I AGENDA VAN DE WEEK. UIT DE OMSTREKEN. BUITENLAND, r TELEGRAMMEN. LAATSTE BERICHTEN. IS WoensJag. -• 1 f „Jerutl" (Groensteeg 16).: Meisjesvcreeni- ging. llallacht. Volksgebouw: Gezellige vergadering aid. Leiden .\'ed. Ver, lol Afscli. van Alcoh. dranken. 8 uur. I Donderdag. ElisabethsliofJlcdiseli Consultatie bureau voor Alcoholisme. 8 uur. Hoofilandsche kerk: Concert, tëfi voor- 'decle der Mare-kerk, van do Chr. zangver. „Con Amorc." 8 uur, „Jeruêl" (Groenesleeg 16).:. Samenkomst. 8 uur. „Zomerzorg": Uitvoering Vcrain'n Gro ningen. 8 uur. Den Haag, ,,Zuid-HollandscIi Koffie huis" Alg. verg. deeln. ën aandcelh. Ond. Levensverz.-Mij. ,,'s-Gravenhage". 2 uur. Dagelijks: Gebouw R.-K. Volksbond, Steenscbuur: Banketbakkerij-tentoonstelling. Heden, 7 CD 8 Mei (na 2 uur), De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 6 Mei tot en met Zondag 11 Mei waargenomen door de apotheek van den lieer M. Boekwijt, Viscli markt 8, teL 552., De apotheek van „Hulp der Mensch- h'eid", Hooigracht 49, is altijd geopend, doch alleen voor leden van dat Ziekenfonds. Losse nummers van ons blad zijn, behalve aan ons burean ook verkrijgbaar bij de Firma A. HILL EN, Breestraat 154 Firma A. HILLEN, Stationsweg Fa. A. SOMERWIL Azn. Hoogewoerd 24 Fa. A. J. H. WIJTEHBURG. Haarl.str. 2 en bij A. GERRITSEN, Alphen aan den Rijn en des Zaterdags bi] JOH. HOGERVORST. Haarl straat 128 Mr. G. II. van Bolhuis, oud-voorzilter van bet Hoog Militair GcreclUshoI en oud lid van de Provinciale Slalen en van den Baad van Utrecht, is gisteren bij hel af gaan van een trap in het gebouw van den ontvanger der registratie te Utrecht geval len, tengevolge warvan hij ernstig aan het hoofd is verwond. In zorgvollen toestand is hij per auto naar de Emma-klinick overge bracht. Ds. H. C. Briët Wz., Xcd.-Herv. pre dikant te Utrecht, herdenkt beden don dag, waarop bij 25 jaar geleden te Steen- wijkerwold in ziju ambt bevestigd werd. Ka tot 1C03 die gemeente gediend te heb- bGD, ging bij naar Koudum, van waar hij na een tweejarig verblijf naar zijn tegen woordige standplaats vertrok en is daar sedert 15 October 1855 werkzaam, Ka des morgens bevestigd te zijn door ds. J. II. Ruijsch van Dugtercn, van Breda, met een predikatie over 2 Kronieken 15 12, deed Zondag j.l. ds. CT. P. A. Ruijscli van Dugtercn, gekomen van Leiderdorp, zijn in trede bij do Ned.-Hcrv. Gemeente te Axel, sprekende naar aanleiding van Joh. 20 19 21. Den nieuwen leeraar werd toegezon gen Psalm 121 4, terwijl hij werd toege zongen door den Consulent ds. G. van Dis, van Zaamslag, ouderling Ovcrdulve en den heer F. Dekker, pres. kerkvoogd. Tegen de beslissing door bet hoofd bestuur van den B. v. N. O., genomen in zijn vergadering van 26 April j.l., in do dubieuze kwestie der toelating van hoof den, is door het bestuur van den afd. Am sterdam van den B. v. K. O. protest aan- geteekend op grond van art. 36 'der statu ten, waarin bepaald wordt, dat bij mcc- ningsversclul omtrent de toepassing vail eenig artikel der statuten de beslissing moet worden voorgelegd aan de algcuiets- ne vergadering of aan bet referendum. De leden der Tweede Kamer, de Keeren G-errelson en Ter Ilall, woonden de Kamervergadering van gisleren na lang durige afwezigheid lengevolge van onge steldheid voor het eerst weer bij. De audiëntie van den Minisler van Watrnslaat zal Vrijdag as. niet plaats hebben. UIT NED. OOST-INDIE. Moord, WELTEVREDEN, 5 Mei. (Ancta). De echt- genoole van den luitenant der genie mevr. W. A. Z. v. E.K. K. is hedenavond te Tjimalii vermoord, vermoedelijk door een inbreker. Zij laat twee jonge kinderen achter Lisse. Door den veehouder L. H te Warmond, werden