l KUNST EK LETTEREN. EERSTE KAMER. TWEEDE KAMER. INGEZONDEN. Burgerlijke Stand v. Leiden. Advertentiën. Dr. DIRK LAMBART VAN ELK AföSTERQAMSGHE BEURS. Eoereen voor Wissels nit het Buitenland. anV-.ir ■iVÏVir.- K SS I' WEERBERICHT, t/ BaionttenUtiL Hst «unn. lijnt}. io.fl 3«a lUsd mq ras gistermiddag 8 uur. Da (root* wijzer teelt den stand aas ran hedenmiddag 3 uur. Gistermiddag 3 uur: 762. Hedenmiddag 3 uur 753. TELEGRAFISCH WEERBERICHT naar waarnemingen in den morgen run 7 Mm, medegedeeld door liet Metereologisch Instituut ie De Bildt Hoogste barometerstand 7G5.8 te Memel. Laagste stand 748.7 te Malinhead. Ver wachting tot den avond van den 8en Mei: Zwakke tot matigen, veranderlijken wind, later uit Westelijke richtingen. Zwaarbe wolkt met lijdelijke opklaring. Waarschijn lijk regenbuien met kans op onweer. Koeler. BOOCWATERÏUDEN TB KATWUK-a.-2. Voor Donderdag: Hoogde stand des morgens te 6.07 uur. Hoogste stand des namiddags te G.25 uur. LUCHÏ-TEMFERATUUR. Afgcloopen nacht: Max. temp. 107» gr. C. (51 gr. F.), Min. temp. 8 gr. C. (46 gr. F.). Temp. 9 uur voorm. 10 gr. C. (50 gr. F.). Temp. 3 uur nam. 10 gr. C. (50 gr. F.) LICHT OP V30R FIETSERS s.a. .Woensdag 7 Mei: 9.02 nam. lot 4.51 voorm. LEIDSCHE ZWEMINRICHTING. Temp. 7 uur voorm. 12 gr. O. Temp. 12 uur 's middags 12 gr. C. Temp. 3 uur nam. 12V£ gr. C. Men meldt ons uit Haarlemmermeer: Redenmorgen is in do Ringvaart lusschcn Ilaifwcg en Spaarnwouderweg drijvende ge vonden liet lijk van een manspersoon, als 'heer gekleed, naar schatting 45 a 50 jaar oud. Uit de in zijn bezit gevonden papieren is af te leiden, dat hij lid is van. het Ned Gynmastiekverbond, zoodat het niet onmo- Üjk is. dat er gevonden is het lijk van den lieer A. E.., vai] wiens vermissing dezer idngen door ons melding is gemaakt. Het lijk is naar de algemccne begraaf plaats te Hoofddorp overgebracht. Vooi Donderdag 8 Mei. Londen (2LO 3G5 M.): Tijdsein van de Big Ben Concert. 5.50 Kindervertellin gen. 7.55 Populaire muziek. Birmingham (175 M. 5 IT): 3.50 Piano-Con cert. 5.20 Voor de dames. 5.50 Kin- derverlellingen. 7.40 Groot Concert. Bournemouth (385 M. 6BM): 4.04 Ellicl Rowland pianosolo. The Royal Balli Ho tel Dansmuziek. 5.05 Voor de dames. 5.35 Kindervertellingen. 7.50 Schu- bert-concert, Cardiff (353 5WA): 3.20 Falkman met zijn Bioscoop-orkest. 5.20 The „Five o'elocks" vocaal en instrumentaal con cert. G.05 Kinderver-tellingen. 7.55 Groot Concert. Manchester (375 2ZIJ): 11.50 Concert. 5.20 Voor de dames. 8.20 Dansavond. Newcaslle (400 M. 5NO): 4.05 Concert. 5.05 Voor de dames. 5.35 Kindervertel lingen. 7.55 ConcertOrkest. Aberdeen (495 2BD): 3.50 Populaire muziek 5 20 Voor de dames. 5.50 Kinder- vorteüingcn. 7.50 koorzangen. 8 uur The Wireless Orchestra. Glasgow (420 M. 5SC): The Wireless Quar- felle. 5.05 Voor de dames. 5.35 Kin dervertellingen. 8 uur Groot Concert. Parijs (1780 M. SFR)Radio-Paris. 1.05 Tzigane Orkest. 5.05 Concert. 