No. 19681. WOENSDAG 7 MEI Anno 1924 Officieels Keniiisopv^neii. STADSNIEUWS. BINNENLAND. Het voornaamste nieuws van heden. DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIES: 80 Cis. per regel. Bij regelabonnement belangrijk lageren prijs. Kleino AdverlentfSn, uitsluitend bij vooruitbetaling. Woensdags en Zaterdags 60 Cts., bij een maximum aantal woorden van 80. Incasso volgens posirecht Voor eventueele opzending van brieven J0 Cts. porto la betalen. Bewijsnummer S Cts. Bureau Noordelndspleln Telefoonnummers voor Directie en Administratie 175 Redactie 1507. Postchêqus- en Girodienst No, 57055 Postbus No. 54 PRIJS DEZER COURANT: Voor Lelden per 8 maanden ƒ2.83, per week f 0.18, Builen Lelden, waar agenten gevestigd tijn. per week Franco per posl 2.85 portokosten. Olt nummer bestaat uit TWEE Bladen EERSTE BLAD. C-EHEENTELIJKE VISCHVEKXCOP. Aan den gemeentelijken vischwinkel Yiscbmarkt 18, tel. 1225 is Donderdag ver krijgbaar SCHELYISCH a i 0.21—i 0.2S— 1 0 32, SCHOL a f 0.10—i 0.21—i O il, KOOLVISCU a t 0.13f 0.18, SCHAR a f 0 13, KABELJAUW a f 0.35—f 0,10. CARBONADEVISCII a f 0.32 en TARBOT a 1 0.02 per pond. N. C. DE GIJ3ELAAR, Burgem Leiden, 7 Mei 1921. INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN VOOR DE OPENBARE SCHOLEN. Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen ter algemeene kennis: lo. dat voor de toelating met September a.s. van nieuwe leerlingen tot de Oplei dingsschool voor Gymnasium en Hoogere Burgerschool (aan de Aalmarkt), de Oplei dingsscholen voor uitgebreid lager onder wijs (aan de Langebrug. de Hecrenstraat, den Maresingel, de Oude Vest en de Boom- markt) en de openbare lagere scholen wier leerlingen bestemd zijn om na zes jaren over te gaan naar de Centrale school voor liet 7e leerjaar (aan het Plantsoen, het Schuttersveld, de Duivenbodestraat, de Ha- verstraat, de Paul Krugerslraat, den Zuid singel. de Medusastraat en de Yrouwenkerk- steeg) gelegenheid tot inschrijving bestaal tot en met 16 Mei e.k., iederen werkdag, van des voormiddags halfnegen lot negen uren en op Maandag, Dinsdag. Donderdag en Vrijdag bovendien van halilwee lol twee uren des namiddags: 2n dat bij de inschrijving welke plaats heelt aan de scholen hel bewijs van ge boorte-inschrijving moet worden vertoond. N. C. DE GIJSELA AR, Burgem. VAN STRIJEN, Secretaris. De Bloem in de Kunst. Gisteravond hield dc afdeeling Leiden der Verccnlging Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs" een voor ieder toegankelijke ver gadering in de bovenzaal van „Amicitia waarvoor als spreekster was aangekondigd mej. M. li. Ncderburgh. tecrares in liet tee- kenen aan de H. B. S. voor Meisjes, ov?r „Be bloemen in dc kunst". De zaal zag er zeer artistiek uit. Langs ae wanden waren een aantal platen en leeke- ningan aangebracht, die voor oen deel reeds demonstreerden wat dezen avond in woord en beeld door de spreekster werd meege deeld. De moeste dezer (rekeningen waren door mej. Ncderburgh zelve vervaardigd,. De bijeenkomst was druk bezocht, on danks do entree van [0.25, die niel-ledcn der atdeeling moesten oïieren. Onder dn aanwezigen waren veel dames en daarbij ren aantal leorliagon der Kweekschool voor Bcivaarschoolhouderessen alhier. De heer K. Brants, inspecteur bij het L. 0sprak ecu inleidend woord, Spr. herin nerde er aan, dat wij een langen winter achter den. rug hebben. De lente heeft dit j'ar moeite gehad, om zich te verwerke