gisteren een drietal koeien bij den veehouder E. gehaald om die naar Warmond te vervoeren. Bij de Stn- lenbrug kwam con auto aanrijden, die een der dieren aanreed en wel zoodanig, dat het beest direct moest worden afgemaakt. Do auto reed in hetzclfdo gangetje, dat geen slakkengang moet geweest zijn verder, zon der zich om het gebeurde iets te bekomme ren. Het nummer der auto is echter bekend ën do zaak in politiebanden gegeven. Voorbout. De feestgids Van den 22ën muzickwedstrijd van den Bond van Har monie- en Fanfare-Vereenigingen in Zuid- Holland, dio ter gelegenheid van het li- jarig bestaan der R.-K. muziekvereeniging „St. Cnecilia" op Donderdag 29 Mei (He melvaartsdag) en Zondag 1 Juli bier zal I gehouden worden is verschenen. Beide da gen zal de openingsrede gehouden worden door den burgemeester. Den eersten dag komen aan do beurt 14 harmonie gezel schappen en 10 fanfarekorpsen, waarvan 14 barmoniegezelschappen en 9 fanfare deel nemen aan den marschwedstrijd. Den twee den dag komen resp. 7 en 8 gezelschappen uit, welke o.a. allo deelnemen aan den marschwedstrijd, die beide dagen te 5 uur aanvangt. Des avonds wordt door do Har monie van Hazerswoude op Hemelvaarts dag en op Zondag, door het harmonicge- zclschap „De Post", uit Leiden een con cert geven. Bij goed weer zal er zeker reus achtig veel bezoek zijn, waarop in Voor hout trouwens wordt gerekend. Warmond. De z.g. kerkveiling van bloembollen alhier heeft bijna f 1700 opge bracht. 435e NED. STAATSLOTERIJ. Trekking van Woensdag 7 Meb 4e Klasse 3e LUst. f' Hooge priizen: r 1Ï802 1500. 1199 8500 1000, 15644 15962 22446 400. 6564 6725 11712 12596 15827 21142 loo, i4 t-V" Priizen van 65: 20 42 113 225 297. 31'3 406 462 487 570 587 592 765 774 777. 789 847 890 99 Ij 1069 1112 1144 1166 1245 1406 1416 1429 1457 1514 1584 1709 1714 1859 1S93 2035 2056 2173 2252 2-328 2440 2476 2499 2643 2647 2675 27S7 2788 2793 2936 3047 3070 3102 3124 3131 3.399 3405 3411 3513 3650 3677 3738 3775 3834 3884 3939 3964 4090 4117 4161 4182 4216 4243 4259 4374 4426 4427 4488 4499 45S3 4596 4633 4677 4747 49Ö3 5054 5090 5128 5139 5162 .5200 5457 5567. 5571 5624 5679 5748 5875 5880 5956 5970 6027 6033 6315 6359 64SO 6521 6556 6639 6762 6819 6838 6923 6960 6994 7025 7097. 7116 7180 7234 7323 7396 7422 7519 7540 75S0 7617 7807, 7S41 7865 7918 8115 8238 8451 8550 8554 S561 8564 8630 8659 8767 8786 S790 8820 S822 8859 8886 8912 S941 9020 9093 9235 92S9 9304 9340 8380 9613 9780 9796 9798 10007 10092 10128 10149 10160 10234 10473 10476 10480 10543 10765 10785 10786 10816 10S28 10981 10984 11011 11052 11099 11113 11120 11)29 11153 11186 11200 11218 11366 11439 11440 11460 11498 11559 11734 11745 11752 11875 11929 11949 12064 12228 12269 12529 12700 12731 12808 12969 12992 12997 13076 13087 13176 13172 13202 13245 13301 13333 13385 13400 13482 13496 13503 13604 13630 13733 13759 13S05 13833 '13880 13930 14038 14044 14083 14132 14197 14208 14255 14257 14258 14444 14550 14551 14581 14620 14552 14690 1-1721 14725 14755 14756 14797 14857 14953 15005- 15027 15069 15082 15106 15110 15125 15175 15202 15215 15216 15246 152GS 15296 15311 15313 15329 15334 15477 15633 15618 15659 15723 15743 15S41 15891 15929 15981 15989 16114 16144 16331 16380 16499 16504 16518 16676 16723 1 6852 16854 16S75 17012 17076 17232 17263 17304 17316 17436 17454 17533 17555 17569 17630 176.50 17697 17717 17729 17795 17S68 17900 17909 .17978 17991 18047 18057 18139 18149 18228 1S251 1S3Ü9 1S345 18348 18411 18468 18474 18542 18586 18599 18615 18632 1S695 18733 18794 1S806 18810 18896 18918 18971 18987 19067 19252 19313 19425 19581 1960? 196(0 19652 19807 19637 19880 19936 20001 2006? 