Ocgsfgeesi: W. O VERVLIET. Leimuiden: M. J, BERENDS. Noordwijk-Binn. i II. W. L. KOUDTS, Voorsfraat 60. llazcrswondo: JAC. VAN AALST. Kniwijk a'Zee: J. R. VAN DUYN. Leiderdorpff. SCHNEIDER. Voorschoten: P. JONGENEEL, Lisse: JOH. BLOKKER. Lekker en gezond voor iedereen is monssccreml alcoholvrij goedkoop Verkrijgbaar op groote en kleine fiesschen iu alle Cafe's, Restaurants en by alle Winkeliers Hoofdkantoor R. H. W Leiden Let op merk It. 12. TV* weiger namaak 1348 Te hum* aangeboden, ■net Bovenwoning Hoefstraat 10, inventaris ook afzonderlijk te koop. Tc bevr. J. J. ABSPOEL Sr., Hoefstr. 10. 0373a Op Vrijdag 16 Mei a s. des morgens elf uur zal door liet Bestuur van de Woningbouw vereniging ,,De Eendracht" te Leiden iri het kantoor Lombok- slraat 49 worden aanbesteed: Het bonwen van 116 wo ningen aan den Lage Rijndijk te Leiden in massa. Bestek mei leekeningen zijn verkrijgbaar ter drukkerij v. d. LINDEN, Vliet 4a le Leiden, ad 15 per stel. Aanwijzing in loco Vrijdag 9 Mei a s. des morgens elf uur. Inlichtingen worden gegeven eiken werkdag 's morgens 9-10 uur in „De Keel", Rijnsbur- gerweg 35. De Arcliiteclen H. J. JESSE. 1137 J. SPLINTER Gz. Profiteert van onze Mei-aanbiedingI 1269 Hiermede heb ik de eer rayn geachte Cliënten medo te deelen, dat ik mijn Zaak in Kruideniers- eu Grntters- wnren heb overgedaan aan den Heer U dankend voor het genoten vertrouwen, mü gedurende 22 Jaren geschonken, beveel ik mijn opvolger in UEd.'s gunst aan. Hoogachtend, J. BOELEE, Rijutlijkstrant 1. De Brandstoffen- en Grinthandel wordt door mij op den zelfden voet vöortgezet en wordt gevestigd Hoogc Rijndijk 78, Tel. 1803. M(| reflceteerende aan bovenstaande annonce heb lk het genoegen U mede te deelen, dat de Zaak in Kruideiiiers- en Grutterswaren van den Heer 422a door my Ia overgenomen. Weest ervan overtuigd dat niets onbeproefd gelaten zal worden, om het vertrouwen dat mijn voor ganger zoo ruimschoots heelt genoten, mjj waardig te maken. Hoogachtend, H. LACOÜRT, Rijiidijksfraat 1, hoek Hoogc Rijndijk. THUISBEZORGING ZONDER PRIJBVERHOOGING. - Het is nog niet tc lant, de Kans wordt gegeveu: Out voor slechts 50 Cent, steeds zorgeloos to leven! Koopt „AMSTERDAMMERTJES" en fluks zult U ontwaren Dat waar een wil is, zich het spreekwoord laat verklaren. By de laatstgehouden trekking der 18e Prouileleeuiiig van de „POPULAIRE AMSTERDAMMERTJES" viel op Serie 52 No. 827 de 1ste Hoolilpremie van 110.000.1368 dat heel Nederland, UITSLUITEND en ALLEEN de „Populaire Amsterdammertjes" verkiest? Zy toeh alleen atollen U voor slechts enkele dubbeltjes instaat een belangrijk fortuin ta winnen! Op dien datum snoeten uitloten ie HooM-Prcmt© van f 10.000. 2© llooict-Prciui© I 7.500.—, 3e en 1© Iloofd-Preime f 5000.