8.20 Pop ul aire muziek, dansmuziek-, piano-, fluit- en vioolconcert. C. S. Adama van Scheitema. f Van vertrouwbare zijde ontvangen we, zegt de „N. 11. C!.", de diep ontstellende lij ding, dat Carel Steven Adama van Schei tema, de door zóóvelen beminde dichter, in zijn woning le B3rgcn (N.-Ii.) is overleden. We wisten van geen ziekte af en wie, die dezen nog niet vijftigjarige, den kloeken man mei den indrukwekkenden en fijnge sneden kop, de laatste jaren zag, zou aan een zoo vroeg sterven hebben gedacht? (Zitting van heden). Bij de voortgezette behandeling der on- derwijsbegrooiir.g betoogt de heer Y'ERKOU- TERE.V (C. II.) dat goed onderwijs niets met volkskracht le maken heelt. Spr. wijst op het nut van lijdelijk verzet in oorlogstijd en vraagt een verplicht leervak daarin op de lagere school. De lieer L. DE VRIES (C. II.) pleil voor behoud der normaalscholen; zoo mogelijk naast de kweekscholen. De heer DE JONG (R.-K.) wenscht meer vrijheid van hel leerplan voor de schoolbe sturen en den terugkeer tot de salarisrege- ling van 1020 met toepassing van korting. De heer SLOTEMAKER DE BRUINE (C. II.) verdedigt den minister tegenover liet verwijt, dat de laatste zich zou laten leiden door onwaardige motieven. Spr. pleil voor gelijkheid en vastheid bij de salarisvermindering voor leeraren. Ilij vraagt trvens wat er waar is van het gerucht van instelling eener nieuwe Indi sche faculteit in d; rechten, te Utrecht, met steun van particulieren, welko een resolute tegenstelling zou zijn van don leerstoel le Leiden. Zoo dit juist is, is hel dan toe te laten, dat de opleiding van Staatsambtena ren, buiten den Staat om, gebroken wordt? Spr. kan niet goed vinden wat de minis ter heeft gedaan met den leerstoel van prof. v. d. Vlugt le Leiden, liij vraagt alsnog een opdracht voor de doeeering der filosofie des rechts aan een der hoogleeraren. De heer CROLES (A. R.) zegt, dat de grondslag voor hel onderwijs op de kweek scholen breeder is en de opleiding daar re gelmatiger is dan op de normaalschool. Hierna wordt gepauzeerd. (Zitting van heden). Bij den aanvang der zitting vraagt de heer VAN RAV£2sSTEYN een interpella tie aan over het optreden inzake do onder handelingen met Rusland, waarover mor gen wordt beslist. Bij dc behandeling der wijziging van de Motor- en Rijwiclwet verdedigt de heer RUTGERS VAN ROZENBIJRQ een amen dement, om den druk van motorvoertuigen per wiel maximaal op 2500 K.G. vast te stellen. Na bestrijding, ook door minister VAN SSVAAY, trekt de heer RUTGERS zijn amendement in. (Builen verantwoordelijkheid der Redactie). Copie van al of niet geplaatste stukken wordt niet teruggegeven. J)e Gemeentelijke H. B. S. aan don Hooge-Bijndijk. Geachte Redactie! In de uitvoerige beschrijving, die U vo rige week gaf over het nieuwe gebouw der Christelijke H. B. S., kwam over de Ge meentelijke H. B. S. aan den Hooge-Rijn- dijk een kleine vergissing voor, die, blij kens de verslagen