lijken. Op een dag als lieden, bemerken wij «liter, dal de natuur is ontwaakt. Eu „nieuw leven" wekt altijd weer onze be langstelling en doet onze idealen weder wakker worden. En wat wij in de natuur lluin3 gewaar worden, nierken wij ook op in onze Verceniging, zcide spr. Hel schijnt, dat er weder herleving komt, ook in do at deeling Leiden der Verceniging „Schoonheid en Onderwijs en Opvoeding". En dan moet spr. een bekentenis doen. De afdeeting heeft als liet ware een winter slaap doorgemaakt. Ir. 1901 opgericht, heelt de Vereaniging eerst veel en goed werk ge daan. De belangstelling is later evenwel verflauwd on ten slotte werd er, althans in 1 "kien, eoo goed niels gedaan. Toon is de ijverig gebleven secretaresse, mej, Neder- burgli, bij spr. gekomen en heeft gevraagd: ..Wil! jij geen voorzitter worden?" Spreker meende liet er le druk voor te hebben, doch b'i gevoelde er toch ook weer te veel voor om haar te leur te stellen. Dat is nu al weer «nderhalf jaar geleden en thans eerst komt de atdeeling met het geven van een uiterlijk '«ken van nieuw leven, wat toevallig sa- oi'nvalt met hel horwakend leven in de na war, cn liet verheugt spr., dat do beiang- s.vltiiig zoo bevredigend is. Dc vraag is gerezen ot de Verceniging nog v r'n ',ê0". Laar is voor dc kunst in op voeding en onde.wijs reeds veel gedaan. ai toonde dit met lal van voorbeelden aan. 'J vrees o. a. op de scholen, in den laatsten 'W gebouwd, waarvan de uitwendige en in-. ènlAi kouw aan eischeu van schoonheid hoe' 0I> onze Laaie geïllustreerde lcer- vir.u^j' °P de mooie platen en op de nieuwe ftvii .mT" T°or Le' har.dwerkondorwijs, enz. °P den goeden rv>g. Maar wij leven ,a m een tijd van bez'jkiiging cn het luuüi!' '^cisloUing met wat in andere v '..n ,.mSi £fij ^al dit 'a ons land in dc orwoadin» P'^a's op het onderwijs en do moet plaats tètb'en, Daarom heelt thans weder meer dan ooit het werk der Verecniging recht op de publieke belang stelling en doet het bestuur wederom een be roep op allen, die het met tien eens zijn om het werk der afdeeling te steunen. De vorige voorzitter, dr. Beversen, had den moed op gegeven, omdat hij meende, dat in Leiden hiervoor geen genoegzame belangstelling was le wekken. Spr. wil hel nog eens pro- beeren, vooral, omdat mej. Ncderburgh zelve vol enthusiasms en vertrouwen ook bij hem vertrouwen heeft gewekt. (Hartelijk ap plaus). Hierna verleende hij het woord aan mej. N., die in een korte inleiding deed uitkomen hoe de kunst in oude lijden en bij de oude volken hoog stond aangeschreven en hoe daarbij de bloem een rol van beteekeni- speeide. Tijdens de volksverhuizingen ging van die kunst en van den kunstzin veel ver loren en ook bij de invoering van het Chris tendom werd veel, wat echte kunst was, miskend en als een vrucht van het heiden dom afgewezen. Gelukkig is daarin weldra weder verandering gekomen, wat uit het geen de spreekster verder meedeelde en door heldere lichtbeelden verduidelijkt werd, ai- doende bleek. Het doet, dat zij beoogde, was de bloem le schetsen als symbool van liet sclioone en als zoodanig door do kunstenaars geïdeali seerd en in beeld gebracht, om haar tevens te beschouwen in haar eigen schoonheid. En daarin is zij uitnemend geslaagd. In een reeks heldere lichtbeelden werden de i aandachtige aanwezigen op de hoogte ge bracht van de belcekenis van de bloem in alle pha3en van liet cultuurleven, van de oudheid ot tot