J. L. CREYGHTON, SPAARFONDS VOOR BODEMCULTUUR DIBEGT LEVERBAAR: Levering van ieder gewenscht fabrikaat zonder prijsverhooging. LAND- EN TUINBOUW. SPREEKCEL. VRAGENRUBRIEK. Hoofdkantoor Stationsweg 43 - Leiden STEENSTRAAT 55 LEIDEN TELEFOON 1203 Te huur WAARSCHUWING. EMAIL-BADEN EN GEYSERS. GEBR. ROTTEVEEL, j Hetzelfde lot onderging het verzoet van „Mercator" om wijziging van het Uitbrei dingsplan, rakenoe een ontworpen straat op net bouwterrein bij 't Hof. Veel meer be- ey.re'.ingen lokt;n de twee volgende puntfn hit. De Chr. Besturenbond bad per adres verzocht om een verplichts winkelsluiting op Zondag en om verbod van voetbalspelen op den Zondag. B. en W. advisoerden afwij zend, weth. Van Zanten was voor inwilli- De beer Vermeer trad op afs de principieele verdediger van beide verzoeker#, waarop eenigo bestrijding volgde. JJet slot was, dat het afwijzend voorstel van B. en W. werd aangenomen met 7 stemmen voor wat de Zondagsche winkelsluiting betreft, en ïpet 8 stemmen voor wat het voetballen op. Zon dag betreft. Goedgekeurd werd de over plaatsing van den onderwrjaer A. C. Tniir- kow van de o. scnoof voor g. en C.L.O. Baar de school voor U.L.O. De rondvraag bracht boel wat tor tafel, zoo: verbod van werpen van vruchtenschillen op de straat, niet overgaan tot aankoop van een baggermolen (er zal in de aanstaande zitting op terug gekomen worden), verschaf fing van brandstoffen aan onvermogenden, werken door werkloozen op de nieuwe R.- K. begraafplaats (wat eenigszns vinnig werd), do aanbesteding der beschoeiing a n de Haven en vermoedde dee'name aan de uitvoering door den heer v. d. Poll, raads- rlid (wat. werd tegengesproken), de vestiging van een café in do Hoofdstraat (waaromtrent do voorzittter meedecling in da geheime zit ting toezegde), een straatgoot aan den Sta tionsweg, en de absentisme van een lid der werkverschaffingscommissie. KATWIJK AAN DEN RIJN. Met bel uit baggeren van den Rjjn, loapende door de kom der gemeente, is men druk bezig. Het karwei verschaft nog at werk. Dit za'f voornamelijk onze binnmrscheopvaart ten goede komen. Lang is er over geklaagd, dat de Bjjn zoo ondiep was. Feitelijk is dit ook een middel tot werk verschaffing- i KATWIJK AAN ZEE. In jle gamcente- zaal werd van wege de Nederlandscbe Yer- eeniging tot redding van drenkelingen ceo openbare vergadering gehouden, die dcor een vrij talrijk publiek werd bijgewoond. Op het vastgestelde uur opende dr. ide- vc-ringa de bijeenkomst, heette alle aanwe zige» hartelijk welkom en gaf het woord 'aan den spreker van den avond, dan heer W. Meijcrink van Haarlem, Secretaris van het Hoofdbestuur van bovengenoemde vcr- eenieing. Spreker begon met de opmerking, das liet hem genoegen deed te Katwijk, do plaats, waar „vader Rijn" ten einde loopt, waar ook een zeekust is, waar binnen- en buitenwater strccmt, een spreekbeurt te ver vullen, om, indien mogelijk te komen tot de oprichting van oen plaatselijke reddings brigade. Spreker bracht op lret gebied van het water het verschil' van Katwijk, met dat van Noordwjjk en Zandvcort, waar hoofd zakelijk zeewater i a naar voren. Hij schetste de treurige toestanden, die op het gebied van het redden van drenkelingen voorheen bestonden, en vertelde dat de drenkelingen em wissen dcod te gemoet gingen, omdat reglementen en voorschriften helaas er niet in voorzagen en zelfs tegenwerkten, dat met bekwamen speed de drenkelingen op het droge werden gehaald. Toch waren er Ook al, die irr vroeger tijden getoond