20228 20237 20256 20276 20278 20359 20445 20474 20514 20516 20594 20603 20630 20644 20667 20679 20772 20814 20857 20874 20892 20907 20931 21036 21109 21141 21187 21210 21218 21305 21391 21425 21441 21459 21475 21485 21508 21523 21530 21588 21612 21818 21912 21975 22051 22059 22176 22182 22200 22219 22257 22332 22346 22393 22476 22613 22627 22747 22749 22773 22824 22887 22914 4e Klasse 2e Lijst: 17274 m.z. 17264. 21381 398 619 921 1331 1668 2150 2510 2894 3350 3701 4088 4245 4J73 5030 5346 S7S9 6067 6723 7020 7350 7742 8255 8636 S831 9142 9705 10133 10483 10944 11115 11278 11652 11986 12795 13172 13362 13610 f3968 14228 14554 14741 15020 15145 15282 15620 15856 16177 16699 17105 17463 17714 17910 18160 18429 18629 18840 19259 1)707 20130 20406 20618 20820 21Ö46 21336 21501 21859 22186 22420 22798 W'-ïi DE ALGEMEENE TOESTAND. De Fransche pers over de Duitsche verkiezingen brief van Mc Donald aan Poincaré. De Fransclie bladen zijn slecht to spro ken over de uitslag der verkiezingen in Duilschland. Zij constateeren algemeen, dat Duilsekland, al heelt bet dan niet openlijk voor een revanche gestemd, zich toch heelt uitgesproken voor een gecamoulleerden te genstand. De „Malin" voorziet dat, zelfs al9 de Rijksdag de eerste phase van het rapport der deskundigen, die voor Duilschland voordee- lig is, aanvaardt, in het algemeen de hou ding van verzet legen het Verdrag toch noodgedwongen de toekomstige officieele po litiek der Duitsche regeeringen zal zijn. De „Gaulois" is van oordeel, dat do stem ming leerrijk is en een waarschuwing be vat, die men niet in den wind mag slaan. Het blad wijst op de noodzakelijkheid voor de geallieerden om hun eenheidsfront le handhaven en te versterken tegenover een imperialistisch Duilschland. Dn zoo gaat liet voort, Vergeten wordt evenwel, dat de Fransche houding juist een der groote oorzaken is geweest van het suc ces der Duitsche nationalisten. De Fransche houding wordt intusschcn er weer eens door belicht en in overeenstem ming daarmee is de laatste rede van Poin caré, onder Frankrijk te vinden. Mac Donald heeft een brief geschreven aan Poincaré, waarin hij een overzicht geeft van zijn besprekingen met Theunis en Hij- mans. Daarin zegt hij, dat het hem genoe gen doet, over zekere punten verduidelij kingen te hebben verkregen en geeft hij een scort van proces-verbaal Tan de gesprek ken, Hij heeft het daarbij in het bijzonder OYer de kwestie van het herstel en de rap porten der deskundigen. De Belgen hebben, zegt hij, geen enkel voorstel gedaan, het was alleen oen gedachtewisseling. Hij voegt er san toe. dat hij blij zal zijn als men, door volkomen overeenstemming, d? middelen zal kunnen vinden om Duilschland te no pen, de rapporten der deskundigen uit le voeren^ Mac Donald spreekt in het geheel niet over een onderhoud, dat zou kunnen plaats hebb'cn lusschen hem en vertegenwoordigers van de Fransche regeering. DUITSCHLAND. De verkiezingen een f moordenaar aangehou- i a den mijnstaking. In de vcrkïeringscijfers zijn nog eenjgo wijzigingen gekomen. De cijfers luiden nu: ■171 mandaten, verdeeld als volgt: Soc.