onzen modernen tijd toe. Met een enkel sober, maar treilend woord, wer den de schilderijen of Rekeningen toege licht, zoodat steeds weer de bloem kwam le slaan in liet middelpunt van de belangstel ling. Een hartelijk applaus beloonde mej. Nc derburgh voor haar veel lijd en studie gekost hebbende voordracht, (orwijl de voorzitter nog eens de vriendelijke gevoelens der aan wezigen op welsprekende wijze vertolkte, door mej. N. voor het gegevene te'bedanken. Hierna werd even gepauzeerd, waarna de schilderingen en teekeningen aan de wan den werden bezichtigd. Na de pauze werden nog enkele bespre kingen gehouden over de door de afdeeling te volgen werkwijze. De dames Tollman en Veldhuizen, leidster yan liet fröbelonder wijs aan de Kweekschool voor Bcwaar- schoolhoudcrcssen, gayen in dit opziciit be- harlen3waardige wenken en deelden een en ander mede over de aan deze school gevolg de methode on\ hol kleine kind belangstel ling en liefde in te boezemen voor de natuur en voor do bloem in het bijzonder, welko methode vermoedelijk ook als een der uit gangspunten voor de afdeeling zal dienen, Mej. II. Dyserinck deod eeriige medeedee- lingen over een in Leiden opgericht leer- gezelschap voor kinderen, waardoor tal van kinderwerken in de huisgezinnen komen, waardoor het goede en hot schoone in voor kinderen bevattolijken vorm lot de jeugdige menschen wordt gebraoht. Het bestuur wensebl te overwegen in Koe ver liet met de leidster daarvan kan samen werken. Ook werd nog een eenvoudige bloempot gedemonstreerd, hijzonder geschikt voor scholen, cn die hij hei bc3luur kunnen be steld worden. Het v.-as oen goede avond voor dc afdee ling cn liet bestuur zal trachten de belang stelling ook in hel vervolg levendig le hou den. Moge liet hun gelukken! Banketbakkerij-tentoonstelling. De achterzaal van den Roomsch Katho lieken Volksbond aan de Sleenscliuur is lot een dorado voor de smulpapen onder dc bevolking der Sleutelstad omgevormdl Het is waar: er valt niets te eten, maar hoe velen zijn er niet voor wie liet „zien" reeds een genot is. Zij kunnen hun hart hier ruim schools ophalen, want werkelijk, er valt daar zeer veel te bewonderen en te prijzen. Laten wij in bel kort vertellen wat de kwcslie is. In navolging van elders is onder leiding van den lieer Uekelaar, cliel van de firma Kroon, le Den Haag, alhier door do plaatselijke afdeelingen van den Cliris- tolijken en van den R.-K. Bond van Ban ketbakkers een avondcursus georganiseerd, waarvoor de deelname vrij was en onder de deelnemers waarvan men dan ook zoowel patroons ais personeel telde. De bedoeling was zoo mogelijk meerdere bijzonderheden van liet vak aan te leeren, waartoe in den regel gedurende liet gewone dagelijksche werk geen tijd en geen gelegenheid beslaat. En na atloop van dezen cursus is nu in ge noemde zaal een tentoonstelling georgani seerd, welke gisteravond weid geopend en die de bekroning bedoelt le zijn van het geen gedurende hel afgeloopen seizoen is verricht cn aangeleerd. Aan dc circa veer tig deelnemers was een verplicht en een vrij gameer-nummer opgelegd, en de fraaie re sultaten daarvan ziet men tentoongesteld. Het is werkelijk de moeite waard er een kijkje te nemen; te meer waar er eenige inzendingen huilen mededinging ter opluis tering aanwezig zijn (o.a. van den leider, den heer IIckctaar), die in het bijzonder de aandacht trekken. De jury. beslaande uit de hoeren I'. L. Snijders, W. E. van der Reyden Sr. en Nclissen heeft wel een zeer lasiige laak gehad. De resultaten, waartoe zij voor hel toekennen der prijzen is ge komen. kan men hierna vinden. Eerst thans liet een en ander over de opening, welke o.m. werd bijgewoond door don heer Groote haar, inspecteur van het Nijverheidsonder wijs, uit Den Haag. Wegens verhindering van den aangewe zen spreker voerde de heer Sprokop, voor zitter van den Ned. R.