hadden, to kunnen redden. Hjji noemde thans nog Tlieodorus Rijken, dio tot 471 malen too het genoegen smaken mocht een menschon- Ipve-! te redden. Hij verzocht ook den aan wezigen zich van hun zitplaatsen te verhef fen, om de stille nagedachtenis te eeren van zooveel sympathieke personen, die ont een ear ander te redden hun leven moesten, missen in den vroegen morgen vair 7 No vember 1918 in lret gezicht van deze kust. De groote zee met haar zware golven was dikwijls oorzaak dat de redding zeer moeilijk geschiedde, doch de redding deal tevens do blijdschap smaken dat gelïefda betrekkingen als het ware uit de zee wer den weergegeven. Spreker bracht voorts hulde aan het werk door de Ncord-Zuid- Hollarulsche vereeniging tot redding van schipbreukelingen en de Hollandscho ver- eenigjng tot redding van drenkelingen ge daan, en hoopte dat ook door samenwer king. het werk zou kunnen worden verlicht en dat middelen tot redding zbuJen kun nen worden aangekocht. Spie ker dankte ook hierna de Noordwjjksohe brigade voor hare aanwezigheid, herinnerde aan het ongeval dat dr. Hrrmanides van Noordwjjk had ge- tioflen bij' de oefeningen, diens langzame herstel, en bracht teak diens g-'oet en heil- wensch, vervat in een telegram, aan do veigadering over. Ook de vertegenwoordi gers van de Zandvoortsch?, Haarlemsche en Ifaagsche brigade warden gecomplimen teerd. Spreker besloot zjjn rede met do Kalwijkers aan te sporen tot de oprichting van een reddingsbrigade te geraken. N. het uitspreken van deze rede werden licht beelden vertoond, op het terrein van de zwemkunst betrekking hebbende en werden aargetccnd de reddingsmiddelen, de £ed- dmgsmetliode en een zweminrichting met demonstratie bij verschillende brigades in biimen- en buitenland. Nadat de vertegen woordigers zich nog eenigen tijd hadden beziggehouden met besprekingen over de vereeniging „Het stille strand" werd do vergadering gesloten. De heer W. Taat werd bereid gevonden een en auder te flege'öen met het Hoofdbestuur wat betreft de op te richten brigade. Onder de aanwezigen werden opgemerkt de bemanning van de Noord-Zuid-Hollandscbe Redding-Maatsch. te dezer plaatse en de hoeren dr. Bijtel, H. de Best, A. Lens, A. J. J. Schnaar, IV. Wouda, van wie men wel verwacht, dat '/.ij met de reeds genoemde hoeren het hunne zullen doen, om de brigade actief te maken, -tot heit van onze plaats, zco veelzijdig aan het water gelegen. NOOKDWIJK-AAN-ZEE. -- De duinen, waarvoor weldra een schriftelijke vergunung zal noodig zijn om- ze te betreden, strekkeu zich uit van de Katuijksche grens tot aan het Clubhuis der Golfvellen. Ten Noorden hiervan behooren de duinen tot het Staats- boschbeheer, dat ressorteert onder Land bouw, een onderafdeekng van Binnenland se hc Zaken. Ten onrechte wordt gemeend, dat de iluiV nen een openbare wandelplaits waren. Dat evenwel niemand overlast ondervond, was een gevolg van' het feit, dat er een aan schrijving bestond van den Minister van Fi nanciën om personen van goede gezindheid ongehinderd te laten. Men heeft dit voor schrift steeds érg ruim opgevat. -Mej. J. van der Wiel alhier, is te Rot terdam geslaagd voor het examen nuttige handwerken. RIJNSEURG. Door den Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, is aan deö gemeente-veldwachter H. v. d. Pol, alhier, op zijn verzoek, om gezondheidsredenen, eervol ontslag verleend met ingang van 1 Aj ri! a.s. De heer H. v. d. Pol, was van 1 Aug. 1891 tot en met'31 Dec. 1893 als gemeen te-werkman, en