-dcmücraten 100; Duilsch-Kationalcn 90, Centrum 65, Communisten 62, Duitscae Volkspartij 4-1, Deutsek-Volkisdhcn 32, De mocraten 26, Bciersche Volkspartij 10, Beierscho Boerenbond 10, Landbpnd 9, Deutseb-Hannoveranen 5, Duitsche Arbei derspartij 4 zetels. Hetgeen wij gisteren opmerkten, veran dert er in zooverre door, dat de z.g. groo te coalitie met 237 stemmen over eon zeer kleine meerderheid beschikt, te gering «m daarmee te regeoren tegenover een oppo-* sit ie van zeker 190 aaneengesloten stem men, zij bet van uiterst rechte en uiterst links, die echter samengaan voor zoover bet betreft bet negatief doel, tegen de regeering tc stemmen. De oplossing van het politiek probleem, uit deze verkiezing geboren, blijft dan öofc zeer moeilijk en bet is nog ondoenlijk aan te geven in welke richting zich do aituati© zal ontwikkelen. Er is nog tijd om de voelhoorns uit tc steken voor de diverse partijen, want de regeering Marx-Strese- mann blijft in ieder geval aan tot de offi cieele uilslag bekend is, hetgeen nog coni- gen tijd zal duren. Eensdeels pleit men voor een herstel 'der groote coalitie, anderzijds worden stemmen gehoord voor een burgerlijk blok vats Duitscb-nalionalen tot en met centrum, met welwillende medewerking der democra ten, die echter buiten de regeering zouden blijven. Ook een blok van Duitsch-nationa-^ len tot en met democraten wordt geopperd, maar dc democraten willen met do Duitseh- nationalen niet io zee. Weliswaar zijn er, die hoop koesteren, 'dat de Duitsch-nationalen tenslotte zullen bijtrekken inzake de deskundigen-rappor ten en eenige verschijnsels daarvan mce- nen zij te kunnen waarnemen. Toch zoover is het o.i. nog lang niet. Wij vermoeden, dat bij de Duitsoli-nationalen de overhand zal erlangen de raeening, dat oppositie beu zal doen blijven groeien. 't Wordt moeilijk I Te Münohcn is aangehouden de student Brand, wegens verdenking van „Beihilf^"- aan den mocüd op Bathen au. Hij bielcl zich gevuimen tijd, met valsclie papieren voGtrzieD, in heb buitenland .op en keerde later naar Beieren terug, waar bij even eens onder valschen naam woonde en ver der studeerde. Eerst dezer dagen' gclukto het-, hcra tengevolge van een aangifte *e ontmaskeren. Brand beschikte over het geheele adres- senmateriaal der Organisatie Consul voor Middcn-Duitsdhland. Dit materiaal is bij een studicmaikcr van den aangehoudene in beslag genomen. In Brand's woning te Jcna zijn verder documenten in beslag genomen, waaruit met stelligheid blijkt, ^dab hij niet alleen met de moordenaars van Bafchenau, maar ook met die van Erzberger, nl. Scholz en Tillesen, in nauwe betrokking heeft gestaan, alsook, dat hij op de hoogte was met den legen Scheidemann voorbereiden aanslag. Verder zijn bij hem blieven gevonden, wel ke leiden tot de gevolgtrekking, dat iö reobtsradicale kringen tijdens het bezoek' van Eberfc aan Münohen ook op hem een aanslag was voorbereid. Brand is naar bet buis van bewaring tc Leipzig overgebracht. Hij zal waarschijn lijk voor het Staat sgereohtsbof worden ge daagd.: Bij de huiszoeking in het gebouw der Bussiseho handelsdelegatie beeft men ook F.trooibiljctton gevonden die voor de agi tatie onder de manschappen der Kijkswcer en der Sckupo bestemd waren, waarin de betrokkenen aangespoord worden ridh bij de communisten aan te sluiten. In de mijnen zal bet*wcl tot ren staking komen over den werktijd. In bet Boerge- bied is aan alle arbeiders, die maar 7 uur hadden gewerkt, de toegang geweigerd. De communisten hebben daar roe*e u» alg. staking geproclameerd, ook voor bet noodige onderhoudswerk. De andere par tijen willen daaraan wel niet meedoen, maar waar zij zich evenmin bij de scheids* reohtelijko uitspraak inzake den werktijd willen neerleggen, zal ook voor hen de sta king wel als van zelf komen, naar liet rich laat aanzien. Ook in de metaalindustrie begint het te spoken en te Boclium liggen reeds eenige fabrieken stil.