LUXOR-Theater HUIS!B0EKH0UDLES SCALA ÈVE Waarschuwing!! LK.V.OLIST, HASSELMAN PANDER - LEIDEN Waar is mijn zwervende jongen KUNSTENAAR HANDWERKERKOOPMAN Muzieküivoering VICE-ADMIRAAL Sarsum Corda DasJKonzert" m Kraamverzorgster. EBBE ALPEN m Ü1LD UNH LBED DE EER VAN EEN EERLOOZE NIET ROOIEN Dihs de beste film oost" door mij vervaardigd een ijzeren Westlander P. HOGENDOORN ZDOii Ontwikkelingsavond WIENER HÖFBURGTHEATER Advertentiën, P. Timmers. Winkeljuffrouw Dag-Dienstbode, Conservenmeester MM Extra lag-© Prijzen J. L. CREYSHT0P5 WsrktüigkuRdig Teekenen. HEERENHU1S met TUIN, flink Bovenhuis Parfumeriën en Toiletartikelen BOTERMARKT 3 Jel.1929. PIANO'S OROESLS MATLA SIEGELAAR, G. v. d. MEIJ, STADSWERF (Galgewater) Openbare Verkooping Openbare Vrijwillige Verkooping TUINLAND en BOUWTERREIN, W. VAN BEELEN Gz. Katwijk-Binnen en -Zee, Breestraat 146 - Telefoon 662 - Botermarkt 21-22. - Niemand verzuime liit - programma te komen zien Bespreek deze week voor al tijdig Uw plaatsen!! Telef. 1239 WONINGINRICHTING „HUIS EN HAARD" iWAREN Schoenmaoazijn Haarlemmerstraat 255 Coop. „VOORUIT" Zie onze Etalage. Haarlemmerstr. 255 DE Adverteert in het „Leidsch Dagblad" Het Leidsche Volkshuis. Een kijkje in Mooi-Nederland DIE HAGHEZANOERS Dir. LOUIS BOUWMEESTER Jr. N. V. „Tooneeivereeniging". PIANO. Adam in Ballingschap TEOEUMLAUDAMUS Woensdag 2! Febr. 1923, StadsGehoorzaal MIA PELTENBÜRG (Haarlem) LOUIS VAN TULDER (Den Haag) MAK KLOOS (Hilversum) Gemengd koor „Sttrsiint Corda". de Heer W. J. KIZEE. Ho!!. Coiicerldlr. Dr. DE KOOS MORGENAVOND 8 UUR HEMGEORG RE1ERS MARIE.. HEDWiG 3LEIBTREÜ Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden na het overlijden onze beste vrouw en Moeder, CHARLOTTA DE RIJK- FORTUNATI betuigen wij onzen hartelijken dank. 2873 J. DE RIJK cn Kinderen. Leiden, 15 Febr. 1923. Voor de vele blijken van belangstelling gedurende de ziekte cn na het overlijden van onze geliefde Tante Mejuffrouw de Wed. CATHARIN A LAGEWAARDT geb. VOGELAAR, ondervonden, betuigen wij on zen oprechten en wclgemeen- den dank. Namens verdere familie: F. H. G. BREUKEMEIJER en Echtgenoote. Leiden, 15 Februari 1923. De Wetstraat 28. 2870 Huid arts is weer te Consulteeren. 2867 Een net Burgermeisje wenscht als geplaatst te worden. Brieven Bur. van dit Blad onder No. 0916a. Na 6 Maanden diploma Billijke condities geschikte ge legenheid voor dames v. buiten. Aanm., C. MELLENBERG H, SpnarndamiucFdijk 129hs Amsterdam. 966a Gevraagd: een nette 2876 zelfstandig kunnende werken, Zondags tot 12 uur. Firma KRUISINGA, Nieuwe Rijn 33. gevraagd, welke grondig be kend is met het fabriceeren van soepen cn alle mogelijke worstsoorten enz. in blik voor het Binnenland en de Tropen. Alleen zij, die kunnen garan deeren, deze artikelen goed te maken, komen in aanmerking. Brieven met verlangd salaris cn uitvoerige inlichtingen van vroegeren cn tcgenwoordigen werkkring enz. onder No. 2854 Bureau van dit blad. Wed. M. VAN DER BENT, „V oorraa dschuur" Schapenstecg Telf. 729. Haar „rechtstrecksche" leve ring (geschiedt met zorg), 'n Oude naam is (daarvoor borg), Zeer beleefd mag zij (U verzoeken) Uwe opdracht n' paar dagen vooruit (te doen boeken). 