vanaf 1 Jan. 1894 als ge meente-veldwachter in dienst dezer gemeen te, achtereenvolgens onder do burgemees ters J. C. Meijboom, R. v. Ham ea J. L. Eosschietei'. In beide functies heeft- de heer v. d. Pol getoond een ijverig, plichtsgetrouw ambte naar te zjjn, wiens werk wel gewaardeerd werd, zooals ook uit de zichtbare bewrjzm hem geschonken bij zijn 25-jarig jubileum als gemeente-veldwachter, ook vanwege (ie gemeente bleek. In de zaal achter het Weeshuis, lra<l gisteravond voor da Chr. Hist, Kies-Ver. alhier als spreker op, de heer J. Ml Krijger, Jr., lid van de Tweede Kamer, met het on derwerp: „Het Gemeenteprogram dor Oitr.- Hist Unie." Gisteravond vergaderde „Patrimonium" in de school aan de Smidssteeg. De heer J. Plooij, hoofd der Julianaschool alhier, hield een inleiding over: „Da oude Gilden." SASSENHBIM. In de ppenbare school alhier heeft voor de tweede maal een ouder avond plaats gehad, waaraan een feestelijk karakter was gegeven. Het bestuur had ge meend niet alleen de ouders, maar ook de schoolkinderen te invitesren. De opkomst was schitterend en er is volop genoten. De heer D. v. d. Voort, voorzitter, open de de bijeenkomst, waarin hij o.a. nog eens het doel van de ouderavonden uiteenzette, en ten slotte de ouders opwekte toah vooraf trouw te blijven aan de openbare school. Nadat het hoofd der school eau enkel woord had gesproken, gaf lij het woord aan den heer Hibma te Leiden, die geheel be langeloos voor kinderen en ouders een pracht serie plaatjes over Zwitserland ver toonde. Dit goedkoops reisje hal aller be langstelling cn \v§ zrjn er den heer Hibma zeer dankbaar voor. De t-indemi, die gedu rende dit gedeelte van den avunl heel stil letjes hadden moeten z'.tïan, kregen nu meer vrijheid van beweging. Ze werden onthaald op velerlei lekkers, wat, denkelijk nog mo r dan hc-t Zwitsersch reisje lil hun smaak viel. De kinderen van de t.vee hoogste klassen zongen eukeie versjes» ond;r leiding van het hoofd der school, ea enkelen hunner de den een voordracht „Arceid Adelt", wat dooi de ouders tea hoogste werd gewaar deerd. - Vrij laat sloot de voorzitter deze zeer ge zellige bijeenkomst, nog eens de ouders op het bait drukkende: blijf getrouw aan da openbare school. VALKENBURG., Burg. Sta no. Geboren: Marijtje, D. van Jacs. van Eg- rr.ond en Joha. Kort. On de rt rouwd: Gerrit van DijkChr.z. j alhier, met Ne. van der Wijngaard te Ab- coude-Baambrugge. ZOETERWOUDE. Het aan'al aangeslo ten perceelen aan de gemeentelijke bronwa terleiding bedroeg op 1 Januari 443. Nog slechts een achttal -perceelen die dairvoor in de termen vallen, moetm worden aange sloten Tegen de eigenaars is andermaal procesverbaal opgemaakt, wegens het niet voldoen aan de verordening. Naar we vernemen zai onk do heer A. van Bennekom zich niet meor beschikbaar stellen voor de hernieuwing van zijn mandaat als raadslid, zoodat van de 1J.-K. raadsle den, wegens bedanken er welllicht drie niet meer zuilen terugkeeren, ii.l. de heeren Stad houder, Van Bennekom en J. van Leeuwen Jzn. Er wordt evenwel beweert nat de heer Stadhouder zich opnieuw heeft Intra caudi- dsatstellea bjj de R.