- FRANKRIJK. Weer een rede van Poincaré. Aan een diner van de Kamers van Koop handel bet woord voerend, zcide Poincaré omtrent de buitenlandsche politiek, dat hij niet gerust zou zijn, indien de invloed dor internationale partij zich morgen krachtig 'deed gelden bij de regeling der schadever goeding. Wij hebben gezegd en herhaald, aldus Poincaré, dat Frankrijk met goeden wil cn spontaan de conclusies der 'deskun digen heeft aanva-ard, alsmede, dat wij tie economische eenheid van Duitschland zul len herstellen, zoodra het t>uitsche Bijk het program der Commissie" van Herstel uitvoert, wat ons nog niet bekend is, zoo^ 'dat wij genoodzaakt rijn de politiek van waakzaamheid en standvasfcigkoid voort to zetten. "Wij zijn nog steeds vast besloten de troepen uiu het ltuhrgebied slechts terug te trekken in evenredigheid met de beta lingen. Evenmin als wij in het eigen land cenigerlci dictatuur, lietrij eon roode of een witte, dulden, evehmin zullen wij ono in de war laten brengen door een repubii- keinsc-he Unie of nationale samenwerking. Wij willen niet, dat het lot van Frankrijk wordt beslist op een congres, waar men al te vaak komt om de schuld van Duitsob* land aan den oorlog te .ontkennen of tö 'matigen, of ora revisie van verdragen te vragen en onze overwinning te verkleinen, Wij streven slechts naar ons reohb in den vrede en wij zullen pns daarvan niet loten beroeven. ENGELAND. De huurwetten het begrootingsdebat Ul- ster weigerachtig. In het Lagerhuis heeft de derde lering plaats gehad van de wet tot het voorkomen van uitzetting van huurders, Het originee- le ontwerp van de regeering inzake dit vraagstuk was verworpen, gelijk bekend, en do minister voor volksgezondheid heeft bet ontwerp door de liberalen ingediend, overgenomen. De liberale voorstellers van de wet stelden voor om den maatregel tot den vorm terug le brCDgen waarin bij was ingediend. De conservatieven bestreden liet amen dement en verklaarden dat rij in de ver onderstelling dak de regeering het bij bet rechte eind had, voor de wijzigingen ge stemd hadden. Namens de regeering werd daarop vcr^ klaard, dat, indien het amendement van de liberalen grooteren bijstand aan dc huur ders zou verstrekken, zij bet zou aanvaar den en daarop werd het amendement aan genomen. De conservatieven verklaarden dab hierdoor een nieuw labour-libcrnal con cordaat aan den dag was gekomen. De verhouding tussolien liberalen en la beur wordt er in ieder geval niet minder door 1 Toorts is 'de behandeling der begrooting voortgezet. De conservatief Page Croft diende een amendement in, bepalende dat op uit bet Britsche Bijk ingovoerde thee het voorgestelde recht van vier pence per Engelsch pond wordt verminderd tot twee pence. Hij betoogde, dat het amendement niets nieuws inhield, doch het beginsel, vervat iu vroegere begrootingen, beves tigde. SnowdeD, 'de kanselier van de schatkist, weigerde het amendement te aanvaarden, waarvan, naar hij zeide, het gevolg zou zijn, dat de rechten op bijna negentig per cent van de thee, in Engeland ingevoerd, zouden worden verminderd. Dit zou dit jaar een verlies van inkomsten beteekencn van 1.800.000 pond sterling, of 1.9O0.0CO pond in een beel jaar. Het amendement werd met 24S stemmen tegen 152 verworpen. Op bet besluit betrekking hebbend op cacao stelde Lumley (conservatief) een amendement voor, behelzend dat de uit het Bijk ingevierdc caoao werd vrijgesteld van rechten. Hij zeide, dat, wanneer heb amendement werd aangenomen, dit een half millioen pond sterling zou kosten. Lum ley stelde een soortgelijk amendement voor betreffende koffie cn cichorei. Snowdcn zeide in zijn antwoord dat bij het debat veel was gehoord over het al gemeen vraagstuk van rijks prefeven tie Hij zou thans echter het alge meen vraagstuk van rijkspreferentie niet bespreken, omdat de rogcering aan het Lagerhuis royaal een afzonderlijken dag had