— en voorts meer dan 20.000 Premiën van flOOO.1500.enz. kosten slechts 50 Cent, Trekkingsplan en betrouwbaarheid van ,c en correcte uitbetnliug eens met wie ook GIJ volgt het voorbeeld van dnizenden. Haast U, Haast U! Voor wij zijn Uitverkochtll-t Nog verkrijghnnr te LEIDEN bij H. Zirkzee, Nieuwe Ry'n 63;D.Ramp, N. Ryn 29J. E. Zirkzee, Kort Rapenburg 2W. r. Leeuwen, Janvossenstceg 19 A. C. Zirkzee, Haarlemmerstr. 250; Joh. Charitê Jr., Morschstr. 51J. Hollewjjn, Ryustraat; J. Harteveld, le Groenesteeg; J. C. v. d. ïïeyden, Maresingel 34; te Hazerswoude by A. Vorkerk, Gemeeneweg en A. v. Diggelen, Ryndijk A 64; Noordwjjk a Zee: H. J, Sohagtenberg, Plet Heinstr.Voorhout: 0, van Werkhoven; Voorschoton: Adr. van Os, Schoolstraat 80; Valkenburg: A.J. De Vouw, Straatweg 80 en aan het Hoofdkantoor voor Leiden c-n Omstreken: Gnsstrnat 1. Bar TREKKINGSLIJSTEN GRATIS! OEOSTGEEST BLOEM BOLLENVE1LI HG van te veld staande Narcis sen cu Tulpen enz. op DONDERDAG 8 MEI, 's morgens 10 uur te beginnen, op den Tuin van den ITcer A. STAPHORST. 1382 De Directie. aan dengene die een soiled persoon kan helpen aan be trekking ala Kantoor- of Win kelbediende, in beide vakken ervaren of als gesalarieerd Reiziger. Brieven bureau van dit blad onder No. 13SS. TUINBOUW-VEREEHIGING KATWIJK AAN DEN RIJN. By de op 29 April 1.1. ge houden UITLOTING DER OBLIGATIE-LEENING, groot i 416000.ten laste der Vcreeniglng zjjn uitgeloot No. 03 groot I 590. No's SA B, 34 B groot f 250.- No. 13 A, 6 B, 9 B, IC, 18 C groot 1100. welke obligation vanallö Mei a.s. met de alsdan vervallende coupon inwisselbaar zijn ten kantore van den Seeietaris- PenOingmeeiter. 1383 Namens bet Bestuur: J. y. d. PERK, Voorzitter. iXt WASSENAAR, Secr.-Ponningmeoster. veur LEIDEN EN OMSTREKEN DÖNNERDAG 8 MAI wordt deur de Tooneelclub apeuld in „ZOMERZORG" Toouselspul la 4 bedrieven deur E. MAREMA AANVANG 8 UUR Gelegenheid voor Introductie 31—3 1391 Dc Deurwaarder P. H. VAN THIEL, zal op Mnaudag 12 Mei 1021, des namiddags te 2 uren op het erf van den Heer F. SCHAAP te Katwijk a. Zee a. d. Znidstraat 79, publiek 5. contant verkoopen: waarvan 1 rondom met glas, afgesloten met luiken, loop van 7 Mcfcr, zoo goed als nieuw zeil, 36 klap- stoelen, 36 klaptafels, 5 vleten stoelen met tafel, ijsmnehiDC, vlaggenstok, fietsenrek, enz. enz. Vanaf lsclcu op bovenge noemd erf tc bezichtigen. 1384 1371 1 se PRIMA NAPPA I.O ALLE MODE KLEUREN 1.50 ZWART en WIT 1.25 ZWART0.95 Onze voorraad en sor teering in KATOENEN is dit jaar bizonder groot- Nieuwste modellen met cn zonder lijfjes met vasten en lossen Boor! Zeer lage grijzen IVieiiA kwaliteiten! Let op liet 1393 Schitterende «orteering Zijden Dames Jumpers. Effen goklcurd. 0,45 Moderne effenkleu- ren dubbele teen, 1 zool en hiel ''IV Moderne ruiten en fj 7C «trepen Ui f w Zeer chiquo stre pen, prima qua!. Fil d'Ecosse, effen gekl., versterkte teen zoo) en hiel Byzonder groote sort Fil d'Ècosso cn Zyile in zeer aparte des. 1.96, Fil «l'Èeosso Dames Kousen, effen mod. kleuren 1368 1.60, Botermarkt 17 - Tel. 188

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1924 | | pagina 4