-K. Kiesverecniging. Tot lid van den gemeenteraad werd benoemd de heer H. J. van Mil, die de be noeming evenwel niet heeft aangenomen. De heer H. Smeets heeft wogens druk ke werkzaamheden outslag genomen als be stuurslid der burgerwacht. Bestrijding van ongedierte dcor earbolineum. Er zijn weinig hulpmiddelen te noemen, welke zoo algemeen toepassing vinden in ons vak als bovengenoemde vloeistof. En dfit is te meer cte aandacht waard, omdat deze stof voor een tiental jaren met groot wantrouwen door *de tuinbouwers werd bejegend en zeer veel pennen in beweging bracht. Ellenlange artikelen over pro en contra vulden de vakbladen en zelfs aan officieel genomen proeven met gunstige resultaten, werd maar weinig geloof ge slagen. Nu zal zoo'n houding-geen groote ver bazing wekken, wanneer men weet-, dab de tot dien tijd gebruikte carboliineum- soorfcen de schrik waren voor iedfer, die aan tuinbouw deed. Wanneer dat bederf werend middel werd gebruikt bij bet ma ken van broeibakkon of kassen, bad dit later aan de planten groote schade ver oorzaakt. Alles, wat dus onder dan naam earbolineum werd aangeboden, was reeds bij voorbaat veroordeeld. Men hechtte weinig waarde aan bet feit, dat de carbolimeum, welke speciaal voor den tuinbouw werd aanbevolen, ge zuiverd was, terwijl de timmerman zich van den onge,zuiverden bedient. Deze laat ste vloeistof dient dan ook voor lret handelen vain dood hout, in het algemeen dus van werkhout. Het zijn vooral dc vluchtige teeroliën; waaraan de gezuiverde vrucbtboomcaikolineum zijn doodendo werking to danken heeft voor talrijke in secten. De hamdel biedfc den voor den tuinbouw geschikten earbolineum in twee soorten aan, n.l. den oplosbaren of omul- geerenden en den "niet oplosbaron of niet emulgeerendien. Het verschil tusschen bei die is, dat de eerste, in water gemengd, hiermee een melkachtige emulsie vormt en daardoor geschikt is met water in een regelmatige verdunning te worden verspo ten. De niet emulgeerende vormt met wa ter geeD melkachtig mengsel en laat zich met water niet mengen. Deze laatste soort is goedkooper dan de eerste, en waar zij door een niet-omslacbtige behan deling emulgeerend kan worden gemaakt, wordt bet niet oplosbare praeparaat nog wel voel daar gebruikt, waar men een groote hoeveelheid nooddg heeft. Door nl. 1 Kilo groene zeep in 6 Liter kokend wa ter op te lossen en hieraan toe te voegen 12 Liter niet emulgeerend earbolineum, krijgt men 18 Liter zoogen. standaard- emulsie, welke met water goed mengbaar is. Bij het mengen worden het zeepsop en de. earbolineum geducht dooreen geroerd, bijv. met een liouten spaaD. Een en ander doet men ver van vuur en licht. Er ont staan daarbij brandbare gassen. De resultaten van earbonileum in den tuinbouw zijn ven dien aard, dat men er moeilijk meer buiten kan. Hij wordt aan gewend voor blad-, dop- en schildluizen en voor bloedluis. Verder tegen bet spint (roodo spin), tegen den bcss^inspruitvre- ter, tegen rondknop in dc bessen e. m. a. Bovengenoemde insecten, met d'3 luizen bovenaain, zijn wel de nicest la-stige in ons vak en tevens het lastigste in de bestrij ding. Ieder, die vruchtboomen, sier- en bloemheesters en rozen in zijn tuin kweekt, kent zeker de luizenkoloaiiën en de gevolgen daarvan. En wie deze kent, weet ook hoe machteloos men er vaak tegenover staat in den zomer. Carbolineum kan dan niet gebruikt worden. Maar men weet, dat de luizen als winterei of als volkomen insect op dc hoornen over blijven, meestal verborgen onder schors- schilfen of in spleten. Waar men er bij kan, dienen losse schilfers met stalen bor stels verwijderd te worden gedurende eten winter, terwijl daarna do geheele boom met een oplossing van vruchtboomcarbo- lineum wordt bespoten. Dit lean gemak kelijk en vlug gebeuren met behulp van een pulvcrisateur of sprenkelaar, zooals ook voor