aangeboden om over dit onder werp van gedachten te wisselen. Het amendement werd met groote meer derheid verworpen. De nieuwe verminder de rechten op cacao, koffie en cichorei werden aangenomen. Op het besluit om het recht op suiker van 25 shillings 8 pence te verlagen tot 11 shilling 8 pence per hundredweight, diende William Mitchell Thomson (conservatief) een amendement in, dat de quaestie te berde bracht van de handhaving van het preferentieele recht op in bet rijk verbouw de suiker. De beer Thomson betoogde, dat bet de eerste van de voewname aanbeve lingen van de economische rijksconferentie was, waarover bet Huis zich had uit te spreken. Deze conferentie had aanbevolen om bet recht op suiker te stabiliseeren op een cijfer, dat een preferentie verleende van -1 shilling 3* pence per hundredweight gedurende een tijdvak van tien jaren. Hij kon zich echter niet voorstellen dat do stabrisatie langer dan ccn jaar zou duren. De preferentie van 4 shilling pence, aan den in het rijk verbouwden suiker volgens net oude recht verleend, zoo» thans door de regeering verminderd worden tot 1 shilling ll1/h pencevo lgens het nieuwe recht. Hij drong er bij de regeering op aan, de preferentie op 4 shilling 3V& pence in het belang van de 6uikerverbouwende ko lonies Wcst-Indië en St. Mauritius te band- haven. Snowden zette in zijn antwoord uiteen", [dat sedert de economische rijksconferentie algemeene verkiezingen hadden plaats go- had en de uitspraak van het kiezerscorps in den toestand verandering had gebracht. Hij was bereid toe te geven, dat de pre ferentie, die gedurende de laatste vijf jar1 ren had bestaan, de planters van West- Indiö bad bevoordeeld, doch hij verklaar de, dat dit ten koste was gegaan van do suiker verbruikers in Engeland. In deze vijf jaren was de totale suikerproductie van het Bijk met niet minder dan ÏOO-OOO ton vermeerderd. In West-Indië was de pro ductie gedaald. Deze harde feiten pleitten tegen het amendement. Dit werd verwor pen. HONGARITE. Amnestie. De minister van justitie heeft een ver ordening afgekondigd, waarbij do uitge wekenen, die rich tijdens het communisti sche regime aan geringe vergrijpen heb ben schuldig gemaakt den terugkeer wordt vergem akk'el ijkt.. ZUID-SLA VIE. Geen kabinet Pasjitsj. Pasjitsj heeft' c'r van afgerien, een nieuw Cabinet to vormen, hetgeen dan een zaken kabinet had zullen zijn* Dreigende bouwvakarbeidersstaking. LONDEN, 7 Mei. (Reuier) Dp tv, Herald" meldt, dat de bouiv .knl^™ de voorwaarden der wol gevers vcrwiernm en tot het uitroepen der stating machte den, zoo de weitgeven onwillig blijven. Gevraagd wordt een vtihooging van het uurloon met two-pence, terwijl totnutie een halt-penny aangebeden is. De leiders zijn bereid de werkgevers gelegenheid te geven tot verdere onderhandelingen. Vervolging te Peterburg. MOSKOU, 7 Mei. (Reuier). Te Leningrad (Pelersburg) werd een rechtsvervolging in gesteld legen een aanlal rechters, magistra ten en leden van het revolutionaire ge- rechtshof, beschuldigd van bedreiging on omkooping. Hel aanlal beschuldigden is 12. Het drankveidrag met Engeland. LOXDEN, 7 Mei. (V. D.).' Een afschrift van het Engelseh-Amerikaansch drankver- drag, getcekend door den Koning, zal heden naar Washington worden gezonden. Nadat President Coolidge het andere alschrift zal hebben gelcekend, zal dit naar EngelaiH worden gezonden en nadat de uilwisselinj zal hebben plaats gehad, liclgcen over veer tien dagen het geval zal zijn. zal het ver drag in werking treden. Immigratie ln Amerika. WASHINGTON, 7 Mei. (Reuier). De uil- sluiting der Japanners onder de nieuwe cmi- graliewel wordt op 1 Juli van kracht