2879 d-e-z. Warmhruitcen TSieBrnoafllesscheji Gaskachels Elect. Straalkachels Petroleumkachels AALMARKT 25 2875 Lessen aangeboden in Rechtlijnig- en Werktuig kundig Teekenen, tegen billijke condities. Brieven Bur. van dit Blad onder No. 0967a. Te Koop of te ïïrcup aan den Hooge Rijndijk, te aan vaarden vóór of op 1 Mei 1923. Tc bevragen2866 ïïoojje Rijndijk 19. Terstond een 4e Itunr. Brieven Bureau van dit Blad onder No. 2858. Dames en Heeren betaal niet te veel voor Uw Birkenwasseher f 0.95, Odol Mondwater f0.49, Kaloderma Gelei f 0.11, Kjtlodermazeep f0.36, Stokpaardjeszeep 10.23, Dralle Odeur t 0.20, Cutex artikelen f 1.05, Pepsodent f 0.69 en f 1.05, Dralles' Zeep f0.21, Scheerspiegel met bak en kwast 10.45, prima Scheer mes 10.98. ZIE ETALAGE. Ongekende lage prijzen. Adres2880 in huurkoop vanaf f 15.- per maand in huurkoop vanaf f 10.- per maand Vraagt inlichtingen be treffende ons o-jarig huur koop-systeem. Vooruit- storting niet verplichtend. P.K. KOORSTEEG 16. 1197 Agent van het „Leidsch Dagblad" te Rijnsburg, beveelt zich beleeld aan voor het aannemen van Advor- tentiën cn Abonnementen. te LEIDEN. op Vrijdag 19 Februari 1923 v.in. 10 uur van hui- ten gebruik gestelde goe deren cn materialen, bree der omschreven in de lijsten verkrijgbaar ter plaatse van den verkoop en aan het Bureau van Gemeentewerken alhier. Een uur te voren te zien, terwijl de kookketels zijn te bezichtigen a/d Stadshulpwerf (Oude Heerengracht) aldaar. J. C. G. 's-GRAVENDIJK, 2850 Deurw. j©RLD - j verkrijgb. op bill.voorwaar- j den. Inlichtingen te beko- f men Oran jegracht 23a 6336 in het Notarishuis te Leiden, bij opbod en afslag op Vrij dagen 2 cn 9 Maart 1923, 's avonds te 7 uren, t/o. van J. A. VAN HAMEL, Notaris te Leiden van 20perccclcn te zamen groot 4.50.72 H.A., aan den Mooge Rijndijk dn den Meerhtirgerpolder cn aan de zoogenaamde Res- jeslaau onder Zoeterwoudc tegenover de Lciderdorpschc brugbegrensd doorIT. Graaf van Bylandt, Wed. Ver- degaal, G. P. v. Outeren, Th. v. Galen, Ary de Koning, P. Goldberg, A. M. Doeswijk, G. van Leeuwen, T. Bockee Tzn., M. v. d. Velden, J. C. Stad houder, KI. en P. v. d. Horst enz., enz. Eén en ander bree der omschreven op situatie- teekeningen. Gedeeltelijk verhuurd tot Kerstmis 1923 aan P. A. Zand vliet, W. v. d. Linden, R. Hendriks, Wed. cn Erven W. A. Zandvliet, gedeeltelijk vrij van huur. Grondbelasting f 61.30. Rijn lands bundergeld i 3.p. H.A. Polderlastcn f 11.50 per H.A. Eet aaldag 1 Mei 1923. Meerdere inlichtingen en situatieteekeningen tc bekomen bij Notarissen J.A.v. HAMEL cn Mr. H. M. A. COEBERGH te Leiden en Dr. Ph. B. LIBOUREL te Delft. 2871 Agent Leidsch-Datjbiad voor beveelt zich beleefd aan tot het plaatsen vau Ad- vertentiëu, het aannemen van aboniseiaicBilen en Drukwerk voor den handel. Talloos velen hebben zich tijdens onze laatste Opruiming van onze Lage Prijzen en Soliede Kwaliteiten overtuigd. Op dezen weg gaan wij voort! 2745 Dik liandbcdriikt Linoleum 2 Meter breed p. Meter I 4.00 Driedoeksch Wollen Karpet 3 X 4 I 35.50 „Haspan" Axminstcr Karpet pl.m. 2 X 3 MeterS 37.50 Fransche Velours voor Overgordijnen in iancy kleuren p. Meter 4.SO Eiken Eetkamer Stoeien met Leerdoek bekleed 6 stuks i 69.50 Deze week iets geheel nieuws in ons Theater: Gcbirgs-Szeneriën mifc Gesaughegleiiung des hekaiuitcn Kun stjo (lier-Du et E. JAllfODA und Frau 2852 (WHERE IS ftiY WANDERING BOY? TO NIGHT) Groot Amcrikaanscïi Kerstdrama in 7 actcn. Een