over dé inwijding der Christelijke H. B. S., door een enkelen spreker werd overgenomen en daarom, tër voorkoming van mogelijke misverstanden', oven hier worde recht gezet. Bij voorbaat dank ik U voor de gelegenheid, die U. mij daarvoor biedt. Het betreft de klassenruimtc in de Ge meentelijke H. B. S. In Uw bovengenoemd artikel stond, en door ccn der sprekers werd het Maandag bij de inwijding der Christelijke H. B. S. herhaald dat do Gemeentelijke H. B. S. ruimte biedt voor vijftien klassen en, omdat dio vijftien klas sen zijn bereikt, eigenlijk vol zit. Nu is dë toestand eenigszins anders. Inderdaad wa ren er voor een paar jaar aan do Gemeente lijke H. B. S. vijftien klassen. Sedert dien is nu het aantal klassen kleiner geworden, al is het aantal leerlingen..to gestegen". Dit komt eenvoudig hierdoor, dat, bij mi nisterieel voorschrift, het aantal leerlingen per klasse werd vergroot. Het gevolg van deze stijging van het leerlingengetal per klasse is nu dit, dat er gedurende den nu loopenden cursus dertien klassen zijn be zet en dus twee klaaselokalen leeg stonden. Dc Gemeentelijke H. B. S. is dus nog niet vol. Nog lang niet; want zelfs indien er vijftien klassen zouden zijn, was er nog ruimte. Hoe dit mogelijk is, is een school- tcchi.ische kwestie, dio ik hier niet wil bc- spreken. Hoogachtend, B. M. NOACH, Leeraar Gemeentelijke H. B. S. te Leiden. LeideD, 7 Mei 1924. GEBOREN. Johanna Jacoba Catharina, D. v. M. v. d. Linden eu J. J. O. Mcyer. Nieolaas, Z. v. G. Brands en J. C. Ot- gaar. Bertha Juliana, D. v. W. T. Hoog-» kamer en E. AYolff. Pctn>nell3 Maria, D. v. A. Kromhout en G. Oornclisse. Niesscn Jeanne, D. v. J. Riksman en H. J. Kuiper. Catkarinus, Z. v. W. Senke en L. Meouwsen. Johannes, Z. v. J. Haasbeek en J. Sinteur. Mary, D. t. K. T. A. Halbcrtsma en F. de Jong. Johanua, D. v. J. Schreuder en J. Onder water. Johannes, Z. v. J. P. Groenen dijk en S. v. d. Klis. Maria Joba. Hen- drika, D. v. W. A. P. C. d. Borg en J. Tuiuhof de Moed. Maria Hendrina, D. v. W. F. Smit en M. Koudijs. Jo hannes Hermanus, Z. v. A. v. Leeuwen on J. v. d. Linden. Joseph, Z. v. B. S. v- Kloetz en M. Bamberger. Philippus, Z. v. J. B. Rekelhof f en J. W. Smits. Adrian us Wilhelmus, Z. v. H. Oudsbocrn en N. Meerloo. Clasina Hcnda. Maria, D. v. A. L. v. d. Geer en P. M. Warmer dam Maria Christina, D. v. O. Otten cn A. M. v. EigeD. Hendrik, Z. v. D. Lcugcring en O. Duym. Pietcr, Z. y. A. v. Dijk en M. M. Siera. Jozef Maria Francs. Z. v. P. M. Verhoef en M. TI. v. Ulden. Pieternella, D. v. f?. N. v. Leeuwen cn J. Lacourt. Gerard, Z. v. L. de Vries en G. J. Landzaat. Herms. Adrian us, Z. v. H. A. ïïumme cn M. II. Rozeboom. Johanna Jaoomina, D. v. J. C. de Koekkoek en A. J. v. Ruiten burg. Cornelia Maria, D. v. T. Stuivcn- berg en A. de "Wolf. Fckko, Z. v. F. de la Rie en C. J. Hemerik. Helena, D. v. W. F. v. d. Linden en H. v. d. Hoed. Alida, D. v. O. Bavelaar en S. v. Tonge ren. Edo