als go- volg van de overeenstemming, welke word bereikt op de conferentie van leden uit Se naat en Huis van Algevaardigden. Het wordt zeker geacht dat het conferen- lie-rapport over hel ontwerp in beide Huizon zal worden goedgekeurd. De grondslag van 2 pel. van de volkstel ling in 1890. in de nieuwe wet omschreven, duurt tot 1 Juli 1927, waarna er een nieuw stelsel zal worden toegepast, waarbij do totale toelating zal worden beperkt tot 150.000 per jaar. Coolidge is onvoldaan over het verloop' doch 't is niet bekend of hij de clausule dor uitsluiting van Japanners een voldoende rechtvaardiging acht om zijn veto uit le spreken over de wek De inkomstenbelasting. WASHINGTON, G Mei. (V. D.). De Se- naat heeft de belasting-voorstellen van Mellon op dc kleine inkomens goedgekeurd. De vrede in Honduras geteekend. SAN SALVADOR, 6 Mei. (V. D.). Door do drie elkaar beslrijdende politieke partijen in Honduras is liet vredesverdrag geteekend. Het verdrag werd geteekend aan boord van den Amerikaanschen kruiser „Milwaukee", Vrije verkiezingen voor het President schap en het Congres zullen plaats hebben. De revolutie in Cuba. HAVANNA, G Mei. (V. D). De revolt- tionaire beweging, die Ce vorige week In d Santa Clara-provincie is uitgebroken, beo) zich, volgens een officieele mededeelin'g, over de Pinar-provincie uitgebreid. Treinbotsing. PARIJS, 7 Mei. (N. T. A. draadloos). To Port d'Alelier in llaule Saonc liep do ex press-trein Parijs Moelhausen met een snel heid van 05 mijl per uuji op een goederen trein. Eenige personen werden gedood cn verscheidene gewond. STADSNIEUWS. Nu kort geleden een tweetal wetsont werpen door de Regeering is ingediend lot wijziging der Faillissemenlswet, heeft hel bestuur van den Middenstandsbond ook uit voering gegeven aan het besluit van hel in October 1.1. te Breda gehouden Midden- slandscongies, om een commissie te benoe men, welke ten doel heeft nader onder het oog le zien of wijzigingen en/of aanvulling van de Faillissementswet evenals verbete ring van de uilvoering dier wet, wensche- lijk is. In doze commissie heeft oa. zitting mf- A. J. Romijn, rechlskundig adviseur der Midaenslandsvereeniging voor Leiden en Omstreken, die tevens benoemd is tot haar secretaris. De arbeidstijd in de textielindustrie. Het bestuur van hel N. V. V. heeft den Minisler van Arbeid liet volgende Ul«* gram gezonden: „Verzoeken "U, een eventueel verzoek om overwerk te mogen verrichten in de textiel* industrie niet toe te slaan, daar niet bewe zen is, dat dit noodzakelijk is en de grool* meerderheid der arbeiders er zich to^D verzet." De dubb6le moord te Wychen. Gisteravond werd uit Overasselt berichfc ontvangen, dat Van Munster, de persoon, die sind6 Maandagmorgen d°or de polit'6 gezocht werd, als verdacht meer te weten van de nmoord op den 75-jarigen landbou wer W. Willems en diens 68-jarige zuster Trui, aldaar gezien was. Onmiddellijk ging de politie er weer op uit. Den geheel cn naelit door werd gczoc en hoewel Van M. niet te Overasselt Se%oD^ den was, was er voldoende reden het onuc- zoek voort te zetten. Vastgesteld kon den, dat hij de grens niet gepasseerd ^a-- Het onderzoek duurde tob hcdenniorge toen de Bij ksveld wacht er Thcunissen en zoon Van Munster vonden in het. bins zijn zwager in de buurtschap Woezi zelfde buurtschap, waar het misdrijf is plcegd. Van Munster is gearresteer achter slot cn grendel gezet iu. gfJ jt van het verhoor door do Justitie. 1 waarschijnlijk, dat ook hij heden naar hem zal worden ov6rgébfC\»ht. rycrn [Wij vernemen, dat dc aanwijzingen Van M. zeer sterk zijn»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1924 | | pagina 2