-K. Bond van Banket bakkers het woord. Hij heotle de aanwezi ge hartelijk welkom, en wel in het hijzon der den heer Groolehaar, die, naar hij hoopte, een goeden indruk van deze ten toonstelling zou mogen meedragen. Het be treft hier, aldus spreker, slechts een be scheiden begin, doch wij hopen dat het zal uitgroeien lot iels dat Uw belangstelling overwaard zal zijn. Een woord van dank werd gebracht aan den heer M. A. M. van Voort (Doczastraat 19), die op velerlei ma nieren deze tentoonstelling heeft gesteund en aan den lieer Hekelaar, den leider van den cursus. Komoade tot den cursus zelf zcide spreker, dat de behoefte aan goed vakonderwijs al lang was gevoeld. Hel hou den van cursussen in andere plaatsen leid do tenslotte ook hier tót navolging. Men hoopte aldus het een en ander le kunnen leeren in zijn vrije uren, waar anders zoo weinig kans loe beslond en tevens in groo- leren kring belangstelling te wekken voor het vakonderwijs op het gebied der banket bakkerij. Alleen wanneer dit laatste slaagt, zal men kunnen komen lot het instellen van een vakschool met dagcursussun gelijk juist kort geloden de eerste hier ie lande is geopend en waaraan stellig groote be hoefte beslaat. Na dit inleidend woord dankte de heer Groolehaar voor de uilnoodiging tot hijwo ning dezer opening, waaraan hij gaarne ge volg had gegeven, omdat hij nieuwsgierig wa3 naar de resultaten op dezen avond cursus bereikt, terwijl de voorzitter van de commissie, die deze tentoonstelling heeft ge organiseerd, de heer J. Jasperse, wees op (le moeilijkheden, welke velen hadden moe ien overwinnen om geregeld aan den cur sus (e kunnen deelnemen en de hoop uit sprak, da[ men over de prestaties der cur sisten tevreden zou zijn, Hel gezelschap kreeg lhan3 gelegenheid al liet fraais, wal daar is tentoongesteld, 1e bezichtigen. Na volledigheidshalve nog te hebben vermeld, dat hier ook eanige andere firma's exposeeren, ie weten: de heer J. Schoonder- gang (Mare) en de maatschappij Nationaal Kasregister, komen wij lol de lijst der be kroningen. Deze luidt als volgt: Verplicht werk. Garneeren, klasse A (Tongeren); prijzen luxe-voorwerpen: 1. A. iftn Noor', 2. A. van der Seis, 3. F. Linde boom, 4. L. C. Dolle. Klasse B (ouderen): 1. Th. Diepen, 2. J. II. Rcapliorst, 3. S. Rosier, 4. P. van Darn (Wassenaar). Marsspeinwerk: 1. A. van Noort, en Van Cleef, 2. Staileu, 3. P. van Dam (Wasse naar), 4. Diepen, 6. (I. van Tongeren, C. Dijsselbli'eni (Voorhout). Vrije deelname Suikerlrekwerk: 1. II. Jasperse, een', vermelding, 2. Rosier, eerv. Vermelding. Dragon work: Isle prijs niel toegekend, 2. Arnaudse, tilv. nied. Marsepeiawerk: 1. A. van Noort, eerv. vermelding Fantasies!ukken: Brandenburg, verg. zitv. eere-med. van den burgemeester, benevens twee Isle pi ijzen, verg.