het bespuiten van aardappelen wordt gebruikt Een cisch is, dat dc ge heele boom, dus alle takjes, worden be spoten. Behalve de genoemde insecten, wordt het veel op de bocmen voorkomen de mos er door gedood, zoodafc de boomen glad en blank worde Voor heb bespui ten van hooge zoomen kan men zich van een verlengstuk bedienen. Carbolineum wordt gebruikt wanneer de boomen nog volkomen in rust zijn. Januari cn Februari zijn wel zeer ge schikte maanden. Nu alles dit jaar door den abnormaal zachten winter vroeg gaat uitloopen, dient met de aanwending baast gemaakt te worden. Vooral bij bessen, die reeds uitloopen, bedient men er zich niet meer van en tevens lette men op eventueel onder of bijstaande groenten. Het blad verdraagt eten carbolineum niet. Ook voor het gebruik in kassen, bijv. bij druiven, dient haast te worden gemaakt. Waar perzikeboomen onder glas reeds tee- konen van leven geven, gebruikt men geen carbolineum meer. Tegen blad-, schild- en dopluïs worclb gespoten met een 7 pCts. oplossing voor vruchtboomen, vruchtstruikem en heester gewassen. Voor de perzik wordt een 5 pCta. sterkte, genomen, buiten uoowel als onder glas. Voor de druif 7V£» pCt. Bloed- of wolluis wordt met een 10 pCt. oplossing behandeld, terwijl kankerplok- ken worcten bijgesneden cn met 50 pCt. worden ingesmeerd. Tegen voodknop en spruitvreter in bessen wordt 8 pCt. ge bruikt. Men koope den vrucbtboomcaibiloneum direct van de fabriek rvf bij erkende han delaren in tuinbouwartikclcn. J. S. Vraag: Ik bezit een palm, waarvan enkele bladeren ziin dood gegaan, terwijl od dc ancterc witte spikkels voorkomen. Hoe moet ik mijn plant in het leven hou den 1 Abonné, te L. Antwoord: Uw palm heeft zeker te droog en te warm gestaan. De doodc bla deren di&nen afgesneden to worden cn de j blijvende moeten met een stomppuntje stokje van de witte dopjes (doplu's) ont daan en daarna met zeepsop, waarin een weinig petroleum gemengd, afgewasschen Laat de plant eens door een bloemist verpotten en houdt haar koel en ver van de kachel. Geef geregeld wat-er en spons de plant eens per week af. Zet haar in den zomer met den pot in den grond ge* graver, buiten op een beschut plaatsje ill de zon. Zij zal dan wel weer opknappen* Vraag: Hoe kan ik het zaad winna» van een Clivia? \4i J. v: G. te li Antwoord: Wanneer uw plant is uit» gebloeid, vormen zich vruchten mét zaden, welke laatste bfl rijpheid kunnen worden' gezaaid. Dit is geen gemakkelijk werk en gelukt het beste in een kas ooder dubbei glas. Bovendien put de zaadvorming dq planten sterk uit. Vraag: In welke maand moet geënt worden? Hoe maak ik entwas of waar is het te bekomen? T. te lij' Antwoord: Wanneer u de spïeetgrif. leling wilt toepassen op de driehoeksgrif. deling, dan kuut u dat* nu iederen dag doen. Het hout moet in rust ziju, een be. paalde maand is daarvoor niet aangewezen, De spleetgriffeling is het gemakkelijkst uit te voeren. Entwas kunt u, in ballen ge. kneed, bekomen bij handelaren in tuinbouw. I artikelen. "Het dient vóór het gebruik ge. smolten. ,1 J. S„ Vragen op Tuinbouwgebied aan de Ra. dactio onder motto „Tuinbouw". Op het Gerecht. Tot groote verwondering en ergernis daïl bewoners van bet Gerecht aldus een onzer abonné's staan daar reads ge-» ruimen tijd verscheidene katrollen met on-* dergrondschen kabel, welke den tegenover wonenden zeer veel onaangenaamheden be^ zorgen, aangezien dez^ gevaarten door schooljongens en nachtelijke wandelaars meermalen voortbewogen werden, waardoor