Nieolaas, Z. v. N. A. Knibbo en D. H. Ritzema. Öhristina, D. v. O^ W. Pouw cn C. W. Kuijl. GEHUWD: A. de Bolster jm. en M, E. J. Lorenz, gescli. J. H. Langezaal jm. en J« A. Hein jd. J. II. M. Bon gors jm. en C. de Vrind jd. D. Ilanno jm. cn W. G. Swa- nenburg jd. J, A. Schreuder jm. en R. P. II. Pauel jd. J. Bcnning jm. en J. Vroede jd. J. Laman jm. cn C, M. C. Sjardijn jd, F. Th. Goddijn jm. cn E. C. Peelers jd. A. C. Polane jm. en M. Jan sen jd. J. RavenslSergen jm. en M. J. v. d. Wijngaard jd, Iw J. Serlie jm. en J. J. Kapaan jd. OVERLEDEN: M. Sislermans jd. SO j. C. Pauw Z. 51 j. J. v. Meurs M. 57 j. -1 O. K°oreman—Oosterum, V. 52 j. E. SloosScheen. Wede. 71 j. J. M. Wou denberg—Kruit V. 70 j. J. Faas Z. 29 j. M. W. Zaal—Vink D. 33 j. G. Racké D. 17 j. M. v. d. Meer Z. 5 m. P. J. Baaien Wed. 81 j. J. L. Kal M. 53 j. E. de Voogd—de Vogel wede. 04 j. FAILLISSEMENTEN. Uitgesproken: Dr. O. II. Versteeg, Ie Leiden, Beeeten- markfc 48. R.-c.: inr. O. J. J. de Joncheerc; curator: mr. E. S. Marsman. FIsvïsa. In onderstaand lijstje kan men zien welke cischen verschillende landen aan Neder, landers stellen, die er tijdelijk willen ver blijven. Voor Nederlandszhe Staatsburgers, in Hei bezit van een geldig Nederlandseh paspoort, niet voornemens zicb metterwoon in ge noemd© Staten te vestigen, is géén pasvisum noodig voor: Belgis, ItaüS, Spanje, Luxem burg, Denemarken, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Frankrijk, of Fransch Marokko (wel echter voor Tunis en Indo-China, waar voor het visum 112 kost) Gr.-Brilanniï en Ierland. Bij aankomst In Italia melde men zlcb", of laat men zich melden bij de polilie-auto- rietiten. Wat België betreft, daarvoor is ook geen paspoort meer noodig. Voldoende is een be wijs van Nederlanderschap, voorzien van lolo. Brilscha Dominions; visum 1188, uiige. zonderd Canada en Zuid-Afrika, welke voor Nederlanders geen pasvisum vragen; door- rcis-visum voor Nederlanders 10.G1. Uit Nederland voor Nederlanders naar Ned.-Jndië, per Ned. boot van Ned. haven naar Necl.-IndiQ zonder de boot te verlaten, is zelfs geen paspoort noodig, doch wel g?- wenscht wijl men anders de boot onderweg niet kan verlaten. Duilscbland. Daarvoor is noodig: een gewoon visum, kostende f 9; voorts worden verstrekt familie-visa voor man, vrouw cn kinderen benedon vijftien jaar 19; boven de vijftien jaar hebben de kinderen een af zonderlijk visum noodig; al deze visa gei den slechts voor één heen- en terugreis. In bijzondere gevallen wordt, voor zak^i- doeleinden, waarbij moet worden overgelegd een verklaring van de Ilandelskamer in bet district, waarheen men reist, een z.g. „Dauervisum" verstrekt, geldig voor drie maanden, zes maanden of een jaar. Dc kos ten daarvan zijn respectievelijk f 15, 124 cn f 3G. Ook voor een doorreis door Duitsch- landjs een visum van 1 9 noodig. Voor het doorreisvisum moet de duur opgegeven wor den; een dergelijk visum wordt lot zes maanden