-zilv. med. en een eerv. vcrmilding; Leidsche Broodfabriek, lslen prijs, v>rg. zilv. mc-d.; P. de Breuke- ren, twee 2di- prijzen, zilv. med.; A. Mul der, 2den prijs, zilv. med. Bionislaw Hubeimsn. HuKermans vermaardheid als eerste rangs violist is van algemeene bekendheid bij liet publiek, zoodat zijn optreden steeds vele be wonderaars naar de concertzaal lokt. Zoo is ook gisteravond zijn concert in den grooten foyer der Stadsgehoorzaal wederom door velen met gespannen aandacht aangehoord. Hij heeft ons opnieuw een intens genot ver- schalt door zijn zoo vurig meeslepend en loch steeds zoo verheven spel. Bij het aan- hooren er van is het nieLmogelijk in critiek over verschillende détails te vervallen; men kan zich slechts overgeven aan de van het begin tot het einde zielvolle vertolking. Doch levens wordt men getroffen, dat een Huber- man zelfs op overbekende werken toch weer baast een nieuw licht weel le doen vallen, Zoo werd ds geheele a dur sonate van Brahms met een bijzondere fijne teederheid gespeeld, die naar onzen smaak ver uitgaat boven ds veelal meer triviale vertolking van dit werk. Het vioolconcert op, 44 No. 2 van Bruch mag. vergeleken met het zoo overbekende, niet lang geleden hier ter slede ten gehoore gebrachte concert op. 26, even rijk aan inspiratie en temperament ge noemd worden, doch is daarnaast levens rijker aan innerlijke sentiment. Het is in alle opzichten veel rijper werk. Het diepst heelt ons getroffen het groolsch uitgewerkte en omvangrijke eerste deel, in adagio vorm geschreven. Door velen wordt dikwijls ernstig bezwaar gemaakt, dat op eon kamermuzlekuilvoe ring een werk op het programma voorkomt, waarbij eigenlijk het orkest le pas moet ko men. En hoewei erkend moet worden, dat' inderdaad het piano-arrangement een dik wijls onbevredigend surrogaat genoemd kan worden, zijn we loch' den uitvoerenden van dezen avond dankbaar, dïl zij dij concert in hun programma opgenomen hebben. Want naast Hubcrmans meesterlijke vertol king was de pianotranscriptie bij den heer Siegtried Schultzs in voortreffelijke handen. Hij beeft de beleekenis van zijn aandeel in dit werk zeer goed doorvoeld, daar hij inder daad ffet klavier zeer orcheslraal heeft we ten le doen aanspreken. De melodiéün der verschillende instrumenten, al waren ze nog zoo subtiel door de zetting heengeweven, werden steeds zeer goed betoond. Wij den ken hierbij o. a. aan de mooie loonvorming in liet eenigo maten herhaalde, zangrijke, eenigszins weemoedige thema dc-r cello's in liet adagio. De qualiteiten van den pianisl vielen ver der ook zeer le waarJeeren in de na de pauze door hem uitgevoerde pianosolo, Re- gers Variaties en Fuga op een lliema van Teleman. Ook Reger gebruikt hier d; piano voornamelijk a!s symphonisch instrument, zoodat ook dit werk den pianist zeer goed lag. In de hoogere loonen was het spel ons in het algemeen wat hard en droog van klank, doch naar onze meening was dit meer het gevolg van stugheid van het instrument dan wel van stugheid van aanslag. Deze variaties en fuga van Reger mogen tot één zijner monumentaalsle werken gerekend worden. Het door Iluberman na de pauze ten ge hoore gebrachte Adagio met Fuga van Bach voldeed ons niet in die male als de overige werken, De volle grootheid van zijn talent ontvouwde hij weer in Sarasates Spaanschc dansen, de eerste gedragen door breedheid en gloed, de tweede een flonkering van vir- iuozieleil. Na een dergelijk slot aan zuik een avond, kende de opwinding der toehoor ders geen grenzen, waardoor een toegift niet uil kon blijven. Het was de transcriptie van wals op. Gi No. 2 van Ghopin, als een smachtende droom door Iluberman gespreid. Het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland heeft den lieer G. van der Zee, llieol. cand. aan de Rijksuniversiteit alhier, en wonende te Haarlem, tot de Evangeliebediening in de Ned.