Buitengewone Film prachtig van fotografie en spel Wild-West in 6 acten In de Hoofdrol onze bekende W. S. HART Deze lilm munt uit en is een der beste die hy vervaardigd heeft, enis door zfo'n prachtige natuur-opnamen iets buitengewoons te Doemen. w.g. WIJLJ.IAM S. HART./o of Benedenhuis zoo spoedig mogelijk tc huur gevraagd, in Leiden of Oegstgeest. Br. bureau van dit Blad No. 2878. aangeboden door ervaren Leeraar M.O. Boekhouden. Club- en privaatlessen. Br. bureau van dit blad onder No. 0926a. TE HUUR GEVRAAGD (ook genegen tc koopen) groot 1822 ton. Brieven lett. BaanCAMI>IER VAN NOOTEN's Boekhandel, Alphen a. d. Rijn. 2856 BEHANGERIJ STOFFEERDERBJ HAARLEMMERSTRAAT 150 GEVESTIGD 18S0 GROOTST GESORTEEÜO TAP8JT6i9flGflZiJ!« Vloerzeil 183 cM breed f 1.35 a SAxminster- en Tapestry- Linoleumf2,25 S1-! Karpetten 3x4 f26.90 Tapis Beige Karpetten 3 x 4 f 14.90 8 Cocosloopers f 0.59 SPECIAAL ADRES voor solide BEDDEN, DEKENS, MATRASSEN eqz. GROOTE VOORRAAD IN ELKEN PRIJS!! Aan het gemeenschappelijk streven van 2846 is het te danken, dat MOOIE, DEGELIJKE MEUBELS GOEDKOOP kunnen geleverd worden. Bezoekt onze permanente Tentoonstelling en overtuigt U hiervan AMSTERDAM HEERENGRACHT 487 BUGELS JUS, OOX ZATERDAGS, TOT 6 UUR OPEN LANGE MA.RE 53. EriAAffVtftWANTt flRTIKELtris BESTELT MEN BIJ ONS 2851 rini=nf=3 Het beste adres V oor elegant en daarbij s O lied schoenwerk voor iedereen is O ns bekend magazijn Haa R lemmerstraat 255 bij ons is U verzekerd het boogste I n kwaliteit te verkrijgen T egen de laatste PR IJZER. 2874 Heden ontvangen voor het a.s. voorjaar de nieuwste KLEUREN EX MODELLEN op Diusdag 20 Februari tc 81/* uur. 2868 bij Lichtbeelden. (Phötografische opnamen in uatmarlijkc kleuren.) Toegangskaarten zijn vanaf heden, iederen avond, behalve Zondag verkrijgbaar 5 10 ct. Het Leidsche Volkshuis. op Zondag 18 Febr. tc 8 n. Medewerkenden: De DameS B. VON ESSEN, Piano. JEANNE VAN DER HELD> Mezzo-Sopraan' W. DE WIJS, Viool. Programma's tevens bewijs van toegang zijn verkrijgbaar Zaterdagavond van 710 uur a 17 ets., op den avond zelf 22 ets. (Stedelijke belasting inbegrepen). Kinderen beneden 15 jaren worden uict toegelaten. 2869 DEN HAAG Vanaf Vrijdag 16 Februari Opera-Couiaquc iu 3 bedrijven. Uitbundig succes 125 Opvoeringen te Amsterdam Groot koor. Versterkt orkest. Balletten Plaatsbespreking vanaf heden 10-6. 2820 SCHOUWBURG LEIDEN. Zondag IS Febr. 8 uur: HEYERMANS' SCHAKELS. Een vroolijk spel van huis lijken haard in 4 bedrijven. Pr. van f 0.50 tot f 2.jj plus rechten. Plaatsbespreking bij den j| boekh. VAN ZWICHT, Breestraat 126, vanaf Vrij- dag 19 uur, en aan den Jj Schouwburg op dcn'spcel- l dag van 122 uur. 2863 S Zeer solide Piano te koop aangeboden beslist zonder ge breken, te zien Hooigracht 54 boven, tnssehen 46 uur. 0923a Gemengd Koor Direct. HUBERT CUYPERS y iftwoaping JULES MASSENET OUVERTURE HUBERT CUYPERS. HUBERT CUYPERS. OP *s avonds om 8 uur, Solisten SOPRAAN. TENOR. BAS. Koor: Orgel: Orkest: Hei Kesident ae-Orkesfc. Kaarten 5 fi 2.59 en fi 1.50 -}- Sted. bel.alsmede tekst boekjes en plaalsbesprckcn op vertoon van kaart, van 191 cn 36 uur, bij Firma VALK, Breestraat 109, Heiden, 2840 Lsidscbe Schouwburg 9? Blijspel van 2842 UVAIM. BAUD. Avondtoilet verzocht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1923 | | pagina 4