verleend. Do gewone Duitsche visa gelden niet voor Beieren, tenzij aan bet Duitsche passenbureau uitdrukkelijk de wensch is le kennen gegeven Beieren te be zoeken. In dat geval word! hier bij bet visunj een stempel gezet: „Auch gut tiir Eayern." Dit stempel moet aan de politie van liet land worden geloond. Bij een reis naar Duilscbland geve men de Duitsche douane op, hoeveel geld men bij zich beeft cn vrage bewijs. Dat voor komt moeilijkheden op do terugreis. Portugal (5; Jocgo-Slavié (Servië, Kroa tië, Slovenië) I 6; Finland IG; Letland f 11 voor iiecn- en terugreis; alleen voor heen reis 110, doorrcisvisa 12; Polen voor éfn reis 110, meer reizen 120; voor een transi tovisum 12. Rusland. Daarvoor worden bier le lande geen visa verstrekt. Om toelating tot dat land te verkrijgen, dient men zieli te wenden lot de le Berlijn gevestigde Legatie der Sovjet-regeering, helzcllde geldt voor de Oekraïne, Georgië en de Kaukasische Sovjetrepublieken. Roemenië 111; Oostenrijk ccn visum voor een halfjaar 1G, voor 1 jaar 112, kinderen beneden 12 jaar kosteloos, trans;l-visum niet vercischt, mits liet visum voor het land van bestemming verkregen is; Hongarije visum 1G, doorreis zonder oponthoud 10.60; kinderen beneden 1-1 jaar kosteloos: Tsjcebo- Slowakije: 16, drie maanden geldig; elké volgende 3 maanden f 6, voor doorreis door T.-S. is wel een visum noodig. doch het is kosteloos; Japan 13, China 16, voor onbe- paalden lijd geldig; Ver. Staten van Ame rika 126; Brazilië 15.72; Siam beeft twee visa, een Iransil-visum kost f0.50, een non- transit-visum f5; Venezuela: Noodig^ een vaccinatie-bewijs niet ouder dan zes jaren; het visum, dal circa 1 5 kost, wordt ver strekt door de consuls van dat land; Gua temala: 2 dollar goud; Lilhauen 16; enkel doorreisvisum 10.60 (aan te vragen bij bet consulaat in Londen); Turkije: doorreis visum f5, visum voor verblijf 110. Het is geraden de visa door do legatie le 's-Gra- venliage telegrafisch lo doen aanvragen. Argentinië 2.G0 (2 dollar 60 cents); Haïti twee dollar naar den koers van don dag, mits 21 uur tevoren aangevraagd; als bet visum onmiddellijk wordt verlangd, zl]n dc kosten drie dollar; Uruguay: gcëischt (voor emigranten) bewijs van goed gedrag, gezondheidsattcst, visum f 5.25; San Do mingo f5; Chili: noodig is een paspoort en bewijs van goed gedrag; beide moeten van een visum worden voorzien; elk dezer visa kost f3; zij zijn voor onbepaaldcn lijd geldig; Ecuador f2.50; Bolivia 13.60; Pa nama 2 dollars goud. De Oostenrijksche regeering maakt tegen de toelating van Nederlanders, die op fa- miliepaspoorlen reizen, geen bezwaar. Doen yoor alle op bet paspoort reizende personen moet een visum worden betaald. Kinderen tot 12 jaar kunnen op den pas der moeder. Voor ieder familielid boven 12 jaar gelden de kosten als boven vermeld. MARKTBERICHTEN. 