-lterv. Kerk toegelaten. Aan de afdeelingen der Technische lloogescltool le Delft zijn voor liet afnemen van de examens vöOr de a.s. zomervaeantie o.m. als deskundigen toegevoegd de liceren dr. J. Droste, leclor aan dc Universiteit, en dr. P. Ehrenfest, hoogleeraar, benevens mej. ir. A. M. D. Langezaat, leerares aan dc II. B. S. voor meisjes, allen aihier. De eerstvolgende vergadering van den Raad zal plaats hebben op Maandag 19 Mei a.s. Tol sluiting van liet seizoen geeft de Groninger Verceniging alhier, morgenavond een loonetl-avond in Zomerzorg. Men zie de advertentie. Ter Gemeentelijke Arbeidsbeurs zijn Uians ingeschreven 859 werkzoekenden, De tijdregeling. De vragenlijst, die door de Tijdeommissie is toegezonden aan verschillende organisa ties, vereonigingen, bonden, enz. is als volgt saamgosleld. la. Hebt gij bezwaren tegen den zomer tijd, zooals deze sodert enkele jaren werd ingevoerd? En zoo ja, op welke gronden berusten deze bezwaren? 1b. Zijn naar uw oordeel aan de invoe ring van den zomertijd, in vraag la bedoeld, voordeelen, van welken aard dan ook, ver bonden, die naar uw meening de handha ving wenschelijk maken? Zoo ja, welke zijn deze? 2a. Gelden uw bezwaren logen invoering van den zomertijd in gelijke male, onver schillig over welk tijdvak, tusschen 1 April en 1 October van ieder jaar, die invoering werd bepaald? Oi zou het stellen van een korieren termijn voor die invoering leiden tot opheffing, geheel oi gedeeltelijk, yan uw bezwaren? 2b. Gelden de naar uw mccning aan den zomertijd verbonden voordeelen in gelijke inale, onverschillig over welk tijdvak, tus schen X April en 1 October van ieder jaar, die invoering wordt bepaald? 01 zou het stelten van een korieren termijn voor die invoering leiden lot vermeerdering oi ver mindering van die voordeelen? Zoo ja, in hooverre? 3a. Indien gij bezwaren hebt tegen de in voering van den zomertijd op don tegen- woordigen voet zou het dan wellicht naar uw meening wenschelijk zijn, althans min der aan bezwaren onderhevig, indien de wettelijke tijd gedurende het geheele jaar vervroegd werd niet minder dan een uur bijv. dé! minuien (Midden-Europecsche tijd) 3b. Indien gij' invoering van den zomer tijd, zooais die liians geldt, wenschelijk acht, zouden de daaraan naar uw oordeel Verbonden voordeelen geheel of gedeeltelijk vervallen, indien gehandeld werd als aan hel slot van vraag 3a is aangegeven? 4. Wal is uw oordcel omlrent invoering van den Midden-Europeeschen lijd als be doeld in vraag 3 alleen gedurende de zomer maanden? (O;) den voel van den tegenwoor- CUgen, zomertijd). BINNENLAND. De dichter C. S. Attains van Scliellema is overleden. De Tweede Kamer heeft art. 1 van hef wetsontwerp, regelende ds rechlen en ver. plichlingen van de ambtenaren, verworpen. Een gewijzigd wetsontwerp is aangenomen. De vragen van de Tijdeommissie aan ver. eenigingen, enz. nopens de tijdregeling. BUITENLAND. Brief van Mc Donald aan Polncarê, die weer een redevoering hield. De gewijzigde rechten op thee, cacao, koffie, suiker enz. door het Engelsche Lager, hnis goedgekeurd. Ulster weigert alle medewerking Inzake de Iersche grensregeling. Een moordenaar in Dnitschland