de deuren en vensters der omliggende hui-* zen gevaar loopen. Tevens is bet een allesbehalve riant uit zicht tegen een dergelijke opslagplaats tö moeten aankijken. Het Pieterskerkplein büy- zou toch een veel geschikter gelegenheid tot berging zjja- Hg hoopt, dat hierin spoedig verandering zal komen. Een abound 1 Leiden, 10 Februari 1923. P AILLISSEMENTEN. t Uitgesproken: W. L. O vermeer, schipper te Noord wijk'-» aan-Zee. Rechter-comm.mr. P. W. J« Bijneneur.: mr. W. de Klerq. Mej. H. E. Key, te Boskoop, Achter-» kade 29. Reoliter-comm.: mr. W. Lunsing hi Tonckenscur.mr. G. M. A. R. van Rooy. S. Th. M., te H. Een beproefde voedcri- merübcudie voor kippen in idezen ie als volgtt Wij geven dc hicovoelikcden voor tien ki]> pen. De eerste maailftijd 'amongons moet bestaan ooit graan voor: twee ons tarwe en! twee ons kaiver, die men wonpt op eeh plaats, welke bedekt ia met een flinke lnagj strooisel. Dc dieren mcetcn dan het graan or uit zoeken en «Jait (houdt hen in be>wogóog. De tweed© nbaaJPtjjd, 's midklkigö ongeveer! 12 uur moet bestaan uit een mcnigsel vanf */a ons igerstemeel, 1 ons maïsmeel, Va onö gtrove tarwezemelen, 1 ons best vkoschmcc], 1 Va ons lijnloodkcnmcel en een weinig p!h.oe- pdioirziwo kalk. Dit mengsel met koud water aanvuMen, tot het een rudJe mao;a is vooral niot eenl pap er van makon. Dc derde voeding geschiedt één uur vooit zij op stok .gaan en bestaat uit hetzelfde» veer en dezelfde hoeveel beid' als de eerst® voeding. Wat groenten- en keuKcnafvalmag' er tu&jehen gevoerd worden. Een der belangrijkste factoren bij de voeh ding is regelmaat. □II IIG 150 Correspondentschappen in Nederland. Dep ©sito, Spaarbank, Rekcnincf-Courant, ^rondcredicien, Grondbedrijf, Aankoop groote complexen, Boeremvoningbonw, Verbnur en verkoop van Boerderijen cn !Landarbeiderspia>a?sen, Taxatiën cn be keer van landelijke eigendommen. SPAASBANE&EfiTE 4.25% DEPOSITO voor een jaar vast 4.75 j»Ct. twee 5.00 drie 5.25 tIH 5.50 Totaal waarde der bezittingen. Onbezwaard Grondbezit H.A. Boekwaarde 31 Dec. 1918 31 Dec. 1919 31 Dec. 1920 31 Dec. 1921 1 70.879.92 f 742.468.66' 1 1.392.015.37 1 2.210.376.05' 079 163.32 304.87 f 55.500.— f 137.822.33' i 341.151.86' 2280 E. OFFENBERG Een nieuwe HANSA LOYD land. limousine, luxe uitvoering met C, A. V. electr. verlichting 10/30 P.Kf6000.— Een gebr. TORPEDO SPIJKER 20 P.K. 6 persoons met electr. licht f 2000.— Een gebr. CHEVROLET touring car 18 P.K. mat starter en elact. licht 11000.— Agent der SPIJKER.Automobieien. Gedurende de A1HSTERD. TENTOONSTELLING van 9—18 FEBR. daar aanwezig voor het verstrekken van inliehtingcn. AUTO-PIANO 11150.— Door omstandigheden ter overname le klas kunst- spelitiano, 88-tonig, met rollen en hank, half jaar ge bruikt. Br. No. A 16693 Bur. Haageche Courant, Den Haag. 2857 Ongem. voor- cn achterka mer op mooien stand. Brie ven No. 0974a bureau van dit Blad. Geen geld of goederen al te geven aan TRIJNTJE VAN LEEUWEN zich noe mende Mevrouw VARKEVIS- SER—v. Leeuwen, verbljjf houdende ta Oegstgeest Dorp straat No. 38, daar niets door mij zal worden betaald ook hetgeen reeds door haar ge kocht, wordt door mij niet erkend. 0975a TH. P. VARKEVISSER. Schiedam. Specialiteit in Ornamenten voor Gas en Electra, bieden tijdelijk voor zeer lage prijzen aan 2273 HAARLEMMERSTRAAT 20, TELEFOON 512. KOEKJES IN BLIK (inh. 2j ons) f 0.60. NOUGAT - TOFFEE - CARAMELS. (PER GEWICHT EN VERPAKT. 2862

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1923 | | pagina 7