'AMSTERDAM, 7 Mei. 311 vette kalveren, le kw. f 1.10—1.18, 2e kw. 10.95—1.10 3e kw. f 0.84—0.95,127 nuchtere kalveren 114 Lot f 22, 597 vette varkens 1 69—80, Geldy- sche varkens lo kw. f 7677, 2e kw. t 75 en f 76, Amerik. Wisselkoersen. "ïSi Zicht 2.66—2.6G Kabel 2.66'/.—2 G6V.., Dollarbankpapieg 2.65 2.67 Den21stenMcihopcnonzc geliefde Ouders JAN PIETCR DU CROIX en NEELTJE DOESBURG hun 25-jari«|c Eclitver- ccniijiiig te herdenken. Hun dankbare Kinderen cn Verlooide. Sasseniieim, 7 Mei 1924. Receptie op Zondag 11 Mei van 2'juur Molenstraat 15. 1385 Inplaats van kaarten. Verloofd: RIE MIELOO cn BRAM Z1RKZEE Leiden, 7 Mei 1924, Hooigracht 73. 0264a Haarlemmerstraat 230. Ondertrouwd: D. NIEUWENHUI5 cn EBBA IIENRIETTE ELISABETH NETHLING Lisse Skuiup (Zweden) 20 April 1924. 1355 Heden overleed, onze lieve Man cn Vader rustend Arts, in den ouderdom van 63 jaar. Mevr. dc Wed. M. C. V. ELKF0HL3IA5N. Den Helder, (Willemsoord) D. L. VAN ELK. Rijswijk (Z.-IL) 5 Mei 1924. Lecuwcndaallaan 23. De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag c.k. op dc Gemeente Be graafplaats te Rijswijk (Z.H.) Vertrek van het Ster/huis 2 uur. 1376 Heden overleed onicbeste Zuster 1360 GOVERINA VERWEY DE WINTER. J. VERWEY DE WINTER. M. M. VERWEIJ DE WINTER-Valstab. Leiden, G Mei 1924. Heden overleed onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- cn Overgrootmoeder Mcj. de Wed. H. DU PON-M. E. Ebbsrs eerder weduwe van den Heer N. J. VALK. in den ouderdom van 81 jaren. Mede namens verdere familie: Levendaal 120. Wed. D. HEMMES— J. H. Valk. De Wetstraat 16 H. EU PON. Leiden, 6 Mei 1924. De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag a.s. te elf uur op de Begraaf plaats „Rhijnhot". Vertrek circa half elf van de Wet straat 16. 1387 Ecnigc cn algemccne Kennisgeving. Voor de vele blijken van belangstelling ontvangen na het overlijden van onzen Vader, betuigen wy onzen harteljjken dank. TINE ZWIKKER. GREET ZWIKKEB. HARIETJE. 1357 ANNEKE. (Kaar de officieel» prijsnoteertng van Xs Vereen, voor den Effectenhandel). Nofcerlr.p is; Amsterdam* Écgeland Bc.tscïiland (j>. billirxo) Triool]* Belgle ZiitïerlAnd Osttenrljk Denemarken z*eden IHMi Kcorvfgfn 6 mel 7 mai 11.69 11.70 o.6m 0 8274 17.25 17 45 13.1774 14.18 47.5274 47.50 0.0037h 0.0c37»4 45^0 45.<2>5 70.55 70.55 37.- 37.10 7 Mei 1924 o «taatiu fj- w. B, J 1000 1919.... e üCi. 1 1000 IMS.... lïct. J' J- 1»C0 M1»_ 1% pet. 'n-n K>. two Sn 4^ K'. tsoo pet. 7. K UK EX. 90 89% m 65% 8574 44 8675 8574 - 79% 79 a 9074 in 61 W4 Aait Jtft/tt H>p« O. ft. 01 fc Bait «l Kft 1H< O.LOI »»Ci Or. lui. Ipoor». fl.l 01 K Mi xi oo 1-1 ftrio BoU. UN yCl Mexico 109fCI. BrainII faadloi fCt Br ai Ui« llêfKI bruine ftndisf fCi AM KIN. Amit Boni Aajd.w Koioniala Bank Htd.-InB. Band.fc. Aait 100 JtcdirL Bank Cart. V. ianft__ Bed. Handdlflj. Aait Bcilard. Bankrf. Ul l, L INBVITIW. „Iomlfndi" OUefb. oadd list ld. Biiawa iawJ- -TT Werkspoor AabW.„r.ira. Beft Olit ft SptriUib. PbLüpi Gloaflaoipea Bllkfabrfekn Aand.^»^ Vereen, ftcdL 8!|.faV. ïanft^.