gevat. Dreigende bouwvak arbeidersstaking fa Engeland. G. Zou het hij invoering van den Midden. Europeeschen tijd als in vraag 4 aangegeven wenschelijk zijn daarmee gepaard te doen gaan het verlaten van den tijd ge durende de wintermaanden met b.v. 20 ml. nulen (West-Buropeesche lijd)? G. Hebt gij buiten het in bovenstaande vragen behandelde nog bijzondere gezichts punten omlrent invoering van een weltelij- Uen tijd, die aan geopperde bezwaren tege moet komen en daartegenover voordeelen bieden als aan den tegenwoordigen zomer tijd zijn verbonden? Ce Twenlsche textielnijverheid. Men moldl uit Enschede: Van fabrikantenzijde vernemen wij, dat, waar de hervatting van het werk uitsluitend door intimidatie wordt tegengehouden, de fabrieken opengesteld zullen blijven, Deze omstandigheid, aldus deelde men mede, mag geen invloed oelenen op het eens genomen besluit. Het spreekt vanzelf, dat de onvol ledigheid van het personeel tot groote moei lijkheden aanleiding geeft, welke zich vooral in de spinnerij, waar de eene groep op ds andere is aangewezen, doen gevoelen. In de weverij, waar de arbeiders zelfstandiger werken, is dit niet zoozeer het geval. Het aanbt werkwilligen wordt inmiddels grooter en dit bedroeg, naar men mededeel de, eerst 199C cn daarna 2655. Het burgerlijk armbestuur heeft de steun- regeling voor de uitgestotenen ingetrokken. De soc.-dem. Raadsfractie heeft den burge meester gevraagd, oen spoedvergadering van den Raad te beleggen om over deze iulrek- king te inlerpeileeren. Fit Goor wordt gemeld: De leden van „Unilas" zijn niet weer fabriek ingegaan. Hier werken dus alleen cte leden van „Sint-Lamberlus", In verband met de geringe aanmelding van personen, heeft de direotie van de stoomspinnerij „Twenlhc", te Almelo, gister morgen niel weder opnieuw gelegenheid ge geven het werk te hervatten. De fabrieks- poort bic-ei dan ook gesloten. Gelijk onder de Tweede Kamer 13 te vinden, heelt minister Heemskerk een echec geleden. Art. 1 van het bevoc-gdlieidswelje, waarvan de praetisehe betcckenis was: bij de wet vast te leggen, dat dc ambtenaren geen aanspraak kunnen maken op het in artikel 40 van het Bezoldigingsbesluit go- waarborgde salaris, nu dit artikel 40 door de Regeering is ingetrokken, is verworpen en den ambtenaren is dus liet recht gelaten om een beroep te doen op de rechterlijke niachL Bij Kon. besluit zijn benoemd tol rid der in de orde van den Nederlandsehen Leeuw ir. J. II. Verlioetf, hoofdingenieur van hel Stoomwezen, le 's-Gravenliage, en tot officier in dc orde van Oranje-Nassau ir. A. C. van de Sladt, ingenieur der lsle klasse, hoofd van hef 4de district voor het Stoomwegen, te Amsterdam; is verleend de ecrernedaille der orde van Oranje-Nassau met' de gekruiste zwaarden, in brons, aan den gepen9ionnecrden militairen schoen maker J. A. Linckens; is toegekend de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden ecre rnedaille, in brons, aan mej. A. Th. G. Koe. non, voorheen dienstbode hij mevr. de wed. Smit—Grijpink te Amsterdam; is aan P. I. Dammers, op ziin verzoek, mat ingang van 1 November, eervol ontslag verleend uit zijn betrekkingen van commissaris van po litie te Utrecht en commissaris der rijks politie, onder dankbetuiging; is de heer I. II. van Laer erkend cn toegelaten als con sul van Denemarken le Soorabaja voor d« slad goerabaja.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1924 | | pagina 1