^, Welter BiIkerralDnaderiJ Aalft A KL Car. foaidry Cart. O. An. Hl da, Laatbar Carl. Th A. km. Bacil, and Hf. Cart. Aoascond* Coppav Cart. Aand^. Central taalblr Oan. Ayft,,,-. General Cl^ar Corp. land. Btndebaier Ctrt. Gaw. Aai ünitod Bi. Bteel Cart. Gait, ft. V.B. TH 13 H 11 M H m nx mi mx 129H "4 m\i nh UK. BJ. Vi 2H e 1394 - s s S mi m MIJNBHs .Aiqiater ftand.MWM tedjtBf libooi^MM llngkap Th ftaid.^ pltuborgb Coal Ge*. Aui^. IfUül Cart, l. - f BTDOLIU0S PordlKfa PclroL Ga*. lUft^ 6(0001, SoIL PtlroL Cart, ft and KonlnLL Pelrolaaa KonteU Pal rot Onterft. KonlikL PtlroL Cart. f. A. 1M Metara InJa fti p.Oriaft" Aanft l Ëftêa HVIBN. Anterfaft lobber ia*.nrf„ Dell Bal aria labbaf Bad art. Hakkar MIJ. AO. OoafJart Hakkar teSuti llbttt Dirt, X, lui, ISHlIëVAAKT Sol. iet. Ujn ia*. Sou IK. IS. StiA. Javi CMu Papas aaafOs OPTi, .m .niwpm;.. JM. Moo0fis MO. ftnftft ftWrtort fti WAÜ TX. 8i H 118 18314 431 199 X 450 449J4 370 LX. HpK. M X 119 s 1 tsx - 194^ >"X 44814 - 4«0 ff m uox m T$i - 187 4 im e* 88^ - m MIJ. 5ederland laaft Jaft. M»r«. Martod Ga*. Aui. Ui. Mam. Marto« PriL Aanft. IUIKERONOERH* Call. MIL 4ar VoritenL Aanft_ Call, MIJ. ft VoritenL Wlnrtko* Handalirf. ftmatardafli ftaaft^ Jan CtlL MIL TABAK. Aftiterft Hill Arcndiban Aand.M<MM Biioail Tabak iaid.M Del) Batavia Aanft., Dell Maatacbappl) Aanft Meda» Ti bik A and Bottarft DlU Aind-^.^^ SancBkak labik Aanft„,w., IN BH. BodJoTf Taront Ainft Banjoevangl Thee jinft,,.. PI VI Al IN. Amit. Ballad MIL AUd, Hootb»nft) Altlaa Ga*. Aanft Hootbando) Pont Ge». Auft.« Max* all L. O. Cart. A an ft Max*all L. O. Cert, ft Dm. H. BPiHIfft DtO IpOdf 'Aanft- HoQ. Spoor Aanft MIL lol IzpL ft BUiteiiN A-~ v.b l.h. m.k 14674 140 ll>4 u>< UX w75 38?. *X 179 179j4 17974 179.90 179,90 48474 462 45474 366 364)4 u7 j— 9? 170 - 3337( 328 175 370 37i 294X tax 11% 65% 9474 s - Tt m - - T I 9<K 1 Baft inft epoa AanftM Or. Bail, H.»aj. Carl, v. land. Said IteL pCt Moilo» K. WotpC» Moik. Wind. Bjbtoik UN pC» BJuaa pCI WlodQaokai i»H pCt WladlkavkiJ 'm pCt. ffladlkaokai l»M pCt. Cnldooatipooi UNpCt A left Top. ft 8 anti fl Cirt, G.A. praraz Cirt. AaaiL frlei Ge». Aand. DllnoU Control Cart. r. Aond_ Basiaa City Bontbcrn Cart. A Keiiai City Boatki. Carl. ft. A. Uiiictri K. Taxai Cart. A MIia.ft ft Tiz. Cert. pa. la O/p MIn.K. ft Tan. Cart. pa. ta Djp Drefoa Calif. Ia M. Good I pCi. Boatban Partita Cart. Oe*. A. Sontft fway Of. Orif. G». A- Boatbara I*ay Cy. Cart, ft A. Onlot Partfla Cirt, ft Oa*. A. Or. Trnnk I*ay Cort. Ga». A. Gr, Xrul Kv. Ctrt. Prat 'A- IHAMWIQKN. Madoart 8toostrim Madoern Btoomtnm Pref. Aand. BeDarang Joint BWraM Bemarang Cbarlbon 8i.tmn Prolongatie v.B. MX 37 1471 IX *X •Ha *x 2% 8 109V. X 26 113J4 2375 Six C0I 82X S7X 196'5 •67 68J5 68,'j 14195 9475 6 19 49J4 lift loix iK UK. H.K5 MX UX *X T 3% ff SIX 202 S2X V a 106; ia"' 57 X S1)i 4jY im io«<y ^7 4«

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1924 | | pagina 3